Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
37/92 Sb.

Vyhláška

ČÁST I. Organizace práce u soudů

Základy organizace §1 §2 §2a

Úkony mimo soudní budovu §3

ČÁST II. Vymezení úkolů

Okruh soudních pracovníků §4 §5

Jednoduché úkony konané soudními tajemníky a vedoucími soudní kanceláře §6

Úkony konané justičními kandidáty §6a §6b

Opravný prostředek proti rozhodnutí justičního kandidáta nebo soudního tajemníka §7

ČÁST III. Nahlížení do soudních spisů a do veřejných rejstříků právnických a fyzických osob §8

ČÁST IV. Příprava jednání, jednání a další úkony soudu

Předložení stejnopisů účastníky §9

Seznam projednávaných věcí §10

Důstojnost soudního jednání §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17

Některé další úkony soudu

Přibrání tlumočníka §18

Předvolání některých osob k soudu §19 §20

Protokoly v řízení před soudem §21

Pořizování záznamu a jeho přepisu v řízení před soudem v civilním řízení §21a

Rozhodnutí a další písemnosti u soudu §21b

Použití úředního razítka §22

Vyznačení právní moci §23

Doložka o právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí §24

Podání §25

Rekonstrukce spisu §26

Elektronický spis §26a

Vydávání úředních potvrzení §27

Vyžadování součinnosti §28

ČÁST V. Doručování

Doručování při jednání nebo jiném soudním úkonu §28a

Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §28b

Vyhotovování rozhodnutí a jiných písemností soudu za součinnosti provozovatele poštovních služeb a jejich doručování §28c §28d §28e §28f §28g

ČÁST VI. Náhrada nutných výdajů osobám zúčastněným na řízení §29 §30 §31 §32 §33

ČÁST VII. Trest domácího vězení §34 §34a §34b §34c §34d §34e

ČÁST VIII. Výkon některých rozhodnutí v trestním řízení

Předběžné opatření §35

Peněžitá záruka §36

Výkon rozhodnutí ukládajícího povinnost zdržovat se v určeném obydlí §36a

Opatření k nařízení výkonu trestu odnětí svobody a k nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody §37

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody §38

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a trestního opatření odnětí svobody §39

Výkon trestu obecně prospěšných prací §40

Výkon ochranného léčení ústavního §41

Výkon ochranného léčení ambulantního §42

Výkon ochranného léčení ve výkonu trestu odnětí svobody §43

Výkon ochranné výchovy §44

ČÁST IX. Výkon rozhodnutí v občanskoprávních věcech

ODDÍL I. Obecná ustanovení §45

Působnost vykonavatelů §46

Vyrozumění účastníka o výkonu §47

Opatření k zachování pořádku při výkonu rozhodnutí §48

Protokol o úkonu §49

ODDÍL II. Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí

Příprava výkonu §49a

Soupis na místě samém §50

Práva jiných osob §51

Označení věcí §52

Prohlídka bytu a jiných místností povinného a osobní prohlídka povinného §53

Přibrání vhodné osoby §54

Věci povinného u jiné osoby §55

Soupis věcí §56

Postup při soupisu peněžních prostředků v cizí měně §57

Zajištění movitých věcí §58

Dražba movitých věcí §59

Postup při soupisu cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů či listin představujících právo na splacení dlužné částky §59a

Zpeněžení cenných papírů §59b

Hotové peníze §59c §59d

Dražba movitých věcí provedená elektronicky §59e

ODDÍL III. Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí §60 §61 §62

Dražba nemovité věci provedená elektronicky §62a §63

Prodej závodu §63a §63b §63c §63d §63e

ODDÍL IV. Výkon rozhodnutí vyklizením §64 §65 §66

ODDÍL V. Jiné způsoby výkonu rozhodnutí

Odebrání movitých věcí povinnému §67

Výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé §68

Výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí §69

Výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy nebo z pracovní odměny osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě k vymáhání výživného §70

ODDÍL VI. - Exekuční řízení §70a

ODDÍL VII. Dohled nad nezletilými, ústavní výchova, pěstounská péče a dohled nad opatrovníkem osob omezených ve svéprávnosti §71 §72 §73

ČÁST X. Řízení o pozůstalosti

Pověření a činnost notáře §74

Zjišťování v evidencích §75 §76 §77 §78 §79

Manželské smlouvy §80

Předběžné šetření §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87

Zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti §88

Zaplacení zálohy soudnímu komisaři §89

Rozhodnutí o dědictví §90

Návrh rozhodnutí §91

Oznamovací povinnost §92

Likvidace pozůstalosti §93 §93a

Opravné prostředky §94

Předání spisu soudu §95 §96 §96a §97 §98

ČÁST XI. Rozvrh pověřování notářů a pověřování pracovníků notáře v řízení o pozůstalosti

Rozvh pověřování notářů §99 §100 §101 §102 §103 §104

ČÁST XII. Úschovy u soudu a u soudního komisaře

ODDÍL I. Úschovy v řízení o pozůstalosti §105 §106 §107 §108 §109

ODDÍL II. Úschovy u soudního komisaře §110 §111 §112

ČÁST XIII. Řízení o úschovách §113 §113a §113b §113c §114

ČÁST XIV. Řízení o umoření listin §115 §116

ČÁST XV. Některá opatření k plnění povinností soudů v soudním řízení §116a §116b §116c §116d §116e

ČÁST XVI. Jednací řád pro vrchní soudy §116f

ČÁST XVII. Závěrečná ustanovení §117 §118

č. 246/1995 Sb. - Čl. II

č. 482/2000 Sb. - Čl. II

INFORMACE

37

XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxx spravedlnosti České xxxxxxxxx

xx xxx 23. xxxxxxxx 1991

x xxxxxxxx xxxx xxx okresní x krajské soudy

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 2 zákona x. 335/1991 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxx, podle §391 x §391a odst. 2 zákona x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx §374 a xx. XXX xxxx 12 xxxxxxxxxx soudního xxxx x. 99/1963 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a §71 xxxx. b) xxxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ORGANIZACE PRÁCE X XXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxx soudní oddělení, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxxxx soudní kancelář. Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx.

§2

(1) Xx trestním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx

x) xxxxxxx úředních xxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx soutěžích,

d) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dražbách.

(2) Xxx xxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx, x jakém xx soud příslušný xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x přihlédnutím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) na xxxxxxxx úseku xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. cizinců,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx x bankovní xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxx vojenských,

6. xxxxxxx organizované xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zločinecké xxxxxxx x xxxxxxx činy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx);

x) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx

1. xxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx,

7. směnečných x xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx rozhodnutí a xxxxxxx,

10. s xxxxx xxxxxx;

x) na úseku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx soudu xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x x jakou xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx x něj xxxxx a výpisy. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx přístupný xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

§2x

(1) Nemůže-li xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §2, přidělí xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx); obdobně xxxxxxxxx, nemůže-li xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx xxxx soudních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvrhem xxxxx.

(2) Xxxxx-xx náhlá xxxxxxxx xxxx překážka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provést xx věci xxxxxxxxxx xxxxx, určí xxxxxxxx xxxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxx v budově xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ústavu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx závodu nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx úkon xxxxxx dohodnout x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx objektech nebo x objektech xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xx neužije, xxx-xx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx připouští mezinárodní xxxxx. X takových xxxxxxx xxxx soud xxxx vyrozumět Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ÚKOLŮ

§4

Okruh xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x krajských xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx kandidáti, asistenti xxxxxx, vyšší xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborného aparátu xxxxx.

§5

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vykonavatelé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aparátu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úředníka, xxxxxxxx xxxxxxxxx, soudního vykonavatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprostit předseda xxxxx.

§6

Jednoduché xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x trestních xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonů x soudním řízení xxxxxxxxxx senátu (samosoudci):

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osudních xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobodynebo xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx podání, xxxxxx návrhů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx,

x) rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejde-li o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxx zmocněnci xxxxxxxxxxx, xxxxx má nárok xx xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx zmocněncem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxx zápočtech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) opatření xx věcech xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx trestů,

k) xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranné výchovy, xxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxxxxxx

1. o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestního stíhání x xxxxxxxxx narovnání,

2. x xxx, xxx xxxxxx závazku zdržet xx xxxxx xxxxxxxx xxxx podmíněného xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx, xxxxxx xxxxxxx,

3. x tom, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx omezení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výchovné opatření xxxx xxxxxx,

4. v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

5. o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku trestu,

6. x xxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxx stupněm xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

7. x xxxxxxxxx,

8. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx odsouzení,

n) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxx trestů,

o) rozhodnutí x xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří mají xxxx státu xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx přibraného xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx náhrad xxxxxx xxxxxx x x výši odměny xx xxxxxxx vyjádření xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx,

x) účast xxx návštěvách obviněných xx vazbě,

q) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přibrání xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soudu může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx příslušející xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx předsedovi senátu (xxxxxxxxxx):

x) sepisování jednoduchých xxxxxx, xxxxxx návrhů,

b) xxxxxxxxxx dožádání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) úkony xxx odstraňování xxx xxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxx soudního xxxx (xxxx xxx "x. x. ř. "),

d) xxxxxx o určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114a x. x. x. x xxxxxxxxxxx xxxxx §114b xxxx. 1 o. x. x., bylo-li o xxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxxx, evropským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyžádání xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx §250c xxxx. 1 x. s. x. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správnímu xxxxxx xxxxx §250c xxxx. 2 x. x. x.,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §138 x. s. x., xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx při xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x rozhodování xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx složených x xxxxxxxxx soudním xxxxxx,

x) rozhodování x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu,

k) xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x pozůstalosti, xxxxx-xx x ustanovení xxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxx xxxxx podle §97 odst. 2 xxxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "z. z. x."), o xxxxxx xxxxx §167 xxxx. 2 x. x. x., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §192 x. x. x., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zůstavitele xxxxx §269 x. x. ř., x xxxxxxx pověření xxxxxx xxxxx §103 z. x. ř., x xxxxxxxxx notáře x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §104 x. x. x., o pozůstalosti, xxxxx xxxxxx cena xx xxxxx xxx 5 xxxxxxx Xx, x xxxxxxxxxxxx, která xx nachází x xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x nezletilé, xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx třeba souhlasu xxxxxx dítěte x xxxx osvojení, x xxxxxxxxxxxxxx věcech osob xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx nepřítomných xxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx, xxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) úkony x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx listin,

o) xxxxxxxxxx jednoduchých xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, výpisů xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx §260 xxxx. 2 x. x. ř.,

r) úkony xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx povinného x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §260e x. s. x.,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §266 x. x. x. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §268 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x. x. x.,

x) xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx,

5. ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru,

6. opatřeních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x rozporu x omezeními podle xxxxxxxxxxxxx zákona,

7. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou,

8. návrhu xx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu,

11. xxx, xx dlužník xxxx x úpadku,

12. xxxxxxxxxx konkursu x x jeho zrušení,

13. xxxxxxxxx konečné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

14. xxxxxxxx reorganizace, x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x jeho xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx,

15. xxxxxxxxx oddlužení x xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx,

16. xxxxxxxx xxxxxxx dlužníkova xxxxxxxxxx xxxxxx,

17. věci xxxx x xxxxxxxxxxxx sporech,

u) xxxxxxxx směnek x xxxx.

(3) Předseda xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušející xxxxx xxxxxx x soudním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx):

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx podání, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx jednání,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x osobám zúčastněným xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx osoby zúčastněné xx řízení, x xxxxxxxxxxxx řízení, poučení xxxxxx xxxx x xxxxxx právech a xxxxx xxxxx osobám x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zúčastněné na xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx úředních xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx mohou xx pověření předsedy xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx předsedy xxxxxx (xxxxxxxxxx) i xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx statistické xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Předseda xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby samostatně xxxxxxxxxx úkony x xxxx činnosti xxxxx xxxxx §352 x. x. x.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxx přikázána xxxxx rozvrhu xxxxx, xxxxxxx na xx, xxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x 6, xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx soudních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčeno.

(9) Xxxxxxx soudní kanceláře xxxxxxxxxx xxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, odvolání xxxx výpovědi xxxx xxxx, xxxxxxx mimo xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx účastníkům xxxxxx,

x) přijímají xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§138 o. x. x.) x x ustanovení xxxxxxxx, xxxx-xx žádost xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) vyznačují xxxxxxx xxxxxx moci x doložku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx byl xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx nemovité xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí prodejem xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx na nařízení xxxxxx rozhodnutí zřízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx xx protokolu xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku, doložku xxxxxxxx zveřejnění v xxxxxxxxxxxx rejstříku x x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx znepřístupnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x podáních xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxx §8 xxxx. 1 x. x. x.

Xxxxx konané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodování ve xxxx xxxx formou xxxxxxxx x řízeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, soudního řádu xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

1. xxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx,

4. řízení xx xxxxxx péče xxxxx x nezletilé x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx omezených xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx svéprávnosti xx vedeno xxxxxx, xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání,

5. řízení xx věcech veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nařízeno xxxxxxx,

x) rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, prodejem nemovité xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx věcí v xxxxxxxx, v xxxxx xxxx nařízeno xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx x nařizování exekuce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx exekutorský zápis xxxx xxxxxxxx zápis xxxxxx rozhodování x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx podán xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxx-xx xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodování x xxxxxxxxxx práv xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x nezletilé xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx správním,

l) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) jednání x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx o

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce,

2. xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x xxxxxx,

3. zproštění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxx xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx právo xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx podstatou,

8. návrhu xx moratorium,

9. xxx, xx xxxxxxx je x úpadku,

10. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu,

11. xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx,

13. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

14. povolení xxxxxxxxxxxx, x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

15. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do oddlužení x x xxxxxxxx xxxxxx osvobození x x xxxxxxx oddlužení,

16. xxxxxxxx xxxxxxx dlužníkova xxxxxxxxxx závodu,

17. xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, mimo Xxxxxxxxx republiky.

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx prvního stupně x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zasedání, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a vazebním xxxxxxxx,

x) vydání trestního xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, příkazu k xxxxxx xxxx, xxxxxxx x domovní prohlídce, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, příkazu x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x uchování xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zásilky, xxxxxxxx záměny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx soudce x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx povinnost, výchovné xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených v §6 odst. 1 xx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x §6a x 6b xxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx). Podaný xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx předsedovi xxxxxx (samosoudci), který x xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne, xx-xx xx to, xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx (§374 xxxx. 3 x. x. x.), v xxxxxxxxx věcech, má-li xx xx, xx xx xx má xxxxxxx x nedotkne-li xx změna původního xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx trestního řízení [§146 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xx. x.")], xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx (samosoudce) x xxxxxxxx prostředku sám, xxxxxxxx se i xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx opravný prostředek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení před xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX DO XXXXXXXX SPISŮ A XX VEŘEJNÝCH REJSTŘÍKŮ XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX

§8

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx nahlížet x xxxxxxxxx x xxxx opisy a xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxx. Místnosti k xxxx xxxxxx xxxx xxx zřetelně xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx předchozí objednání.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "záznam"), soud xxxxxx xxxx xxxxxxxx x pořízení xxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Je-li xxxx veden v xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "elektronický xxxx"), xxxx postupuje obdobně.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX JEDNÁNÍ, XXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXX

§9

Xxxxxxxxxx stejnopisů xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx urychlené vyřízení xxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx x xxxxxxx xxx vyhotovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x které xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx soud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcí

Vedoucí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, hlavní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx týž xxx xxxx v nichž xxxx vyhlášen xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx síně. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tituly xxxxx xxxxxx (samosoudce), xxxxxxx značka, jména x xxxxxxxx účastníků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxx jednání.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§11

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx síně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxx. Zároveň xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx osoby, které xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xx vstupu xx xxxxxxx síně. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx technickým xxxxxxxxx. Xxxx přípustné, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osob xxxxx xxxxx zdržoval x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxx určených x jednací xxxx xxx xxxxx senátu (xxxxxxxxxx) x zapisovatele xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx věc xxxxxxxxxx, x jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx dobu xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve službě x na ženy.

§12

(1) Xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx orgány Xxxxxxxx xxxxxx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxx x jednací xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, lze xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx). Xxx rozhodování o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ponechání nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§13

(1) Xxx příchodu xxxx odchodu senátu (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v jednací xxxx. Jestliže xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx svých místech xxx při xxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx seděly.

(3) Ve xxxxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Jinak xxxxx xxxxxxx xxxx všichni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx svých xxxxxxx.

(4) Klást xxxxxx x vyjadřovat xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx).

(5) Slovní xxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxx, kterým xxxx xxxxxxx slovo, musí xxx hlasité x xxxxxxxxxxxx.

(6) Osoby xxxxxxxx x jednací síni xxxx povinny xxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxx narušit xxxxxx xx důstojnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx osob, x xxxxxxxxxxx rozhodnutími xx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx jednání navzájem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx tím xxxxxx xx xxxxx jednání xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Kouření xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxx xx zakázáno.

§14

(1) X jednací xxxx se xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx patnácti xxxx, xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přítomné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxx-xxxx-xxxxxx" x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postavení, xx xxxxxx oslovený vystupuje, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, jeví-li xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xx xxxxxxx procesním postavením, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx k xxxxxxxxx poradní xxx, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx všemi xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx zapisovatel, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x jednací xxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx v jednací xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx skončení porady xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx síně, xxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx.

§16

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předseda xxxxxx (xxxxxxxxxx) přítomné, xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx konce výrokové xxxxx xxxxxx ve xxxxx, důstojným xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxxx senátu (samosoudce) xxxxxxxx, xxx usedli, x xxx, rovněž xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx) x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyzve, xxx xx vyjádřili, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku; xx xxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení x xxxxxxx stížnosti a xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx, poučí předseda xxxxxx oprávněné osoby x xxxxxxxx x xxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx, zda xx vzdávají xxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlášenému xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podávají anebo xxx xx ponechávají xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podání xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku; xxxxxxxx xxxxxx také zpravidla xxxxx xxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxxx, aby xx vyjádřili, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li jinak xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§129 xxxx. 2 xx. x.); xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx přípustné xxxxxxxx, poučí xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obdobně xx postupuje x xxx vyhlašování usnesení x xxx xxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x že xxxxxxxx xxxxxxx x §169 xxxx. 2 x. x. x. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Po xxxxxx vyčerpání obsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx přítomné, xxx xx vzdálili x xxxxxxx xxxx.

§17

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyloučena, oznámí xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx (xxxxxxxxxx) zřetelně xx dveřích xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vstupu nepovolaným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lze xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx x projednání xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, učiní předseda xxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zejména xxxxxx xxxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxx xxxx s přihlédnutím x xxxxxxx předpokládaného xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx.

§18

Přibrání xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx zároveň zapisovatelem. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxx

(1) Vojáci x xxxxx službě xx x soudu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Není-li znám xxxxx, xx kterém xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx územní vojenské xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vazbě xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostřednictvím příslušného xxxxxx Xxxxxxxx služby. Xx-xx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxx v xxxx věci, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx v xx xxxx xxxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xx x xxxxxx, xxx xxx by xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx svého xxxxxxxx, xx předvolává xxxxxxxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx ochranné xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx rovněž xxxxxxx xxxx účast, xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx.

§20

Nebrání-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx nařízení xxxxxxxx líčení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech xxxxxxxx x požadavku státního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxx.

§21

Protokoly v xxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Protokol x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx znění xxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 11) Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) může xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jde-li x xxxxxx, dovolit, aby xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zvukového xxxxxxx, pokud se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx takového záznamu. X xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx zvukového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx protokolující xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx připouštějí, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nahlas xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxx xx x xxxxxxxxx připojí xxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx senátu (xxxxxxxxxx) x v případech, xxx tak xxxxxxx xxxxx, jiná xxxxx xxxxxxxxx za správnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je totožný x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud zákony x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, lze xxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zasedání.

(3) Byl-li xxx jednání, x xxxx je pořizován xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx smír xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx manžela x xxxxxx x xxxxxxxxxx majetku patřícího xx společného jmění xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx znění xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxx značku xxxxxxxxxxxx xxxx, datum, úplné xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se po xxxxxxx protokolu o xxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Uzná-li xxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2, xxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx předseda senátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxx projednávané xxxx, xxxxx, úplné xxxxx xxxxxxxxxx prohlášení žalovaného x podpisy xxxxxxxx xxxxxx (samosoudce), žalovaného x zapisovatele, pokud xxx x jejímu xxxxxxxxxx xxxxxxx. Příloha xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o jednání x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx x hlasování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sepíše x xxxxxx protokol o xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx se xxxxxxx, xxx jej xxxxxx x podepíší jej xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx doslovném xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce zapíše xxxxxxxxxxx xxxx tlumočník xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, jímž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořídí zvukový xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx smí xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, který xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxx protokol xxxxxxxxx. Xx nahlédnutí xxxx být protokol x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x opatřen xxxxxxx xxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkony xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jednání; x protokole x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx poznamená, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 21) x x xxxxxxxxx následcích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x bydliště xxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxx poskytnuto. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), poučené osoby x xxxxxxxxxxx, který xxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx xxxxx §40 x. s. x. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx na trvalém xxxxxx xxx s xxx, xx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vedenému v xxxxxxxx xxxxxx možné, xxxxx jeho xxxxxxx xx zaznamená do xxxxx. Záznam xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx x českém xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx x jiném než xxxxxx xxxxxx, zapíše xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxx vyslýchaný xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 168/2009 Xx. s účinností xx 1.7.2009

§21x

Xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx podobě, x xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx písemností se xxxxxxxxxx v listinné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle způsobu xxxxxxxxxx účastníkům nebo xxxxx xxxxxx.

(2) Listinné xxxxx xxxx stejnopisy xxxxxxxxxx ten, xxx xx vyhotovil.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být podepsány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx, nebo označeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx.

(4) Xxxxxxxx stejnopisy xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyhotovují xx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo další xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uznávaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jej xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxx stejnopis xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx se účastníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxxx poučen.

§22

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatřuje soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx péčí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatrovníkem nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, schválení xxxxxxx x nápomoci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, příkaz k xxxxxxx, příkaz x xxxxxxxx, xxxxxx k xxxxx xx xxxxx x příkaz k xxxxxxxxxx x vazby xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o vypátrání xxxxxx xxxx, opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 4 x. x. x.

§23

Xxxxxxxxx právní xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Nabylo-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx to xxxxx x záznamu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx návrh xx doplnění xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx soudní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx pověřen.

(3) Do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právní xxx rozhodnutí vyznačí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Doložka x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Na žádost xxxx, komu xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, vyznačí soud xx předloženém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx listinném xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 29) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxx x xxxxxx moci x xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx právní xxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx doložku připojila.

(2) Xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxxx xxxx xx listinné xxxxxxxxxxxx verzi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx a vykonatelnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx překážku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx moci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

§25

Xxxxxx

(1) Nepředloží-li xxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx tyto stejnopisy xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 22); xx xx xxxx xxx účastník xx výzvě xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xx xxxx xxxx v xxxxxxxx podobě, xxxx xxxxxx podání x xxxx xxxxxxxxxx doručené x listinné xxxxxx xx listinného spisu.

(3) Xxxx-xx xx ve xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx podání x xxxx xxxxxxxxxx doručené x xxxxxxxx xxxxxx xx elektronické xxxxxx, xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; autorizovaná xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx soud xxxx xx xxxxx účelem x souladu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 32).

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx založí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx převede xx xxxxxxxx podoby a xxxxxx xx listinného xxxxx; autorizovaná konverze xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx doručených soudu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx založí xx xxxxxxxxxxxxxx spisu xxxx převede xx xxxxxxxx podoby, xxxxxx xx xxxxxxxxxx spisu x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx schránky nebyly xxxxxxxxx xx listinné xxxxxx a založeny xx listinného xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dokumentů soud xxxxxx, xxx xx-xx xx xxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Spisy, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx třeba, xx xxxxx xxxx bez xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni. X tom xxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, data xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx xxx, xxx x xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevyznačují.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx, nebo které xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx opisech xxxxxxxxxx xxxxxxx doložku, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx písemnosti; xxxx xxxxxxx xxxx xx opatření ověřeného xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jak xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoby, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Protokolem x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx různá xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx x přílohy. Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx námitky xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxxx.

§26x

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx určenému.

§26a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 168/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§27

Xxxxxxxx předních potvrzení

Předseda xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xx žádost xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx svých xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxxx součinnosti

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x to xxxxxxx sdělování xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xxx osudní xxxxxx x xxxxxxxxxxx (§8 xx. x., §128 x. x. x., §140 xxxx. 2, §141 a 215 x. z. x.).

(2) Xx xxxxxx obcí xxx xxxxxxxxx zejména xxxxxx o chování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o chování xxxxxxxxx odsouzeného x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxxxxx době x x xxxxxxx odsouzeného xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x pobytu x xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxx xxxxx, xxxxxx policie xx xxxxxx xxxxx provádějí xxxxxxx po pobytu xxxxx.

(4) Od zaměstnavatelů xxxxx soudy vyžadovat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx třeba x soudnímu řízení x xxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX

§28x

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úkonu

(1) Doručuje-li xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx soudním xxxxx, xxxxx se xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx musí být xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx převzal. Xxxxxxxx podepíše xxx, xxx xxxxxxxx provedl, x xxxxxxx, popřípadě xxx, kdo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§28x (xxxx pátá) xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 482/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2001

§28b

Doručování prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě

(1) Má-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zřízenou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 29) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x §46a xxxx. 2 x. x. x., xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxxxx stejnopis xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx jeho xxxxxx schránky xxxx xx jeho elektronickou xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxx x listinné xxxxxx, xxxx xxx převede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx adresátu, xxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; autorizovaná xxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podání doručeno xxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Adresátu, kterému xx xxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, soud xxxxx xxxxxxxxx verzi xxxxxx xxxxxx; autorizovaná xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb a xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předá xx xxxx x elektronické xxxxxx xxxxxx provozovateli, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozovatel poštovních xxxxxx xxxxxxxxx. Předávání x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx, xxxxx vylučuje lidský xxxxx nad míru xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xx věci xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, zakládá xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvou; autorizovanou xxxxxxxx přitom provozovatel xxxxxxxxxx služeb neprovádí. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx tímto xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 32).

§28d

§28d byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 202/2007 Sb.

§28x

§28x xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 202/2007 Sb.

§28x

§28x byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 202/2007 Sb.

§28g

§28g xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 202/2007 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX ŘÍZENÍ

§29

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jízdné, stravné x xxxxxxxx.

(2) Podklady xxx xxxxxxx ztráty xx výdělku účastníka, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx obdobném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tvoří xxxxxxxx výdělek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 15) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, x xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx x jakou částku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, a xxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx pracovnímu xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxx xx výdělku xxxxx částka, vypočtená xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx 33), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 26) xxxxxxxxxxxxx xx xxx kalendářní xxx. Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdělku xx xxxxxxx částka xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 486&xxxx;000 Xx; xxxxx xxxxx výši ztráty xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prokázat, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx této částky xx jeden xxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx účastník stižený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tvoří xxxxx vydání xxxxxxxx x jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rovněž nutná xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, který nebydlí xxxx nepracuje x xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx z xxxxx, xxx se xxxxxxx zdržuje.

(2) Účastníku xx hradí skutečné, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 18)

§31

(1) Xxxxxxxx účastník xxxxxx ještě také xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Místní xxxxxxxxx xx hradí x xxxxxxxxx, který xxxxx xxxx pracuje x xxxxx, xxx xx řízení koná, xxxxxxxx použil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§32

Stravné a xxxxxxxx xxxxxx účastníku podle xxxxxxxxxx právního předpisu. 18)

§33

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx určení xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, pro určení xxxxxxx opatrovníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx nutného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx (§29 xxxx. 4), jakož i xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx §29§32 xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, překladatelům x xxxxxxxxxxxx přibraným xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§34

Xxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx obviněného x opatření písemného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xx. xxx."). Xxxx xxxxxxxx písemného xxxxx xx třeba obviněnému xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx něho x xxxxx žijící x xxx xx společném xxxxxx s xxxxx xxxxxxx spojena.

§34x

Xxxxxx-xx xxxx písemný xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxxxxx patrné, xx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx x x ním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, soud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obviněného xxxxx xxxx pověří tímto xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonatelným, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx doručování x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Probační x mediační xxxxxx.

(2) Xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

Xxxxxx-xx soud, že xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyrozumí xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§34d

§34d (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2007 Sb.

§34e

§34e (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 315/2007 Sb.

ČÁST OSMÁ

VÝKON XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X TRESTNÍM XXXXXX

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. To platí xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx složení. X xxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx peněžitou xxxxxx složili do xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx uloží, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx soudu. Xx platí x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx.

(2) Xx-xx obviněný xx vazbě x xxxx rozhodl, xx xxxxxxx xxxxxxxx záruky x jím xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx peněžitou xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazby xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx záruka xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx peněžitou xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§36x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdržovat xx x určeném xxxxxx

Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukládajícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxxxxxx xxxxxxx §34b.

§36x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§37

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx a k xxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nenastoupí xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bylo-li x xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxx, že xxxx xxxxx xx svobodě xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), xxx odsouzený xxx xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§321 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx. ř.). Xxxxxxxx pobyt xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, soud xx xx xxxxxxx x xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§321 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx. x.). Příkaz k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx odnětí xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx odboru krajského xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx obvodnímu xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx odsouzeného xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxx územnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxxx vypátrán xxxxx než orgány xxxxxxx xxxx jestliže xx odsouzený dobrovolně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, je třeba xxxxxx k dodání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx, x xx x toho xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobody postupuje xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 27).

(4) X mladistvého, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zašle xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, s xxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li to xxxxx zajistit, požádá xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx územní odbor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, městské xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx pro mladistvé xxxxx x trestních xxxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx tří měsíců xxxxxxx dva xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx zařízení") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxx svobody, výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx případného xxxxxxxxxx x ochranné xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ústavní výchovy.

(6) Xxxxxxx sdělí soudu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nastoupil xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx-xx odsouzený xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx ochranného xxxxxx, o xxxx xxxxx a xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x o xxx, xx xxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx z xxxxxx důvodu propuštěn xx svobodu, podá xxxxxxx, x níž xxxxxxxxx naposledy byl, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl v xxxxxx stupni; x xxxxxxx podmíněného propuštění xxxx zprávu xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx odklad xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx občanů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x výchovné xxxxxxxxxxxxx xxxxx §329 xxxx. 3 xx. x. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; zároveň xxxxxx, aby xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx výchovné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx soud. Předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx požádá x xxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§39

Podmíněné xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx x §38 xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx odsouzeného x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobody.

§40

Xxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu příslušnému xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jako je xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx, že počet xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx mají xxxxxxxxx, x předstihu x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x mediační xxxxxx x požádá ji, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxx pomoc při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavků xx jejich xxxxxxxxx.

§41

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §351 xxxx. 1 xx. x. xxxxx xxxxxxxx senátu (samosoudce) xxxxxxxxxxxxxx zařízení příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx má xxx xxxxxxxx léčení xxxxxxxx. Xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nastoupeno. Xxxxxxxx xxxxxxxx správu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx k xxxxx ústavní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx x ochranného xxxxxx za xxxxxxxx §99 xxxx. 6 xx. xxx. může xxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxx xxxxxx soudu byla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx opatření.

(2) Předseda xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxxx léčení uloženo, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx osoba, x xxx má xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx své okolí, xxxx xx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx se výzva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx odsouzený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx vyzvaná xxxxx xxxxx ochranného léčení xxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxx předseda xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx bydliště xxxxx, xxx xxxx xxxxxx uloženo, xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx ochranného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, městskému xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx obvodnímu xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx ochranného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nařízen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§42

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §351 odst. 1 xx. x. zašle xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxx tuto formu xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uloženo. Po xxxxxx xx správou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx, do xxx xxxxxxxxxx xx xxx x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Správu xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx, navrhlo xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxx odmítá xxxxxxxx ochrannému xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx další xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx očekávat splnění xxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxx xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx podmínek uvedených x §99 xxxx. 6 tr. xxx. xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uloženo, xx do stanovené xxxx xxxxxxxxxx k xxxx výkonu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx léčení xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx doby. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx osoba plně xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx se xxxxx doručuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx požádá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx léčby x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pokynů zdravotnického xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx léčení ambulantního x jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§43

Xxxxx xxxxxxxxxx léčení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x odsouzeného, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, a xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx léčení (§99 xxxx. 7 xx. xxx.), xxxx xxxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxx ukončeno (§99 xxxx. 6 tr. xxx.), xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ukončením xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx účelu ochranného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx soud x jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxx xx xxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx x dalšímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, soud, xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx léčení xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx odnětí svobody. Xxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčení, xxxxxxx xxx propustí x nařízení ochranného xxxxxx vrátí xxxxx. Xxxxx xx xxxxx x přílohami, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x výsledcích xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44

Výkon ochranné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx znaleckého xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx (samosoudce) zároveň xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informovalo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výchovy nařídil, x aby v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx, informovalo xxxxxxx xxxx pro mládež, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x průběhu xxxxxx xxxxxxxx výchovy, xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odůvodňovat xxxxxx určitého rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, provádí xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, který předseda xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx okresní soud xxx xxxxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxxxxx výchova vykonává, x změně poměrů xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx výchova uložena, x dalších xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odůvodňovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranné xxxxxxx.

(3) Výchovné xxxxxxxx, x němž se xxxxxxxx výchova xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uložil, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxx, x prodloužení xxxxxxxx výchovy, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX X OBČANSKOPRÁVNÍCH XXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§45

(1) O xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x další řízení xxxx samosoudce xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě v xxxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Úkony, xxx vyžaduje výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jiní xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkazy soudce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§46

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jichž xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§232 xxxx. 1 xxxx. x) z. x. x.),

x) xxxxx spojené x odnětím xxxxxx (§504 x. x. x.),

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§493 xx 497 x. x. x.),

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí postižením xxxxxx majetkových xxxx xxxxxxxxx spočívajících ve xxxxxx nebo xxxxxx xxxx (§320 x. x. x.),

x) xxxxx xxxxxxx x provedením xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) osobní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (§325a o. x. x.),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§326 x. x. x.),

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xx rychle xxxx, xxxx dražbu (§326b x. s. x.),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§327 x. s. x.),

x) označení xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx (§327 odst. 3 o. x. x.),

x) pojetí xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§327a xxxx. 1 x. x. ř.),

l) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxx-xx xxxxxxx znalec (§328 o. s. x.),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxx xxxx x dražbě (§314b xxxx. 1 x §329 odst. 1 x. x. x.),

x) vydání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (§331 x 331a x. s. x.),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx u xxxxx (§333 x. x. x.),

x) jednání potřebná x xxxxxxxxx xxxx x cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx dlužné částky (§334 x. x. x.),

x) xxxxx potřebné xx xxxxxxxxx sepsaných xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§334a o. s. x.),

x) xxxxxxxxxx úkony xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x závodu (§336h odst. 1 x §338u xxxx. 1 x. x. x.),

x) xxxxxx xxxxxx x vymožení potřebných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§336n xxxx. 3 x. x. ř.),

t) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věcí povinnému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx domácnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcí x rozdělení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§340 xx 344 o. x. x.),

x) zničení xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§341 xxxx. 4 x. s. x.),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vším, xx x xxx patří, xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx je xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§345 x. s. x.),

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movité věci xxxxx §348 x. x. x.,

x) úkony xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §351a o. x. x.

§47

Xxxxxxxxxx účastníka x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxx oprávněného, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx úkol xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, než xxxxxx na xxxxx xxxxx, ani způsobit, xxx se o xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ledaže je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xx xxxxx, xxx xx být úkon xxxxxx xxxxxxxxxx vykonán, xxxxxxx xx xxxx x xxxx nepřítomnosti, xxxxx xxxxx nestanoví, xx výkon xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxx x zachování xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jichž xx xxxxx, xxx xxx při provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx provádění. Xxxx-xx xxx xx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxx x poskytnutí xxxxxxx.

§49

Xxxxxxxx x xxxxx

(1) X xxxxxx úkonu xxxxxxxxxxx pořídí xxxxxx xxxx sepíše xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx protokol xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx má xxxxxxx obsahovat:

a) xxxxxxxx xxxxx,

x) místo, xxxxx, xxx a xxxxxxx xxxxx,

x) osobní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníků a xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jména a xxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §53 x 54 xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§28a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x adresy manžela xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx ještě xx xxxxx úkonu. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účastníci, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx ti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, x osoby xxxxxxxx x xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx uvést v xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sepsat xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx xxx podepíše xxx. Takto xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx být xxxxxxxxxx osvědčen příjem xxxxx xxxx xxxx xxxx má-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x úkonu xxxx xxx, jehož prohlášení xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, poznamená xx xx x xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx x průběhu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznam, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx prohlídce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§49x

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx či soudní xxxxxxxx xxxxx oprávněného, xxx xxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx mu xx xxx xxxxxxx peněžní xxxxxx získaná xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zjistí movité xxxx povinného (např. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 202/2007 xx. x účinností od 1.9.2007

§50

Xxxxxx xx místě xxxxx

(1) Xxxxxxx mohou xxx movité xxxx, xxxxx jsou x xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxx xxx věci xxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx byly xxxxxxxx vykonavateli xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx, xx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx být movité xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nemovité xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx peníze, cennosti x xxxx věci, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx povinný xxxxxxxx xxxxxxxxx. Věci se xxxxxx v takovém xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx zřejmě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prodejem xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx jen xxxx xxxx.

(3) Sepsány xxxxxxx xxx xxxx, x nichž to xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněný. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x protokolu.

§51

Xxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx osoba xxxxxxxx xxx soupisu, xx xxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx x věci, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxxxx přesto jejich xxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je třeba xxxxxxxxxx x protokolu. Xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx náležejí xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, za kterého xx xxxxxxxxxxx právo xx vyloučení xxxx x výkonu rozhodnutí. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, jakým způsobem xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§267 x. x. ř.).

§52

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx, xxxxx xxxxxx zajištěny, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, kde byly xxxxxxx, x označí xx štítkem nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx musí být xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx nemohlo xxx odstraněno xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx věc sepsal, xxx xx oprávněným, xxxxxxx značka xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslo, xxx xxxx xxxx věc xxxxxx do soupisu.

(3) Xxxxxxxx bude x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx prodána, xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx vyloučena xx xxxxxxx, výkon xxxxxxxxxx zastaven, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §330 xxxx. 1 x. x. ř. xxxx xxx převzata xxxxxxxxxx xxxxx §330 xxxx. 4 x. x. x.

§53

Prohlídka xxxx x xxxxxx místností xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je třeba xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx povinného opět xxxxxxxx x klíče xx zámku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx jiném xxxxxxx místě xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. X xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxx uzavřou.

(3) Xxxxxx prohlídku povinného xx xxxxx provádět xxxxxx, zejména xxx-xx x prohlídku xxxx, xxxxx xx povinný xx xxxx. Není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, přibere xx x prohlídce xxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxx jako povinný, xxxxx prohlídku provede.

§54

Přibrání xxxxxx xxxxx

Xx-xx xx potřebné, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, vykonavatel přibere x provádění xxxxxxx xxxx vhodnou xxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxx záznamu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x bydliště; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§55

Xxxx xxxxxxxxx x xxxx osoby

(1) Xxxx-xx xxxx povinného x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx vydat, nesmí xxxxxxxxxxx takové věci xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxx xxxx popře-li xxxxx, xx xxx xx, xxxxx úkon x xx, že xx takové xxxxxxxxxx xxxxx xx protokolu. Xxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx, podepíše xxxxxxxx x xxxxx.

§56

Soupis věcí

(1) X xxxxxxx se věci xxxxxx jednotlivě xxx xxxxxxxxxx čísly x xxxxxxx se xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx provádí,

b) xxxxxx xxxxxxx xxx prodejem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxx dosáhnout,

c) xxx xxxxxxx věci xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx přítomen, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekuci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx exekutorem, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx správy,

d) xxxxx xx sepsaných xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x označeny,

e) xxx xxx xxxx zastavena, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x kdo xx oprávněným z xxxxxx práv,

f) xxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní, xxxxxxxxx x rodinné xxxxxx povinného x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx postižitelnosti xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx sepsané xxxx xxxxxxxxxxxxx stačí x uspokojení pohledávky xxxxxxxxxxx, xxxxxx příslušenství.

(3) Xxx xxxxxxx xx xxxx popíší xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx věc xxxx již xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx do xxxxxxx x dražbě pojmout xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxx, xxxxx podle §321 a 322 x. x. x. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx, může xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx takovou xxx xx soupisu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§57

Xxxxxx při soupisu xxxxxxxxx prostředků x xxxx xxxx

Xxxxxxx prostředky x cizí měně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

§58

Xxxxxxxxx movitých věcí

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx sepsané xxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxxx se u xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx sepsané věci xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinného xxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx a xxxx xx xxxxx u xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx-xx oprávněný xx tyto náklady xxxxxx.

§59

Xxxxxx movitých xxxx

(1) Xxx dražbě xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx x 50 Xx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x věc xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx pokračuje, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx "xxxxxx, podruhé" xxxx vyšší xxxxxx. Xxxx-xx další xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, udělí xx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 neučiní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx udělí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§59a

Postup xxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na splacení xxxxxx částky

(1) Akcie, xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x jiné xxxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx návrhu xx xxxx odebere xxxxxxxxx x odevzdá xx u xxxxx. Xx-xx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x rejstříku, xxxxxxx xxxx xxxx evidence, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §327a x. x. x.

(2) Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry vykonavatel xxxxxx xxxxxxxx podle §327a x. x. x., xxxxxxx se x xxxxxx nalezených x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xx xxx povinného jsou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x soupisu vykonavatel xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx x xx xxxxxxx x xxxx ode dne xxxxxxx nesmí xxxxxxxx.

§59x

Xxxxxxxxx cenných papírů

(1) Xxxxxxxx vkladní xxxxx, xxxxx, xxxxxx, šeky xxxx jiné listinné xxxxx papíry anebo xxxx listiny představující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x listiny, x vyžádá si xxxx xxxxx xxx xxxxx postup.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx jiného orgánu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; je xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxx imobilizovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx určí xxxxxx.

§59x

Xxxxxx xxxxxx

(1) Nalezne-li xxxxxxxxxxx xxx soupisu xxxxxx xxxxxx přesahující xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minima jednotlivce, xxxxx je x xxxxxxx, povinnému xx xxxxxxx x xxxxxxx xx u xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx povinný xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxxx pohledávku xxxxx xxxx zčásti, xxxxx xxxxxxxxx není přítomen, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hotové xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x neprodleně xx odevzdá xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnému xxxxxxxxx.

(3) Vykonavatel nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx splatné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx to xx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx, xxxx xx potvrzení. Byla-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxx, xxx platil, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§59d

(1) Xxxx-xx x xxxxxx prodána xxxxxx xxx, která byla xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx jeho xxxxxxxx (§331a x. x. x.), xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx listinami xxxxxxxx xxx xxxxx x movité xxxx x xxx vzniku xxxxxx práva (§332 xxxx. 2 x. x. x.).

(2) O xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx věci, na xxxxx vázlo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxxx.

§59x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronicky

Pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí §62a xxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxx třetí

Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitých věcí

§60

Usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx označení xxxxxxxx xxxx, která xx xxx prodána, a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx nemovité xxxx, x má-li xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx podíl na xxxx xxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví.

§61

V xxxx nacházejícím xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxx xxxxxxxxxxx dražba, xxx když x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx x xxx všechny xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx.

§62

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§336i x 336j o. x. ř.) mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx x 1000 Xx. Xxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx vyzvání xxxxx "xxxxxx, xxxxxxx" xxxx vyšší xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx podání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx-xx učiněno xxxxx podání, udělí xx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx žádný x dražitelů vyšší xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dražiteli, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§62x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx provést xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx nenařizuje. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se dražba xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, která další xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x nájemní, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Dále xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prodávané xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ověřit přihláškou x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx podpisem, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx identifikátorem, xx xxxxxxx nelze zjistit xxxx totožnost.

(4) Dražba xx xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx podání. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx vyšší xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx x posledních 5 xxxxxxxx xxxx časem xxxxxxxx xxxxxx učiněno xxxxxx, xxxxxxx xx xxx ukončení dražby x 5 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, posouvá xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x 5 xxxxx. Xxxxxx-xx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 5 xxxxx, aniž xx xxxx učiněno xxxxx xxxxxx, elektronická xxxxxx xx xxx xxxxx.

(6) Bezprostředně xx xxxxxxxx xxxxxx soudce xxxxx příklep xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx.

(7) X provedené xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx

x) údaje xxxxx §49 xxxx. 2 xxxx. a) x b) x xxxxxxxx oprávněného a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přiřazeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx příhozů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6.

§62x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§63

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx věci xx vyvěsí na xxxxxx desku xxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx se x xx x xxx, kdy na xx xxxx vyvěšena xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxx x den, xxx byla vydána, x xxxxx xx x xx x xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx nemovité xxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x den, kdy xxxx xxxxxx.

(4) Oznámení x xxxxxxxxxxxx pohledávkách, x xxxxx soud xxxxxxxx v xxxxxxx, xx vyvěsí na xxxxxx desce soudu xxxxxxxxxx do 7 xxx xxx dne xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x rozvrhovému xxxxxxx se xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, a sejme xx z xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sejmou xx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§63x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který má xxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxx provozování xxxxxx nebo vzhledem xx xxx xxxxxx xx tomuto xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx ke xxx příklepu, x xx-xx být xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx slouží věc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx podíl xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví.

§63x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zpravidla xxxxx zapsanou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 28) x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx bydlišti xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx, kde xx prodávaný závod. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xx vhodná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 28) x jestliže x xxxxxxxxxxx správcem xxxxxx souhlasí.

(2) Xxx xxxxxx správce xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx případu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§63c

V prodávaném xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx závodu.

§63d

(1) Při dražbě xxxxxx (§338w x 338x x. s. x.) mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejméně x částku, která xx xxxxx 5 % xxxxxxxxxx podání. Xxxxxx závodu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx "poprvé, xxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx další xxxxxx, soudce upozorní xxxxxxxxx, že xxxxxx-xx xxxxxxx vyšší xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "potřetí" příklep.

(2) Xxxxxxxx bezprostředně po xxxxxxxx postupu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, soudce xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání.

§63x

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx nabylo xxxxxx xxxx, a xxxxx se x xx x xxx, xxx na xx xxxx vyvěšena xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vyhláška xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxx, a xxxxx xx z xx x den xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na úřední xxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx desky soudu xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§64

Xxx xxxxxx dne x času xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxx x xxx xxxxxxxxx předvídat, xxx xxxxxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

§65

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx nemovité věci, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx bytu"), že xxx, xxx má xxx xxxxxxx, xx xxx nemoc xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxx x xxxx v xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx by xxxxx xxxxxxxxx xxxx vážně xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxx, není xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxx potvrzení xxxxxx anebo xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§66

Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx, kdo by xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx zdokumentuje tak, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx záznam. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx uvede x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyklizení.

Oddíl pátý

Jiné způsoby xxxxxx xxxxxxxxxx

§67

Xxxxxxxx movitých xxxx povinnému

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věc, xxxxxxx xx xxx, že xxxxxxxxxxx xx odejme xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo ji xx x xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§345 o. x. x.). Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxx dotazem, kde xxx xx, xxxxxxxxx xx se x xx stalo.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx motorové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx účel xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinného nebo xxxxxxxxx jeho xxxx xxxx xxxxxx místností xxx užívaných, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53.

§68

Výkon rozhodnutí ve xxxxxx xxxx soudu x nezletilé

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxx dítěte, rozhodnutí xxxx xxxxxx schválené xxxxxx x xxxx x nezletilé xxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx s xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonavatel, kterým xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx úředník, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx i xxxxxx určený xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti.

§69

Výkon rozhodnutí ve xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx násilí

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozvrhem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx asistent xxxxxx (xxxx xxx "soudní xxxxx"). Vyžadují-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx soudce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařídil.

(2) Výkon xxxxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxx povinný opustil xxxxxxxx obydlí, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo aby xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx, xx vykonavatel xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx společného xxxxxx, xxxxxxx mu xxxxxxx xxxxx xx společného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxx xx x xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakáže xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx osobou nebo xx xxxxx kontaktovat. Xxxxxx orgán zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx výkonu rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x věci, xxxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x věci xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxx, nikoliv opakovaně. Xxxxxxxxx musí být x provedení úkonu xxxxxx informován. Xxx xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxx soudní xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dveřích společného xxxxxx povinného o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§70

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x pracovní xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx x vymáhání výživného

(1) Xx-xx x vymáhání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxx x xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x pracovní xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné číslo x data narození xxxxx oprávněných x xxxxx připadá z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx je xxxxx xxxxx přesnou xxxxxx xxxxx, x jejímž xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§70x

Xxxx xxxx nové pověření xxxxx §43a xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx, xx pověření xxxxxxxx xxxxx v xxxxx x počtech, jakož x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx zároveň xxxxx, xx pověření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxx sedmý

Dohled xxx xxxxxxxxxxx, ústavní xxxxxxx, xxxxxxxxxx péče x xxxxxx xxx opatrovníkem xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx

§71

(1) U xxxxxxxxxxx, xxx nimiž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx uložil omezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výchovu, xxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx v pravidelných xxxxxxxx, xxxxxxx jednou xx xxxx měsíců, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx nařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxx pro nařízení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy, xxxx požádat soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx soudce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zjistil skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxx trvají xxxxxx xxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx, a podal xxxxxxxxxxxx xxxxx zprávu x výsledku xxxxxxxx.

§72

(1) Bylo-li xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxxxx ročně, podal xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx dítěti, zejména x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx, vyžádá xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx péči, xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxx v pěstounské xxxx a xxxx xxxxxx x xxx xx vyvíjejí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxx převzetí xxxx x dítě.

§73

Byl-li osobě omezené xx svéprávnosti xxxxxxxx xxxxxx opatrovník, uloží xxxx opatrovníkovi, xxx xxxxxxx xxxxx potřeby, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx o činnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nakládání s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx, xxxxxxx jaký xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx opatrovníka xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXXXXX

§74

Xxxxxxxx x činnost xxxxxx

(1) Soud xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx") předá xxxxxx, kterého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx soudního komisaře (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), bezodkladně xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čtvrté xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx soudního komisaře xxxxxxxxxxxxx soud.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxx xxx vyvěšeny xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudu k xxxxxxxx, x to x listinné i xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 notářského xxxx ustanoven xxxxxxxx, xxxxxxxx xx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx pozůstalostního xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx-xx soudnímu xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxx, x nichž xxx soudní komisař xxxxxxx. To xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx notáře xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxx.

(7) Xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, z xxx xxxxxxx převzetí xxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx 6.

§75

Zjišťování v evidencích

(1) Xxxxxxxxxx x Evidenci xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") podle §140 xxxx. 1 z. x. x. provádí xxxxxx komisař neprodleně xx převzetí spisu.

(2) Xxxxxxxxxx v Evidenci xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu vedené Xxxxxxx xxxxx §140 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxx xxxxxx komisař xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření xxxxx §139 x. x. x. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x zůstavitelů, x xxxxx x xxxx xxxxx trvalo xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 34) xx založí do xxxxx.

§76

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §142 xxxx. 2 z. x. ř. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvede, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx listiny x xxxxxxxxxxxxx údaje x osobách uvedených x listině. Xxxxx-xx xx o notářský xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxx, xxxxx zápis sepsal, x rejstříkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 3 x. x. x. xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z obalu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx převzetí xx xxxxxxx, a xx listinu přečetl. Xxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první x xxxxxxxxxx osob podle §144 xxxx. 3 x. z. ř.

§77

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x §142 xxxx. 1 x. x. ř. předložena xxxxxx, uvede xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §142 xxxx. 2 x. x. x. jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxxx této xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxx její prohlášení, xxx xxxx listina xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x údaje xxxxxxx x §76 xxxx. 1 xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx sepsána xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx, x xxx spolupůsobili xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx x závětí xxxxxxxxx x zákonným xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx xxxxxxx převzetí xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§78

(1) Bylo-li v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, která nejsou xxxxxxx, je třeba xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx.

(2) Vyjde-li xxxxxxx zůstavitele xxxxxxx x §142 xxxx. 1 z. x. x. xxxxxx xx xx skončení xxxxxx x pozůstalosti, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x obsah x xxxxxxx x xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx mohla xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx se pověření xxxxxx xxxxx §101 x. x. x. xxxxxxxxxx.

§79

(1) Účastníci řízení xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx uvedených x §142 odst. 1 x. z. ř., xxxxx xxxxxx sepsány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stav x obsah xxx xxxxxxx, x pořídit xx z xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx soudní xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx uložena, xxxxxx nahlédnutí xx xx jen xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx nahlížení xx xxxxxxxxxx zápisů xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx soud zapůjčit xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx vypracoval xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx Sbírky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx případ xxxxx založí xxxx xxxxxxx kopie, na xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tom, xxx x komu, xxxxxxxxx x jaké xxxxxxx xxxxxx xxxx listina xxxxxxxxx.

§80

Manželské smlouvy

(1) Xxxxxx-xx xx postupem xxxxx §140 xxxx. 1 x. x. ř., xx zůstavitel xxxxxxx xxxxxxx x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx smlouva xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1.

(2) Soudní xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx měl změněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X rámci xxxxxxxxxxx šetření xxxxx §139 z. x. x. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xx informována x xxxxxxxx a majetkových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx dluzích, xxxxxxxxx xxxx pohřbení, případně x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx případ xxxxx, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§82

§82 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2013 Sb.

§83

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištěním xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx uložením dokladů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx u soudního xxxxxxxx. Xxx se xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx vhodném xxxxx; xxxxx xx xxxxxx x vhodného xxxxxxxxxx.

§84

§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2013 Sb.

§85

(1) Xxxxxx pozůstalosti xxxxxxxxxxx v bytě xxxx xx jiném xxxxx (xxxx xxx "xxx") provede xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vstupu do xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxx uzávěra xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx páska a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx následně zjistit xxxxxxxx xxxxxxxx uzávěry. X xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, nebyl-li zůstavitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx tomu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx, se uvede xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx spisu.

§86

Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxx podle §150 xxxx. 1 z. x. ř., xxxxx xx soud xxxxxxxxx.

§87

§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2013 Sb.

§88

Zjišťování aktiv x xxxxx pozůstalosti

(1) Xxxxxx xxxxxxx činí v xxxxxx xxxxx xxxxx §141 z. x. x. xxxxxxxx xx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §172 x 173 x. x. x. X dotazu xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx to x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx provede dálkovým xxxxxxxxx zjišťování údajů xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx souborů x xxxxxxxx nemovitostí xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnictví x xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, požádá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálního xxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§89

Zaplacení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx složili přiměřenou xxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx.

§90

Rozhodnutí x xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, adresa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxx x řízení x pozůstalosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřen k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx místo x podání odvolání xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx notářské xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudní xxxxxxx, zástupce notáře xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx, společník xxxxxx xxxx notářský xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanoven k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydaných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx stejnopis xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx notářský kandidát, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx notáře, xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx soudním xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§91

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xx-xx soudní xxxxxxx připravit xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx návrhy xxxxxxxxxx x jiných xxxxx xxxxx xxxxx §100 odst. 3 x. x. x., xxxxx spis a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úkonů v xxxxxxxxxxxx podobě tomuto xxxxx.

§92

Oznamovací povinnost

(1) Stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx věcných práv x nemovitým xxxxx, xxxxx soudní xxxxxxx x elektronické podobě xxxxxxxxxxxxx pracovišti xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx součástí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxxxxx plán, xxxx došlo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx budov, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podobě.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxxxxxx x katastrálního.

§93

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, postupuje xxx zpeněžení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 168/2009 Sb.

§94

Xxxxxxx prostředky

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx vydanému xxxxxxx komisařem xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx soudní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Vyhoví-li xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx soudnímu xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx doručil xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Nevyhoví-li xxxxxxxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komisaře, předloží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Rozhodne-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který ho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx komisař rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu doručí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx další xxxxx x xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxx komisař xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx soudní xxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx den xx xxxxxxxx pozůstalostnímu soudu.

§95

Předání spisu xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x pozůstalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 168/2009 Sb.

§96x

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 168/2009 Sb.

§97

§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 168/2009 Sb.

§98

§98 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 168/2009 Sb.

XXXX JEDENÁCTÁ

ROZVRH XXXXXXXXXX XXXXXX X POVĚŘOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX O POZŮSTALOSTI

Rozvrh xxxxxxxxxx xxxxxx

§99

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx úkony x xxxxxx x pozůstalosti xxxxx §100 xxxx. 1 z. z. x. (xxxx jen "xxxxxx") xx člení xx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obvodu xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx x obvodu xxxxxxxxx xxxxx mají xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxx úkony v xxxxxx o xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx soud pověření xxxxxx podle §104 x. x. x., xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §105 x. z. x. xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx notáře xxxxx §131 x. x. x.

§100

Způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §98 z. x. x., xxxx

x) xx xxxxxxx systému, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pověřováni xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx datu xxxxxxxx xxxx xxxxx zůstavitele x rámci xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo

c) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x b).

§101

(1) Xxxxxxxx komora xxxxxxx v obvodu xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh rozvrhu xx následující xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozvrh xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxxxx xxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx je xxxxxx xxxxx. Xxxxxx doručí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§102

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora nejpozději xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx bylo toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, předsedovi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx změnu xxxxxxx nejpozději do xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx rozvrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okresního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§103

§103 zrušen právním xxxxxxxxx č. 322/2013 Sb.

§104

§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 168/2009 Sb.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX V XXXXXX O XXXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx x xxxxx

§105

§105 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2013 Sb.

§106

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxx částku 50&xxxx;000 Xx.

§107

V případě, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx předmět xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx.

§108

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§109

§109 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 168/2009 Sb.

Oddíl druhý

Úschovy u xxxxxxxx komisaře

§110

(1) Přijímá-li xxxxxx komisař do xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx vyšší xxx 20&xxxx;000 Xx, poskytne xxxxxxxxx xxxxx potřebné xx složení xx xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho kanceláři xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx notáře x xxxxx xxx peníze xxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxx výše 50&xxxx;000 Kč xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§111

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatřeného xxxx úředním xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx důvody xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neprodleně příjemci.

(3) Xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx, co ho xxxxxx komisař xxxxx x vydání xxxxxxx. Xxxxxx komisař xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x úschovou, xxxxxxx-xx xx při vydání xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§112

Xxxxxx-xx soudní komisař x době, kdy xx xxxxxxx pověření xxxxx provádí xxxxx x řízení o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nepatřil xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXX

§113

(1) Soud xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx předmětu úschovy xxxx xxxxxxx pokyn xxxxxx.

§113x

(1) Soud v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx x banky,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry, xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxx úschovu x xxxxxx skříni, xxx, že je xxxxx u vhodného xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx zkáze a xxxx, které xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kovové skříni xxxxx xxx x xxxxx x nepodaří xx xxx ně xxxxxx xxxxxxxxxx.

§113x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§113x

(1) Věci a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx x banky.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx knížek xx xxxxxxxx, které x xxxxx věci xxxxxxxxxxx x součtu 20&xxxx;000 Xx, cenných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx hodnotu xxxxxxxxxxxxx x součtu 20&xxxx;000 Xx x xxxxxxxx movitých xxxx xxxxxxxx xxxx.

§113x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§113x

(1) Xxxx, které xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx ani x xxxxxxx x xxxxx, se uloží x schovatele. Soud xxxxxxx xxxxxxxx schovatele xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úschovou xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxxx vyzve k xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x úschovou.

§113c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§114

(1) Jestliže navrhovatel xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx dosavadním xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbě xxxxxx práva zanikající xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx náhrady, 12) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyvlastněním, xxxxxxxxx xxxxx §337c x 337d x. x. x. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxx §299 z. x. ř.; xx xxxx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. 13)

XXXX XXXXXXXX

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§115

X povahy xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx úpisy, xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx nebo xxxxx.

§116

(1) Jestliže xxxxx xxx x řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx soud, x xxxxx xxx xxxxx na umoření xxxxxxx xxxxx, ostatních x xxxxx přicházejících xxxxx, zda v xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 1 x 2 z. z. x. se xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §313 xxxx. 3 z. z. x. Xxxxxxxx xx xxxx doručí osobě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxx, x nichž xx xxxx xxxxx, xx xxxx k xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx by mohly xxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX POVINNOSTI XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§116x

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxx x xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxx x §69, 76a, 77, 83, 83a, 88, 88a, 88m, 158a, 158d, 158e, 179b x 314b xx. x., §81, §96 odst. 3, §143 xxxx. 3, §144 xxxx. 2, §208 xxxx. 3 xxxxxx x. 104/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních, §75c xxxx. 2 o. x. x. x §404, 456 x 462 x. x. x. dohodne předseda xxxxxxxxx soudu pro xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxxx klidu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do budovy xxxxx, x telekomunikační x výpočetní technice, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcech x spisy xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx razítka.

(2) X xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §405 a 452 z. x. x. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx xxxx xxxx rozvrženou xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx klidu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §493 x 497 z. x. x.; xxxxxxxxxxxxx není xxxxx dohodnout x xxxxxxx, kdy soudce, xxxxx dosažitelnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x něm xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxx, xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, zabezpečí, aby x předběžném xxxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx písemně vyhotovit x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx doručit xxxxxxx doručovatelem i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx okolnosti xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zajištění xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxx x xxx, xxx byl xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx předseda xxxxx, xxx k xxxxxxxxx důkazu mohlo xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§116b

(1) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xx zdržovat xx xxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je přidělen, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx přechodného xxxxxx. Xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx a číslo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx určený soudce (xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx dosažitelnosti zdržovat. Xxxxxxxxxx xxxxxx soudu xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx doručují xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudce (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §452 z. x. x., xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatele, který xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx.

§116x

(1) Xx-xx xxxxx x xxxx dosažitelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vazbě, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx prohlídce, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikačního provozu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úkon xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelého, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx na potrestání, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx soudce (xxxxxxxx senátu) příslušného xxxxx §116a.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx (předsedovi xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx základě příkazu x xxxxxxx vydaného xxxxxxx jiného xxxxx, xxxxxx (předseda xxxxxx) xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxx nelze xx lhůtě uvedené x §69 xxxx. 5 tr. x. xxxxx xxxxx, který xxxxxx k zatčení xxxxx. Xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx policie předloží xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx (xxxxxxxx senátu) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obdobným xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx, xxxxx příkaz k xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx této xxxxxxxxx x skutečností obsažených x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxx rozhodnuto, xx xx xxxxxxxx bere xx xxxxx, xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx vazby. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx soud xxx ten, xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx x vazbě, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x přijetí xx xxxxx. Soud, xxxxx xxxxxx x zatčení xxxxx x xxxxxxx x vazbě, doručí xxxxxxxx přímo xxx xxxxxxx věznici.

(4) Účastní-li xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §158a xx. x., xx xxxx skončení xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx založí xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx tím xxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkon xxxxxx.

§116x

(1) Nařídí-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx dítě bylo xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx vykonavateli, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

(2) Nebyl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, soudce xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx vykonatelnosti x xxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníkům xxxxxx.

§116x

(1) Xxxxxxxxxx §116a xxxx. 1, §116b xxxx. 1 a §116c xx xxxxxxx xxxxx též xx xxxxxxx krajského xxxxx, xxxxx vydal xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu x ve dnech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vrchního soudu xxx k xxxxxxxxx xxxxx, k xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 14) X xxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, vyrozumí xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přísluší podat xxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxx úkonu.

§116e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/1995 Xx. x účinností xx 26.10.1995

XXXX XXXXXXXXX

§116x

Xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxx xxx pro xxxxxx před xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§117

Xxxxxxx xx

1. xxxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx ČSR ze xxx 5. června 1973 x. x. 417/73-X, kterou se xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, reg. x xxxxxx 19/1973 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxx x. x. 354/75-XX, xxxxxxxxx x. x. 826/78-XX, instrukce x. x. 24/83, xxxxxxxxx x. x. 852/90-X a instrukce x. j. 1436/91-XXX,

2. xxxxxxxxxx §10 a 11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 476/1991 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§118

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxx v. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxxx §6, xxxxx se vztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 1998.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.10.1995

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxx technikou, xxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxx kartotéčních xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx neprohlášených xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Centrální xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

2. Xx xxxxxxx dat xxxxx xxxx 1 xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx evidence závětí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx provede xxxxxxxx x potvrdí xxxxxxx x správnost xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x sídle xxxxxxxxxxx xxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx má xx xxx úschově; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxx Komoře, xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx.

4. Xxxxxxx budou data xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x bude xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxx 2 x 3, popřípadě provedena xxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závětí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5. X řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxx příslušnému okresnímu xxxxx doručeno xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4, xxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx soudní komisař xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx provádění šetření x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 482/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 37/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 20.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

584/92 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx č. 37/92 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.92

194/93 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx x. 37/92 Xx., o xxxxxxxx řádu xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 584/92 Xx.

x účinností od 1.9.93

246/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška č. 37/92 Xx., x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 584/92 Xx. a xxxxxxxx x. 194/93 Sb.

s xxxxxxxxx xx 26.10.95

278/96 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x. 37/92 Xx., x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 14.11.96

234/97 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 37/92 Xx., x jednacím xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx 1.10.97

482/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 37/92 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxx okresní x xxxxxxx soudy, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

104/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 37/92 Sb., x xxxxxxxx xxxx xxx okresní x xxxxxxx soudy, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.3.2002

268/2003 Xx., kterým se xxxx vyhláška x. 37/92 Xx., o xxxxxxxx řádu xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2003

202/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 37/92 Xx., x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2007

315/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 37/92 Sb., x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

168/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 37/92 Xx., o xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

457/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 37/92 Xx., x jednacím xxxx xxx okresní x xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

438/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 37/92 Xx., x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

322/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 37/92 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxx okresní x xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

384/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 37/92 Xx., x xxxxxxxx řádu xxx xxxxxxx a xxxxxxx soudy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

222/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 37/92 Xx., x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx x krajské xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

516/2021 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx justičních xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soudů x x xxxxx xxxxxxxx x. 37/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §44 xxxxxx XXX č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx.
2) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 528/1990 Sb., xxxxxxxx zákon.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 528/1990 Xx.
4) §175c x. s. x.
5) Čl. II xxxx. 6 xxxxxx č. 263/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx.
6) §7 xxxxxx x. 265/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx.
7) Xxxx. §260 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 451/1992).
8) §26 xxxx. 2 x 3 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx)
9) §7 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Sb.
10) §352 x. x. x.
11) §40 xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§55b xxxxxx č. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §111 xxxx. 3 zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §185d xxxx. 1 x. x. x.
14) §36 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§9 xxxx. 1 x §10 xxxx. 2 xxxxxx č. 154/1994 Xx., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
15) Xxxxx č. 1/1992 Sb., o mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
16) Xxxxx č. 286/1992 Sb., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §83 xxxx. 1 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
19) §2 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 476/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 583/1992 Xx. x xxxxxxxx x. 277/1996 Sb.
20) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x. 1000/89-X, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x cizinou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx v xxxxxx.
21) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Položka 24 xxxxxxx x. 1 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 549/1991 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §1 xxxx. x) zákona x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx.
24) §1 xxxx. x) zákona x. 219/1995 Sb.
25) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Xx.
26) Xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník práce, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
27) Instrukce Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti ze xxx 23.2.2005 x. x. 81/2002-XX-X/142, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x. 14/2006 XXX.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxx 30.12.2004 x. x. 66/2004-XXX/89, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x. 18/2005 SIS.
28) §16 xxxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
30) §23 xxxxxx č. 218/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o soudnictví xx xxxxxx mládeže), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §35a xxxx. 2 x §35c xxxx. 3 xxxxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §35c xxxx. 2 x §35d odst. 3 xxxxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx zákona x. 7/2009 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx.