Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2001.


Zákon, kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
140/2001 Sb.
Přechodné ustanovení Čl. II
Změna zákona o správních poplatcích Čl. III
Účinnost Čl. IV
140
XXXXX
xx xxx 3. xxxxx 2001,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České republiky:
Xx. X
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx takto:
1. X §5 xxxx. x) bodě 3 xx slova "90 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "180 dnů".
2. X §5 xxxx. x) xx slova "x opatřit xx xxxxxxxxxx" zrušují.
3. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 doplňují xxxxx "xxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx".
4. X §9 xxxx. 1 se x návětí xxxxx "xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx," zrušují.
5. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx xxxx mařit xxxxx soudních xx xxxxxxxxx rozhodnutí,".
6. X §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene b) xxxxxxxx slovo "xxxx" x v xxxxxxx x) xx xxxxx "xxxx dokladu, který xx za xxxxxxxx xxxxxx uznán xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy" xxxxxxx.
7. X §9 xxxx. 3 xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
8. X §10 xxxx. x) xx zrušuje na xxxxx xxxx 1 xxxxx "xxxx" x xx xxxxx bodu 2 slovo "xxxxx".
9. V §10 xx na konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx v §154 xxxx. 3 písm. x)".
10. X §14 větě xxxxx xx slova "fotografii xxxxxxx," zrušují x xx xxxxx xxxxx xx doplňuje věta "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx víza, xxxxxxxx xxxx fotografii.".
11. X §17 xxxxxxx x) xxx:
"b) xx základě uděleného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx víza.".
12. Xx §17 xx vkládají §17a x 17x, které xxxxx:
"§17x
Krátkodobá xxxx
Krátkodobým xxxxx xx
a) xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx,
x) vízum x xxxxxx xx 90 xxx.
§17b
Xxxxxxxxxx xxxx
Dlouhodobým xxxxx xx
a) xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx,
x) vízum xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx strpění pobytu.".
13. X §18 xxxx. x) se xxxxx "o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
14. X §18 xxxx. c) se xx konci xxxx 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena d) x e), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x) xxxxx:
"d) jde-li x výkonného letce xxxx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx podmínky, xx z xxxxx xxxxxxxxx stejným nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx letem xxxxxx letadla; xxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxx x xxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xx prokáže xxxxxxxxxx xxxxx posádky, xxxx
e) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obsluhujícího xxxxxxxxx7x) letadla, xxxxx xxxxxxx přepravu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xx doby xxxxxx letadla; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území x xxx cestovního dokladu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx člena posádky.
7x) §18 odst. 1 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.".
15. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx".
16. X §19 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §181 xxxx. a)".
17. X §20 xxxx. 3 xx za xxxxx "vízum" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a)" x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Výjezdní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxx xx dobu, která xx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x k xxxxxxxxxxx x xxxxx.".
18. X §20 odst. 6 xx xxxxx "xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx nejpozději xxxxx xxxxxxxx den".
19. V §21 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x), x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), x) x x).
20. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx "90" nahrazuje xxxxxx "180".
21. X §23 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
22. X §24 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx předpise vydaném xxxxx §182 xxxx. x), xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pobývat xxx xxxxxxxxxx víza. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §182 xxxx. b), xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xx je držitelem xxxxxxxxxxxxxx, služebního, úředního xxxx xxxxxxxxxx pasu xxxxx výkonným letcem xxxx xxxxxx obsluhujícího xxxxxxxxx xxxxxxx.".
23. X §25 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
24. Xx §26 se xxxxxx §26x, který xxx:
"§26x
(1) Xxxxx k xxxxxx xx 90 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx reciprocity, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na 180 xxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx platnosti je 365 xxx.".
25. X §27 xxxx. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
26. X §27 xxxx. 2 větě první xx slova "x) x x), xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxx pobytu xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx území, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.5)" nahrazují xxxxx "x) x x) x doklad x xxxxxxxxx ubytování xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx na území.".
27. V §30 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx "xx" xxxxxx xxxxx "nejdéle".
28. X §31 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx x zajištění ubytování xx xxxx xxxxxx xx xxxxx,".
29. X §31 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) se označují xxxx xxxxxxx x) x x).
30. X §31 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy ", xxxxx i xxxxx, x xxxxx xxxxxxx pobýval x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx".
31. V §31 xxxx. 2 větě xxxxx xx za xxxxx "x xxxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxx spojkou "x" x slova "x) x x) x doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5)" xx xxxxxxxxx slovy "x) a f)".
32. §32 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§32
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx víza k xxxxxxxxx 90 xxx xx xxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxx xxxxx xx xxxxx policii xx xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nezletilé xxxx xxxxxxx nezaopatřené dítě x xxxx o xxxxxxx víza xx xxxxx účelem,
x) xxxxxxx tuto žádost xxxxxx x průběhu xxxxxx na xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx a xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zletilé nezaopatřené xxxx,
c) xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cizinci za xxxxxx společného soužití xx xxxxxxxx zástupcem, xxxx xx xxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx k pobytu xxxx na vízum x xxxxxx xxx 90 dnů nebo xx státním xxxxxxx Xxxxx republiky, nebo
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx podává xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx. x).
(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxx povinnost cizince xxxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxx, jako xx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x).
(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx.".
33. X §33 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "písmene x)" a xxxxx "xxxxxxx x)" slovy "xxxxxxx e)".
34. X §33 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx doby pobytu xx xxxxx xx xxxx vízum xxxxxxxxx xx účelem podnikání xx cizinec xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx nedoplatků xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx rovněž povinen xxxxxxxxx cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx). Xxxx-xx cizinec daňovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadem Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
35. X §35 odst. 2 xx xxxxx "xxxx. x)" zrušují.
36. X §51 odstavec 3 zní:
"(3) Xxxxx xx xxxxxx xx dobu v xxx xxxxxxxxxx.".
37. X §55 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládá xxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxx dokladů" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx "pokud xxxxxxxx jeho skutečné xxxxxx".
38. X §56 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx n)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x)".
39. X §60 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx" se xxxxx "30" xxxxxxxxx xxxxxx "90".
40. X §60 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Pokud doba xxxxxxxxx dlouhodobého víza xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3, považuje xx vízum za xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.".
Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.
41. V §61 xxxx. 2 xx xxxxx "důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".
42. V §62 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jakmile xxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx10) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.".
43. X §64 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx".
44. X §64 xxxxxxx x) x d) znějí:
"x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, výměnné xxxxxxxx pobyty x xxxxx xx uměleckých, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx akcích v xxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxx xxxxxxx x uskutečňovaná x xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx odborné xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxx xx vysoké xxxxx a 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx na střední xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, učilišti nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx tuzemskou vysokou xxxxxx, Akademií xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx školou anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy,".
45. X §64 xx xxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"e) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx pobyty xxxx xxxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud tyto xxxxxxxx jsou vykonávány x rámci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx mezinárodních xxxxx.".
46. Xx označení xxxxx IV xxxxxx xxxxxxx se vkládá xxxx xxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) xxx:
"Díl 1
§64x
Xxxxxxx xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx x xxxxx trvalého pobytu xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,10x) xx-xx xxxxxxx podmínka xxxxx §87 xxxx. 1.
10x) Xxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.Zákon x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx péči, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 2 a 3.
47. Xx §64x xx xxxxxx xxxx §64x, xxxxx xxx:
"§64b
Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je cizinci xxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx.".
48. X §65 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxx:
"2. rodičem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezaopatřeného xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx mu xxx svěřen xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
Dosavadní xxxx 2 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 až 7.
49. V §65 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "x byl po xxxxxxx manželství xxxxxxxxxxx xxxxx svěřen do xxxx xxxx" xxxxxxx.
50. X §65 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince, xxxx xx území xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
51. X §66 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xx xxxxx za xxxxxx dočasné ochrany" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
52. X §66 písm. b) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx" zrušují a xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "nebo".
53. X §67 xx xxxxx "vízum x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xx vízum za xxxxxx dočasné xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
54. X §69 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 11a) znějí:
"(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxx xxx policii x xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx k xxxxxx vydáno,
a) xxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
1. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,
2. je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,
3. xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x důvodem xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx těchto cizinců,
4. je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx azyl x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,11x) xxxx
5. žádá x povolení k xxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx v zahraničněpolitickém xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxx na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x
1. xxxx x toto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx
2. splnil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx 67, xxxx
c) byl xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx (§87) x xxxxxx xxxx 18 xxx.
11a) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx.".
55. V §70 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx čárka x xxxxx "xxxxx x xxxxx, x nichž xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx pobýval xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx" x část xxxx xx xxxxxxxxxx xxx: "xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x případě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vízum xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxx 15 xxx, xxx xxxxxxxxx toliko xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx".
56. X §70 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.".
57. §71 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§71
Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
X žádosti x xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vynaložit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši nejméně 2xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx nákladů, xxxx
x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x zajištění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x prostředků veřejných xxxxxxxx.".
58. V §72 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládá xxxxx a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx tečka nahrazuje xxxxxx a doplňují xx slova "xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
59. X §74 xxxx. 1 xxxx první x xxxxx se číslo "10" nahrazuje xxxxxx "15".
60. X §74 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
61. §78 zní:
"§78
(1) Xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zamítne, xxxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §70 odst. 1 xxxx. x), x, x), x) nebo x),
b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhoštění,10) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xx xx xxx nevztahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neuplynula doba, xx kterou xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
d) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §80 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx §80 xxxx. 2 písm. x) nebo x), xxxxx
e) x xxxxxx xxxxxx potvrzeny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §65 xxxx §66.
(2) Xxxxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§71), nebo
x) xxxxxxxxx podmínku trestní xxxxxxxxxxxx (§174),
xx xxxxxxxx, že toto xxxxxxxxxx xxxx přiměřené x hlediska xxxx xxxxxx do soukromého xxxx rodinného života xxxxxxx.".
62. V §79 písm. x) xx slova "xxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
63. X §80 odst. 1 se písmeno x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x c).
64. X §80 xxxx. 2 xx za xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 11b) xxxxx:
"x) xxxx uděleno xxxxx §65 odst. 1 písm. x) xxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,11x) zaniklo xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx 5 xxx po xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x x manželství xx nenarodilo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx x pobytu xxxxx §71,
11x) §17x xxxxxx č. 94/1963 Xx.".
65. X §80 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ukončení pobytu. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopadům xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx rozhodnutí bude xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince".
66. X §82 odst. 2 xxxx xxxxx xx slova "xx x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "x x)" a xxxx xxxxx se zrušuje.
67. V §84 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xxxx platnosti xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu policie xxxxxxxxxxx, shledá-li důvod xxx zrušení povolení x pobytu xxxxx §80.".
68. X §85 odst. 1 xx slova "náležitosti xxxxxxx v §70 xxxx. 1 písm. x) až x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxx" a xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxx".
69. V §85 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx ruší xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
70. X §87 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx13)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx10x)".
71. X §88 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xx xxxxxxxx, xx xx zajištěna xxxxxx xxxxxxx spojených x poskytnutím xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
72. X §88 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx x xxxxxxx narozeného xxxxxxx xx" nahrazují xxxxx "xx narozeného xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".
73. X §88 xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "xx-xx xxxxx podle §65" xxxxxxx a ve xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx".
74. §89 zní:
"§89
(1) X xxxxxxx xxxxx §88 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx narozeného cizince xxxxxxx předložit
a) xxxxxxxx doklad xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx zapsáno,
x) xxxxx xxxx xxxxxx,
c) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx území nebo xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dítěti.
(2) X xxxxxxx podle §88 odst. 3 xx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x).".
75. X §98 xx za xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxx na xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx pobytu bude xxxxx xxx 90 xxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.
76. X §103 xxxx. x) se xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx čárka x xxxxx "nebo xxxxxxxx" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxxxx".
77. V §103 xxxx. n) xx xx slovo "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "x vízem".
78. X §103 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx p) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"r) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx doklad o xxxxxxxxxx pojištění.".
79. X §104 xxxx. 1 se slova "(xxxx jen "xxxxxxxx")" xxxxxxx.
80. X §104 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:
"(2) Letecký xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zahraničí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxx x tranzitním xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx autobusových xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx přepravit cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vízum, xx-xx vzhledem x xxxxx x xxxx xxxxx potřebné.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
81. V §104 odst. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 2" x xx slovo "xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx".
82. X §108 xxxx. 2 xx xx xxxxx "pokud" xxxxxxxx slova "z xxxxxxxx jejího provedení x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, odpovídá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
83. X §115 odst. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Při xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "toto xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".
84. X §118 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxx věty "Nebude-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxx důsledkem xxxxxx xxxxxxxxxx by xxx nepřiměřený xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx života cizince, xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxxxxx vízum. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
85. §119 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 16) xxx:
"§119
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x dobou platnosti
x) xx xx 10 xxx,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx při prosazování xxxxxxxxxxx cílů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
2. jestliže xxxxxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx maří xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xx 5 let,
1. xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx dokladem xxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxx-xx se cizinec xxx pobytové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §116 xxxx. x), x), x) nebo x),
3. xx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx16) xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx cizinec xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k zaměstnání xxxxxxxxxx anebo která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
5. nepodrobí-li xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontrole,
6. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xx x takové xxxxxxx xxxxxx, xxxx
7. xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx hraniční xxxxxxx,
c) xx xx 3 roky,
1. pobývá-li xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu, xx x tomu není xxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx víza xxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxx, xx k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx
3. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úmyslem xxxxxxxx rozhodování správního xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x vyhoštění nelze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
86. §120 xxxxxx nadpisu xxx:
"§120
Správní xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx k pobytu x dobou platnosti xx xx
x) 10 xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) 3 xxxx, nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 3.
(2) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do soukromého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
87. X §122 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) X xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
88. X §122 odst. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
89. X §123 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxx. 1" xxxxxxx.
90. X §126 xxxx. x) se věty "Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx provést xxxxx způsobem, policie xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx sepíše xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxx." xxxxxxxxx větami "Nelze-li xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx toto xxxxxxxxx provést ani xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jazycích xxxxxx, xxxxxxxxx, francouzském, německém, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
91. X §129 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.".
92. X §133 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiměřené xxxxxxx, xxxxx k tomuto xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx, xx důsledek tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx xxxxxxx".
93. X §134 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
94. X §136 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x arabském.".
95. V §145 xxxx. 2 se xxxx čtvrtá zrušuje.
96. §148 se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 20) xxxxxxx.
97. X §155 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Policie xxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx správního xxxxxx (§154 xxxx. 3) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx trestu vyhoštění xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
98. X §156 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, je-li vzhledem x účelu xxxxx xxxxxxxx, xxxx".
99. X §156 odstavec 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx uloží pokutu xx xx xxxx 100&xxxx;000 Kč za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx.".
100. X §156 xxxx. 3 xx xxxxx "12xxxxxxx životního xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxxx "25&xxxx;000 Xx" a xxxxx "25xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx "50&xxxx;000 Kč".
101. X §156 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxx xxx uložit" xxxxxxxxx slovy "Řízení x uložení pokuty xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx zahájit".
102. X §156 xxxx. 7 xx slova "xxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx 2 xx 4".
103. X §157 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21x) xxxxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, že
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx hraniční přechod,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §108 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx,21x)
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) provede xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
f) xx xxx pobytové nebo xxxxxxxx kontrole xxx xxxxxxxxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §116 xxxx. x), b), x) xxxx x),
g) xxxxxx xx xxxxx xxx cestovního xxxxxxx, xx x xxxx xxxx oprávněn,
h) xx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxx xxx xxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) úmyslně uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx trvalém xxxxxx xx území,
j) xx zdržuje xx xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx,
k) xxxxxxx xxxxxxxxx hlásit xxxxx xxxxxx na xxxxx x jeho xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,
m) xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx cestovním xxxxxxxx, xx jím xxxxx §108 xxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(2) Xx xxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxxxxx uloží pokutu xx xxxx 10 000 Xx; za xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. e), x), g), h), x) xxxx x) xxxxx pokutu do xxxx 5&xxxx;000 Kč; xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) nebo n) xxxxx xxxxxx xx xxxx 3&xxxx;000 Xx.
21x) Xxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).".
104. §161 včetně xxxxxxx xxx:
"§161
Xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona vykonávají x xxxxx xxxxxxx
x) ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx x pohraniční xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx policie,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie x xxxxx cizinecké xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx stanoví xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxx-xx x cizince, který xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx místa, kde xx převážně xxxxxxx.".
105. §162 se xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
106. X §163 xx písmeno d) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
107. X §163 xxxxxxx x) x f) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx daktyloskopické xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx řízení
1. xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinecké x xxxxxxxxxx policie (§164),
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,".
108. X §163 xxxx. x) xx slova "xxxx. 1" xxxxxxx.
109. V §163 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"l) posuzuje, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx podmínky xxxxx §108 xxxx. 2.".
110. X xxxxxxx x xxxxxx §164 xxxx. 1 xx xxxxx "Odbor" xxxxxxxxx xxxxx "Oblastní xxxxxxxxxxx".
111. V §164 xxxx. 1 písm. x) xx slova ", za účelem xxxxxxxx totožnosti" xxxxxxx.
112. V §164 xxxx. 3 xxxx xxxxx se za xxxxx "Xxxxxxxx cizinecké" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxx. a)" xx vkládá xxxxx ", b)".
113. X §164 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx listiny xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx cestovní doklad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx podle §108 odst. 2".
114. X §164 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až d), x), x) m), x), p), x), x), x), x). Xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx veřejná xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx podmínky xxxxx §108 xxxx. 2.".
115. §165 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§165
Xxxxxxxxx ministerstva
Xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy,
x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pohraniční xxxxxxx,
x) plní další xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
116. V §168 xx xx xxxxx "§124" xxxxxx xxxxx "§129,".
117. X §169 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx x pobytu" xxxxxxxx xxxxx "xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx,".
118. V §169 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podanou xx území xxxxx §69 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; žádost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx podanou xxxxx §88 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.".
119. X §169 odst. 9 xx x písmenu x) slovo "xxxxx" xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx území, xx k tomu xxxx xxxxx §69 xxxx. 2 oprávněn, xxxxx
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx v době, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.".
120. X §169 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
121. X §170 odst. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx úřad" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx".
122. X §170 xxxx. 6 xx xxxxx "180" xxxxxxxxx xxxxxx "120" x věta druhá xx nahrazuje xxxxx "Xxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx učitelů x vědeckých xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy x Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx vyřídí xxxxxxx xx lhůtě do 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.".
123. X §173 xx slova "trvale xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx trvalý xxxxx".
124. X §174 xxxx. 2 se xxxxx "xx kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x nichž xx xxxxxxx zdržoval", slova "3 měsíce" xx xxxxxxxxx xxxxx "6 xxxxxx" x xx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
125. §175 xxx:
"§175
Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx se použijí, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.".
126. X §178 xx xxxxx ", x xxxxxxxx řízení podle §168," zrušují.
127. X §180 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxxxx "x)" xxxxxxxxx písmenem "x)".
128. X §181 xxxx. x) se xx slovo "vzájemnosti" xxxxxxxx xxxxx "xxxx, xx-xx to v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,".
129. X §182 xxxx. 1 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, které mohou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx.".
130. X §182 se odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
131. V §183 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 6 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 9.
132. V §183 odst. 8 xx xxxx druhá xxxxxxxxx větou "Tato xxxxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění.".
133. Xx §184 xx xxxxxx xxxx §184x, xxxxx včetně poznámky xxx čarou x. 27) xxx:
"§184x
Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx závazků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy x xxxxxxx xxxxxx,27) xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx x základních svobodách xxxxx xx. 10 Xxxxxx České xxxxxxxxx, x x odkazem xxxxxxx na xxxxxxxxxx xx. 23 xxxx. 2 x 3, xx. 24 odst. 1 a 2 Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2000 xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizincům, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxx. Xxxxxx péče xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx účelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
27) Xxxxxxx x. 104/1991 Xx., x xxxxxxxx Xxxxxx x právech xxxxxx.".
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx §175 xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx čl. I bodu 125 tohoto xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxx xxx vstup xxxxxxx xx xxxxx, jeho xxxxx na xxx x vycestování cizince x území, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.
Xx. XXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích
Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 72/1994 Xx., x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 301/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Sb., xxxxxx č. 149/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., zákona x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 223/1999 Xx., zákona č. 326/1999 Xx., zákona x. 352/1999 Sb., xxxxxx č. 357/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., zákona x. 62/2000 Sb., zákona x. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 153/2000 Xx., xxxxxx č. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 156/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 242/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Xx. a xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx mění xxxxx:
X xxxxxxx xxxxxxx 132 xxxx 1 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:
"c) Xxxx x xxxxxx xx 90 dnů s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 180 xxx Xx 6 000".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) se označují xxxx písmena d) xx f).
Xx. XX
Xxxxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. července 2001 x xxxxxxxx čl. I xxxx 71, 72, 73 a 74, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x x výjimkou čl. I xxxx 104, 107, 110 a 114, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2002.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 140/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001 x xxxxxxxx čl. I xxxx 71, 72, 73 x 74, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 26.4.2001, x x xxxxxxxx čl. I xxxx 104, 107, 110 x 114, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2002.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.