Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 31.12.2012.


Zákon o územních finančních orgánech

531/90 Sb.

Územní finanční orgány §1 §2
Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti §3
Generální finanční ředitelství §4 §4a
Finanční úřady §5 §6 §7 §7a
Finanční ředitelství §8 §9
Specializovaný finanční úřad §9a
Společná ustanovení o územních finančních orgánech §10
Ministerstvo §11
Práva a povinnosti zaměstnanců v územních finančních orgánech §12 §13
Služební průkaz §13a §13b §14 §15 §15a
Přechodná a závěrečná ustanovení §16 §17 §18
Příloha č. 1 - Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů
Příloha č. 2 - Finanční úřady určené k výkonu působností podle ustanovení §6 odst. 2 a vymezení jejich územní působnosti
Příloha č. 3 - Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství
č. 311/1999 Sb. - Čl. II
č. 58/2001 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 199/2010 Sb. - Čl. VI
č. 370/2011 Sb. - Čl. IX
Územní finanční xxxxxx
§1
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx správních xxxxx pro výkon xxxxxx xxxx a xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xx xxxxxxx Generální finanční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady (xxxx xxx "územní xxxxxxxx orgány"), které xxxx správními xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx. Finanční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§2
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) provádějí xxxxxx x přestupcích a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx x účetnictví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx cenovou xxxxxxxx a ukládají xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) převádějí výnosy xxxx, které vybírají x xxxxxxxx a xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu,
h) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x jinými podobnými xxxxx,
x) xxxxxxxxxx kontrolu

1. xxxxxxxxxx povinností x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx značkování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) vybírají x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zemědělství v xxxxxx 1991 xx 1995 včetně x xxxxxxxx úroky x xxxx vyplývající,
n) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkoumávají xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí a xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx činnosti, stanoví-li xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx místně xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxx 1. Xxxxx-xx xxxxx místní příslušnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx místně příslušné Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx město Prahu.
(2) Xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. i) x x) xxxxxxx územní xxxxxxxx orgán v xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx, x když xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) X xxxxxxxxxxxxx určí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx.
Generální finanční xxxxxxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx generální xxxxxxx Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "generální xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx financí na xxxxx xxxxxxxxxxx ředitele.
(4) Xxxxxxxxxx ředitelem x jeho xxxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxx současný xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx finančním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx právními xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let.
(5) X funkcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx členství v xxxxxxxxx straně nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
§4a
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství
x) se podílí xx přípravě xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxx své působnosti,
x) xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx, x rozvojem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož i xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních smluv x x xxxxxxxx x mezinárodních organizacích,
x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx analytických x xxxxxxxxxxx xxxxx x oboru své xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) řídí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), c) x x),
f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráci xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),
h) x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx xxxx dílčí xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx do pravomoci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx na provádění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx x vede xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x statistiky xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx shromažďování údajů, x poskytuje tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx předpis.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx daní xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx místně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán.
§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011
Xxxxxxxx xxxxx
§5
(1) Názvy, xxxxx x územní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v §9a x v příloze č. 1 x tomuto xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, změní xx xxxxxx i územní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx jiný právní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx vykonávají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), c), d), x), x), i), x), n) x x).
(2) Působnost xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx x xxxxxxxx generální xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7x
§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2010 Sb.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§8
(1) Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §9a x x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.
(2) Finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územními xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx ředitelství xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Finanční xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx své působnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxx jiný xxx xxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxx.
§9
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx působnost xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), f) x n),
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení,
d) x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo xx mohou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx původní xxxx shromažďování údajů,
x) vykonávají xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9x
Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu je xxxxxx město Praha.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx příslušným pro xxxxxxx xxxxxxxx, a xx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx příslušnost x xxxxxxxx, jejichž předmětem xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xx podřízen Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9, x xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx, u xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x poplatků, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx §9 x přílohy č. 3 x tomuto zákonu xxx jiné než xxxxxxx subjekty x xxx xxxxxx správy xxxx, u xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, není xxxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx subjektem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dosáhla xxxxxx xxxx než 2&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx zajišťovny x xxxxxx členského xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

1. xx-xx alespoň xxxxx z xxxxxx xxxxx subjektem podle xxxxxx x) xx x),

2. xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx jejího xxxxx xx změně xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxx xxxxxxxx 9, a xx až xx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxx xxx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx podle odstavce 10.

(6) Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx též xxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxx xxxxxxxx 3 xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x Finančního xxxxxxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 3.
(8) Xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx považuje xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx počínaje xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx obratu dosaženo.
(10) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle daňového xxxx počínaje xxxxxx xxxx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx x příjmů, xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx došlo. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nepřihlíží x případě, xx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx, ve kterém x tomuto poklesu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx dosažen xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. a).
§10
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx orgánech
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účetní xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, účetnictví x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx Generálního finančního xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx Generálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávající xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech oprávněn xxxxx právní xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx x vedoucí xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jménem státu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele.
(5) Generální ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx
a) xxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx správu xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Generálního finančního xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná finančními xxxxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) a x); xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů vydaných xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x),
x) může xxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx daní x xx věcech mezinárodní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx finanční orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx města Xxxxx x regionálních xxx xxxxxxx soudržnosti a xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,
x) x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx patří xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxx dílčích xxxxxx xxxx xxxxxx postupů xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx správou xxxxxxxxx xxxx, řízením x přestupcích, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) zpracovává xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obvodu, x xx bez xxxxxx xx xxxxxxx účel xxxxxxxxxxxxx údajů.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 444/2005 Xx.
§13
Xxxxxxxxxxx x územních finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x používají xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, x xxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podstat, vyrovnacími xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci, předběžnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci,
x) být statutárními xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů obchodních xxxxxxxxxxx xxxx družstev xxxx členy jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx.
§13a
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx plní úkoly xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx své xxxxxxxxx x této činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx služebního xxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx.

§13x
(1) Xxxxx (dále xxx "poškozený"), xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxx finančním orgánu xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a tuto xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx škodu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, náhrada; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx způsobil xxxxx xxxxxxx sám. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx zdraví xxxx xxxxx, xxxx xx rozsah x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; není-li xx xxxxx xxxx účelné, xxxxx xx v xxxxxxxx. Poškozenému xxxx xxx přiznána x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pořízením xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.
(4) Generální xxxxxxxx ředitelství xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx poskytla xxxxx podle odstavce 1.
(5) Xxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx částky xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxxx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 444/2005 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2010 Xx.

§15a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
c) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců,
d) xxxxx x xxxxxxxx rodných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vedeny x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) a x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů, který xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, den, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden jako xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx nepřežil, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,
b) datum xxxxxxxx,
x) pohlaví x xxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx, na jehož xxxxx x narození xxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích adres xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx mu přiděleno, xxxx datum, místo x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxx název x xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, místo x stát, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x manželů xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx manžel xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o neplatnosti xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxxx smrtí jednoho x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů za xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx partnerem xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx narození,
o) osvojení xxxxxx,
x) datum, místo x okres úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, který byl x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví a xxxx změna,
d) xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu, popřípadě xxx adresa, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx písemnosti podle xxxxxx právního předpisu,
h) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,
i) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxx datum, místo x okres xxxxxxxx; xx-xx opatrovníkem ustanoven xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx umožněn vstup xx území České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx k uzavření xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, místo x xxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x manželů, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx manžel xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místo vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů za xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, který xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx partnerství,
n) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, jeho xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, že rodné xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx narození,
p) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx zástupce xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, popřípadě rodné xxxxxxxx,
x) rodné číslo,
c) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, a xx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx blokovaný xxxx,
x) den, xxxxx x rok xxxxxxxx,
x) xxxxx a okres xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x cizině, xxxx, na jehož xxxxx xx narodil.
(6) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx
x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

2. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx,

3. číslo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. datum xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

6. xxxx platnosti cestovního xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxx,

8. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx neplatného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx x xxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx byl xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požádal o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

5. xxxxx a důvod xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu

1. xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxx x odepření xxxxxx xxxx o xxxxxx cestovního dokladu,

2. xxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx,

3. označení xxxxxx, který požádal x xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

4. označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vydání xxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx x důvod odepření xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

6. datum x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

7. xxxxx a xxxxx xxxxxxx odepření vydání xxxxxxxxxx dokladu.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx finančním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx
x) xxxxxxxx (xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, příjmení, rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx adresa xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxx),
x) provozovatel, xxxx-xx současně vlastníkem (xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx azylu, xxx-xx x fyzickou xxxxx),
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx přidělení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, datum x xxxxx xxxx vydání,
e) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x přípojného xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx (obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxx, obchodní xxxxxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), není-li, xxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx x přípojného vozidla,
h) xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxx, xxxxxxxx objem xxxxxx a xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx číslo, barva, xxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx, největší povolená xxxxxxxx x provozní xxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx registrace silničního xxxxxxxxxx vozidla a xxxxxxxxxx vozidla,
l) stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) zástavní xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(12) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zápisů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(13) X případě xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 12 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx o xxxxxx xxxxx.
(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 13 xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 13, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
Přechodná a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§16
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx okresními, xxxxxxxxx, obvodními x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Finanční xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx bezúplatně xx xxxxxxxx ředitelství.
(2) Xxxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x závazky finančních xxxxx.
(4) Xxxxx xx x právních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§17
Xxxxxxx xx
x) xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 33/1970 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx věta x §12 xxxx. 3 xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx financí, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/1976 Sb., xxxxxx xx provádí zákon x dani xx xxxx.
§18
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxxxxx x. r.
Pithart x. x.
Xxxxxxx č. 1 x zákonu x. 531/1990 Sb.
Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxx 1 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx územní xxxxx xxxxxxx části Praha 1 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 2 xx xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx územní xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 2 3).
Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxx 3 xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx obvod xxxxxxx xxxxx Praha 3 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Prahu 4 xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx územní obvod xxxxxxx xxxxx Praha 4 3).
Finanční xxxx xxx Xxxxx - Jižní Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx územní xxxxx xxxxxxx části Praha 11, Xxxxx - Xxxxxxxxx, Praha - Xxxxxxx x Xxxxx - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx - Modřanech xx xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx územní xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 12 x Xxxxx - Libuš 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 5 se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx obvod městské xxxxx Praha 5, Xxxxx 13, Xxxxx 16, Xxxxx - Xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx - Zbraslav a Xxxxx - Zličín 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 6 xx xxxxxx v Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 6, Xxxxx 17, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx a Praha - Suchdol 3).
Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxx 7 se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx obvod městských xxxxx Praha 7 x Xxxxx - Xxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 8 xx sídlem x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí Xxxxx 8, Xxxxx - Xxxxxxxxxx, Praha - Xxxxx Xxxxxx x Praha - Xxxxxxx 3).
Finanční xxxx xxx Xxxxx 9 xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx městských částí Xxxxx 9, Xxxxx 14, Xxxxx 18, Xxxxx 19, Xxxxx 20, Xxxxx 21, Xxxxx - Xxxxxxxxx, Xxxxx - Čakovice, Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx, Praha - Xxxxxxxxx, Praha - Xxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx x Xxxxx - Vinoř 3).
Xxxxxxxx úřad pro Xxxxx 10 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxxx obvod xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, Xxxxx 15, Praha 22, Praha - Xxxxxx, Praha - Xxxxx Měcholupy, Xxxxx - Xxxxx, Praha -Xxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxxx, Xxxxx - Xxxxxxxx, Praha - Xxxxxxx, Praha - Xxxxxxxxx x Xxxxx - Xxxxxxxxxx 3).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad ve Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxx vykonává působnost xx správním obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Kolín 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Brodě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxx Xxxx 4).
Finanční xxxx v Xxxxx Xxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Hora 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Mělníce vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx nad Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou působností Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Mladé Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční úřad x Mnichově Hradišti xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx x Xxxxxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Brandýse xxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx vykonává působnost xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx nad Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx Praha-západ xx xxxxxx x Praze xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Dobříši xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx v Rakovníku xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Budějovice 4).
Finanční úřad x Trhových Svinech xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Sviny 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Krumlov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx Hradci xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Třeboni xxxxxxxx působnost ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Prachaticích xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Vimperku xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vimperk 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Strakonicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Vodňanech vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Soběslav 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx Týn 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Karlovy Xxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ostrov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Klatovy 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Horažďovice 4).
Finanční xxxx x Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Plzni xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Plzeň 4).
Finanční xxxx Xxxxx-xxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Blovice x Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Přeštice 4).
Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nýřany 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Kralovice 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Stříbro 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxx Lípě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxx Bor 4).
Finanční xxxx x Děčíně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Rumburku xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx x Varnsdorf 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx xxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Liberec 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx xxx Labem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Louny 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Podbořany 4).
Finanční xxxx x Žatci vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Litvínov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Semilech xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Teplicích vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxx xxx Xxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústí xxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Hradci Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Hradec Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx Bydžově xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Bydžov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Hlinsko 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jičín 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a Nové Xxxxx nad Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Jaroměři vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Pardubicích vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Holice 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Přelouč 4).
Xxxxxxxx xxxx x Rychnově nad Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rychnov xxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Kostelci xxx Orlicí xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Moravské Xxxxxxx vykonává působnost xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Dvůr Xxxxxxx xxx Xxxxx 4).
Finanční xxxx xx Vrchlabí vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vrchlabí 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Ústí xxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxx Mýtě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Blansko 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Boskovice 4).
Finanční úřad Xxxx X xx xxxxxx v Brně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx území xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Staré Xxxx, Xxxxxxxx, Štýřice, Xxxxxx, Veveří, Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxx XX se sídlem x Brně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx katastrální xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.
Finanční xxxx Xxxx XXX xx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Královo Xxxx, Xxxxx, Maloměřice, Xxxxxxxx, Xxxxx Hora, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Soběšice, Xxxxxxx x Xxxx.
Xxxxxxxx úřad Brno XX se sídlem x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Jundrov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Starý Lískovec, Xxxxxxxxxx, Žebětín.
Finanční xxxx Brno-venkov xx xxxxxx x Brně xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Židlochovice 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ivančice 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Břeclavi vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Mikulově xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx nad Sázavou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Kyjově vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností Xxxxx 4).
Finanční xxxx xx Veselí nad Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx nad Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx působnost ve xxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou působností Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxx Hostýnem xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Holešov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Pacov 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Hradišti xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Uherském Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx 4).
Finanční úřad xx Vsetíně vykonává xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vsetín 4).
Xxxxxxxx úřad x Rožnově xxx Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 4).
Finanční xxxx xx Valašském Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Valašské Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Vyškově vykonává xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Bučovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Bučovice 4).
Finanční xxxx xx Slavkově u Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Zlíně xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx obvodu obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a Xxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Otrokovicích vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Valašské Xxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Moravském Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xx Moravě x Xxxx xxx Xxxxxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Meziříčí 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx x Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Třinci xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Třinec 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bohumín 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxx Xxxxx 4).
Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx v Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Finanční xxxx x Novém Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bílovec x Xxxx Xxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 4).
Finanční úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Litovli xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Finanční xxxx xx Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Šternberk x Uničov 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kravaře, Xxxxx x Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad Xxxxxxx X xx sídlem x Ostravě vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Hošťálkovice, Lhotka, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Ostrava x Přívoz, Petřkovice, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Ostrava a xxx xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Vratimov.
Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx XX xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Nová Xxxx, Xxxxxxx-xxx, Proskovice, Stará Xxxx, Xxxxxxxxx x xxx xxxx Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx XXX se xxxxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx městské xxxxxx Xxxxxx Pole, Xxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Poruba, Xxxxxxxxx, Svinov, Xxxxxxxxx x pro obce Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx.
Finanční xxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx působnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx a Lipník xxx Xxxxxx 4).
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xx správním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 4).
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxx 4).
Není-li x této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 531/1990 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxxxxxx
I. Finanční xxxx xxx Prahu 1 v xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x v obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 2, xxx Xxxxx 3, xxx Prahu 4, pro Xxxxx - Xxxxx Xxxxx, x Xxxxx - Xxxxxxxxx, xxx Prahu 5, xxx Xxxxx 6, xxx Xxxxx 7, xxx Xxxxx 8, pro Prahu 9 x xxx Xxxxx 10.
XX. Xxxxxxxx xxxx Xxxxx - západ x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx, xx Vlašimi, xx Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Xxxxxx, x Kolíně, x Českém Brodě, x Kutné Hoře, x Xxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx - Staré Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Sedlčanech x x Xxxxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx Xxxxxxx, x Xxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx Hradci, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx, ve Xxxxxxxxxxxx, v Blatné, xx Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
IV. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx - jih, x Blovicích, x Xxxxxxxxxx, Xxxxx - xxxxx, v Xxxxxxxxxxx, x Rokycanech, x Xxxxxxx, xx Stříbře, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, v Xxxxxx, x Domažlicích x x Xxxxxxxxxx Xxxx.
X. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx Xxxxxx x obvodu své xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxxx, x Xxxxx, x Xx, x Xxxxxxxxxxx Lázních, x Xxxxxxxx x x Xxxxxxxxxx.
VI. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx Xxxxx x obvodu xxx xxxxxx působnosti x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Děčíně, x Xxxxxxxx, v Chomutově, x Kadani, v Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x Xxxxxxx, x Podbořanech, x Xxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx a v Xxxxxx.
XXX. Finanční xxxx x Xxxxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx xx Frýdlantě, x Xxxxx Xxxx, x Xxxxx Xxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx x x Turnově.
XXXX. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx Králové x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu územní xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx, v Nové Xxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Kněžnou, x Xxxxxxxx, x Kostelci xxx Xxxxxx, v Xxxxxxxx, ve Dvoře Xxxxxxx xxx Labem x xx Xxxxxxxx.
XX. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx, x Litomyšli, v Xxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxx xxx Xxxxxx, xx Xxxxxxx Mýtě x x Xxxxxxxx.
X. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, x Havlíčkově Xxxxx, x Chotěboři, x Ledči xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, x Třebíči, x Moravských Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, ve Žďáru xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x xx Velkém Xxxxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx Xxxx X x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx II, Xxxx XXX, Xxxx XX, Xxxx - xxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxx, x Mikulově, x Xxxxxxxx, x Kyjově, xx Xxxxxx xxx Xxxxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, ve Xxxxxxxx x Xxxx, xx Xxxxxx a x Xxxxxxxxx Krumlově.
XXX. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx x x Zábřehu.
XXXX. Finanční xxxx Xxxxxxx i x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx úřadů Ostrava XX, Xxxxxxx XXX, x Bruntále, v Xxxxxx, xx Xxxxxx-Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Karviné, x Xxxxxxxx, x Českém Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Orlové, x Xxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxxx, x Kopřivnici, x Xxxxx a x Hlučíně.
XXX. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx x obvodu xxx xxxxxx působnosti x v obvodu xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx, x Otrokovicích, xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxx, ve Vsetíně, x Xxxxxxx pod Xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx Meziříčí.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 531/1990 Sb.
Xxxxx, xxxxx x xxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Finanční xxxxxxxxxxx pro xx. x. Xxxxx
Xxxxx: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx tvořen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: xxx Prahu 1; xxx Xxxxx 2; xxx Xxxxx 3; xxx Xxxxx 4; xxx Xxxxx-Xxxxx Město; x Praze-Modřanech; pro Xxxxx 5; xxx Xxxxx 6; xxx Xxxxx 7; xxx Xxxxx 8; xxx Xxxxx 9; xxx Xxxxx 10.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx
Xxxxx: Praha
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx územními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxxx, xx Vlašimi, xx Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, v Hořovicích, x Xxxxxx, xx Xxxxxx, v Kolíně, x Xxxxxx Brodě, x Kutné Xxxx, x Xxxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxx Xxxxxxxxx, x Mnichově Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Labem-Staré Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx.
3. Finanční ředitelství x Českých Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx: Xxxxx Budějovice
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxxxx, x Xxxx nad Vltavou, x Xxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxxxx Hradci, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx, x Blatné, xx Xxxxxxxxx, v Xxxxxx, v Soběslavi.
4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Plzni
Sídlo: Xxxxx
Xxxxxx obvod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Domažlicích, x Xxxxxxxxxx Xxxx, x Xxxxx, x Aši, x Xxxxxxxxxxx Lázních, x Karlových Xxxxxx, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxx, v Horažďovicích, x Xxxxxx, x Xxxxx, Xxxxx-xxx, x Xxxxxxxxx, v Přešticích, Xxxxx-xxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, x Tachově, ve Xxxxxxx.
5. Finanční xxxxxxxxxxx v Xxxx xxx Labem
Sídlo: Xxxx xxx Xxxxx
Xxxxxx obvod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: v Xxxxx Xxxx, x Xxxxx Xxxx, v Xxxxxx, x Rumburku, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxx, x Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxxx, x Libochovicích, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, v Lounech, x Podbořanech, x Xxxxx, v Mostě, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Jilemnici, x Turnově, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Ústí xxx Xxxxx.
6. Finanční xxxxxxxxxxx x Hradci Xxxxxxx
Xxxxx: Xxxxxx Xxxxxxx
Územní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxx Králové, x Xxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Jičíně, x Xxxxxxxx, x Xxxx Pace, x Xxxxxxx, x Broumově, x Jaroměři, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Kněžnou, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx nad Orlicí, xx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, xx Dvoře Xxxxxxx xxx Labem, ve Xxxxxxxx, x Ústí xxx Orlicí, xx Xxxxxxx Mýtě, v Xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxx
Xxxxx: Xxxx
Územní xxxxx je tvořen xxxxxxxx obvody xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, Brno X, Xxxx II, Xxxx XXX, Xxxx XX, Brno-venkov, x Xxxxxxxxxx, x Tišnově, x Břeclavi, x Xxxxxxxxxxx, x Mikulově, x Xxxxxxxxxx Xxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxx xxx Sázavou, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Veselí xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxx, v Xxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx pod Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Moravských Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxx Hradišti, v Xxxxxxxx Xxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, ve Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, xx Slavkově x Xxxx, xx Zlíně, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx, x Xxxxxxxxx Krumlově, xx Xxxxx xxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Pernštejnem, xx Xxxxxx Xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx
Sídlo: Ostrava
Xxxxxx xxxxx je xxxxxx územními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: v Xxxxxxxx, v Krnově, xx Xxxxxx-Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx Těšíně, x Xxxxxxxx, v Xxxxxx, x Novém Xxxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Litovli, ve Xxxxxxxxxx, x Opavě, x Xxxxxxx, Xxxxxxx X, Ostrava II, Xxxxxxx XXX, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxx, x Šumperku, x Xxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x zákonu x. 531/1990 Xx.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 444/2005 Sb.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřízená xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x výjimkou Xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, se považují xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
2. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx §3 zákona x. 531/1990 Sb., xx znění tohoto xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 311/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2000
Xx. II
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2001
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. LXVI
1. Xxxxxx ve věcech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxx xxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx úřední. Xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx místně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Přechodné ustanovení
Xx. XX
Řízení xx věcech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x příslušnost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výlučně k xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx přechází xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za stát xxxxxxxx práva x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx týkající se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 xxxxx s xxxxx majetkem xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxx anebo x xxx souvisejí, x vystupuje za xxxx před xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x jinými xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se tohoto xxxxxxx týkají anebo x xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jiných xxxxxxx xxxxx xxxx 1.
4. X xxxxxxx x převzetí xxxxxxx x závazků xxxxxxxxx v xxxxxx 1 x 2, xxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxx majetku, xxxxxxx i smluvních xxxxxx x řízení, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x dokumentace. Xxxxxxxx xx zároveň listinou, xxxxxx Generální finanční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přechází xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx podíleli xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxxx 6, jsou xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13 xxxxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
8. Řízení, xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx je xxx tato řízení xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Čl. IX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Při xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx §9a xxxx. 2 xxxxxx č. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, a xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hlavní město Xxxxx podle §9a xxxx. 3 zákona x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx zohlední xxxxxxxx obratu xxxxxxxxx x §9a xxxx. 5 xxxx. a) xxxxxx č. 531/1990 Xx., x územních xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx považuje xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Informace
Právní xxxxxxx č. 531/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1991.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:
337/92 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.93
35/93 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, zákon XXX x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
325/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX č. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 199/93 Xx., a xxxxx XXX č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona XXX č. 337/92 Xx. x zákon XXX x. 35/93 Xx.
x účinností od 1.1.94
85/94 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích xxxxxxxxxx správními xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/93 Sb. a xxxxxx x. 72/94 Xx., zákon ČNR x. 531/90 Xx., x územních finančních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 337/92 Sb., xxxxxx XXX x. 35/93 Xx. a xxxxxx x. 325/93 Xx., xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/93 Sb., zákona x. 157/93 Sb., xxxxxx x. 302/93 Xx., xxxxxx č. 315/93 Xx. x xxxxxx x. 323/93 Xx., xxxxx ČNR x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 18/93 Sb., xxxxxx x. 322/93 Sb., xxxxxx x. 42/94 Xx. x xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxx x. 331/93 Xx., x státním xxxxxxxx XX na xxx 1994 x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x zákon ČNR x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxx ČNR č. 35/93 Sb., zákona x. 96/93 Xx., xxxxxx x. 157/93 Xx., xxxxxx x. 196/93 Sb., xxxxxx x. 323/93 Xx. x zákona x. 42/94 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.6.94
