Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.06.2011 do 30.09.2013.


Zákon o Vojenské policii

124/92 Sb.

Úvodní ustanovení §1
HLAVA I. Působnost, úkoly a organizace Vojenské policie
Působnost Vojenské policie §2
Úkoly Vojenské policie §3
Organizace Vojenské policie §4
HLAVA II. Povinnosti, oprávnění a prostředky vojenského policisty
ODDÍL 1. Povinnosti vojenského policisty §5 §6 §7 §8 §9 §10
ODDÍL 2. Oprávnění vojenského policisty
Oprávnění požadovat vysvětlení §11
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti §12
Zajištění §13
Umísťování zajištěných vojáků do cel předběžného zajištění §14
Oprávnění k použití jiných prostředků proti vojákům chovajícím se násilně §15
Oprávnění odebrat zbraň §16
Oprávnění k zastavování a prohlídce dopravních prostředků §17
Oprávnění při provozu vozidel ozbrojených sil §18
Oprávnění zakázat vstup na určená místa §19
Oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněných osob §19a
Oprávnění při objasňování přestupků spáchaných vojáky §20 §21
Oprávnění k používání nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky §21a
ODDÍL 3. Použití donucovacích prostředků a zbraně
Donucovací prostředky §22
Použití hmatů, chvatů, úderů a kopů sebeobrany, slzotvorných prostředků a obušku §23
Použití pout §24
Použití služebního psa §25
Použití technických prostředků k zabránění odjetí vozidla §26
Použití zastavovacího pásu a jiných prostředků k násilnému zastavení vozidla §27
Použití zásahové výbušky §28
Použití úderu střelnou zbraní §29
Použití hrozby namířenou střelnou zbraní §30
Použití varovného výstřelu do vzduchu §31
Použití zbraně §32
Povinnosti vojenského policisty po použití donucovacích prostředků a zbraně §33 §34
Zvláštní omezení §35
HLAVA III. PRÁCE S INFORMACEMI
Obecná ustanovení o zpracování informací a osobních údajů Vojenskou policií §35a
Pořizování záznamů §35b §35c §35d
Zpracovávání osobních údajů při předcházení a odhalování trestné činnosti a dokumentování trestných činů §35e
Zpracovávání osobních údajů při pátrání po vojácích §35f
Zveřejňování osobních údajů §35g
Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů §35h
Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů §35i
Předávání nebo zpřístupňování osobních údajů §35j
Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie §35k
HLAVA IV. Společná a závěrečná ustanovení
Náhrada škody §36 §36a
Vztahy Vojenské policie k právnickým a fyzickým osobám, Policii České republiky a obecní policii §37 §38
Účinnost §39
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Vojenská xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plní xxxxx policejní ochrany xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pouze xxxxx x xxxxxxxx.
XXXXX PRVNÍ
XXXXXXXXX, XXXXX A XXXXXXXXXX VOJENSKÉ XXXXXXX
§2
Působnost Vojenské xxxxxxx
Vojenská xxxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxxx v xxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"),
x) osobám, xxxxx xx nacházejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxx, xxx probíhají vojenské xxxx, x dále xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx trestnou xxxxxxx xx přestupky spolu x xxxxxx xxxx xxxxx vojenským xxxxxxxx, xxxxxxxxxx materiálu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany.
§3
Úkoly Xxxxxxxx policie
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx na zabezpečování xxxxx a xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx trestné xxxx x xxxxxxxx xxxxxx pachatele x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) působí x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx 1) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, 2)
x) xxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx materiálu xxxx xx dalších xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, s xxxx xxxxxxxxx Ministerstvo obrany,
x) xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatního xxxxxxx státu, x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel ozbrojených xxx a nad xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx objektech,
i) xxxx xxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidičů 9) vozidel xxxxxxxxxxx xxx,
k) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx a schvaluje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx a statistiky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vojenských xxxxxxx xxxxxxxx xxx odbavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x určených osob (xxxx xxx "chráněné xxxxx").
(2) Úkoly Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx sil a xxxxxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx policie xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§4
Organizace Xxxxxxxx policie
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Vojenské xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
(2) X čele Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx policie, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Vojenské xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obrany.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX VOJENSKÉHO POLICISTY
Xxxxx první
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§5
(1) Při xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx policie xx vojenský xxxxxxxxx xxxxxxx dbát cti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x nepřipustit, xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezdůvodná xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dovolují, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx poučí xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, provést i x xxxx mimo xxxxxx služební zákrok, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Vojenské xxxxxxx xxxx nejbližší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx trestný čin xxxx přestupek, kterým xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxx vykonání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx služebního zákroku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyžaduje,
x) tomu xxxxx xxxxxxxx zájem služby.
§8
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) pátrací xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxx jednotným xxxxxxx,
x) ochranu xxxxxxxxxx vojenského materiálu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení.
(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx případu, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxxxxx vyrozumění xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§9
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dovolují.
(2) Příslušnost x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx VOJENSKÁ XXXXXXX (XX) x identifikačním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx číslem (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxx policie". Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXXXXXXX XXXXXXX xxxx XXXXXXXX XXXXXXXX POLICIE.
(3) Xxxxxx prohlášením "Xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jakmile xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§10
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx policista je xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx seznámil xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx policie xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxx Vojenské xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxx vyžadují, xxx zůstaly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxx policistu xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxx, xxxxx může přispět x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro odhalení xxxxxxxxx činu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxxx hledaných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x věcí, x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx ihned xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o podání xxxxxxxxxx.
(2) Každý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
(3) Vysvětlení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx sobě, svému xxxxxxxxxx v pokolení xxxxxx, xxxxx sourozenci, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželovi xxxx druhu, xxxxx x xxxxx xxxxxx x poměru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx újmu xxxxxxx, způsobil nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxx, x jehož xxxxx tuto povinnost xx.
(5) Vojenský xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4.
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) X předvedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záznam.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3, 4, 5 a 7 xx obdobně vztahují x xx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. x). Odmítnou-li xxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx policista oprávněn xx předvést xx xxxxxxxxx xxxxx policejního xxxxx. Nevyužije-li vojenský xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. b) ihned xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prokázání totožnosti
(1) Prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x trvalého, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. x),
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xxxxx vyhovět.
(3) Xxxxxxx-xx voják xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx ji xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předvést k xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xx zjištění jeho xxxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebrání-li xxxx zákonné xxxxxx.
(4) Nemůže-li xxxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xx xxxxxxx sdělených údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx snímání daktyloskopických xxxxxx, pořizování xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví nebo xxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxx.
(6) Odmítnou-li xxxx nemohou-li xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx totožnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předvést xx xxxxxxxxx xxxxx policejního xxxxx.
(7) X xxxxxxxxxx sepíše vojenský xxxxxxxxx xxxxxx záznam.
§13
Zajištění
(1) Vojenský xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který
x) xxxx jednáním bezprostředně xxxxxxxx svůj xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx osob xxxxx xxxxxxx x po xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx neupustí,
x) xx pokusil xxx xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 6 xxxx §12 xxxx. 3 x útěk,
x) xxx přistižen xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelý, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mařit xxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xx neoprávněně xxxxxxx mimo xxxxx xxxx místo služebního xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx policista xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ihned xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx omezení xxxxxx svobody.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx policista xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxx velitele.
(5) X zajištění xxxxxx xxxxxx vojenský xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§14
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zajištění
(1) Vojenský policista xx oprávněn vojáka xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxx").
(2) Před xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx policista xxxxxxxx věci, kterými xx mohl xxxxxxx xxx zdraví xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx život jiné xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomůcek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx psychickou xxxx fyzickou xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx mu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podpisu.
(3) Xx xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxx x xxxx,
x) zajištění, x nichž lze xxxxxxxxxxxx, xx proti xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxx xxxxx souvisejí,
x) xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Vojáka, xxxxx xx zjevně xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů, xxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx látek, xxx xxxxxxx do xxxx xxx xxxxx, pokud xxxxx xx provedeném xxxxxxxxx neshledá xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx zařízení.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx policista, xx xxxxx, xxxxx xx být umístěn x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxx xxxxxxx chorobou trpí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx lékaře, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x cele.
(6) Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X cele xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vojenského xxxxxxxxx.
(7) Nemá-li xxxxx xxxxxxxxxx oděv xxxx xx-xx xxxx hygienicky xxxxxxx, xxxxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxx zřízena.
§15
Xxxxxxxxx x použití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx násilně xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx pokouší x xxxx, xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxx připoutáním xxxxx x pevně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx nebude xxxxxxxx xxxx lidskou xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx po xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx v xxxx, xxxxxxx však 2 hodiny; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vsedě.
§16
Oprávnění xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx policista xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba nemá x xxxx xxxxx, 4) jíž xx xxxxx xxxxxxx svůj xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx život xxxx xxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxxx xx.
(2) Xxxxxxxxx zbraň xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx policista xxxxxxx xxx propuštění xxxxxxxxxx nebo zajištěné xxxxx vrátit xxxxx xxxxxxx. Brání-li xxxxxxx xxxxxx odebranou xxxxx xxxxxx, vystaví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx zbraně.
§17
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx policista xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil.
(2) Vojenský policista xx xxxxxxxx xxxxxxxx x prohlížet všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx který xx xxxxxx x §3 xxxx. a), x), x), d), e), x), x), x), x).
§18
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx policista xxxxxx xxxxx xxxx příslušníci Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. 6)
§19
Oprávnění xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přikázat xxxxxxx, xxx xx nezbytně xxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§19x
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx osobní xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxx ochraně xxxxxxxxx xxxx, oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx chráněné osoby.
(2) Xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx jeho xxxxx uvedený xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Prohlídku xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) K xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatele. Xxx uvedeného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonat prohlídku xxx tehdy, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx by xxx xxx proveden xxxx xx bezpečnost xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxx zájem než xxxxxxxxx bezpečnosti chráněné xxxxx.
§19a vložen xxxxxxx předpisem x. 213/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.7.2000
Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxxx xxxxxx
§20
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 11) oprávněn xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odběru xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx, 12)
x) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx skutku xxxx xxxxxxxxx činu.
(2) Vojenský xxxxxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxxxxx ohledání xxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxx, xxxxx má xxxxx přestupku, ohledání xxxx xxxxxx vztah x jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x zajišťovat xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xx spojeno x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
§21
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx předchozí xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx,xxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxx důvodně xx xx, xx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxx zabrána. 5)
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx, jejíž xxxxxxx xx v xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx policista xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxx.
(4) Není-li x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx věci, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx neprodleně xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§21x
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zabezpečovací xxxxxxxx
Vojenská xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/1995 Xx. s účinností xx 1.4.1995
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zbraně
§22
Xxxxxxxxxx prostředky
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou:
x) xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) obušek,
x) pouta,
x) xxxxxxxx xxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vozidla,
x) xxxxxxxxxxx pás x xxxx xxxxxxxxxx x násilnému zastavení xxxxxxx,
x) zásahová xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx vzduchu.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx policista xxxxxxx xxxxxx xxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výstrahou, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx výzvy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx-xx sám xxxxxxx nebo xx-xx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x věc xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku xx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákrokem; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx donucovacího xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxx, který x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vojenský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx situace xxx, xxx xxxxx, xxxxx které xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zřejmě xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx napaden nebo xx-xx xxxx ohrožen xxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxx xxxxx, chvatů, úderů x xxxx sebeobrany, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby
x) zajistil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx protiprávním xxxxxx, není-li po xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pokračovat,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, který klade xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxx násilnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob do xxxxxxxxxx x střežených xxxxxxx nebo xx xxxxx, xxx je xxxxx zakázán.
(2) Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx vojenský xxxxxxxxx oprávněn použít, xxx předvedl nebo xxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx pasivní odpor.
§24
Xxxxxxx xxxx
Pouta xx xxxxxxxx policista oprávněn xxxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, který má xxx dodán xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx vojenského policistu xxxxx poškozuje xxxxxxx, xx xxxxx výzvě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx x xxxx,
b) ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x).
§25
Použití xxxxxxxxxx psa
(1) Xxxxxxxxxx psa xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
a) xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx po xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, útok bezprostředně xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx napadání xxxx nebo úmyslnému xxxxxxxxxxx majetku,
x) xxx xxxxxxxx násilnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx objektů xxxx xx xxxxx, kam xx vstup xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxx, která má xxx xxxxxxxxx, zatčena xxxx xxxxxx do xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nebo do xxxxx,
x) aby xxxxxxx ukrývajícího se xxxxxx nebo xxxxx xxxxx, která xx xxx zajištěna, zadržena, xxxxxxx xxxx dodána xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xx xxxxx, k xxxxxxxx úkrytu.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx používá xxxxxxxxxx psa x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyžaduje, xxxxxxx xxxxxxxxxx psa xxx xxxxxxx.
§26
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxx vozidla
Xxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy se xxxxx vozidla odmítá x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx.
§27
Použití xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Zastavovací pás xx xxxxxxxx policista xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zastavení xxxxxxx, xxxxx řidič xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 6) xxxxxxxxx, xxxxxxxx je
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx majetek,
x) xxxxxxx podezření, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx některého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zbraně, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxx i jiné xxxxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§28
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pachateli, xxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§29
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vojenský xxxxxxxxx xxxxxxxx použít x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx-xx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.
§30
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby,
x) xxxxxxxx násilnému xxxxxx nepovolaných xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx místa, kam xx vstup xxxxxxx,
x) překonal odpor xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx služebního zákroku.
§31
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
Varovný xxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxx policista oprávněn xxxxxx jen v xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§32
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 7)
§33
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx vojenský xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, poskytnout xxxxxxx xxxxx xxxxx pomoc x zajistit xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Po xxxxxx xxxxxxx zbraně, xxx xxxxxx xxxxx xx zranění osoby, xx vojenský xxxxxxxxx xxxxxxx ihned, xxxxxxx xx okolnosti xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxx x xxxxxxxx lékařské ošetření. Xxxx xx povinen xxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxxx.
(3) Každý služební xxxxxx, xxx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx vojenský xxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxx xxxxx nadřízenému.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svému xxxxxxxxxxx písemné xxxxxxx x xxxxxxxx důvodu, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zbraně xxxxx xxxxxxxx při jejich xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx, újma na xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx zjistit, xxx xxxx xxxx xxxxxxx v souladu x xxxxx zákonem.
(6) Xxxxxxx-xx vojenský xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ohlásí xxxxxx xxxxxxx nejbližšímu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx policie. Na xxxxx postup se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5.
§34
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx x xxxxxx velitel xxxxxxxxxxx jednotky. Rozhodnutí xxxxxxxx zakročující xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx uchovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznamu. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx velitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33.
§35
Zvláštní xxxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti těhotné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx chorobou x xxxxx xxxxxx xxxxxx 15 let xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kopů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx těchto osob xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxx život a xxxxxx xxxxxx osob xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx majetku x nebezpečí xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXX S XXXXXXXXXXX
§35x
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx policií
(1) Xxxxxxxx policie zpracovává x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx zabezpečit xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx provozovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 13).
§35a xxxxxx právním předpisem x. 150/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.6.2011
§35b
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Vojenský xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zvukové, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákroku.
(2) Xxxx-xx k pořizování xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx stálé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.6.2011
§35c
(1) Xxxxxxxx policie xxxx x xxxxxxx potřebném xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx žádat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx provozované xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Správce xxxxxxxx nebo zpracovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li zvláštní xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx jiný režim 14).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15), xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx 16), agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a služebních xxxx 16), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17), xxxxxxxx xxxxx x mýtném 18), katastru xxxxxxxxxxx 19), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20), xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx 20), základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx 20), základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností 20), xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx 20), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 21), centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 21), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vozidel 21), xxxxxxxx xxxxxx 22) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 22) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců 23) způsobem umožňujícím xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx; v případě xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx žádat x xxxxxxxxxx informací xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zpracovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně xxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx Vojenské xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§35c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.6.2011
§35d
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx souhlasu osoby, xxx se xxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx to xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx trestného činu xxxx xxxxxxxxx.
§35d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2011 Xx. x účinností od 22.6.2011
§35x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx
(1) Xxx předcházení x odhalování xxxxxxx xxxxxxxx x dokumentování xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx policie xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) stanovit xxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx zpracovány, a xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx po xxxx, xxxxx je xxxxxxxx x účelu jejich xxxxxxxxxx,
x) zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení odděleně xx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx Vojenské xxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "úřad") xxxxxxx každé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx název útvaru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, kategorie xxxxxxxx xxxxx a osobních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx opatření x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.
(2) Vojenská policie xxxx při xxxxxxxxxxx x odhalování trestné xxxxxxxx a dokumentování xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx je xx xxxxx, osobní údaje xxxxx označí,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x utajeným xxxxxxxx xxxx pod xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx činnosti,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx i x xxxxxx účelu, xxx xx kterému xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx získány x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxx souhlasu subjektu xxxxx; přitom je xxxxxxx xxxx práva xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a osobního xxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx předcházení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, je Xxxxxxxx xxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx osobní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobních xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx Vojenská xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činů, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§35x xxxxxx právním předpisem x. 150/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 22.6.2011
§35x
Zpracovávání xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx po vojácích
(1) Xxxxxxx-xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx oprávněna x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Vojenská xxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 bez zbytečného xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Likvidace xxxxxxxx xxxxx nemusí xxx xxxxxxxxx,
x) xxx-xx xxxxx pohřešován xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx-xx xxxxxxx předpokládat, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx
c) xxxx-xx xxxx osobní údaje xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a dokumentování xxxxxxxxx xxxx.
§35f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 150/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.6.2011
§35x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Vojenská xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx vojácích.
§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.6.2011
§35x
Prověřování xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx x nadále xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx vojácích. Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo se xxxxx x osobní xxxxx, které xxxx xxxxxxxx spisového materiálu, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Vojenská policie xxxxxx xxxxx nezlikviduje, xxx-xx důvodně předpokládat, xx xx xxxxxxxxx xxx poškozen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx osobní xxxxx xxxxxxx a xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidaci.
§35x vložen právním xxxxxxxxx č. 150/2011 Xx. x účinností xx 22.6.2011
§35x
Xxxxxxxxxxx x osobních údajích x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx na písemnou xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxx, které zpracovává, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4. X xxxxxxxx xxxxx zpřístupněných xxxx předaných xxxxx §35k xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxx xxxx předány xxxx xxxxxxxxxxxx dalšímu příjemci x povahu takového xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx, likvidaci xxxx doplnění nepravdivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujících xx x subjektu xxxxx xxxx subjektu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx opravou, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odhalování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souboru xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx údajů vztahujících xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x nelze xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx úřadu.
(3) Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 měsíců xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 nevyhoví, popřípadě xxxxxx pouze částečně, xxxxx xx sdělením xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) utajovaných xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoby.
(5) X vyřízení xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se žadateli xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx o nevyhovění xxxxxxx došlo x xxxxxxxx předcházení a xxxxxxxxxx trestné činnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx.
§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 150/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.6.2011
§35j
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx předává xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie,
x) xx-xx to xx prospěch xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x tato xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx souhlas na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxxx sborů České xxxxxxxxx, xxxx
x) xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx předá xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) na xxxxxxx xxxxxxx žádosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxx osobní xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx označeny x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nepřesných xxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxx policie xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxx příjemce xxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxx účelu, xxx xx kterému xxxx xxxxxxx, pouze xx xxxxxxxx, xx xx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx předány, a xxxxx s předchozím xxxxxxxxx Xxxxxxxx policie.
(5) Xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx c) xxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx Interpol, Evropskému xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol), xxxxxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xx i xxx žádosti.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx může xxx předání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx.
(7) Vojenská policie xxxx může
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx organizaci; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx,
x) požadovat xx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxx x zpracování předaných xxxxxxxx xxxxx.
(8) X předání xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevyžaduje xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úkolů.
§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.6.2011
§35x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx x xxxxx Evropské xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovává xxx plnění svých xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo předávané
x) členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx stát") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx přidruženého xxxxx, xxxx
x) orgánem xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě Smlouvy x Evropské unii xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "evropský xxxxxxxxxx xxxxxx") nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpřístupněných xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předávajícím xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x policejní xxxxxxxxxx.
(3) Je-li x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo evropskému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx které má xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a upozorní xxx, xx pokud xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xx xx, xx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§35k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.6.2011
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§36
Xxxxxxx xxxxx
(1) Stát xxxxxx xxxxxx členskému xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxx xxxxx poskytl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx členskému státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx škoda xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx-xx zaručena vzájemnost.
(2) Nejde-li x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxx Vojenské xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 24).
§36x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x označení dopravních xxxxxxxxxx Vojenské policie xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§36a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 39/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.1995
Vztahy Vojenské xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky x obecní policii
§37
(1) Vojenská xxxxxxx při xxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a fyzickými xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx od právnických x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a informace. Xxxxxxxxx osoby, xxxxxx x ostatní fyzické xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x tom xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(2) Xxxxxxxx policista xx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx života x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx ji poskytnout. Xxxxxx tak učinit, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 3 xxxxx xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx okolnosti.
(3) Xxxxx, xxxx Vojenská xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o utajované xxxxxxxxx a byl-li xxxxx poučen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx, xx se x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx poskytnutou xxxxxx xxxxxxxx. X zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 3.
§38
Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Policií České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§39
Účinnost
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 1992.
Xxxxx v.r.
Xxxxxx x. x.
Čalfa x.x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 124/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.1992.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
39/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 124/92 Sb., x Vojenské xxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.95
213/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 124/92 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 39/95 Sb.
x xxxxxxxxx od 21.7.2000
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx utajovaných informací x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2010
306/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
150/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 124/92 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 185/2004 Xx., x Xxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 22.6.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 124/92 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 300/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §58 x násl. zákona XXX x. 200/1990 Xx., o přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č. 55/1991 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx.
4) §89 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxx.
5) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
6) Vyhláška č. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7) §34 xxxxxx č. 76/1959 Xx., o některých xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 228/1991 Xx.
8) §34a xxxxxx č. 76/1959 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 228/1991 Xx.
9) Xxxxxxxx č. 277/1999 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx, kvalifikační xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x průkazu vojenského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx.
11) §2 xxxx. 1 zákona x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Například xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxx, zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
19) Zákon č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 100/2010 Xx. a xxxxxx x. 424/2010 Xx.
21) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.