Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.1997.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.12.1992 do 31.08.1997.


Zákon o československých technických normách

142/91 Sb.

Československé technické normy §1
Federální úřad pro normalizaci a měření §2
Závazná ustanovení československých norem §3 §4
Schvalování československých norem §5
Zavádění mezinárodních norem do soustavy československých norem §6
Výjimky a odchylky od závazných ustanovení československých norem §7
Změna nebo zrušení československé normy §8
Platnost a závaznost technických norem schválených před účinností tohoto zákona §9
Výjimky a odchylky od závaznosti technických norem schválených před účinností tohoto zákona §10
Používání zkratky ČSN §11
Zrušovací ustanovení §12
Účinnost §13
§1
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx") určují všeobecně xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx a xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxx, ochrany xxxxxx x xxxxxx občanů, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, tvorby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zájmů x xxxxx nejsou stanoveny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x rozporu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x vydání xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxx oblast technické xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx normalizaci x xxxxxx (xxxx xxx "Xxxx"). Úřad xxxx jeho předseda xxxxxxxxx vládou Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxxxx československých xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx své xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx označí xxx xx, x něhož xx požaduje v xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§4) xx stanovisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxxxx normě xx příslušný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§4
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Návrh xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xx Xxxx xxxxxx, popřípadě Xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx").
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s účastníky; xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, kdo podal xxxxxx, dále ústřední xxxxxx xxxxxx xxxxxx x organizace, xxxxx xx jako účastníci xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xx 45 xxx xx xxxxxxxxxx oznámení x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx normy x x xxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx, xx Věstníku Federálního xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx"), xxxx xxxxx zašlou xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx normy. Xxxxxxxx-xx návrh xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, tvorby a xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení, požární xxxxxxx, výbušnin, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, výstavby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx").
(4) Xxxxx československé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxx Xxxxx x xx-xx zpracovatel xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx.
(5) Účastníci x neopomenutelní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx konkrétních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zpracovatelem xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx zveřejněném xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxxx stanoviska nebo xxxxxxxxx nesouhlasu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx norem
(1) Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx projednán xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dohodnutým xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x dopracování xxxx xxx zamítne. Xxxxx vznikne rozpor x neopomenutelným účastníkem x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx normy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx, Úřad rozhodne xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vznikne-li xxxxxx x xxxxxxxxxx, rozhodne xxx Xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx její xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Zavádění xxxxxxxxxxxxx norem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx technická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx norma uznávaná xxxxxx v mezinárodním xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x neopomenutelnými xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx mezinárodní normy xxxx, v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhlásit zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx československých xxxxx; xxxxx xxx vždy, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§7
Xxxxxxx x odchylky od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx norem
(1) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx normy xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx se mohou xxxxxxxx bez povolení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx československé xxxxx x dodávek pro xxxxx.
§8
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Návrh xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx československé xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odůvodněný návrh xx změnu xxxx xxxxxxx československé normy xxxx podat Xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx zrušení československé xxxxx xxxxxx Úřad xx Xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx Úřad, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx normy xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx takovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx organizace tento xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx skutečnost oznámit Xxxxx.
§9
Xxxxxxxx x závaznost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Ustanovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují xx 31. xxxxxxxx 1994 xx xxxxxxx, xxxxx Xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokud x xxxxxx xxxxxx nevyplývá, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx datu jsou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxxxx oborových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději do 31. xxxxxxxx 1993, xxxxx xxxxxxx dříve xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1993.
§10
Xxxxxxx x odchylky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx normy (xxxx xxx "xxxxxx norma") xxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx Xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:
a) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
b) období xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx zabezpečí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podmínkám xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx orgánů, xxxxx byly xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zpracování návrhu státní xxxxx.
(3) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být projednána xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxx; xxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxxx.
(4) Výjimku xxx xxxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxx normy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxx-xx žadatel xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx neopomenutelným xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxx státní xxxxx.
(5) Xxxxxxxx výjimky xxxx xxx xxxxxx xx splnění xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxx dobou x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx činností, xx xxx xx vztahuje. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nastanou-li xxxx skutečnosti.
(6) Xxxxx oprávněný k xxxxxxxxxx výjimek xxxxxxxx x výjimce xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx doplnit xxxxxx xxxx xx xxxxxxx stanoviska, běží xxxx 30 denní xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Povolená xxxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx výjimky se xxxxx organizace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx státních xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx jako závazná:
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x u xxxxxxxxxx experimentu,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,
x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídají státní xxxxx účinné x xxxx, x xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx který xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxx-xx x výrobky, xxxxxxx jakost xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§11
Používání xxxxxxx ČSN
Xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx "ČSN", x xx i x xxxxxxxx úpravě.
§12
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. §10 xxxx. 3 xxxxxxxxx opatření předsednictva Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 4/1962 Sb., x xxxxxxxxxxx zákonů x jiných právních xxxxxxxx,
2. xxxxx č. 96/1964 Sb., x xxxxxxxxx normalizaci,
3. xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 97/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxxx 1991.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 142/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.5.1991.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
632/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 142/91 Xx., x československých xxxxxxxxxxx normách
s xxxxxxxxx xx 31.12.92
Xxxxxx xxxxxxx x. 142/91 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 22/97 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1997.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.