Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.1997.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.12.1992 do 31.08.1997.


Zákon o československých technických normách

142/91 Sb.

Československé technické normy §1
Federální úřad pro normalizaci a měření §2
Závazná ustanovení československých norem §3 §4
Schvalování československých norem §5
Zavádění mezinárodních norem do soustavy československých norem §6
Výjimky a odchylky od závazných ustanovení československých norem §7
Změna nebo zrušení československé normy §8
Platnost a závaznost technických norem schválených před účinností tohoto zákona §9
Výjimky a odchylky od závaznosti technických norem schválených před účinností tohoto zákona §10
Používání zkratky ČSN §11
Zrušovací ustanovení §12
Účinnost §13
§1
Československé xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normy (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx a na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx účelné xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, tvorby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx majetku a xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx x rozporu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx normy xx xxxxxxxxxxxx, projednávají x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxx schválení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxx xxx normalizaci x měření
(1) Xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x měření (xxxx xxx "Xxxx"). Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx Českou a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") a xxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx se xxx své činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx závazné xxxxxxxxxx československé xxxxx xx xxxxxx xxx xx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx pravomoci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§4) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx normy; x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§4
(1) Xxxxxx na zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podat Xxxxx xxxxxxxx; k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx normy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx občan, x xxxxx xx Xxxx xxxxxx, popřípadě Xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx je xxxx xxx, xxx podal xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx účastníci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx 45 xxx xx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx zpracování xxxxxx československé xxxxx x o tom, xxx xx zpracovatelem, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x měření (xxxx xxx "Věstník"), xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx normy. Xxxxxxxx-xx xxxxx československé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxxx, zkušebnictví xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, technické způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jimi xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx").
(4) Návrh xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadu a xx-xx xxxxxxxxxxx pochybnosti x xxx, zda xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zapsaným xxxxxxxxx původu, zašle xxx x posouzení Xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx.
(5) Účastníci x xxxxxxxxxxxxxx účastníci xxxxx zpracovateli stanoviska x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obsahem xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účastníky x s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx posoudí, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx x zpracovatelem, x xxxxx schválí, xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxx x dopracování xxxx jej xxxxxxx. Xxxxx vznikne xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx x účastníkem, xxxxxxxx xxx Úřad.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx ve Xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx její xxxxxx xxxx závazné. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx normy.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx československých xxxxx
(1) Mezinárodní xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx technická xxxxx xxxxxx celosvětovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx po xxxxxxxxxx x neopomenutelnými účastníky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx mezinárodní xxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhlásit zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxx vždy, xxxxxxxx-xx xx plnění xxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx.
§7
Xxxxxxx x odchylky od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx normy xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx.
§8
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xx změnu nebo xxxxxxx československé xxxxx xx zpracovává x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Technicky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx změnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podat Xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx změny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx Úřad, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx normy xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx normy, xxxxx xxxx změní takovou xxxxxxxxxxxxxxx normu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx ústřední xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tento xxxxxx, xxxx povinny xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxx.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx schválených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Ustanovení xxxxxxxx norem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994 xx závazná, xxxxx Úřad xx xxxx doby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx obsahu nevyplývá, xx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxx xxxx xxxx xxxx státní xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx oborových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona jsou xxxxxxx v dosavadním xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 1993, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx organizací, xxxxx je schválila, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxx xxxxxxxxxx patří, xxxx Xxxxxx.
(3) Xxxxxxx normy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 1993.
§10
Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx technických xxxxx schválených před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx normy (xxxx xxx "státní norma") xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povoluje xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, pokud technická xxxxx nestanoví jinak.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxxx uvede:
x) xxxxx xx znění xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx rozsah xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx normy xxxxxxxxx x podmínkám xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx výjimky xxxx xxx projednána xx všemi xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx výjimky přímo xxxxxxx; jejich stanoviska xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxxx.
(4) Výjimku xxx xxxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx navrhované řešení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínkám xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, který xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx normy.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx výjimku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne x výjimce xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxx rozhodnutím x výjimce xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx stanoviska, běží xxxx 30 xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx požadovaných xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xx oznámí ve Xxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx výjimky xx xxxxx organizace odchýlit xx xxxxxxxxxx státních xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx jako závazná:
x) x xxxxxxx xxxxxxxx pouze pro xxxxx xxxxxx, výzkumu xxxx xxxxxxxx, x zařízení přímo xxxxxxxxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx experimentu,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx díly, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účinné x xxxx, x xxx xxx dodán xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx jakost xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxx.
§11
Xxxxxxxxx xxxxxxx XXX
Označení "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx "ČSN", x to x x grafické xxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se:
1. §10 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 4/1962 Sb., x xxxxxxxxxxx zákonů x jiných právních xxxxxxxx,
2. zákon č. 96/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 97/1964 Sb., xxxxxx se xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx normalizaci.
§13
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxxx 1991.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 142/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.5.1991.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
632/92 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 142/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx normách
x xxxxxxxxx xx 31.12.92
Xxxxxx předpis x. 142/91 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 22/97 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.1997.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.