Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků

529/91 Sb.

Předmět ochrany §1 §2

Právo na ochranu §3 §4 §5 §6

Přihláška topografie §7

Zápis topografie §8

Vznik a doba trvání ochrany §9

Účinky ochrany §10 §11 §12

Výmaz topografie §13 §14

Odnětí ochrany a přepis §15

Rejstřík a údaje o topografiích zveřejňované ve Věstníku §16 §16a

Úschova spisů §17 §17a

Ustanovení společná a závěrečná §18 §19 §20

č. 116/2000 Sb. - Čl. V

INFORMACE

Předmět ochrany

§1

(1) Podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx"), xxxxx jsou xxxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx na části xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx zobrazení xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx chráněna xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobku, xxx xx xxxxxxxxx uložené x xxxxx xxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx trojrozměrné xxxxxx xxxxxxxxxx vrstev, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skládá, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzor xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx výroby xxxx xxxx částí.

(2) Polovodičovým xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx konečná xxxx xxxxxxxxx xxxxx mikroelektronického xxxxxxx, který xx xxxxx x plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xx základního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x opatřeného xxxxxxx xxxxxx vrstvou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx materiálu v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx topografie nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahujícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobek.

Xxxxx xx ochranu

§3

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxx, pro koho xxxx na xxxxxxx xxxxxxx vytvořena, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§4

Právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx převoditelné.

§5

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uplynutím 15 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx topografie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx přihlášena x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx").

§6

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i osoby, xxxxx xxxx bydliště xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx Světové xxxxxxxx xxxxxxxxxx; 4) xxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx členem Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 4) xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxx využívána.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx"), xxxx xxxxx xxxxxxxx přihlášku xxxxxxxxxx (xxxx xxx "přihláška") x Úřadu. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx i xxxxxxx polovodičový xxxxxxx xxxxxxxxxx topografii,

c) datum xxxxxxx, nikoli však xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx přihlášky,

d) doklad x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 x údaje svědčící x xxxxx na xxxxxxx topografie podle xxxxxxxxxx §6.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx oprávněn některé x xxxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx topografie xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vyhotovení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx jako celek.

(4) Xxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §7, xxxxxx Xxxx topografii xx rejstříku. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rejstříku, (xxxx xxx "majitel xxxxxxxxxx") xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxx do rejstříku x zápis xxxxxxxxxx xx rejstříku xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "Xxxxxxx").

(2) Jestliže přihláška xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx §7, Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx ve stanovené xxxxx nedostatky xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxxxx x přihlášce xxxxxxx. Xx xxxxx důsledek xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx se xx datum podání xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x ustanovením §6 x §9 xxxx. 1 písm. x), Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx zápisu topografie xx rejstříku Úřad xxxxxxxxxx podklady xxxxxxx x ustanovení §7 xxxx. 2 třetím xxxxxx x nahlédnutí. Xxxxxxxxxx výpisů x xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx §13, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x porušení xxxx podle §10.

§9

Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Ochrana xxxxxxxxxx vzniká

a) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx předmětem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Úřadu ve xxxxx 2 xxx xx xxxxxx využití, xxxx

x) xx xxx xxxxxx řádné přihlášky xxxxx xxxxxxxxxx §7, xxxxxxxx topografie xxxxxx xxxxx xxxxxxxx využita (§11), xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxx kalendářního roku, x xxxx xxxx xxxxxxx vznikla.

(3) Zmeškání xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx ochrany

§10

(1) Xxx xxxxxxxx (licence) majitele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx využitelné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobek, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx topografie xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Účinky ochrany xxx xxxx xxxxxx xxxxxx uplatnit xx xx zápisu xxxxxxxxxx xx rejstříku.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx osoba xxxx datem xxxxxxxx x §9 odst. 1 topografii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, obchodně xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx účely xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xx nevztahují xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účelům,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx topografie, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vývoje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §1 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx využívání topografie xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx chráněnou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx výslovným xxxxxxxxx.

(2) Účinky xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x dobré xxxx xxxxx polovodičový výrobek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx oběhu xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Od doby, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx důvodně předpokládat, xx xx dozvědět xxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobku xxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx výši je xxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 116/2000 Sb.

Výmaz xxxxxxxxxx

§13

(1) Úřad xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx zapsaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxx xxxxxxxxxx §1,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx topografie xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xxxxxxx zaniklo xxxxx ustanovení §5,

x) xxxx-xx přihlašovatelem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §6,

d) xxxxxxxx podklady podle xxxxxxxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx účinky, xxxx xx topografie xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podává Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vyhotovení.

