Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.09.1991 do 17.08.2022.


Sdělení o Dohodě mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

479/1991 Sb.

Sdělení o Dohodě

Dohoda

Definice Článek 1

Podpora a ochrana investic Článek 2

Doložka nejvyšších výhod Článek 3

Vyvlastnění Článek 4

Převody Článek 5

Postoupení práv Článek 6

Spory mezi smluvními stranami Článek 7

Spory mezi investorem a smluvní stranou Článek 8

Použití národních a mezinárodních předpisů Článek 9

Použití Dohody Článek 10

Vstup v platnost, trvání a skončení platnosti Článek 11

Protokol

INFORMACE

479

SDĚLENÍ

federálního xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx sděluje, xx xxx 13. xxxxxxxxx 1990 xxxx x Xxxxx podepsána Xxxxxx xxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Švédským xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ochraně investic x Protokol x xx.

X Dohodou vyslovilo xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x xxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx vstoupila x platnost xx xxxxxxx xxxxx článku 11 xxxx. 1 dnem 23. xxxx 1991.

Xxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX

xxxx Českou x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x Švédské xxxxxxxxxx

x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx aktu Konference x bezpečnosti x xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 1. xxxxx 1975;

vedeny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zemí x xxxxxxxx xxxxxxxx x spravedlivé xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx strany xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stranami a x xxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxx;

xx dohodly xx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx Dohody:

(1) Pojem "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx uskutečněna x xxxxxxx s xxxxxxx řádem xxxxx xxxxxxx strany, x xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, zástavy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx společnosti;

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx mající xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx x x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx patenty, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx-xxx, xxxxx x goodwill;

c) obchodní xxxxxxx, xxxxxx koncese x průzkumu, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx:

x) jakoukoliv xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xx předpokladu, xx takové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx xx smluvních xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx území xxxxx x nich, xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx má xxxxxxxx x jedné xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx hlasů. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx domáhat xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xx jí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx státem.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Každá xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zacházení a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx bude x xxxxxxx xx svou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Investice xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle této Xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx investicím xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku může xxxxxxx strana, xxxxx xxxxxxxx mnohostrannou smlouvu x xxxxxxxxx celní xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx zóny xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investicím xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx některého x xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x jedné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx smluvní strany x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, povstání xxxx xxxxx, xxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx vypořádání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx příznivé, xxx xx poskytováno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx titulu xxxxx bez prodlení xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx vykládáno xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výsady xxxxxxxxxxx xxx ni x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx plně nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxxx

(1) Žádná xxxxxxx strana nepřijme xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx investorovi xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x investice, xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx likvidace, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) opatření jsou xxxxxxx xx veřejném xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx;

x) opatření xxxx jednoznačná x xxxxxxxxxxxxxxx; x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx směnitelné xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx je xx základě nájemní xxxxxx pronajmuto xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx právnickou osobou, xxxxx má xxx xxxxx na území xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

Článek 5

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měně:

a) příjmu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx investora druhé xxxxxxx xxxxxx, včetně, xxxxxxx xxxx výlučně, xxxxxx x kapitálu, xxxxx, úroků, dividend, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx;

x) splátek xxxxxx, xxxxx obě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx; x

x) mezd xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx občany x xxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovat xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx přiměřených xxxxxx xx krytí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx investice.

(2) Smluvní xxxxxx xx zavazují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ne xxxx příznivé, než xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investory z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nepřesahující xxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx x převod xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx převod xxxxx xxxx Dohody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx práv

Jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pojištěny xxxxx xxxxxxxxxxx rizikům x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na pojišťovatele xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxx smluvními xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx použití xxxx Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx do šesti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx stran x xxxxxx jednání xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx jedné xx xxxxxxxxx stran předložen xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx strana jmenuje xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx předsedovi, xxxxx xxx bude xxxxxxxx oběma smluvními xxxxxxxx. Xxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxx přání xxxxxxxxx xxxx rozhodčímu xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stran xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx Mezinárodního xxxxxxxx dvora xx xxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx jedné xx xxxxxxxxx stran, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přijmout xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx byl občanem xxxxx ze smluvních xxxxx, pak xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora, který xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pověření x xxxx xxxxxxx xxxxx xx smluvních xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx jsou konečná x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxx xxxxx, kterého xxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx řízení; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Rozhodčí xxxx xxxx xxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx část xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx.

Článek 8

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x smluvní xxxxxxx

(1) Každý spor xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxx x druhé xxxxxxx strany xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx této Dohody, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xxxxx spor xxxxxxx xx šesti xxxxxx ode dne, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stranou, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx strany předložen xxxxxxxxxx soudu ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx provedeno xxxxx Xxxxxxxxxx pravidel Xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxxx právo obchodní (XXXXXXXX), xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 1976.

Xxxxxx 9

Použití národních x mezinárodních xxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx smluvních stran xxxx již xxxxxxxxxx xxxx připravované xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xx obecnou xxxx zvláštní, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, než xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxx xxxx výhodnější xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx touto Xxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxx Xxxxxx xx bude xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx jejím xxxxxx v xxxxxxxx; xxxxxx se však xxxxxxxxx xx žádný xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx vznikl, xxxx xx žádný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, který byl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Vstup x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx Xxxxxx vstoupí x xxxxxxxx dnem, xxx xx xxx smluvní xxxxxx vzájemně xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řádem xxx xxxxx této Xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Tato Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 20 xxx. Poté xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx stran písemně xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx Dohody xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 110 x xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxx.
&xxxx;

Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podepsali xxxx Dohodu.

Dáno x Xxxxx xxx 13. xxxxxxxxx 1990 ve xxxxxx vyhotovení x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Dohody bude xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx:
Xxxx Brabec x. x.
Xx Švédské xxxxxxxxxx:
Xxxxxxx Xxxxxxx x. r.

XXXXXXXX

x Xxxxxx xxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx královstvím x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxx Xxxxxx mezi Českou x Xxxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bylo dohodnuto xxxxxxxxxxx:

(1) Xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke Xxxxxxxx x vypořádání xxxxx x investic xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxx 18. xxxxxx 1965, xxxxx spory xxxxx článku 8 xxxxx uvedené Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx. Předchozí xxxxxx xxx vypořádání xxxxx uvedený v článku 8 odstavec 1 x 2 zůstane xxxx x platnosti.

(2) X xxxxxxxxx na článek 2 xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X. Xxxxxxx strana xxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, součástek x xxxxxxxx, pomocného xxxxxxxxx, energie x xxxxxxxxx hmot a xxxx výrobních xxxxxxxxxx x činností jakéhokoliv xxxxx vztahujících xx x investici. Se xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vybrat xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxx xxx x xxxxxxxx zboží x xxxx spojených x xxxxxxxxx, investor xxxx mít právo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx je pro xxxxxxx přepravu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx cizinců, osobám xxxxxxxxxx xxx investora xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x opouštět xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx strany.

D. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tato xxxxxxx strana - xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx -, aby xx x investice xxxx xxxxx účetnictví, x provádět xxxxxxxxx xxxxx norem, xxxxxx xxxxxxxx podléhá xx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx mezinárodně xxxxxx [xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx normy (XXX) xxxxxx Xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (XXXX)].

(3) X odvoláním xx článek 3 uvedené Xxxxxx nebude československými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohod, xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx 27. srpna 1965, x Xxxxxxxxxxxx 2. xxxxx 1966 a xx Xxxxxxxxx 24. xxxxx 1967, za xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx x Xxxxx xxx 13. xxxxxxxxx 1990 xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x anglickém, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Federativní Republiku:

Jiří Xxxxxx v. x.

Xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx Sohlman x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 479/1991 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.9.1991.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 479/1991 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 26/2022 Sb. m. s. x xxxxxxxxx xx 18.8.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.