Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
20/93 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1 §2

ČÁST II. Působnost orgánů státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví §3 §4 §5 §6

ČÁST III. Přechodná a závěrečná ustanovení §7 §8 §9 §10 §11

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxx xxxxxxx xxxx xx sídlem x Praze, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X čele Xxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§2

Orgány xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX ORGÁNŮ XXXXXX XXXXXX O XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X STÁTNÍHO XXXXXXXXXXXX

§3

Xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx Úřad x Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut,

c) xxxxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. 4)

§4

Xxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologie x státního xxxxxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 8)

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx metrologie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 5)

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 6)

x) zabezpečuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, x úkoly xxxxxxxxxxx x požadavků ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2002 Sb.

§6

Český xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 2)

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§7

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx stanovených měřidel x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydané Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx ve xxxxxxxx xxxx výměrech xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podává xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx certifikaci Xxxxx.

§8

(1) Technické xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x platnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xx xxxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx XXX" xx nemění.

§9

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x akreditaci 3) xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadem xxx normalizaci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x platnosti.

§10

Správní xxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx.

§11

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.

Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 20/93 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

22/97 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.97

119/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x o změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxx x. 20/93 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx státní správy x xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 22/97 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

137/2002 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2002

309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.12.2004

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2011

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §3 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 2/1969 Xx., x zřízení ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx státní správy Xxxxx socialistické republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §13 xxxx. 2 xxxx. x), §16 xxxx. 1 x §20 xxxxxx x. 505/1990 Xx.
3) §13 xxxx. 2 písm. x), §16, 20 x 21 xxxxxx x. 505/1990 Sb.
4) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
5) Zákon č. 505/1990 Sb., x metrologii.
6) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 505/1990 Xx.
7) §14 x 15 zákona x. 505/1990 Xx.
8) Xxxxx č. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 119/2000 Xx.
9) §14 xxxxxx x. 505/1990 Xx., xx znění xxxxxx č. 119/2000 Xx.
10) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).