Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.05.2013.


XXXXXXXXX

Xx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Čechách, xx Xxxxxx a xx Xxxxxx,

x xxxx xxxxxx samostatného českého xxxxx,

xxxxx všem dobrým xxxxxxxx xxxxx státnosti xxxx Koruny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx, chránit x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx občanů, xxxxx xxxx si xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxx druhým a xxxxxxxxxxxxx xxxx celku,

jako xxxxxxxx x demokratický xxxx, založený xx xxxx k lidským xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx demokracií,

odhodláni xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zděděné xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x duchovní bohatství,

odhodláni xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímáme xxxx Ústavu Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. 1

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx svrchovaný, jednotný x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x právům x xxxxxxxx xxxxxxx x občana.

(2) Česká xxxxxxxxx dodržuje xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 2

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci; xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx vykonává xxxxxx xxx přímo.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x případech, x mezích a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx občan xxxx činit, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx neukládá.

Čl. 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx ochranou soudní xxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostředek x prosazování xxxxx xxxxx.

Čl. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svobodným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 7

Xxxx xxx x šetrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství.

Xx. 8

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Čl. 9

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Změna xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx.

(3) Výkladem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Čl. 10

Vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k jejichž xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx x xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx součástí xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxx xxx zákon, xxxxxxx se mezinárodní xxxxxxx.

Xx. 10a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pravomoci xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx instituci.

(2) X xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 je xxxxx xxxxxxxx Parlamentu, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x referendu.

Čl. 10x xxxxxx právním předpisem x. 395/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2002

Xx. 10x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x předem xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx x mezinárodní organizaci xxxx xxxxxxxxx uvedené x čl. 10a.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx řády.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx i navenek, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxx komor.

Čl. 10b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 395/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

Xx. 11

Xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx ústavním xxxxxxx.

Xx. 12

(1) Nabývání x pozbývání státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx zákon.

(2) Xxxxx xxxxxx být proti xxx xxxx zbaven xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 13

Xxxxxxx městem Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx.

Xx. 14

(1) Státními xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx státní znak, xxxxxx xxxxx, státní xxxxxx, xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxx pečeť x státní xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxx.

XXXXX DRUHÁ

MOC XXXXXXXXXXX

Xx. 15

(1) Zákonodárná moc x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx dvěma xxxxxxxx, a xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx.

Xx. 16

(1) Poslanecká xxxxxxxx má 200 xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xx 81 xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx. Xxxxx xxx xxxx se volí xxxxxxx senátorů.

Xx. 17

(1) Xxxxx xx obou komor xx konají xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dnem jeho xxxxxxxx.

(2) Byla-li Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, konají xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 18

(1) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tajným xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, rovného x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx poměrného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hlasováním xx xxxxxxx všeobecného, xxxxxxx x přímého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zásad xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx má xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 let.

Xx. 19

(1) Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx 21 let.

(2) Xx Xxxxxx může xxx xxxxxx každý xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx má právo xxxxx x dosáhl xxxx 40 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vzniká xxxxxxxx.

Xx. 20

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Čl. 21

Nikdo nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Parlamentu.

Xx. 22

(1) X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je neslučitelný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx senátor xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo dnem, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx.

Xx. 23

(1) Poslanec xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx.

(2) Senátor xxxxx xxxx na první xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx: "Slibuji xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxx zachovávat xxxx Ústavu x xxxxxx. Xxxxxxx na xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zájmu xxxxx xxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.".

Čl. 24

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx může xxxxx xxxxxxx vzdát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobně xx schůzi xxxxxx, xxxxxx je členem. Xxxxx-xx xx x xxx závažné xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 25

Mandát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) uplynutím volebního xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) ztrátou xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx rozpuštěním Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 22.

Čl. 26

Xxxxxxxx a xxxxxxxx vykonávají xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx svým xxxxxx x nejsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 27

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx učiněné x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Poslanec xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pravomoci xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xx přestupky xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx disciplinární xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx trestně xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx-xx komora xxxxxxx, xx xxxxxxx stíhání xx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Příslušný xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komory, xxxxxx xx xxxxxxxx členem; xxxx-xx předseda komory xx 24 xxxxx xx zadržení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx povinen xx xxxxxxxxx. Xx své xxxxx následující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx stíhání x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 28

Poslanec x xxxxxxx má právo xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x souvislosti x výkonem svého xxxxxxx, a xx x poté, xxx xxxxxxx xxx poslancem xxxx xxxxxxxxx.

Čl. 29
(1) Xxxxxxxxxx sněmovna xxxx x odvolává xxxxxxxx a místopředsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx a xxxxxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Čl. 30

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxx vyšetřovací xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx před xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 31

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx upraví xxxxx.

Xx. 32

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx vlády, nemůže xxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxx parlamentních xxxxxx, xxxxxxxxxxx komise xxxx xxxxxx.

Čl. 33

(1) Xxxxx-xx x rozpuštění Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx zákonná xxxxxxxx xx věcech, xxxxx xxxxxxxx odkladu a xxxxxxxxxx xx jinak xxxxxxx zákona.

(2) Senátu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, volebního zákona x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxx čl. 10.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx.

(4) Xxxxxxx opatření Senátu xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx republiky a xxxxxxxx vlády; xxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxx.

(5) Xxxxxxx opatření Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xx xxxx xxxxx xxxxxx. Neschválí-li je Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pozbývá xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 34

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx po xxx xxxxx; neučiní-li xxx, xxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx den xx dni xxxxx.

(2) Xxxxxxxx komory xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx doba, po xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxx dvacet xxx v roce.

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx schůzi xxxx xxxxxxxxxx termínem. Xxxxx xxx vždy, xxxxxx-xx xxx x to xxxxxxxxx republiky, xxxxx xxxx nejméně pětina xxxxx komory.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx xxxxxxxxx jejího volebního xxxxxx nebo jejím xxxxxxxxxxx.

Čl. 35

(1) Poslaneckou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxxxx xxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxx xxxxxx x vládním xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx spojila xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx, xxx xx přípustné,

d) Poslanecká xxxxxxxx xxxxxx po xxxx delší tří xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ačkoliv nebylo xxxx xxxxxxxx přerušeno x xxxxxxx byla x té době xxxxxxxxx svolána xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx mu xx Xxxxxxxxxx sněmovna usnesením, x xxxx vyslovila xxxxxxx xxxxxxxxxxx většina xxxxx poslanců.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Čl. 36

Schůze xxxxx xxxx veřejné. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 37

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx svolává xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx společné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 38

(1) Člen xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se schůzí xxxx komor, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx, kdykoliv x xx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx je povinen xxxxxx xx dostavit xx schůze Poslanecké xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx. To xxxxx i o xxxxxx xxxxxx, komise xxxx xxxxxxxxxxx komise, xxx xxxx se xxxx vlády může xxx xxxxxxxxxx svým xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx.

Xx. 39

(1) Komory xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxx jinak.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx usnesení x xxxxxxxx x vysláním xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož i x xxxxxxx xxxxxxxx x účasti Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx členem, xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx x nadpoloviční většiny xxxxx senátorů.

(4) X xxxxxxx ústavního xxxxxx x souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx x čl. 10a xxxx. 1 je xxxxx xxxxxxxx třípětinové xxxxxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 40

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx komor mezi xxxxx, xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx x jednacím řádu Xxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx.

Xx. 41

(1) Xxxxxx xxxxxx xx podávají Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vyššího územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Čl. 42

(1) Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx projednává na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxx jen Poslanecká xxxxxxxx.

Xx. 43

(1) Parlament xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xx-xx Xxxxx xxxxxxxxx napadena, xxxx xx-xx xxxxx xxxxx mezinárodní smluvní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx napadení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x vysláním xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

nejsou-li xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx x vyslání ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu 60 xxx, xxx-xx x

x) xxxxxx závazků x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) účast na xxxxxxxx operacích podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu,

c) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pohromách, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dále xxxxxxxxx

x) x průjezdu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiných států xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) X rozhodnutích xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 informuje xxxxx xxxxxxxxxx obě xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx zrušení xxxxxxxxxx vlády postačuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jedné x komor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx komory.

Xx. 44

(1) Vláda xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx vláda do xxxxxxx dnů xx xxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, platí, že xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, aby Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu zákona xx tří měsíců xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s tím xxxxx spojí žádost x xxxxxxxxx důvěry.

Xx. 45

Xxxxx xxxxxx, xx kterým Poslanecká xxxxxxxx vyslovila xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna Xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

Xx. 46

(1) Senát xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x usnese xx x němu xx xxxxxxx dnů od xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxx schválí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxx xxxx nezabývat xx xxx.

(3) Xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, platí, xx xx návrh xxxxxx xxxxxx.

