Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2005.


Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
42/92 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1 §2

ČÁST II. Postup transformace družstev

Vypořádání se státem §3

Oprávněné osoby §4

Postup transformace §5

Působnost rady §6

Čisté jmění družstva §7

Prodej podílů v zemědělských družstvech §8

Transformační projekt §9

Schválení transformačního projektu §10 §11 §12

Nakládání s majetkovým podílem §13 §13a §13b §13c

ČÁST III. Zemědělská družstva

Oprávněné osoby §14

Skupiny oprávněných osob §15

Majetkový vklad člena §16

Stanovení majetkových podílů §17

ČÁST IV. Výrobní a spotřební družstva

Transformace výrobních a spotřebních družstev §18

Oprávněné osoby §19

Majetkový vklad člena §20

Stanovení majetkových podílů §21

ČÁST V. Bytová družstva

Transformace bytových družstev §22

Oprávněné osoby §23 §24 §25 §26 §27 §28 §28a §28b §28c §28d

ČÁST VI. Jiná družstva

Transformace jiných družstev §29

ČÁST VII. Závěrečná ustanovení

Omezení nakládání s majetkem družstva §30 §31 §32 §33

Zmocňovací ustanovení §33a

Zrušovací ustanovení §34

Účinnost §35

č. 144/1999 Sb. - Čl. IV

Nález ÚS - č. 3/2000 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx stanoví

a) xxxxxx xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrů xxxxxxxx obchodnímu zákoníku, 1)

x) xxxxxx xxxxxxx družstev xx xxxx xxxxxxxxxxxxx formy xxxxx obchodního zákoníku, 8)

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxxxx svazu xxxxxxx, xxxxxxxxx družstvy xx 1. xxxxx 1990. 9)

§2

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxx družstev, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodnímu zákoníku, 1) xxxxxxxxx přeměnu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx formu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxx družstva xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Schválený xxxxxxxxxxxxx projekt xx xxx xxxxxxxxx osoby x orgány xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx neprovádějí xxxxxxxx vzniklá xx 1. lednu 1992 xxxxx obchodního zákoníku.

XXXX DRUHÁ

POSTUP TRANSFORMACE XXXXXXXX

§3

Xxxxxxxxxx xx státem

(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxx xx nemovitosti, xxxxxxxxx jejich zhodnocení xxxx xxxxxxxxxxxx, za xxxx a mrtvý xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na družstvo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx živý x mrtvý xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 11)

(2) X xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx a lhůtách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxx xxxxxx uzavře, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dohodu x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 13) Xxxxxxx-xx x dohodě do xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx návrh xxxxxxx x účastníků xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx majetek Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Československa x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1990 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 9) a xxxx jej na xxxxxxx dohody x xxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx dohody xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx osoby

Oprávněnými xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle jednotlivých xxxxx xxxxxxxx x §14, 19 x 23 xxxxxx zákona.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxx") xxxxxxxx do xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx odeslány xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx doručeny proti xxxxxxxxx o převzetí.

(2) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx zvolit xxxx, xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x tím, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx volbě xxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx plné xxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxx zastoupeny jednotlivé xxxxxxx oprávněných xxxx. X zemědělských xxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §15.

(5) Valná hromada xxxx xxxxxxx člena xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů přítomných xxxx zastoupených oprávněných xxxx. Pokud valná xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx dvou hodin xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kandidátů xxx xxxxxxxx podmínek uvedených x xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxx rady xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xx použije xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx rady

(1) Rada xxx transformaci xxxxxxxx

x) xxxx ze xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinností družstva, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxxx xxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx majetku družstva, xxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxxx podílů,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx,

3. xxxxxx xxxxxx, místo xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx projednávat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx transformace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx přezkoušení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dokladů xxxxxx od 1. xxxxx 1990 a xxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxxxx družstvem,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx o budoucí xxxxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx představenstvu družstva, xxxxx xx povinno xxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx transformačních projektů xxxxxx xxxxx hromadě xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx transformace xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx valné hromadě xxxxxxxxxxxxx projekty.

(2) Předseda xxxx xxxx jednání xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xx právo xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx jmění družstva xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx jmění není xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxx uplatněn xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11) a xxxxxxxxx vklady, xxxxxxxx x §16 x 20 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx použita xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx nároků

a) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů 15) x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx transformačního xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx za xxxxxx majetek xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx §20 odst. 5 xxxxxx x. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5 % xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x transformaci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 %, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx").

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxx oprávněných osob xxxxx základní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx družstva xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na transformovaném xxxxxxxx.

§8

Prodej xxxxxx x xxxxxxxxxxxx družstvech

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněných xxxx, x tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 1000 Xxx.

(2) Stanovené xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx představenstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxx x tím, xx 15 xxx xx xxxxxx nabídky xxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxx xxxxx jeden xxxxx. Po xxxxxxxx 15 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx množství těchto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1000 Kčs.

(4) Odprodej xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 bude xxxxxxx po xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Výtěžek x prodeje xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx čistého xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx zahrnou xx čistého jmění xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx.

(8) Pokud xx xxxxx s xxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 3 x xxxxx oprávněných xxxx xxxxxx xxx stanoven x minimální výši 1000 Xxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx fondu xxxxx xxxxxxxx 5 a xxxxxx x odprodeji xx nestanoví.

§9

Transformační xxxxxxx

(1) Soupis x ocenění majetku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx 60 dnů xxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxx projednává x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rada xx xxxxxxx oprávněným osobám xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx transformačním projektům.

(3) Xxxxxxxxxxxxx projekt xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněná xxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx sdělit xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x počtu oprávněných xxxx a předložit xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx čtvrtletí.

(4) Transformační xxxxxxxx xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxx, xxxxx xx povinna xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx družstva xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx dnem xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radu.

(5) Transformační xxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dohodu xxxxx §3 xxxx. 2,

c) xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx podle §7 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jmění družstva,

d) xxxxxxxx čistého xxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x poslednímu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vypracování xxxxxxxxxxxxxxx projektu,

e) určení xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx oprávněných xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projektu x xxxxxxxx, kde xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx seznamu, xxxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxxx podílů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zákona,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx družstva, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku, 16)

x) xxxxxxxxxx xxxxxx obsažených x transformačním xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxxxx projektu xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx družstvo xx transformaci xxxxxxxx xxxx, a návrh xx úpravy xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 16) a xxxxx xx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 17) xxxx

x) xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx více xxxxxxxx, x xxxxx jejich xxxxxx, anebo

c) návrh, xxx xx družstvo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednu nebo xxxx právnických xxxx xxxxx obchodního zákoníku; 8) x tomto případě xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 18) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

X návrzích xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a) xx x) xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projektu; soupis xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx, xx xx dojít x transformaci xx xxx xxxx více xxxxxxxxxxx osob, musí xxx x transformačním xxxxxxxx určeno, která x xxxxxx xxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nároky xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 15) Xx tuto xxxxx xxxxxxx přechází x xxxxxx vyčleněná xxxxx §7 odst. 2. Xxxxx xxxx xxxxxx nestačí na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx osobě xx její xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x poměru xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxx práv x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx subjekty x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x podobně).

(10) Xxxxxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx na xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx transformačního xxxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxxxxxxx družstva je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na valnou xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx transformačních xxxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Valná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odeslány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x převzetí. X xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxx, kde x xx jakých podmínek xx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovaným xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projekty předloženými x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li přítomna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Transformační projekt xx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxxx xxxxx přítomných xxxx xxxxxxxxxxxx oprávněných xxxx.

(3) Jestliže xxxxx xxxxxxx xxxx způsobilá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx jej xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx do 15 xxx xxxxxx znovu. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx transformační xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přítomných nebo xxxxxxxxxxxx oprávněných xxxx. Xx stejných podmínek xxx valnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x zastupování xxxxxxxxxxx xxxx platí x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hromadu, xxxxxx-xx xxxxxxxx.

§11

(1) Xx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx působit xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členové xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x přeměně xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právnických osob.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X tomto případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodním zákoníku. 2)

§12

Nebude-li schválen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx pokud xx xx xxxxxxxx přeměnit xx xxxx právnické xxxxx x tyto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 2 návrh xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, vstoupí xxxxxxxx do xxxxxxxxx. 3) Od podání xxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 neběží.

§13

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x transformaci družstva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx stanovy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jaká xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zahrnuta xx nedělitelného xxxxx xxxxxxxx. 17)

(2) Xxxxx xx oprávněná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zemědělskou xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x vypořádání xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xx oprávněná osoba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx výši xx xxxxx letech xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nedohodne x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Právo na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx promlčí za xxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx sedmileté xxxxx od schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13x

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 3/2000 Sb.

§13x

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/2000 Sb.

§13c

§13c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/2000 Sb.

XXXX TŘETÍ

ZEMĚDĚLSKÁ XXXXXXXX

§14

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou:

a) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x 30. xxxxxxxxx 1991,

x) xxxxxxxxx půdy x vlastníci ostatního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxx 30000 Xxx, pokud xx písemně xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx prokáží, 4) že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx převzalo, xxxxx nebo užívalo xx xxx účinnosti xxxxxx x. 162/1990 Xx., x zemědělském xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 11)

§15

Skupiny oprávněných osob

Skupinami xxxxxxxxxxx xxxx podle §5 odst. 4 xx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x vlastníci ostatního xxxxxxx uvedení x §14 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§16

Majetkový xxxxx člena

Majetkovým xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) movitý x nemovitý xxxxxxx xxxxxxx členem x xxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 229/1991 Sb., po odečtení xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxx xx xxxxxxx §20 xxxx. 5 xxxxxxxxx zákona,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx mjetkových xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx částek xxxxxxxxx x §7 xxxx. 2 a 3 xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podíly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) 50 % podle xxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dni účinnosti xxxxxx č. 162/1990 Xx., xxxx užívá,

b) 20 % xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x družstvu,

c) 30 % xxxxx hodnoty xxxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx č. 229/1991 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§18

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x spotřebních družstev

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxx výrobní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxx jmění x převedou xx xx nedělitelného fondu xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx převedené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx družstva xxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx x xxxx použita xxx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Oprávněnými xxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) žijící xxxxxx xxxxxxx družstva, kteří xxxxxx xx družstva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x členem xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx do xxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx požádali x xxxxxx xxxxxxxx; s xxxxxxx přihlášky musí xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx 22) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1991 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn.

§20

Xxxxxxxxx vklad xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) další xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) ocenitelné xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§21

Stanovení majetkových podílů

(1) Xxx výpočet xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx být x transformačním xxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx zaplaceného xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx kritérií x xxxxxxxxx xx majetkové xxxxxx podle xxxxxxxx 1 určí valná xxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxx xxxxxxx nedohodne xx použití kritérií xxxxx odstavce 2 x transformačním xxxxxxxx x pouze xxxx xx mělo xx xxxxxxxx neschválení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projektu, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXXX

§22

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poměrů obchodnímu zákoníku; 5) xxxxxxxxxx §2 x 3, §5 xx 13 x §30 se nepoužijí.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodnímu zákoníku xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vstupují xx xxxxxxxxx. 3)

§23

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Členové bytových xxxxxxxx, xxxxx xxxx nájemci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyzvat xxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxx, kterou xx xx xxxxxxxx bezplatně xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x nebytovému xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 72/1994 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 297/1992 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 72/1994 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 72/1994 Sb.

§28a

§28a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 72/1994 Sb.

§28x

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx poskytnutých bankou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10) xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostor x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obytného xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx právo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx družstva, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx pro xxxxx ponechané xxxxx §28a xxxx. 2.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 297/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.6.1992

§28c

§28c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 72/1994 Sb.

§28x

(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx bytové xxxxxxxx xxxxxxxx byty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x jiná pomoc xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx družstevní xxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx družstva a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx břemeno xxxxx §151n x xxxx. občanského zákoníku, 12) xxxxx xxxx omezuje xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nástavbou xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx občanského zákoníku x xxxxx xxxxxxxxxxxx bytu;

b) xxxxxxxx xxxx jeho právní xxxxxxxx mají x xxxxx xxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx platí xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 14)

x) xxxxxxx x těchto xxxx xxxxx xxxxxxx družstvu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx budovy, xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx pořízením xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů x poskytnutí xxxxxxxx, xxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx považováno xx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx břemene.

§28d xxxxxx právním předpisem x. 297/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 23.6.1992

ČÁST XXXXX

XXXX XXXXXXXX

§29

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxx transformaci xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §19, 20 a 21 xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§30

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Družstva xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projektu

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx majetek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx o věci, xxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jeho předmětu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znaleckým xxxxxxxx nepřesahuje 25000 Xxx,

x) nakládat xx xxxxx majetkovými xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 11)

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx likvidaci xxxxx xxxxxx č. 162/1990 Sb. x xxxxxx č. 176/1990 Sb.

(5) Družstvo xxxx na xxxxxxx xxxxx smlouvy převádět xxxxxx sloužící xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx užívací xxxxx x xxxxx, x xx nejméně xx xxxx xxxxxxxxxx soudním xxxxxxx.

§31

Transformace družstev xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx družstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 162/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členů.

§32

Majetkové podíly xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6) xxx jejich vyplacení.

§33

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx přemění xxxxx schváleného transformačního xxxxxxxx na jednu xxxx více obchodních xxxxxxxxxxx, řídí xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z pracovních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §249 odst. 2 x §250 xxxxxxxx práce.

§33a

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 7) xxxx stanovit xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx prokázání xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v §14 xxxx. x).

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 496/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.11.1992

§34

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx

1. §33 xxxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. nařízení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/1988 Sb., x finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemědělsko-potravinářského xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 130/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členům a xxxxxxxxxxx socialistických organizací xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx federálního ministerstva xxxxxxxxxxx x xxxxxx x odměňování xxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 20. xxxxxxxx 1988 x.x. XX X - 1901/1988, xxxxxxxxxxxx x částce 50/1988 Xx.

§35

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Havel x. x.
Xxxxxx v. x.
Xxxxx v. x.

Xx. XX

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3/2000 Sb.


Informace

Právní předpis č. 42/92 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.1.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

297/92 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxx x. 42/92 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků v xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx zákon x. 52/66 Xx., x osobním xxxxxxxxxxx x bytům,ve xxxxx xxxxxx č.30/78 Xx. x xxxxxx x. 509/91 Xx.

x účinností xx 23.6.92

496/92 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 42/92 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX č. 297/92 Xx.

x xxxxxxxxx xx 29.11.92

72/94 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vlastnické vztahy x xxxxx a xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx zákony (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx)

x účinností xx 1.5.94

144/99 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 42/92 Xx., x xxxxxx majetkových xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxx nároků x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 569/91 Xx., o Pozemkovém xxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.7.99

3/2000 Xx., nález XX xx xxx 1.12.99 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 144/99 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 42/92 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx fondu ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.1.2000

310/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 148/98 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 18/97 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 38/94 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/61 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 283/1993 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 42/92 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků v xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.7.2002

436/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x zaměstnanosti

s xxxxxxxxx od 1.10.2004

179/2005 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 30/92 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §765 xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
2) §254 xxxx. 1 zákona x. 513/1991 Xx.
3) §765 xxxx. 4 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
4) Vlastnictví xx možno xxxxxxxx xxxxxxxxx kupní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx družstva, výpisem x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
5) §221 x násl. zákona x. 513/1991 Xx.
6) Zákon č. 389/1990 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
7) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 154 xxxx. 1 Ústavy Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 460/1992 Xx.
8) §76, 93, 105, 154 x 221 zákona x. 513/1991 Xx.
9) §1 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x. 496/1990 Xx., x navrácení xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
§2 xxxx. 6 ústavního zákona x. 497/1990 Sb., x xxxxxxxxx majetku Xxxxxxxxxxxxxxx svazu xxxxxxx xxxx České a Xxxxxxxxx Federativní Republiky.
10) Xxxx. §6 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x. 136/1985 Xx., o xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bytové výstavbě x modernizaci rodinných xxxxx x osobním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 74/1989 Xx. a x. 73/1991 Xx.
11) Xxxxx č. 403/1990 Sb., o zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 87/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Zákon č. 229/1991 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
12) Xxxxx č. 40/1964 Sb.
13) Zákon č. 403/1990 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 231/1991 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx XXX x. 319/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Slovenské republiky x xxxxxxx mimosoudních xxxxxxxxxxxx.
14) §11 x násl. výnosu xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx republiky x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x. 78/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 229/1991 Sb.
16) §765 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb.
17) §235 xxxxxx č. 513/1991 Xx.
18) §57 x xxxx. zákona x. 513/1991 Sb.
19) Xxxxx č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2 xxxx. 5 xxxxxx č. 569/1991 Sb., o Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §75 xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.