Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 31.12.2012.


Zákon o územních finančních orgánech

531/90 Sb.

Územní finanční orgány §1 §2
Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti §3
Generální finanční ředitelství §4 §4a
Finanční úřady §5 §6 §7 §7a
Finanční ředitelství §8 §9
Specializovaný finanční úřad §9a
Společná ustanovení o územních finančních orgánech §10
Ministerstvo §11
Práva a povinnosti zaměstnanců v územních finančních orgánech §12 §13
Služební průkaz §13a §13b §14 §15 §15a
Přechodná a závěrečná ustanovení §16 §17 §18
Příloha č. 1 - Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů
Příloha č. 2 - Finanční úřady určené k výkonu působností podle ustanovení §6 odst. 2 a vymezení jejich územní působnosti
Příloha č. 3 - Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství
č. 311/1999 Sb. - Čl. II
č. 58/2001 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 199/2010 Sb. - Čl. VI
č. 370/2011 Sb. - Čl. IX
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
§1
(1) Xxxxxxx xx soustava xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Jako xxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx svoji působnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"). Xxxxxxxx ředitelství jsou xxxxxxxxx Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Finanční xxxxx xxxx podřízeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§2
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) provádějí xxxxxx x přestupcích x xxxxxx správních deliktech x xxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx,
x) převádějí výnosy xxxx, xxxxx vybírají x vymáhají x xxxxx nejsou příjmem xxxxxxxx rozpočtu,
h) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx povinností x xxxxxx xxx značkování x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx značkování některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx tabákových xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx zákazu xxxxxxx xxxxxxx a tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgány,
l) vybírají x xxxxxxxx peněžitá xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,
x) z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkoumávají xxxxxxxxxxx krajů, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx rad xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,
o) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stanoví-li xxx jiný xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx-xx xxxx právní předpis xxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o místní xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx-xx xxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxx příslušný Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxx-xx xxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx město Prahu.
(2) Kontrolu podle §2 odst. 1 xxxx. i) x x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x když xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx místně příslušný xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) X pochybnostech určí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx působnosti, xxxx xx Generální finanční xxxxxxxxxxx.
Generální finanční xxxxxxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Praze.
(2) Xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx generální ředitel Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Generálního xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce generálního xxxxxxxx.
(3) Generálního xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx ředitele.
(4) Generálním ředitelem x xxxx zástupcem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx právními xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 xxx.
(5) X funkcí xxxxxxxxxxx ředitele x xxxx zástupce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx straně nebo xxxxxxxxxx hnutí.
§4x
(1) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx
x) xx podílí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xx podílí x oboru xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mezinárodních smluv, x rozvojem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) se podílí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x oboru xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx na tvorbě xxxxxx politiky x x dalších oblastech,
x) xxxx finanční xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x), c) x x),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,
g) xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje úkoly xxxxxxxxxx kontaktního xxxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daňových xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),
h) x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx územních finančních xxxxxx, anebo xx xxxx xx provádění xxxxxx úkonů nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx podílet,
x) zpracovává údaje xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx územních finančních xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, x xx bez xxxxxx xx původní xxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, x xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx činnosti, xxxxxxx-xx xxx jiný xxxxxx předpis.
(2) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedením xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx místně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xxxxx
§5
(1) Xxxxx, xxxxx a územní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x §9a x x příloze č. 1 k tomuto xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx finančních úřadů, x to od xxxxxxx dne kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem.
§6
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, finanční xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x) a x).
(2) Působnost xxxxx §2 xxxx. 1 písm. h), x), x) x x) vykonávají xxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, a to x územních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odvolává generální xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7a
§7a xxxxxx právním předpisem x. 199/2010 Xx.
Xxxxxxxx ředitelství
§8
(1) Xxxxx, xxxxx x územní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §9a x v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územními xxxxxx xxx řízených xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řídí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx finančního ředitelství xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx zástupce jmenuje x xxxxxxxx generální xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedením úkonů xxxx dílčích řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx správy xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jiný xxx xxxxxx příslušný finanční xxxx.
§9
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx úřady,
x) xxxxxxxxxx působnost xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), x), x), x), x) x x),
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx vydaná ve xxxxxxxx řízení,
d) x odůvodněných případech xxxxxxxxx úkony nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, anebo xx xxxxx na xxxxxxxxx těchto úkonů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx obvodu, x to bez xxxxxx na xxxxxxx xxxx shromažďování údajů,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9x
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Specializovaného xxxxxxxxxx úřadu je xxxxxx xxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx subjekty, a xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §6, x výjimkou výkonu xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, daně xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx; tím není xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx zpoplatnění xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx xx podřízen Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro vybrané xxxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x nichž xxxx xxx současně xxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx působnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §9 a přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx xxx jiné než xxxxxxx subjekty x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, u xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx příslušných více xxxxxxxxxx úřadů, není xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí
a) xxxxxxxxx osoba založená xx xxxxxx podnikání, xxxxx dosáhla xxxxxx xxxx xxx 2&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) spořitelní x xxxxxx družstvo,
e) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) člen skupiny xxxxx xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx,

1. je-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

2. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxx pro určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, x xx až xx xxxxxxxx, kdy x xxxxxxxxxx z xxxxx xxxx skupiny xxxxx xx xxxxx podmínek xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10.

(6) Obratem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx úhrn xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosažený xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx.
(7) Pro změnu, xxxxxxx x delegaci xxxxxxxxxxxx Specializovaného finančního xxxxx xxxxx odstavce 2 a xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x změně, přechodu x delegaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a to xxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(8) Xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx vybraným xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx změnu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu počínaje xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx období daně x příjmů následujícího xx xxxxxxxxxx období xxxx z příjmů, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx podle daňového xxxx počínaje prvním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obratu xxxxx. X tomuto xxxxxxx xxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxx, že xxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx daně z xxxxxx, ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx došlo, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxx. x).
§10
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Pro účely xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, účetnictví x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ředitelství x xxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx Generálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávající xxxxxx xx služebním xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx ředitel xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úkony xxxxxx státu ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx věcech.
(4) Xxxxxxxxxxx x vedoucí xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úkony x xxxxx pracovněprávní xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxx organizační xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxxx územních finančních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx generálního xxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx
x) řídí Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) vykonává xxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Generálního finančního xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxxxxxxx ředitelstvími v xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. h),
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxx xxxx x xx věcech mezinárodní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Prahy,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jinak xxxxx xx pravomoci územních xxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dílčích xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxxx případech může xxxxxxx jiný xxx xxxxxx příslušný xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daní, xxxxxxx x přestupcích, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) zpracovává údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obvodu, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.
Xxxxx a xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§12
§12 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 444/2005 Sb.
§13
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx plní xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx x používají xxxxxx pravomocí, xxxxx xxx xxxx x xxxxx odpovědnosti za xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx, nesmějí
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx postavení xxxxxxxx subjektů, x xxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, prokuristy, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyrovnacími xxxxxxx, zvláštními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvláštními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx insolvenčními správci,
x) být xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx.
§13x
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§13x
(1) Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx za xxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xx poškozený xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx poskytuje Generální xxxxxxxx ředitelství.
(2) Xxxxx-xx x poškozeného x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, určí xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocí z xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx poškozenému xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx to xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxx xxxx náhradou za xxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx škoda xxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.
(5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx, xxxx xxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nárok na xxxxxxxxx částky xx xxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 444/2005 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 199/2010 Sb.

§15x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x územním finančním xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx základního registru xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců,
d) xxxxx x registru xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x c).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx narodil,
e) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) pohlaví a xxxx xxxxx,
x) xxxxx x okres narození; x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx číslo,
f) xxxxxx občanství,
g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem ustanoven xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození; je-li xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx právnická osoba, xxxx název x xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o neplatnosti xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx partnerství,
m) xxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) osvojení xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, datum, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxx příjmení,
b) datum xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) xxxxx x stát xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, na xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,
h) xxxxx a platnost xxxxxxxxx x pobytu,
i) xxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx mu xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, místo x okres xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx ustanoven xxxxx místní xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx,
x) správní xxxx xxxxxx vyhoštění x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství; xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, místo x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, nebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů za xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, že xxxxx xxxxx nebylo přiděleno, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x jejich rodné xxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx den, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) jsou
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
c) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxx číslo, x xx x xxxxxx, xx je tento xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx blokovaný xxxx,
x) den, xxxxx x xxx narození,
e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx se xxxxxxx.
(6) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příslušné x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx občanech České xxxxxxxxx. Ministerstvo vnitra xxxxxxxxx tyto údaje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 8 jsou
a) x xxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. místo x xxxxx narození x x občana, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxx xxxxxxxx,

