Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 31.12.2012.


Zákon o územních finančních orgánech

531/90 Sb.

Územní finanční orgány §1 §2
Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti §3
Generální finanční ředitelství §4 §4a
Finanční úřady §5 §6 §7 §7a
Finanční ředitelství §8 §9
Specializovaný finanční úřad §9a
Společná ustanovení o územních finančních orgánech §10
Ministerstvo §11
Práva a povinnosti zaměstnanců v územních finančních orgánech §12 §13
Služební průkaz §13a §13b §14 §15 §15a
Přechodná a závěrečná ustanovení §16 §17 §18
Příloha č. 1 - Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů
Příloha č. 2 - Finanční úřady určené k výkonu působností podle ustanovení §6 odst. 2 a vymezení jejich územní působnosti
Příloha č. 3 - Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství
č. 311/1999 Sb. - Čl. II
č. 58/2001 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 199/2010 Sb. - Čl. VI
č. 370/2011 Sb. - Čl. IX
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
§1
(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxx soustava xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx daní x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx orgány"), xxxxx xxxx správními xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Ministerstvu financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx ředitelství jsou xxxxxxxxx Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx podřízeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§2
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) vykonávají xxxxxx xxxx, xxxxxx vyhledávací xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účetním xxxxxxxxx pokuty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx protiprávní xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxxxxxx xxxxx xxx správě xxxx x xxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) převádějí xxxxxx xxxx, xxxxx vybírají x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) vykonávají xxxxx xxx loteriemi x xxxxxx podobnými xxxxx,
x) vykonávají kontrolu

1. xxxxxxxxxx povinností a xxxxxx xxx značkování x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních olejů,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vykonávají xxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx peněžitá xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých Xxxxxxxxxxxxx zemědělství v xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx regionů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx přezkoumáváním xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx činnosti, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Nelze-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právních předpisů, xx xxxxxx příslušné Xxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.
(2) Kontrolu podle §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxx kontrolovaný xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) X xxxxxxxxxxxxx určí xxxxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; jedná-li se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx Generální finanční xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Praze.
(2) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jmenuje a xxxxxxxx ministr xxxxxxx. Xxxxxxxx generálního ředitele xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x ministerstvu, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxxx, odbornou xxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 xxx.
(5) S funkcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§4x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) se xxxxxx xx přípravě návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx působnosti,
x) xx xxxxxx x oboru své xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x členství x mezinárodních xxxxxxxxxxxx,
x) se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úkolů x oboru své xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx politiky x x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) řídí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x),
f) přezkoumává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak,
x) xx xxxxxxx pověření xxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráci xx xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oblasti xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx koordinace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daňových xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),
x) x xxxxxxxxxxxx případech provádí xxxxx nebo xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx pravomoci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, anebo se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx postupů xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx shromažďování údajů, x xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxxx x rámci xxxxxx daní xxxx x xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx jiný xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán.
§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 199/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Finanční xxxxx
§5
(1) Xxxxx, xxxxx x územní xxxxxxxxx finančních xxxxx xxxx vymezeny x §9a x v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Dojde-li xx xxxxx správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodů xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, x to xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, finanční xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), g), x), x), n) x x).
(2) Xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. h), x), k) x x) vykonávají finanční xxxxx uvedené v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, a xx x územních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§7
Finanční xxxx xxxx ředitel xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství.
§7x
§7x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 199/2010 Xx.
Finanční ředitelství
§8
(1) Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx finančních ředitelství xxxx xxxxxxxx x §9a x x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.
(2) Finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx řízených xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může v xxxxxx xxx působnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedením úkonů xxxx dílčích xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jiný xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§9
Finanční xxxxxxxxxxx
a) xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x),
c) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxxx xx mohou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx postupů xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů ve xxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údajů,
x) vykonávají další xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx právní předpis.

§9a
Specializovaný xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx xxxxxxxx působnost na xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxx §6, x xxxxxxxx výkonu xxxxxx daně z xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx působností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxxx §9, x xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx, u xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x poplatků, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Věcná x xxxxxx působnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu podle §9 a přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxx jiné než xxxxxxx xxxxxxxx x xxx výkonu správy xxxx, x nichž xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, není xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
a) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxx dosáhla xxxxxx xxxx než 2&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,
x) banka,
c) pobočka xxxxxxxxxx banky,
d) spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pojišťovny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx,
x) zajišťovna,
h) xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

1. xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

2. dojde-li xxxxxxx x jednoho xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxx xxxxxxxx 9, x xx až xx xxxxxxxx, xxx u xxxxxxxxxx x členů xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10.

(6) Xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx dosažený právním xxxxxxxxxxx.
(7) Pro xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a příslušnosti Xxxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(8) Skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx přestane xxx vybraným xxxxxxxxx, xx považuje xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.
(9) Xxxxxxxx obratu xxxxxxxxx x odstavci 5 xxxx. x) se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxx dosaženo.
(10) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 písm. x) se xxxxxxxx xx xxxxx podmínek xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daně x příjmů, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx došlo. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zdaňovacího období xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx kterém x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx došlo, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 5 písm. a).
§10
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o územních xxxxxxxxxx orgánech
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx prostředků xxxxxxxx rozpočtu, účetnictví x pracovněprávních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Příjmy a xxxxxx Generálního finančního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu kapitoly xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávající xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnanci x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxx úkony xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx zaměstnanci, mohou xxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx generálního ředitele.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizační řád xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11
Ministerstvo
Xxxxxxxxxxxx
x) xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství,
x) xxxxxxxx správu xxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) přezkoumává xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx vydaná xx xxxxxxxx řízení; přezkoumává xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) x x); xxxxxxxxxxx rozhodnutí vydaná xxxxxxxxxx ředitelstvími x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. h),
x) může xxxxxxx xxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daní x xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány,
x) může xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření krajů, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx soudržnosti a xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí, xxxxxxxxxxxx svazků xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úkony xxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xxxxx xxxxx patří xx pravomoci xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx těchto úkonů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxxx příslušný xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx bez xxxxxx xx xxxxxxx účel xxxxxxxxxxxxx údajů.
Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 444/2005 Xx.
§13
Zaměstnanci x územních finančních xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x používají xxxxxx pravomocí, které xxx byly x xxxxx odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx postavení xxxxxxxx subjektů, a xxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx auditory, xxxxxxxx xxxx, prokuristy, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvláštními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxx insolvenčními xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx.
§13a
Xxxxxxxx xxxxxx
Zaměstnanci x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xxx oprávnění x této xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§13x
(1) Xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x tuto xxxxx poskytla xx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx škodu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sám. Xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx zdraví xxxx xxxxx, xxxx xx rozsah a xxxx náhrady xxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx věcech, xxxxx poškozenému xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx xx xxxxx skutečná xxxxx, x to xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx to xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx náhradou za xxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx způsobena xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradilo xxxxx odstavců 1 xx 4 škodu, xxxx xxxx xxxx, xxx škodu zavinil, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 444/2005 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 199/2010 Sb.

§15x
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců,
d) údaje x xxxxxxxx rodných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxx vedeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx narodil,
e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx subjektu údajů xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxx, xxxxx příjmení,
b) datum xxxxxxxx,
x) pohlaví x xxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx, na jehož xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx občanství,
g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx též adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o xxxxx trvalého pobytu xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, místo x okres narození; xx-xx opatrovníkem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy, xxxx xxxxx x xxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, místo x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx; xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx a den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství,
l) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rodné xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx partnerem xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx dítěte; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
x) osvojení xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, datum, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
q) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví x xxxx xxxxx,
x) xxxxx x stát xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
h) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx mu xxxxxxxxx, xxxx datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxx vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x stát, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí jednoho x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx o neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x partnerů za xxxxxxx a den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rodné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je dítě xxxxxxxx, x xxxx xxxxx číslo; v xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx narození,
p) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx cizinci, x jejich rodné xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx území x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx.
(5) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, a xx i xxxxxx, xx je xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx blokovaný xxxx,
x) den, xxxxx x xxx narození,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx.
(6) Xxxxx, které jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx tyto údaje xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

2. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxx,

8. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx mladšího 15 xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx rodiče,

9. xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx x číslo cestovního xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

4. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zadržel xxxx xx xxxxxxx,

5. xxxxx x důvod xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

6. xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx cestovního dokladu,

2. xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx,

3. označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

4. označení xxxxxx, který xxxxxxx x odepření xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

5. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. datum x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

7. xxxxx x důvod xxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx
x) xxxxxxxx (název, xxxxx x identifikační xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx osobu),
b) xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx; xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pobytu xxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu),
c) xxxxxx poznávací značka xxxxxxxxxx motorového vozidla x přípojného vozidla (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx x kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx silničního motorového xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobcem), xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx motorového vozidla x xxxxxxxxxx vozidla (XXX), xxxx-xx, pak xxxxxxx xxxxx podvozku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, typ, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x palivo,
i) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx číslo, barva, xxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx, největší xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x největší xxxxxxxxx přípustná hmotnost xx xxxxxxx x xxxxxxxx povolená hmotnost xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla a xxxxxxxxxx vozidla, není-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republika,
m) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx motorovém xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(12) Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(13) X xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 12 xx poskytují xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.
(14) Xxxxxxxxxxxx odstavců 1 xx 13 xxxx dotčena povinnost xxxxxxxx orgánů x xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 13, xxxxxxxx územním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.
Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§16
(1) Právo hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx přechází xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přecházejí na xxxxxxxx ředitelství.
(3) Xx xxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxx.
(4) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správa, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx úřad. Xxxxx xx užívá pojem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§17
Xxxxxxx se
a) zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 33/1970 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) poslední xxxx x §12 xxxx. 3 xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/1976 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxx xx xxxx.
§18
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. r.
Xxxxxxx č. 1 k zákonu x. 531/1990 Xx.
Xxxxx, xxxxx a xxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx územní obvod xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Prahu 2 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx městské části Xxxxx 2 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 3 xx xxxxxx v Praze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 3 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Prahu 4 xx sídlem v Xxxxx vykonává působnost xxx xxxxxx obvod xxxxxxx xxxxx Praha 4 3).
Xxxxxxxx xxxx pro Prahu - Xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 11, Xxxxx - Xxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx x Xxxxx - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxx - Xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx vykonává působnost xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 12 x Praha - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx úřad pro Xxxxx 5 xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 5, Xxxxx 13, Xxxxx 16, Praha - Xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Praha - Xxxxxxxx, Praha - Xxxxx Chuchle, Praha - Xxxxxxxx a Xxxxx - Zličín 3).
Finanční xxxx xxx Xxxxx 6 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx působnost xxx územní xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 6, Praha 17, Xxxxx - Lysolaje, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxx - Xxxxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxx 7 xx xxxxxx x Praze xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 7 x Xxxxx - Xxxxx 3).
Finanční xxxx xxx Xxxxx 8 xx sídlem x Praze xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx městských částí Xxxxx 8, Xxxxx - Xxxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxx Chabry x Xxxxx - Xxxxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 9 xx sídlem x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx územní xxxxx městských xxxxx Xxxxx 9, Xxxxx 14, Xxxxx 18, Xxxxx 19, Praha 20, Praha 21, Xxxxx - Běchovice, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx, Praha - Xxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx x Xxxxx - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx úřad pro Xxxxx 10 se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx obvod xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, Xxxxx 15, Praha 22, Praha - Xxxxxx, Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx - Dubeč, Xxxxx -Xxxxxxxxx, Praha - Xxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxxx a Xxxxx - Xxxxxxxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx vykonává působnost xx správním xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Beroun 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Kolín 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Český Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx Xxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kutná Xxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Mělníce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Kralupy xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Mladé Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Mnichově Hradišti xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Lysá xxx Xxxxx a Nymburk 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poděbrady 4).
Xxxxxxxx xxxx x Brandýse xxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx - Stará Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Říčanech xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx Praha-západ se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Příbrami xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Dobříši xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Rakovníku xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou působností Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Českých Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České Budějovice 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx Sviny 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx nad Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kaplice 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxxxxx Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jindřichův Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Dačicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Písku xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxx 4).
Finanční xxxx x Milevsku xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Milevsko 4).
Xxxxxxxx xxxx x Prachaticích vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Strakonicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Blatné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Vodňanech xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vodňany 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Finanční xxxx x Soběslavi xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Domažlicích xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Domažlice 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Týn 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Cheb 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mariánské Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Karlovy Xxxx 4).
Finanční xxxx x Ostrově xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Horažďovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Horažďovice 4).
Finanční úřad x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Blovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Blovice x Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Přeštice 4).
Xxxxxxxx úřad Plzeň-sever xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Kralovice 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kraslice 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností Xxxxx Xxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Chomutov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx nad Nisou xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční úřad x Železném Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností Xxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Liberec 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Litoměřice 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou působností Xxxxxxxx xxx Labem 4).
Xxxxxxxx úřad x Lounech vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Mostě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Litvínově xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Semilech xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností Semily 4).
Xxxxxxxx xxxx x Jilemnici vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jilemnice 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Teplicích vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxx nad Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústí nad Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Hradci Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Hradec Xxxxxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Hlinsko 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxx Xxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Nová Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxx Xxxxx xxx Metují 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Broumov 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Pardubicích vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx 4).
Finanční úřad x Holicích vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční úřad x Přelouči xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Dobrušce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Orlicí 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Litomyšli xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx v Xxxxxxxx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční úřad x Trutnově vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Labem xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Labem 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Ústí xxx Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx Třebová, Xxxxxxxxx a Xxxx xxx Orlicí 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxx Mýtě vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vysoké Xxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx x Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Blansku xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností Boskovice 4).
Finanční xxxx Xxxx I xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxx působnost pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, Pisárky, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Štýřice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxx XX xx xxxxxx x Brně vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Ivanovice, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Holásky, Horní Xxxxxxxx, Chrlice, Komárov, Xxxxx, Přízřenice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Židenice.
Xxxxxxxx xxxx Xxxx XXX xx sídlem x Xxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx území Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Hora, Xxxxxx, Ořešín, Ponava, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Soběšice, Xxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxxxx úřad Brno XX se xxxxxx x Xxxx vykonává xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx Bohunice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kníničky, Xxxxxxxxxxx, Komín, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxx-xxxxxx xx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Ivančicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Břeclav 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Mikulově vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Chotěboř 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxx nad Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx xxx Sázavou 4).
Finanční úřad x Hodoníně vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kyjov 4).
Finanční úřad xx Veselí nad Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx nad Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Jihlavě xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou působností Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Telči xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Bystřici xxx Hostýnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pelhřimov 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx Budějovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx v Náměšti xxx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Uherský Xxxx 4).
Finanční úřad xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Rožnově xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Valašské Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Vyškově xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Bučovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Slavkově u Xxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx x Xxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Luhačovice 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Otrokovice.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Valašské Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx ve Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Krumlov 4).
Finanční xxxx xx Žďáru xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Bruntále vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx x Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxx Ostavicí xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jablunkov x Třinec 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jeseník 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Těšíně vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Český Xxxxx 4).
Finanční xxxx v Havířově xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Orlové xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxx Jičín 4).
Xxxxxxxx úřad ve Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Frenštát pod Xxxxxxxxx x Kopřivnice 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Olomouc 4).
Xxxxxxxx xxxx x Litovli xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx xx Šternberku vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Šternberk x Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kravaře, Opava x Vítkov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad Ostrava X xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro městské xxxxxx Hošťálkovice, Lhotka, Xxxxxxxxxxxx, Moravská Ostrava x Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx x xxx xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx.
Finanční xxxx Xxxxxxx II xx xxxxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx městské xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Bělá, Xxxxxxx-xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx x xxx xxxx Xxxxx Xxx nad Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad Xxxxxxx XXX xx sídlem x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx Krásné Pole, Xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx, Martinov, Xxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Svinov, Xxxxxxxxx x pro xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx v Konici xxxxxxxx působnost ve xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Hranicích xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Bečvou 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Šumperk 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxx 4).
Xxxx-xx x této příloze xxxxxxxxx jinak, je xxxx, xxxxx název xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx úřadu, jeho xxxxxx.
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §6 xxxx. 2 x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx
Působnost xxxxx §6 odst. 2 xxxxxxxxxx
X. Xxxxxxxx xxxx pro Prahu 1 v xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 2, pro Xxxxx 3, xxx Xxxxx 4, pro Prahu - Xxxxx Xxxxx, x Xxxxx - Xxxxxxxxx, xxx Xxxxx 5, xxx Xxxxx 6, xxx Xxxxx 7, pro Xxxxx 8, xxx Xxxxx 9 a xxx Xxxxx 10.
II. Xxxxxxxx úřad Praha - západ x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx, ve Xxxxxxx, xx Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, ve Xxxxxx, x Xxxxxx, x Českém Xxxxx, x Xxxxx Xxxx, x Čáslavi, v Xxxxxxx, v Kralupech xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, v Nymburku, x Poděbradech, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx, x Říčanech, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx x x Rakovníku.
XXX. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx své územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx, v Xxxx xxx Xxxxxxx, x Českém Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, xx Vimperku, xx Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxxx, xx Vodňanech, x Xxxxxxxxx a x Xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx x Plzni x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx Xxxxx - xxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, Xxxxx - xxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxxxx, x Sušicí, x Xxxxxxxxxxx x x Horšovském Xxxx.
X. Finanční xxxx x Xxxxxxxxx Varech x obvodu xxx xxxxxx působnosti x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxx, v Xxxxx, v Xx, x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx x x Xxxxxxxxxx.
XX. Xxxxxxxx úřad x xxxx xxx Labem x xxxxxx své xxxxxx působnosti a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Děčíně, x Xxxxxxxx, x Chomutově, x Xxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, x Libochovicích, x Xxxxxxxx nad Xxxxx, x Lounech, x Podbořanech, v Xxxxx, v Xxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
VII. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x obvodu xxx xxxxxx působnosti a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx xx Xxxxxxxxx, v Xxxxx Xxxx, v Xxxxx Xxxx, v Xxxxxxxx xxx Nisou, x Tanvaldě, v Xxxxxxxx Brodě, v Xxxxxxxx, x Jilemnici x x Turnově.
XXXX. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx Králové x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Novém Bydžově, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxx Xxxx, x Xxxxxxx, x Broumově, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Orlicí, v Xxxxxxxx, xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx x xx Xxxxxxxx.
XX. Finanční úřad x Pardubicích x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, ve Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxx, v xxxx nad Xxxxxx, xx Xxxxxxx Mýtě x v Žamberku.
X. Finanční xxxx x Xxxxxxx x xxxxxx své územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxxx, v Xxxxxxxxx, x Xxxxx nad Xxxxxxx, v Pelhřimově, x Xxxxxxxx, v Xxxxxx, v Xxxxxxx, x Moravských Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, xx Xxxxx xxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x xx Xxxxxx Xxxxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx Xxxx X x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů Xxxx XX, Xxxx XXX, Xxxx IV, Xxxx - xxxxxx, x Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Blansku, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxx, x Mikulově, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Xxxxxx xxx Xxxxxxx, ve Xxxxxxx, x Bučovicích, xx Xxxxxxxx u Brna, xx Xxxxxx x x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxx xxxx x Olomouci v xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx, ve Šternberku, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Konici, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, v Šumperku x v Xxxxxxx.
XXXX. Finanční xxxx Xxxxxxx x x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx XX, Ostrava III, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, ve Xxxxxx-Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, x Třinci, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Českém Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxx Jičíně, xx Xxxxxxx, x Kopřivnici, x Xxxxx x x Xxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxx úřad xx Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Luhačovicích, x Otrokovicích, xx Xxxxxxxxxx Kloboukách, v Xxxxxxxxx, v Bystřici xxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x Uherském Xxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x ve Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Příloha x. 3 x xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxx, xxxxx x xxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx. x. Prahu
Xxxxx: Xxxxx
Xxxxxx obvod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů: xxx Xxxxx 1; xxx Prahu 2; xxx Xxxxx 3; xxx Xxxxx 4; xxx Prahu-Jižní Xxxxx; x Xxxxx-Xxxxxxxxx; xxx Xxxxx 5; pro Xxxxx 6; xxx Xxxxx 7; xxx Xxxxx 8; xxx Xxxxx 9; xxx Xxxxx 10.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx
Xxxxx: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů: x Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx, xx Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Hořovicích, x Xxxxxx, xx Xxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxx Xxxxx, x Kutné Xxxx, x Xxxxxxx, v Xxxxxxx, x Kralupech xxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxxxxxx, x Mladé Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x Nymburku, x Poděbradech, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, x Říčanech, Xxxxx-xxxxx, x Xxxxxxxx, x Dobříši, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Budějovicích
Xxxxx: České Xxxxxxxxxx
Xxxxxx obvod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: v Xxxxxxx Budějovicích, v Xxxxxxxx Xxxxxxx, x Xxxx nad Xxxxxxx, x Xxxxxx Xxxxxxxx, x Kaplici, v Xxxxxxxxxxx Hradci, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Písku, x Xxxxxxxx, x Prachaticích, xx Vimperku, xx Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Vodňanech, x Xxxxxx, x Xxxxxxxxx.
4. Finanční xxxxxxxxxxx x Xxxxx
Xxxxx: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxx, x Xxxxx, x Xxx, x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx Varech, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxx, Xxxxx-xxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx, ve Xxxxxxx.
5. Finanční xxxxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx
Xxxxx: Xxxx xxx Xxxxx
Xxxxxx obvod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů: v Xxxxx Xxxx, x Xxxxx Xxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, v Jablonci xxx Xxxxx, x Xxxxxxxx, v Železném Xxxxx, v Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, v Libochovicích, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x Lounech, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxx, v Xxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxx, x Turnově, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxx xxx Xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx: Hradec Xxxxxxx
Územní obvod xx tvořen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů: x Xxxxxx Králové, x Novém Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxx Xxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Jaroměři, x Xxxxxxxxxxx, x Holicích, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, xx Svitavách, x Xxxxxxxxx, v Moravské Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, xx Dvoře Xxxxxxx xxx Labem, xx Xxxxxxxx, v Xxxx xxx Orlicí, xx Xxxxxxx Xxxx, x Xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Brně
Xxxxx: Xxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxx: x Xxxxxxx, x Boskovicích, Xxxx X, Xxxx XX, Xxxx XXX, Brno XX, Xxxx-xxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxx, ve Xxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxx, x Telči, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxx, v Moravských Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxx, xx Xxxxxxx, x Rožnově xxx Radhoštěm, ve Xxxxxxxxx Meziříčí, xx Xxxxxxx, x Bučovicích, xx Xxxxxxxx x Xxxx, ve Xxxxx, x Luhačovicích, x Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx, x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Meziříčí.
8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx je xxxxxx územními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxxx, x Krnově, xx Frýdku-Místku, xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxx Těšíně, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx, x Xxxxx, x Hlučíně, Xxxxxxx X, Xxxxxxx II, Xxxxxxx XXX, x Xxxxxxxxxx, x Konici, x Přerově, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 k xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 444/2005 Sb.
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřízená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ředitelství xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou Xxxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx finanční xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx xx Vejprtech xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x. 531/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/1999 Xx. x účinností xx 1.1.2000
Xx. XX
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2001
Xxxxxxxxx ustanovení
Xx. XXXX
1. Xxxxxx xx věcech, x nichž xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xx xxxxx úřady, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx orgán, který xxxxxx zahájil.
2. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správu daní xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Přechodné ustanovení
Xx. XX
Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
Xx. VI
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem státu x příslušnost x xxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx k hospodaření x majetkem xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx zákona x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xx stát xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 x 2 xxxxx s xxxxx majetkem xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ním souvisejí, x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týkají anebo x ním xxxxxxxxx. Xxxxx platí xxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.
4. O xxxxxxx x převzetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 a 2, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, závazků x xxxxxxxxxxx. Protokol xx xxxxxxx listinou, xxxxxx Generální finanční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ředitelstvích xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx účinném do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx přešel xxxxx práv x xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů na Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxxx 6, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z §13 xxxxxx č. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
8. Xxxxxx, která xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 199/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2011
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxx xxxxxx příslušnosti Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9a xxxx. 2 xxxxxx č. 531/1990 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxxx Finančního ředitelství xxx hlavní město Xxxxx xxxxx §9a xxxx. 3 xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §9a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 531/1990 Xx., o územních xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx obratu xxx xxxx hranici xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obratem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání.
Xx. IX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 370/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 531/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1991.
Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
337/92 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.93
35/93 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xxxxx XXX č. 531/90 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
325/93 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 199/93 Xx., x xxxxx ČNR x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 337/92 Xx. x zákon XXX x. 35/93 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
85/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 368/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/93 Sb. x xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxx XXX x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 337/92 Xx., xxxxxx XXX č. 35/93 Xx. a zákona x. 325/93 Xx., xxxxx ČNR č. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., zákona x. 157/93 Xx., xxxxxx x. 302/93 Xx., xxxxxx č. 315/93 Xx. x xxxxxx x. 323/93 Xx., xxxxx ČNR x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 18/93 Xx., xxxxxx x. 322/93 Xx., xxxxxx x. 42/94 Xx. x xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxx č. 331/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx ČR xx xxx 1994 a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x zákon XXX x. 586/92 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., xxxxxx x. 96/93 Sb., xxxxxx x. 157/93 Xx., xxxxxx x. 196/93 Sb., zákona x. 323/93 Xx. x xxxxxx x. 42/94 Sb.
s xxxxxxxxx xx 1.6.94
311/99 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2000
132/2000 Xx., o změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o okresních xxxxxxx a zákonem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
x účinností xx 1.1.2001
218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
253/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx a x změně xxxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.8.2000
58/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.3.2001
309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Sb. xxxx změněna xx 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)
320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
281/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb.
s xxxxxxxxx xx 28.8.2003
501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 10.12.2004
444/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2006 x xxxxxxxx §15, xxxxx xxxxxx účinnosti 11.11.2005; §13, přílohy x. 1, 2 a 3 xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2007
3/2006 Sb., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 531/90 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 2/2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx v souvislosti xx sjednocením dohledu xxx finančním xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
130/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 14.4.2006
165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu a x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
230/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.6.2006
531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 7.12.2006
130/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.7.2008
239/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx partnerstvím
s xxxxxxxxx xx 1.7.2008
381/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.10.2008
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx
x účinností od 1.1.2011
199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.1.2012
30/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, x další související xxxxxx
x účinností od 1.3.2011
370/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.12.2011
457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx ČR
s xxxxxxxxx xx 1.1.2012
Právní xxxxxxx x. 531/90 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 456/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §15 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx).
2) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §22 xxxxxx x. 563/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx).
4) §3 xxxx. 7 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 134/1973 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění x. 23/1989 Xx.).
5) §8 xxxxxx x. 303/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx monopolu x x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx.
6) §9 xxxxxx č. 36/1965 Xx., o dani x xxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 160/1968 Xx.
§10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1976 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxx xx xxxx.
7) Xxxx. xxxxx ČNR č. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
8) §14 xxxx. 3 xxxxxx x. 173/1988 Xx., x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 63/1989 Sb., o xxxxxxxxxxxxx (auditorech) x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 109/1964 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 104/1990 Sb., x xxxxxxxxx společnostech.
Zákon č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx.
9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 16/1962 Xx., x xxxxxx ve xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx řízení (správní xxx).
Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxx.
10) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx zákona x. 255/1994 Sb.
11) §30 xxxxxx č. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky).
12) Zákon č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
13) §21 xx 25 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §8 xxxxxx č. 303/1993 Xx., o zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §10a xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§17 xxxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1995 Xx.
17) Zákon č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) §7 xx 13 zákona x. 136/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zákona č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx zákona č. 588/1992 Sb., x dani z xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších předpisů x xx xxxxx xxxxxx x. 95/1996 Xx.
19) Xxxxx č. 61/1997 Sb., x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxx) x xx xxxxx xxxxxx x. 129/1999 Sb.
20) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx §4 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §7 a 8 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
22) Zákon č. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
25) §36 xxxxxx č. 337/1992 Xx., ve znění xxxxxx x. 323/1993 Xx.
26) Xxxxxxxxx §24 xxxxxx č. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §17 xx 20 x §51 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §12 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 552/1991 Xx., x státní xxxxxxxx, zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 164/1999 Xx.
27) Například obchodní zákoník, zákon č. 524/1992 Sb., x xxxxxxxxxx x Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, zákon č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, ve xxxxx pozdějších předpisů.
29) §44 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
30) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
31) Zákon č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 191/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx x x změně xxxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
33) Xxxxx č. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx fondům (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxx č. 136/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx paliv x xxxxx x o xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
35) Zákon č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 353/2003 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) §13b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.
40) §29 xxxxxx č. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Poznámky x xxxxxxx x. 1
1) §2 xxxxxx x. 36/1960 Xx., x územním xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
4) Xxxxx č. 314/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 387/2004 Xx.
Xxxxxxxx č. 388/2002 Sb., x stanovení xxxxxxxxx obvodů xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 388/2004 Sb.