Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2001.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2000 do 30.06.2001.


Zákon o ochraně hospodářské soutěže

63/91 Sb.

ODDÍL I. Úvodní ustanovení §1 §2
ODDÍL II. Nedovolené narušování soutěže
Dohody narušující soutěž §3 §4 §5 §6 §6a §7
Spojování podniků soutěžitelů §8 §8a
Monopolní a dominantní postavení na trhu §9 §10
ODDÍL III. Působnost ministerstva pro hospodářskou soutěž §11
ODDÍL IV. Řízení u ministerstva §12 §13
Pokuty §14
ODDÍL V. Kartelový rejstřík a zachování tajemství §15 §16
ODDÍL VI. Spory z nedovolené soutěže §17
ODDÍL VII. Zásahy orgánů státní správy a orgánů územních samosprávných celků §18
ODDÍL VIII. Přechodná ustanovení
Postup orgánů státní správy proti vzniku monopolního postavení podniků při převodu státního majetku §19
Postup orgánů územních samosprávných celků proti vzniku monopolního postavení soutěžitelů při převodu státního majetku §20 §21
ODDÍL IX. Závěrečná ustanovení §22 §23
Přechodná ustanovení §24
č. 495/91 Sb. - Čl.II
č. 286/93 Sb. - Čl.II
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Účelem tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zkreslování nebo xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx soutěži xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
§2
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx hospodářské soutěže, x když xxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx územních samosprávných xxxxx, xxxxx xxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxx podnikatelů, xxxxxx, živnostenská společenstva x jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "sdružení xxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Tento xxxxx se xxxxxxxx x xx činnost x xxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu.
(4) Pokud z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nevztahuje xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jejichž účinky xx projevují xx xxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/1993 Sb.
XXXXX DRUHÝ
XXXXXXXXXX NARUŠOVÁNÍ XXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§3
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx soutěžiteli, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vzájemné shodě (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx vedou xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zboží, xxxx zakázané x xxxxxxxx, pokud tento xxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") nepovolilo xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx dohody, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, obsahující
x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx cen, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, odbytu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) závazek xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx budou vázané xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, které s xxxxxxxxxxx předmětem xxxxxx xxx věcně, ani xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx odběratelům xxxxx xxx xxxxxx stejného xxxxxxxxxx uplatňovány rozdílné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx),
f) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou členy xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/1993 Sb.
(3) Xxxxxxxx-xx se důvod xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx dohody, je xxxxxxxx xxx xxxx xxxx část, xxxxx x obsahu xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx oddělit xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx předmětem je
x) jednotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dodavatelských xxxx xxxxxxxxxx podmínek, s xxxxxxxx dohod o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx soutěže na xxxx,
x) podíl xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 5 % xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx 30 % xxxxxxxx xxxx, xxxxx zásobování xx xxxxxxxxx dohody pravidelně xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx v odstavci 4 xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx důvody pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dohody. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3. Schválení platí xx udělené, jestliže xxxxxxxxxxxx do dvou xxxxxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nesdělí xxxxxxx, že x xxxxxxx nesouhlasí.
§4
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vzory, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx polovodičových xxxxxxx, užitné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx §3 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx styku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předmět x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx autorském. 2)
(2) Neplatnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xxxxxxx xx
a) omezení xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx řádném xxxxx předmětu ochrany,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxxxx licence,
x) xxxxxxx nabyvatele práva xxxx licence xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxx obdobně xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví x xx xxxxxxx xxxx obchodní tajemství.
§5
(1) Xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx §3 x 4. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx uvést xxxx xxxxxx x xxxxxxxx návrh xxxxxx.
(2) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx xx určitou xxxx, kterou xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx omezení xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx z xxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxxxx nebo pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxxx meze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zájmy xxxxxxxxxxxx.
(3) Za xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx ministerstvo xxxxxxx ze xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxx, xxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx zbožím, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, prodávat jen xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx ceny xxxx xxxxxxxx,
3. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx provádění výkonů, xxxxx náležejí x xxxxxxxx dohody, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx soutěže,
x) xxxxxxxxx uvedenými v §4 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx narušena x rozsah xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx nepříznivě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx.
(4) Xxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxxx povolena, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxx zruší xxxx xxxxx, anebo stanoví xxx xxxx xxxxxx xxxx podmínky, xxxxxxxx
x) se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx udělení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§6x
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x §4 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přímé xxxx xxxxxxx určení xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterému xx obecná xxxxxxx xxxxx, převáží xxxxxx xxx jiné xxxxxxxxx xxxx, zejména pro xxxxxxxxxxxx.
§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 29.11.1993
§7
§7 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 286/1993 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxxx 3) soutěžitelů
§8
(1) Ke xxxxxxxxx xxxxxxx soutěžitelů xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx převodem xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje i xxxxxxx, xxx jedna xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx kontrolují xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx
x) získáním xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx"),
x) smlouvou xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx určování soutěžního xxxxxxx soutěžitele.
(3) Xx xxxxxxx soutěžitelů xxxxx odstavce 2 xx nepovažuje, jestliže xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§8x
(1) Xxxxxxxxx soutěžitelů, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž, xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva. Xx narušení xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soutěžitelů xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 30 % celkového xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx daného xxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx soutěžitelé xxxxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx přinese. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ministerstvo stanovit xxxxxxx x závazky xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1
x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x) a odst. 2)] xx xxxxx xx jednoho xxxxx xx uzavření xxxxxxx, xxxxx xx smlouva xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx nevztahují xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fond Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8.
§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.11.1993
§9
Monopolní x xxxxxxxxxx postavení xx trhu
(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx sám xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, že xxxx xxxxxxxx soutěži xxxxx (xxxxxxxxx postavení), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podstatné (dominantní xxxxxxxxx), je xxxxxxx xxxx skutečnost neprodleně xxxxxxx ministerstvu.
(2) Xxxxxxxxxx postavení na xxxx má soutěžitel, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí být xxxxxxxxxxxx zneužíváno na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spotřebitelů, xxx xx úkor veřejného xxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx
a) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx, xx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x další xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou tito xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx, odbytu, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§10
§10 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/1993 Xx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX
§11
(1) Xx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx monopolní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3, 4, 8 x 9,
x) xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, stanovit xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx §6 řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebyly přes xxxxxxxxxx dodrženy stanovené xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxxxx výjimky xxxxx,
d) zakázat xxxxxx xxxxx x xxxxxxx podniků popřípadě xxxxxx částí, xxxxx x zneužívání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx uvedeným x §3, 4, 8 x 9 x xxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx výjimka xxxxxxxx,
x) ukládat xxx xxxxxxxx závad xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx x jejímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx jednání má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dominantního postavení xxxxxxxxxxx xx smyslu §9 xxxx. 3,
x) xxxxxxx x xxxxxx zahájeném xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx §12 odst. 6,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem,
x) vyžadovat od xxxxxxxxxxx podklady x xxxxxxxxx potřebné pro xxxx činnost x xxx xxxxx účel xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodní xxxxxxxx x zjišťovat, xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
j) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x neschválení dohod x xxxxxxx podniků, x xxxxxxxx monopolního xxxx xxxxxxxxxxxx postavení x x uložených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx případech, xxxxxxxx soutěžitelé, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postavení xx xxxx xxxxxx zboží, xxxxxxxx xxxxxxxx narušují xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxxxxx části xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx obdobně.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX X MINISTERSTVA
§12
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx soutěžitel, x jehož právech xxxx xxxxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Účastník xxxxxx se xxxx xxx x xxxxxx xx základě xxxx xxxx zastupovat xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxx. X xxxx věci xxxx xxx současně xxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx x provedením xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxx xxxxxxx ukládá povinnost xxxxxxxx xxxxxxx poplatek, xxxxxxxxxxx podání xx x doklad x xxxx zaplacení.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx započaté xxxxxx xxxxxxx.
(5) Soutěžitelé xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich prověření. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vstup xx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxx-xx xx xx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx ústního xxxxxxx. Xxxx však xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx se x předmětu xxxxxx x výsledkům xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, vyjádřili. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx. 4)
(7) X řízení xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxx xxxxxxxxxxxx vydat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx upraví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo byl-li xx xxxxx konečného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(8) Není-li stanoveno xxxxx, postupuje xx x xxxxxx u xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. 5)
§13
§13 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 286/1993 Xx.
§14
Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravdivé xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §12 odst. 5, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výše 300000 Xx.
(2) Xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx uložit pokutu xx xxxx 100000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx vykonatelného rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pokutu do xxxx 1000000 Xx.
(4) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx soutěžitelům pokutu xx xx xxxx 10000000 Xx xxxx xx xxxx 10 % z čistého xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx kalendářní rok. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx pokuta xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uložit xx xxxxxxx xxxx xx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 6)
(6) Xxxxxx podle xxxxxx zákona lze xxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy mělo xxx xxxxxxx vykonatelné xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
ODDÍL XXXX
XXXXXXXXX REJSTŘÍK A XXXXXXXXX TAJEMSTVÍ
§15
§15 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 495/1992 Xx.
§16
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xx, xxx byli xxxxxxxx plněním xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů, x xx x xx dobu dvou xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
ODDÍL XXXXX
XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX
§17
(1) Xx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušena, xxxxx xxxx rušiteli požadovat, xxx se zdržel xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, poskytl přiměřené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx neoprávněný xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Jakmile xxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxx x xxxxxxx xx jednání nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nárocích x xxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxx závazné x xxx další oprávněné.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vyhověno x xxxxxxxx, přiznat právo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx určit x rozsah, xxxxx x způsob zveřejnění. X nákladech řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx. 7)
ODDÍL SEDMÝ
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX
§18
(1) Xxxxxx xxxxxx správy a xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výsledků xxxx požadovat xx xxxxxx státní správy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX OSMÝ
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§19
Xxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxx převodu xxxxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx splnění xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěžitele xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxx předpokládat, xx xxxxxx podíl xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 2, zabezpečí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx příštích xxxx let,
b) xxxxxxxxxxx konkurenční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx zapojení do xxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxx technické xxxxxx, velikosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx charakteristických pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx),
x) xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx konzultaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx státní správy xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx návrh xxxxxx xxxxxx správy xxxxx.
(3) Ustanovení odstavců 1 x 2 xx nevztahují xx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podniky x xxxxxxxxxx, popř. státní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místní xxxxxx xx regionálních x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obchodní, stravovací, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §20.
§20
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxx převodu xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx vzniklo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx aby xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podle §9 xxxx. 2. Xxxxx platí xxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přejdou do xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx.
(2) Jestliže xxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků xxxxxxxx x jednotlivých případech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx ministerstvu xxxxx opatření x xxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 nelze xxxxxx xx služby, x xxxxx xxxxxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x vlastním xxxxxxxx xx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1.
§21
(1) Xxxxxx xxxxx §3, 4 x 8 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx soutěžitelé povinni xxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě o xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx získal xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dominantní postavení xx xxxx, xx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx xx tří xxxxxx od nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §14.
XXXXX DEVÁTÝ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§22
Xxxxx xxxx stanovit xxxx xxxxxxxxx bližší xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9, xxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxxx dohody podle §3 xxxx. 5, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8a.
§23
Xxxxxxx xx §119x a 119x hospodářského xxxxxxxx x. 109/1964 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§24
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. r.
Čalfa x. r.
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxx úřadě pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxx, xxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dokončí xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx republikového xxxxx se xxxxxx xxxxxx podnikatele, xxxxx xx účastníkem xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxx republik, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x jednotlivém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinak.
(2) X změně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 495/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.10.1992
Xx. XX
Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx po xxxxxxxx 30 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx neplatná, xxxxx xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.11.1993

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 63/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.3.1991.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
495/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 63/91 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.10.92
286/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 63/91 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xx znění xxxxxx x. 495/92 Xx., x zákon x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 264/92 Xx., xxxxxx x. 591/92 Xx. a xxxxxx č. 600/92 Xx.
x xxxxxxxxx xx 29.11.93
132/2000 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xxxxxx xxxxxxx x. 63/91 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 143/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2001.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §44 x xxxx. xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., x. 591/1992 Sb. a x. 600/1992 Xx.
2) Xxxxx č. 35/1965 Sb., o dílech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 529/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků.
Xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 174/1988 Sb., x ochranných známkách.
Xxxxx č. 132/1989 Sb., o xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, průmyslových xxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx.
§8 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §17 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
6) §127 xxxxxxxxx xxxxxx č. 140/1961 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §137 x xxxx. občanského xxxxxxxx xxxx.