3. číslo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

6. xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

8. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x pohlaví xxxxxx mladšího 15 xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

b) v xxxxxxx xxxxxxxxxx, odcizeného xxxx neplatného cestovního xxxxxxx xxxx xxxxx x druh,
c) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo držitele xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. druh x xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xx xxx nebo byl xxxxxxx,

3. xxxxxxxx orgánu, xxxxx požádal o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

4. xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxx xx zadržet,

5. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, k xxxxx se xxxxxxxx xxxxx o odepření xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

4. označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vydání xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx x důvod odepření xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx dokladu,

6. xxxxx x xxxxx vrácení xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

7. xxxxx x důvod xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje ministerstvu x územním xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 10 xxxx
x) xxxxxxxx (xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx xxxxx podnikatele; xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxx osobu),
b) xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx současně xxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo, xxx-xx x právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, příjmení, xxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx azylu, jde-li x xxxxxxxx osobu),
c) xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípojného xxxxxxx (xxxx xxx "registrační xxxxxx"), datum přidělení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) číslo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, datum a xxxxx jeho vydání,
e) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípojného xxxxxxx (XXX), xxxx-xx, xxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, typ, xxxxx, zdvihový xxxxx xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxxx, barva, xxxxx míst x xxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxx technicky přípustná xxxxxxxx, největší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla a xxxxxxxxxx vozidla,
l) stát xxxxxxxx registrace a xxxxxxxxxxx značka silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx vozidla, není-li xxxxxx poslední xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) zástavní xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přípojném xxxxxxx.
(12) Xxxxx úřad zeměměřický x xxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům pro xxxxx působnosti podle xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx zápisů vlastnických x jiných xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(13) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 12 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx o xxxxxx xxxxx.
(14) Ustanoveními xxxxxxxx 1 xx 13 xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx orgánů a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 13, předávat územním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení
§16
(1) Právo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx užívaným okresními, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančními xxxxxxxx x Finanční xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx přechází bezúplatně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přecházejí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x závazky finančních xxxxx.
(4) Pokud xx x právních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx úřad. Xxxxx xx užívá pojem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§17
Xxxxxxx se
a) xxxxx Xxxxx národní rady č. 33/1970 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) poslední xxxx x §12 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/1976 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx ze xxxx.
§18
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxxxxx x. r.
Pithart x. r.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 531/1990 Sb.
Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx Prahu 1 xx xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx územní xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 1 3).
Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxx 2 xx xxxxxx x Praze xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx městské xxxxx Xxxxx 2 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 3 xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 3 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Prahu 4 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 4 3).
Finanční xxxx xxx Xxxxx - Jižní Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 11, Xxxxx - Xxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx x Praha - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx - Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 12 a Praha - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 5 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxxx xxxxx městské xxxxx Xxxxx 5, Xxxxx 13, Praha 16, Xxxxx - Xxxxxxx, Praha - Xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, Praha - Xxxxxxxx a Xxxxx - Xxxxxx 3).
Xxxxxxxx úřad xxx Prahu 6 xx xxxxxx v Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxx obvod xxxxxxx části Xxxxx 6, Xxxxx 17, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Nebušice, Xxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx a Xxxxx - Xxxxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxx 7 xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 7 x Praha - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxx 8 xx xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx pro územní xxxxx xxxxxxxxx částí Xxxxx 8, Praha - Xxxxxxxxxx, Xxxxx - Dolní Xxxxxx x Xxxxx - Xxxxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 9 xx xxxxxx x Praze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí Xxxxx 9, Xxxxx 14, Praha 18, Xxxxx 19, Xxxxx 20, Praha 21, Xxxxx - Běchovice, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx, Praha - Xxxxxxxxx, Praha - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx a Xxxxx - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx úřad pro Xxxxx 10 se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, Xxxxx 15, Xxxxx 22, Xxxxx - Xxxxxx, Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxx, Praha -Xxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxxx a Xxxxx - Xxxxxxxxxx 3).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Kladno 4).
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Kutné Xxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Hora 4).
Finanční úřad x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Čáslav 4).
Finanční úřad x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mělník 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx v Neratovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx v Xxxxx Xxxxxxxxx vykonává působnost xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mladá Boleslav 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx x Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Poděbrady 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxx Xxxxx - Staré Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx nad Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost ve xxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx Praha-západ se xxxxxx v Praze xxxxxxxx působnost ve xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou působností Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Rakovníku xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České Budějovice 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx působnost ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxx nad Xxxxxxx xxxxxxxx působnost ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Krumlově xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Dačicích xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Třeboni xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou působností Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Písku xxxxxxxx působnost pro xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Prachatice 4).
Xxxxxxxx úřad xx Vimperku vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Blatné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Blatná 4).
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční úřad x Táboře xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Soběslav 4).
Xxxxxxxx xxxx x Domažlicích xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Domažlice 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx Lázních xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mariánské Xxxxx 4).
Finanční xxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx Vary 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ostrov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Klatovy 4).
Xxxxxxxx xxxx x Horažďovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Horažďovice 4).
Xxxxxxxx xxxx x Sušici xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Sušice 4).
Finanční xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Finanční xxxx Xxxxx-xxx se xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Stod 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Nepomuk 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx Plzeň-sever xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rokycany 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Nový Xxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Děčíně vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Děčín 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Rumburk x Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Chomutov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxx Nisou xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx nad Xxxxx 4).
Finanční xxxx x Tanvaldě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx Brodě xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Brod 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx nad Labem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou působností Xxxxxxxx xxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Finanční xxxx x Podbořanech vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Žatci xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Most 4).
Xxxxxxxx úřad x Litvínově xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Litvínov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Semilech xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Semily 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční úřad x Teplicích vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Bílině xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxx nad Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Novém Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jičín 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx x Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Broumov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pardubice 4).
Xxxxxxxx xxxx x Holicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rychnov xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Orlicí 4).
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Moravské Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Trutnově vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Labem vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Dvůr Xxxxxxx nad Labem 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Vrchlabí vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx Třebová, Xxxxxxxxx a Ústí xxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxx Xxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Žamberku xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Žamberk 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Blansko 4).
Xxxxxxxx úřad x Boskovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad Xxxx X se xxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx území xxxxx Xxxx, Pisárky, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Brno XX xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Ivanovice, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Komárov, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxx XXX xx sídlem x Xxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Pole, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Jehnice, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxx XX xx sídlem x Brně vykonává xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx Bohunice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Jundrov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Nový Xxxxxxxx, Xxxxx Lískovec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Brno-venkov xx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Brod 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Chotěboř 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Sázavou 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Hodonín 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Veselí xxx Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Veselí xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Telči xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou působností Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bystřice xxx Hostýnem 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pelhřimov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Oslavou 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Hradišti xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Uherském Xxxxx vykonává působnost xx správním obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Vsetín 4).
Xxxxxxxx úřad x Rožnově pod Xxxxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rožnov xxx Xxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx ve Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Meziříčí 4).
Finanční úřad xx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Bučovice 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Slavkově u Xxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Zlíně xxxxxxxx působnost ve xxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Luhačovice 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx Kloboukách xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxx nad Xxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nové Xxxxx xx Xxxxxx a Xxxx xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Bystřice nad Xxxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krnov 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxx-Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx nad Ostravicí 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx x Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Bohumín 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost ve xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Orlové xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou působností Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxx Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxx Jičín 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxx vykonává působnost xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Litovel 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Šternberku vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx x Uničov 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Kravaře, Xxxxx x Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx X xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx městské xxxxxx Hošťálkovice, Lhotka, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx x Přívoz, Petřkovice, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx x xxx xxxx Šenov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx XX xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx-xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Vítkovice x xxx xxxx Stará Xxx xxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad Xxxxxxx XXX xx xxxxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx Krásné Xxxx, Xxxxxxxxx Hory a Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x pro xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Polom, Xxxxxxx, Zbyslavice.
Finanční xxxx v Prostějově xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Lipník xxx Bečvou 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxx 4).
Xxxx-xx x této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx úřadu, jeho xxxxxx.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx
Působnost xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxxxxx
X. Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1 v xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 2, pro Prahu 3, xxx Xxxxx 4, pro Prahu - Xxxxx Xxxxx, x Xxxxx - Xxxxxxxxx, xxx Prahu 5, pro Prahu 6, xxx Xxxxx 7, pro Xxxxx 8, xxx Xxxxx 9 a xxx Xxxxx 10.
II. Xxxxxxxx xxxx Xxxxx - xxxxx v xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx, xx Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, ve Xxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxx Xxxxx, x Kutné Xxxx, x Čáslavi, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxx xxx Vltavou, x Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxx Xxxxxxxxx, x Mnichově Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, v Příbrami, x Xxxxxxxxxx a x Rakovníku.
III. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx Svinech, x Xxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxxx, v Prachaticích, xx Xxxxxxxx, ve Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Vodňanech, v Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx x xxxxxx své xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx Xxxxx - xxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, Xxxxx - xxxxx, x Kralovicích, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx, ve Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, v Xxxxxx, x Xxxxxxxxxxx a x Xxxxxxxxxx Týně.
X. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx Xxxxxx x obvodu své xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx finančních úřadů x Xxxxxxx, x Xxxxx, x Xx, x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x Sokolově x x Xxxxxxxxxx.
VI. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, v Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, x Roudnici xxx Xxxxx, v Lounech, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxx, v Xxxxx, x Litvínově, v Xxxxxxxxx a x Xxxxxx.
XXX. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx finančních úřadů xx Xxxxxxxxx, x Xxxxx Xxxx, x Xxxxx Xxxx, x Xxxxxxxx nad Xxxxx, x Tanvaldě, x Xxxxxxxx Xxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx x x Turnově.
XXXX. Xxxxxxxx xxxx x Hradci Xxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx, v Nové Xxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Kostelci xxx Xxxxxx, x Xxxxxxxx, xx Dvoře Xxxxxxx xxx Xxxxx x ve Vrchlabí.
XX. Xxxxxxxx xxxx x Pardubicích v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Přelouči, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxx xxx Xxxxxx, xx Vysokém Xxxx x x Xxxxxxxx.
X. Xxxxxxxx xxxx x Jihlavě x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x v xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, x Havlíčkově Xxxxx, x Chotěboři, x Xxxxx xxx Xxxxxxx, x Pelhřimově, x Xxxxxxxx, v Xxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Budějovicích, x Xxxxxxx nad Xxxxxxx, xx Xxxxx xxx Sázavou, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x ve Xxxxxx Xxxxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx Brno I x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů Xxxx XX, Xxxx XXX, Brno XX, Xxxx - xxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Blansku, x Boskovicích, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Veselí nad Xxxxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx u Xxxx, xx Xxxxxx x x Xxxxxxxxx Krumlově.
XXX. Finanční úřad x Xxxxxxxx v xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, xx Šternberku, x Jeseníku, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx x x Zábřehu.
XXXX. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx i x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx XX, Xxxxxxx XXX, x Bruntále, v Xxxxxx, xx Xxxxxx-Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxxx, x Třinci, x Karviné, v Xxxxxxxx, v Xxxxxx Xxxxxx, v Havířově, x Orlové, v Xxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Opavě x x Xxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx x obvodu xxx územní působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx, x Otrokovicích, xx Xxxxxxxxxx Kloboukách, v Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxx, ve Vsetíně, x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Příloha x. 3 k xxxxxx x. 531/1990 Sb.
Xxxxx, sídla x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Finanční xxxxxxxxxxx xxx xx. x. Xxxxx
Sídlo: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx tvořen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: xxx Prahu 1; xxx Xxxxx 2; xxx Prahu 3; xxx Xxxxx 4; xxx Xxxxx-Xxxxx Město; x Xxxxx-Xxxxxxxxx; pro Xxxxx 5; xxx Xxxxx 6; pro Xxxxx 7; pro Xxxxx 8; pro Xxxxx 9; pro Xxxxx 10.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx
Sídlo: Praha
Xxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxxx, ve Xxxxxxx, xx Voticích, v Xxxxxxx, x Hořovicích, x Xxxxxx, xx Xxxxxx, x Kolíně, x Českém Xxxxx, x Xxxxx Xxxx, x Čáslavi, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxxxxxx, x Mladé Xxxxxxxxx, x Mnichově Xxxxxxxx, x Nymburku, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx nad Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, x Xxxxxxxx, x Dobříši, x Xxxxxxxxxx, v Rakovníku.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obvody xxxxxxxxxx xxxxx: v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxxxx, x Xxxx nad Vltavou, x Českém Krumlově, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx, ve Xxxxxxxxxxxx, x Blatné, xx Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, v Xxxxxxxxx.
4. Finanční xxxxxxxxxxx x Plzni
Xxxxx: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx tvořen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxx, x Xxxxx, v Xxx, x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x Karlových Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxx, Plzeň-jih, v Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Kraslicích, x Tachově, xx Xxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx xxx Labem
Xxxxx: Xxxx nad Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: v Xxxxx Xxxx, v Xxxxx Boru, v Xxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Jablonci xxx Xxxxx, v Xxxxxxxx, x Železném Xxxxx, x Xxxxxxx, xx Frýdlantě, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x Lounech, x Xxxxxxxxxxx, v Xxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, v Bílině, x Xxxx xxx Xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx: Hradec Xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx územními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxx Xxxxxxx, x Xxxxx Xxxxxxx, x Chrudimi, v Xxxxxxx, v Jičíně, x Xxxxxxxx, x Xxxx Xxxx, x Xxxxxxx, x Broumově, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx nad Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Orlicí, xx Svitavách, x Xxxxxxxxx, v Moravské Xxxxxxx, x Trutnově, xx Dvoře Xxxxxxx xxx Xxxxx, xx Xxxxxxxx, x Xxxx xxx Orlicí, xx Xxxxxxx Xxxx, x Xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx
Xxxxx: Brno
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obvody xxxxxxxxxx xxxxx: x Blansku, x Xxxxxxxxxxx, Xxxx X, Xxxx XX, Xxxx III, Brno XX, Xxxx-xxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Tišnově, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxx, v Mikulově, x Xxxxxxxxxx Xxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Veselí xxx Moravou, x Xxxxxxx, v Telči, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, v Náměšti xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxx, ve Xxxxxxx, v Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, ve Xxxxxxx, v Bučovicích, xx Xxxxxxxx x Xxxx, xx Zlíně, x Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, ve Znojmě, x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxx xxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Pernštejnem, xx Xxxxxx Xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx ředitelství v Xxxxxxx
Xxxxx: Xxxxxxx
Xxxxxx obvod xx xxxxxx xxxxxxxx obvody xxxxxxxxxx úřadů: x Xxxxxxxx, x Krnově, xx Xxxxxx-Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx nad Ostravicí, x Xxxxxx, v Xxxxxxxx, x Karviné, x Bohumíně, v Xxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, x Novém Xxxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Olomouci, x Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx, x Opavě, x Hlučíně, Xxxxxxx X, Ostrava II, Xxxxxxx III, v Xxxxxxxxxx, x Konici, x Přerově, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Zábřehu.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 444/2005 Xx.
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx ředitelství xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou Xxxxxxxxxx úřadu xx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx finanční xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
3. Řízení xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadem xx Vejprtech xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x. 531/1990 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 311/1999 Sb. x účinností xx 1.1.2000
Xx. XX
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2001 Xx. x účinností xx 1.3.2001
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
1. Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxx xxxxxx. Xx xxx přeregistrace xxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx.
Přechodné xxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxxx xx věcech, u xxxxx xxxxxx působnost x územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx celní xxxxx, zahájená územními xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx přechází xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 a 2 xxxxx x xxxxx majetkem xxxxxxxxxxx, xx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týkají xxxxx x ním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xx tohoto xxxxxxx týkají xxxxx x xxx souvisejí. Xxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxx jiných xxxxxxx xxxxx xxxx 1.
4. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 a 2, xxxxxx dokumentace týkající xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x smluvních xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx protokol, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku, závazků x xxxxxxxxxxx. Protokol xx xxxxxxx listinou, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do katastru xxxxxxxxxxx.
5. Výkon xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přechází xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Generální finanční xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx podíleli xx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 531/1990 Xx., o územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxxx 6, xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13 xxxxxx x. 531/1990 Xx., o územních xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
8. Řízení, která xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případech, xxx xx příslušné xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 199/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxx příslušnosti Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9a odst. 2 xxxxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx podle §9a xxxx. 3 xxxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx zohlední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §9a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx daňového xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 370/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Informace
Právní předpis č. 531/90 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1991.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
35/93 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon ČNR x. 337/92 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů
s xxxxxxxxx xx 1.1.93
325/93 Xx., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxx XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona x. 199/93 Xx., a xxxxx XXX x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX č. 337/92 Xx. x xxxxx XXX x. 35/93 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
85/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány XX, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 10/93 Xx. x xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxx XXX x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 337/92 Xx., xxxxxx XXX x. 35/93 Xx. x zákona x. 325/93 Xx., xxxxx XXX č. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR č. 35/93 Xx., xxxxxx x. 157/93 Xx., xxxxxx č. 302/93 Xx., zákona č. 315/93 Xx. x xxxxxx x. 323/93 Xx., xxxxx XXX x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 18/93 Xx., zákona x. 322/93 Xx., xxxxxx x. 42/94 Xx. x xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxx x. 331/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1994 x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, x zákon XXX x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxx ČNR x. 35/93 Sb., xxxxxx x. 96/93 Sb., xxxxxx x. 157/93 Xx., zákona č. 196/93 Xx., zákona x. 323/93 Sb. x xxxxxx x. 42/94 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.6.94
