Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2004 do 31.12.2004.


Zákon o státní správě a samosprávě ve školství

564/90 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2
ČÁST II. Výkon státní správy ve školství
Ředitel §3
Obecní úřad obce s rozšířenou působností §4
Krajský úřad §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11
Ministerstvo §12 §13
ČÁST III. Zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení §13a §13b §13c
ČÁST IV. Výkon samosprávy ve školství
Působnost obce §14 §15
ČÁST V. Rada školy §17a §17b §17c §17d §17e §17f §17g §17h
ČÁST VI. Česká školní inspekce §18 §19
ČÁST VII. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů §19a §19b §19c §19d §19e
ČÁST VIII. Zvláštní ustanovení
Podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia §20
Hospodářská činnost škol a školských zařízení §21
ČÁST IX. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Vztah k obecným předpisům o správním řízení §22 §22a
Rozsah působnosti zákona §23 §23a
Přechodná ustanovení §24
Zrušovací ustanovení §25
Účinnost §26
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxx správu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx školského xxxxxxxx (xxxx xxx "ředitel"),
x) xxxxxx úřady xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx,
d) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),
f) jiné xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx, pokud tak xxxxxxx zvláštní xxxxx.
§2
Samosprávu xx školství vykonávají
x) xxxx,
b) xxxx, 18)
c) xxxx škol, jsou-li xxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
VÝKON XXXXXX XXXXXX VE XXXXXXXX
§3
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx řídí xxxxx, xxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x odvolává xxx zástupce. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, předškolního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x studijní xxxxxxxx žáků. Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x zpřístupnění veřejnosti xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx školy. Xxxxxxx xx xxxxxxx účastnit xx xxxxxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx školy. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxx x xxxxxxx xxxx byli xxxxxxxxxxx x průběhu vzdělávání x xxxxxxx žáka.
(2) Xxxxxxx rozhoduje
a) x xxxxxxx povinné školní xxxxxxxx,
x) o dodatečném xxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, školní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx lze přijmout,
d) x xxxxxxxx dětí xx xxxxxxxxxxx mateřských xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxx xxxx xx přednostně xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pobyt xx xxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx x dětském domově xx xxxxxxxx obvodu xxxxx,
x) o xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx školách, xxxxxxxxx xxxxxxx, speciálních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x hmotného xxxxxxxxxxx xxxxx středních xxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze studia x x xxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxx x xxxx x mládež xx xxxxxxx x xxxxxxxxx výchovou x xxxxxxxxxxxx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx stravování,
k) o xxxx příspěvku x xxxxxxxxxxxx případech na xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x poskytováním základů xxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxx.
x) x xxxxxxx žáka xx xxxxx studijního xxxx xxxxxxxx oboru x xxxxxxxxx ročníku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) o uznání xxxxxxxxxxx vzdělání.
(3) Ředitel xxxx xxxxx místních xxxxxx a podmínek xx základě požadavků xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx postupovat ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx úhrady xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx.
§4
Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností
Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx návrh rozpisu xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 pro xxxxx x xxxxxxx zařízení x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 2 x 12 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) zpracovává x předkládá krajskému xxxxx rozbor xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 x 12 podle xxxxxxx xxxxxx x závazného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 5,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxxxxxx postupem x xxxxx společných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxxx a finančních xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x obvodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 x 12 xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx se závazným xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x zpracovává data x dokumentace x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx působnosti xxxxx §14 xxxx. 2 x 12 v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxx xxxx
Vedoucího odboru xxxxxxxxx xxxxx odpovědného xx výkon státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx kraje 19) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx útvaru xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajského xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx x druhé xx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x každé xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx správním xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x stavu xxxxxxxx x rozvoje xxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx ("xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx a výroční xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, schválené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx krajský xxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx stanoví strukturu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výroční zprávy.
§7
Xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx inspekce x předškolních zařízeních, xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 x xxxxxxxx písmen x) a k),
x) rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx §14 xxxx. 8 písm. x),
d) xxxxxxxxx x nostrifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školami,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx docházet xx xxxxx x o xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxx školní docházky, 3)
x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, 5)
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, škol a xxxxxxxxx zařízení, které xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxx ve xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, 6)
x) xxxx souhlas xx xxxxxxxxx xxxx, 7)
x) jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx úkoly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxx vztahů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, školy x xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxx §16, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxxxxxx úřad sděluje xxxxx souhlas xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jimi xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx předškolním zařízením, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jim sloužícím, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx zařízení (dále xxx "xxx") xxxxxxxxxxx x spravovaných kraji x samostatné xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x náhrady xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx vykonávanou na xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx náklady xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x výukou xxxx zdravotně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxx pomůcky a xxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx potřeby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků x služby, které xxxxxxxxx s rozvojem xxxx x kvalitou xxxxxxxxxx, x kontroluje xxxxxxx xxxxx přidělených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx rozepisuje x prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx zařízením jim xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obcemi, finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx rozpisu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxx kraje. X rozpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozbor xxxxxxxxxxx xx školy x školská xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x postupem stanoveným xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx krajským úřadem xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízením xxxxx společných xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ministerstvem x xxxxxxx výsledky zúčtování xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní závěrky x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx a zpracovává xxxx x xxxxxxxxxxx x evidencí xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se sídlem x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x x termínech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jím pověřené xxxxxxxxxx.
§10
Krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením, školám x školským xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxx x rozsahu x xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kontroluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotací x xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 8)
§11
(1) Xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předškolních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx konzultace x pracovněprávních xxxxxxxx x mzdových otázkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxxx x řediteli xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx
§12
(1) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, školy a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výchovy x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx x školská xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Ministerstvo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zřizovat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v celém xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx prostředků pro xxxxx x školská xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx forem, xxxxx xxxx řízení vzdělávání, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x škol, předškolních x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx do sítě xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) přiděluje xxxxxx finanční prostředky xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx školy a xxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxx, v nichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx forem, xxxxx xxxx xxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxx xx další xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxxxx v souladu xx schváleným dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x školských xxxxxxxx, které xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxx xxxxx xxxxxx inspektory; xxx jmenování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx předškolních xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví xxxxxxxx xxxxxx provozuschopnosti xx zvláštním zřetelem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí; xxx xxxxx zařazování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sítě, posuzování xxxxxx xxxx v xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, škol x školských xxxxxxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxx mzdových xxxxxxxxxx, státem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) přiděluje xxxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx počtu xxxx a žáků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) zpracovává x xxxxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 4 xxxx xxxxxxxxxx záměr vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxxxxx výchovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx kraje,
x) xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx záměry x xxxxx projednává xxxx po 2 xxxxxx a sestavuje xxxxxxxxxx záměry České xxxxxxxxx,
x) povoluje xxxxxxx, 9)
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx základních xxxx, 10)
x) xxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx zásady o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
m) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozpočtu xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou působností,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyúčtování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x školských zařízení, xxxxx nezřizuje stát, xxxx nebo obec xx školní xxx,
x) xxxxxxxxx závaznou xxxxxx, xxxxxx při xxxxxxxxxxx x termíny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona,
x) společně x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovuje xxxxxxx postup x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zúčtování prostředků xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
r) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx jejich xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) rozhoduje xxxxx xxxxxxxxxx zákona 24) x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 25) xxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) druhy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx školních tiskopisů xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) závazný xxxxxx x xxxxxxxx předávání xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, termíny x xxxxxx xxxxxxxxx dat x xxxxxx dat, xxxxxxxx k předávání xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx školství x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 20) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti zřizovací xxxxxxx x xxxxxxxx xxx rozhodování o xxxxxxx, rozdělení, sloučení, xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx x školských xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávací činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx o xxxxxxx zdravotnické xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"); xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx"),
x) sestavování xxxxxxxxxxx xxxxxx x pravidla xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx zákona,
x) xxxxxxxxxxx x organizaci x financování soutěží x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dohodě s xxxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),
d) xxxx příspěvku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx škole x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx o plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,
x) pravidla xxxxxxxxx x klasifikace xxxx, xxxxx výchovných xxxxxxxx x postup xxx xxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxxx x rovnocennosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a mládeži xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx x způsob xxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) výši xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x věcnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x dohodě x ministerstvem xxxxx x sociálních věcí x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx péčí x xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx výchovou a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x dohodě s xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx integraci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx předškolních xxxxxxxx, xxxx, středních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sloužících.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXX ŠKOL, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXX
§13x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx síť xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejňuje.
(2) Xxxxx, xxxxxxx zařízení x předškolní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx obec podle §14 xxxx. 2, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Účastníky řízení x zařazení xx xxxx xx škola, xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X síti xx xxx xxxxxx školu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x adresa xxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx x trvalý pobyt xxxxxxxxxxx, xx-xx jím xxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxx xxxxx x xxxx školy, xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx sdružuje,
x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.
U xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xx uvádí xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x o xxxxx podle §13b xxxx. 1 xxxx. x) x p) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx příslušný, xx 30. xxxx. Krajský xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx obec xxxxx §14 odst. 2, x pracovišť xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vyjádřením xx 30. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvu.
(5) Xxxxx státní správy, xxxxx zařazuje do xxxx podle xxxxxxxx 2, může x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předložení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, školského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13x
(1) Xxxxxx x zařazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, škol x xxxxxxxxx zařízení xx sítě xxxxxxxx:
x) xxxxx školy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x příjmení, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxx,
x) název, xxxxx, xxxxxx formu xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jméno x xxxxxxxx, trvalý xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem, je-li xxxxxxxxxxxx školy, předškolního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx právnická xxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zřizovatele x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxxxxxxxxx a školského xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxx případu, xxx návrh na xxxxxxx školy, xxxxxxxxxxxx xxxx školského zařízení xxxxx x návrhem xxxxxxxxx listiny podává xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxx xx školství,
x) xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a příslušného xxxxxx xxxxxx správy x užívání příslušného xxxxxxx, xxxxxxxxx nemovitosti xxx xxxxxxxxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx, 15)
g) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx zřizovatele je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyjádření xxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtu xxxx, xxxxxxxxx jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx x kladné xxxxxxxxx xxxx,
x) x případě středních x xxxxxxx škol, xxxxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx jim xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
i) x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx učebních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx, x které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotlivých vyučovacích xxxxxxxx x profilů xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx zabezpečení provozu xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení nebo xxxx závazný xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
n) xxxxxx xxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx školského xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxxxx x životopis xxxxxxxx xxxxx nebo vedoucího xxxxxxxxx xxxxxxxx,
o) xxxxx zahájení činnosti,
x) předpokládaný xxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x tříd xxxx údaje o xxxxxxxxxxxxx kapacitě školského xxxxxxxx, xxxxxxx všechny xxxxx školy xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx správy, který xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §13a xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), f) x x), xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předškolního xxxxxxxx.
(3) Orgán xxxxxx xxxxxx, xxxxx zařazuje xx xxxx xxxxx §13a xxxx. 2, xxxxxxx, zda žádost xxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx 60 xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx správy xx vždy povinen xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx záměrem xxxxxxxxxxxx x příslušného kraje x rozhodnout v xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozvoje xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xx sítě xxxx být xxxx xxxxxxxxxx, datum jeho xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx ministerstvo
x) účastníkům řízení,
x) xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
x) České školní xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx §13a xxxx. 5.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx Xxxxxxxxxxxx hospodářství, xxxxxx xx
a) xxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxx inspekci.
(6) X xxxxxxx kladného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) název a xxxxx xxxxx, předškolního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxxx a rodné xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx školy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, sídlo, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx zřizovatele x xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx právnická xxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o xxxxxxxx xx sítě xxx xxxxx x orgánu xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx osmi xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx státní správy, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, postoupí xxx nadřízenému xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přezkoumání.
(8) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xx sítě xxxxxxxx v prvním xxxxxx lze xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx rozhodne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx o rozkladu xx nelze xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(9) Dojde-li ke xxxxxx x údajích, xxxxx zřizovatel uvedl x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, s xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x p), xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy, xxxxx xxxxxxxx do xxxx podle §13a xxxx. 2, nejpozději xx 14 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
§13x
(1) Xxxxx xxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §13a xxxx. 2, xxxxxx xxxxxx o vyřazení xxxxx, předškolního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sítě
a) xx základě xxxxxxx xxxxxxx zřizovatele,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxxx, předškolního xxxx xxxxxxxxx zařízení anebo xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
c) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařazení xx xxxx,
d) xxx xxxxxxxx porušení xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx nebo platných xxxxxxxxxxx a hygienických xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx obsahovat zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle §13b xxxx. 1 xxxx. a) až x), e) x x).
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx o vyřazení xx sítě xx xxxxx, xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxx xxxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §13a xxxx. 2, xxxxxxxx x opatřeních, xxxxx xxxxxx nehospodárnému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx o zařazení xx xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle §13a xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx zařízení xxxx školské zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx obec, x xxx xx xxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx základní xxxxx; x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx gymnázia, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx základní xxxxx.
(6) Při xxxxxxxx školy xx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rok xxxxx xxxx školy xxxx xxxxxx zákonným xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXX SAMOSPRÁVY XX XXXXXXXX
Působnost xxxx
§14
(1) Obec xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx obvod xxxx xxxxx spádový obvod xxxxxxxx školy; xxx xxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obvody x xxxxxxxxxxxx k případným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zřizované xxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx se sousední xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx uměleckou školu, xxxxxxxxx xxx volný xxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx, xx xxxxx xx žák xxxxxx xxxxx, xxxxxxx hradit xxxx, xxxxx školu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 9, xxxxx tvoří xxxxxxx xx xxxxxx x opravy, materiální xxxxxx, služby a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výplaty fyzickým xxxxxx neposkytované xxxxxxxx xxxxxx připadající xx xxxxxxx žáka xxxx xxxxx, pokud se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxx, xxxxx xx zřizovatelem xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxx xx xxx xxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxx do základní xxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx obec xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx v jejím xxxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bezplatné xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Ustanovení xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx, je-li důvodem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žáka x xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx školském xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx péči 23) xx xxxx xxxxx xxx 8 xxxxx xxxx je-li xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx vyučovacím xxxxxxx než xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxx žáci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xx věci úhrady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 5 a 6 xxxxxxxxx xxxx.
(8) Xxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jídelny, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx přijmout,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. c) x x), xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx zařízení zřizovaná xxxx,
x) přijetí xxxxxxxx na základě xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v předškolních xxxxxxxxxx, školách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx.
(9) Obec xxxxxxxx předškolní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx zejména xxx, xx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, učebnic, školních xxxxxxx x potřeb xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxx x školská xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na neinvestiční xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxx obdrží xx státního rozpočtu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
(11) Obec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxx stravování xxxx a žáků xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx.
(12) Xxxx může se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx zřizuje xxxx xxxxxxxxxx, prokáže-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výchovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nepřiděluje xxxxxxx xxxx podle §8 xxxx. 2. Ředitele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx rada obce xx souhlasem krajského xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x stanoviska xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x dohodě zřizovatele x krajským xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(13) Xxxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx jmenuje xx základě výsledků xxxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxx ředitele předškolních xxxxxxxx, škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx. Xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§15
(1) Xxxx xxxxxxxxx své xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx výchovy a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, školám x xxxxxxxx zařízením v xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, zejména
x) xxxxxxxx rozvoje,
x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) personální x sociální podmínky xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx na zkvalitnění xxxx poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výchovně vzdělávací xxxxxxxx předškolních xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předškolních xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x jejím xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro výchovu x xxxxxxxxxx. 16) Xxxxxx xxx xxxxxxx x vzdělávání se xxxx zřizují x xxxx x více xxx xxxx školami. Xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx x školská xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx dvěma xxxxxxxx xxxxxxxx z xxx pedagogických xxxxxxxxxx.
§16
Kraj
Xxxx v samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace x xx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx
x) střední xxxxx, odborná xxxxxxxx, xxxxx odborné školy x xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jim xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx základní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx školy, těsnopisný xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výroby x xxxxxx hospodářství,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zdravotnických zařízeních, xxxxxxx xxxxx, zvláštní xxxxx, zvláštní předškolní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx školy,
x) xxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) školská xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
l) xxxxxxxx školy,
m) xxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx školám x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) zařízení xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx.
§16a
Kraj x samostatné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vytvářet xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeních, podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školách, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx učilištích, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx výchovou x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/2002 Xx. x účinností xx 28.6.2002
§17
(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zřizuje, zejména xxx, xx zabezpečuje xxxxxxxxxx výdaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředků, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.
(2) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místních xxxxxx x podmínek u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.
(3) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenuje xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zřizuje. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je jmenování x odvolání neplatné.
(4) Kraj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx xxxx xxx xxxxx x školská xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, školní pomůcky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXX XXXXX
§17x
Xx škole xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx školy xxxxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáků, zletilým xxxxx, xxxxxxxxxxx školy, xxxxxxx xxxx x xxxxxx osobám xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx.
§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/1995 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.7.1995
§17x
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Rada xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) písemné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilých xxxx školy x xxxxxxx vyšší xxxxx x xxxxxxxxxxxx, pokud xx škola xxxx xxx 300 žáků, xxxx
x) písemné xxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxx zletilých xxxx x zákonných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx škola xxxx xxx 300 xxxx, xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx xxxxx xx nezřídí, xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §17c xxxx. 1 xxxx. x).
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx školy
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zástupců xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxx formou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx školy,
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx.
§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/1995 Sb. x účinností xx 27.7.1995
§17x
(1) Xxxx xxxxx xx xxxx až xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx členem xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx let. Xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx státem registrovanou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náboženskou společností,
x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
1. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx svých xxx,
2. x xxxxxxx střední xxxxx x konzervatoře xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezletilých žáků xxx, xx nejméně xxxxx člen xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx členů rady xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
3. x případě xxxxx odborné školy x xxxxxxxx konzervatoře xxxx ze xxxxx xxx;
x) xxxxxxx xxxxx xxxx školy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z pracovníků xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxx zřizované ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx žáci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x) x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx,
b) x xxxxxxx střední xxxxx x xxxxxxxxxxxx zletilí xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx žáky a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školy xx xxxxxx zákonnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáků,
x) v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x výjimkou konzervatoře xxxx xx svých xxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členy do xxxx školy.
(3) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx rady xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx listina xxxxx xxxxxxxxxx §17d xxxx. x), zůstanou xxxxx x xxxx xxxxx neobsazena. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§17x
O xxxxxxx xxxx školy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Zřizovací xxxxxxx xxxxxxxx tyto podstatné xxxxxxxxxxx:
x) xxxxx x xxxxx xxxxx, x níž xx xxxx školy zřízena,
x) počet xxxxx xxxx školy,
c) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
§17d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/1995 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.7.1995
§17x
(1) Xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, návrh rozpočtu xxxxx, zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx také xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) vyjadřuje xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx připravuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxx příslušnému orgánu xxxxxx správy xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx požádat Xxxxxx školní xxxxxxxx x inspekci x xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x střední x vyšší xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu hospodaření.
(2) Výroční xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx schvalovacími doložkami xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, praxi x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxxxx dětí,
x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání xxxx (xxxx. v xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x ročníků) x xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxx inspekcí,
g) xxxxx x mimoškolních xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxx
1. celkové xxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx zástupců,
3. xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
4. ostatní xxxxxx;
b) xxxxxx
1. investiční xxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx
- xxxxxxx xx platy xxxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxx xxxxxx náklady,
- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxxxxx,
- výdaje xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
- stipendia,
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provedené xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, Xxxxxx školní inspekcí, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kontrol jinými xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx výkazů x xxxx hospodařících jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx nehospodaří x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu xxx odstavce 3.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxx x povinné xxxxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnout, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 17)
§17f
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o činnosti xxxxx, návrhu xxxxxxxx x zprávy x xxxxxxxxxxx školy, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oboru, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx rozhodne xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx školy xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx projednávání xxxx předložené xxxxxx xxxxxxxx inspektora. X xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zprávu x hospodaření xxxxx, xxxxxx x jejímu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx krajského xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zdravotnické xxxxx xxxx x zprávu x jejím xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx školy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx neschválení xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxx projednávání xxxxxxxxxx xxxxxxx písemnou zprávu xxxxxx inspektor xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správy; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zřizovateli.
(2) Není-li předložená xxxxxx schválena xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx se k xxxxxxx neschválení xxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx rozhodne x xxxxxx postupu. V xxxxxxx soukromých xxxx xx xxxx xxxxx xxxx vyžádat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Náklady x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. K xxxxxx xxxxxxxxxx x učebních xxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx týdnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx rada xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx od jejich xxxxxxxxxx, předkládá je xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx lhůty zřizovateli.
§17x
Xxxxx xxxx zřízena xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pracovníků xxxxx x předloží xx xxxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxxxxx.
§17x
Xxxxxxxxxxx x postupu ustavení xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/1995 Sb. x účinností od 27.7.1995
XXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX INSPEKCE
§18
(1) Zřizuje xx Česká školní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx rozpočtovou xxxxxxxxxx xxxxx řízenou ministerstvem.
(2) X čele Xxxxx školní inspekce xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxx vychází x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Česká xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnotí:
a) xxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxx x xxxx xxxxxx vzhledem k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x učebním xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cíle vzdělávání x xxxxxxx, celkovou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx strukturních xxxxxxxxxx xxxxx a podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx uchazečů xx studiu, x xxxxx byly schváleny xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx inspekce xxxxxxxx x předškolních xxxxxxxxxx, školách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x pracovištích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 21) dodržování obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22) xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x 3, §10 x §12 xxxx. 5 xxxx. x) a x).
(5) Xxxxx školní xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve školství xxxxx xx vyřazení xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení ze xxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx,
b) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v radě xxxxx,
x) xxxxxxx xx zjišťování, zpracování x xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
§19
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx objektů x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx, církví x xxxxxx, x xxxxx xx zabezpečuje xxxxxxx a vzdělávání, xx předškolních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x pracovišť xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx školního xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx vedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx přípravě, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vystavit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx odborný xxxxxxx, označení školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx, jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pověřeného xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx školního xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx inspekční xxxxxxxx, xxxx xxxxxx odpovědnému xxxxxxxxxxxx pořádkovou xxxxxx xx xx xxxx 1000 Kč, x xx x xxxxxxxx. Xxxxxx lze uložit xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu České xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Inspekční xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu České xxxxxx inspekce. Inspekční xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x územně xxxxxxxxxxx orgánu České xxxxxx xxxxxxxx x xx škole nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vydání xx xxxx deseti xxx.
(6) X inspekční xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x inspektorů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxx a xxx provedení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Inspekční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx inspekce xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx školského xxxxxxxx.
(7) Výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce projednat x xxxxxxxxx předškolního xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení. Písemnou xxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxxxx a hodnocení xxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, řediteli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x radě školy, xxxxx byla xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podat Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxx obdržení. Xxxxxxxxxx x xxxxxx inspekční xxxxxx jsou její xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx x organizaci x x výkonu školní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, ŠKOLNÍCH XXXXXX X ŠKOLNÍCH XXXXX
§19x
Xx xxxxxxxxx úhradu neinvestičních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx družin a xxxxxxxx klubů (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxx. Příspěvek xxxxx xxxxxx dítěte xxxx xxxx zákonní xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx").
§19x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx §19a xx platí xxxx, xxxxx xxxxxxx mateřskou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo školní xxxx, xx účet xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx klub.
(2) Xxxx použije xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mateřské xxxxx, školní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx mzdy xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jej xxxx předškolnímu zařízení, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx.
§19x
(1) Xxxxxxxxx platit xxxxxxxxx xxxxx §19a, xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obec xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou.
(2) Xxxx příspěvku xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x krajským xxxxxx, xxx, xxx nepřesáhla 30 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.
(3) Pro xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, může obec xx xxxxxxxx vydané xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, že plátce xxxxxxx xxxxxx. Výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§19x
(1) Xxxxxxxxx podle §19a xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx dítě xxxx, xxx 1,25 násobku xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výživy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxx 13) x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx. 14)
(2) Xx výjimečných případech xxxx obec xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx na xxxxx xxx.