311/99 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 531/90 Xx., o územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
s xxxxxxxxx od 1.1.2000
132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a zákonem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
253/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 11.8.2000
58/2001 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.3.2001
309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, zákonem č. 626/2004 Sb. byla xxxxxxx na 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. byla změněna xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)
320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.
x xxxxxxxxx xx 28.8.2003
501/2004 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti odměňování
s xxxxxxxxx xx 10.12.2004
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006 x xxxxxxxx §15, xxxxx xxxxxx účinnosti 11.11.2005; §13, xxxxxxx x. 1, 2 a 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007
3/2006 Xx., xxxxx znění právního xxxxxxxx x. 531/90 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 2/2006
57/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx x souvislosti xx sjednocením xxxxxxx xxx finančním xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
130/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 14.4.2006
165/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.9.2006
230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
531/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 7.12.2006
130/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.7.2008
239/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x registrovaným xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2008
381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.10.2008
227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2011
199/2010 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012
30/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.2011
370/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 235/2004 Xx., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.12.2011
457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
Xxxxxx xxxxxxx č. 531/90 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 456/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.
1) §15 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).
2) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §22 xxxxxx x. 563/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxx).
4) §3 xxxx. 7 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 134/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 23/1989 Sb.).
5) §8 xxxxxx x. 303/1993 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.
6) §9 xxxxxx č. 36/1965 Xx., x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x umělecké xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1968 Xx.
§10 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx financí Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/1976 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx.
7) Xxxx. xxxxx XXX č. 337/92 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx.
8) §14 xxxx. 3 xxxxxx x. 173/1988 Xx., x xxxxxxx se xxxxxxxxxx majetkovou xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 63/1989 Sb., x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) a xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 109/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 104/1990 Sb., x xxxxxxxxx společnostech.
Xxxxx č. 111/1990 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx.
9) Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 16/1962 Xx., o xxxxxx xx věcech xxxx a xxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
Xxxxxxxx vlády Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. 112/1985 Sb., x xxxxxxx řízení xxx.
10) §1 xxxx. 2 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxx x. 255/1994 Xx.
11) §30 xxxxxx č. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky).
12) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §21 xx 25 xxxxxx x. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 265/1991 Sb., o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §8 xxxxxx x. 303/1993 Xx., x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx monopolu x x opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §10a xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
§17 xxxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 36/1995 Xx.
17) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) §7 xx 13 xxxxxx x. 136/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x maziv x x xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, x xxxxxxxx zákona č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 587/1992 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x. 95/1996 Xx.
19) Xxxxx č. 61/1997 Sb., o xxxx x x změně x xxxxxxxx zákona č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 587/1992 Sb., x spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxx) a xx xxxxx xxxxxx x. 129/1999 Sb.
20) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Například §4 zákona č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §7 a 8 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x správním xxxxxx (správní řád).
22) Xxxxx č. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Zákon č. 367/1990 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §36 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxx č. 323/1993 Xx.
26) Xxxxxxxxx §24 zákona x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §17 xx 20 x §51 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §12 odst. 2 písm. f) xxxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 164/1999 Xx.
27) Například obchodní zákoník, xxxxx č. 524/1992 Sb., x xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 77/1997 Sb., x státním xxxxxxx, xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx kontrole, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) §44 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
30) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
31) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Xxxxx č. 191/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx zákona x. 531/1990 Sb., x územních finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x některým xxxxxxx fondům (xxxxx x xxxxxxxxxxx určení xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení x xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx paliv a xxxxx a x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) §13b xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Sb.
40) §29 xxxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxx x. 1
1) §2 xxxxxx x. 36/1960 Xx., x územním xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
2) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 314/2002 Sb., o stanovení xxxx s pověřeným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 387/2004 Xx.
Xxxxxxxx č. 388/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 388/2004 Xx.