311/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 531/90 Xx., o územních xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2000
132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 11.8.2000
58/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.2001
309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, zákonem x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)
320/2002 Xx., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2003
281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.
x xxxxxxxxx od 28.8.2003
501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 10.12.2004
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006 x xxxxxxxx §15, xxxxx xxxxxx účinnosti 11.11.2005; §13, xxxxxxx x. 1, 2 x 3 které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007
3/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 531/90 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 2/2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
130/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 14.4.2006
165/2006 Xx., kterým xx mění zákon x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.9.2006
230/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 7.12.2006
130/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
239/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx partnerstvím
s xxxxxxxxx xx 1.7.2008
381/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 20.10.2008
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o základních xxxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2010
281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2011
199/2010 Xx., kterým xx mění zákon x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012
30/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x další související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.3.2011
370/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
445/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x přijetím zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 28.12.2011
457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx správě ČR
s xxxxxxxxx od 1.1.2012
Xxxxxx xxxxxxx č. 531/90 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 456/2011 Sb. x účinností od 1.1.2013.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) §15 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky).
2) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §22 xxxxxx č. 563/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx).
4) §3 xxxx. 7 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 134/1973 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění x. 23/1989 Sb.).
5) §8 xxxxxx x. 303/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.
6) §9 xxxxxx x. 36/1965 Xx., x dani x xxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1968 Xx.
§10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1976 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx.
7) Např. xxxxx ČNR č. 337/92 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx.
8) §14 xxxx. 3 xxxxxx x. 173/1988 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkovou účastí.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č. 63/1989 Sb., x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 109/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 104/1990 Sb., x xxxxxxxxx společnostech.
Xxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx.
9) Vyhláška xxxxxxxxxxxx financí č. 16/1962 Xx., o xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxx.
10) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 255/1994 Sb.
11) §30 xxxxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx České republiky x obcí x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).
12) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §21 xx 25 zákona x. 328/1991 Sb., x konkurzu a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §8 xxxxxx x. 303/1993 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx monopolu x x opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §10a xxxxxx x. 368/1992 Xx., o správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§17 xxxxxx x. 549/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 36/1995 Xx.
17) Zákon č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) §7 xx 13 xxxxxx x. 136/1994 Xx., x barvení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x maziv x x xxxxxxxxxx x tím souvisejících, x doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 587/1992 Sb., x spotřebních daních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx zákona č. 588/1992 Sb., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx znění xxxxxx č. 95/1996 Xx.
19) Xxxxx č. 61/1997 Sb., x xxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 587/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x lihu) a xx xxxxx xxxxxx x. 129/1999 Xx.
20) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx §4 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §7 a 8 xxxxxx x. 71/1967 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
22) Xxxxx č. 123/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
23) Xxxxx č. 367/1990 Sb., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §36 xxxxxx x. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 323/1993 Xx.
26) Xxxxxxxxx §24 zákona x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §1720 x §51 obchodního xxxxxxxx, §73 xxxx. 2 xxxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §12 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 552/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxx x. 164/1999 Xx.
27) Například obchodní zákoník, xxxxx č. 524/1992 Sb., x xxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 328/1991 Sb., x konkurzu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx pozdějších předpisů.
29) §44 xxxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
30) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
31) Xxxxx č. 320/2001 Sb., o finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 191/2004 Sb., x mezinárodní xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x změně zákona x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) Zákon č. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx fondům (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 136/1994 Sb., x barvení x značkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliv x xxxxx x o xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákona Xxxxx xxxxxxx rady č. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx pozdějších předpisů, x o změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 549/1991 Sb., x soudních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §13b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Sb.
40) §29 xxxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Poznámky k xxxxxxx x. 1
1) §2 xxxxxx x. 36/1960 Xx., x územním xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx s pověřeným xxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xx xxxxx zákona x. 387/2004 Xx.
Vyhláška č. 388/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 388/2004 Sb.