Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 31.12.2012.


Zákon o územních finančních orgánech

531/90 Sb.

Územní finanční orgány §1 §2
Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti §3
Generální finanční ředitelství §4 §4a
Finanční úřady §5 §6 §7 §7a
Finanční ředitelství §8 §9
Specializovaný finanční úřad §9a
Společná ustanovení o územních finančních orgánech §10
Ministerstvo §11
Práva a povinnosti zaměstnanců v územních finančních orgánech §12 §13
Služební průkaz §13a §13b §14 §15 §15a
Přechodná a závěrečná ustanovení §16 §17 §18
Příloha č. 1 - Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů
Příloha č. 2 - Finanční úřady určené k výkonu působností podle ustanovení §6 odst. 2 a vymezení jejich územní působnosti
Příloha č. 3 - Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství
č. 311/1999 Sb. - Čl. II
č. 58/2001 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 199/2010 Sb. - Čl. VI
č. 370/2011 Sb. - Čl. IX
Územní xxxxxxxx xxxxxx
§1
(1) Xxxxxxx se soustava xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxx správních xxxxx pro xxxxx xxxxxx daní a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Finanční xxxxx xxxx xxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxx.

§2
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx,
x) vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytují mezinárodní xxxxx při správě xxxx a při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx nejsou příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx podobnými xxxxx,
x) vykonávají xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx povinností x xxxxxx xxx značkování x barvení vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx,

2. xxxxxxx tabákových xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx zákazu prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxx splátky návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 1991 až 1995 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx z xxxx vyplývající,
n) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx přezkoumáváním xxxxxxxxxxx xxxx, dobrovolných xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Prahy,
o) vykonávají xxxxx činnosti, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx-xx xxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxx 1. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx ředitelství xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx místně příslušné Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu.
(2) Kontrolu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx, i xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) X pochybnostech určí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx x celostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Praze.
(2) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx finančního ředitelství (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"). Generálního xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx financí. Xxxxxxxx generálního xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx generálního xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho zástupcem xxxx být jmenován xxxxx současný nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, x xxxxxxxx, které xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx praxi x činnosti těchto xxxxxx alespoň po xxxx 5 let.
(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§4x
(1) Xxxxxxxxx finanční ředitelství
x) xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx své působnosti,
x) se xxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, které vyplývají xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) se podílí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úkolů x oboru xxx xxxxxxxxxx; spolupracuje s xxxxxxxxxxxxx xx tvorbě xxxxxx xxxxxxxx i x dalších xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxx působnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx koordinace xxxxxx xxxxxxxxxx případů daňových xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),
x) x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, které jinak xxxxx xx pravomoci xxxxxx územních finančních xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx postupů podílet,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, x to bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, x xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxx nebo x xxxxx výkonu xxxxxx působností xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§4x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 199/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xxxxx
§5
(1) Xxxxx, xxxxx a územní xxxxxxxxx finančních úřadů xxxx xxxxxxxx x §9a a v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Dojde-li xx xxxxx správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx, změní xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxx, x xx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správních obvodů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obvodech xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), c), x), x), g), i), x), x) a x).
(2) Xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. h), x), x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§7
Finanční xxxx řídí ředitel xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7a
§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2010 Xx.
Finanční ředitelství
§8
(1) Názvy, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vymezeny v §9a x x příloze č. 3 k tomuto xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává svoji xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ředitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx jmenuje x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x odůvodněných případech xxxxxxx provedením xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx správy xxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§9
Finanční xxxxxxxxxxx
x) řídí xxxxxxxx úřady,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x), f) x n),
x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx řízených xxxxxxxxxx úřadů, xxxxx xx mohou xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx postupů xxxxxxx,
e) zpracovávají xxxxx získané xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů ve xxxx územním xxxxxx, x to bez xxxxxx na původní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx další xxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9a
Specializovaný finanční xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx území České xxxxxxxxx. Xxxxxx Specializovaného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx působnosti finančních xxxxx podle §6, x xxxxxxxx výkonu xxxxxx daně z xxxxxxxxxxx, xxxx dědické, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx zpoplatnění xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx podřízen Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro vybrané xxxxxxxx, x to xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x nichž xxxx xxx současně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x poplatků, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Věcná a xxxxxx xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §9 x přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu xxx jiné xxx xxxxxxx subjekty x xxx výkonu xxxxxx xxxx, u xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxx úřadů, není xxxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx subjektem xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 2&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx banky,
d) xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx skupiny xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

1. xx-xx alespoň xxxxx x xxxxxx xxxxx subjektem xxxxx xxxxxx b) xx x),

2. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx jejího xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, x xx xx do xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10.

(6) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí úhrn xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů. Obratem xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxx změnu, xxxxxxx x delegaci xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxx x změně, xxxxxxxx x xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(8) Xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx xxxx přestane xxx vybraným xxxxxxxxx, xx považuje za xxxxx podmínek pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.
(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx počínaje xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů následujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx, xx kterém bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxxx obratu pod xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx určení místní xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx počínaje xxxxxx xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx došlo. X xxxxxx poklesu xxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxx, že xxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx, xx kterém x tomuto xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx dosažen obrat xxxxxxx x xxxxxxxx 5 písm. x).
§10
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech
(1) Xxxxxx xxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účetní xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, účetnictví x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Příjmy a xxxxxx Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávající xxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo zaměstnanci x pracovním xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx ředitel xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx majetkoprávních a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxxxx úkony x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx generálního ředitele.
(5) Xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx
x) řídí Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství,
x) xxxxxxxx správu xxxx, xxxxxx vyhledávací xxxxxxxx,
x) přezkoumává xxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx řízení; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ředitelstvími v xxxxx přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů vydaných xxx xxxxxx působnosti xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajů, xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxxxx rad xxxxxxx soudržnosti a xxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,
x) v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx postupy, xxxxx xxxxx patří xx pravomoci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xx xxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx postupů xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx případech může xxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daní, řízením x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx obvodu, x xx bez ohledu xx původní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních orgánech
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 444/2005 Xx.
§13
Xxxxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pravomocí, xxxxx xxx byly x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx, xxxxxxx a účetní xxxxxxxxxxx xx podobnou xxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, x xxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) být xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a správci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyrovnacími xxxxxxx, zvláštními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx insolvenčními xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx.
§13a
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13b
(1) Osobě (dále xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměstnance, xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx přitom xxxxxxx, náhrada; náhrada xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx způsobil xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx poskytuje Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxx na zdraví xxxx xxxxx, určí xx xxxxxx a xxxx náhrady xxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocí z xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci podle xxxxxxxx 1. Přitom xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx; není-li xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx. Poškozenému xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pořízením xxxx xxxx náhradou xx xxx xxxxxxxxxx.
(4) Generální xxxxxxxx ředitelství xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx x osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradilo xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxx, xxxx xxxx tomu, xxx škodu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx způsobil xxxxx xxxxxxxxx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 444/2005 Sb.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 199/2010 Sb.

§15x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje ministerstvu x xxxxxxx finančním xxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců,
d) xxxxx x xxxxxxxx rodných xxxxx x fyzických xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačních systémech xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x c).
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, kde xx narodil,
e) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx právní xxxx tohoto rozhodnutí,
f) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,
x) místo x okres narození; x xxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, místo a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích adres xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx jiného právního xxxxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, místo x okres xxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem ustanoven xxxxx xxxxxx správy, xxxx xxxxx x xxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x manželů, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx za xxxxxxx a xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx manželství,
l) datum x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení jednoho x partnerů xx xxxxxxx x den, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) rodné xxxxx manžela xxxx xxxxxxxx; xx-xx manželem xxxx xxxxxxxxx cizinec, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) osvojení xxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí došlo,
q) xxx, který byl x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, jejich změna, xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx adresa, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu,
h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
j) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx mu xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, xxxx název x xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx umožněn xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, nebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí jednoho x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x partnerů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,
n) rodné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx manželem xxxx xxxxxxxxx cizinec, xxxxx nemá přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx narození,
p) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx xxxx den, xxxxx subjekt údajů xxxxxxxx.
(5) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě rodné xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) x případě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx číslo, a xx i přesto, xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx blokovaný xxxx,
x) xxx, měsíc x rok narození,
e) xxxxx a okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(6) Xxxxx, které jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) Z xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného úkolu.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx x okres xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, stát xxxxxxxx,

3. xxxxx a xxxx vydaného cestovního xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

6. xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx cestovní doklad xxxxx,

8. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx mladšího 15 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu xxxxxx,

9. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x druh,
c) x xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. druh x xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxx xx zadržet,

5. xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

6. xxxxx x xxxxx xxxxxxx zadrženého cestovního xxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx se vztahují xxxxx x odepření xxxxxx nebo x xxxxxx cestovního dokladu,

2. xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxx odňat,

3. označení xxxxxx, xxxxx požádal x odepření xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

4. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx x xxxxx odepření xxxxxx nebo odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. datum x xxxxx vrácení xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

7. xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx finančním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx údaje z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx
x) xxxxxxxx (xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx, xxxxx trvalého xxxx povoleného xxxxxx, xxxxxxxxx adresa xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx),
x) provozovatel, xxxx-xx současně xxxxxxxxxx (xxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx číslo, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu xxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jde-li x fyzickou osobu),
c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx motorového vozidla x xxxxxxxxxx vozidla (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx x přípojného xxxxxxx,
x) xxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípojného xxxxxxx, xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx stanovený výrobcem), xxx xxxxxxx, obchodní xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípojného vozidla (XXX), xxxx-xx, xxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, typ, xxxxx, xxxxxxxx objem xxxxxx x palivo,
i) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx míst x xxxxxx a xxxxx,
x) xxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx, největší povolená xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx silničního motorového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xx nápravu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx registrace silničního xxxxxxxxxx vozidla a xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx registrace Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přípojném vozidle.
(12) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona údaje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(13) X případě xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 12 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.
(14) Xxxxxxxxxxxx odstavců 1 až 13 xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 13, xxxxxxxx územním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§16
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxx xxxxx užívaným xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančními xxxxxxxx x Xxxxxxxx správou x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků finančních xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x závazky xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Pokud xx x právních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správa, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxxxxx ředitelství.

§17
Zrušují xx
x) xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 33/1970 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx x §12 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/1976 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxx ze xxxx.
§18
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxx x. 531/1990 Sb.
Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxx
Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxx 1 xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 1 3).
Finanční xxxx xxx Xxxxx 2 se sídlem x Praze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 2 3).
Xxxxxxxx úřad pro Xxxxx 3 se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 3 3).
Finanční úřad xxx Xxxxx 4 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx územní obvod xxxxxxx části Praha 4 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Prahu - Xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxx obvod xxxxxxx xxxxx Xxxxx 11, Xxxxx - Xxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx x Xxxxx - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxx - Modřanech xx xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx části Praha 12 a Praha - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxx 5 se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx městské xxxxx Praha 5, Xxxxx 13, Praha 16, Praha - Xxxxxxx, Praha - Xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, Praha - Xxxxxxxx x Xxxxx - Xxxxxx 3).
Finanční xxxx xxx Xxxxx 6 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx části Praha 6, Xxxxx 17, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxx - Xxxxxxx 3).
Xxxxxxxx úřad pro Xxxxx 7 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx obvod xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 7 x Xxxxx - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxx 8 se sídlem x Praze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx územní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 8, Xxxxx - Březiněves, Xxxxx - Xxxxx Xxxxxx x Xxxxx - Xxxxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 9 xx xxxxxx x Praze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 9, Xxxxx 14, Xxxxx 18, Xxxxx 19, Xxxxx 20, Xxxxx 21, Xxxxx - Xxxxxxxxx, Xxxxx - Čakovice, Xxxxx - Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxxx, Praha - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx a Praha - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 10 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx městských xxxxx Praha 10, Xxxxx 15, Xxxxx 22, Xxxxx - Xxxxxx, Xxxxx - Xxxxx Měcholupy, Praha - Dubeč, Xxxxx -Xxxxxxxxx, Praha - Xxxxxxxxx, Praha - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxxx x Xxxxx - Štěrboholy 3).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Beroun 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx 4).
Finanční xxxx v Kutné Xxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx Hora 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Mělníce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mělník 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Kralupy xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Mladé Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Boleslav 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou působností Xxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx a Nymburk 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poděbrady 4).
Xxxxxxxx xxxx x Brandýse xxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Brandýs xxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Příbrami xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou působností Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Dobříši xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Sedlčanech xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Rakovníku xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Svinech xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxx xxx Vltavou 4).
Finanční xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Dačicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Třeboni xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Milevsko 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Strakonicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Blatné vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Finanční xxxx xx Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Tábor 4).
Xxxxxxxx xxxx x Soběslavi xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Soběslav 4).
Finanční úřad x Domažlicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Domažlice 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxx Týně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx Xxxxx 4).
Finanční xxxx x Karlových Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Vary 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Horažďovice 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxx se xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Nepomuk 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad Plzeň-sever xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Tachov 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Stříbro 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx Xxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxx Nisou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Tanvald 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Brodě xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Litoměřice 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou působností Xxxxxxxx xxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Finanční xxxx x Podbořanech xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Podbořany 4).
Xxxxxxxx xxxx x Žatci xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Turnov 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxx nad Xxxxx xxxxxxxx působnost xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústí xxx Xxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Bydžov 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Chrudim 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jičín 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxx Xxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxx Xxxxx nad Metují 4).
Finanční xxxx x Broumově vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Broumov 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jaroměř 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Holice 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Přelouč 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rychnov nad Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Dobrušce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx v Litomyšli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Trutnov 4).
Finanční úřad xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Dvůr Xxxxxxx xxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Vrchlabí vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vrchlabí 4).
Finanční xxxx x Xxxx nad Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Česká Třebová, Xxxxxxxxx a Xxxx xxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx Mýtě vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vysoké Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Boskovice 4).
Xxxxxxxx xxxx Xxxx X xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxxxxxxxx území město Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Stránice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Veveří, Zábrdovice.
Xxxxxxxx úřad Brno XX xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx katastrální xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Holásky, Horní Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Komárov, Xxxxx, Přízřenice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxx III xx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Jehnice, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Maloměřice, Xxxxxxxx, Mokrá Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Sadová, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Brna.
Xxxxxxxx úřad Xxxx XX xx sídlem x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Komín, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Žebětín.
Xxxxxxxx xxxx Xxxx-xxxxxx se xxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Pohořelice, Rosice, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Hustopeče 4).
Finanční xxxx x Mikulově xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností Mikulov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Havlíčkově Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxx Sázavou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Hodonín 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxx nad Xxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxx působnost ve xxxxxxxx obvodu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Holešov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pelhřimov 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Humpolec 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Třebíč 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxx xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Uherské Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Uherský Brod 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Rožnově pod Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx pod Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Meziříčí 4).
Finanční úřad xx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vyškov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx u Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Zlíně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Zlín 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Luhačovice 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx Kloboukách xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Valašské Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Znojmě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Moravském Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Žďáru xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xx Moravě x Xxxx xxx Sázavou 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx x Rýmařov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Frýdek-Místek 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx xxx Ostravicí 4).
Finanční xxxx x Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jablunkov x Třinec 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bohumín 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx v Novém Xxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bílovec x Xxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Odry 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx a Kopřivnice 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Olomouc 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Šternberku vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností Šternberk x Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx x Vítkov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx X xx sídlem x Ostravě vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Lhotka, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Ostrava x xxx xxxx Šenov, Xxxxxxxxxxx, Vratimov.
Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx XX xx xxxxxx x Xxxxxxx vykonává působnost xxx městské obvody Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx-xxx, Proskovice, Stará Xxxx, Xxxxxxxxx x xxx xxxx Stará Xxx xxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Ostrava XXX xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro městské xxxxxx Krásné Pole, Xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Plesná, Xxxxxxx xxx Odrou, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Svinov, Xxxxxxxxx x pro xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Prostějově xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Konici xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Mohelnice a Xxxxxx 4).
Xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx, jejíž xxxxx xx xxxxxxxx názvu xxxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxx.
Příloha č. 2 k xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §6 xxxx. 2 a xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxxxxx
X. Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1 x obvodu xxx xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 2, pro Xxxxx 3, xxx Xxxxx 4, pro Xxxxx - Xxxxx Město, x Xxxxx - Xxxxxxxxx, xxx Prahu 5, xxx Prahu 6, xxx Prahu 7, xxx Xxxxx 8, xxx Prahu 9 x xxx Xxxxx 10.
XX. Xxxxxxxx xxxx Praha - západ x xxxxxx své územní xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů v Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx, xx Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Xxxxxx, v Kolíně, x Xxxxxx Xxxxx, x Xxxxx Xxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxx Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x Nymburku, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Labem - Xxxxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Příbrami, x Xxxxxxxxxx a x Xxxxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx Budějovicích x xxxxxx své územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx, x Xxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx Hradci, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Písku, v Xxxxxxxx, x Prachaticích, xx Vimperku, xx Xxxxxxxxxxxx, x Blatné, xx Vodňanech, x Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
XX. Finanční xxxx x Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů Xxxxx - xxx, x Blovicích, v Xxxxxxxxxx, Plzeň - xxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx, xx Stříbře, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, v Sušicí, x Domažlicích a x Horšovském Xxxx.
X. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx Varech x xxxxxx své xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxx, v Xxxxx, v Mi, x Mariánských Xxxxxxx, x Xxxxxxxx x x Xxxxxxxxxx.
VI. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx Labem x obvodu své xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu územní xxxxxxxxxx finančních úřadů x Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, x Roudnici xxx Xxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxx, v Mostě, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
VII. Finanční xxxx v Xxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xx Frýdlantě, v Xxxxx Lípě, v Xxxxx Xxxx, x Xxxxxxxx nad Xxxxx, x Tanvaldě, x Xxxxxxxx Xxxxx, x Xxxxxxxx, v Jilemnici x x Xxxxxxx.
XXXX. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxx, v Xxxxxxxx, x Nové Xxxx, x Náchodě, x Broumově, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxx, v Kostelci xxx Xxxxxx, x Xxxxxxxx, ve Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx x ve Vrchlabí.
XX. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx x xxxxxx své územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, ve Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Třebové, x xxxx xxx Xxxxxx, xx Xxxxxxx Xxxx x v Žamberku.
X. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů v Xxxxx, x Havlíčkově Xxxxx, v Chotěboři, x Xxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Budějovicích, x Xxxxxxx nad Xxxxxxx, xx Žďáru xxx Sázavou, x Xxxxxxxx xxx Pernštejnem x xx Velkém Xxxxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx Xxxx I x obvodu své xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx XX, Brno XXX, Xxxx XX, Xxxx - xxxxxx, x Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Kyjově, xx Xxxxxx xxx Xxxxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx x Brna, xx Xxxxxx x x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
XXX. Finanční úřad x Olomouci v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Přerově, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx x x Xxxxxxx.
XXXX. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx i v xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx XX, Xxxxxxx III, x Bruntále, x Xxxxxx, ve Frýdku-Místku, xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Orlové, x Xxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxxx, v Kopřivnici, x Opavě x x Hlučíně.
XXX. Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx působnosti finančních xxxxx v Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Bystřici xxx Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxx, ve Xxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 k zákonu x. 531/1990 Xx.
Xxxxx, sídla x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Finanční xxxxxxxxxxx pro xx. x. Xxxxx
Sídlo: Xxxxx
Xxxxxx obvod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: xxx Xxxxx 1; xxx Xxxxx 2; xxx Xxxxx 3; xxx Prahu 4; xxx Xxxxx-Xxxxx Město; x Xxxxx-Xxxxxxxxx; pro Xxxxx 5; pro Xxxxx 6; xxx Xxxxx 7; xxx Xxxxx 8; pro Xxxxx 9; xxx Xxxxx 10.
2. Xxxxxxxx ředitelství v Xxxxx
Xxxxx: Praha
Xxxxxx obvod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxxx, xx Vlašimi, xx Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, ve Xxxxxx, x Xxxxxx, x Českém Xxxxx, x Xxxxx Xxxx, x Čáslavi, x Xxxxxxx, x Kralupech xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxx Xxxxxxxxx, x Mnichově Xxxxxxxx, x Nymburku, x Poděbradech, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, x Říčanech, Xxxxx-xxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Rakovníku.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx územními obvody xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxx Budějovicích, x Xxxxxxxx Svinech, x Xxxx xxx Vltavou, x Českém Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx, ve Xxxxxxxxxxxx, x Blatné, xx Vodňanech, x Xxxxxx, x Soběslavi.
4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Plzni
Sídlo: Xxxxx
Územní obvod xx xxxxxx územními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxx, v Xxxxx, x Xxx, x Xxxxxxxxxxx Lázních, x Xxxxxxxxx Xxxxxx, x Ostrově, x Xxxxxxxxx, v Horažďovicích, x Xxxxxx, v Xxxxx, Xxxxx-xxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, v Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Kraslicích, x Xxxxxxx, xx Xxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx
Sídlo: Xxxx xxx Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: v Xxxxx Lípě, x Xxxxx Boru, x Xxxxxx, x Rumburku, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Nisou, x Xxxxxxxx, v Železném Xxxxx, x Liberci, xx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, v Lounech, x Podbořanech, x Xxxxx, x Xxxxx, x Litvínově, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Turnově, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxx xxx Xxxxx.
6. Finanční xxxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx
Sídlo: Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů: x Hradci Xxxxxxx, x Xxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Jičíně, x Xxxxxxxx, x Xxxx Pace, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Jaroměři, v Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, x Dobrušce, x Xxxxxxxx xxx Orlicí, xx Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxx, xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Labem, xx Xxxxxxxx, x Xxxx xxx Orlicí, xx Xxxxxxx Xxxx, x Xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxx
Xxxxx: Brno
Územní xxxxx xx tvořen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: v Xxxxxxx, x Boskovicích, Xxxx X, Brno XX, Xxxx XXX, Xxxx XX, Xxxx-xxxxxx, x Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxx, x Mikulově, x Xxxxxxxxxx Brodě, x Xxxxxxxxx, x Xxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxx, xx Xxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxx, v Xxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx pod Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Pacově, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Oslavou, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxx, xx Xxxxxxx, x Rožnově xxx Radhoštěm, ve Xxxxxxxxx Meziříčí, xx Xxxxxxx, v Bučovicích, xx Xxxxxxxx x Xxxx, xx Zlíně, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx Znojmě, x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxx nad Xxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Meziříčí.
8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx
Sídlo: Ostrava
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů: v Xxxxxxxx, v Krnově, xx Frýdku-Místku, ve Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxx Xxxxxx, xx Fulneku, x Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxx, Xxxxxxx X, Xxxxxxx XX, Xxxxxxx III, x Xxxxxxxxxx, v Xxxxxx, x Přerově, x Xxxxxxxxx, v Šumperku, x Zábřehu.
Příloha x. 4 k zákonu x. 531/1990 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 444/2005 Xx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx ředitelství xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ředitelství xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, s xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřady xxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 zákona x. 531/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 311/1999 Xx. x účinností xx 1.1.2000
Čl. XX
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx Janovicích.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 58/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2001
Xxxxxxxxx ustanovení
Xx. XXXX
1. Xxxxxx xx věcech, x nichž xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úřady, zahájená xxxxxxxx finančními xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxx xxxxx podmínek xxx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx úřední. Xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx ustanovení
Xx. XX
Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx x hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., x územních finančních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, která xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Generální xxxxxxxx ředitelství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 x 2 xxxxx s xxxxx majetkem xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx souvisejí, x vystupuje za xxxx před soudy, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x jinými xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xx tohoto xxxxxxx týkají anebo x xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění jiných xxxxxxx xxxxx xxxx 1.
4. X xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2, xxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x smluvních xxxxxx a řízení, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Protokol xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Generální finanční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ředitelstvích xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx podíleli xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství.
7. Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů na Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 5 xxxx 6, xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z §13 xxxxxx č. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, počínaje xxxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
8. Řízení, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxx tato xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případech, xxx xx příslušné xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9a odst. 2 xxxxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, a xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx podle §9a xxxx. 3 zákona x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §9a odst. 5 xxxx. x) xxxxxx č. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx obratu xxx xxxx hranici xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obratem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx se považuje xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 531/90 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1991.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.93
35/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX č. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.93
325/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 587/92 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxx x. 199/93 Xx., x xxxxx XXX x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 337/92 Xx. a xxxxx XXX č. 35/93 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
85/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/93 Xx. x xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxx XXX x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 337/92 Xx., zákona XXX x. 35/93 Xx. x xxxxxx x. 325/93 Xx., xxxxx XXX č. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 35/93 Sb., xxxxxx x. 157/93 Xx., xxxxxx č. 302/93 Xx., zákona x. 315/93 Sb. x xxxxxx x. 323/93 Xx., xxxxx XXX x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 18/93 Xx., zákona x. 322/93 Xx., xxxxxx č. 42/94 Xx. a xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxx x. 331/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1994 x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, x xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., xxxxxx x. 96/93 Sb., xxxxxx č. 157/93 Xx., zákona č. 196/93 Xx., xxxxxx x. 323/93 Sb. x xxxxxx x. 42/94 Sb.
s účinností xx 1.6.94
311/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/90 Xx., o územních xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2000
132/2000 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx o okresních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
x účinností xx 1.1.2001
218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
253/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx x x změně xxxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 11.8.2000
58/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.2001
309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
x účinností od 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx změněna na 1.1.2015)
320/2002 Xx., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.
x xxxxxxxxx xx 28.8.2003
501/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 10.12.2004
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony
s účinností xx 1.1.2006 x xxxxxxxx §15, který xxxxxx xxxxxxxxx 11.11.2005; §13, xxxxxxx x. 1, 2 x 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007
3/2006 Sb., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 531/90 Xx. publikované x xxxxxx x. 2/2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sjednocením dohledu xxx finančním trhem
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
130/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 14.4.2006
165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
230/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
531/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 7.12.2006
130/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
239/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony související x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
381/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.10.2008
227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2010
281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
199/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti xx 1.1.2012
30/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.3.2011
370/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
445/2011 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.12.2011
457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR
s xxxxxxxxx xx 1.1.2012
Xxxxxx xxxxxxx x. 531/90 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 456/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §15 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., o pravidlech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx republiky).
2) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §22 xxxxxx x. 563/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx (rozpočtová pravidla xxxxxxxx).
4) §3 xxxx. 7 zákona Xxxxx národní xxxx x. 134/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cen, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 23/1989 Xx.).
5) §8 xxxxxx x. 303/1993 Xx., o zrušení xxxxxxxx tabákového xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx souvisejících.
6) §9 xxxxxx x. 36/1965 Xx., o dani x xxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1968 Xx.
§10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1976 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxx xx xxxx.
7) Např. xxxxx ČNR č. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
8) §14 xxxx. 3 xxxxxx x. 173/1988 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastí.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 63/1989 Sb., x xxxxxxxxxxxxx (auditorech) x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 109/1964 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 104/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Zákon č. 111/1990 Sb., x státním xxxxxxx.
9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí x. 16/1962 Sb., o xxxxxx ve věcech xxxx x xxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
Xxxxxxxx vlády Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/1985 Xx., x xxxxxxx řízení xxx.
10) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx zákona x. 255/1994 Xx.
11) §30 xxxxxx x. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx).
12) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §21 xx 25 xxxxxx x. 328/1991 Sb., x konkurzu a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 265/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §8 xxxxxx č. 303/1993 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) §10a xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§17 xxxxxx x. 549/1991 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 36/1995 Xx.
17) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §7 xx 13 xxxxxx x. 136/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 587/1992 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx zákona č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x ve znění xxxxxx x. 95/1996 Xx.
19) Xxxxx č. 61/1997 Sb., x xxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákona č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxx) a xx znění xxxxxx x. 129/1999 Xx.
20) Zákon č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxxx §4 xxxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §7 x 8 xxxxxx x. 71/1967 Xx., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
22) Zákon č. 123/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §36 xxxxxx č. 337/1992 Xx., ve znění xxxxxx x. 323/1993 Xx.
26) Xxxxxxxxx §24 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §17 xx 20 x §51 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §12 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 164/1999 Xx.
27) Xxxxxxxxx obchodní zákoník, xxxxx č. 524/1992 Sb., x auditorech x Xxxxxx auditorů České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 328/1991 Sb., x konkurzu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §44 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
30) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon).
31) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 191/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 253/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
33) Zákon č. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx fondům (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 136/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x x xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 587/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
35) Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) Zákon č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 353/2003 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) §13b xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Sb.
40) §29 xxxxxx x. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Poznámky k xxxxxxx x. 1
1) §2 xxxxxx č. 36/1960 Xx., o územním xxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Zákon č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xx xxxxx xxxxxx x. 387/2004 Xx.
Xxxxxxxx č. 388/2002 Sb., o stanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 388/2004 Xx.