Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.06.2021.


Sdělení o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
209/92 Sb.

HLAVA I - PRÁVA A SVOBODY

Povinnost respektovat lidská práva Článek 1
Právo na život Článek 2
Zákaz mučení Článek 3
Zákaz otroctví a nucené práce Článek 4
Právo na svobodu a osobní bezpečnost Článek 5
Právo na spravedlivý proces Článek 6
Zákaz trestu bez zákona Článek 7
Právo na respektování rodinného a soukromého života Článek 8
Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání Článek 9
Svoboda projevu Článek 10
Svoboda shromažďování a sdružování Článek 11
Právo uzavřít manželství Článek 12
Právo na účinné opravné prostředky Článek 13
Zákaz diskriminace Článek 14
Odstoupení od závazků v případě ohrožení Článek 15
Omezení politické činnosti cizinců Článek 16
Zákaz zneužití práv Článek 17
Ohraničení možnosti omezení práv Článek 18

HLAVA II - EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

Ustanovení Soudu Článek 19
Počet soudců Článek 20
Podmínky výkonu funkce Článek 21
Volby soudců Článek 22
Funkční období a odvolání Článek 23
Kancelář a zpravodajové Článek 24
Plénum Soudu Článek 25
Samosoudci, výbory, senáty a Velký senát Článek 26
Pravomoc samosoudců Článek 27
Pravomoc výborů Článek 28
Rozhodnutí senátu o přijatelnosti a ve věci Článek 29
Vzdání se pravomoci ve prospěch Velkého senátu Článek 30
Pravomoci velkého senátu Článek 31
Pravomoc Soudu Článek 32
Mezistátní případy Článek 33
Individuální stížnosti Článek 34
Podmínky přijatelnosti Článek 35
Intervence třetí strany Článek 36
Vyškrtnutí stížností Článek 37
Posouzení případu Článek 38
Smírná urovnání Článek 39
Veřejnost slyšení a přístup k dokumentům Článek 40
Spravedlivé zadostiučinění Článek 41
Rozsudky senátu Článek 42
Postoupení Velkému senátu Článek 43
Konečnost rozsudku Článek 44
Odůvodnění rozsudku a rozhodnutí Článek 45
Závaznost a výkon rozsudků Článek 46
Posudky Článek 47
Poradní pravomoc Soudu Článek 48
Odůvodnění posudků Článek 49
Výlohy Soudu Článek 50
Výsady a imunity soudců Článek 51

HLAVA III - RŮZNÁ USTANOVENÍ

Žádost generálního tajemníka Článek 52
Ochrana zaručených lidských práv Článek 53
Pravomoci Výboru ministrů Článek 54
Vyloučení jiného způsobu urovnání sporu Článek 55
Územní působnost Článek 56
Výhrady Článek 57
Vypovězení Článek 58
Ochrana vlastnictví Článek 1
Právo na vzdělání Článek 2
Právo na svobodné volby Článek 3
Územní působnost Článek 4
Vztah k Úmluvě Článek 5
Podpis a ratifikace Článek 6
Zákaz uvěznění pro dluh Článek 1
Svoboda pohybu Článek 2
Zákaz vyhoštění státních občanů Článek 3
Zákaz kolektivního vyhoštění cizinců Článek 4
Územní působnost Článek 5
Vztah k Úmluvě Článek 6
Podpis a ratifikace Článek 7
Zákaz trestu smrti Článek 1
Trest smrti v době války Článek 2
Zákaz odstoupení Článek 3
Zákaz výhrad Článek 4
Územní působnost Článek 5
Vztah k Úmluvě Článek 6
Podpis a ratifikace Článek 7
Vstup v platnost Článek 8
Úkoly depozitáře Článek 9
Procesní záruky týkající se vyhoštění cizinců Článek 1
Právo na odvolání v trestních věcech Článek 2
Odškodnění za nezákonné odsouzení Článek 3
Právo nebýt souzen nebo trestán dvakrát Článek 4
Rovnost mezi manželi Článek 5
Územní působnost Článek 6
Vztah k Úmluvě Článek 7
Podpis a ratifikace Článek 8
Vstup v platnost Článek 9
Úkoly depozitáře Článek 10
Zrušení trestu smrti Článek 1
Zákaz odstoupení Článek 2
Zákaz výhrad Článek 3
Územní působnost Článek 4
Vztah k Úmluvě Článek 5
Podpis a ratifikace Článek 6
Vstup v platnost Článek 7
Úkoly depozitáře Článek 8

XXXXXX

x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx vlády, xxxxxxx Xxxx Xxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx deklaraci xxxxxxxx práv xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 10. xxxxxxxx 1948;

xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx uznávání x xxxxxxxxxx xxxx v xx xxxxxxxxxxx;

xxxxxx na xxxxxxx, xx cílem Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jejími xxxxx, x xx xxxxxx xx způsobů, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx a další xxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx a které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx xxxxxxx politickou demokracií x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx;

xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx států, které xxxx xxxxxxxx smýšlení x xxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tradic, xxxxxx, svobody x xxxxxxxx xxxxx, podniknout xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášených xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx x xxxxxx protokolech x xx při xxx xxxxxxxx prostoru pro xxxxxxx pod dohledem Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx;

xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx:

XXXXX X
XXXXX X XXXXXXX
Xxxxxx 1
Povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx jurisdikci, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx X xxxx Xxxxxx.
Článek 2
Xxxxx xx xxxxx
1. Právo xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx zákonem. Nikdo xxxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx který xxxxx xxxxxx tento trest.
2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx považovat xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx x použití xxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx:
x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nezákonnému xxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákonně xxxxxxxx;
x) xxxxxxx uskutečněné xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxx mučení
Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ponižujícímu zacházení xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx otroctví x xxxxxx xxxxx
1. Xxxxx nesmí být xxxxx x otroctví xxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nucené xxxx xxxxxxx práce.
3. Xx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx" xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx nepovažuje:
x) xxxxx xxxxx požadovaná xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxx Xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx odmítají vojenskou xxxxxx x xxxxxx svědomí x xxxxxx, xxx xx takové odmítnutí vojenské služby xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
x) služba vyžadovaná x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx život xxxx blaho společenství;
x) práce nebo xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxx občanských xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxx bezpečnost. Xxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx x souladu s xxxxxxx stanoveným xxxxxxx:
x) zákonné uvěznění xx odsouzení příslušným xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxx, xxxx proto, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx zákonem;
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudní orgán xxx xxxxxxx podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx oprávněné xxxxxx x domněnce, xx xx xxxxx zabránit xx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxx x útěku xx xxxx spáchání;
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx zákonného rozhodnutí xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zákonné zbavení xxxxxxx xxx xxxxx jeho předvedení xxxx příslušný xxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx šíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx duševně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx;
f) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xx zabránilo jejímu nepovolenému xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x vyhoštění xxxx vydání.
2. Xxxxx, xxx je xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx neprodleně x x jazyce, xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx zatčení x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx němu.
3. Xxxxx, xxx xx xxxxxx nebo jinak xxxxxx svobody x xxxxxxx x ustanovením xxxxxxxx 1 písm. x) tohoto xxxxxx, xxxx xxx ihned xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx soudní xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Xxxxx, xxx byl zbaven xxxxxxx zatčením nebo xxxxx způsobem, má xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxx, xx xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho zbavení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx nezákonné.
5. Xxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozporu x ustanoveními tohoto xxxxxx, má nárok xx xxxxxxxxxx.
Článek 6
Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxx xx právo na xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx projednána xxxxxxxxxx x nestranným xxxxxx, xxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxx x xxxx občanských xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x oprávněnosti jakéhokoli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Rozsudek musí xxx xxxxxxxx veřejně, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx procesu x xxxxx mravnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx nezbytný, pokud xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx mohla xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx, xxx xx xxxxxxx x trestného xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxx xxxxxx prokázána xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx tato xxxxxxxxx práva:
x) xxx neprodleně x x jazyce, xxxxx xxxxxx, podrobně xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx;
b) xxx xxxxxxxxx xxx x možnosti k xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;
x) obhajovat se xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx poskytnut xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxx xxx vyslýchat xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx předvolání x xxxxxxx svědků xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx;
x) xxx bezplatnou pomoc xxxxxxxxxx, jestliže nerozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
1. Nikdo xxxxx xxx odsouzen xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx xxxxxxxx činem. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx přísnější, xxx jaký xxxx xxxxx xxxxxx v xxxx spáchání trestného xxxx.
2. Tento xxxxxx nebrání souzení x xxxxxxxxxx xxxxx xx jednání nebo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Článek 8
Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x soukromého xxxxxx
1. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života, xxxxxx x korespondence.
2. Xxxxxx orgán xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx to x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxx národní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, předcházení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx svobod xxxxxx.
Článek 9
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyznání
1. Xxxxx má xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx xxx náboženské xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx x jinými, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyučováním, prováděním xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx projevovat náboženské xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podléhat xxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x zájmu veřejné xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx, zdraví nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx projevu
1. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx projevu. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastávat xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx ohledu na xxxxxxx. Xxxxx článek xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, omezením xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou nezbytné x demokratické xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx celistvosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zdraví xxxx morálky, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autority x xxxxxxxxxxxx soudní xxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx shromažďování x xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx pokojného xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zájmů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx.
2. Na xxxxx těchto práv xxxxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kromě xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a jsou xxxxxxxx v demokratické xxxxxxxxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nepokojům x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ochrany xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákonných omezení xx výkon xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx a xxxxxx správy.
Xxxxxx 12
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x založit rodinu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zákony, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxx na účinné xxxxxxx xxxxxxxxxx
Každý, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úředních xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx touto Úmluvou xxxx xxx xxxxxxxxx xxx diskriminace založené xx xxxxxxxxx důvodu, xxxx xx xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině, majetek, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxx ohrožení
1. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx Vysoká smluvní xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx od xxxxxxx stanovených v xxxx Xxxxxx x xxxxxxx přísně vyžadovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx článku 2, xxxxx xxxxx vyplývajících x dovolených xxxxxxxxx xxxx, x článku 3, 4 (odstavec 1) x 7.
3. Xxxxx Vysoká smluvní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na odstoupení, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxxxx x x xxxxxx důvodech. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Evropy xxxx rovněž informovat x xxx, xxx xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx x kdy xxxxxxxxxx Xxxxxx budou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu.
Článek 16
Xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx
Xxx x článcích 10, 11 x 14 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx bránící Xxxxxxx xxxxxxxx stranám xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxx x xxxx Xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxx, xxxx xx dávalo xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx zničení kteréhokoli xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, než to Xxxxxx xxxxxxx.
Článek 18
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx omezení xxxx
Xxxxxxx, jež xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x svobody, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx účelu xxx x xxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX
Xxxxxx 19
Ustanovení Xxxxx
X xxxxxxxxx plnění xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x Protokolech x xx, se xxxxxxx Xxxxxxxx soud xxx xxxxxx práva (xxxx xxx "Soud"). Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 20
Xxxxx soudců
Počet xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 21
Podmínky xxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxx musí xxx xxxxxx morální xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx vysokých xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Kandidáti xxxxxx xxx xxxxxx 65 xxx x xxx, xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx seznam xxx xxxxxxxxx xxxxx článku 22.
3. Xxxxxx zasedají v Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
4. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu; x xxxxx otázkách vyvolaných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Soud.
Článek 22
Xxxxx soudců
Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx každou Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 23
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx devíti let. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
2. Soudci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, co xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx začali posuzovat.
3. Xxxxxx xxxx být xxxxxx své funkce, xxx xxxxx ostatní xxxxxx dvoutřetinovou většinou xxxxxxxxx x xxx, xx přestal xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 24
Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx
1. Xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx.
2. Pokud Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zpravodajové, xxxxx vykonávají xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Soudu. Xxxx xxxxxxxx kanceláře Xxxxx.
Xxxxxx 25
Xxxxxx Soudu
Xxxxxx Xxxxx
a) xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; tito xxxxx xxx zvoleni xxxxx;
x) zřizuje xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
c) xxxx xxxxxxxx senátů Xxxxx; tito xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx;
x) přijímá xxxxxxx xxx Xxxxx;
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx žádost xxxxx článku 26 xxxxxxxx 2.
Xxxxxx 26
Xxxxxxxxxx, xxxxxx, senáty x Velký senát
1. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tří xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx soudců. Senáty Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxx.
2. Xx xxxxxx xxxxx Soudu xxxx Výbor ministrů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx snížit počet xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx smluvní straně, xx xxxxxx byl xxxxxx.
4. Členem xxxxxx a Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx takový xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předem xxxxx xxxxxxx.
5. Velký xxxxx xx xxxx xxxxxx x předsedy Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vybraných x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx podle článku 43, xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx soudce xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx stranu.
Xxxxxx 27
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Soudu stížnost xxxxxxx podle článku 34, xxxxx takové rozhodnutí xxx xxxxxx xxx xxxxxxx přezkoumání.
2. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stížnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 28
Xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 34 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx
x) xxxxxxxxx xx xx přijatelnou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx otázka xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx protokolů xx xxx řešena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.
2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dotčenou Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx členem výboru, xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx tato strana xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxx xxxxx odstavce 1.x., xxxx v xxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 29
Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx
1. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 27 xxxx 28 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 28, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stížností xxxxxxxx xxxxx článku 34. Xxxxxxxxxx x přijatelnosti xxx xxxxxxxx odděleně.
2. Xxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 33. Xxxxxxxxxx x přijatelnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 30
Vzdání xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx otázku xxxxxxxx xx xxxxxxx Úmluvy xxxx Protokolů x xx xxxx xxxxx xx xx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxxxx xx xxxxxxx x rozsudkem dříve Xxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxxx v xxxxxxxxxxx okamžiku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx senátu.
Xxxxxx 31
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx senát
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxx článku 33, xxxx článku 34, xxxxxxxx xx senát xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx článku 30 xxxx xxxxx xx byl xxxxxx postoupen xxxxx článku 43;
x) xxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxxxx Soudu Výborem xxxxxxxx x souladu x článkem 46 xxxxxxxx 4; x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku 47.
Článek 32
Xxxxxxxx Xxxxx
1. Xxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx x Protokolů x xx, které xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení článků 33, 34, 46 a 47.
2. Xxxxx x xxxxxxxx Soudu xxxxxxxx Xxxx.
Článek 33
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Každá xxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxx Soudu xxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx Xxxxxx x Protokolů x xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Článek 34
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx xxxx přijímat stížnosti xx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotlivců xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Protokoly x xx jednou x Vysokých smluvních xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zavazují, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 35
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
1. Xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx až xx vyčerpání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx opravných prostředků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xx lhůtě xxxx xxxxxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxx konečné xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx nebude xxxxxxx xxxxxx individuální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle článku 34, která xx
x) xxxxxxxx, nebo
b) x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx neobsahuje xxxxx xxxx důležité xxxxxxxxxxx.
3. Xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx individuální xxxxxxxx předloženou podle článku 34, xxxxx se xxxxxxx, xx:
x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx
x) stěžovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx újmu, xxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxxxxxxxx x Úmluvě x v xxxxxx Xxxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stížnosti.
4. Soud xxxxxxx každou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxx tak xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení.
Článek 36
Xxxxxxxxxx xxxxx strany
1. Xxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Velkým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyjádřená a xxxxxxxx xx xxxxxxx.
2. Předseda Xxxxx xxxx x zájmu xxxxxxx výkonu spravedlnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx stranu, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Ke xxxx případům předloženým xxxxxx či Xxxxxxx xxxxxx xxxx komisař Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxx práva předložit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.
Článek 37
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vedou x xxxxxx, xx
a) xxxxxxxxxx netrvá xx xxx stížnosti, nebo
x) věc xxx xxxx xxxxxxxx, nebo
x) z xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Protokoly x xx.
2. Xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx stížnosti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx, že okolnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 38
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zástupci xxxxx, x je-li xx třeba, přistoupí x šetření, xxx xxxxx účinné provedení xxxxxxxxx xxxxxxx Vysoké xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxxxx prostředky.
Článek 39
Xxxxxx urovnání
1. X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx urovnání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxx Protokoly.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx.
3. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyškrtne Xxxx xxxxxx xx xxxxx seznamu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx stručné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přijatého xxxxxx.
4. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx smírného xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí.
Xxxxxx 40
Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxx x xxxxxx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxxx uložené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx předseda Xxxxx xxxxxxxxxx jinak.
Článek 41
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxx zjistí, že xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx Protokolů x xx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Vysoké xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx straně xxxxxxxxxxx zadostiučinění.
Xxxxxx 42
Xxxxxxxx xxxxxx
Rozsudky xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx článku 44 xxxx. 2.
Xxxxxx 43
Xxxxxxxxxx Velkému xxxxxx
1. X xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx senátu mohou xxxxxx xxxxxxx požádat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu Xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx závažnou otázku xxxxxxxx se výkladu xxxx xxxxxxx Úmluvy xxxx Protokolů x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx významu.
3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Velký xxxxx x případu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Článek 44
Xxxxxxxxx rozsudku
1. Xxxxxxxx Xxxxxxx senátu xx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx konečným,
x) xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x postoupení případu Xxxxxxx xxxxxx, xxxx
b) po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx dne vynesení xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx Velkému xxxxxx, xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx podle článku 43.
3. Xxxxxxx rozsudek xx xxxxxxxx.
Xxxxxx 45
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
1. Rozsudky x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx.
2. Jestliže xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxx x němu xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stranami.
2. Xxxxxxx rozsudek Xxxxx xx doručuje Výboru xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx výkon.
3. Jestliže xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výkladu xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx na Xxxx, xxx rozhodl x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx obrátit xx xx Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupců oprávněných xxxxxxx xx Xxxxxx.
4. Xxxxxxxx se Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným v xxxxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxx se xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupců xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx na Xxxx x otázce, xxx xxxx xxxxxx plní xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
5. Xxxxxxxx Soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx Výboru xxxxxxxx xx zvážení xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx. Jestliže Xxxx neshledá porušení xxxxxxxx 1, postoupí xxxxxx Xxxxxx ministrů, xxxxx ukončí xxxx xxxxxx.
Xxxxxx 47
Xxxxxxx
1. Xxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxx Úmluvy a Protokolů x ní.
2. Xxxxxx posudky xx nesmí zabývat xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k obsahu xxxx rozsahu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx X Xxxxxx a x Protokolech x ní, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jakéhokoliv řízení, xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Úmluvou.
3. Xxxxxxxxxx Výboru xxxxxxxx xxxxxxx x posudek Xxxx xxxxxxxx většinu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Výboru.
Xxxxxx 48
Xxxxxxx pravomoc Soudu
Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx Výborem xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 47.
Článek 49
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxx svůj xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx xxxxx soudců, má xxxxx soudce xxxxx x němu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx názor.
3. Xxxxxxx Xxxxx xx zasílají Výboru xxxxxxxx.
Článek 50
Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxx xxxxx Rada Xxxxxx.
Xxxxxx 51
Xxxxxx x imunity xxxxxx
Soudci xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x článku 40 Statutu Xxxx Xxxxxx a x xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXX XXXXXXXXXX
Článek 52
Xxxxxx generálního xxxxxxxxx
Každá Xxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této Úmluvy.
Článek 53
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxx v xxxx Xxxxxx nebude xxxxxxxxx xxx, jako xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x základní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx smluvní xxxxxx xxxx každou xxxxx Xxxxxxx, xxx je xxxxxxx.
Xxxxxx 54
Xxxxxxxxx Výboru ministrů
Xxx v této Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Statut Rady Evropy.
Xxxxxx 55
Xxxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx ujednání Xxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx, že mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxx prohlášení, xxxxx jsou xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx urovnání, než xx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 56
Xxxxxx působnost
1. Xxxxx stát xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlásit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníkovi Xxxx Evropy, xx xxxx Úmluva se xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx všechna xxxx kterékoli z xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xx xxxx vztahovat xx xxxxx xxxx xxxx území xxxxxxxxx xx xxxxxxx počínaje xxxxxxxx dnem následujícím xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
3. Xx uvedených xxxxxxx xxxxx x stanovení xxxx Úmluvy xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxx stát, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx stížnosti xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivců xxxxx xxxxxxxxxx článku 34 Xxxxxx.
Xxxxxx 57
Xxxxxxx
1. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx uložení své xxxxxxxxxxx listiny učinit xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy, pokud xxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxx xx jeho xxxxx, xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx výhrada xxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx.
Článek 58
Xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx po uplynutí xxxx xxx xx xxxx, xxx se xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxx Evropy, který x tom xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx smluvní xxxxxx.
2. Tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx stranu xxxxxxx x xxxx Xxxxxx, xxxxx xxx x jakékoli xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stranou xxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xx stejných xxxxxxxx.
4. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x kterékoli xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 56.
Xxxxxx 59
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
1. Xxxx Xxxxxx xx otevřena k xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxx Xxxxxx.
3. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx deseti ratifikačních xxxxxx.
4. Xxx xxxxx stát, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxx x Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950 xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx Úmluvu xxxxxxxxx.
Xxxxxx 60
Xxxxxx 60 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 61
Xxxxxx 61 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Sb.
Xxxxxx 62
Xxxxxx 62 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Článek 63
Xxxxxx 63 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 64
Xxxxxx 64 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 65
Xxxxxx 65 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/1998 Sb.
Xxxxxx 66
Xxxxxx 66 vypuštěn xxxxxxx předpisem x. 243/1998 Xx.
Xxxxxxxxx protokol x Úmluvě o xxxxxxx xxxxxxxx práv x základních xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx Evropy,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění kolektivního xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx od xxxx, které xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx X Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950 (xxxx "Xxxxxx"),
xxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx:

Článek 1
Xxxxxxx vlastnictví
Každá xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx užívat xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx svého xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zákon a xxxxxx zásady mezinárodního xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx států přijímat xxxxxx, xxxxx považují xx nezbytné, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxx zájmem a xxxxxxxxx xxxxxxx daní x jiných xxxxxxxx xxxx pokut.
Xxxxxx 2
Xxxxx xx xxxxxxxx
Xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx právo na xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx funkcí v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, které stát xxxxxxxx, bude xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výchovu a xxxxxxxx xx shodě x jejich vlastním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Článek 3
Xxxxx na xxxxxxxx volby
Vysoké xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodné xxxxx x xxxxxx hlasováním xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx sboru.
Článek 4
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo kdykoliv xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxxxxxxxx, x němž xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, za jejichž xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx.
Xxxxx Vysoká xxxxxxx xxxxxx, xxxxx sdělila xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx kterémukoliv xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx učiněné podle xxxxxxxx 1 článku 56 Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxx x Xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx články 1, 2, 3 a 4 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx články x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Rady Evropy, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx protokol x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx u generálního xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx sdělí xxxx xxxxxx jména těch, xxxxx jej xxxxxxxxxxxx.
Xxxx x Paříži xxx 20. března 1952 xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx mají stejnou xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 2 x Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx a základních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxx,
xxxxxx na zřeteli xxxxxxxxxx Úmluvy x xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxxx x Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950 (xxxx jen "Xxxxxx"), xxxxxxxxx článek 19, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropský xxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxx "Xxxx"),
xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx vydávat xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx,
dohodly xx xx následujícím:
Xxxxxx 1
Článek 1 xxxxxxxx právním předpisem x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 2
Xxxxxx 2 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Článek 3
Xxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 4
Článek 4 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Protokol x. 4 k Úmluvě x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva a xxxxxxx jiné xxx xx, xxxxx jsou xxx uvedeny x Xxxxxx x x xxxxxx dodatkovém protokolu x Xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxx,
rozhodnuty přijmout xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx v hlavě X Úmluvy o xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950 (xxxx jen "Xxxxxx") x v článcích 1 xx 3 prvního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxx, xxxxxxxxxxx v Xxxxxx 20. xxxxxx 1952,
xxxxxxx xx xx následujícím:
Xxxxxx 1
Zákaz uvěznění xxx xxxx
Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx svobody xxxxx xxx neschopnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Svoboda pohybu
1. Xxxxx, kdo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx některého xxxxx, xx na tomto xxxxx xxxxx svobody xxxxxx a svobody xxxxxx xx místo xxxxxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxx opustit xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zločinnosti, ochrany xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx ochrany práv x xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 mohou x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejným zájmem x xxxxxxxxxxxx společnosti.
Článek 3
Zákaz xxxxxxxxx xxxxxxxx občanů
1. Xxxxx xxxxxx, ať individuálně xxxx xxxxxxxx, vyhoštěn x území xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
Článek 4
Zákaz kolektivního xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Článek 5
Územní xxxxxxxxx
1. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx ratifikaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx později sdělit xxxxxxxxxxx tajemníkovi Rady Xxxxxx prohlášení, v xxxx uvede, x xxxxx xxxxxxx se xxxxx vztahovat xxxxxxxxxx xxxxxx protokolu xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx styky xx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxx ukončující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx území.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx považováno xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 článku 56 Xxxxxx.
4. Xxxxx každého xxxxx, xx které xx vztahuje xxxxx xxxxxxxx vzhledem k xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx přijetí xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx, na něž xx protokol vztahuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx území, pokud xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x článcích 2 x 3.
5. Xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx, může kdykoliv xxxxxxx prohlásit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivců xxxxx xxxxxxxxxx článku 34 Xxxxxx xx xxxxxx x článkům 14 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx kterémukoliv x xxxx.
Xxxxxx 6
Vztah k Xxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx články 1 xx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx články x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy xxxxx xxxxx x xxxxxxx x tím.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 7
Podpis a xxxxxxxxxx
1. Xxxxx protokol xx xxxxxxx k xxxxxxx členům státům Xxxx Evropy, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx nebo po xxxx ratifikaci. Xxxxxxx x platnost xx xxxxxxx pěti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxx x xxxxx xxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxx Xxxxxx, xxxxx sdělí xxxx xxxxxx jména xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx řádně xxxxxxxx, podepsali tento xxxxxxxx.
Xxxx ve Xxxxxxxxxx 16. září 1963 xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx mají stejnou xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Evropy. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxx státům, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 6 x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxx 4. listopadu 1950 (xxxx "Xxxxxx"),
berouce x xxxxx, že xxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Rady Xxxxxx, vyjadřuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx trestu xxxxx,
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx:
Článek 1
Xxxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Nikdo xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx odsouzen ani xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxx x době xxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smrti xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx hrozby xxxxx; xxxxx trest bude xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Článek 3
Xxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 15 Xxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx článku 57 Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx působnost
1. Xxxxx stát může xxx podpisu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx, určit xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx která xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady Xxxxxx rozšířit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx území xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx první den xxxxxx, který xxxxxxxxx xx přijetí takového xxxxxxxxxx generálním xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci xxx odvoláno, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxx den xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Vztah x Xxxxxx
Xxxxxxx státy xxxxxxxx články 1 xx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx články x Xxxxxx a všechna xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x tím.
Článek 7
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x podpisu xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx ratifikaci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx ratifikoval Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x generálního xxxxxxxxx Rady Evropy.
Xxxxxx 8
Xxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxx protokol xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx den xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx vyjádří xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx článku 7.
2. Xxx xxxxx členský xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx svůj souhlas xxx vázán xxxxxxxxxx, xxxxxxx tento protokol x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ratifikační listiny xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx:
x) xxxxx podpis;
b) xxxxxxx každé ratifikační xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;
x) datum xxxxxx xxxxxx protokolu x xxxxxxxx xxxxx jeho článků 5 x 8;
x) xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxx.
Xx důkaz xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xx Štrasburku 28. dubna 1983 xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v jenom xxxxxxxxxx, které bude xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxx kopie xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx.
Xxxxxxxx x. 7 k Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx Xxxx Evropy, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxx,
rozhodnuty podniknout xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx prostřednictvím Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané x Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950 (xxxx "Xxxxxx"),
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx:
Xxxxxx 1
Procesní xxxxxx xxxxxxxx xx vyhoštění xxxxxxx
1. Cizinec, xxxxx xx xxxxxxx pobyt xx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx námitky proti xxxxx vyhoštění;
b) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
x) xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx určenými.
2. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x), b) x x) xxxxxx xxxxxx, je-li takové xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xx odůvodněno xxxxx národní bezpečnosti.
Xxxxxx 2
Xxxxx na xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxx, koho xxxx xxxx xxxxxx x trestného činu, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx výrok o xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vyššího xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx důvodů, pro xxx xxxx být xxxxxxxx, stanoví xxxxx.
2. X xxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx méně xxxxxxxxx trestných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákon, nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx, protože xxxx xxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokazuje, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx osoba, xx xxx byl xxxxxxx trest xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx odhalení xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx této osoby.
Xxxxxx 4
Právo nebýt xxxxxx nebo trestán xxxxxxx
1. Nikdo xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podléhajícím xxxxxxxxx xxxxx státu za xxxxxxx čin, xx xxxxx již byl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x trestního xxxx tohoto státu.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatná vada x xxxxxxxxx řízení xxxxx ovlivnit rozhodnutí xx xxxx.
3. Xx xxxxxx článku nelze xxxxxxxxx xxxxx článku 15 Xxxxxx.
Xxxxxx 5
Rovnost xxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxx. Xxxxx článek xxxxxxx státům xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx x zájmu xxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxx působnost
1. Xxxxx xxxx může xxx podpisu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x přijetí xxxx schválení, xxxxx xxxxx xxxx více xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozsah, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tomto xxxx xx těchto územích.
2. Xxxxx stát xxxx xxxxxxx později prohlášením xxxxxxxx generálnímu tajemníkovi Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx kterékoli jiné xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Protokol xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášení.
3. Xxxxx prohlášení xxxxxxx xxxxx obou předchozích xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx území uvedené x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dvouměsíční lhůty xxx xxx, kdy xxxxxxxxx tajemník xxxxxxx xxxxxxxx.
4. Prohlášení xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 článku 56 Xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx považována za xxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx v článku 1.
6. Xxxxx stát, xxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx článku, xxxx xxxxxxxx později xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx prohlášení xxxx, xx xxxxxx pravomoc Xxxxx přijímat stížnosti xx xxxxxxxxxxx, nevládních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle ustanovení článku 34 Xxxxxx xx xxxxxx x článkům 1 xx 5 tohoto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x nich.
Xxxxxx 7
Xxxxx x Xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx články 1 xx 6 tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx provádějí x souladu s xxx.
2. Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/1998 Xx.
Článek 8
Podpis x xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x podpisu xxxxxxxx státům Rady Xxxxxx, které xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxx ratifikovat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx protokol, aniž xx zároveň xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Úmluvu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, listiny x přijetí xxxx xxxxxxxxx budou uloženy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxx protokol xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx členských xxxxx Xxxx Xxxxxx vyjádří xxxx souhlas být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 8.
2. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vyjádří xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, vstoupí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx první den xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx listiny, xxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx.
Článek 10
Úkoly depozitáře
Generální xxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxxxx členským xxxxxx Xxxx:
x) každý xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x přijetí nebo xxxxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x články 6 x 9;
x) jakýkoli xxxx xxxx, oznámení nebo xxxxxxxxxx týkající se xxxxxx protokolu.
Na xxxxx xxxx podepsaní, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, podepsali xxxxx protokol.
Dáno ve Xxxxxxxxxx 22. listopadu 1984 ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx Rady Xxxxxx. Xxxx ověřené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx.
Protokol x. 9 x Úmluvě x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx Xxxx Evropy, xxxxx podepsaly tento xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950 (xxxx jen "Xxxxxx"),
rozhodnuty dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Článek 2 xx 5
Xxxxxx 2 - 5 vypuštěny právním xxxxxxxxx č. 243/1998 Xx.
Článek 6
Xxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Xxxxxx 7
Xxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx.
Článek 8
Xxxxxx 8 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 243/1998 Sb.
Xxxxxxxx x. 11 x Úmluvě x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
Xxxxxxx státy Xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxx 4. xxxxxxxxx 1950, (xxxx jen "Úmluva"),
xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x nárůstu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxx,
majíce xx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx nahradit xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x Soud xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx,
xxxxxxx xx vědomí Xxxxxxxx x. 1, xxxxxxxx xx Evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xx xxxxx 19. x 20. xxxxxx 1985,
xxxxxxx xx xxxxxx Doporučení x. 1194 (1992), xxxxxxx Parlamentním shromážděním Xxxx Evropy xxx 6. xxxxx 1992,
xxxxxxx xx vědomí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy, xxxxxxxxx hlavami xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx Rady Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9. října 1993,
xxxxxxx xx xx následujícím:
Xxxxxx 3
1. Tento xxxxxxxx xx otevřen xxxxxxx členským státům Xxxx Evropy, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxx vyjádřit xxxx souhlas xxx xx vázány
a) xxxxxxxx xxx výhrady ratifikace, xxxxxxx xxxx schválení; xxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx ratifikace, přijetí xxxx xxxxxxxxx, po xxxxxx xxxxxxxxx ratifikace, xxxxxxx nebo schválení.
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx.
Článek 4
Xxxxx protokol xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx protokolem x xxxxxxx x ustanovením článku 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x všechny xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx učiněny v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx protokolu xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx Úmluvy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx, vedoucího xxxxxxxxx x zástupce vedoucího xxxxxxxxx vyprší v xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx by byla xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 3 x 4 xxxx.
2. Stížnostmi, xxxxx x xxxx vstupu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx Xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zabývat xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx poté. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uvedené lhůtě, xxxxx předány Xxxxx, xxxxx se jimi xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx protokolu.
4. Xx xx xxxx xxxxxxxxx, x nimž Komise xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx zprávu v xxxxxxx s původním článkem 31 Úmluvy, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx předán Xxxxx. Kolegium xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx jeden ze xxxxxx xxxx Velký xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Rozhoduje-li x xxxxxxx senát, xxxx xxxxxxxxxx xx konečné. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxxx článku 32 Xxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, se xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Soudu, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx projednávané Xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx původního článku 32 Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx Výbor ministrů x souladu s xxxxx xxxxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx pravomoc Xxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxx podle původního článku 25 xxxx 46 Xxxxxx ve xxxxxx x xxxxx vzniklým xxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zůstane xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Soudu xxxxx xxxxxx protokolu.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx tajemník Xxxx Xxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxx Rady:
a) xxxxx podpis;
b) uložení xxxxx ratifikační xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo schválení;
c) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 4;
x) xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx sdělení týkající xx tohoto protokolu.
Na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kteří x xxxx byli řádně xxxxxxxx, podepsali xxxxx xxxxxxxx.
Xxxx ve Xxxxxxxxxx xxx 11. května 1994, v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx znění mají xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx uloženo x xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Xxxxxxx ověřené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Evropy všem xxxxxxxx státům Rady Xxxxxx.
Xxxxxxxx x. 11 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 243/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.11.1998
Xxxxxxxx x. 13 k Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxx
Xxxxxxx Výborem xxxxxxxx xx 784. xxxxxxxx xxxxxxxx ministrů dne 21. xxxxx 2002
Xxxxxxx státy Xxxx Xxxxxx, které podepsaly xxxxx Xxxxxxxx,
přesvědčeny, xx xxxxx každého xxxxxxx xx xxxxx xx základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti x xx xxxxxxx trestu xxxxx je nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pro xxxx xxxxxx nezadatelné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx život xxxxxxxxxx Xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxxxx x Xxxx xxx 4. xxxxxxxxx 1950 (xxxx "Úmluva");
xxxxxxxxxxxx, xx Protokol č. 6 x Xxxxxx, xxxxx se xxxx zrušení xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx 28. xxxxx 1983, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo bezprostřední xxxxxx xxxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zrušení xxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxx,
xx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx 1
Zrušení trestu xxxxx
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Nikdo xxxxx xxx odsouzen x xxxxxxxx trestu xxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxxx xxxxxx Protokolu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 15 Úmluvy.
Xxxxxx 3
Xxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 57 Xxxxxx.
Xxxxxx 4
Územní xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxx Xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx stát xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx adresovaným generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxx Evropy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx určené x xxxxxxxxxx. Ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x platnost prvním xxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx učiněné xxxxx dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx určenému v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx či pozměněno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem měsíce xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxx tří xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxx x Xxxxxx
Xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx státy se xxxxxxxxxx článků 1 - 4 xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx uplatňují x xxxxxxx x xxx.
Článek 6
Podpis x xxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx státům Xxxx Xxxxxx, které xxxxxxxxx Xxxxxx. Podléhá ratifikaci, xxxxxxx xxxx schválení. Xxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxx xxxxx ratifikovat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, aniž xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tajemníka Rady Xxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxx x xxxxxxxx
1. Tento Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po uplynutí xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx vyjádří xxxxxxx xxx vázány Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx článku 6.
2. Xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx následně xxxxxxx xxxxxxx jím být xxxxx, vstoupí Xxxxxxxx x xxxxxxxx prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období xxx měsíců xxx xxx xxxxxxx listiny x ratifikaci, xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Článek 8
Úkoly depozitáře
Generální xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Rady Evropy x:
x) jakémkoli podpisu;
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;
x) jakémkoli xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxxxx x souladu x články 4 x 7;
d) xxxxxxxxx xxxxx úkonu, xxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx.
Xx xxxxx toho xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x tomu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Protokol.
Dáno xx Xxxxxxxx dne 3. května 2002 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Generální xxxxxxxx Rady Xxxxxx xxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxx Xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 114/2004 Xx. x. x. x xxxxxxxxx xx 13.11.2004
Informace

Právní xxxxxxx x. 209/1992 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.3.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

41/1996 Xx., x xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 9 x Úmluvě x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.10.1994

243/1998 Xx., x xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 11 x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.11.1998

114/2004 Xx. x. x., x Xxxxxxxxx x. 13 k Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx trestu smrti xx xxxxx okolností

s xxxxxxxxx od 13.11.2004

48/2010 Xx. x. x., x xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 14 x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.6.2010

26/2021 Xx. x. s., x xxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 15, xxxxxx xx xxxx Úmluva o xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Štrasburku dne 24. xxxxxx 2013

x xxxxxxxxx xx 24.6.2021

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.