Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.06.2021.


Sdělení o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
209/92 Sb.

HLAVA I - PRÁVA A SVOBODY

Povinnost respektovat lidská práva Článek 1
Právo na život Článek 2
Zákaz mučení Článek 3
Zákaz otroctví a nucené práce Článek 4
Právo na svobodu a osobní bezpečnost Článek 5
Právo na spravedlivý proces Článek 6
Zákaz trestu bez zákona Článek 7
Právo na respektování rodinného a soukromého života Článek 8
Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání Článek 9
Svoboda projevu Článek 10
Svoboda shromažďování a sdružování Článek 11
Právo uzavřít manželství Článek 12
Právo na účinné opravné prostředky Článek 13
Zákaz diskriminace Článek 14
Odstoupení od závazků v případě ohrožení Článek 15
Omezení politické činnosti cizinců Článek 16
Zákaz zneužití práv Článek 17
Ohraničení možnosti omezení práv Článek 18

HLAVA II - EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

Ustanovení Soudu Článek 19
Počet soudců Článek 20
Podmínky výkonu funkce Článek 21
Volby soudců Článek 22
Funkční období a odvolání Článek 23
Kancelář a zpravodajové Článek 24
Plénum Soudu Článek 25
Samosoudci, výbory, senáty a Velký senát Článek 26
Pravomoc samosoudců Článek 27
Pravomoc výborů Článek 28
Rozhodnutí senátu o přijatelnosti a ve věci Článek 29
Vzdání se pravomoci ve prospěch Velkého senátu Článek 30
Pravomoci velkého senátu Článek 31
Pravomoc Soudu Článek 32
Mezistátní případy Článek 33
Individuální stížnosti Článek 34
Podmínky přijatelnosti Článek 35
Intervence třetí strany Článek 36
Vyškrtnutí stížností Článek 37
Posouzení případu Článek 38
Smírná urovnání Článek 39
Veřejnost slyšení a přístup k dokumentům Článek 40
Spravedlivé zadostiučinění Článek 41
Rozsudky senátu Článek 42
Postoupení Velkému senátu Článek 43
Konečnost rozsudku Článek 44
Odůvodnění rozsudku a rozhodnutí Článek 45
Závaznost a výkon rozsudků Článek 46
Posudky Článek 47
Poradní pravomoc Soudu Článek 48
Odůvodnění posudků Článek 49
Výlohy Soudu Článek 50
Výsady a imunity soudců Článek 51

HLAVA III - RŮZNÁ USTANOVENÍ

Žádost generálního tajemníka Článek 52
Ochrana zaručených lidských práv Článek 53
Pravomoci Výboru ministrů Článek 54
Vyloučení jiného způsobu urovnání sporu Článek 55
Územní působnost Článek 56
Výhrady Článek 57
Vypovězení Článek 58
Ochrana vlastnictví Článek 1
Právo na vzdělání Článek 2
Právo na svobodné volby Článek 3
Územní působnost Článek 4
Vztah k Úmluvě Článek 5
Podpis a ratifikace Článek 6
Zákaz uvěznění pro dluh Článek 1
Svoboda pohybu Článek 2
Zákaz vyhoštění státních občanů Článek 3
Zákaz kolektivního vyhoštění cizinců Článek 4
Územní působnost Článek 5
Vztah k Úmluvě Článek 6
Podpis a ratifikace Článek 7
Zákaz trestu smrti Článek 1
Trest smrti v době války Článek 2
Zákaz odstoupení Článek 3
Zákaz výhrad Článek 4
Územní působnost Článek 5
Vztah k Úmluvě Článek 6
Podpis a ratifikace Článek 7
Vstup v platnost Článek 8
Úkoly depozitáře Článek 9
Procesní záruky týkající se vyhoštění cizinců Článek 1
Právo na odvolání v trestních věcech Článek 2
Odškodnění za nezákonné odsouzení Článek 3
Právo nebýt souzen nebo trestán dvakrát Článek 4
Rovnost mezi manželi Článek 5
Územní působnost Článek 6
Vztah k Úmluvě Článek 7
Podpis a ratifikace Článek 8
Vstup v platnost Článek 9
Úkoly depozitáře Článek 10
Zrušení trestu smrti Článek 1
Zákaz odstoupení Článek 2
Zákaz výhrad Článek 3
Územní působnost Článek 4
Vztah k Úmluvě Článek 5
Podpis a ratifikace Článek 6
Vstup v platnost Článek 7
Úkoly depozitáře Článek 8

XXXXXX

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, členové Xxxx Xxxxxx,

xxxxxx na xxxxxxx Všeobecnou deklaraci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx shromážděním Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů 10. xxxxxxxx 1948;

xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx všeobecného a xxxxxxxx uznávání a xxxxxxxxxx práv x xx xxxxxxxxxxx;

xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx větší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xx jedním xx způsobů, xxx xx xx tento xxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx;

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x míru ve xxxxx a xxxxx xxxx nejlépe xxxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojetím x dodržováním xxxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxxx;

xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx stejného smýšlení x xxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity mají Xxxxxx smluvní strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx a xxxxxx protokolech x xx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pod xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx;

xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx:

XXXXX X
XXXXX X XXXXXXX
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lidská xxxxx
Xxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx X xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx na život
1. Právo xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx úmyslně xxxxxx života kromě xxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx trest.
2. Zbavení xxxxxx xx nebude považovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx bude xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, při:
a) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nezákonnému násilí;
x) xxxxxxxxx zákonného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxx uskutečněné xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxx mučení
Xxxxx xxxxx být xxxxx xxxx podrobován xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Článek 4
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
1. Xxxxx nesmí být xxxxx x otroctví xxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xx nikoho xx xxxxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx" xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje:
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxx Úmluvy, xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxx vojenského charakteru xxxx x xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x zemích, kde xx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx, jiná služba xxxxxxxxxx místo povinné xxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;
x) xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxx xx svobodu x xxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx má xxxxx na svobodu x osobní xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx případů, xxxxx xx xxx stane x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) zákonné uvěznění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx svobody xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx soudní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu nebo xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx;
x) xxxx zbavení xxxxxxx nezletilého na xxxxxxx zákonného rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zbavení xxxxxxx xxx účely jeho předvedení xxxx příslušný xxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx nemocných, xxxxxxxxxx, narkomanů xxxx xxxxxx;
f) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx svobody xxxxx, xxx xx zabránilo jejímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxx, xxxxx xxx probíhá xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
2. Xxxxx, xxx je xxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxxxxx, s xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx němu.
3. Xxxxx, kdo xx xxxxxx xxxx jinak xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx článku, xxxx být ihned xxxxxxxxx před soudce xxxx jinou xxxxxx xxxxx zmocněnou xxxxxxx x výkonu soudní xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx zárukou, xx xx dotčená xxxxx dostaví x xxxxxxxxx.
4. Xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, má xxxxx xxxxx xxxxx xx řízení, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodl o xxxxxxxxxx xxxx zbavení xxxxxxx a nařídil xxxxxxxxxx, xx-xx zbavení xxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxx, kdo xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx odškodnění.
Článek 6
Xxxxx na spravedlivý xxxxxx
1. Xxxxx xx xxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx projednána xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx občanských xxxxxxx xxxx závazcích xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Rozsudek xxxx xxx vyhlášen xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx celého xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účastníků xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, veřejnost xxxxxx mohla být xx újmu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
2. Každý, xxx je obviněn x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx, xxx je xxxxxxx x trestného xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx práva:
a) xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx, jemuž xxxxxx, podrobně xxxxxxxx x povahou x důvodem xxxxxxxx xxxxx xxxx;
b) xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx své xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxx xxxxxxxxxxxxx vyžadují;
x) xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx svědky xxxxx xxxx x xxxxxxxxx předvolání x xxxxxxx svědků xx xxxx xxxxxxxx xx stejných podmínek, xxxx svědků xxxxx sobě;
x) xxx bezplatnou pomoc xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nerozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx jazykem xxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
1. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, které v xxxx, xxx bylo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx přísnější, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx trestného xxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx souzení x xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx bylo xxxxxxxx, bylo xxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxx xxxxx uznávaných civilizovanými xxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x soukromého xxxxxx
1. Každý xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxx orgán xxxxxx xx výkonu xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdy xx to v xxxxxxx xx xxxxxxx x nezbytné v xxxxxxxxxxxx společnosti v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, hospodářského xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zločinnosti, xxxxxxx zdraví nebo xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Článek 9
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x náboženského xxxxxxx
1. Xxxxx xx xxxxx xx svobodu xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx náboženské xxxxxxx xxxx přesvědčení xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx soukromě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přesvědčení xxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx veřejné xxxxxxxxxxx, ochrany veřejného xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx projevu
1. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zasahování xxxxxxxx orgánů a xxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx udělování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, televizním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx těchto svobod, xxxxxxx zahrnuje x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, omezením xxxx sankcím, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou nezbytné x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxx národní xxxxxxxxxxx, územní celistvosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx morálky, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, zabránění úniku xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
Článek 11
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx shromažďování x na svobodu xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx zájmů xxxxxx xxxx vstupovat xx xxxx.
2. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx uvalena xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx článek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx omezení xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxx xxxxxxx manželství
Xxxx a xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mají xxxxx uzavřít xxxxxxxxxx x založit xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx byly porušeny, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úředních xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Užívání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Úmluvou xxxx xxx zajištěno xxx xxxxxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, náboženství, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx menšině, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx ohrožení
1. V xxxxxxx xxxxx xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx Vysoká xxxxxxx xxxxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyžadovaném xxxxxxxxxxx situace, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx článku 2, xxxxx úmrtí vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a článku 3, 4 (xxxxxxxx 1) x 7.
3. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx svého xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx. Generálního xxxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxx rovněž informovat x tom, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx Úmluvy budou xxxxx prováděna v xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxxx politické xxxxxxxx xxxxxxx
Xxx v článcích 10, 11 x 14 nemůže být xxxxxxxxxx xx bránící Xxxxxxx xxxxxxxx stranám xxxxxx omezení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx zneužití práv
Xxx x xxxx Xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyvíjet xxxxxxx nebo dopouštět xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kteréhokoli xx zde xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, než xx Xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 18
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx omezení xxxx
Omezení, xxx xxxx Úmluva xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx než x xxxx, xxx xxxxx xxxx určena.
XXXXX XX
XXXXXXXX SOUD XXX XXXXXX XXXXX
Článek 19
Xxxxxxxxxx Xxxxx
X zajištění xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Vysokými xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x Protokolech x ní, se xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Soud"). Xxxx vykonává xxxx xxxxxxx jako stálý xxxx.
Xxxxxx 20
Xxxxx soudců
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx stran.
Xxxxxx 21
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x splňovat xxxxxxxx vyžadované xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 65 xxx x xxx, xx kterého xx Parlamentní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx seznam tří xxxxxxxxx podle článku 22.
3. Xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
4. Xx xxxx xxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu; o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxxx Xxxx.
Xxxxxx 22
Xxxxx xxxxxx
Soudci xxxx Xxxxxxxxxxxx shromážděním xxxxxx za každou Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odevzdaných hlasů xx seznamu tří xxxxxxxxx předložených Vysokou xxxxxxx xxxxxxx.
Článek 23
Funkční xxxxxx x odvolání
1. Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx být zvoleni xxxxx.
2. Soudci zastávají xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx v projednávání xxxx případů, které xxx začali xxxxxxxxx.
3. Xxxxxx může být xxxxxx xxx funkce, xxx pokud ostatní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 24
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
1. Soud má xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx řád Xxxxx.
2. Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxx samosoudce, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx xxx dohledem xxxxxxxx Soudu. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Soudu.
Xxxxxx 25
Xxxxxx Soudu
Plénum Xxxxx
a) volí xx tříleté xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx;
b) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx období;
c) xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx; tito xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx;
e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednoho xxxx xxxx zástupců xxxxxxxxx kanceláře;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx článku 26 odstavec 2.
Xxxxxx 26
Xxxxxxxxxx, výbory, xxxxxx x Xxxxx xxxxx
1. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sedmi xxxxxx x ve Velkém xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudců. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxx.
2. Xx xxxxxx pléna Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím a xx xxxxx stanovené xxxxxx xxxxxx počet xxxxxx v xxxxxxxx xx xxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx straně, xx xxxxxx xxx xxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxx x Velkého xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx zvolený za xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx soudce xxxxx vybraná xxxxxxxxx Xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxx xxxxx xx dále xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, předsedů xxxxxx a dalších xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s jednacím xxxxx Soudu. Je-li xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 43, xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxx soudce xx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozsudek, x xxxxxxxx předsedy xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 27
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxx Xxxxx stížnost xxxxxxx xxxxx článku 34, xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxx xxx xxxxxxx přezkoumání.
2. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx.
3. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx senátu x xxxxxxx přezkoumání.
Článek 28
Xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxx podanou xxxxx článku 34 může výbor xxxxxxxxxxx:
a) prohlásit xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxx přezkoumání; xxxx
x) xxxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx jejích xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx judikaturou Xxxxx.
2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx.
3. Xxxxx soudce xxxxxxx za xxxxxxxx Xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx podstatné xxxxxxxxx, včetně toho, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxx xxxxx odstavce 1.x., xxxx v jakékoli xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 29
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx
1. Není-li xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx článku 27 xxxx 28 xxx vynesen xxxxxxxx xxxxx článku 28, xxxxxxxx senát o xxxxxxxxxxxxx x odůvodněnosti xxxxxxxxxxxxxx stížností xxxxxxxx xxxxx článku 34. Rozhodnutí x přijatelnosti lze xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x meritu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 33. Xxxxxxxxxx x přijatelnosti xx xxxxxxx odděleně, xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 30
Xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx případ xxxxxxxxxxxx senátem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx výkladu Úmluvy xxxx Protokolů k xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxxxx xx rozporu x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdát xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 31
Xxxxxxxxx velkého xxxxxx
Xxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxx x stížnostech xxxxxxxx xxx xxxxx článku 33, xxxx článku 34, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx článku 30 xxxx xxxxx mu byl případ postoupen xxxxx článku 43;
b) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Soudu Výborem xxxxxxxx v souladu x článkem 46 xxxxxxxx 4; a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předkládané podle článku 47.
Článek 32
Xxxxxxxx Xxxxx
1. Xxxxxxxx Soudu xx xxxxxxxx na všechny xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx x Protokolů x xx, xxxxx xxxx Xxxxx předkládány xxxxx ustanovení článků 33, 34, 46 x 47.
2. Spory x pravomoc Soudu xxxxxxxx Xxxx.
Článek 33
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxx Soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Protokolů x ní xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 34
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx organizace xxxx skupiny jednotlivců xxxxxxxxxxxx xx za xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Protokoly x xx xxxxxx x Vysokých xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nijak xxxxxx účinnému výkonu xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 35
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
1. Xxxx xx může xxxx zabývat až xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx lhůtě xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx nebude xxxxxxx xxxxxx individuální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku 34, která je
a) xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx anebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetřovacímu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx každou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku 34, xxxxx se xxxxxxx, že:
a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Úmluvy xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx lidských práv xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxx xxxxxxx xxxxxx stížnost, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx x kterémkoliv xxxxxx řízení.
Xxxxxx 36
Xxxxxxxxxx třetí xxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stěžovatel, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se slyšení.
2. Xxxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx každou Vysokou xxxxxxx stranu, která xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx každou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx písemná vyjádření xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Velkému xxxxxx xxxx komisař Xxxx Evropy xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 37
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx stadiu řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxx netrvá na xxx xxxxxxxxx, nebo
x) xxx xxx xxxx vyřešena, nebo
x) z jakéhokoliv xxxxxx Xxxxxx zjištěného xxxxxx již nadále xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxx.
Xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to dodržování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx a Protokoly x xx.
2. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stížnosti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx krok xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 38
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zástupci xxxxx, x je-li xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx strany všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 39
Xxxxxx xxxxxxxx
1. X xxxxxxxx xxxx xxxxxx může být Xxxx xxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx smírného xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a jejími Protokoly.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx.
3. Xx-xx dosaženo xxxxxxxx urovnání, vyškrtne Xxxx případ xx xxxxx seznamu rozhodnutím, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx vylíčení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
4. Toto xxxxxxxxxx xx předá Xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx urovnání xxxxxxxxx x rozhodnutí.
Xxxxxx 40
Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x dokumentům
1. Slyšení xxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přístupné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Soudu xxxxxxxxxx xxxxx.
Článek 41
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxx zjistí, xx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx Protokolů x xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Vysoké xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx straně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 42
Xxxxxxxx senátu
Rozsudky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními článku 44 xxxx. 2.
Xxxxxx 43
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx
1. X xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx případ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx použití Xxxxxx xxxx Protokolů x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxx porota xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxx x případu xxxxxxxx xxxxxx rozsudku.
Článek 44
Xxxxxxxxx rozsudku
1. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx konečný.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx případu Xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže nebylo požádáno x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xxxx
c) xxxxxxx kolegium xxxxxx Xxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx podle článku 43.
3. Xxxxxxx rozsudek xx xxxxxxxx.
Článek 45
Xxxxxxxxxx rozsudku x xxxxxxxxxx
1. Rozsudky x rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxx nevyjadřuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x němu xxxx xxxxxxx xxxxx.
Článek 46
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx strany se xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx případech, jichž xxxx stranami.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx doručuje Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dohlíží xx jeho xxxxx.
3. Jestliže xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nad xxxxxxx konečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xx Soud, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx.
4. Xxxxxxxx se Xxxxx xxxxxxxx domnívá, xx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným x xxxxxxx, jehož je xxxxxxx, může xx xx formální xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxx xx Xxxx x xxxxxx, zda xxxx xxxxxx plní xxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1.
5. Xxxxxxxx Soud xxxxxx xxxxxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx ke zvážení xxxxxxxx, xxx mají xxx přijata. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx Výboru xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx svůj xxxxxx.
Xxxxxx 47
Xxxxxxx
1. Xxxx xxxx xx žádost Xxxxxx ministrů vydávat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxx Xxxxxx x Protokolů k xx.
2. Xxxxxx posudky xx xxxxx zabývat xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x obsahu xxxx xxxxxxx práv xx svobod stanovených x hlavě X Xxxxxx x v Protokolech x xx, xxx xxxxxx otázkami, xxxxx by Xxxx xxxx Výbor ministrů xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxx x souladu x Xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx Xxxxxx ministrů xxxxxxx o xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx většinu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxx.
Článek 48
Xxxxxxx xxxxxxxx Soudu
Xxxx rozhodne, zda xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx ministrů xxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 47.
Xxxxxx 49
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx jednomyslný xxxxx xxxxxx, má xxxxx soudce xxxxx x němu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx Xxxxx xx zasílají Výboru xxxxxxxx.
Xxxxxx 50
Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxx hradí Xxxx Xxxxxx.
Článek 51
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx požívají xxxxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x článku 40 Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx a v xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXXX III
XXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxx 52
Xxxxxx generálního xxxxxxxxx
Každá Vysoká xxxxxxx xxxxxx poskytne xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady Evropy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy.
Xxxxxx 53
Xxxxxxx zaručených lidských xxxx
Nic x xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x základní xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx zákony xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx každou jinou Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx.
Xxxxxx 54
Xxxxxxxxx Xxxxxx ministrů
Xxx x xxxx Xxxxxx nebrání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Statut Rady Evropy.
Článek 55
Xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxx sporu
S xxxxxxxx xxxxxxxxxx ujednání Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx mezi xxxxx nepoužijí xxxxx, Xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx formou žalob xxxxx vyplývající z xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx urovnání, xxx xx stanoveno x xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 56
Xxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxx stát může xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xx xxxx Xxxxxx se xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx článku xxxxxxxxx na všechna xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxx styky xx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx území uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx následujícím xx přijetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
3. Xx uvedených xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx Úmluvy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx potřebám.
4. Xxxxx stát, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx prohlášení xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 34 Xxxxxx.
Xxxxxx 57
Xxxxxxx
1. Každý xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx uložení své xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx kterémukoli xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xx době xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx povahy xxxxxx podle tohoto xxxxxx povoleny.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákona.
Xxxxxx 58
Xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxx xxxx Úmluvu xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x po šesti xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníkovi Xxxx Evropy, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx smluvní xxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxx Xxxxxxx smluvní stranu xxxxxxx z xxxx Xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx touto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti.
3. Každá Vysoká xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, přestane xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xx stejných xxxxxxxx.
4. Xxxxxx xxxx xxx vypovězena xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle článku 56.
Článek 59
Xxxxxx a xxxxxxxxxx
1. Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxxxx x generálního xxxxxxxxx Xxxx Evropy.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx.
3. Xxxx Úmluva vstoupí x platnost xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vstoupí Xxxxxx v platnost xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx tajemník Rady Xxxxxx oznámí všem xxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxx Úmluvy v xxxxxxxx, jména Vysokých xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxx v Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950 xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přičemž obě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Evropy. Jeho xxxxxxx xxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxx, xxxxx Úmluvu xxxxxxxxx.
Xxxxxx 60
Xxxxxx 60 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 243/1998 Sb.
Xxxxxx 61
Xxxxxx 61 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 243/1998 Sb.
Xxxxxx 62
Xxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Článek 63
Xxxxxx 63 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Sb.
Xxxxxx 64
Xxxxxx 64 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Článek 65
Xxxxxx 65 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Sb.
Xxxxxx 66
Xxxxxx 66 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 243/1998 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv a základních xxxxxx
Xxxxxxxxx vlády, xxxxxxx Rady Evropy,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, které jsou xxx uvedeny x xxxxx X Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxx 4. listopadu 1950 (xxxx "Úmluva"),
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx nemůže xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx podmínek, které xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx považují xx nezbytné, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx daní x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
Článek 2
Xxxxx xx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Při výkonu xxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx výchovy a xxxxx, xxxxx stát xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx vlastním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Článek 3
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx smluvní xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodné volby x xxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx ratifikaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, x němž xxxxx, x xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx.
Xxxxx Vysoká xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxx ukončující xxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxx xx kterémukoliv xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 článku 56 Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxx x Xxxxxx
Xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx články 1, 2, 3 x 4 tohoto xxxxxxxxx xx dodatkové xxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx plnit x xxxxxxx s tím.
Článek 6
Podpis x xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Rady Evropy, xxxxx xxxxxxxxx Úmluvu; xxxxxxx xxxxxxxxxx současně x Xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xx uložení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx listin. Xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x platnost ihned xx uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x generálního xxxxxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jména těch, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx x Xxxxxx xxx 20. března 1952 xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx, x jednom xxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx v xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx signatářům.
Protokol x. 2 x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Členské xxxxx Xxxx Xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx protokol,
xxxxxx xx zřeteli xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx lidských práv x základních svobod, xxxxxxxxx v Xxxx 4. listopadu 1950 (xxxx jen "Úmluva"), xxxxxxxxx článek 19, kterým xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxx "Xxxx"),
xxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxxx přiznat Xxxxx xxxxxxxx vydávat xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx,
dohodly xx xx xxxxxxxxxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 2
Xxxxxx 2 xxxxxxxx právním předpisem x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Sb.
Xxxxxx 4
Článek 4 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxxxx x. 4 x Úmluvě x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx, členové Xxxx Xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určitých xxxx x svobod xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx již xxxxxxx v xxxxx X Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x Římě 4. xxxxxxxxx 1950 (xxxx xxx "Xxxxxx") x x článcích 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxx, xxxxxxxxxxx v Xxxxxx 20. března 1952,
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxx uvěznění xxx dluh
Nikdo xxxxxx xxx zbaven svobody xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Svoboda pohybu
1. Xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu, xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxx opustit kteroukoli xxxx, x svou xxxxxxx.
3. Žádná xxxxxxx xxxxxxx xxx uvalena xx xxxxx těchto xxxx kromě těch, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx nezbytná x xxxxxxxxxxxx společnosti x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, veřejné bezpečnosti, xxxxxxx veřejného pořádku, xxxxxxxxxxx zločinnosti, xxxxxxx xxxxxx nebo morálky xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 mohou x xxxxxxxx oblastech xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 3
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxx xxxxxx, ať individuálně xxxx hromadně, xxxxxxxx x území xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx.
2. Nikdo xxxxxx xxxxxx xxxxx vstoupit xx území státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx je xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Územní xxxxxxxxx
1. Xxxxx Xxxxxx smluvní xxxxxx může xxx xxxxxxx nebo ratifikaci xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx vztahovat xxxxxxxxxx xxxxxx protokolu na xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx mezinárodní xxxxx xx odpovědna.
2. Každá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx prohlášení xxxxx předchozího xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx sdělit xxxxx xxxxxxxxxx pozměňující xxxxx xxxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Prohlášení xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 článku 56 Xxxxxx.
4. Území každého xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ratifikaci nebo xxxx xxxxxxx tímto xxxxxx, a xxxxx xxxxx, na něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x článcích 2 x 3.
5. Xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx více xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 34 Xxxxxx xx xxxxxx x článkům 14 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx.
Článek 6
Xxxxx k Xxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx budou považovat články 1 xx 5 xxxxxx protokolu xx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx a všechna xxxxxxxxxx Úmluvy xxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 7
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx; podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Vstoupí x xxxxxxxx po xxxxxxx pěti ratifikačních xxxxxx. Pro xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx a který xxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vstoupí xxxxxxxx x xxxxxxxx ihned xx uložení ratifikačních xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx členům jména xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxx toho xxxxxxxxx, kteří x xxxx byli xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tento xxxxxxxx.
Xxxx xx Xxxxxxxxxx 16. xxxx 1963 xx francouzštině x xxxxxxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x jednom xxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxx kopie xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx všem státům, xxxxx Xxxxxx podepsaly.
Xxxxxxxx č. 6 x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx týkající xx xxxxxxx trestu xxxxx
Členské státy Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950 (xxxx "Xxxxxx"),
xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx, k němuž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Rady Xxxxxx, vyjadřuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx k takovému xxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx.
Článek 2
Trest xxxxx x xxxx války
Stát xxxx xxxxxxx stanovit xxxxx smrti xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx války; xxxxx trest bude xxxxxx pouze v xxxxxxxxx, které předvídá xxxxx a v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Stát xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 3
Zákaz odstoupení
Od xxxxxxxxxx tohoto protokolu xxxxx odstoupit podle článku 15 Úmluvy.
Článek 4
Xxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx článku 57 Xxxxxx.
Článek 5
Xxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxx stát může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ratifikačních xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo více xxxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxx xxxx kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx území x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx následuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx generálním tajemníkem.
3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx předchozích xxxxxxxx xxxx moci xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx následuje xx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 6
Xxxxx x Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx považují články 1 xx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx k Xxxxxx a všechna xxxxxxxxxx Úmluvy xx xxxx x xxxxxxx x xxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx protokol xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx podepsali Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Rady Evropy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo schválit xxxxx protokol, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx schválení xxxxx xxxxxxx x generálního xxxxxxxxx Xxxx Evropy.
Xxxxxx 8
Xxxxx v xxxxxxxx
1. Xxxxx protokol xxxxxxx v platnost xxxxx den měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdy pět xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx vyjádří svůj xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanovením článku 7.
2. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhlas xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx protokol x platnost xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po datu xxxxxxx ratifikační xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx schválení.
Článek 9
Úkoly xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Evropy xxxxx xxxxxxxx státům Xxxx:
x) xxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx každé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx listiny x přijetí nebo xxxxxxxxx;
x) datum vstupu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle jeho článků 5 x 8;
x) xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, kteří x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xx Štrasburku 28. xxxxx 1983 xx francouzštině x xxxxxxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Jeho xxxxxxx kopie xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx.
Xxxxxxxx x. 7 k Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod
Xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx podepsaly xxxxx xxxxxxxx,
rozhodnuty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx 4. listopadu 1950 (dále "Úmluva"),
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx:
Článek 1
Procesní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxx, xxxxx xx povolen pobyt xx území xxxxxxxxx xxxxx, může být xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxx možnost:
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vyhoštění;
b) xxx xxxxxxxxxx svůj případ;
c) xxx xx zastupovat xx xxxxx xxxxxx xxxx příslušným xxxxxx xxxx xxxx osobou xxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x), x) x x) xxxxxx xxxxxx, xx-xx takové xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnosti.
Xxxxxx 2
Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxx, xxxx xxxx xxxx vinným x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx nebo trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx práva xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
2. X tohoto xxxxx xxxx přípustné výjimky x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx byla příslušná xxxxx souzena x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx v trestní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx udělena xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xx níž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx rozsudku, odškodněna xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx odhalení xxxxxxx xxxxxxxxxxx nedošlo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx této osoby.
Článek 4
Xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxx nemůže xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxx podléhajícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx rozsudkem xxxxx xxxxxx x trestního xxxx xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxx na překážku xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx ovlivnit xxxxxxxxxx xx xxxx.
3. Xx xxxxxx článku nelze xxxxxxxxx xxxxx článku 15 Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Rovnost xxxx xxxxxxx
Xxx uzavírání xxxxxxxxxx, xx xxxx trvání x xxx xxxxxxx xxxx manželé xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahy xxxx xxxxx a xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxx působnost
1. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx ratifikačních xxxxxx, xxxxxx o přijetí xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxx xx tento xxxxxxxx xxxx vztahovat, xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxx xx tomto xxxx xx xxxxxx územích.
2. Xxxxx stát xxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiné xxxxx uvedené v xxxxx prohlášení. Protokol xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx území x platnost první xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx generální xxxxxxxx obdržel xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx pozměněno, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Odvolání nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dvouměsíční xxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx tajemník obdržel xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx učiněné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 článku 56 Úmluvy.
5. Xxxxx každého státu, xx něž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxx území, xx xxx xx protokol xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xx území státu xxxxxxx v článku 1.
6. Xxxxx stát, jenž xxxxxx prohlášení x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx 2 xxxxxx článku, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jichž xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx přijímat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 34 Xxxxxx xx xxxxxx x článkům 1 xx 5 tohoto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxx x Xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx články 1 xx 6 xxxxxx protokolu xx xxxxxxxxx xxxxxx x Úmluvě a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx x souladu x xxx.
2. Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Článek 8
Podpis x xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Podléhá xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zároveň xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxx x generálního xxxxxxxxx Xxxx Evropy.
Článek 9
Vstup x xxxxxxxx
1. Xxxxx protokol xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dvouměsíční xxxxx xx data, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx souhlas být xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx článku 8.
2. Pro xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vyjádří dodatečně xxxx souhlas být xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x přijetí xxxx schválení.
Článek 10
Úkoly xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Evropy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx:
x) xxxxx podpis;
b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx;
x) datum xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x články 6 x 9;
x) jakýkoli xxxx xxxx, oznámení nebo xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, kteří x tomu byli xxxxx zmocněni, xxxxxxxxx xxxxx protokol.
Dáno xx Xxxxxxxxxx 22. listopadu 1984 ve francouzštině x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxx kopie xxxxx xxxxxxxxx tajemník Xxxx Evropy xxxx xxxxxxxx státům Xxxx Xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 9 x Úmluvě x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod
Členské xxxxx Xxxx Evropy, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a základních xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxx 4. listopadu 1950 (xxxx jen "Xxxxxx"),
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
dohodly se xx xxxxxxxxxxxx:
Xxxxxx 1
Článek 1 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 2 až 5
Xxxxxx 2 - 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 6
Článek 6 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 243/1998 Xx.
Článek 7
Článek 7 xxxxxxxx právním předpisem x. 243/1998 Xx.
Článek 8
Článek 8 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 243/1998 Xx.
Xxxxxxxx č. 11 x Úmluvě x ochraně lidských xxxx x základních xxxxxx, kterým xx xxxx kontrolní xxxxxxxxxxx v ní xxxxxxxx
Členské xxxxx Xxxx Xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Úmluvě o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxxx v Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950, (xxxx xxx "Úmluva"),
xxxxxx xx zřeteli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxx Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx počtu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxx,
majíce xx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x Soud xxx xxxxxx xxxxx novým xxxxxx Xxxxxx,
berouce xx xxxxxx Xxxxxxxx x. 1, přijatou xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xx xxxxx 19. x 20. xxxxxx 1985,
xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1194 (1992), xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx 6. xxxxx 1992,
xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx států x xxxx členských xxxx Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9. xxxxx 1993,
xxxxxxx se xx následujícím:
Xxxxxx 3
1. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, které xxxxxxxxx Úmluvu x xxxxx mohou vyjádřit xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx
x) podpisem xxx xxxxxxx ratifikace, xxxxxxx nebo schválení; xxxx
x) xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přijetí xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxx x generálního xxxxxxxxx Xxxx Evropy.
Xxxxxx 4
Xxxxx protokol xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po uplynutí xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx všechny xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx článku 3. Xxxxx nových xxxxxx xx mohou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx učiněny x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx Úmluvy vyjádřily xxxx souhlas být xxxxxx protokolem.
Xxxxxx 5
1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx kanceláře x xxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v platnost, xxxx xx xxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 3 x 4 xxxx.
2. Stížnostmi, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx bude zabývat Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx vstupu xxxxxx protokolu v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zabývat xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx x xxxxxxx lhůtě, xxxxx předány Soudu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx přijatelnými x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx protokolu.
4. Xx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx Komise xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx článkem 31 Xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xx zveřejnit. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platnost xxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx určí, xxx jeden xx xxxxxx nebo Xxxxx xxxxx x případu xxxxxxxx. Rozhoduje-li o xxxxxxx senát, xxxx xxxxxxxxxx xx konečné. Xxxxxxx, které nebyly xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx článku 32 Xxxxxx.
5. Xxxxxxx projednávané Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxx xx projedná x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx protokolu.
6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx článku 32 Xxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platnost, xxxxxxx Výbor xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx článkem.
Článek 6
Xxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení, xxxxxx xxxxxx pravomoc Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx článku 25 nebo 46 Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Soudu xxxxx tohoto protokolu.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx tajemník Xxxx Evropy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx:
x) xxxxx podpis;
b) uložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx listiny x xxxxxxx nebo schválení;
c) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ustanovení x xxxxxxxx x souladu x článkem 4;
x) xxxxx xxxx xxxx, oznámení xxxx sdělení týkající xx xxxxxx protokolu.
Na xxxxx xxxxxx níže xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx byli xxxxx xxxxxxxx, podepsali xxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxx 11. xxxxxx 1994, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx platnost, v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx státům Xxxx Xxxxxx.
Xxxxxxxx x. 11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.11.1998
Xxxxxxxx x. 13 k Úmluvě x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx 784. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dne 21. února 2002
Xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx podepsaly xxxxx Protokol,
xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na život xx základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pro xxxx xxxxxx nezadatelné xxxxxxxxxxx xxxxx lidských xxxxxxx;
přejíce si xxxxxxx ochranu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxx xxx 4. listopadu 1950 (xxxx "Úmluva");
konstatujíce, xx Protokol č. 6 x Xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x byl xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx 28. dubna 1983, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v době xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
rozhodnuty xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zrušení trestu xxxxx za všech xxxxxxxxx,
xx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxx smrti xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestu ani xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx odstoupení
Od xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx odstoupit xxxxx článku 15 Xxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx tohoto Protokolu xxxxx xxxxxx výhradu xxxxx článku 57 Xxxxxx.
Xxxxxx 4
Územní xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx podpisu nebo xxxxxxxx své listiny x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx schválení xxxxx xxxxx xx více xxxxx, xx xxx xx vztahuje tento Xxxxxxxx.
2. Kterýkoli xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx jakékoli xxxx území xxxxxx x prohlášení. Xx xxxxxx x takovému xxxxx xxxxxxx Protokol x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx x jakémukoli xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx či xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx generálním xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Vztah x Xxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx článků 1 - 4 xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx x souladu x xxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx je xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx státům Rady Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Rady Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx schválit xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx ratifikoval Xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx schválení xx ukládají u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxx v xxxxxxxx
1. Tento Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx členských xxxxx Xxxx Evropy xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxx Xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx článku 6.
2. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx následně xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx, vstoupí Protokol x xxxxxxxx prvním xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxx xxx měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x ratifikaci, přijetí xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Úkoly depozitáře
Generální xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx Xxxx Xxxxxx x:
x) xxxxxxxxx podpisu;
b) xxxxxxx jakékoli xxxxxxx x xxxxxxxxxx, přijetí xxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s články 4 a 7;
d) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx.
Xx xxxxx toho xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx zmocněni, xxxxxxxxx xxxxx Protokol.
Dáno xx Xxxxxxxx dne 3. května 2002 x angličtině x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v jediném xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Evropy xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx členskému xxxxx Xxxx Evropy.
Protokol x. 13 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2004 Xx. x. x. x xxxxxxxxx xx 13.11.2004
Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 209/1992 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.3.1992.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

41/1996 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 9 k Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.1994

243/1998 Xx., x xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 11 x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým se xxxx xxxxxxxxx mechanismus x xx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.11.1998

114/2004 Xx. x. x., x Protokolu x. 13 x Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx okolností

s xxxxxxxxx xx 13.11.2004

48/2010 Xx. x. x., x sjednání Protokolu x. 14 k Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxx xx xxxx kontrolní xxxxxx Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.6.2010

26/2021 Sb. x. s., x xxxxxxxx Protokolu x. 15, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx 24. xxxxxx 2013

x xxxxxxxxx xx 24.6.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.