§19e
Xxxxxxxxxx §19a19d xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx
Žáka, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, xxx podmíněně vyloučit xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx studia. X podmíněném vyloučení xxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nejpozději xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx dopustil. Xxxx xxxxx vyloučit xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§21
Hospodářská xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx financí stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti a xxxxx xxxxxx x xxxx činnosti.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§22
Vztah xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o správním xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2, §7 xxxx. x) x x), §12 odst. 5 xxxx. x), §19 xxxx. 4 x §20. Odvolání proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx od xxxxxxxx. Xxxxxx předpisy x správním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a školy xxxxxxx podle §14 xxxx. 2; xx xxxxxxx x rozhodování xxxxx §19 xxxx. 4.
§22x
§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2002 Xx.
§23
Rozsah xxxxxxxxxx zákona
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x střední školy.
(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx sborů, školy xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x xxxxxxxx občanů.
§23x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2002 Sb. x účinností xx 1.1.2003
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončeny xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1991. Okresní xxxx vyčlení po xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti vyplývající x pracovněprávních vztahů x majetkových xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad.
(2) Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx předloží xxxxx §13a a 13b xxxxxx x xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx příslušnému orgánu xxxxxx správy uvedenému x §13a xxxx. 4 x 5.
(3) Xxxxxxxx §4 xxxx. 2 se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx úřadech. Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přecházejí xxxxx a povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxx nebo xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxx subjektivitu x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo školského xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx formy x xxxxxxx x §14 xxxx. 2 x 12 x §16 tohoto xxxxxx xx 1. xxxxx 2003.
(5) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, církevní xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx tohoto zákona.
§25
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušuje xx xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 77/1978 Sb., x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 49/1982 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 31/1984 Xx.
§26
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 564/90 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.12.1990.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
190/93 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje zákon x. 29/84 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 188/88 Xx., xxxxxx x. 171/90 Sb., xxxxxx č. 522/90 Xx. x zákona x. 134/93 Sb., xxxxx XXX x. 564/90 Sb., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, x zákon ČNR x. 76/78 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění zákona XXX č. 31/84 Xx. x xxxxxx XXX x. 390/91 Xx.
x xxxxxxxxx xx 15.7.93
256/94 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/84 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX x. 390/91 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních, x xxxxx ČNR x. 564/90 Xx., o xxxxxx správě x xxxxxxxxxx ve školství, xx xxxxx xxxxxx x. 190/93 Xx.
x xxxxxxxxx od 30.12.94
139/95 Xx., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx XXX č. 564/90 Sb., x xxxxxx správě x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/93 Xx. x zákona č. 256/94 Sb.
x xxxxxxxxx xx 27.7.95
132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx úřadech x zákonem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
x účinností od 7.1.2002
284/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 564/90 Xx., o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.6.2002 x xxxxxxxx částí xxxxxxxxxx §1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13x, 13b, 13x, 14, 17x, 17x, 17x, 18, 19, 19x, 19x, 22x, 23x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2003; a xxxxx xxxxxxxxxx §12 x 22, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
181/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 564/90 Xx., x státní xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 12.6.2003
18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
501/2004 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 564/90 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 561/2004 Sb. s účinností xx 1.1.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx a obcí x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx XXX č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §37 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x soustavě xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §19 xxxx. 3 zákona x. 29/1984 Xx.
5) §6 xxxx. 3 x 5 zákona x. 29/1984 Xx.
6) §3 xxxx. 1 xxxxxx XXX č. 76/1978 Xx., o školských xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 29/1984 Xx.
8) Xxxxx č. 29/1984 Sb.
Zákon ČNR č. 76/1978 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 245/1993 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XX č. 379/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Xx.
10) §6 xxxx. 3 a 5 xxxxxx x. 29/1984 Xx.
11) §27b xxxx. 2 xxxxxx x. 29/1984 Xx.
12) §38a xxxx. 3 xxxxxx x. 29/1984 Xx.
13) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 463/1991., o xxxxxxxx xxxxxx.
§1 xxxxxxxx xxxxx č. 81/1993 Sb., xxxxxx xx zvyšují částky xxxxxxxxx xxxxxx.
14) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 463/1991 Sb.
§2 nařízení vlády x. 81/1993 Sb.
15) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Např. xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., o xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx.
19) §58 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení).
20) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx).
23) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
24) Zákon č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
25) Například xxxxx č. 29/1984 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §131 xxxx. 3 správního xxxx.
27) Xxxxx xxxxx a xxxxx správního řádu.