(2) Návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx x rejstříku musí xxx věcně odůvodněn x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, o které xx xxxxx na xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx topografie xxxxxxxxx své vyjádření x xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Nevyjádří-li xx majitel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx provede výmaz xxxxxxxxxx z rejstříku.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx Xxxx jeho vyjádření xxxxxxxxxxxx výmazu x xxxxxxx xxxxx ústního xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Neúčast xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx projednávání xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx Úřadu x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxx na xxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zjistí, že xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §3 xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx její xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx právo xx xxxxxxx topografie a xxxxx xxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §6, xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, Úřad xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx topografie. Xxxxx xx přepis xxxxxxxx topografie je xxxxx doložit rozhodnutím xxxxx.

(4) Nebude-li xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxx provede výmaz xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x moci úřední.

§16

Rejstřík x xxxxx x xxxxxxxxxxxx zveřejňované xx Xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx rejstřík xxxxxxxxxx, xx xxxxx zaznamenává xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx rejstříku xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) číslo xxxxxx (osvědčení);

b) xxxxx xxxxxx;

x) datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx;

x) xxxxx topografie;

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx dřívější xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) přihlašovatel topografie (xxxxx xxxx xxxxx), xxxx xxxxxxxx (xxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx (jméno xxxx xxxxx), sídlo (xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx topografie;

i) xxxxxxx;

x) výmaz xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx přepis;

l) zánik xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx spornosti xxxxx občanského xxxxxxxx 18) se xxxx xxxxx jen xxxxxxx x rejstříku, xxxx xx vyznačuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(4) Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx topografií x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§16a

§16a zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§17

Úschova xxxxx

(1) Podklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxx od uplynutí xxxx ochrany.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx 1 xxx xx data xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 Xxxx vyzve xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; nepřevezme-li tato xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xx zničí.

§17x

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 250 000 Xx xxxx xxxxx činnosti.

(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1, kterého xx dopustí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§18

(1) Xxx xxxxxx xxxx Úřadem platí xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxx zákoně x x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx neurčitý xxxxx xxxxxx, 8) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 9) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 10) x přerušení xxxxxx, 11) x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 12) x x xxxxxxx xxxx nečinností, 13) xxxx z xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x složení xxxxxxxxxx komise a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 14) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; 15) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 16) xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx licence a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx topografií, xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx. 6)

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 17).

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 7)

§19

Xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

§20

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxx v. x.

Xxxxxx v. r.

Čalfa x. r.

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx potřebných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 8 xx možné uplatnit xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2000

Informace

Právní xxxxxxx č. 529/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

116/2000 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví

s xxxxxxxxx xx 10.5.2000

399/2000 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 529/91 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 112/2000

501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

221/2006 Xx., x vymáhání práv x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx na ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 26.5.2006

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace soukromého xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

196/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 25.7.2017

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxx elektronizací postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §29, 39, 49 a 50 xxxxxx x. 71/1967 Xx., o xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx).
2) §14 xx 16, 64, 68, 70, 71 x §75 xxxx. 1 xxxxxx x. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, průmyslových vzorech x zlepšovacích návrzích.
3) Zákon x. 105/1951 Xx., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 138/1960 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 105/1951 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 368/1992 Sb. x 85/1994 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 570/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 522/1991 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx č. 570/1990 Xx. xxx zrušen xxxxxxxx předpisy č. 368/1992 Sb. x 85/1994 Sb.
4) Dohoda x zřízení Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (WTO), xxxxxxxxxx xxx x. 191/1995 Xx.
5) §17 xx 20 xxxxxxxxxx zákoníku.
6) §14 xx 16, 20, 64, 68, 70, 71 x §75 xxxx. 1, §75a x 75b xxxxxx x. 527/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx.
7) Zákon č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §33 xxxx. 2 písm. x) správního xxxx.
9) §35 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
10) §41 xxxxxxxxx xxxx.
11) §64 x 65 správního xxxx.
12) §71 xxxx. 1 x 3 správního řádu.
13) §80 xxxxxxxxx řádu.
14) §152 xxxx. 3 a 5 xxxxxxxxx xxxx.
15) §27 xxxx. 1 x 2 správního xxxx.
16) §27 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
17) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §986 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.