Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.06.2021.


Zákon o metrologii
505/90 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení §1 §2

Měřidla §3 §4

Návaznost měřidel §5

ČÁST II. Schvalování typů měřidel

Schvalování typů měřidel vyrobených v tuzemsku §6

Schvalování typů dovezených měřidel §7

Certifikace referenčních materiálů §8

ČÁST III. Ověřování a kalibrace měřidel

Ověřování a kalibrace §9

Hotově balené zboží a lahve používané jako odměrné obaly pro hotově balené zboží §9a

Uvádění měřidel do oběhu §10

Používání měřidel §11 §11a

ČÁST IV. Vztahy k zahraničí §12

ČÁST V. Úkoly orgánů státní správy a subjektů

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví §13

Český metrologický institut §14

Státní úřad pro jadernou bezpečnost §14a §15

Autorizovaná metrologická střediska §16

Oprávnění zaměstnanců Českého metrologického institutu §17

Úkoly subjektů §18

Registrace subjektů §19

Střediska kalibrační služby §20

Úřední měření §21

ČÁST VI. Úhrada a přestupky

Úhrady §22

Přestupky §23

ČÁST VII. Ustanovení společná a závěrečná

Řízení §24 §24a §24b §24c §24d

Lhůty pro výkony schvalování typů měřidel, ověřování stanovených měřidel a certifikaci referenčních materiálů §25

Přechodné ustanovení §26

Zmocňovací ustanovení §27

Zrušovací ustanovení §28

Účinnost §29

č. 119/2000 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 481/2008 Sb. - Čl. III

č. 223/2009 Sb. - Čl. X

č. 155/2010 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

ČÁST I

VŠEOBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxx státní správy, x xx v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx jednotnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§2

(1) Subjekty x xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, násobky x díly xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X mezinárodním xxxxx xxx použít xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15) xxxx

x) xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx (x),

x) jednotka délky - metr (m),

c) xxxxxxxx hmotnosti - xxxxxxxx (xx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proudu - xxxxx (X),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx (X),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx množství - xxx (xxx),

x) jednotka xxxxxxxxxx - xxxxxxx (xx).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;15) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanovením xxxxx xxxxxxx xxxxxxx frekvence ΔxXx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 133 xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx 9 192 631 770, xx-xx xxxxxxxxx x jednotce Xx, xxxxx xx xxxxx x-1;

x) metr xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xx vakuu x, která xx xxxxx 299 792 458, xx-xx xxxxxxxxx x jednotce x/x, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostřednictvím ΔxXx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx konstanty x, xxxxx xx xxxxx 6,626 070 15 x 10-34, xx-xx vyjádřena x xxxxxxxx J s, xxxxx xx xxxxx xx x2 x-1, xxx xxxx x xxxxxxx jsou definovány xxxxxxxxxxxxxxx x x ΔxXx;

x) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pevné xxxxxxx xxxxxxx elementárního xxxxxx e, která xx xxxxx 1,602 176 634 x 10-19, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X, xxxxx xx xxxxx X x, kde xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ΔxXx;

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k, xxxxx je xxxxx 1,380 649 x 10-23, xx-xx vyjádřena x xxxxxxxx X X-1, která xx xxxxx kg m2 x-2 K-1, kde xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x, x x ΔxXx;

x) xxxxx xxx xxxxxxxx přesně 6,022 140 76 x 1023 xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx číslo xx xxxxx číselná xxxxxxx Avogadrovy xxxxxxxxx (XX), xx-xx vyjádřena x xxxxxxxx xxx-1, x nazývá xx Xxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxx (x) systému xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx entit; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx atom, molekula, xxxx, elektron, xxxxxxxx xxxx částice xxxx xxxxxxxxxxxxx seskupení částic;

g) xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx světelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxxx 540 x 1012 Xx (Xxx), xxxxx xx rovna 683, xx-xx vyjádřena x xxxxxxxx xx X-1, xxxxx xx xxxxx cd xx X-1 xxxx cd xx xx-1 x-2 x3, kde xxxxxxxx, xxxx a sekunda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x, x x ΔxXx.".

§3

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx člení xx:

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx");

x) pracovní xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "pracovní měřidla");

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x funkci xxxxxxx nebo stanoveného xxxx pracovního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx měřicí xxxxxxxx xxxxx stupnice určité xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x jejímu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx úkony potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx etalonu ve xxxxxxxxxxx mezích.

(3) Stanovená xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx (dále xxx "ministerstvo") xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxx náhrady xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx újmy,

b) xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, nebo

f) xxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx stanoveným xxxxxxxx.

(5) Certifikované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx složení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pro ověřování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx metod x kvantitativní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měřidla xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx technickou normalizaci, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx"), x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Úřad xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyjmout na xxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx a ověřování.

§5

Návaznost xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenosu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx metrologické xxxxxxx xxx xxxx účel.

(2) Xxxxxx etalony xxxx xxx příslušný obor xxxxxx nejvyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx. Xxxxxxxxx xx Úřad, xxxxx též stanoví xxxxxx xxxxxx tvorby, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xxxxxx x udržování státních xxxxxxx xxxxxxxx stát, xxxxx tuto činnost xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Státní xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut xxxxxxxxxx budování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx především xx xxxxxxxxxxx etalony uchovávané xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x oborech xxxxxx, xxx není xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) X ochraně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zřízeno x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(5) Xxxxxx etalony xxxxx xxxxxx návaznosti xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx povinné kalibraci. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metrologickou xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx etalonu xxxxxxx uživatel tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsobu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Je-li Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kalibraci xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx, xx povinen xx xxx provést, xxxxx může tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx návaznosti xxxxxxxxxx měřidel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx si xxxxx xxxxxx uživatelé xxxxxxxx sami xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u jiných xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 5.

XXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX

§6

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx měřidlo bude xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Opatření obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx typu. Xxxxxx schvalování xxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx měřidla xxxxxxxxxx xxx schvalování xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx metrologický xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx značku xxxxxxxxx typu, kterou xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx data xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx let; xxxxx xxxxxxx, která xxx podle schváleného xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx schvalování xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx nebyla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx měřidla, Xxxxx metrologický xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx tento xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Platnost xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xx pozastavuje, xxxxxxxx změnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxx schválení. Xxxxxxx xxxxxxx schváleného xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx. Xxxxx metrologický xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxx xxxx schválení typu xxxxx xxx zůstává x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozastavit xxxx x zrušit xxx, jestliže vyráběná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx typu xxxxx, xxxxx měřidlo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevhodné.

(7) Měřidla xxxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxx xxx tento xxx schválen, nelze xxxxxx do xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut xx xxxxxxxx zjišťovat x xxxxxxx, xxx xxxx měřidla vyráběna xxxxx xxxxxxxxxxx typů.

(9) Xxxxx metrologický xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx omezení x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měřidla, xxxxx jsou již x xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx xx kategorie stanovených xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx schvalování xxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §6 xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřidel xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxx x schválení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), pokud xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dovozce xx povinen xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiným způsobem xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx typu.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx v některém x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx typu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx metrologických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx státě, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institutu.

(4) Měřidla xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx považují xx měřidla, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx referenční xxxxxxxxx xxxx materiály, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxxx institutem nebo xxxxxxxxxxxxx metrologickým xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatřeny xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx látky postupem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx vyjadřují xxxxxxx vlastnosti, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Náležitosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(3) X certifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kalibraci xxxxxxxx xxxxxxx se používají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů použít xxxxxxxxxxxxx referenční xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx referenční xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kalibraci xxxxxxxx etalonů lze xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxx přípravy x xxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx referenční xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX

§9

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx stanoveného xxxxxxx xx potvrzuje, xx stanovené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx metrologické xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxxxx měřidla stanoví x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Ověřené xxxxxxxxx měřidlo xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx metrologické xxxxxxxxx úřední xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxxxx podobu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx značku prvotního xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x zajišťovací xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxxx měřidle, které xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 15).

(4) Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úředních xxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřidla xx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x etalonem; není-li xxxxxx x dispozici, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx měřidlo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, s xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx výsledky metrologických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx metrologickou úroveň, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institutu.

(7) Měřidla xxxxxxx v xxxxxxxx 6 xx považují xx měřidla, x xxxxx bylo prvotní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kladného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx základě xxxxxxxx výsledku statistické xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx, x xxxx, x xxxxxx xx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx měřidel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ověření xxxxxxx Xxxxx metrologický xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx obecné povahy, xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxxxx 1 xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Žadatel x xxxxxxxxxxx platnosti ověření xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx seznámit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ověření.

§9a

Hotově balené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx odměrné obaly xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Hotově xxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx kombinace výrobku x obalu, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsažené x xxxxx, vyjádřené xxxx objem xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx obalu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hotově baleného xxxxx, xxxxx xxxx xxx uváděno xx xxx pouze v xxxxxx xxxxxxxxxxx objemech xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x označením "x", xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajišťující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výsledků xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institutu xxxxxxx hotově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "x" na trh x současně xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahující postupy xxxxxxx kontroly množství xxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx dovolené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxxx vyhláškou.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "x" xx xxx xx xxxxxxxxxxx, že Českému xxxxxxxxxxxxxx institutu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky stanovené x xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "x" ke xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx Český metrologický xxxxxxxx; x případě xxxxxxx podmínek vydává xxxxxxxxx, xxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx opakovaných kontrolách xxxxxxxxx protokol potvrzující xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Výrobci x dovozci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "lahve") jsou xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "3", xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kromě případů xxxxxxxxxxx v §12 xxxx. 1; xxxxxx x metody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lahví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx symbolem "3" ke xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 6, provádí Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx metrologický xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xx náhradu xx xxxxxxx nebo dovozců xxxxxx baleného zboží xxxxxxxxxx xxxxxxxx "e" x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx lahví xxxxxxxxxx xxxxxxxx "3" xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx metrologické xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx ceny. Xxxxxxx se neposkytne, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx balené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "x" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx distribuci xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx lahví xxxxxxxxxx xxxxxxxx "3", xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx x hmotností, x povinných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx symbolem "e" x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "3".

§10

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx jejich xxxxxxx x po xxxxxxxxx opravy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx ověření. Xxxxxxx certifikovaného referenčního xxxxxxxxx má xxxx xxxx uvedením xx xxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxx materiál x xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Prvotní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a certifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx uživatel, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dovozcem nebo xxxxxxxxxxx výrobcem.

§11

Používání měřidel

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Novému ověření xxxx tato xxxxxxx xxx nepodléhají, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x účelům, xxx které xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut xx oprávněn zjišťovat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předkládat xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx-xx, xx xx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx skupina měřidel xxxx xxx xxxxxxxxx x povinnému xxxxxxxxx x jinými právními xxxxxxxx.

(4) Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx stanoveného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx povolit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx konstrukční xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vadné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nemá xxxx xx

x) xxxxxx stanoveného xxxxxxx,

x) technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřidla xxxxxxxx xxx schválení xxxx, x

x) metrologické vlastnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx typu.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kalibrací, xxxx-xx pro dané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx.

§11a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřidla.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protokolu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx. Opatření obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx.

(4) Náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřidla xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx měřidlo xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) uživatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx shledáno xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 85/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 2.5.2015

ČÁST IV

VZTAHY X XXXXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxxxx ve xxxxx dokumentu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hotově xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx uznává xx důkaz x xxxxxxx xxxx schválení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx lahví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxx pokud mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiného. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx měřidel x xxxxxx, které xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx, xxxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX V

ÚKOLY ORGÁNŮ XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX

§13

Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx realizaci;

b) xxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxx členství a xxxxxxxxxx xxxxx orgánů x organizací xx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, certifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, pověřuje xxxxxxxxx xxxxxxxx k uchovávání xxxxxxxx etalonů x xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx Xxxxxxx metrologického xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu; 10)

x) xxxxxxxxx metrologické xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uchováváním xxxxxxxx xxxxxxx, autorizovaných xxxxxxxxxxxxxx středisek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xx Věstníku Úřadu xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx etalonů, autorizovaná xxxxxxxxxxxx střediska, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx certifikovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropských společenství xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx měřidel x k xxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx metrologický xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů,

c) schvaluje xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx subjekty, které xxxxxxxx xxxxxxxxx měřidla, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx metrologických xxxxxxxxx, x subjektů xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provádí výzkum x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace x xxxxxx xx xx mezinárodní xxxxxxxxxx x této xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx baleného zboží xxxxxxxxxx xxxxxxxx "x" x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "3",

x) xxxxxxxx xxxxx x provádí xxxxxxxx výrobků x xxxxxxx udělených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxx technických xxxxxxxxx xx xxxxxxx 12),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, §9 xxxx. 1, §9 odst. 9 x §11a xxxx. 3,

x) poskytuje xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 9,

m) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11a.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §11 xxxx. 4,

x) krátkodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx mezi ukončením xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut oznamuje xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x rozsahu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, informace x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2000 Sb.

§16

Autorizovaná xxxxxxxxxxxx střediska

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx středisky xxxx subjekty, xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo certifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 6) xxxx xxxxxxxxxx x odborné způsobilosti xxxxxxx Xxxxxx. Pro xxxxx autorizace může xxx xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx stanovenými v xxxxxxxxxx o autorizaci, xxxx xxxxx x xx xxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, změní xxxx xxxxx.

(2) Xxxx autorizovanému xxxxxxxxxxxxxx středisku přiděluje, xxxxxxxxx odnímá xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx otisk xxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jiné xxxxxxxx xxx xx, které xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx xxxx xxxxxxx svého názvu.

§17

Oprávnění xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institutu jsou xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hospodářské x služební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platné xxx xxxxx xx jednotlivých xxxxxxx. Zaměstnanci Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jim xxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx součinnost.

§18

Xxxxx subjektů

Subjekty

a) xxxxx xxxxxxxx používaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ověření x xxxxxxxxxxx xxxx měřidla x xxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx práce x životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

§19

Registrace xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx hodlají opravovat xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institutu. Xxxxx xx žadatel xxx náležitý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx registraci xxxxxxx x xxxx x xxx osvědčení. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x registraci x osvědčení x xxxxxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx. Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx registraci zruší, xxxxxxxx xxxxxxx důvody, xxx které xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx ohlásit Českému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle odstavce 1 vzniká též xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx.

§20

§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§21

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx může x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx měření xx xxxxxxxxxx oboru měření xx prověření xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx používání xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx metrologická xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx úředního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou 6) xxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti xxxxxx Úřadem x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx výsledku xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekt xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx listiny. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, Úřad xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxxxxxx, změní nebo xxxxx. Náležitosti xxxxxxx x autorizaci a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XX

XXXXXX X XXXXXXXXX

§22

Xxxxxx

Xxxxxx x metrologii xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku.

§23

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx do xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx, xxxx které nemělo xxxxxxxxxx schváleného xxxx xxxxx nebylo ověřeno, xx xxxx xxx;

x) xxxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, pro xxxxx byl xxxxxxxxx xxxx měřidla vyhlášen xxxx stanovený;

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřední xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx 16, xxxx provedl xxxxxx měření xxx xxxxxxxxx xxxxx §21, xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxx xxx registrace xxxxx §19 tohoto xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institutu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18;

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx referenční materiál xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx hotově balené xxxxx označené xxxxxxxx "x", nebo lahve xxxxxxxx symbolem "3" x xxxxxxx x §9a xxxx. 3, 4, 6 nebo 9, xxxx uvedl xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §9a xxxx. 2,

x) jako xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx měřením s xxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 10;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 4.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Xxxx.

XXXX VII

USTANOVENÍ XXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§24

Řízení

(1) Na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahují xxxxxx předpisy o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, o ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx list xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxxxx, ověřovací list xxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx úřední xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x metrologické xxxxxxxx hotově baleného xxxxx, vydá xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení.

(2) Český xxxxxxxxxxxx institut a xxxxxxxxxxxx metrologická střediska xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §25. Xxxxx metrologický xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxxx účastník řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím Českého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxx těmto rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podat xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. 4)

§24a

Měřidlo nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x 9.

§24a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2000

§24x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx x prvotního xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx 11) xxxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2002 Xx. x účinností xx 15.4.2002

§24x

§24x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 85/2015 Sb.

§24x

(1) Dotčenými xxxxxx x projednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx orgány xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx 14).

(2) Opatření xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx v xxx Xxxxx metrologický xxxxxxxx počátek xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dnem uveřejnění xx den, který xx xxxxxx v xxxxxxx opatření obecné xxxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx x. 481/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

§25

Xxxxx xxx výkony xxxxxxxxxxx typů xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Schválení xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx od xxxxxx vzorku xxxxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institutu. Xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x autorizovaných metrologických xxxxxxxxx xxxx lhůta 60 xxx xx xxxxxxxxxx měřidla, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx metrologické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxx uvědomit x xxxxxxxx xxxxxx x stanovit xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx metrologický xxxxxxxx xxxx autorizované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx započatá před xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

(2) Lhůty xxx xxxxxxxxxx ověřování xxxxxxx xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx ověření xxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx; od tohoto xxxxxxx měřidla xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je povinna xxxxxxxxx xx x xxxxxxx nejpozději xx 90 xxx od xxxx stanovení. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxx §2 odst. 1, §3 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 a 9, §8 odst. 2 x 5, §9 xxxx. 1, 2 x 8, §9a odst. 2, 3, 5 a 6, §11a xxxx. 2, §12 xxxx. 2, §16, §19 xx 21.

§28

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx

1. xxxxx x. 85/1866 x. x., x xxxxxxxxx ústavech xxxxxxx x xxxxxxx,

2. nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 126/1876 x. x., xxxx se xxxxxx xxxxxxx vykonávací x xxxxxx x. 85/1866 x. x., x xxxxxxxxx ústavech xxxxxxx x xxxxxxx,

3. zákon č. 35/1962 Sb., x měrové xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/1975 Xx.,

4. xxxxxxxx Xxxxx xxx normalizaci x xxxxxx č. 61/1963 Sb., x xxxxxxxxxxx správnosti měřidel x xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky Úřadu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 102/1967 Xx.,

5. xxxxxxxx Úřadu xxx normalizaci x xxxxxx č. 33/1964 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx analytických xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 26/1983 Sb.,

6. výnos Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x měření xx xxx 1. xxxxxxxxx 1979 x.x. 922/79/15-Jn/Šn x státních a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značkách xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x částce 26/1979 Xx.,

7. výnos x. 902/1981 Úřadu xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1981 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. schvalování xxxxxx xxxxxxx, oznámený x xxxxxx 34/1981 Xx.,

8. xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx x měření č. 93/1988 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx listiny vydané xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti xx jejich nahrazení xxxxxxxxxxxxx akty xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx odňaty, xxxxxxx xxxx do 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxx, vydaném xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 let od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Schvalování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 505/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 481/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx ve xxxx pověření xxxxxxxx xxxx střediska kalibrační xxxxxx, zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx pověření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zrušují.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx, provedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 155/2010 Xx. x účinností xx 1.8.2010

Informace

Právní xxxxxxx č. 505/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.1991.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

119/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 505/90 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 20/93 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 22/97 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000, s výjimkou xxxxxxxxxx §9a x §23 xxxx. 1 xxxx. x), která xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2001 a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3, §9 xxxx. 3, §13 xxxx. 2 a §14 xxxx. 3, xxxxx nabyla xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX do XX (1.5.2004) xxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Protokolu x Xxxxxxxx xxxxxx zakládající xxxxxxxxxx xxxx XX xx jedné straně x Xxxxxxxxxx společenstvími x jejich xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx den xxxxxxxx

13/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/97 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) x x změně x doplnění některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 119/2000 Sb., xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

137/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2002

226/2003 Xx., kterým se xxxx zákon č. 22/97 Xx., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 64/86 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004), x výjimkou xxxxx §7 a §9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003 x xxxxx §7 x §9, xxxxx nabývají účinnosti xxxx, kdy xxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení ČR x Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx (1.9.2007)

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

481/2008 Xx., kterým se xxxx zákon č. 22/97 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2009

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x volném xxxxxx služeb

s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

155/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

18/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

85/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 505/90 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.5.2015

264/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

152/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.6.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
2) Xxxxx č. 30/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 54/1987 Xx. (úplné znění x. 84/1987 Xx.).
3) §244 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
4) §53 xx 61 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx).
5) Xxxxx č. 20/1993 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, metrologie a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx.
6) Zákon č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 71/2000 Xx.
7) §14 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxx x. 71/2000 Xx.
8) Xxxxx č. 18/1997 Sb., o mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. o) xxxxxx x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 306/2000 Xx.
10) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Například xxxxxxxx vlády č. 293/2000 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx požadavky na xxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxx xxxxx zákona č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
14) §2 xxxxxx x. 20/1993 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 326/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 464/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

16) Xxxxxxxx Komise (XX) 2019/1258 xx xxx 23. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx technickému pokroku xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 80/181/XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX.