Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2000 do 31.12.2000.


Zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla republiky)

576/90 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1
Státní rozpočet republiky §2
Obsah státního rozpočtu republiky §3
Příjmy státního rozpočtu republiky §4
Výdaje státního rozpočtu republiky §5
Návrh státního rozpočtu republiky §6
Řízení prací na vypracování návrhu státního rozpočtu republiky §7
Rozpočtové provizórium §8
Rozpočty ústředních orgánů §9
ČÁST II. Hospodaření podle státního rozpočtu republiky
Odpovědnost za hospodaření §10
Časové použití a účelovost rozpočtových prostředků §11
Úhrada potřeb rozpočtově nezajištěných §12
Rozpočtová opatření §13
Rozpočtové rezervy státního rozpočtu republiky §14
ČÁST III. Státní fondy republiky §15
ČÁST IV. Státní závěrečný účet republiky a státní finanční aktiva a pasíva České republiky
Obsah státního závěrečného účtu republiky §16
Návrh státního závěrečného účtu §17
Státní finanční aktiva a pasíva České republiky §18
ČÁST V. Kontrola rozpočtového hospodaření
Kontrolní působnost vlády §19
Kontrolní působnost ministerstva financí §20
ČÁST VI. Rozpočty obcí
Úloha rozpočtů obcí §21
Obsah rozpočtu obce §22
Příjmy rozpočtu obce §23
Výdaje z rozpočtu obce §24
Vypracování rozpočtů obcí a hospodaření podle jejich rozpočtů §25
Závěrečný účet obce §26 §27
ČÁST VII. Rozpočty okresních úřadů
Rozpočty okresních úřadů §28
Závěrečný účet okresního úřadu §29
ČÁST VIII. Porušení rozpočtové kázně
Důsledky porušení rozpočtové kázně §30
ČÁST IX. Rozpočtové a příspěvkové organizace
Zřizování, změny a zrušování rozpočtových a příspěvkových organizací §31
Finanční hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací §32
ČÁST X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Zjišťování rozpočtových důsledků právních předpisů a opatření §33
Přechodná ustanovení §34
Zmocnění §35 §36
Zrušovací ustanovení §37
Účinnost §38
XXXX PRVNÍ
§1
Základní ustanovení
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxx závěrečného účtu Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontroly xxxxxx hospodaření. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1) x rozpočtů xxxxxxxxx xxxxx 6) x upravuje xxxxxxxxx x zásady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx").
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
§2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx republiky
Xxxxxx xxxxxxxx republiky xxxxxxxx očekávané xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx rozpočtovém xxxx. Xxxxxxxx x finanční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x x rozpočtům xxxxxxxx xxxxx republiky.
§4
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx republiky xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx:
a) daně, xxxxxx, clo x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vybírané x Xxxxx republice,
x) xxxxxxxx vybírané orgány Xxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx orgány"), xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx působnosti,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
g) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke krytí xxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx jen se xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx republiky
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx:
x) xxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím x xxxxxx působnosti,
x) xxxxxx xx emisi xxxxxxxx cenných xxxxxx x xx její xxxxxx, xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lhůty splatnosti, xxxxx x výdaje xx xxxxx cenných xxxxxx xx jiných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu republiky,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úroky x xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx obcím x okresním úřadům,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, 7)
f) xxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxx.
(2) Na konkrétní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx poskytují účelové xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx být použity xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx republiky.
(3) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx:
a) dotace x xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 8)
x) návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x okresním úřadům x jejich prostřednictvím xxx organizacím xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxx občanským xxxxxxxxx 9) x xxxxxxxxxx stranám, 10)
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx na tyto xxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx republiky xx výši stanovené xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o státním xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 11)
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xx chovem xxxx, drží plemeníky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plemenitby hospodářských xxxxxx, 13) xxxx xxxx vlastníky xxxx xxxxxxx lesa.
§6
Návrh xxxxxxxx xxxxxxxx republiky
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vypracovává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxxxxx x ústředními xxxxxx a orgány xxxxxxxxxx xxxxxxx státních xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx republiky xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxx se xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx rozpočtů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx x kalendářním xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx xxxxxx xxxx.
§7
Řízení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx orgány x orgány xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx republiky. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx podklady xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx i na xx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx schválen před 1. lednem rozpočtového xxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xx 1. xxxxx rozpočtového xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rok podle xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx předloženého xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "rozpočtové xxxxxxxxxxx").
(2) Xxxxxx-xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní radě xxxx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxx s předchozím xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx rozpočtového xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx rozpočet republiky xx jeho xxxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu republiky xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústředních xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nepatří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministr xxxxxxx.
(2) Rozpočty xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx odvody xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dotace xx xxxxxxxx xxxxxxxx republiky xx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Ústřední xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxx v příslušných xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx projednává v xxxxxxxxxxx orgánech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
§10
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx odpovídá Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxx republiky a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx.
(2) Ministři x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx x projednávají xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady. Ministr xxxxxxx projednává xxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Všeobecná xxxxxxxx správa v xxxxxxxxxx orgánu Xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozpočtů xxxx, rozpočtů xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x x výsledcích xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Ústřední xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, obce, xxxxxx xxxxx republiky, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příjemci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx republiky x xxxxxxxx politických xxxxx x hnutí 12) a subjekty, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx předkládat xxxxx xxxxxx závěrky x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx průběžné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředního xxxxxx xx jeho rozpočtovou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxx xx Xxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx.
§11
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx prostředky mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx rozpočtovém xxxx, a xx x xxxxxx, na xxxxx byly státním xxxxxxxxx xxxxxxxxx určeny.
(2) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěných
(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mimorozpočtových xxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx nezajištěnou potřebu xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rezerv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx rozpočtu,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci rozpočtu.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx provádění rozpočtových xxxxxxxx.
(3) Ústřední xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Vláda nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministr financí xxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nezabezpečených ve xxxxxxx rozpočtu republiky, xxxxxxxx je xxxxx xxxx x rozpočtu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx příjmy xxxx úsporami na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx výdaje. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx opatřeních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx uvolnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx souhlasem Xxxxx xxxxxxx xxxx.
§14
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxxx xx ke krytí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejí xx xxxxxxx rozpočtu republiky xxxxxxxxxx rezervy.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx výši xxxxxxxxx Xxxxx národní rada x rámci státního xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx rezervami xxxxxxxx xxxxxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx financí.
(4) X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx republiky xxxxxx xxxxx zprávu Xxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx x plnění xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX FONDY XXXXXXXXX
§15
(1) Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prostředků xxx xx xxxxxxxx mohou xxx zřízeny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní rady, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, způsob xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgán, pověřený xxxx správou. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podrobněji xxxxxxx, xxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxx rozpočtový rok xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, přehled xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx fond xxxxxxxxx neodpovídá za xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXX ZÁVĚREČNÝ ÚČET XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX A XXXXXX XXXXX REPUBLIKY
§16
Obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
(1) Státní xxxxxxxxx xxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx státního závěrečného xxxx republiky xxxxx xxxxxxxxx účty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bilance xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§17
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxxxx ročního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánech Xxxxx xxxxxxx rady.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgány, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pověřenými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na úhradu xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx úřady x xxxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx republiky.
(4) Xxxxx xxxxxxxx závěrečného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxx rozpočtového hospodaření xxxx x xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx nejpozději do 30. dubna kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx navazujícího xx xxxxxxxxxx xxx.
(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx ústředních xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx na vypracování xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondů republiky.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtového hospodaření xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx republiky xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxx Xxxxx národní xxxx.
§18
Xxxxxx xxxxxxxx aktiva x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxx jsou xxxxxx finančními xxxxxx.
(2) Součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je "Xxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx", xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výdaji xx dávky důchodového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výběrem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx stavu ke xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtového roku. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze
x) na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,
x) na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Evidenci státních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "státní xxxxxxxx aktiva a xxxxxx republiky") vede xxxxxxxxxxxx financí.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přehled x xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivech x pasívech xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx podává Xxxxx národní xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Státních xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x minulých xxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx lze xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Hospodaření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§20
Kontrolní xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx fondů xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx plateb, xxxxx jsou příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx republiky x xxxxxxxx fondů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v působnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, občanským xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x kontrolu hospodaření x xxxxxxxxx okresních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX OBCÍ
§21
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Finanční xxxxxxxxxxx xxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spojen xxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxxx a případně x návratná xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx dotace ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obce xxxx jejího podílu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx státního rozpočtu xxxxxxxxx xx zabezpečí xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy. 14)
(4) Odvody xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákona.
§22
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx xxxxx. 15)
(2) Rozpočet xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x) x xxxxxxxxxxx xx založeným x xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxx uzavřených smluv.
§23
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředků z xxxxxxxxx peněžních fondů,
x) xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x zařízení založených x zřízených xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxx,
x) xxxxx záloh 16) xx daň x příjmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx daně (xxxxxxxxx x dodatečně xxxxxxxx xxxx dodatečně xxxxxxxx xxx) x příjmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx na území xxxx bydliště k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němuž xx daňová xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx vybírané srážkou xxxxx zvláštní sazby 17) x x xxxxxxxx daně (xxxxx xx daň) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxx 18) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx osoby,
x) 10 % xxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx 18) xxxxxxxx xxxxx §38h xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 19) umístěnou xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, popř. xxxxxxxxx xx xxxxx obce, xxxxx daň xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §6 odst. 4 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx Praze a xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzni plyne xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 70 %,
x) xxxxx xx 20 % xxxxxxxxxxxxx výnosu daně x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx požitků xxxxxxxx xxxxx §38h xxxxxx o daních x příjmů s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §6 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxx xx na xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podílí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným okresním xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx,
g) xxxxx xx 20 % celostátního xxxxxx xxxx (xxxxx na xxx) x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, 20) x xx xx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxx,
h) xxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx je xxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) úvěry, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) sdružené xxxxxxxxxx, xxxx, výnosy x cenných papírů, xxxxxx a loterií x xxxx nahodilé xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x státních xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
n) xxxxxx ukládané xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx výnosu xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx g) xx xxxxxxxxxxxxx daně 21) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx xxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(3) Xxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) není příslušenství xxxx a xxx, xxxxx xxxxxx přiznána xxxx dodatečně přiznána xx xxxxxxxxx lhůtě. 22)
(4) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx.
§24
Výdaje x xxxxxxxx obce
X xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxx xx xxxxxxx obce, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x návratné xxxxxxxx xxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obvodu xxxx, xxxxx i dotace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxx soukromého podnikání xxxxxx,
x) splátky xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxx x xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obce,
x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. 2)
§25
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obcí a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx které se xxxxxxxxxxx xxxxxx rozpočet xxxxxxxxx.
(2) Rozpočet xxxx schvaluje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. 3)
(3) Xxxx xxxx přednostně xxxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonem.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx vlastních peněžních xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx navzájem x xxxx kromě xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx před 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx rozpočtové xxxxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plynulého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx založených x xxxxxxxxx.
(7) Xxxx provádí kontrolu xxxxxxxxxxx se svými xxxxxxxxxxxx prostředky.
§26
Xxxxxxxxx xxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxx hospodaření za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx obce") xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx obce. 4)
(2) Součástí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x organizacím x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxxx rozpočtu republiky x ke xxxxxxx xxxxxx republiky.
(3) Xxxxxxxxx účet xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§27
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcí, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tj. strukturu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx město xx xxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
§28
Xxxxxxxx okresních xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx řídí jeho xxxxxxxxx.
(2) Rozpočet xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jako státní xxxxxxxx xxxxxxxxx. 6)
(3) Rozpočet xxxxxxxxx xxxxx schvaluje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. 5)
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx:
x) 30 % xxxxxxxxxxxxx výnosu daně x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x funkčních požitků 18) xxxxxxxx xxxxx §38h xxxxxx x xxxxxx x příjmů, x výjimkou daně xxxxxxxxxxx xx příjmy xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx příslušenství daně 21) s xxxxxxxx xxxxx x exekučních xxxxxxx. Tato xxxx xxxxxxxxxxxxx výnosu není xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzně,
x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx daních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) správní xxxxxxxx xx úkony xxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci,
x) xxxxxxxx prostředky,
g) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx hradí:
a) xxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) splátky xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx a xxxxx x nich,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx zřizuje xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xx hospodaření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11, 12 a 13 xxxxxx xxxxxx.
(10) Okresní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy jen x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rozpočtu.
(11) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.
(12) Přebytky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx roku xxxxxxxxxxx.
§29
Závěrečný xxxx okresního xxxxx
(1) Závěrečný xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx úřadu.
(2) Součástí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obcím, x xxxxxxxxxxx v xxxx působnosti, xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx okresního xxxxx se xxxxxxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx xxxx republiky.
(4) Xxxxxxxxx xxxx okresního xxxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxxxxxxx. 5)
ČÁST OSMÁ
XXXXXXXX ROZPOČTOVÉ XXXXX
§30
Xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx kázně
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx subjekty, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 1 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx částky.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx rozpočtů obcí x okresních xxxxx, xxxxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxx zadržené prostředky xxxxxx penále se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx zjistil.
(3) Xxxx-xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx zjištěno vnitřní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu uvedenému x §20 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxxx, xxxxxxx xx penále xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx , které x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 500 Xxx, xx neplatí.
(5) Xxxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx počítaných od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž došlo x porušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částek, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx finanční xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 1. Obec xxxx xxxxxxx úlevy x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§31
Zřizování, xxxxx a zrušování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Ústřední xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxx-xx zřízením a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx zřízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; název xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tomu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx, x němuž má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) vymezení xxxx, xx kterou je xxxxxxxxxx zřizována.
(3) X xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx splynutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rozhodnutí, x němž xxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x závazky xx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Rozpočtové xxxx příspěvkové organizace xxxxxxxx,xxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3, xxx zrušením. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeným v xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zániku xx xxxxxxxxxxx.
(5) Zřizovatel xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zřízení, xxxxxxxx, splynutí, rozdělení,případně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, a xx x uvedením xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§32
Finanční xxxxxxxxxxx rozpočtových x xxxxxxxxxxxxx organizací
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodaří x rozpočtovými xxxxxxxxxx, xxxxx jim stanoví xxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxx vztahy xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxx x dosahovaly xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx plnily xxxxxx úkoly a xxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx svého zřizovatele.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxx. O xxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx financí.
(5) K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x potřebné xxxxxxx x zvýšení xxxxx x hospodárnost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvářet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx fondy; zůstatky xxxxxx xxxxx koncem xxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x okruh xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx rozpočtové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX
§33
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, nařízení x xxxxxxxx xxxxx, vyhlášek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, x xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxx xxxxxxxxx xxxx navrhovatel xxxxx a zdůvodnit xxxxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxx republiky, xxxx xxxxxx projednat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§34
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx federálních ústředních xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx došlo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxx xxxxxxxx za jeho xxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx tento xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 1990 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 1990 se xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 163/1989 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx prostředky Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).
§35
Xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxx závazný právní xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průmyslu.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx
x) provede §11 xxxx. 2, §13 odst. 2, §32 odst. 5 x §32 xxxx. 6,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozestavěné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx příspěvků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám na xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, ve xxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx republiky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zákonného xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§36
(1) Xxxxxxx financí xx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx neshody xxxx příjmy a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx 6 % celkových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozpočtu na xxxxxxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx splátek xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kurzové rozdíly, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x úvěry x obdobnými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxx xxxxxxxxxxx rozvojových programů.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, x xxx souhrn splátek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rocích 8 % xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx republiky.
(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zajištěn xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx uhradit Xxxxx xxxxxxxxx xxx, co Xxxxx xxxxxxxxx vynaložila x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx uspokojení xxxxxxx. Xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx úplné nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ručení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§37
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx
1. xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 163/1989 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx),
2. xxxxx XXX č. 174/1982 Xx., x xxxxxxxxxxx určení x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. zákon XXX x. 208/1988 Xx., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx.
§38
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxxxxx v. r.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 576/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1991.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
579/91 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 92 x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx XXX č. 576/90 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX x xxxx x XX (rozpočtová pravidla xxxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.1.92
166/92 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 576/90 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX x obcí x XX (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx XXX x. 579/91 Xx.
x xxxxxxxxx xx 15.4.92
321/92 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 425/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 266/91 Xx. x xxxxxx XXX x. 542/91 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.92
10/93 Xx., x státním xxxxxxxx XX xx xxx 1993, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ČNR x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.93
189/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 576/90 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR x xxxx v XX (rozpočtová pravidla xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx XXX č. 579/91 Xx., zákona XXX č. 166/92 Xx., xxxxxx XXX x. 516/92 Xx. x xxxxxx XXX x. 10/93 Sb., x xxxxxxxx xxxxx x. 424/91 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 468/91 Sb. x zákona x. 68/93 Sb.
s xxxxxxxxx xx 15.7.93
57/95 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx XXX x. 576/90 Sb., x xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx prostředky XX x obcí v XX (rozpočtová pravidla xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 24.4.95
154/95 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 576/90 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX a xxxx x XX (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
160/95 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.96
160/97 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx ČNR č. 576/90 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX x obcí v XX (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 15.7.97
360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí
x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
Xxxxxx xxxxxxx x. 576/90 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
Xxxxx XXX č. 418/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.
2) §17 xxxxxx XXX č. 367/1990 Sb.
§360a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx.
4) §20 xxxx. 2 zákona XXX x. 367/1990 Xx.
5) §24 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx.
6) Xxxxx XXX č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x některých dalších xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx.
7) §26e xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 300/1990 Xx.
10) Xxxxx č. 15/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxx. xxxxxxxx č. 136/1985 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx vlastnictví, ve xxxxx xxxxxxxx x. 74/1989 Sb.
Zákonné xxxxxxxx předsednictva Federálního xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky č. 206/1990 Sb., x státním xxxxxxxxxxxx příspěvku.
12) §18 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
13) Zákon XXX č. 240/1991 Sb., x xxxxxxxxx x plemenitbě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
14) §21 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx.
15) §19 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx.
16) §38a xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §36 xxxxxx ČNR č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §6 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §4 xxxx. 9 zákona XXX x. 337/1992 Xx., x správě xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §58 xxxxxx XXX č. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §40 x 41 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx.