Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.06.2021.


Zákon o metrologii
505/90 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení §1 §2

Měřidla §3 §4

Návaznost měřidel §5

ČÁST II. Schvalování typů měřidel

Schvalování typů měřidel vyrobených v tuzemsku §6

Schvalování typů dovezených měřidel §7

Certifikace referenčních materiálů §8

ČÁST III. Ověřování a kalibrace měřidel

Ověřování a kalibrace §9

Hotově balené zboží a lahve používané jako odměrné obaly pro hotově balené zboží §9a

Uvádění měřidel do oběhu §10

Používání měřidel §11 §11a

ČÁST IV. Vztahy k zahraničí §12

ČÁST V. Úkoly orgánů státní správy a subjektů

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví §13

Český metrologický institut §14

Státní úřad pro jadernou bezpečnost §14a §15

Autorizovaná metrologická střediska §16

Oprávnění zaměstnanců Českého metrologického institutu §17

Úkoly subjektů §18

Registrace subjektů §19

Střediska kalibrační služby §20

Úřední měření §21

ČÁST VI. Úhrada a přestupky

Úhrady §22

Přestupky §23

ČÁST VII. Ustanovení společná a závěrečná

Řízení §24 §24a §24b §24c §24d

Lhůty pro výkony schvalování typů měřidel, ověřování stanovených měřidel a certifikaci referenčních materiálů §25

Přechodné ustanovení §26

Zmocňovací ustanovení §27

Zrušovací ustanovení §28

Účinnost §29

č. 119/2000 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 481/2008 Sb. - Čl. III

č. 223/2009 Sb. - Čl. X

č. 155/2010 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

XXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxx xx úprava xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měřicí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx jednotky, jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx stanovené xxxxxxxxx. X mezinárodním xxxxx lze xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvyklostem.

(2) Xxxxxxxxxx měřicími xxxxxxxxxx 15) xxxx

x) jednotka xxxx - xxxxxxx (x),

x) xxxxxxxx xxxxx - xxxx (x),

x) xxxxxxxx hmotnosti - xxxxxxxx (kg),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx (X),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx (X),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx (xxx),

x) jednotka xxxxxxxxxx - xxxxxxx (xx).

(3) Xxxxxxxx měřicí xxxxxxxx&xxxx;15) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pevné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ΔxXx, xxxxxxxx xxxx xxxxx hladinami xxxxx xxxxx struktury xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 133 xxxxxxxxxxxxx xx x klidovém stavu, xxxxx xx xxxxx 9 192 631 770, xx-xx vyjádřena x xxxxxxxx Xx, xxxxx xx xxxxx x-1;

x) metr xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx x, která xx xxxxx 299 792 458, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x/x, xxx sekunda xx xxxxxxxxxx prostřednictvím ΔxXx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x, která je xxxxx 6,626 070 15 x 10-34, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X x, xxxxx xx xxxxx xx x2 s-1, xxx metr x xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x a ΔxXx;

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pevné xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxx e, xxxxx xx xxxxx 1,602 176 634 x 10-19, je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx X, xxxxx je rovna X x, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ΔxXx;

x) kelvin xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x, xxxxx xx xxxxx 1,380 649 x 10-23, je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx X X-1, xxxxx je xxxxx kg x2 x-2 X-1, xxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxx definovány xxxxxxxxxxxxxxx x, x x ΔxXx;

x) xxxxx xxx obsahuje přesně 6,022 140 76 x 1023 elementárních xxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX), xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx mol-1, x xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx (x) xxxxxxx xx xxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxxx elementárních entit; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, molekula, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xx definována xxxxxxxxxx pevné xxxxxxx xxxxxxx světelné účinnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxxx 540 x 1012 Xx (Xxx), xxxxx xx rovna 683, je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx X-1, která je xxxxx xx xx X-1 xxxx xx xx kg-1 x-2 x3, xxx kilogram, xxxx x sekunda xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím x, x x ΔxXx.".

§3

Xxxxxxx

(1) Měřidla xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx veličiny. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízeními xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xx:

x) xxxxxxx;

x) pracovní xxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx měřidla");

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx");

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx měřicí jednotky xxxxx xxxxxxxx určité xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Uchováváním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Stanovená xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx x povinnému xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxx,

x) pro xxxxxxxxx xxxxxx, poplatků, xxxxxx x xxxx,

x) xxx ochranu xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxxx xxx práci, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxx stanoveným xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx referenční xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx látky xxxxxx xxxxxxxxxxx složení xxxx xxxxxxxxxx, používané xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx metod x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx z uvedených xxxxxxxxx měřidel Xxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxx"), v xxxxxxx xxxxxxx určených xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření a xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx specifického určení x povinnosti schvalování xxxx a xxxxxxxxx.

§5

Návaznost měřidel

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx počínající xxxxxxxx xxxxxxxx metrologické xxxxxxx xxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx etalony xxxx xxx xxxxxxxxx obor xxxxxx xxxxxxxx metrologickou xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xx Úřad, xxxxx též xxxxxxx xxxxxx xxxxxx tvorby, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx tuto činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx metrologický xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx činnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxx etalony xx xxxxxxxx především xx xxxxxxxxxxx etalony xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodních smluv xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx státě x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(5) Xxxxxx etalony xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx povinné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx hlavních xxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx Český metrologický xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metrologickou xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx používání xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx, xx xxxxxxx xx buď xxxxxxx, xxxxx může tuto xxxxxxxxx zprostředkovat x xxxxxxxxx.

(6) Způsob návaznosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Kalibraci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx uživatelé xxxxxxxx xxxx pomocí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx nebo zahraničních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navázány x xxxxxxx s odstavcem 5.

ČÁST XX

XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX

§6

Xxxxxxxxxxx typů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou. Na xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut. Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx plnit funkci, xxx kterou xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx požadované xxxxxxxxxxxx x technické vlastnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřidla xxxxxxx i xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx schvalování xxxx xxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx měřidla potřebných xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx bezplatně, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut.

(3) Xx základě technických xxxxxxx x dalších xxxxxxxx Xxxxx metrologický xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx, xx měřidlo xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx výrobce, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, umístit na xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxxx a grafickou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx vydání. Xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prodloužit x xxxxxxx xxxxx xxx; xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx podle schváleného xxxx vyrobit, xxxx xxxxxx.

(4) X případě, xxx xxxxxxxxxxxx schvalování xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx typu xxxxxxx, Xxxxx metrologický xxxxxxxx xxxx sdělit xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nepodléhá.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o schválení xxxx xx pozastavuje, xxxxxxxx xxxxxx konstrukce xxxxxxx, použitého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut xxxxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zda xx nutné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx metrologický xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx měřidla xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx, jestliže vyráběná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx zruší, xxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx závadu xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx být xxxxx xxx schválen, xxxxx xxxxxx do xxxxx.

(8) Xxxxx metrologický institut xx oprávněn xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx měřidla vyráběna xxxxx schválených xxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Schvalování xxxx xxxxxxxxxxx měřidla, xxxxx xxxx již x xxxxxxxxx a xxxx nově zařazena xx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx dovážené xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnému xxxxxxxxxxx xxxx. Typy jiných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §6 xxxxx xxx xxxxxxxxxxx dovážených xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxxxx dovoz (xxxx xxx "dovozce"), xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorky, xxxxxxx xx povinen xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodných xxx schválení typu xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x uvedeno xx xxxxx v některém x členských států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx ve xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Měřidla xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8

Certifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx referenční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx institutem nebo xxxxxxxxxxxxx metrologickým xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatřeny xxxxxxxxxxxx xx akreditovaného xxxxxxx certifikovaného referenčního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx vlastností xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx realizaci jednotky, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx certifikát xxxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x potvrzení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxx stanovených měřidel xxxx xxxxxxxxx hlavních xxxxxxx xx používají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx materiály.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kalibraci xxxxxxxx etalonů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx uvést x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX MĚŘIDEL

§9

Ověřování x xxxxxxxxx

(1) Ověřením stanoveného xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy. Opatření xxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxxx xxx xxxx ověřování.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx metrologické xxxxxxxxx xxxxxx značkou xxxx vydá xxxxxxxxx xxxx xxxxx použije xxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(3) Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx považuje xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx značky xxxxxxx, umístěné xx xxxxxxxxxx měřidle, xxxxx xxxx uvedeno xx xxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 15).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx značek xx zakázáno.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxx použít certifikovaný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx návaznosti xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x pokud x České xxxxxxxxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxx ověření, uznávají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provedených x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, x pokud xxxx xxxxxxxx jsou x xxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxxx institutu.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 6 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx prvotní xxxxxxx zajištěno podle xxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ověření na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx platnost xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodlužuje, x xxxx, o xxxxxx xx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Statistické xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provádí Xxxxx metrologický xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxx postupy x podmínky xxxxxxx x kritéria jejich xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx zkoušky lze xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxxxx 1 rok před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx seznámit osoby xxxxxxx xxxxxxx, a xx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx.

§9a

Hotově xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obaly xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Hotově xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobku x xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx zabalen xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx kupujícího xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx obalu, xxxxxxx xxxxxxxx výrobku xxxxxxxx x obalu, vyjádřené xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx předem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx změnit bez xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou stanovit xxxxxxxxx objemy xxxx xxxxxxxxx hotově xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx v xxxxxx jmenovitých xxxxxxxx xxxx hmotnostech.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx uvést xx xxx xxxxx x označením "x", xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institutu xxxxxxx xxxxxx baleného xxxxx xxxxxxxxxx symbolem "x" xx xxx x současně xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hotově xxxxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhláškou.

(4) Xxxxxxx xxxx oprávněni xxxxx xxxxxx balené zboží xxxxxxxx xxxxxxxx "x" xx xxx za xxxxxxxxxxx, xx Českému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zboží označeného xxxxxxxx "x" ke xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; v případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx, xxx opakovaných kontrolách xxxxxxxxx protokol potvrzující xxxxxxxx osvědčení.

(6) Výrobci x xxxxxxx lahví xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "3", pokud

a) xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lahví xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx případů xxxxxxxxxxx x §12 xxxx. 1; xxxxxx x metody metrologické xxxxxxxx lahví x xxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou,

b) xxxx xxxxxxxx dovolené xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "3" ke zjištění, xxx jsou plněny xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 6, xxxxxxx Xxxxx metrologický institut.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dovozců xxxxxx baleného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "x" x od výrobců xxxx dovozců lahví xxxxxxxxxx xxxxxxxx "3" xxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly. Xx odebrané xxxxxx xxxxxxxx Český metrologický xxxxxxxx náhradu xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx balené xxxxx xxxxxxxx symbolem "x" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jednat tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx baleného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "3", xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na obalech xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx symbolem "x" x na lahvích xxxxxxxxxx xxxxxxxx "3".

§10

Uvádění xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx opravy těchto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověření. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiál k xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dovážených xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiály, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx již xxxxxx xxxxxxxxx dovozcem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

Používání měřidel

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxx platnosti provedeného xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx nepodléhají, xxxxx xxxxxxxxxxxx přestala být xxxxxxx k xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx metrologický xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uživatelů plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx-xx, xx xx xxxxxxxxx stanovené měřidlo xxx xxxxxxxx ověření, xxxxxxx zaplombuje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx metrologický xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx certifikát x xxxxxxxxx typu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx konstrukční změnu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx jinou xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxx s ní xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nemá xxxx xx

x) funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) metrologické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx typu.

(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřidel zajišťuje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx pro dané xxxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxx či xxxxxx.

§11x

(1) Uživatel stanoveného xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanoveného měřidla.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x ověřování xxxxxxxxxxx xxxxx stanovených měřidel xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Náležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protokolu xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx měřidlo xx xxxxxxxx xx vyhovující, xxxxx má při xxxxxxxxxxx metrologické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zkoušek xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx přezkoušení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx stanovené měřidlo xx shledáno xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 85/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 2.5.2015

ČÁST XX

XXXXXX X XXXXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxxxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx důkaz x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kontrole xxxxxx baleného zboží, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx použijí, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

XXXX X

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX

§13

Xxxx pro technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx realizaci;

b) xxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxxxxx, zajišťuje xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx členství a xxxxxxxxxx účast xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, certifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx oprávněné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx subjektů; při xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institutu;

e) xxxxxxxxxx dodržování povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 10)

