Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2013.


XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxxxx 1992
 

Česká xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

XXXXXXXXX

Xx, xxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xx Xxxxxx x xx Xxxxxx,

x čase xxxxxx samostatného xxxxxxx xxxxx,

xxxxx všem xxxxxx xxxxxxxx dávné xxxxxxxxx xxxx Koruny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx, chránit x xxxxxxxx Českou republiku x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

xxxx vlast xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx občanů, xxxxx xxxx xx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx vůči xxxxx,

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxx rodiny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx demokracií,

odhodláni xxxxxxxx střežit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, hmotné x xxxxxxxx bohatství,

odhodláni xxxxx xx všemi xxxxxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupců xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

Xx. 1

(1) Česká xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx člověka x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závazky, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Čl. 2

(1) Xxx xx zdrojem xxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx prostřednictvím orgánů xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxx činit, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxx, xx zákon xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxx ústavního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx soudní xxxx.

Xx. 5

Politický xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostředek x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Čl. 6

Politická xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vůle xxxxxxx vyjádřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodování většiny xxx ochrany xxxxxx.

Xx. 7

Xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Čl. 8

Zaručuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 9

(1) Ústava xxxx být xxxxxxxxxx xx měněna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí demokratického xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Výkladem xxxxxxxx xxxxx xxxxx oprávnit xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu.

Xx. 10

Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx dal Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; stanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxxxx se mezinárodní xxxxxxx.

Xx. 10a

(1) Mezinárodní xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pravomoci orgánů Xxxxx xxxxxxxxx přeneseny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx x ratifikaci je xxxxx souhlasu xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xx. 10x xxxxxx právním předpisem x. 395/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2002

Xx. 10x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x předem xxxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx instituci xxxxxxx x čl. 10a.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx vyjadřují x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx řády.

(3) Zákon x xxxxxxxx jednání x xxxxx xxxx xxxxx mezi sebou, xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx komor xxxxx xxxxxxxx 2 společnému xxxxxx komor.

Čl. 10b xxxxxx právním předpisem x. 395/2001 Sb. x účinností xx 1.6.2002

Čl. 11

Území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož státní xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jen ústavním xxxxxxx.

Čl. 12

(1) Nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákon.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx proti xxx vůli zbaven xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 13

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx.

Xx. 14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx velký a xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxx x xxxxxx hymna.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXXX

XXX XXXXXXXXXXX

Xx. 15

(1) Zákonodárná moc x Xxxxx republice xxxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Parlament xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx.

Xx. 16

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 200 xxxxxxxx, kteří jsou xxxxxx xx dobu xxxx xxx.

(2) Senát xx 81 xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Každé xxx xxxx xx volí xxxxxxx senátorů.

Xx. 17

(1) Volby xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx před uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Byla-li Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpuštěna, konají xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

Čl. 18

(1) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zásad poměrného xxxxxxxxxx.

(2) Volby do Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, rovného x přímého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Právo xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 let.

Xx. 19

(1) Do Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xxx zvolen xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx 21 let.

(2) Xx Xxxxxx může xxx zvolen xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx a dosáhl xxxx 40 let.

(3) Xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 20

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx soudního přezkumu xxxxxxx xxxxx.

Xx. 21

Nikdo nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Parlamentu.

Čl. 22

(1) X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx, funkce xxxxxx x xxxxx funkce, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, xxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx funkce neslučitelné x xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx, zaniká xxxx mandát poslance xxxx xxxxxxxx.

Xx. 23

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx: "Slibuji věrnost Xxxxx republice. Xxxxxxx, xx budu zachovávat xxxx Xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx svého nejlepšího xxxxxx a xxxxxxx.".

Xx. 24

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx může xxxxx mandátu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobně xx schůzi komory, xxxxxx je xxxxxx. Xxxxx-xx mu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 25

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx volebního xxxxxx,

x) vzdáním xx xxxxxxx,

x) ztrátou xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 22.

Xx. 26

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx žádnými xxxxxxx.

Xx. 27

(1) Poslance xxx senátora xxxxx xxxxxxxxxx xxx hlasování x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxx učiněné x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx Xxxxxx nebo v xxxxxx orgánech xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podléhá xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx.

(3) Za přestupky xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx senátora xxxxx trestně stíhat xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je členem. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xx trestní xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx vyloučeno.

(5) Xxxxxxxx xxxx senátora lze xxxxxxx, jen xxx-xx xxxxxxx při spáchání xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx. Příslušný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ihned oznámit xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zadržený xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odevzdání zadrženého xxxxx, xx příslušný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Na xxx xxxxx následující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stíhání x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 28

Xxxxxxxx i xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxx, a to x xxxx, kdy xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx senátorem.

Xx. 29
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.
(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. 30

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšetřovací xxxxxx, navrhne-li to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx komisí xxxxxx xxxxx.

Xx. 31

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx upraví xxxxx.

Xx. 32

Xxxxxxxx nebo xxxxxxx, který je xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Senátu ani xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výborů, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Čl. 33

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přísluší Xxxxxx xxxxxxxx zákonná xxxxxxxx xx věcech, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxx Xxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, volebního zákona x mezinárodních smluv xxxxx čl. 10.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Senátu xxxxxxxxx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxxxxxx předseda Xxxxxx, xxxxxxxxx republiky x xxxxxxxx vlády; vyhlašuje xx stejně xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx musí být xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx její xxxxx xxxxxx. Neschválí-li xx Xxxxxxxxxx sněmovna, pozbývá xxxxx platnosti.

Xx. 34

(1) Zasedání xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx republiky xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx dni xxxxx; neučiní-li xxx, xxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx voleb.

(2) Xxxxxxxx komory xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx přerušeno, xxxxx xxxxxxxxx xxx dvacet xxx v xxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx svolat komoru xx xxxxxx před xxxxxxxxxx termínem. Xxxxx xxx xxxx, požádá-li xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vláda xxxx xxxxxxx pětina xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 35

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozpustit xxxxxxxxx republiky, xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předseda xxx prezidentem republiky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxxxx spojila xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxx delší, než xx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx delší tří xxxxxx způsobilá se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přerušeno x ačkoliv xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Prezident republiky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxx, x nímž vyslovila xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx před xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 36

Xxxxxx komor xxxx xxxxxxx. Veřejnost xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 37

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx svolává xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx společné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 38

(1) Xxxx xxxxx má právo xxxxxxxx se schůzí xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx. Xxxxx se xx xxxxx, kdykoliv o xx požádá.

(2) Xxxx xxxxx xx povinen xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. To xxxxx x x xxxxxx xxxxxx, komise xxxx xxxxxxxxxxx komise, xxx však xx xxxx vlády xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx požadována xxxx xxxxxx xxxxx.

Čl. 39

(1) Xxxxxx xxxx způsobilé se xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx třetiny xxxxx členů.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx členem, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx x čl. 10a xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 40

X přijetí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o zásadách xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, jakož x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxx je xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx.

Xx. 41

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx podat xxxxxxxx, skupina xxxxxxxx, Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 42

(1) Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx projednává na xxxxxxx schůzi x xxxxxx xx x xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 43

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xx-xx Xxxxx xxxxxxxxx napadena, xxxx xx-xx xxxxx xxxxx mezinárodní smluvní xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx napadení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) s vysláním xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx států xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhrazena xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx x vyslání ozbrojených xxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to nejdéle xx xxxx 60 xxx, xxx-xx o

a) xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx obraně xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxx operacích xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní organizace, xxx xx Česká xxxxxxxxx členem, a xx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx státu,

c) xxxxx xx záchranných xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx přes území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx územím České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx xx vojenských xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxx ozbrojených xxx jiných států xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 informuje xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jedné x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Čl. 44

(1) Xxxxx xx xxxxx vyjádřit xx xx xxxx xxxxxxx zákonů.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx dnů od xxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xx vyjádřila xxxxxx.

(3) Xxxxx xx oprávněna xxxxx, aby Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx projednávání xxxxxxxx xxxxxx zákona xx tří měsíců xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x tím xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 45

Xxxxx zákona, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 46

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx se x xxxx do xxxxxxx dnů xx xxxx postoupení.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx nebo vrátí Xxxxxxxxxx sněmovně x xxxxxxxxxxxxx návrhy xxxxx xxxxxxx vůli xxxxxxxxx xx jím.

(3) Xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, xx je xxxxx xxxxxx přijat.

Čl. 47

(1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxxx xxxxx poslanců.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx návrh xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s pozměňovacími xxxxxx, xxxxxxx x xxx Poslanecká sněmovna xx xxxxx schváleném Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákona xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx neschválí xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, hlasuje xxxxx o návrhu xxxxxx ve xxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxx Senátu. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vráceného xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxxxx.

Xx. 48

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx návrhem zákona, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 49

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) spojeneckých, xxxxxxxx x jiných politických,

c) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx.

Xx. 50

(1) Prezident xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx přijatý xxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dnů xxx dne, xxx xx xxx postoupen.

(2) X xxxxxxxx zákonu xxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přípustné. Jestliže Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Čl. 51

Přijaté xxxxxx xxxxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlády.

Čl. 52

(1) X xxxxxxxxx zákona xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx.

(2) Způsob xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákon.

Čl. 53

(1) Každý xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx vládu xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vlády xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx třiceti xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX TŘETÍ

MOC XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. 54

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx.

(2) Prezident xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx volbách.

(3) Prezident xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 55

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ujímá úřadu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx let x xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxx.

Xx. 56

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxx tajným xxxxxxxxxx xx základě všeobecného, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvolen xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx se za xxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx kolo xxxxx, do kterého xxxxxxxxx dva nejúspěšnější xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx postupují xx druhého xxxx xxxxx všichni xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x nejsou-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x kandidáti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xx druhém xxxx volby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx republiky xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx prezidenta xxxxxxxxx xxxx druhým xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx kandidovat xxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx kola xxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nejvyšší xxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx se ho xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxxx každý xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx 18 xxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx podepsaná xxxxxxx 50&xxxx;000 xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx senátorů.

(6) Právo xxxxx má xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx dosáhl věku 18 xxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx dnech volebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta republiky. Xxxxxx-xx se úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxx Xxxxxx nejpozději xxxxxxxxx xxx xxxx jejím xxxxxxx. Uvolní-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx před xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 57

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx do Xxxxxx.

(2) Nikdo xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx dvakrát za xxxxx.

Xx. 58

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx navrhování kandidátů xx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vyhlašování xxxxxx výsledku x xxxxxx přezkum stanoví xxxxx.

Xx. 59

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slib xx rukou předsedy Xxxxxx na společné xxxxxx xxxx komor.

(2) Xxxx prezidenta xxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx budu zachovávat xxxx Xxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxx úřad xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx lidu x xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.".

Čl. 60

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx slib xxxx xxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx něho, xxxx by xxxxx xxxxxx.

Čl. 61

Prezident xxxxxxxxx xx xxxx vzdát xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Čl. 62

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vládu a xxxxxxx její xxxxxx,

x) xxxxxxx zasedání Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijal xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx nové xxxxx,

x) xxxxxxx soudce Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx předsedu x místopředsedy,

f) xxxxxxx xx soudců xxxxxxxx x místopředsedy Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odpouští x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx právo xxxxxx Parlamentu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x viceprezidenta Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx Bankovní xxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

Xx. 63

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) zastupuje xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; sjednávání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx vládu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil,

d) xxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx vedoucí zastupitelských xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx x xx Xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx k tomu xxxx xxxxx,

x) jmenuje xxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx, xxx se x něm xxxxxxxxxxxxx,

x) xx právo udělovat xxxxxxxx.

(2) Prezidentovi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ústavním xxxxxx uvedeny, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxx odstavců 1 x 2 vyžaduje xx xxx platnosti xxxxxxxxxxx předsedy vlády xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx vlády.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 64

(1) Prezident xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx x xx požádá.

(2) Xxxxxxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, vyžádat xx od vlády x jejích xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x jejími xxxxx xxxxxx, xxxxx patří xx jejich xxxxxxxxxx.

Xx. 65

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xx xxxx výkonu jeho xxxxxx xxxxxxx, trestně xxxxxx xxx stíhat xxx přestupek xxxx xxxx správní delikt.

(2) Xxxxx může se xxxxxxxxx Poslanecké sněmovny xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky x Xxxxxxxxx soudu, x xx xxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx porušení Ústavy xxxx xxxx součásti xxxxxxxxx xxxxxxx; velezradou xx rozumí jednání xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx svrchovanosti x xxxxxxxxxxx republiky, xxxxx x proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx ústavní xxxxxx Xxxxxx rozhodnout x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobilost xxx xxxxx nabýt.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žaloby Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x podáním xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poslanců; xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx xxx xxx, xxx x xxx Senát xxxxxxx, platí, xx xxxxxxx xxxxx dán.

Xx. 66

Xxxxxx-xx se xxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ještě není xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávat a xxxxxx-xx xx xx xxx Xxxxxxxxxx sněmovna x Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle čl. 63 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xx x) x čl. 63 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny přísluší x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 62 písm. x) xx x) x x) x xxxx čl. 63 xxxx. 1 xxxx. f), jde-li x xxxxxxxxx voleb xx Senátu; uvolní-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx funkcí xxxxxxxxxx Xxxxxx, kterému xxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx vykonává vymezené xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 63 xxxx. 1 písm. x), jde-li x xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Vláda

Čl. 67

(1) Vláda xx vrcholným xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xx. 68

(1) Vláda xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

(3) Vláda xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx svém jmenování xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ji x vyslovení xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx vláda xxxxxxx důvěru Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx předsedy Xxxxxxxxxx sněmovny.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx prezident xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vlády ostatní xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 69

(1) Člen xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx.

(2) Xxxx člena xxxxx zní: "Slibuji xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx budu xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx je x xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx čest, xx xxxx xxxxxxxx svůj xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx.".

Xx. 70

Xxxx xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxx, xxxxxxx povaha odporuje xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanoví zákon.

Čl. 71

Vláda xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

Čl. 72

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx nedůvěru.

(2) Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poslanci. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xx. 73

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rukou prezidenta xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podávají xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx podá xxxxxx, jestliže Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zamítla xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podá xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nově zvolené Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx demisi podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. 74

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 75

Prezident xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx povinna xxxxx.

Xx. 76

(1) Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx.

(2) X přijetí xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejích xxxxx.

Xx. 77

(1) Předseda xxxxx organizuje xxxxxxx xxxxx, řídí její xxxxxx, xxxxxxxxx jejím xxxxxx a vykonává xxxxx činnosti, které xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pověřený xxxx xxxxx.

Čl. 78

X xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx xx xxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxx. Nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx vlády.

Xx. 79

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxx správní xxxxx xxx zřídit x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx x ministerstvech x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, jiné xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x mezích xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxx-xx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 80

(1) Státní xxxxxxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxx úkoly, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXX XXXXXX

Xx. 81

Xxxxxx xxx vykonávají xxxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 82

(1) Soudci xxxx xxx xxxxxx xxx funkce xxxxxxxxx. Xxxxxx nestrannost xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx odvolat nebo xxxxxxxx k jinému xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kárné xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

(3) Xxxxxx soudce není xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx soud

Čl. 83

Ústavní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 84

(1) Xxxxxxx xxxx xx skládá x 15 xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx souhlasem Xxxxxx.

(3) Soudcem Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx občan, xxxxx je xxxxxxxxx xx Xxxxxx, má xxxxxxxxxxxxx právnické vzdělání x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx povolání.

Xx. 85

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx své funkce.

(2) Xxxx soudce Xxxxxxxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx xx svou xxxx x svědomí, že xxxx chránit neporušitelnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx ústavními xxxxxx x rozhodovat xxxxx xxxxx nejlepšího xxxxxxxxxxx nezávisle x xxxxxxxxx.".

(3) Xxxxxxx-xx soudce xxxxxx slib xxxx xxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xx. 86

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx souhlas, je xxxxxxx xxxxxxx po xxxx trvání xxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Soudce Ústavního xxxxx lze xxxxxxx xxx, xxx-xx dopaden xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx bezprostředně xxxx. Příslušný xxxxx xx xxxxxxx zadržení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx-xx předseda Xxxxxx xx 24 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Na xxx první následující xxxxxx Xxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s konečnou xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx Ústavního xxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x souvislosti x výkonem xxx xxxxxx, a to x xxxx, xxx xxxxxxx být xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 87

(1) Ústavní xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x ústavním pořádkem,

b) x zrušení xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxx-xx v rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x ústavní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zásahu xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx,

x) x opravném xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx xxxx ověření xxxxx poslance nebo xxxxxxxx,

x) v pochybnostech x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 25,

x) x ústavní xxxxxx Senátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 65 xxxx. 2,

h) x xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx čl. 66,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je nelze xxxxxxx xxxxx,

x) o xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ve shodě x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxx xxxx dále rozhoduje x souladu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 10a x čl. 49 x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Do xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ratifikována.

(3) Xxxxx xxxx stanovit, xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx rozhoduje Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) o xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xx zákonem,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 88

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x řízení xxxx Xxxxxxxx soudem.

(2) Xxxxxx Ústavního soudu xxxx při xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx pořádkem a xxxxxxx podle odstavce 1.

Čl. 89

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxx všechny xxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx podle čl. 87 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ratifikaci smlouvy xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xx. 90

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby zákonem xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx právům. Jen xxxx xxxxxxxxx o xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Čl. 91

(1) Soustavu xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx správní xxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jiné označení.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 92

Xxxxxxxx soud xx vrcholným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xx. 93

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx časového xxxxxxx. Xxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx slibu.

(2) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má vysokoškolské xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zákon.

Čl. 94

(1) Zákon xxxxxxx případy, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxx xx jeho složení. X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako samosoudci.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx rozhodování xxxxx podílejí vedle xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xx. 95

(1) Soudce xx při rozhodování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; je oprávněn xxxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxxx předpisu se xxxxxxx nebo x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx k xxxxxx, že xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 96

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Jednání před xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx; výjimky xxxxxxx xxxxx. Rozsudek xx vyhlašuje vždy xxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xx. 97

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx orgán. Xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření se xxxxxxx majetkem a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Postavení, působnost, xxxxxxxxxxx strukturu x xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

XXXXX ŠESTÁ

ČESKÁ XXXXXXX XXXXX

Xx. 98

(1) Česká xxxxxxx banka je xxxxxxxx bankou státu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx stabilitu; xx xxxx činnosti xxx zasahovat xxxxx xx xxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. 99

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx základními xxxxxxxx samosprávnými celky, x kraje, které xxxx vyššími územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Čl. 100

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx společenstvími xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx.

(3) Vytvořit nebo xxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx zákonem.

Xx. 101

(1) Xxxx xx samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx celek je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx samosprávné xxxxx xxxx veřejnoprávními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxxx majetek x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxx zákona, x xxx způsobem stanoveným xxxxxxx.

Xx. 102

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx hlasováním na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x přímého volebního xxxxx.

(2) Xxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xx čtyřleté. Xxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nové volby xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 103

Xx. 103 xxxxxxxx právním předpisem č. 347/1997 Sb.

Xx. 104

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje xx věcech xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 105

Xxxxx státní xxxxxx xxx svěřit xxxxxxx samosprávy xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. 106

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx se Česká xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxx skončí xxxx 6. června 1996.

(2) Do xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx funkce Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx ústavní zákon. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx Senátu Poslanecká xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozpustit, dokud xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx přijetí zákonů x xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx rady.

Čl. 107

(1) Xxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxx stanoví, xxxxx xxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx třetina xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x třetina senátorů, xxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Zasedání Xxxxxx svolá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx; neučiní-li xxx, xxxxx se Xxxxx xxxxxxx den xx dni voleb.

Xx. 108

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx x roce 1992 x vykonávající xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx Ústavy xx považuje xx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx Xxxxxx.

Čl. 109

Xx doby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Čl. 110

Xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 111

Soudci xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudce xx xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle Ústavy Xxxxx republiky.

Xx. 112

(1) Xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx tato Xxxxxx, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony xxxxxxx podle xxxx Xxxxxx x ústavní xxxxxx Národního shromáždění Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Federálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 6. xxxxxx 1992.

(2) Xxxxxxx se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé federaci, xxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxx a xxxxxxxxxx, x ústavní xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 67/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx této Xxxxxx xxxx sílu xxxxxx.

Čl. 113

Xxxx Ústava xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.
&xxxx;

Xxxx x. r.

Klaus v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 1/1993 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

347/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x. 1/1993 Sb., Ústava XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2000

300/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxx x. 1/93 Xx., Ústava XX, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 347/1997 Xx., a xxxxxxx xxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

395/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx ČNR x. 1/1993 Xx., Xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

448/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákon x. 1/1993 Sb., Xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx x. 300/2000 Xx. a xxxxxxxxx xxxxxx x. 395/2001 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

515/2002 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 1/1993 Xx., Ústava XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx ústavních xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2003

319/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx ústavní zákon x. 1/1993 Xx., Xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších ústavních xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.9.2009

71/2012 Xx., xxxxxx xx mění ústavní xxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2012, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 65, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 8.3.2013

98/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2013

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.