Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2013 do 31.12.2025.


XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX

xx dne 16. prosince 1992
 

Česká xxxxxxx rada xx xxxxxxx xx tomto xxxxxxxx xxxxxx:

XXXXXXXXX

Xx, občané Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx, xx Xxxxxx x xx Slezku,

v xxxx xxxxxx samostatného xxxxxxx xxxxx,

xxxxx všem xxxxxx xxxxxxxx dávné státnosti xxxx Xxxxxx xxxxx x státnosti xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx, chránit a xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, založený na xxxx x xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, hmotné x duchovní xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx svobodně xxxxxxxxx zástupců xxxxxxxxx xxxx Ústavu České xxxxxxxxx

XXXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

Xx. 1

(1) Xxxxx republika xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx člověka x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závazky, xxxxx xxx ni xxxxxxxxx x mezinárodního xxxxx.

Xx. 2

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx moci; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákonodárné, výkonné x soudní.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx lid xxxxxxxx xxxxxx xxx přímo.

(3) Xxxxxx xxx slouží xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx nucen xxxxx, xx xxxxx neukládá.

Čl. 3

Xxxxxxxx ústavního xxxxxxx České xxxxxxxxx xx Listina základních xxxx x xxxxxx.

Čl. 4

Základní práva x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx soudní xxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x dobrovolném xxxxxx a volné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxx a odmítajících xxxxxx jako prostředek x prosazování xxxxx xxxxx.

Xx. 6

Politická xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx vyjádřené svobodným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ochrany xxxxxx.

Xx. 7

Xxxx xxx x šetrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství.

Čl. 8

Zaručuje se xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx.

Xx. 9

(1) Xxxxxx xxxx xxx doplňována xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx.

(3) Výkladem právních xxxxx xxxxx oprávnit xxxxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 10

Vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx a xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; stanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx než zákon, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 10x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky přeneseny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx instituci.

(2) X xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxxx Parlamentu, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xx. 10x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 395/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

Čl. 10x

(1) Vláda xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní organizaci xxxx xxxxxxxxx uvedené x čl. 10a.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx se vyjadřují x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 395/2001 Sb. x účinností od 1.6.2002

Xx. 11

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx tvoří nedílný xxxxx, jehož státní xxxxxxx mohou být xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 12

(1) Nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx vůli xxxxxx xxxxxxxx občanství.

Xx. 13

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx.

Čl. 14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx státní xxxx, xxxxxx barvy, státní xxxxxx, vlajka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

HLAVA DRUHÁ

MOC XXXXXXXXXXX

Xx. 15

(1) Zákonodárná xxx x České republice xxxxxx Parlamentu.

(2) Xxxxxxxxx xx tvořen xxxxx xxxxxxxx, x xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx.

Xx. 16

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx má 200 xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxx let.

(2) Xxxxx xx 81 xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Každé dva xxxx se volí xxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 17

(1) Volby xx xxxx komor xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx volby xx xxxxxxxx dnů xx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 18

(1) Xxxxx xx Poslanecké sněmovny xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx poměrného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x přímého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zásad xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Právo xxxxx má xxxxx xxxxx České republiky, xxxxx dosáhl xxxx 18 let.

Čl. 19

(1) Do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx každý xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx právo xxxxx x xxxxxx xxxx 21 let.

(2) Xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx 40 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 20

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Čl. 21

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx členem xxxx komor Parlamentu.

Xx. 22

(1) X xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví zákon.

(2) Xxxx, xxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx úřadu prezidenta xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zaniká xxxx mandát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 23

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx schůzi Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx složí xxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxxx, které xx xxxxxxxx.

(3) Slib xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx na xxxx čest, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zájmu xxxxx xxxx a xxxxx svého nejlepšího xxxxxx x xxxxxxx.".

Čl. 24

Poslanec nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx schůzi xxxxxx, xxxxxx je členem. Xxxxx-xx xx x xxx závažné okolnosti, xxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem.

Xx. 25

Xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx slibu x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x poslanců xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 22.

Xx. 26

Poslanci x xxxxxxxx vykonávají xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx a nejsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 27

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Senátu nebo xxxxxx orgánech.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhat. Poslanec xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejímž xx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx disciplinární xxxxxxxxx xxxxxx, jejímž xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stíhat xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx-xx komora xxxxxxx, xx trestní xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Poslance xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx-xx xxxxxxx při spáchání xxxxxxxxx činu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ihned xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zadržený xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx komory xx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zadrženého xxxxx, xx příslušný xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Na xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stíhání x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 28

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx svědectví o xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx xxxxxxx, x xx x poté, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 29
(1) Poslanecká xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Senátu.

Xx. 30

(1) Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Poslanecká xxxxxxxx zřídit vyšetřovací xxxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 31

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 32

Poslanec nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vlády, nemůže xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Senátu ani xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xx. 33

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxxxxx Senátu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxx Xxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, volebního zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10.

(3) Zákonné xxxxxxxx xxxx Senátu xxxxxxxxx jen xxxxx.

(4) Xxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxxxxxxx republiky a xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxx.

(5) Xxxxxxx opatření Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx Poslaneckou sněmovnou xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 34

(1) Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx republiky xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx dni xxxxx; xxxxxxx-xx tak, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx dni xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx doba, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx v xxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx svolat komoru xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx termínem. Xxxxx xxx xxxx, xxxxxx-xx xxx x to xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx končí xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. 35

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx republiky xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxxxxxxx spojila xxxxx otázku xxxxxx,

x) xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ačkoliv xxxxxx xxxx xxxxxxxx přerušeno x xxxxxxx byla x xx době xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx.

(2) Prezident xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx to Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx třípětinová většina xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 36

Schůze xxxxx xxxx xxxxxxx. Veřejnost xxxx xxx xxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

Xx. 37

(1) Společnou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx jednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx.

Xx. 38

(1) Člen xxxxx má právo xxxxxxxx xx schůzí xxxx xxxxx, jejich xxxxxx x komisí. Xxxxx se mu xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx.

(2) Člen xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx usnesení. Xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx však xx xxxx vlády xxxx xxx zastupovat svým xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účast.

Xx. 39

(1) Komory xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx usnesení xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx Ústava xxxxx.

(3) X xxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx válečného xxxxx a k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx usnesení x účasti České xxxxxxxxx v obranných xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxxxx ústavního xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx x čl. 10a xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx x třípětinové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 40

K xxxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxx o zásadách xxxxxxx x xxxxx xxxx komor mezi xxxxx, xxxxx i xxxxxxx a zákona x xxxxxxxx řádu Xxxxxx je třeba, xxx xxx schválen Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx.

Xx. 41

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku.

Čl. 42

(1) Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx a návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxx.

(2) Tyto xxxxxx projednává xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxx Poslanecká xxxxxxxx.

Xx. 43

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx Xxxxx republika xxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o společné xxxxxx xxxxx napadení.

(2) Xxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) s vysláním xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhrazena xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx x vyslání xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx nejdéle xx xxxx 60 xxx, xxx-xx x

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx,

x) účast xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx záchranných pracích xxx živelních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx přes xxxxx Xxxxx republiky xxxx x jejich přeletu xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x účasti ozbrojených xxx jiných států xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) O xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 informuje xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 44

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx ke všem xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx vláda xx xxxxxxx xxx xx xxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, platí, xx xx vyjádřila xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxx projednávání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx tří měsíců xx xxxx předložení, xxxxx x xxx xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxx.

Čl. 45

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Poslanecká sněmovna Xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

Čl. 46

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx se x němu xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx schválí xxxx xxxxxxx nebo xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně s xxxxxxxxxxxxx návrhy anebo xxxxxxx vůli xxxxxxxxx xx xxx.

(3) Jestliže xx Senát xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. 47

(1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxx o xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx zákona xx xxxxxx, xxxxxxxx xx schválen nadpoloviční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Senát návrh xxxxxx vrátí Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx usnesením xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Senátem, xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xx znění, xx kterém byl xxxxxxxxx Senátu. Návrh xxxxxx je přijat, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou všech xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vráceného xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Čl. 48

Jestliže Xxxxx xxxxxxx xxxx nezabývat xx návrhem zákona, xx tímto usnesením xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 49

K ratifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) upravujících xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, mírových x xxxxxx politických,

c) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx.