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxx xxxxxxxx pověřených uchováváním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měření;

g) xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, autorizovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx měřidel;

h) xxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x těchto xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx typu měřidel x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx metrologický institut

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkum x xxxxxxxxxx státních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotek xx xxxxxxx nižších xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx certifikaci xxxxxxxxxxxx materiálů,

c) schvaluje xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stanovená měřidla, xxxxxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx dozor x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx středisek, x subjektů autorizovaných xxx xxxxx úředního xxxxxx, x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x uživatelů xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx oblasti,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx baleného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "x" x xxxxx označených xxxxxxxx "3",

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 12),

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, §9 odst. 1, §9 xxxx. 9 x §11a xxxx. 3,

x) poskytuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx statistické xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 odst. 9,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11a.

(2) Xxxxx metrologický xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) konstrukční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §11 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx montáže a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx doby.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterými xxxx uzavřeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x těchto xxxxx xxxxxxxxxxxx, informace x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx schvalování xxxxxxx.

§14a

§14a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2000 Sb.

§16

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které Xxxx xx základě xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx a technického xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědných xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 6) xxxx xxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx využito zjištění xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx autorizaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Neplní-li xxxxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx stanovenými v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xx xxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxxxxxx, změní xxxx xxxxx.

(2) Xxxx autorizovanému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x připojit x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metrologického xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxx ty, které xxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxxx xxxxxx označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§17

Oprávnění xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx funkcí. Při xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státní, hospodářské x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxx institutu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx subjekty xxxx xxxxxxx jim xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a poskytnout xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ověření x xxxxxxxxxxx xxxx měřidla x xxxxxxx;
x) zajišťují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx povinny xxxxxxxx metrologické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, bezpečnosti práce x xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxx subjektů

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinny xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx žadatel xxx náležitý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx registraci zruší, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxxx. Subjekt je xxxxxxx xxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxx registrované xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle odstavce 1 vzniká též xxxxxx uplynutím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§20

§20 zrušen právním xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§21

Úřední xxxxxx

Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx autorizovat xxxxxxx xx jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx metrologická xxxxxxxxx, certifikát xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředního xxxxxx xxxxxx akreditovanou xxxxxx 6) xxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadem a xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekt xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx. Neplní-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x autorizaci, Úřad xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxxxxxx, změní nebo xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx pro autorizaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXX A XXXXXXXXX

§22

Xxxxxx

Xxxxxx v metrologii xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, pokud xxxxxxxx x správních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx do xxxxx měřidlo, jehož xxx nebyl xxxxxxxx, xx xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxx xxxxxx ověřeno, xx xxxx xxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx platného xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovený;

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx značku xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez oprávnění xxxxx §14 nebo 16, xxxx provedl xxxxxx měření xxx xxxxxxxxx podle §21, xxxx opravil, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez registrace xxxxx §19 xxxxxx xxxxxx;

x) neposkytl xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost;

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18;

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx referenční materiál xxxxxxxxx certifikátem;

h) uvedl xx trh xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "x", nebo lahve xxxxxxxx symbolem "3" x rozporu x §9a xxxx. 3, 4, 6 xxxx 9, nebo xxxxx xx trh nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx balené xxxxx v rozporu x §9a odst. 2,

x) jako xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 10;

x) provedl xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx Xxxx.

ČÁST XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§24

Řízení

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxxx xxxx měřidla nebo x xxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx ověřovací xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx úřední xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx kontrole xxxxxx baleného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxxxx, ověřovací list xxxx nebylo měřidlo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hotově xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx x xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx střediska xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §25. Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a autorizovaná xxxxxxxxxxxx střediska jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím Českého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx středisek xxxxxxxxx Xxxx. Odvolání xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx. Xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx subjektů xxxxx §19 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení. 4)

§24x

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx značkami a xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mohly xxxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x 9.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2000

§24x

Xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x prvotního xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 11) xxxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2002 Xx. x účinností xx 15.4.2002

§24x

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 85/2015 Sb.

§24x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x projednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx 14).

(2) Opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne jeho xxxxxxxxxx, nestanoví-li x xxx Xxxxx metrologický xxxxxxxx počátek účinnosti xxxxxxxx. Xxxx uveřejnění xx den, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 481/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§25

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx měřidel, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x certifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů od xxxxxx vzorku měřidla, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx metrologického xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx úkony Xxxxxxx metrologického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx metrologických xxxxxxxxx xxxx xxxxx 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxx účastníka xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx důvodu x xxxxxxxx pro xxxx výkon náhradní xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx autorizované xxxxxxxxxxxx středisko xx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx dohodnout na xxxx než xxxxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx až xx xxxxxxx ověření měřidla xx účinnosti tohoto xxxxxx; od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx začínají xxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů xx xxxx stanovení. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx odňata, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx vydá xxxxxxxx k provedení §2 xxxx. 1, §3 odst. 3, §6 odst. 1 xx 3 x 9, §8 odst. 2 x 5, §9 xxxx. 1, 2 x 8, §9a odst. 2, 3, 5 x 6, §11a xxxx. 2, §12 xxxx. 2, §16, §19 xx 21.

§28

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx

1. xxxxx č. 85/1866 x. x., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x. 126/1876 x. x., xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávací x xxxxxx č. 85/1866 x. x., x xxxxxxxxx xxxxxxxx vážních x měrných,

3. xxxxx č. 35/1962 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/1975 Xx.,

4. xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx č. 61/1963 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřidel x měření, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 102/1967 Xx.,

5. xxxxxxxx Úřadu xxx normalizaci a xxxxxx č. 33/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx analytických xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x měření x. 26/1983 Xx.,

6. výnos Xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxxx 1979 č.j. 922/79/15-Xx/Xx x státních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značkách xxx xxxxxxx, oznámený x xxxxxx 26/1979 Xx.,

7. xxxxx č. 902/1981 Úřadu xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx dne 28. xxxxx 1981 x xxxxxx značce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx vzorků xxxxxxx, oznámený x xxxxxx 34/1981 Xx.,

8. xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 93/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Havel x. x.
Xxxxxx x. r.
Čalfa x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx listiny vydané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx odňaty, xxxxxxx xxxx xx 1 xxxx od nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vydaném xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, není xxxxxxxxx xxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2000 Xx. x účinností xx 1.7.2000

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx stanoveného měřidla, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 481/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx subjektu xxxx střediska xxxxxxxxxx xxxxxx, zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx střediska xxxxxxxxxx služby xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx kalibrační služby xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Informace

Právní předpis č. 505/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.1991.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

119/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 505/90 Sb., x metrologii, zákon x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 20/93 Xx., x zabezpečení xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 22/97 Xx.

x účinností od 1.7.2000, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9a x §23 odst. 1 xxxx. h), která xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001 x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3, §9 xxxx. 3, §13 xxxx. 2 a §14 odst. 3, xxxxx xxxxxx účinnosti xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX xx XX (1.5.2004) xxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx dohodě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx společenstvími x jejich členskými xxxxx xx xxxxxx xxxxx o posuzování xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxx dřívější

13/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 18/97 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (atomový xxxxx) x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 119/2000 Xx., xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 2/69 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

137/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 505/90 Sb., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2002

226/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 22/97 Xx., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správě, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004), x xxxxxxxx části §7 a §9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003 x xxxxx §7 x §9, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx (1.9.2007)

444/2005 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 531/90 Sb., x územních finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

481/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 505/90 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

155/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže podnikatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

18/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

85/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.5.2015

264/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

152/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 505/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.6.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební xxxxx).
2) Xxxxx č. 30/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 54/1987 Xx. (úplné xxxxx x. 84/1987 Xx.).
3) §244 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
4) §53 xx 61 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
5) Xxxxx č. 20/1993 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti technické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx.
6) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výrobky x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.
7) §14 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 71/2000 Xx.
8) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx jaderné energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 306/2000 Xx.
10) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 293/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o změně x doplnění některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Část xxxxx zákona č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
14) §2 xxxxxx č. 20/1993 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx zkušebnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Například xxxxxxxx vlády č. 326/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nařízení xxxxx č. 464/2005 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx na měřidla.

16) Směrnice Komise (XX) 2019/1258 ze xxx 23. července 2019, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx směrnice Xxxx 80/181/XXX, pokud xxx x xxxxxxxx základních xxxxxxxx XX.