Čl. 47

(1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx Poslanecká sněmovna xxxxx. Návrh xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx schválen nadpoloviční xxxxxxxx všech xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Senát xxxxx xxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxx Poslanecká sněmovna xx xxxxx schváleném Xxxxxxx. Jejím xxxxxxxxx xx xxxxx zákona xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx neschválí xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, hlasuje xxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxx Senátu. Návrh xxxxxx je xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou všech xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při projednávání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 48

Jestliže Xxxxx xxxxxxx xxxx nezabývat xx xxxxxxx zákona, xx xxxxx usnesením xxxxx zákona xxxxxx.

Xx. 49

X ratifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) upravujících xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx České republiky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx,

xx třeba xxxxxxxx xxxx komor Xxxxxxxxxx.

Xx. 50

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dnů xxx dne, kdy xx xxx postoupen.

(2) X vráceném xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx setrvá xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxxxxx, zákon se xxxxxxx. Xxxxx platí, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 51

Přijaté xxxxxx xxxxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlády.

Xx. 52

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx.

Xx. 53

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx jejich působnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx třiceti xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. 54

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hlavou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Prezident xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Čl. 55

Prezident xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx prezidenta republiky xxxx pět xxx x začíná xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 56

(1) Volba xxxxxxxxxx republiky xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je zvolen xxxxxxxx, který obdržel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx kandidát, xxxx xx xx xxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx kolo xxxxx, xx kterého xxxxxxxxx xxx nejúspěšnější xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx volby. Při xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx voličů, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dva, xxxxxxxxx x kandidáti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněných xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kandidát, který xxxxxxx ve xxxxxx xxxx volby nejvyšší xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx voličů. Xx-xx xxxxxxxx kandidátů více, xxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxx x xx xxxxxx xxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky.

(4) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx druhého xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx volby xxxxx xx práva xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, který x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx se xxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxx kandidát.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx, podpoří-li xxxx xxxxx petice podepsaná xxxxxxx 50&xxxx;000 občany Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Právo xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx věku 18 xxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx.

(8) Volbu prezidenta xxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx devadesát xxx před jejím xxxxxxx. Uvolní-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx před xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx Senátu obsazena, xxxxxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 57

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx občan, xxxxx xx xxxxxxxxx do Xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx.

Xx. 58

Xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx práva xxx volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx navrhování kandidátů xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhlašování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přezkum xxxxxxx xxxxx.

Xx. 59

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx složí slib xx xxxxx předsedy Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obou xxxxx.

(2) Xxxx prezidenta xxxxxxxxx xxx: "Slibuji věrnost Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx na xxxx čest, že xxxx úřad xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx nejlepšího xxxxxx a xxxxxxx.".

Xx. 60

Xxxxxxx-xx prezident xxxxxxxxx složit xxxx xxxx složí-li xxxx x výhradou, xxxxx xx na xxxx, xxxx by xxxxx xxxxxx.

Xx. 61

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vzdát xxxxx úřadu xx xxxxx předsedy Xxxxxx.

Xx. 62

Prezident republiky

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vládu x xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zasedání Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vládu, xxxxx xxxxxx přijal xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jejích funkcí xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, jeho xxxxxxxx x místopředsedy,

f) xxxxxxx xx soudců xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx tresty xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) má xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx rady Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 63

(1) Prezident xxxxxxxxx xxxx

x) zastupuje xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx přenést xx xxxxx xxxx x jejím xxxxxxxxx xx xxxx jednotlivé xxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx x xx Xxxxxx,

x) xxxxxxx x povyšuje xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxx,

x) jmenuje xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx trestní xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx, xxx xx x něm xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx udělovat xxxxxxxx.

(2) Prezidentovi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x ústavním xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky vydané xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 vyžaduje xx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předsedy vlády xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxx vlády.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

Čl. 64

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx komor Parlamentu, xxxxxx výborů a xxxxxx. Xxxxx se xx xxxxx, xxxxxxxx x xx požádá.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx, vyžádat xx od xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x projednávat x vládou xxxx x jejími členy xxxxxx, které patří xx xxxxxx působnosti.

Xx. 65

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zadržet, xxxxxxx xxxxxx xxx stíhat xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx delikt.

(2) Xxxxx může xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx prezidentu xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx porušení Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; velezradou xx xxxxxx jednání xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx svrchovanosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Ústavní xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx znovu xxxxx.

(3) X přijetí xxxxxx xxxxxxx žaloby Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx třípětinové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas xx xxx měsíců xxx xxx, xxx x něj Xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx.

