Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.07.2002 do 30.04.2004.


Zákon o dluhopisech

530/90 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení
ODDÍL 1. Základní ustanovení §1 §2
ODDÍL 2. Náležitosti dluhopisů §3
Emisní podmínky §3a §3b
Forma dluhopisu §4
Ručení státu §5
ČÁST II. Schválení emisních podmínek dluhopisů §6
Žádost o schválení emisních podmínek a její schválení §7
Dluhopisový program §8
ČÁST III. Vydání a splácení dluhopisů
Vydání dluhopisu §9
Výnos dluhopisu §10
Oddělení práva na výnos dluhopisu §11
Splacení dluhopisu §12
Schůze majitelů dluhopisu §13
ČÁST IV. Zvláštní druhy dluhopisů
ODDÍL 1. Hypoteční zástavní listy §14 §15 §16 §17
ODDÍL 2. Státní dluhopisy §18 §19
ODDÍL 3. Komunální dluhopis §20
ODDÍL 4. Vyměnitelný a prioritní dluhopis §21
Podřízený dluhopis §21a
ČÁST V. Zvláštní, přechodná a závěrečná ustanovení
Státní dozor a sankce §22 §23 §24 §25 §25a §26 §27 §28
č. 368/2000 Sb. - Čl. II
XXXX PRVNÍ
XXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx 6) xxxxx papír, s xxxx je spojeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx §12 ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx dluhopisu x vyplacení xxxxxx x něho xxxxx §10 x určenému xxxx nebo xxxxx x povinnost xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydala, (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx práva xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §12 odst. 6 xxxx xxxxx x §21 xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx zákon se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx jejich emitentem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pouze právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydávání dluhopisu xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx dluhopis, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxx
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") schválí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikaci cenných xxxxxx (dále xxx "XXXX"), xxxxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisu (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx").
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydaných xx xxxxxxx schválení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx ISIN, xx-xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dluhopis, xx xxxxx xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx určitým xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx číslo. X emisních podmínkách xxxx xxx stanoveno, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxx xxxxxx xx sběrném xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského zákoníku x spoluvlastnictví. 8) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx velikosti jeho xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Majitel xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx veškerá xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxx mu xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x emisními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry.
(7) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx dluhopisu xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx některý x xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nastávají xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§3
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxx
x) obchodní xxxxx xxxx název xxxxxxxx a xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxx obsaženo xxxxx "xxxxxxxx", xxxx x zvláštního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §14, 18, 20, 21a, xxxxx x xxxx XXXX, je-li xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Komisí, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx stanovení,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§12),
h) xxxxx xxxxxxxxx a x dluhopisů xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx prvního xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx splatit xx xxx splatnosti dluhopisu xxxx jmenovitou xxxxxxx,
x) datum xxxxx xxxxxxxxx,
x) otisk xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dluhopisu x xxxxxx x xxxx, x
x) xxxxx nebo xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), e), x), x) a x).
§3x
Emisní xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a majitele xxxxxxxxx a musejí xxxxxxxxx náležitosti dluhopisu xxxxx §3, s xxxxxxxx písmen h) x k), jakož x
x) xxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x x případném xxxxxxx xxxx převoditelnosti,
x) xxxxx určenou xxx xxxxxxxx emise xxxxxxxxx (xxxx jen "emisní xxxxx"),
x) emisní xxxx x xxx xxxxxx, xx emisní xxxx bude xxxxxxx xxxxxx dosaženým x xxxxx, xxxxxx xxxxx,
x) celkový xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dluhopisu x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, 9)
h) xxxxx o xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx (§23), a
x) závazek xxxxxxxx xxxxxxxx za stejných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stejně.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx emitenta a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x podrobnější xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx konkrétních xxxxxxxx vydání x xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx emitenta x xxxxxxxx xxxxxxxxx plynoucích x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§21 x 21a),
x) xxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a podmínky xxxxxx xxxxxxx (§3b),
x) x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazkem, znění xxxxxxxxxxxx závazku,
x) x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x něho xx zajištěno xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, jehož splacení xx spojeno x xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydávat xxxx zajištěné dluhopisy, xxxx xxxxxxxx závazek xxxxx xxxxxxxx dodatečně xxxxxx zajistit xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx emitent hodlá xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx papírech, nebo xxxxxxxxx, že xxxxxxx x takové xxxxxxx xxxxxxx,
h) xxx x xxx bylo xxxxxxxxx ohodnocení finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) x x jakým xxxxxxxxx, xxxx informaci, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a
i) xxx xx vylučuje xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nabyvateli xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. 6)
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx změnily xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§13) x Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx Xxxxxx, a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x druhé neplatí xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x).
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§3b
(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxx dluhopis
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx objem xxxxx, xxxxxxxx se xx xx konce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxx xxxxxxx, nebo
x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, než xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx emisní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investorů.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx dluhopisu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000 EUR x xxx, xx xxx xxxxxxxx XXX xx tuzemskou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxx, k xxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx konce xxxxxx lhůty, x xx spolu s xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx emisní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Středisku cenných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x) x xxxxxxxxx xx stejným xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Totéž platí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxx druhé.
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
§4
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx převoditelný xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Emitent xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Práva xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx seznamu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 6) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx vůči xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx bude xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx dluhopisů vede xxxxxx majitelů dluhopisů xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znějícího xx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezit; xx xxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dluhopisu znějícího xx xxxxx, musí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podmínky xxxxxx omezení. Xxxxxx-xx xxxx podmínky xxxxxxxx, xx smlouva x xxxxxxx dluhopisu neplatná, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx podmíněn souhlasem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx souhlas dodatečně xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dověděl.
(5) Xxxxx emitent omezí xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxxxxxx dluhopisu tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx souhlasem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx též k xxxxxxxxx dluhopisu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zastavení dluhopisu, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx x jednotlivém xxxxxxx emitent souhlas xxxxx odstavce 5 xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splatit xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxx xxxxx je xxxxx dluhopisu xxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 písm. x), xxxxxx kurz xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx emisní xxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx naběhlého x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"). Xxxxxx podle xxxxxxxxx věty je xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx dluhopisu doručeno xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx žádost podle xxxxxxxxx xxxx zaniká, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxx x případech xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx ručitelský xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx když takový xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx přejde.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX EMISNÍCH XXXXXXXX XXXXXXXXX
§6
§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2000 Sb.
§7
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx emisní podmínky xxxxx x prospektem, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisu, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx též xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx veřejného xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx
x) emisní xxxxxxxx,
b) písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ručení, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Pokud xxxxxx podmínky neobsahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx žadatele, aby xx doplnil xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxxxxxx oznámit emitentovi xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx emisních xxxxxxxx a prospektu xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.
(5) Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(6) Xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx mající sídlo x Xxxxx republice, xxxxx vydává dluhopis x zahraničí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxx, xxxxxx emise x xxxx x formě x podobě xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
§8
Dluhopisový xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"). X xxxxxxx xx povinen xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx objem xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx dluhopisového programu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7.
(4) Xxxx vydáním xxxxx xxxxx dluhopisu x xxxxx dluhopisového programu xx emitent xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx emisních xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxx §3a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx programu, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx emise x xxxxxxx Xxxxxx x xxxx schválení. Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 14 dnů od xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxx doplnění o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx emisních xxxxxxxx je emitent xxxxxxx uveřejnit xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx program xxxxxxxxx prospekt xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přijaty x obchodování xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx nabízeny, může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prospektu xxxx užšího xxxxxxxxx xxxxx doplněk xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dluhopisů neuvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jsou způsobilé xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx obstará nebo xx xxxxxxx zaváže xxxx xx prvním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xx stanoveného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx určí, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx činnostem xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx osob, uzavírá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osobou samostatně xxxx pouze x xxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určí.
§10
Výnos xxxxxxxxx
(1) Emitent xx povinen xxxxxxxx xxxxx dluhopisu způsobem x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx zejména
a) xxxxxx xxxxxxxx sazbou;
x) xxxxxx úrokovou xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx;
c) xxxxxxxx xxxx jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
x) slosovatelnou xxxxxx xxxx prémií x závislosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx finančním xxxx;
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),
§11
Xxxxxxxx xxxxx xx výnos xxxxxxxxx
(1) Pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx x), xx xxxxxxxxx odděleno x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k uplatnění xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx majitel xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty má xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx současně x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx každý xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX, Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které připouštějí xxxxxxxx výnosu, přidělí xxxxxxxxxx XXXX xxx
x) xxxxxxxx s xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxx kupónů (dále xxx "xxxxxxxx jistina"), x
x) xxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxx, xx dluhopisu xxxx ISIN přidělen, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx dluhopisu
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x kupóny, xxxx
x) opětovné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx majitele oddělené xxxxxxx a u xxxxxxx ještě xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§12
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dluhopisu xxxx xxx určena
x) xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx stanovenými v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poměrného xxxxxx xxxxx dnem jejich xxxxxxxxxx pouze v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Majitel dluhopisu xxxx žádat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx splatnosti xxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx splacení xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu xxxx xxxxxxxxxx dobou splatnosti xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx. Hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxx xxxxx zákona x cenných xxxxxxxx xxxxxxxxx; 6) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x nimi xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výměnné xxxx prioritní právo xxxxx §21. Xxxxx x xxxxxxx spojené x xxxxxxxx dluhopisem, xxxxx xx v xxxxxxx emitenta, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splatnosti.
§13
Schůze xxxxxxxx dluhopisu
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svolat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx x xxxxx xxxxx, (xxxx xxx "schůze xxxxxxxx xxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx odstavce 4 xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x svolání xxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x společných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zaujímá stanovisko x xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx ovlivnit xxxxxxxxx práv s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x),
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, 10)
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx subjektem, 11)
x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, 12)
x) xx xxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxx 13) xxxx xxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx dluhopisu xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxx schůzi xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx schůze majitelů xxxxxxxxx způsobem stanoveným x xxxxxxxx podmínkách, xxxxx alespoň xx xxxx celostátně šířených xxxxxxxx, x xx xx xxxxx nejméně 15 dnů přede xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx),
x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxx-xx xxxxxxxx,
c) xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) program xxxxxxx, a je xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx změny.
(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx majitelé xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx majitelů dluhopisu xx emitent xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx účasti na xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx všech dluhopisů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx.
(7) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přítomných majitelů xxxxxxxxx. Xx každého xxxxxxxx xxxxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxx hlasů, xxxxx xxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dluhopisu, xxxxx má xx xxxx majetku x xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx představuje xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydaných dluhopisů. Xxxxx hlasovacího práva xxxxx xxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x), x) a x) xx x) xxxx xxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx splatit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx rozhodnutí.
(9) Osoba, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisu x xxxxx zápisu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) x x) xx x) xxxx xx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxx nezúčastnila, xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx od konání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx emisního xxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx výnos, xxxxx xxxx právo zaniká. Xxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(10) X schůzi xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx uvede xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x návrhů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) x x) xx f), xxxx xxx x xxxxxx xx schůzi xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 x x xxxxxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasila x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 písm. x), x) a x) xx x), xxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx x xxxxxx majitelů má xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x soudu nebo x xxxxxx xxxxxx.
(12) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majitelů xxxxxxxxx xx oprávněn
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxx, že je xxxxx stanovisky, xxxxx xxxxxx majitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
x) kontrolovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXX DLUHOPISŮ
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§14
(1) Xxxxxxxxx zástavní xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx názvu xx označení xxxxxxxxx xxxxxxxx list x xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx, xxxxx i hodnota xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx kryta xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "řádné xxxxx"), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx krytí").
(2) Hypotečním úvěrem xx xxxx, který xx poskytnut xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x jehož xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx 14) xx zajištěno xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx, i rozestavěné, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx.
(3) Hypoteční xxxxxxxx listy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 15) (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").
(4) X názvu xxxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx být označení xxxxxxxxx zástavní list xxxxxxx.
§15
(1) Xxx řádné krytí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx pohledávky x hypotečních xxxxx. Xxxxxxxxx úvěr nesmí xxxxxxxx 70 % xxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí.
(2) Xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx banka, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx obvyklou x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx vlastnostem zastavené xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx.
(3) Na nemovitosti xxxxx §14 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zástavní xxxxx třetí xxxxx, xxxxx xx xxxx x přednostním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx xx xxxxx hypotečních xxxxxxxxxx listů, x xx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx zástavního xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 16)
(4) Nemovitost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vzniklým xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohledávka xxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku použití xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xx nemovitosti xxxxxxxx jako zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx vázne xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxx xx stavebního xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx úvěr xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi 70 % xxxx zastavené xxxxxxxxxxx a výše xxxxxxxxxx z úvěru xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Náhradní xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxx 10 % této xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x České xxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vydanými Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. 5)
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx sloužící xx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx zástavních listů xxxxx hypoteční xxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, jak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§16
Ministerstvo xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x Komisí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákonného xxxxx hypotečních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2000 Sb.
Xxxxx druhý
Xxxxxx xxxxxxxxx
§18
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dluhopisovém xxxxxxxx, nebo
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx umožňuje.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x) veškerých závazků xxxxxxxxxxxxx ze státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §18 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx
x) xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 písm. x).
(4) X xxxxx naplňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programu xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dluhopisů x xxxxxxx emisními podmínkami.
(5) Vláda je xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovisko České xxxxxxx banky k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Ustanovení §2 odst. 2, §3a odst. 2 xxxx. b) x x), §3a xxxx. 3, §3b, 7 x 8 xx xx státní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 2 až 5 se xxxxxxxx x xx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§19
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx podle §18 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhlašuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx se xxxxxx dluhopisy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 18) xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, 19) se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxxx o obstarávání xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx správou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxx zabezpečuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl xxxxx
§20
Komunální xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx dluhopis xxxx xxx vydán
a) xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banka xxxx xxxx, která x xxxxxx vydání xxxxxxxx x která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ručí xxxx xxxxxxxx,
x) obcí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx
§21
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxx xx spojeno xxxxx xx xx, xxx xxxx emitent xx něj xxxxxxx xxxx dluhopis xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx místo xxxxx na splacení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x nímž xx xxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výnosu z xxxx, jakož i xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 17)
(3) Xxxxxx xxxxxxxx vyměnitelného xxxx prioritního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určení xxx, xx kterého xxx právo xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx uplatněno xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Vyměnitelné xxxxxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx výměnu xx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 17)
§21a
Podřízený xxxxxxxx
(1) Podřízený xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx konkurzu xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xx závazky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx až xxxx, xx xxxxxxx splní xxx xxxxxxx závazky, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vázány xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zřetelným xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínkách, na xxxxxxxxx dluhopisu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ve xxxxx materiálech xxxxxxxxxxx x propagaci xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Závazky xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxx dluhopisů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obdobnou podmínkou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx dluhopis xxxx znít pouze xx jméno.
§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§22
Xxxxxx xxxxx a xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx Xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx Xxxxxx porušení xxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zakáže xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přikáže xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) uložit xxxxxx xx do xxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,
x) uveřejnit xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx opatření x xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x povahy, xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxx zahájit xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx se Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx uložení, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx splatná xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.
§23
Práva x dluhopisů se xxxxxxxxx uplynutím 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§24
§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2000 Xx.
§25
§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2000 Xx.
§25x
Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx
x) xxxxxxx, xxxxxxxx x právně zatěžovat xxxxxxxxx vydávané Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x zcizovat xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) sjednávat xxxxxxx x investičními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 20) xx-xx xx xxxxx k xxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry.
§26
Fyzické xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx 1992 xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§8 odst. 3) bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (auditorem).
§27
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx zákona; emitent xxxx požádat Ministerstvo xxxxxxx (§7 xxxx. 1) o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xx jednoho xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(2) V xxxxxxx xxxxx emitent charakteristiku xxxxx x její xxxxxxxxxx. X žádosti xxxxxxxx Ministerstvo financí xx jednoho xxxxxx xx doručení xxxxxxx.
(3) Pokud majitel xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podmínek nesouhlasí, xxxx xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu dluhopisu x xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx emisních xxxxxxxx je emitent xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky.
§28
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxx x. x.
Dubček x. x.
Xxxxx x. r.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx. X xxxx 19 tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx dluhopisy xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v §21a xxxxxx x. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x odstavci 4.
Xx. XX právního xxxxxxxx x. 368/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 530/90 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.1991.
Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
600/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 28.12.92
84/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 530/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.7.95
15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
165/99 Sb., x xxxxxxx dluhopisovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kosovské xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 530/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx x. 328/98 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1997
s xxxxxxxxx xx 28.7.99
362/99 Xx., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 1998 x x změně xxxxxx x. 530/90 Xx., o dluhopisech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 22/99 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1999
x účinností xx 30.12.99
368/2000 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 530/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
47/2001 Sb., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 530/90 Sb. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 16/2001
211/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 530/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 199/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 214/92 Xx., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
308/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 12.7.2002
Xxxxxx xxxxxxx x. 530/90 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 190/2004 Sb. s xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 528/1990 Sb., devizový xxxxx.
2) §13 xxxxxx x. 105/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 96/1993 Sb., x stavebním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 35/1993 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
5) §33 x §36 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
6) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 95/1963 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §136 xx 142 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §69 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §183a x §183b obchodního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §190b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §488a x 488b obchodního xxxxxxxx.
14) §121 xxxx. 3 x §155 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 367/2000 Xx.
15) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 96/1993 Sb., x stavebním xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx.
17) §160 x 207 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) §45 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §45c xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §8a xxxxxx č. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx.