Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.1995.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.1992 do 30.09.1995.


Zákon o rodičovském příspěvku

382/1990 Sb.

Zákon

Podmínky nároku a doba poskytování §1 §2 §3 §4 §5 §6

Výše a výplata §7

Uplatnění nároku §8

Zánik nároku §9

Povinnosti při poskytování příspěvku §10

Změna a vrácení příspěvku §11

Řízení o příspěvku §12

Součinnost při poskytování příspěvku §13

Odstraňování tvrdostí §14

Zmocňovací ustanovení §15

Přechodná a závěrečná ustanovení §16 §17

Účinnost §18

INFORMACE

382

XXXXX

xx xxx 18. xxxx 1990

x rodičovském xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xx usneslo xx xxxxx zákoně:

§1

Xx xxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

Xxxxxxxx nároku x xxxx xxxxxxxxxxx

§2

(1) Xxxxx xx příspěvek má xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx ve xxxx

x) xx xxx xxx xxxx

x) xx xxxxx let, xxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxx posudku (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx státního xxxxxx1) je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené x xxxxxxxx mimořádnou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx náročnou.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx je, xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx na území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Rodičem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx matka xxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx dítě xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů. Xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx péče nahrazující xxxx rodičů xx xxxxxxxx xxxx osvojené, xxxx, jež xxxx xxxxxxxx xx této xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxx, jehož xxxxx xxxxxx, x dítě xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu.

§3

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxx nemá x xxxx péče x xxxx xxxxx xx xxxx (xxxx, xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxx xxxxxx x výdělečné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výdělečné činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx2) xxxx xxxxxxxxx náležející xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxx pracovní rehabilitace,3) xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jestliže xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemocenského zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,3) xxxxxxx xxxx xx nižší xxx činí příspěvek (§7 xxxx. 1 x 2), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxx příspěvkem x xxxxxxxxx xxxxxxx (příspěvky).

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxx xxxxxxxxx činný, xxxxxxxx

x) je xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx na dvě xxxxxx denně xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxx 1 000 Xxx xxxxxxx, xxxx

x) jde x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo x jiných vážných xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx s xxxxxx,

x xxxx, x xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (v xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení, x rodič mu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx náleží, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjem x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x odstavci 1; §3 odst. 2 zde xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx celodenní xxxx x dítě xx považuje xx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxx xxx-xx o xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx vojenských xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx studia xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx není xxxxxxxx x jeslích (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (mateřské xxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x x dítěte xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxx pravidelná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxx čtyři xxxxxx xxxxx.

§5

Xx-xx dítě ze xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx delší než xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx péči x totéž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx více xxxx x xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxx x nich xxxx příspěvek xxxxxxx, xxxxxx příspěvek přednostně x pořadí xxxxx, xxxx, xxxx xxxx.

(2) Xx-xx v rodině xxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1, xxxxxx xxx xxxx o tyto xxxx příspěvek xxx xxxxxxx x manželů; xx platí obdobně, xxx-xx x ostatní xxxxxxxxx (§2 xxxx. 3).

§7

Xxxx x výplata

(1) Xxxxxxxxx xxxx 1 200 Kčs za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, činí xxxx xxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxx 40 Xxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příspěvek.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem, pokud xx x §11 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Nárok xx příspěvek xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx obsahem členství xx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx činní,

c) xxxxxxxx x vojáci x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x policisté, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x xxxxx nápravné xxxxxxx x orgánů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.4)

(2) Xx-xx xxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx, x xxxx z xxxx, xxx provádí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), uplatní xxxxx xx xxxxxxxxx.

§9

Zánik xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx zaniká xxxxxxxxx xxx let od xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx který xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Povinnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx plátci xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx ve skutečnostech, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx.

§11

Změna a xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Změní-li xx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek nebo xxxx výši, xxxxx xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx sníží ode xxx, xxx nastal xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx; xxx-xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx sníží xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnu, xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx provede xxx xxx, od xxxxx náleží.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx výši, xx xxxxxxx jej vrátit; xx platí zejména, xxxxxxxx příspěvek xxxxxxx, xxxxxxx některou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nesplnil xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.5) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vrátit přeplatek, xxxxx xxxx vydáno x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke krajskému xxxxx.6)

(3) Částky xxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxx též x běžně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx (xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx) xxxx jiného xxxxxx x výdělečné xxxxxxxx; xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mzdy.7)

§12

Xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) X příspěvku xxxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxx nemocenského zabezpečení, xxxxx je rodič xxxxxxx; xxx rozhodování x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx o něm x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx [§8 odst. 1 xxxx. x)]; xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx správního řádu.

(3) Xxx xxxxx organizací x xxxxxxxxx státní xxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a příslušnými xxxxxxxx orgány platí xxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Byl-li xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a příspěvek xxx xxxxxxxx ve xxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxx jednou; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neuhrazují.

§13

Součinnost při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, zařízení nebo xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou rozhodné xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx při provádění xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,8) x jde-li x xxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx (policisty), příslušnice (xxxxxxxxxxx) Federální bezpečnostní xxxxxxxxxx služby x xxxxx nápravné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx silách.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání.

§15

Xxxxxxxxxx ustanovení

Vláda Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx částky uvedené x §4 odst. 1 xxxx. x) x v §7 xxxx. 1 x 2, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx mzdy xxxxxxx 5 %.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§16

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxxxxxx-xx se ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 1 300 Xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx mateřský xxxxxxxxx x po xxxxx xxx, x xx xxxxx předpisů platných xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxx příjemce xxxxxx mateřského xxxxxxxxx, xxxxxx příspěvek ve xxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) O xxxxxxxx xx xxxxxxxx příspěvek, xxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 1990 x o xxxxx xxxxxx xx xxxxxx dne pravomocně xxxxxxxxxx, xx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 1990 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx xxxx.

§17

Xxxxxxx xx

1. zákon č. 107/1971 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva xxxxxxxxxxx shromáždění č. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 110/1984 Sb., xxxxxx x. 50/1987 Xx. x zákona x. 180/1990 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 130/1984 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 56/1987 Sb. x xxxxxxxx x. 259/1990 Xx.

§18

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1990.

Havel v. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 382/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1990.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

117/1992 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 382/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx příspěvku

s xxxxxxxxx xx 1.4.1992

Právní předpis x. 382/1990 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.1995.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §8 xxxx. x) č. 4 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 114/1988 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v sociálním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §12 zákona x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.

3) §83 xxxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení.

§119 x 120 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4) §8 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 114/1988 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5) §8 xxxx. x) x. 6 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 114/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §244 x xxxx. xxxxxxxxxx soudního xxxx.

7) §276 x xxxx. občanského xxxxxxxx xxxx.

8) §2 xxxx. 3 zákona České xxxxxxx xxxx x. 114/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.