Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.06.2021.


Sdělení o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
209/92 Sb.

HLAVA I - PRÁVA A SVOBODY

Povinnost respektovat lidská práva Článek 1
Právo na život Článek 2
Zákaz mučení Článek 3
Zákaz otroctví a nucené práce Článek 4
Právo na svobodu a osobní bezpečnost Článek 5
Právo na spravedlivý proces Článek 6
Zákaz trestu bez zákona Článek 7
Právo na respektování rodinného a soukromého života Článek 8
Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání Článek 9
Svoboda projevu Článek 10
Svoboda shromažďování a sdružování Článek 11
Právo uzavřít manželství Článek 12
Právo na účinné opravné prostředky Článek 13
Zákaz diskriminace Článek 14
Odstoupení od závazků v případě ohrožení Článek 15
Omezení politické činnosti cizinců Článek 16
Zákaz zneužití práv Článek 17
Ohraničení možnosti omezení práv Článek 18

HLAVA II - EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

Ustanovení Soudu Článek 19
Počet soudců Článek 20
Podmínky výkonu funkce Článek 21
Volby soudců Článek 22
Funkční období a odvolání Článek 23
Kancelář a zpravodajové Článek 24
Plénum Soudu Článek 25
Samosoudci, výbory, senáty a Velký senát Článek 26
Pravomoc samosoudců Článek 27
Pravomoc výborů Článek 28
Rozhodnutí senátu o přijatelnosti a ve věci Článek 29
Vzdání se pravomoci ve prospěch Velkého senátu Článek 30
Pravomoci velkého senátu Článek 31
Pravomoc Soudu Článek 32
Mezistátní případy Článek 33
Individuální stížnosti Článek 34
Podmínky přijatelnosti Článek 35
Intervence třetí strany Článek 36
Vyškrtnutí stížností Článek 37
Posouzení případu Článek 38
Smírná urovnání Článek 39
Veřejnost slyšení a přístup k dokumentům Článek 40
Spravedlivé zadostiučinění Článek 41
Rozsudky senátu Článek 42
Postoupení Velkému senátu Článek 43
Konečnost rozsudku Článek 44
Odůvodnění rozsudku a rozhodnutí Článek 45
Závaznost a výkon rozsudků Článek 46
Posudky Článek 47
Poradní pravomoc Soudu Článek 48
Odůvodnění posudků Článek 49
Výlohy Soudu Článek 50
Výsady a imunity soudců Článek 51

HLAVA III - RŮZNÁ USTANOVENÍ

Žádost generálního tajemníka Článek 52
Ochrana zaručených lidských práv Článek 53
Pravomoci Výboru ministrů Článek 54
Vyloučení jiného způsobu urovnání sporu Článek 55
Územní působnost Článek 56
Výhrady Článek 57
Vypovězení Článek 58
Ochrana vlastnictví Článek 1
Právo na vzdělání Článek 2
Právo na svobodné volby Článek 3
Územní působnost Článek 4
Vztah k Úmluvě Článek 5
Podpis a ratifikace Článek 6
Zákaz uvěznění pro dluh Článek 1
Svoboda pohybu Článek 2
Zákaz vyhoštění státních občanů Článek 3
Zákaz kolektivního vyhoštění cizinců Článek 4
Územní působnost Článek 5
Vztah k Úmluvě Článek 6
Podpis a ratifikace Článek 7
Zákaz trestu smrti Článek 1
Trest smrti v době války Článek 2
Zákaz odstoupení Článek 3
Zákaz výhrad Článek 4
Územní působnost Článek 5
Vztah k Úmluvě Článek 6
Podpis a ratifikace Článek 7
Vstup v platnost Článek 8
Úkoly depozitáře Článek 9
Procesní záruky týkající se vyhoštění cizinců Článek 1
Právo na odvolání v trestních věcech Článek 2
Odškodnění za nezákonné odsouzení Článek 3
Právo nebýt souzen nebo trestán dvakrát Článek 4
Rovnost mezi manželi Článek 5
Územní působnost Článek 6
Vztah k Úmluvě Článek 7
Podpis a ratifikace Článek 8
Vstup v platnost Článek 9
Úkoly depozitáře Článek 10
Zrušení trestu smrti Článek 1
Zákaz odstoupení Článek 2
Zákaz výhrad Článek 3
Územní působnost Článek 4
Vztah k Úmluvě Článek 5
Podpis a ratifikace Článek 6
Vstup v platnost Článek 7
Úkoly depozitáře Článek 8

XXXXXX

x ochraně xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů 10. xxxxxxxx 1948;

xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx práv v xx xxxxxxxxxxx;

xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx Xxxx Evropy xx xxxxxxxx větší jednoty xxxx jejími xxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xx tento xxx uskutečňovat, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx svobod;

znovu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx a které xxxx xxxxxxx zachovávány xx xxxxx straně xxxxxxx politickou demokracií x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dodržováním xxxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxxx;

xxxxxxxxxx, jakožto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, svobody a xxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zaručení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx deklaraci;

potvrzujíce, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mají Xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx tom xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pod xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx;

xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx:

XXXXX I
XXXXX X XXXXXXX
Xxxxxx 1
Povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx každému, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x Hlavě X xxxx Úmluvy.
Článek 2
Xxxxx na xxxxx
1. Právo xxxxxxx xx život xx xxxxxxxx zákonem. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx života xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx života xx xxxxxx považovat xx způsobené x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx:
x) xxxxxx každé osoby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) provádění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby zákonně xxxxxxxx;
c) xxxxxxx uskutečněné xxxx xx xxxxxx potlačení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx být mučen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zacházení xxxxx xxxxxx.
Článek 4
Xxxxx otroctví a xxxxxx xxxxx
1. Xxxxx nesmí xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx nevolnictví.
2. Xx xxxxxx se xxxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xx "nucenou xxxx xxxxxxxx práci" xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle článku 5 xxxx Xxxxxx, xxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx trestu;
b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x případě xxxx, xxxxx odmítají vojenskou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vojenské služby xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
x) služba xxxxxxxxxx x xxxxxxx nouze xxxx pohromy, která xxxxxxxx život xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;
x) xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx být xxxxxx svobody kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx stane x xxxxxxx s xxxxxxx stanoveným xxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxx xx odsouzení xxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx, xx se xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zbavení svobody xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxx xxx důvodné podezření xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxx-xx oprávněné xxxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxx zabránit xx xx xxxxxxxx trestného činu xxxx v útěku xx xxxx spáchání;
x) jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán;
x) zákonné xxxxxx xxxx, aby se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx duševně nemocných, xxxxxxxxxx, narkomanů xxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx svobody xxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxx nepovolenému xxxxxx na xxxxx xxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x vyhoštění xxxx vydání.
2. Xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x každým obviněním xxxxx xxxx.
3. Xxxxx, kdo xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jinou úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu soudní xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxx během xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx dotčená xxxxx dostaví k xxxxxxxxx.
4. Každý, xxx byl xxxxxx xxxxxxx zatčením nebo xxxxx xxxxxxxx, má xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx by soud xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxx, kdo xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má nárok xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
1. Každý xx právo xx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nestranným xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx závazcích nebo x xxxxxxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxx. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx procesu x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xx xxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx xxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v rozsahu xxxxxxxxxxx soudem xx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx okolnostem, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem.
3. Xxxxx, xxx xx xxxxxxx x trestného xxxx, xx tato xxxxxxxxx xxxxx:
a) xxx neprodleně x x jazyce, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x důvodem obvinění xxxxx xxxx;
b) xxx přiměřený xxx x možnosti x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;
x) obhajovat xx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby mu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx spravedlnosti xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx svědky xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx;
x) xxx bezplatnou pomoc xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx používanému xxxx xxxxxx nebo xxxxx jazykem xxxxxxx.
Článek 7
Xxxxx trestu xxx xxxxxx
1. Xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx jednání xxxx xxxxxxxxx, které x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxx přísnější, xxx xxxx bylo xxxxx uložit v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x potrestání xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx civilizovanými xxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxx na respektování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
1. Každý xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxx orgán xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx práva zasahovat xxxxx xxxxxxx, kdy xx xx x xxxxxxx se zákonem x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxx národní bezpečnosti, xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zločinnosti, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxx myšlení, xxxxxxx x náboženského xxxxxxx
1. Každý xx xxxxx xx svobodu xxxxxxx, svědomí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxx, která jsou xxxxxxxxx zákony x xxxxx jsou xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x zájmu veřejné xxxxxxxxxxx, ochrany veřejného xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo ochrany xxxx a svobod xxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx projevu
1. Xxxxx má právo xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastávat xxxxxx x přijímat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx těchto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, podmínkám, xxxxxxxx xxxx sankcím, xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x demokratické společnosti x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zdraví xxxx morálky, ochrany xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, zabránění úniku xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
Článek 11
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx shromažďování x xx svobodu xxxxxxxxx xx x xxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxx na obranu xxxxx zájmů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxx.
2. Xx xxxxx těchto práv xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx omezení xxxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxx x jsou xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nepokojům x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx článek xxxxxxx xxxxxxx zákonných omezení xx výkon xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx manželství, xxxx xxxxx xxxxxxx manželství x založit xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zákony, xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxx xx účinné xxxxxxx prostředky
Xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx přiznané touto Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx mít xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy xxxx národním xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Užívání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu, xxxx xx pohlaví, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, náboženství, xxxxxxxxx xxxx xxxx smýšlení, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx menšině, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x případě ohrožení
1. X případě xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx Xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx opatření x odstoupení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx Úmluvě x xxxxxxx xxxxxx vyžadovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxx xx článku 2, xxxxx xxxxx vyplývajících x dovolených xxxxxxxxx xxxx, x článku 3, 4 (odstavec 1) x 7.
3. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx odstoupení, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Evropy x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a o xxxxxx důvodech. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Evropy xxxx rovněž xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxx pozbyla xxxxxxxxx x kdy xxxxxxxxxx Xxxxxx budou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx
Xxx v článcích 10, 11 x 14 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx omezení na xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx.
Článek 17
Xxxxx xxxxxxxx práv
Xxx x této Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, jako xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyvíjet xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx zničení xxxxxxxxxxx xx zde přiznaných xxxx a svobod xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xx větším xxxxxxx, než xx Xxxxxx xxxxxxx.
Článek 18
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
Omezení, xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedená xxxxx x svobody, xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx účelu xxx x tomu, xxx xxxxx xxxx xxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX SOUD PRO XXXXXX PRÁVA
Xxxxxx 19
Ustanovení Soudu
X zajištění xxxxxx xxxxxxx, přijatých Vysokými xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxx a Protokolech x ní, xx xxxxxxx Evropský xxxx xxx lidská xxxxx (xxxx xxx "Xxxx"). Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
Článek 20
Xxxxx soudců
Xxxxx xxxxxx tvořících Xxxx xx roven xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Článek 21
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx vysokých soudních xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx právníky.
2. Xxxxxxxxx xxxxxx být mladší 65 xxx x xxx, xx kterého xx Xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx článku 22.
3. Xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
4. Ve svém xxxxxxxx období nemohou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx s požadavky xxxxxxx xxxxx; o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxxx Xxxx.
Xxxxxx 22
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx stranu xxxxxxxx odevzdaných hlasů xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Vysokou xxxxxxx xxxxxxx.
Článek 23
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx být xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx. Poté, xx xxxx xxxxxxxxx, však xxxxxxxxx v projednávání xxxx případů, které xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxx být xxxxxx své xxxxxx, xxx xxxxx ostatní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx přestal splňovat xxxxxxxxxx podmínky.
Xxxxxx 24
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
1. Soud má xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxx Soudu.
2. Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxxx kanceláře Xxxxx.
Xxxxxx 25
Xxxxxx Xxxxx
Plénum Xxxxx
x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx;
x) zřizuje xxxxxx xx pevně xxxxxxxxx xxxxxx;
c) xxxx předsedy xxxxxx Xxxxx; tito xxxxx xxx xxxxxxx znovu;
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx;
e) xxxx vedoucího xxxxxxxxx x jednoho nebo xxxx xxxxxxxx vedoucího kanceláře;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx článku 26 odstavec 2.
Článek 26
Xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x Xxxxx xxxxx
1. K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případů zasedá Xxxx xxxx samosoudce, xx výborech složených xx xxx soudců, x senátech xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx ministrů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx.
3. Xxxxxxxxxx nepřezkoumává xxxxxx xxxxxxxx směřující xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xx automaticky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jako soudce xxxxx xxxxxxx předsedou Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předem xxxxx xxxxxxx.
5. Velký xxxxx xx xxxx xxxxxx x předsedy Xxxxx, místopředsedů, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Je-li xxxxxx předán Velkému xxxxxx xxxxx článku 43, xxxxxx v xxx xxxxxxx žádný xxxxxx xx senátu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudce, který xxxxxxx xx dotčenou Xxxxxxx smluvní xxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nepřijatelnou xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx Soudu xxxxxxxx xxxxxxx podle článku 34, xxxxx takové xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stížnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tento xxxxxx xxxxxx xx senátu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 28
Xxxxxxxx výborů
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 34 může výbor xxxxxxxxxxx:
a) prohlásit xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxx učinit xxx dalšího xxxxxxxxxxx; xxxx
x) xxxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jí xxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx k xxxxxxx xxxx použití Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx již xxxxxx xxxxxxxxx judikaturou Xxxxx.
2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dotčenou Xxxxxxx xxxxxxx stranu xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, s ohledem xx xxxxxxx podstatné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx tato strana xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1.x., xxxx x jakékoli xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx soudce na xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Článek 29
Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx a xx xxxx
1. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 27 xxxx 28 xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle článku 28, xxxxxxxx senát x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podaných xxxxx článku 34. Xxxxxxxxxx x přijatelnosti xxx xxxxxxxx odděleně.
2. Xxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxxxx x meritu xxxxxxxxxxxx stížností xxxxxxxx xxxxx článku 33. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 30
Vzdání xx xxxxxxxxx xx prospěch Xxxxxxx senátu
Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyvolává xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx Protokolů k xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxxxx do rozporu x rozsudkem dříve Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxx okamžiku xxxx xxxxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.
Článek 31
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxx článku 33, xxxx článku 34, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx pravomoci xxxxx článku 30 xxxx xxxxx mu byl xxxxxx postoupen xxxxx článku 43;
b) xxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxxxx Xxxxx Výborem xxxxxxxx x souladu x článkem 46 odstavec 4; x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předkládané podle článku 47.
Xxxxxx 32
Xxxxxxxx Xxxxx
1. Xxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx xx všechny xxxx týkající se xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx x Protokolů x xx, xxxxx xxxx Soudu předkládány xxxxx xxxxxxxxxx článků 33, 34, 46 a 47.
2. Xxxxx x xxxxxxxx Soudu xxxxxxxx Xxxx.
Článek 33
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx údajné xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a Protokolů k xx xxxxx Vysokou smluvní xxxxxxx.
Xxxxxx 34
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx xxxx přijímat xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nevládní organizace xxxx xxxxxxx jednotlivců xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Protokoly x ní xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vysoké xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx účinnému xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 35
Xxxxxxxx přijatelnosti
1. Xxxx se může xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uznávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x ve lhůtě xxxx xxxxxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.
2. Xxxx xx nebude xxxxxxx žádnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku 34, xxxxx xx
x) xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx stejná xxxx xxxxxxxx již předtím xxxxxxxxxxxx Xxxxxx anebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx důležité xxxxxxxxxxx.
3. Xxxx prohlásí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku 34, pokud xx xxxxxxx, xx:
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx Protokolů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx; xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx x x xxxxxx Xxxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Může xxx xxxxxx x kterémkoliv xxxxxx řízení.
Xxxxxx 36
Xxxxxxxxxx třetí xxxxxx
1. Vysoká xxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stěžovatel, xx ve všech xxxxxxxxx projednávaných xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx právo předložit xxxxxxx vyjádřená a xxxxxxxx se xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx Soudu xxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxx spravedlnosti xxxxxx každou Xxxxxxx xxxxxxx stranu, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx písemná vyjádření xxxx se účastnily xxxxxxx.
3. Xx xxxx případům xxxxxxxxxxx xxxxxx či Xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx Xxxx Evropy pro xxxxxx xxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 37
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vedou x xxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxx, xxxx
x) věc xxx xxxx xxxxxxxx, nebo
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxx xxxx důvodné pokračovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stížnosti, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaručených Xxxxxxx a Protokoly x xx.
2. Xxxx xxxx rozhodnout x navrácení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže se xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Článek 38
Xxxxxxxxx případu
Xxxx xxxxxx projedná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, a je-li xx třeba, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxx dotčené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 39
Xxxxxx xxxxxxxx
1. X jakékoli fázi xxxxxx xxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxx Protokoly.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx důvěrné.
3. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyškrtne Xxxx případ ze xxxxx seznamu xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přijatého xxxxxx.
4. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx ministrů, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx smírného xxxxxxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí.
Xxxxxx 40
Xxxxxxxxx slyšení x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx Xxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Dokumenty xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejnosti, xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx jinak.
Xxxxxx 41
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxx xxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx Protokolů x xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Vysoké smluvní xxxxxx umožňuje pouze xxxxxxxxx nápravu, xxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zadostiučinění.
Článek 42
Xxxxxxxx senátu
Rozsudky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x ustanoveními článku 44 xxxx. 2.
Xxxxxx 43
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx senátu
1. X tříměsíční xxxxx xxx xxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxx případu xxxxxxx xx výjimečných případech x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx senátu.
2. Xxxxxxxx pěti xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx Protokolů x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obecného xxxxxxx.
3. Xxxxx porota xxxxxx přijme, Velký xxxxx o případu xxxxxxxx formou xxxxxxxx.
Článek 44
Xxxxxxxxx rozsudku
1. Xxxxxxxx Xxxxxxx senátu xx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx konečným,
x) xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx nebudou žádat x xxxxxxxxxx případu Xxxxxxx senátu, xxxx
x) po xxxxxxxx tříměsíční lhůty xxx dne vynesení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx požádáno x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx podle článku 43.
3. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxx 45
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
1. Rozsudky x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxx nepřijatelnosti xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxx nevyjadřuje jednomyslný xxxxx xxxxxx, je xxxxx soudce xxxxxxxx xxxxxxxx k němu xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Soudu ve xxxxx případech, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx rozsudek Xxxxx xx doručuje Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dohlíží xx xxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxxx xx Xxxx, xxx rozhodl x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx Soud xxxx xxx xxxxxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx.
4. Xxxxxxxx xx Xxxxx ministrů domnívá, xx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx se xx formální xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxx xx Xxxx x xxxxxx, zda xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
5. Xxxxxxxx Soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx Výboru xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx přijata. Jestliže Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, postoupí xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ukončí svůj xxxxxx.
Článek 47
Xxxxxxx
1. Xxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x právních xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx Úmluvy a Protokolů k ní.
2. Takové xxxxxxx xx nesmí zabývat xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx práv xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx X Xxxxxx a x Protokolech x ní, xxx jinými xxxxxxxx, xxxxx xx Xxxx xxxx Výbor xxxxxxxx xxxxx posuzovat v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxx v xxxxxxx x Úmluvou.
3. Xxxxxxxxxx Xxxxxx ministrů xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx většinu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxx.
Článek 48
Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx
Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 47.
Xxxxxx 49
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soudců, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x němu připojit xxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx Soudu xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 50
Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxx xxxxx Rada Xxxxxx.
Článek 51
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx požívají xxxxx xxxxxx svých xxxxxx výsad x xxxxxx uvedených v článku 40 Statutu Xxxx Xxxxxx x v xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXX XXXXXXXXXX
Článek 52
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 53
Xxxxxxx zaručených xxxxxxxx xxxx
Xxx x xxxx Úmluvě xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx lidská práva x xxxxxxxx svobody, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx.
Xxxxxx 54
Xxxxxxxxx Výboru xxxxxxxx
Xxx x xxxx Xxxxxx xxxxxxx pravomocem, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Statut Rady Evropy.
Článek 55
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu
S xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx mezi xxxxx xxxxxxxxx smluv, Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx x platnosti x tomu, xxx xxxxxxxxxxx formou žalob xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 56
Xxxxxx působnost
1. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx později xxxxxxxxx xxxxxxxx generálnímu tajemníkovi Xxxx Evropy, že xxxx Xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx kterékoli z xxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx generálním tajemníkem Xxxx Evropy.
3. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx prováděna x přihlédnutím x xxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx, který xxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx pravomoc Xxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx stížnosti xxxx, xxxxxxxxxx organizací xxxx skupin xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 34 Xxxxxx.
Xxxxxx 57
Xxxxxxx
1. Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx uložení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx učinit xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xx době xxxxx xx jeho xxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx povahy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx výhrada xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stručný xxxxx xxxxxxxxxxx zákona.
Xxxxxx 58
Xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tuto Xxxxxx xx po xxxxxxxx xxxx xxx od xxxx, xxx xx xxxxx její xxxxxxx x po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx generálnímu tajemníkovi Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxx informuje xxxxxxx Xxxxxx smluvní xxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx smluvní stranu xxxxxxx x xxxx Xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a mohlo xxx xxxxxxxxx touto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx nabývá účinnosti.
3. Xxxxx Vysoká xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx této Xxxxxx xx stejných xxxxxxxx.
4. Úmluva xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 56.
Xxxxxx 59
Xxxxxx a ratifikace
1. Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx členům Xxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Evropy.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxx Xxxxxx.
3. Xxxx Úmluva xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx deseti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxx xxxxx stát, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx později, vstoupí Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx tajemník Rady Xxxxxx xxxxxx všem xxxxxx Rady Xxxxxx xxxxx Xxxxxx v xxxxxxxx, jména Xxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x uložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx dojde později.
Xxxx x Římě 4. xxxxxxxxx 1950 xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x archivu Xxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které Úmluvu xxxxxxxxx.
Xxxxxx 60
Xxxxxx 60 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Sb.
Xxxxxx 61
Xxxxxx 61 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Sb.
Článek 62
Xxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Sb.
Xxxxxx 63
Xxxxxx 63 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 64
Xxxxxx 64 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 65
Xxxxxx 65 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/1998 Xx.
Článek 66
Xxxxxx 66 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/1998 Xx.
Dodatkový xxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx
Xxxxxxxxx vlády, xxxxxxx Xxxx Evropy,
xxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxx I Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950 (xxxx "Xxxxxx"),
xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxx užívat xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx zbaven xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxx států xxxxxxxx xxxxxx, které považují xx nezbytné, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx poplatků xxxx xxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x filozofickým xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxx xx xxxxxxxx volby
Vysoké smluvní xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volby x xxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx svobodné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Článek 4
Územní xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, x němž xxxxx, v jakém xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, za jejichž xxxxxxxxxxx styky xx xxxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx sdělila xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx čas xx xxxx sdělit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kteréhokoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu xx kterémukoliv xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx bude považováno xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 článku 56 Xxxxxx.
Článek 5
Xxxxx k Xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx považovat články 1, 2, 3 x 4 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx ustanovení Úmluvy xxxxx plnit v xxxxxxx x tím.
Xxxxxx 6
Xxxxxx a xxxxxxxxxx
Xxxxx protokol xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx současně x Úmluvou xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxx, který xxx xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx protokol x xxxxxxxx xxxxx xx uložení ratifikačních xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Evropy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx x Paříži dne 20. března 1952 xx francouzštině x xxxxxxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v jednom xxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Evropy. Xxxx xxxxxxx xxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 2 x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx pravomoc vydávat xxxxxxx
Členské xxxxx Xxxx Evropy, které xxxxxxxxx tento xxxxxxxx,
xxxxxx xx zřeteli xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx lidských práv x základních xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950 (xxxx jen "Xxxxxx"), xxxxxxxxx článek 19, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx zřizuje Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx (xxxx "Soud"),
xxxxxxxxxxx xx, xx xx účelné xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx určitých podmínek xxxxxxx,
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx:
Článek 1
Xxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Článek 2
Xxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 243/1998 Xx.
Článek 3
Článek 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 4
Článek 4 xxxxxxxx právním předpisem x. 243/1998 Xx.
Článek 5
Xxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxxxx x. 4 x Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxx uvedeny x Xxxxxx a v xxxxxx dodatkovém xxxxxxxxx x Xxxxxx
Podepsané xxxxx, xxxxxxx Rady Xxxxxx,
xxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určitých xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx těch, xxxxx jsou xxx xxxxxxx x xxxxx X Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxxx v Xxxx 4. listopadu 1950 (xxxx xxx "Úmluva") x x článcích 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx protokolu k Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxxxx 20. xxxxxx 1952,
dohodly se xx xxxxxxxxxxxx:
Článek 1
Xxxxx uvěznění xxx dluh
Nikdo nemůže xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazku.
Xxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxx svobody xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx si xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, i svou xxxxxxx.
3. Žádná xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx těchto xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxxxxxx zločinnosti, ochrany xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx ochrany práv x xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 mohou x určitých xxxxxxxxx xxxxxxxx omezením xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx veřejným zájmem x xxxxxxxxxxxx společnosti.
Xxxxxx 3
Xxxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxx
1. Nikdo xxxxxx, ať individuálně xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x území xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců
Hromadné vyhoštění xxxxxxx xx zakázáno.
Xxxxxx 5
Územní působnost
1. Xxxxx Vysoká xxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx tajemníkovi Rady Xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, x xxxxx rozsahu se xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx prohlášení, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
2. Každá Xxxxxx xxxxxxx strana, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozího odstavce, xxxx xxx od xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení xxxx ukončující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx území.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 článku 56 Xxxxxx.
4. Území xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vzhledem k xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx, na xxx xx protokol xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxx xxxxx tohoto článku, xxxxx považována xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx x článcích 2 x 3.
5. Každý xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxx, jichž se xxxxxxxxxx týká, xx xxxxxx pravomoc Xxxxx xxxxxxxx stížnosti od xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení článku 34 Xxxxxx xx xxxxxx x článkům 1 xx 4 tohoto xxxxxxxxx xxxx ke kterémukoliv x nich.
Xxxxxx 6
Xxxxx x Xxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx články 15 xxxxxx protokolu xx xxxxxxxxx články x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxx.
2. Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 7
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
1. Tento xxxxxxxx xx otevřen x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Úmluvu; podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx pěti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxx, který xxx xxxxxxxx a xxxxx xxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vstoupí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ratifikačních xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kteří xxx xxxxxxxxxxxx.
Xx důkaz xxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxx byli xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tento xxxxxxxx.
Xxxx ve Štrasburku 16. září 1963 xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přičemž obě xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x archivu Xxxx Xxxxxx. Jeho xxxxxxx kopie zašle xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx Úmluvu xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 6 k Úmluvě x ochraně lidských xxxx x základních xxxxxx xxxxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxx
Členské xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento protokol x Úmluvě o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxxx v Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950 (xxxx "Úmluva"),
xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx, k němuž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx:
Článek 1
Xxxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Nikdo xxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxxx odsouzen xxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Trest xxxxx x době války
Stát xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smrti xx xxxx xxxxxxxx v xxxx války xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx bude xxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Stát xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xxxxxx 3
Zákaz odstoupení
Od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 15 Xxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx výhrad
K xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx článku 57 Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx působnost
1. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ratifikačních listin, xxxxxx x přijetí xxxx schválení, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx vztahovat.
2. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx první den xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obou předchozích xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x kterékoliv xxxxx uvedené v xxxxx prohlášení sdělením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxx x Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx články 1 xx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx články x Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx x souladu x tím.
Xxxxxx 7
Xxxxxx a xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k podpisu xxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx podepsali Úmluvu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx schválení. Členský xxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx protokol, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx ratifikoval Úmluvu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx o přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 8
Vstup v xxxxxxxx
1. Tento xxxxxxxx xxxxxxx x platnost xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx článku 7.
2. Xxx xxxxx členský xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx svůj souhlas xxx vázán protokolem, xxxxxxx xxxxx protokol x xxxxxxxx první xxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx po datu xxxxxxx ratifikační xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxx depozitáře
Generální xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx:
x) každý xxxxxx;
x) xxxxxxx každé ratifikační xxxxxxx xxxx listiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx článků 5 a 8;
x) xxxxxxxx xxxx úkon, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, kteří x xxxx xxxx řádně xxxxxxxx, podepsali xxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xx Xxxxxxxxxx 28. xxxxx 1983 xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxxxxxx x. 7 x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod
Xxxxxxx xxxxx Rady Evropy, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx prostřednictvím Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx 4. listopadu 1950 (dále "Xxxxxx"),
xxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyhoštění xxxxxxx
1. Xxxxxxx, xxxxx xx povolen xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx mít možnost:
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx;
x) dát xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
x) xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx účelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před osobou xxxx xxxxxxx tímto xxxxxx určenými.
2. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x), x) x x) tohoto xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je odůvodněno xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxx, xxxx xxxx xxxx vinným x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx dát xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vyššího xxxxxx. Xxxxx xxxxxx práva xxxxxx důvodů, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx, stanoví xxxxx.
2. X xxxxxx xxxxx xxxx přípustné xxxxxxx x případě xxxx xxxxxxxxx trestných xxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxxxxxxx zákon, xxxx xxxxxxxx xxxx příslušná xxxxx xxxxxxx v xxxxxx stupni nejvyšším xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxx osvobozujícímu xxxxxxxx.
Článek 3
Odškodnění za xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx zrušen xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx, protože xxxx xxxx xxxx odhalené xxxxxxxxxxx dokazuje, xx xxxxx k justičnímu xxxxx, xx osoba, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx této xxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx nebýt xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx odsouzen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxxxx předchozího odstavce xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxx, xxxxxxxx nové xxxx xxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx xxxx x předešlém xxxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxxx xx věci.
3. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle článku 15 Xxxxxx.
Článek 5
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx trvání x xxx rozvodu xxxx manželé rovná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Tento článek xxxxxxx státům xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx.
Xxxxxx 6
Územní působnost
1. Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx, určit xxxxx xxxx xxxx xxxxx, na něž xx xxxxx protokol xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozsah, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tomto nebo xx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx později xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Evropy xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx x xxxxx prohlášení. Xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx prohlášení xxxxxxx xxxxx xxxx předchozích xxxxxxxx může být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dvouměsíční lhůty xxx xxx, xxx xxxxxxxxx tajemník xxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto článku xxxx považováno xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 článku 56 Úmluvy.
5. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxx protokol xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx schválení xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, které tento xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx x článku 1.
6. Xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlásit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx uznává xxxxxxxx Xxxxx přijímat stížnosti xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 34 Xxxxxx ve xxxxxx x článkům 1 xx 5 xxxxxx xxxxxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxx z xxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxx x Xxxxxx
1. Členské xxxxx xxxxxxxx články 1 xx 6 xxxxxx xxxxxxxxx xx dodatkové xxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxx.
2. Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 8
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx protokol xx xxxxxxx k podpisu xxxxxxxx státům Xxxx Xxxxxx, xxxxx podepsaly Xxxxxx. Podléhá xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxx nemůže ratifikovat, xxxxxxxx xxxx schválit xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, listiny x přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x generálního xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x platnost xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx členských xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 8.
2. Xxx xxxxx xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx první xxx xxxxxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ode dne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o přijetí xxxx xxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxx depozitáře
Generální xxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxxxx členským státům Xxxx:
x) xxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx listiny x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x souladu x články 6 a 9;
x) xxxxxxxx xxxx xxxx, oznámení xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx protokolu.
Na xxxxx xxxx podepsaní, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xx Xxxxxxxxxx 22. listopadu 1984 ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přičemž xxx znění mají xxxxxxx platnost, x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uloženo x xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx generální tajemník Xxxx Evropy xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 9 x Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod
Xxxxxxx xxxxx Xxxx Evropy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k Úmluvě x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950 (dále xxx "Xxxxxx"),
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
xxxxxxx xx xx následujícím:
Xxxxxx 1
Článek 1 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 2 až 5
Xxxxxx 2 - 5 xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Článek 6
Xxxxxx 6 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 243/1998 Sb.
Článek 7
Článek 7 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 8
Xxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Sb.
Protokol č. 11 x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx Xxxx Evropy, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950, (xxxx jen "Xxxxxx"),
xxxxxx xx zřeteli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x nárůstu počtu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx členských zemí Xxxx Evropy,
xxxxxx xx zřeteli, xx xx proto xxxxxxx xxxxxxxx xx tímto xxxxxx určitá xxxxxxxxxx Xxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxx xxxxxx xxxxx novým xxxxxx Xxxxxx,
berouce xx xxxxxx Rezoluci x. 1, xxxxxxxx xx Evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, konané xx Xxxxx xx xxxxx 19. x 20. xxxxxx 1985,
berouce xx xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1194 (1992), xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx shromážděním Xxxx Xxxxxx xxx 6. října 1992,
xxxxxxx xx vědomí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismu Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx států x xxxx členských xxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx deklaraci xxx 9. října 1993,
xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx:
Článek 3
1. Xxxxx xxxxxxxx je otevřen xxxxxxx xxxxxxxx státům Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxx
x) podpisem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx schválení, po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx.
Článek 4
Tento protokol xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanovením článku 3. Volby xxxxxx xxxxxx xx mohou xxxxxxxxxx x všechny xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhlas xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
1. Funkční xxxxxx soudců, členů Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxx vstoupení tohoto xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 xxxx.
2. Xxxxxxxxxx, xxxxx x datu xxxxxx xxxxxx protokolu x xxxxxxxx nebyly Komisí xxxxxxxxxx xx přijatelné, xx bude zabývat Xxxx x souladu x ustanoveními xxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx, xxxxx x datu vstupu xxxxxx protokolu v xxxxxxxx byly prohlášeny xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xx xx týče xxxxxxxxx, x nimž Komise xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx článkem 31 Úmluvy, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xx zveřejnit. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx protokolu x platnost xxxx xxx případ předán Xxxxx. Kolegium xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx ze xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx o případu xxxxxxxx. Rozhoduje-li o xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxx ministrů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx článku 32 Úmluvy.
5. Xxxxxxx projednávané Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx protokolu x xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx projednávané Xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx článku 32 Xxxxxx uzavřeny xx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx ministrů x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx-xx Vysoká xxxxxxx xxxxxx prohlášení, xxxxxx uznává xxxxxxxx Xxxxxx xxxx jurisdikci Xxxxx podle xxxxxxxxx článku 25 nebo 46 Xxxxxx ve vztahu x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zůstane toto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 7
Generální xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Rady:
a) xxxxx podpis;
b) uložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx;
x) xxxxx vstupu tohoto xxxxxxxxx nebo kteréhokoliv xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 4;
x) xxxxx xxxx xxxx, oznámení xxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, podepsali tento xxxxxxxx.
Xxxx ve Xxxxxxxxxx xxx 11. xxxxxx 1994, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, přičemž xxx xxxxx xxxx xxxxxxx platnost, v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Evropy. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx.
Xxxxxxxx x. 11 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx. x účinností od 7.11.1998
Xxxxxxxx x. 13 x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx trestu xxxxx xx xxxxx okolností
Xxxxxxx Výborem xxxxxxxx xx 784. xxxxxxxx xxxxxxxx ministrů xxx 21. února 2002
Xxxxxxx státy Rady Xxxxxx, xxxxx podepsaly xxxxx Protokol,
xxxxxxxxxxx, xx xxxxx každého xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxx zaručeného Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod, podepsanou x Xxxx dne 4. xxxxxxxxx 1950 (xxxx "Úmluva");
xxxxxxxxxxxx, xx Protokol č. 6 x Xxxxxx, xxxxx se xxxx zrušení xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xx Štrasburku xxx 28. dubna 1983, xxxxxxxxxx trest xxxxx xx činy xxxxxxxx v xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx poslední xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxx,
xx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxx smrti xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx odsouzen k xxxxxxxx trestu xxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Zákaz xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 15 Úmluvy.
Článek 3
Xxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 57 Xxxxxx.
Článek 4
Územní xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx stát xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxx Xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx stát xxxx xxxxxxx později, xxxxxxxxxxx adresovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx působnost xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx určené x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí období xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx generálním xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx učiněné xxxxx dvou předchozích xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x jakémukoli xxxxx určenému x xxxxxxx prohlášení, xxx xxxxxxxx xx pozměněno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx či xxxxx nabude účinnosti xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po uplynutí xxxxxx xxx měsíců xxx xxx obdržení xxxxxxxx xxxxxxxx generálním xxxxxxxxxx.
Článek 5
Vztah x Xxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx článků 1 - 4 tohoto Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx k Úmluvě x veškerá xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx x souladu x xxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxx a xxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx x podpisu xxxxxxxx státům Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Podléhá xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Rady Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx schválit xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xx dříve xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úmluvu. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxxxx xx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 7
Vstup x xxxxxxxx
1. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx měsíců xxx xxx, xxx xxxxx členských států Xxxx Xxxxxx vyjádří xxxxxxx být xxxxxx Xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními článku 6.
2. Xx vztahu ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyjádří xxxxxxx xxx xxx xxxxx, vstoupí Xxxxxxxx x platnost xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Evropy x:
x) jakémkoli xxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ratifikaci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx x články 4 x 7;
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xx tohoto Xxxxxxxxx.
Xx důkaz xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.
Xxxx xx Xxxxxxxx xxx 3. xxxxxx 2002 x angličtině x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x jediném xxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx x archivu Xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Evropy.
Protokol x. 13 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 114/2004 Xx. x. s. x účinností od 13.11.2004
Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 209/1992 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.3.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

41/1996 Xx., x xxxxxxxx Protokolu x. 9 x Úmluvě x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1994

243/1998 Xx., o xxxxxxx Protokolu č. 11 k Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx kontrolní xxxxxxxxxxx x ní xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.11.1998

114/2004 Xx. m. x., x Xxxxxxxxx x. 13 x Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.11.2004

48/2010 Xx. x. x., x xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 14 x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx svobod, xxxxxx xx mění xxxxxxxxx xxxxxx Úmluvy

s xxxxxxxxx xx 2.6.2010

26/2021 Xx. x. x., x xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 15, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx 24. xxxxxx 2013

x xxxxxxxxx xx 24.6.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.