Čl. 50

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právo xxxxxx přijatý zákon x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx zákonu xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx návrhy xxxxxx přípustné. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zákon xx xxxxxxx. Xxxxx platí, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 51

Přijaté zákony xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, prezident xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 52

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 53

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vlády xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dnů xxx xxx jejího xxxxxx.

HLAVA TŘETÍ

MOC VÝKONNÁ

Prezident xxxxxxxxx

Xx. 54

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hlavou xxxxx.

(2) Prezident xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxx.

Čl. 55

Prezident xxxxxxxxx xx ujímá xxxxx xxxxxxxx slibu. Xxxxxxx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x začíná xxxx xxxxxxx slibu.

Xx. 56

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxx tajným xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva.

(2) Prezidentem xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx za xxxxxxx xxx po xxxxxxx prvního xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prvního xxxx volby. Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx druhého xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx volby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x nejsou-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dva, xxxxxxxxx x kandidáti, xxxxx obdrželi xxxxx xxxxxxxx xxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kandidát, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx více, xxxxxxxxx republiky xxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx postoupil xx xxxxxxx xxxx xxxxx, přestane xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx práva xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx kole xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx se xxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx xx ho xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx každý xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx petice xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000 xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dvacet xxxxxxxx xxxx nejméně xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx má každý xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 let.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřadujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta republiky. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do deseti xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Není-li xxxxxx xxxxxxxx Senátu obsazena, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 57

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx občan, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxx.

(2) Nikdo nemůže xxx xxxxxx xxxx xxx dvakrát za xxxxx.

Čl. 58

Xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Čl. 59

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předsedy Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx prezidenta xxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republice. Slibuji, xx xxxx zachovávat xxxx Ústavu x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v zájmu xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.".

Xx. 60

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx složit xxxx xxxx xxxxx-xx xxxx x výhradou, hledí xx xx xxxx, xxxx by xxxxx xxxxxx.

Čl. 61

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vzdát xxxxx úřadu do xxxxx předsedy Xxxxxx.

Xx. 62

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřuje xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx kterou odvolal, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uložené xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx právo xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxx ústavního,

i) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jmenuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jmenuje xxxxx Bankovní xxxx Xxxxx národní banky.

Xx. 63

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) zastupuje xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x jejím xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) pověřuje a xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelských xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny x xx Senátu,

g) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x tomu xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) nařizuje, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x bylo-li xxxxxxxx, xxx se x xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat x xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x ústavním xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx vlády.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx spolupodpis xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

Čl. 64

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx xx slovo, kdykoliv x xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx vlády, vyžádat xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx a projednávat x xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 65

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xx xxxx výkonu xxxx xxxxxx xxxxxxx, trestně xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxx správní xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxx ústavní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, x xx pro xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx porušení Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky směřující xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx republiky, jakož x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Ústavní xxxx xxxx na xxxxxxx ústavní xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx prezident xxxxxxxxx ztrácí xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxx znovu xxxxx.

(3) X přijetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Senátem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny x podáním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxxxxx; nevysloví-li Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx x něj Xxxxx xxxxxxx, platí, xx xxxxxxx xxxxx dán.

Čl. 66

Xxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxx nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ze závažných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx-xx se na xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senát, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle čl. 63 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x) x čl. 63 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx. Předsedovi Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přísluší x xxxx, xxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 62 xxxx. a) xx e) x x) a xxxx čl. 63 xxxx. 1 xxxx. f), xxx-xx x vyhlášení voleb xx Senátu; uvolní-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx je Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpuštěna, xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx Senátu, xxxxxxx xxx přísluší x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx vykonává vymezené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 63 xxxx. 1 písm. x), jde-li x xxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xx. 67

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Vláda xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx.

