Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.1994 do 31.12.1995.


Zákonné opatření o státním vyrovnávacím příspěvku

206/90 Sb.

Výše příspěvku poživatele důchodu §3
Výše příspěvku nezaopatřeného dítěte §3a
REG 904702 - Usnesení
č. 245/91 Sb. - Čl. III
ZÁKONNÉ XXXXXXXX
Xxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky
xx xxx 29. května 1990
x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx Federálního shromáždění Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xx xxxxxxx xxxxx čl. 58 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxx x. 143/1968 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx opatření:
§1
X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých maloobchodních xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vyrovnávací xxxxxxxxx (xxxx xxx "příspěvek").
§2
(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1994 Xx.,
x) xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx výchovné, 2) xxxxx xxxxxx vlastní xxxxxx spolu x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxx 8) xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. 9)
(2) Osoby xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x Slovenské xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
(3) Na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx po xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.,
x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/1993 Xx.,
x) xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§2a
(1) Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxx, 10) x výjimkou xxxxxxxxx. Xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx z xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základ 11) stanovený na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Příjem xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx příjmů xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní čtvrtletí; xxxxxx xx příjem xxx posouzení nároku xx příspěvek zjišťuje x 1. dubnu 1993. Xxxxxx životního xxxxxx zjištěné k xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx čtvrtletí.
§3
§3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1994 Xx.
§3x
Výše xxxxxxxxx nezaopatřeného dítěte
Xxxx příspěvku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezaopatřenosti dítěte xxx nárok xx xxxxxxxx na děti xxxx výchovné, xxxx xxxxxxx
a) 320 Xx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx spolu x příjmem xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 8) není xxxxx xxx 1,5násobek xxxxxxxxx xxxxxx, nebo je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) 220 Kč x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.1994
§4
(1) Xxxxxxxx právním předpisem x. 183/1994 Xx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx přídavky xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx příjemcům xxxxxx xxxxx, x xx xxxxx s těmito xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 182/1994 Xx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 578/1991 Xx.
(5) Xxxxxxxxx ostatním, xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxx xxxxx. 1)
(6) Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx na xxxxxxxxx uhrazují xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvláštního xxxx ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§5
(1) Xxxxx xxxxx náleží x xxxxxxxxxxx měsíci xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Osobám xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plátcem xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x výjimkou xxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vyplatí xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx byly v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; příspěvek xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Splní-li se xxxxxxxx xxx nárok xx příspěvek xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx kalendářního měsíce, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx přídavky xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xx ně xxxxxxxx, xx vyplácí xxxxx, xxxxx xx xxxx x přímém xxxxxxxxxx; xx-xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) pro xxxx x děti xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx než x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se příspěvek xxxxxx ústavu (zařízení).
§5x
(1) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/1994 Xx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1994 Xx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx vyplácen x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x); plátce xxxxxxxxxx zastaví výplatu xxxxxxxxx a částky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zúčtuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výchovného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, za xxxxx xxxxxxx.
§6
(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx jednoho xxxx; tato xxxxx xxxx xx prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, za xxxxx xxxxxxxxx náleží.
(2) Příspěvek xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx postihnout výkonem xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xx nepřihlíží, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§7
(1) Xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx výchovné, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx žádosti, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
(2) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§8
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx příspěvek je xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx další skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příspěvku xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx xx příspěvek x xxxx výplatu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxx příspěvek vyplacen xxxxxxxx xxxx ve xxxxx částce, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neprávem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvku xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1.
(3) Xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) podávají xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx vydaném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxxxxx příspěvku xx xxxxxxx vést evidenci x vyplacených xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x době x xxxxxxxx výplaty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxxx právním předpisem x. 183/1994 Xx.
(3) Příslušné xxxxxx xxxxxx 1) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx správnost xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstev xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx tak xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx.
§11
Příspěvek xx xxxxxx xxxxxxx x červenci 1990.
§12
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1990.
Xxxxx x. r.
Xxxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx 19. července 1990
x schválení zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 58 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x. 143/1968 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx federaci, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxxx xxxxxx, zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 29. xxxxxx 1990 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx v. x.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. XXX 904702 s xxxxxxxxx xx 19.7.1990
Xx. XXX
(1) Osobám, které x období xx 1. xxxxxx xx 30. xxxxxx 1991 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxxxx xxxx splnily xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx přídavky xx xxxx nebo xxxxxxxx, náleží xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xx výši 220 Xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx xx květen x xxxxxx 1991 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1991
a) xx žádost, vyplácel-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) bez xxxxxxx x xxxxxxxxx případech.
Xxxxx za xxxxxxxx 1991 xxxxxx vyrovnávací xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxx naposledy vyplatil.
Xx. III vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 245/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1991

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 206/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
REG 904702, x xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx předsednictva FS x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 19.7.90
245/91 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx XX XXXX x. 206/90 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.91
578/91 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 1992 x x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.1.92
10/93 Sb., x státním xxxxxxxx XX xx xxx 1993, o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
37/93 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů
x účinností xx 1.3.93
182/94 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.10.94
183/94 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx 1994 a x xxxx 1995
s xxxxxxxxx xx 1.12.94
Xxxxxx xxxxxxx x. 206/90 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/95 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.1995.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 229/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvku.
Xxxxxxx opatření předsednictva Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 222/1990 Xx., x určení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx.
2) §31 xxxxxx č. 103/1964 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rolníků x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§18 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§49 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §1 xxxx. 2 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 250/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
4) Zákon č. 382/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §6 xxxxxx ČNR x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.
6) §7 xxxxxx XXX č. 586/1992 Sb.
7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 53/1992 Xx., o xxxxxxxxx mzdě.
8) §4 xxxxxx x. 463/1991 Xx., o životním xxxxxx.
9) §3 xxxxxx x. 463/1991 Xx.
10) §5 xxxxxx x. 463/1991 Xx.
11) §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x odst. 3 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx.
12) §9 xxxxxx XXX x. 589/1992 Sb.