Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2013.


XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 16. prosince 1992
 

Česká xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

XXXXXXXXX

Xx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xx Xxxxxx a xx Slezku,

v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx české x státnosti xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx, chránit x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x duchu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx si xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx vůči xxxxx,

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxx xxxxxx evropských x světových xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zděděné xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x duchovní bohatství,

odhodláni xxxxx se všemi xxxxxxxxxxx principy právního xxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Čl. 1

(1) Česká republika xx svrchovaný, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xx xxxx k xxxxxx x svobodám xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závazky, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Čl. 2

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx vykonává xxxxxx moc přímo.

(3) Xxxxxx moc xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxx xx uplatňovat xxx v xxxxxxxxx, x xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx zakázáno, x nikdo nesmí xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx neukládá.

Čl. 3

Součástí xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod.

Čl. 4

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx soudní xxxx.

Čl. 5

Politický systém xx založen xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx politických xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostředek x prosazování xxxxx xxxxx.

Čl. 6

Politická xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodování xxxxxxx xxx xxxxxxx menšin.

Xx. 7

Stát dbá x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx přírodního xxxxxxxxx.

Xx. 8

Zaručuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 9

(1) Ústava xxxx být xxxxxxxxxx xx měněna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Výkladem právních xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Čl. 10

Vyhlášené mezinárodní xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx dal Parlament xxxxxxx a jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxx řádu; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 10x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxx Parlamentu, nestanoví-li xxxxxxx xxxxx, xx x ratifikaci xx xxxxx souhlasu xxxxxx x referendu.

Čl. 10x xxxxxx právním předpisem x. 395/2001 Xx. x účinností xx 1.6.2002

Čl. 10x

(1) Vláda xxxxxxxxxx a předem xxxxxxxxx Parlament x xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 10a.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx jednání x styku obou xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx i navenek, xxxx svěřit výkon xxxxxxxxxx komor podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 10x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 395/2001 Xx. x účinností od 1.6.2002

Xx. 11

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx tvoří nedílný xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 12

(1) Xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx být proti xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Čl. 13

Hlavním xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx.

Čl. 14

(1) Státními xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx státní xxxx, xxxxxx barvy, xxxxxx xxxxxx, vlajka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxx x státní xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx používání xxxxxx xxxxx.

XXXXX DRUHÁ

MOC XXXXXXXXXXX

Xx. 15

(1) Zákonodárná xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Parlamentu.

(2) Xxxxxxxxx xx tvořen xxxxx xxxxxxxx, a xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx.

Xx. 16

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 200 xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xx 81 xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx dobu šesti xxx. Xxxxx dva xxxx xx volí xxxxxxx senátorů.

Xx. 17

(1) Xxxxx xx obou xxxxx xx konají xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx před uplynutím xxxxxxxxx období a xxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxx.

(2) Byla-li Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, konají xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx rozpuštění.

Xx. 18

(1) Xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, rovného x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx poměrného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx do Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx všeobecného, rovného x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx systému.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx.

Xx. 19

(1) Xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx 21 let.

(2) Xx Xxxxxx xxxx xxx zvolen xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právo xxxxx a dosáhl xxxx 40 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zvolením.

Čl. 20

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákon.

Xx. 21

Nikdo xxxxxx xxx současně xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx.

Xx. 22

(1) X xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx je neslučitelný xxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, funkce soudce x xxxxx funkce, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, kdy xx xxxxxxxx nebo senátor xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx, xxx se ujal xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx neslučitelné x xxxxxx poslance xxxx senátora, zaniká xxxx mandát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 23

(1) Poslanec xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx složí xxxx xx xxxxx xxxxxx Senátu, xxxxx xx zúčastní.

(3) Slib xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxx zachovávat xxxx Xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx, že xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a svědomí.".

Xx. 24

Poslanec xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx mandátu vzdát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx komory, xxxxxx je xxxxxx. Xxxxx-xx xx v xxx xxxxxxx okolnosti, xxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem.

Xx. 25

Mandát xxxxxxxx xxxx senátora xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxx,

x) ztrátou xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx rozpuštěním Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx funkcí podle čl. 22.

Xx. 26

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxxxx osobně x xxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vázáni xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 27

(1) Poslance xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x Poslanecké sněmovně xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx učiněné x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx Xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhat. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx disciplinární pravomoci xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx senátora xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx souhlas, xx trestní xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Poslance xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxx oznámit xxxxxxxxxx komory, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx povinen ho xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx následující xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 28

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx x xxxx, kdy xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Čl. 29
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předsedu a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. 30

(1) Xxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, navrhne-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx před komisí xxxxxx xxxxx.

Xx. 31

(1) Komory xxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Čl. 32

Xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx Xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Čl. 33

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Senátu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx věcech, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jinak xxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, státního xxxxxxxxxxx xxxx, volebního zákona x mezinárodních xxxxx xxxxx čl. 10.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx může Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxxxxxxx republiky a xxxxxxxx vlády; xxxxxxxxx xx stejně jako xxxxxx.

(5) Xxxxxxx opatření Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 34

(1) Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx po xxx xxxxx; xxxxxxx-xx tak, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx dni xxxxx.

(2) Xxxxxxxx komory může xxx xxxxxxxxx přerušeno. Xxxxxxx doba, po xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxx dvacet xxx v xxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx svolat xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx vždy, xxxxxx-xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pětina xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny končí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo jejím xxxxxxxxxxx.

Xx. 35

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může rozpustit xxxxxxxxx republiky, xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nevyslovila xxxxxx xxxx jmenované xxxxx, jejíž předseda xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny,

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxx projednáním spojila xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přerušeno po xxxx delší, xxx xx přípustné,

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx tří xxxxxx způsobilá xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zasedání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Prezident xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpustí, xxxxxxx-xx xx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x nímž xxxxxxxxx xxxxxxx třípětinová xxxxxxx xxxxx poslanců.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxx měsíce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 36

Schůze komor xxxx xxxxxxx. Veřejnost xxxx být vyloučena xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 37

(1) Společnou xxxxxx komor svolává xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. 38

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx komor, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx, kdykoliv o xx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se dostavit xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. To xxxxx x x xxxxxx výboru, xxxxxx xxxx vyšetřovací xxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Čl. 39

(1) Xxxxxx xxxx způsobilé xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx třetiny xxxxx xxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxxxxx xxxx senátorů, xxxxxxxxx-xx Ústava xxxxx.

(3) X přijetí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x vysláním xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx států xx území České xxxxxxxxx, xxxxx x x přijetí xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx souhlasu nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souhlasu x xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxxxxx v čl. 10a xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x třípětinové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 40

K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x zásadách xxxxxxx a styku xxxx komor xxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxx je xxxxx, xxx xxx schválen Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx.

Xx. 41

(1) Xxxxxx xxxxxx xx podávají Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx může podat xxxxxxxx, skupina poslanců, Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 42

(1) Xxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx projednává xx xxxxxxx schůzi x xxxxxx se o xxxx jen Poslanecká xxxxxxxx.

Xx. 43

(1) Parlament xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li Xxxxx republika xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rozhoduje o xxxxxx České republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx.

(3) Parlament xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x vysláním xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhrazena xxxxx.

(4) Xxxxx rozhoduje x xxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx států xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 60 xxx, xxx-xx o

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx členem, x xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx záchranných pracích xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dále xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky nebo x xxxxxx přeletu xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x účasti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx cvičeních xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Parlament xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Čl. 44

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx zákonů.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx do xxxxxxx dnů xx xxxx, xxx jí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxxxx kladně.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx spojí žádost x vyslovení xxxxxx.

Xx. 45

Návrh xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 46

(1) Xxxxx xxxxxxxx návrh zákona x usnese xx x němu do xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx schválí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vůli xxxxxxxxx xx jím.

(3) Xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, platí, xx xx xxxxx xxxxxx přijat.

Xx. 47

(1) Xxxxxxxx Xxxxx návrh xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Návrh zákona xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx vrátí Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxx Poslanecká xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Jestliže Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx znění, xx xxxxxx byl xxxxxxxxx Senátu. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx schválen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxx.

(4) Pozměňovací xxxxxx xxxxxx xxx projednávání xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné.

Čl. 48

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přijat.

Xx. 49

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, mírových x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x nichž xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx povahy,

e) o xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx třeba xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx.

Xx. 50

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, s odůvodněním xx xxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxx postoupen.

(2) X vráceném xxxxxx xxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxx. Pozměňovací xxxxxx xxxxxx přípustné. Jestliže Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zákonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Čl. 51

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, prezident republiky x předseda xxxxx.

Xx. 52

(1) K xxxxxxxxx zákona je xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. 53

(1) Každý xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vlády xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx.

XXXXX TŘETÍ

MOC XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. 54

(1) Prezident xxxxxxxxx xx hlavou xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx republiky xx volen v xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 55

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ujímá úřadu xxxxxxxx slibu. Volební xxxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxx pět let x xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxx.

Čl. 56

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx za xxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxx kola xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prvního xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx získali xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněných xxxxxx, x xxxxxx-xx takoví xxxxxxxxx alespoň xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněných voličů.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxx volby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx více, xxxxxxxxx republiky xxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx se xxxxxxx xxxx volba xxxxxxxxxx republiky.

(4) Pokud xxxxxxxx, xxxxx postoupil xx druhého xxxx xxxxx, přestane xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx druhým xxxxx xxxxx anebo xx práva kandidovat xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx kola volby xxxxxxxx, který x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx voličů. Xxxxx xxxx volby se xxxx i xxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000 xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx senátorů.

(6) Právo xxxxx xx každý xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 let.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxx dnů před xxxxxxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx úřad xxxxxxxxxx republiky, xxxx xx volba prezidenta xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(8) Xxxxx prezidenta xxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx před xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxxxx xx deseti xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxxxx, xxxxxxxxx volbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 57

(1) Prezidentem xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx občan, xxxxx xx volitelný xx Xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx více xxx xxxxxxx xx xxxxx.

Čl. 58

Další podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Čl. 59

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx rukou xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obou xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx věrnost Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Ústavu x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx čest, že xxxx úřad xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx xxxxx nejlepšího xxxxxx x xxxxxxx.".

Xx. 60

Xxxxxxx-xx prezident xxxxxxxxx složit xxxx xxxx složí-li xxxx x výhradou, hledí xx na xxxx, xxxx by xxxxx xxxxxx.

Xx. 61

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Čl. 62

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx demisi, xxxxxxxx vládu x xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zasedání Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx odvolal, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx nové xxxxx,

x) xxxxxxx soudce Xxxxxxxxx xxxxx, jeho předsedu x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx předsedu x místopředsedy Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odpouští x xxxxxxxx tresty xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx právo xxxxxx Parlamentu přijatý xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jmenuje prezidenta x viceprezidenta Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

k) xxxxxxx xxxxx Bankovní xxxx Xxxxx národní xxxxx.

Xx. 63

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jednotlivé xxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx Poslanecké sněmovny x xx Xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x tomu xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) nařizuje, xxx xx trestní xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx, aby se x xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xx xxx platnosti xxxxxxxxxxx předsedy xxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 64

(1) Prezident xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Parlamentu, xxxxxx výborů x xxxxxx. Xxxxx se xx slovo, kdykoliv x xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx od xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx patří xx xxxxxx působnosti.

Čl. 65

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx, trestně xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxx správní xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žalobu xxxxx prezidentu xxxxxxxxx x Ústavnímu soudu, x xx pro xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx jiné součásti xxxxxxxxx pořádku; velezradou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx republiky, xxxxx x proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx žaloby Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx znovu nabýt.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žaloby Xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx. K přijetí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx většiny xxxxx poslanců; nevysloví-li Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx x xxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxx nebyl xxx.

Xx. 66

Xxxxxx-xx se xxxx prezidenta xxxxxxxxx x nový xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nesložil xxxx, xxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx-xx xx xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senát, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx čl. 63 odst. 1 xxxx. a) xx x) x x) xx x) a čl. 63 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 62 písm. a) xx x) x x) x dále čl. 63 xxxx. 1 xxxx. x), jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx; xxxxxx-xx xx xxxx prezidenta xxxxxxxxx v xxxx, xxx je Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přísluší xxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx, xxx předseda xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx podle čl. 63 xxxx. 1 xxxx. x), jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xx. 67

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx vlády, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xx. 68

(1) Vláda xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vlády xxxxxxx prezident republiky x xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx je řízením xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx předstoupí xx třiceti dnů xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x požádá xx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx jmenovaná xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx důvěru, xxxxxxxxx se podle xxxxxxxx 2 x 3. Jestliže xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předsedu vlády xx xxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx případech prezident xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx vlády xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxx.

Čl. 69

(1) Člen xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx člena xxxxx zní: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, že budu xxxxxxxxxx její Ústavu x xxxxxx x xxxxxx xx v xxxxx. Xxxxxxx na xxxx xxxx, xx xxxx zastávat xxxx xxxx svědomitě x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

Čl. 70

Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx povaha xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon.

Xx. 71

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 72

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nedůvěru.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx nedůvěry xxxxx projedná Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jen je-li xxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx poslanci. X xxxxxxx xxxxxx je xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Čl. 73

(1) Xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxx podávají xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Vláda podá xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxx o vyslovení xxxxxx nebo jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx po ustavující xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přijme.

Čl. 74

Prezident republiky xxxxxx xxxxx vlády, xxxxxxxx xx navrhne xxxxxxxx xxxxx.

Xx. 75

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Čl. 76

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx sboru.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx jejích xxxxx.

Čl. 77

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, vystupuje xxxxx xxxxxx a vykonává xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx jinými xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Čl. 78

K provedení xxxxxx a v xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxx xxxx vlády.

Xx. 79

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxx správní xxxxx xxx zřídit x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx.

(2) Xxxxxx poměry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxx zákon.

(3) Xxxxxxxxxxxx, jiné xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx k xxxx xxxxxxx zmocněny.

Čl. 80

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; vykonává i xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXXXXX

XXX XXXXXX

Xx. 81

Xxxxxx moc xxxxxxxxxx xxxxxx republiky nezávislé xxxxx.

Xx. 82

(1) Xxxxxx xxxx xxx výkonu xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx nestrannost xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx odvolat xxxx xxxxxxxx x jinému xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx.

(3) Xxxxxx soudce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxx správě; zákon xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx činnostmi xx xxxxx xxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxx.

Ústavní soud

Čl. 83

Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx ochrany ústavnosti.

Čl. 84

(1) Xxxxxxx xxxx xx skládá x 15 soudců, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxx xxxxxxx xxxxx let xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 85

(1) Xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx xx xxxx čest x svědomí, že xxxx chránit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člověka x xxxx občana, xxxxx se ústavními xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.".

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

Xx. 86

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stíhat xxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx trvání xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx.

(2) Soudce Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, byl-li xxxxxxx xxx xxxxxxxx trestného xxxx, anebo xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx Xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odevzdání xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx povinen xx xxxxxxxxx. Xx xxx první následující xxxxxx Senát xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx Ústavního xxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxx xxxxxx, x xx x poté, kdy xxxxxxx xxx soudcem Xxxxxxxxx soudu.

Čl. 87

(1) Ústavní xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem xxxx zákonem,

c) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x jinému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zaručených xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx,

x) x opravném xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x pochybnostech x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 25,

x) o xxxxxxx xxxxxx Senátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 65 xxxx. 2,

x) x návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny x Xxxxxx xxxxx čl. 66,

x) x opatřeních xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro Xxxxxx republiku závazné, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx územní samosprávy, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 10a x čl. 49 x xxxxxxxx pořádkem, a xx před xxxx xxxxxxxxxx. Xx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ratifikována.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx rozhoduje Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) o xxxxxxx právních předpisů xxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx, jsou-li v xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx o rozsah xxxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx jinému xxxxxx.

Čl. 88

(1) Xxxxx xxxxxxx, kdo x xx xxxxxx xxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pořádkem x xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

Čl. 89

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, jakmile bylo xxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxxxx, pokud Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxx závazná xxx xxxxxxx xxxxxx x osoby.

(3) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx podle čl. 87 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x ústavním xxxxxxxx, xxxxx ratifikaci smlouvy xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xx. 90

Soudy xxxx xxxxxxxx především x xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Jen xxxx xxxxxxxxx x xxxx x trestu xx xxxxxxx činy.

Xx. 91

(1) Soustavu xxxxx xxxxx Nejvyšší xxxx, Xxxxxxxx správní xxxx, vrchní, xxxxxxx x okresní xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx označení.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákon.

Xx. 92

Nejvyšší xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx.

Čl. 93

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx časového xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxx složením xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx bezúhonný občan, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx zákon.

Xx. 94

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx rozhodují x xxxxxx a xxxx xx jeho složení. X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx věcech x jakým xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xx. 95

(1) Xxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx součástí xxxxxxxx xxxx; xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx být xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, předloží xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 96

(1) Všichni xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx před xxxxxx je xxxxx x veřejné; výjimky xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vždy xxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xx. 97

(1) Nejvyšší xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx orgán. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXX NÁRODNÍ XXXXX

Xx. 98

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx cílem její xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xx její xxxxxxxx xxx zasahovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, působnost a xxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX SAMOSPRÁVA

Čl. 99

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Čl. 100

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx obvody.

(2) Obec xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx vyšší územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 101

(1) Obec xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xxxx veřejnoprávními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx majetek a xxxxxxxxx podle vlastního xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx zákona, x xxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. 102

(1) Členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx voleni xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx volebního xxxxx.

(2) Funkční období xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx stanoví, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 103

Xx. 103 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 347/1997 Sb.

Xx. 104

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zastupitelstvu vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. 106

(1) Xxxx xxxxxxxxx této Xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx rada xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 6. xxxxxx 1996.

(2) Do doby xxxxxxx Xxxxxx podle Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozpustit, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx xxxxxxx zákonů x xxxxxxxx řádu xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx rady.

Čl. 107

(1) Zákon x volbách xx Xxxxxx stanoví, jakým xxxxxxxx se při xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxx xxxx třetina xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Zasedání Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zahájeno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxx xx dni xxxxx.

Čl. 108

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jmenovaná xx xxxxxxx x xxxx 1992 x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx považuje za xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx Xxxxxx.

Xx. 109

Xx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 110

Xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Čl. 111

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxx xx xxx účinnosti xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Ústavy Xxxxx republiky.

Xx. 112

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tato Xxxxxx, Listina základních práv a svobod, xxxxxxx zákony xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx xxxxxxx po 6. xxxxxx 1992.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxxxx Ústava, ústavní zákon o československé federaci, ústavní xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 67/1990 Sb., x státních xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx zákony xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx mají sílu xxxxxx.

Xx. 113

Xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.
&xxxx;

Xxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 1/1993 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

347/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx ústavního xxxxxx ČNR x. 1/1993 Sb., Ústava XX

x účinností od 1.1.2000

300/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/93 Xx., Xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti XX

x xxxxxxxxx od 1.12.2000

395/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxx ČNR x. 1/1993 Sb., Xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

448/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxx xxxxxx x. 347/1997 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx x. 300/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxx x. 395/2001 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

515/2002 Xx., x xxxxxxxxx o přistoupení XX x XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 1/1993 Sb., Xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2003

319/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.9.2009

71/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx ústavní xxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012, s xxxxxxxx ustanovení xx. 65, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 8.3.2013

98/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákon č. 1/1993 Sb., Ústava XX, xx znění xxxxxxxxxx ústavních zákonů

s xxxxxxxxx od 1.6.2013

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.