Xx. 68

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Předsedu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxx vlády a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xx třiceti dnů xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx nově jmenovaná xxxxx nezíská v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx důvěru, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 2 x 3. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jmenuje prezident xxxxxxxxx předsedu vlády xx xxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxx xxxxx vlády a xxxxxxxx je řízením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 69

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx České republice. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Ústavu x xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx. Slibuji xx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx svůj xxxx svědomitě x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

Xx. 70

Člen vlády xxxxx vykonávat xxxxxxxx, xxxxxxx povaha odporuje xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx stanoví zákon.

Xx. 71

Xxxxx může xxxxxxxxx Poslanecké sněmovně xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

Čl. 72

(1) Poslanecká xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx projedná Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx návrhu je xxxxx souhlasu nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xx. 73

(1) Xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx demisi xx rukou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx, jestliže Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x vyslovení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx ustavující xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přijme.

Čl. 74

Prezident republiky xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx navrhne xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 75

Prezident republiky xxxxxx vládu, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx byla povinna xxxxx.

Čl. 76

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx nadpoloviční většiny xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 77

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jejím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxx mu xxxxxxx Xxxxxxx xxxx jinými xxxxxx.

(2) Předsedu vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiný pověřený xxxx xxxxx.

Čl. 78

X xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxx oprávněna vydávat xxxxxxxx. Xxxxxxxx podepisuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Čl. 79

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxx x jejich působnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx poměry státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx k tomu xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 80

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx i xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(2) Postavení x působnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXX XXXXXX

Xx. 81

Xxxxxx moc vykonávají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Čl. 82

(1) Soudci xxxx při výkonu xxx xxxxxx nezávislí. Xxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Soudce xxxxx proti xxxx xxxx odvolat xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx; výjimky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kárné xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

(3) Xxxxxx soudce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, člena Xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx funkcí ve xxxxxxx správě; zákon xxxxxxx, xx kterými xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Ústavní xxxx

Xx. 83

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 84

(1) Ústavní xxxx xx skládá x 15 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu deseti xxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx může být xxxxxxxx xxxxxxxxx občan, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Senátu, má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx let xxxxx x právnickém povolání.

Xx. 85

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx své xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx zní: "Xxxxxxx xx svou xxxx x svědomí, že xxxx xxxxxxx neporušitelnost xxxxxxxxxxx práv člověka x xxxx xxxxxx, xxxxx xx ústavními xxxxxx x rozhodovat xxxxx xxxxx nejlepšího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.".

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx slib xxxx xxxxx-xx slib x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xx. 86

(1) Soudce Xxxxxxxxx soudu nelze xxxxxxx stíhat xxx xxxxxxxx Senátu. Xxxxxx-xx Xxxxx souhlas, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Soudce Ústavního xxxxx lze xxxxxxx xxx, xxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, anebo bezprostředně xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx oznámit xxxxxxxxxx Xxxxxx. Nedá-li xxxxxxxx Xxxxxx xx 24 xxxxx xx zadržení xxxxxxx x odevzdání xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xx propustit. Xx xxx první následující xxxxxx Xxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Soudce Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x souvislosti x výkonem své xxxxxx, x to x poté, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 87

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx zákonů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxx-xx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x rozporu x ústavním xxxxxxxx xxxx zákonem,

c) o xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxx samosprávy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jinému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x pochybnostech x xxxxxx volitelnosti x o neslučitelnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 25,

x) x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 65 odst. 2,

h) x návrhu prezidenta xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx čl. 66,

x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxx, zda xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx politické xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ve xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) spory x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů a xxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxxxxxx-xx xxxxx zákona xxxxxx xxxxxx.

(2) Ústavní xxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 10a x čl. 49 x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx před její xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ratifikována.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xx zákonem,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx jinému xxxxxx.

Xx. 88

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxx x xx jakých podmínek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o řízení xxxx Ústavním xxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx při svém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

Xx. 89

(1) Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, jakmile bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxx závazná xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx čl. 87 xxxx. 2 vysloven xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem, xxxxx ratifikaci xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Soudy

Čl. 90

Soudy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem poskytovaly xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xx. 91

(1) Soustavu xxxxx tvoří Xxxxxxxx xxxx, Nejvyšší xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx stanovit xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Čl. 92

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx soudním xxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxx Nejvyšší správní xxxx.

Čl. 93

(1) Xxxxxx xx jmenován do xxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx funkce se xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx může xxx xxxxxxxx bezúhonný xxxxx, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxxx xxxxxxxx. Další xxxxxxxxxxx x postup xxxxxxx xxxxx.

Čl. 94

(1) Zákon xxxxxxx případy, xxx xxxxxx rozhodují v xxxxxx x xxxx xx jeho složení. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx na rozhodování xxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Čl. 95

(1) Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx součástí xxxxxxxx xxxx; xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx soud x xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx řešení xxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, předloží věc Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 96

(1) Všichni xxxxxxxxx xxxxxx mají xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx před xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx; výjimky xxxxxxx xxxxx. Rozsudek xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xx. 97

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x víceprezidenta Xxxxxxxxxx kontrolního úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Postavení, působnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX ŠESTÁ

ČESKÁ NÁRODNÍ XXXXX

Xx. 98

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx bankou xxxxx. Xxxxxxx cílem xxxx xxxxxxxx je xxxx x xxxxxxx stabilitu; xx xxxx činnosti xxx xxxxxxxxx pouze xx základě zákona.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. 99

Xxxxx republika se xxxxx na obce, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x kraje, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 100

(1) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx občanů, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxxx územního samosprávného xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx vyšší územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx ústavním xxxxxxx.

Xx. 101

(1) Xxxx xx samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx samosprávné xxxxx xxxx veřejnoprávními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxx, x xxx způsobem stanoveným xxxxxxx.

Xx. 102

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hlasováním xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Funkční xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx podmínek xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx.

Xx. 103

Čl. 103 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 347/1997 Sb.

Čl. 104

(1) Působnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx samosprávy, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zastupitelstvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 105

Výkon xxxxxx xxxxxx xxx svěřit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Čl. 106

(1) Xxxx účinnosti xxxx Xxxxxx se Česká xxxxxxx xxxx stává Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 6. xxxxxx 1996.

(2) Do xxxx xxxxxxx Xxxxxx podle Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Senát. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx ústavní xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádu xxxxx xx postupuje x xxxxxxxxxxxx komorách xxxxx jednacího xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx.

Čl. 107

(1) Xxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxx stanoví, jakým xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxx dvouleté, x xxxxxxx senátorů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Zasedání Xxxxxx xxxxx prezident xxxxxxxxx tak, aby xxxx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxxx den po xxx voleb; xxxxxxx-xx xxx, sejde xx Xxxxx xxxxxxx den xx dni xxxxx.

Xx. 108

Xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx 1992 x xxxxxxxxxxxx xxxx funkci xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx Xxxxxx.

Xx. 109

Xx doby xxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky.

Xx. 110

Xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx xxxxx též xxxxxxxx soudy.

Čl. 111

Xxxxxx xxxxx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx podle Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 112

(1) Xxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxxx xxxx Ústava, Listina základních práv a svobod, xxxxxxx zákony xxxxxxx xxxxx této Xxxxxx a ústavní xxxxxx Národního shromáždění Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxx upravující xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx České národní xxxx xxxxxxx xx 6. xxxxxx 1992.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx Ústava, ústavní zákon o československé federaci, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 67/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky.

(3) Xxxxxxx ústavní xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky ke xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx mají xxxx xxxxxx.

Čl. 113

Tato Ústava xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
 

Uhde x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 1/1993 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

347/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx ČNR x. 1/1993 Sb., Xxxxxx XX

x účinností od 1.1.2000

300/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx ČR, xx znění xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Xx., a ústavní xxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

395/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx ČNR č. 1/1993 Xx., Ústava XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2002

448/2001 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx č. 300/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxx x. 395/2001 Xx.

x účinností xx 1.1.2002

515/2002 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákona č. 1/1993 Xx., Xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2003

319/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.9.2009

71/2012 Xx., kterým xx mění ústavní xxxxx x. 1/1993 Xx., Ústava XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2012, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 65, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 8.3.2013

98/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/1993 Sb., Xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2013

87/2024 Xx., kterým xx xxxx ústavní zákon x. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 300/2000 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.