Xx. 66

Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, rovněž xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx-xx xx na xxx Poslanecká xxxxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx funkcí xxxxx čl. 63 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x h) xx x) a čl. 63 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx. Předsedovi Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xxxxxxxx funkce prezidenta xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 62 písm. a) xx e) x x) x xxxx čl. 63 odst. 1 xxxx. f), xxx-xx x xxxxxxxxx voleb xx Senátu; xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpuštěna, přísluší xxxxx xxxxxx funkcí xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxx přísluší v xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prezidenta republiky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 63 xxxx. 1 písm. x), jde-li o xxxxxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx sněmovny.

Xxxxx

Xx. 67

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx moci.

(2) Xxxxx xx skládá z xxxxxxxx vlády, místopředsedů xxxxx x xxxxxxxx.

Xx. 68

(1) Vláda xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Předsedu vlády xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxx xxxxx jmenuje ostatní xxxxx xxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx předstoupí xx třiceti dnů xx svém jmenování xxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx vláda xxxxxxx důvěru Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(5) X xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxx xxxxx vlády a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxx.

Xx. 69

(1) Xxxx xxxxx skládá xxxx xx rukou prezidenta xxxxxxxxx.

(2) Slib xxxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx Ústavu x xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx svědomitě a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

Xx. 70

Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx odporuje xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

Xx. 71

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx Poslanecké sněmovně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 72

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyslovit xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jen je-li xxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx poslanci. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech poslanců.

Čl. 73

(1) Předseda xxxxx podává xxxxxx xx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx předsedy xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx, jestliže Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nedůvěru. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx po ustavující xxxxxx xxxx zvolené Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx demisi xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 74

Xxxxxxxxx republiky xxxxxx člena xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády.

Xx. 75

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vládu, která xxxxxxxx demisi, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 76

(1) Vláda xxxxxxxxx ve xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Čl. 77

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, řídí xxxx xxxxxx, vystupuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlády xxxx jiný xxxxxxxx xxxx vlády.

Xx. 78

K provedení xxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx podepisuje xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx vlády.

Čl. 79

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx poměry státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xx základě a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní předpisy, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 80

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxx úkoly, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanoví zákon.

XXXXX XXXXXX

XXX XXXXXX

Xx. 81

Xxxxxx xxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 82

(1) Xxxxxx xxxx xxx výkonu xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ohrožovat.

(2) Xxxxxx xxxxx proti xxxx xxxx odvolat xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx soudcovské xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

Xx. 83

Ústavní xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Čl. 84

(1) Xxxxxxx xxxx se xxxxxx x 15 soudců, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxx Ústavního xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx Xxxxxx, má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x byl xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 85

(1) Xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx xx svou čest x xxxxxxx, xx xxxx chránit neporušitelnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx ústavními xxxxxx a rozhodovat xxxxx xxxxx nejlepšího xxxxxxxxxxx nezávisle x xxxxxxxxx.".

(3) Xxxxxxx-xx soudce xxxxxx slib xxxx xxxxx-xx xxxx s xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

Čl. 86

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx Senátu. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx funkce xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxx.

(2) Soudce Xxxxxxxxx xxxxx xxx zadržet xxx, xxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, anebo bezprostředně xxxx. Xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx zadržení xxxxx oznámit xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx-xx předseda Xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odevzdání xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx propustit. Xx xxx první xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x konečnou xxxxxxxxx.

(3) Soudce Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v souvislosti x výkonem xxx xxxxxx, x xx x xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.

Xx. 87

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx zákonů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x ústavním pořádkem xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x ústavní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zásahu xxxxxx veřejné moci xx ústavně zaručených xxxxxxxxxx práv x xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ověření xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx volitelnosti x o neslučitelnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 25,

x) x xxxxxxx xxxxxx Senátu proti xxxxxxxxxx republiky xxxxx čl. 65 xxxx. 2,

h) x návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx čl. 66,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodního soudu, xxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nelze xxxxxxx xxxxx,

x) x xxx, xxx xxxxxxxxxx x rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx politické xxxxxx xx xx xxxxx x ústavními xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx podle xxxxxx xxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 10a x čl. 49 x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx její xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nemůže xxx smlouva ratifikována.

(3) Xxxxx xxxx stanovit, xx namísto Ústavního xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx se zákonem,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx jinému xxxxxx.

Čl. 88

(1) Xxxxx xxxxxxx, kdo a xx jakých xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx.

(2) Xxxxxx Ústavního soudu xxxx při svém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pořádkem x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

Xx. 89

(1) Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx, pokud Xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx jsou závazná xxx všechny orgány x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxx xxxxx čl. 87 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ústavním pořádkem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xx. 90

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx rozhoduje o xxxx x xxxxxx xx trestné xxxx.

Xx. 91

(1) Soustavu xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, vrchní, xxxxxxx x okresní xxxxx. Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx jiné označení.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx.

Xx. 92

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx Ústavní soud xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Čl. 93

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx časového xxxxxxx. Xxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx bezúhonný xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Další xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zákon.

Xx. 94

(1) Zákon xxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx rozhodují v xxxxxx x xxxx xx jeho xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx může stanovit, xx xxxxxxx věcech x xxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx i další xxxxxx.

Čl. 95

(1) Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx; xx oprávněn xxxxxxxx soulad jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx k xxxxxx, xx zákon, xxxxx má být xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, je v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx věc Xxxxxxxxx soudu.

Xx. 96

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx soudem xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx zákon. Rozsudek xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

HLAVA PÁTÁ

NEJVYŠŠÍ XXXXXXXXX XXXX

Xx. 97

(1) Nejvyšší xxxxxxxxx úřad je xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx majetkem x xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Postavení, působnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXX NÁRODNÍ XXXXX

Xx. 98

(1) Česká xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x cenovou stabilitu; xx její činnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, působnost a xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. 99

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, x xxxxx, xxxxx xxxx vyššími územními xxxxxxxxxxxxx celky.

Xx. 100

(1) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx právo xx samosprávu. Xxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Obec xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx.

(3) Xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx územní xxxxxxxxxxx celek xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 101

(1) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx územní xxxxxxxxxxx celek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvem.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx vyžaduje-li to xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx.

Xx. 102

(1) Členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx voleni xxxxxx hlasováním xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, rovného x přímého xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Funkční období xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx stanoví, za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období.

Čl. 103

Xx. 103 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 347/1997 Sb.

Čl. 104

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx mohou x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. 106

(1) Xxxx xxxxxxxxx této Xxxxxx se Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx skončí xxxx 6. xxxxxx 1996.

(2) Do xxxx xxxxxxx Senátu xxxxx Xxxxxx vykonává xxxxxx Xxxxxx Prozatímní Xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx ústavní xxxxx. Xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx sněmovnu xxxxx rozpustit, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx x jednacím řádu xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xx. 107

(1) Zákon x xxxxxxx do Xxxxxx stanoví, xxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxx dvouleté, x třetina xxxxxxxx, xxxxxxx volební období xxxx xxxxxxxx.

(2) Zasedání Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx voleb; neučiní-li xxx, sejde se Xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx.

Čl. 108

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx 1992 x vykonávající xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx Ústavy xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Ústavy.

Xx. 109

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

Čl. 110

Xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx xxxxx též xxxxxxxx xxxxx.

Čl. 111

Soudci všech xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudce xx xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 112

(1) Ústavní xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx Xxxxxx, Listina základních práv a svobod, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx této Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Federálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxx upravující xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx po 6. xxxxxx 1992.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxxx Ústava, ústavní zákon o československé federaci, ústavní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x doplňovaly, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 67/1990 Sb., o státních xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx zákony xxxxxx xx území Xxxxx republiky ke xxx účinnosti xxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

Čl. 113

Xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.

Xxxx x. r.

Klaus x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 1/93 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

347/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX č. 1/93 Sb., Xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2000

300/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/93 Xx., Xxxxxx ČR, xx xxxxx ústavního xxxxxx x. 347/97 Xx., x xxxxxxx xxxxx x. 110/98 Xx., x xxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

395/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxx ČNR x. 1/93 Xx., Xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

448/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxx č. 1/93 Sb., Xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/97 Xx., ústavního xxxxxx x. 300/2000 Xx. a ústavního xxxxxx x. 395/2001 Xx.

x účinností od 1.1.2002

515/2002 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/93 Sb., Xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2003

319/2009 Xx., kterým xx xxxx ústavní xxxxx x. 1/93 Sb., Xxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.9.2009

71/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxx x. 1/93 Xx., Xxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2012, x xxxxxxxx ustanovení xx. 65, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 8.3.2013

98/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákon č. 1/93 Xx., Ústava XX, xx znění xxxxxxxxxx ústavních xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2013

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.