Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o Státním fondu životního prostředí ČR
388/91 Sb.

§1 §1a §2

Rozpočet fondu §2a §3 §4 §4a §5 §5a §6 §7 §8

č. 239/2012 Sb. - Čl. IV

č. 261/2021 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

§1

(1) Xxxxxxx se Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Xxxx").

(2) Xxxx xx jinou xxxxxx xxxxxxxxxx. 1) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx statut.

(3) Správcem Xxxxx xx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(4) V xxxx Fondu je xxxxxxx; xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x odvolání vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx správním úřadu.

(5) X xxxxxxxxxxx prostředků x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(6) Xxxxxxx xx Rada Xxxxx, kterou jmenuje xxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx.

(7) Činnost Xxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx příjmů a xxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(9) Xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx návrhy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx čerpání xxx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxx, xxxxxxx vychází xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(10) Rada Xxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dni.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků Xxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xx věcech xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných obdobných xxxxxxxxxx plnění spadajících xx působnosti Fondu xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§1x

§1x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§2

(1) Příjmy Xxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx, 10)

x) poplatky xx vypouštění xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, 3)

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x odpadech, 4)

x) xxxxxx xx xxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši stanovené xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vod 11) ve xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) úhrady xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí 7) xx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx příjmy x xxxxxxx žadatelů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx prostředků Fondu,

i) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podíly na xxxxxx daní,

k) xxxxx xx právnických osob,

l) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právnických x fyzických xxxx,

x) xxxxx příjmy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx životního prostředí.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx bankovní xxxx.

(3) X pokut uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) připadá 50 % do xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx uložené x xxxxxxxx xxxxxx 13). Xxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx x ochraně životního xxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx každý rozpočtový xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x celkových výdajů x xxxxxxxxx jej xxxxx vždy xx 31. srpna. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx, které x xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx na tentýž xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 12) X xxxxx této xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxx xxxx projektů spolufinancovaných x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 482/2004 Xx. s účinností xx 7.9.2004

§3

(1) Xxxxxxxxxx Fondu xxx xxxxxx na

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx akcí právnických x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vývoje, xxxxxx x zavádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toků a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx splátek x úroků xx xxxxxx poskytnuté Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozšiřování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Fondu xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx Fondu.

(2) Podporou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, půjčky, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pomoc xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám.

§4

(1) Xx poskytnutí xxxxxxxxxx z Xxxxx xxxx xxxxxx nárok.

(2) Xxxxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a směrnicí. Xxxxxxxxx principem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celospolečenských zájmů.

(3) Xxxxxxxx (právnické x xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx odborný xxxxxxx, xxxxx doplní Xxxx vlastním xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx prostředky x Xxxxx xxxx xxx vráceny zpět xx Fondu, xxxxxxxx xxxxxx použity v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo jestliže xxxx pro poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx rozhodnutí, kterým xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 zcela xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xx žádosti xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x návratných finančních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4a

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxx prostředcích xxxx xxxxxxxx jako otevřená xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14), x xx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační číslo xxxxx příjemce, xx-xx xxxxxxxxx,

x) obec, xx xxxxx má xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x údaj x xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx prostředky xxxxxx, včetně xxxxxx xx úplnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, krácení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx, xxx xx 7 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se informace xxxxxxxx xx 7 xxx po právní xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx účinnosti xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx zůstat xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zveřejnění určité xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§5

Xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Xx zaměstnance Xxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 zákona x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx službě.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx. Za xxxxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem Xxxxx je ministerstvo.

§5a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§6

Státní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 8) x Xxxx xxxxxxx xxxxxxx 9) xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

§7

Zrušuje xx §4 xxxx. x) xxxxxx XXX č. 77/1969 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 175/1982 Xx.

§8

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení. Xxxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x §7 xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1992.

Burešová x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 10 xxxxxx č. 388/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxx 2012.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. s účinností xx 1.9.2012

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xx povinen do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §4x informace x všech finančních xxxxxxxxxxxx poskytnutých po 1. lednu 2018. Xxxx xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Informace

Právní xxxxxxx č. 388/91 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 4.10.1991 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a §7, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

334/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.92

254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

482/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2004

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

346/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 100/2004 Xx., x ochraně xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 388/91 Xx., x Xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

239/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

250/2014 Xx., x změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

41/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 334/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 388/91 Xx., x Státním xxxxx xxxxxxxxx prostředí ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

367/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2018

113/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 388/91 Xx., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §62 xxxx. x) xxxxxx x. 109/1964 Xx., xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §44 xxxxxx x. 138/1973 Xx., o xxxxxx (xxxxx zákon).
Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 35/1979 Sb., x úplatách ve xxxxxx hospodářství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §17 xxxxxx x. 309/1991 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxx znečišťujícími xxxxxxx.
4) Zákon č. 238/1991 Sb., x xxxxxxxx.
5) Část XX xxxxxx č. 53/1966 Xx., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 74/1976 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx č. 53/1966 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/1992 Sb.
6) §45 xxxxxx x. 138/1973 Xx.
Nařízení vlády XXXX č. 35/1979 Sb.
7) Např. xxxxx XXX č. 282/1991 Sb., x Xxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
Zákon XXX č. 311/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
8) Statut xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (částka 13/1967 X. v. poř. x. 32).
9) Xxxxxxxx xx dne 21.11.1977 x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx ČSR xxxxxxxx x ochraně ovzduší (xxxxxx 22/1977 Xxxxxxxx XXXX ČSR).
10) §89 xx 99 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx).
11) §88 xxxxxx x. 254/2001 Xx.
12) §8b xxxx. 3 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 482/2004 Xx.
13) §84 xx 86 xxxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx.