Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.06.2021.


Zákon o metrologii
505/90 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení §1 §2

Měřidla §3 §4

Návaznost měřidel §5

ČÁST II. Schvalování typů měřidel

Schvalování typů měřidel vyrobených v tuzemsku §6

Schvalování typů dovezených měřidel §7

Certifikace referenčních materiálů §8

ČÁST III. Ověřování a kalibrace měřidel

Ověřování a kalibrace §9

Hotově balené zboží a lahve používané jako odměrné obaly pro hotově balené zboží §9a

Uvádění měřidel do oběhu §10

Používání měřidel §11 §11a

ČÁST IV. Vztahy k zahraničí §12

ČÁST V. Úkoly orgánů státní správy a subjektů

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví §13

Český metrologický institut §14

Státní úřad pro jadernou bezpečnost §14a §15

Autorizovaná metrologická střediska §16

Oprávnění zaměstnanců Českého metrologického institutu §17

Úkoly subjektů §18

Registrace subjektů §19

Střediska kalibrační služby §20

Úřední měření §21

ČÁST VI. Úhrada a přestupky

Úhrady §22

Přestupky §23

ČÁST VII. Ustanovení společná a závěrečná

Řízení §24 §24a §24b §24c §24d

Lhůty pro výkony schvalování typů měřidel, ověřování stanovených měřidel a certifikaci referenčních materiálů §25

Přechodné ustanovení §26

Zmocňovací ustanovení §27

Zrušovací ustanovení §28

Účinnost §29

č. 119/2000 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 481/2008 Sb. - Čl. III

č. 223/2009 Sb. - Čl. X

č. 155/2010 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

XXXX I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Účelem xxxxxx xx xxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx osob (dále xxx "xxxxxxxx") a xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx měřidel x xxxxxx.

§2

(1) Subjekty x xxxxxx státní správy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měřicí jednotky xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x díly xxxxxxxxx vyhláškou, a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, definice, násobky x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodním zvyklostem.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotkami 15) jsou

a) xxxxxxxx xxxx - sekunda (x),

x) jednotka xxxxx - metr (m),

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx (xx),

x) jednotka xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx (X),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teploty - xxxxxx (K),

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx množství - xxx (mol),

g) jednotka xxxxxxxxxx - xxxxxxx (xx).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;15) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hodnoty frekvence ΔxXx, přechodu mezi xxxxx hladinami xxxxx xxxxx struktury xxxxxxxxxx xxxxx atomu cesia 133 xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx 9 192 631 770, xx-xx vyjádřena x xxxxxxxx Xx, xxxxx xx xxxxx x-1;

x) metr xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x, xxxxx xx xxxxx 299 792 458, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x/x, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostřednictvím ΔxXx;

x) xxxxxxxx je definován xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx konstanty x, xxxxx je xxxxx 6,626 070 15 x 10-34, xx-xx vyjádřena x xxxxxxxx X s, xxxxx xx xxxxx xx x2 x-1, xxx xxxx a xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x a ΔxXx;

x) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pevné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x, která xx xxxxx 1,602 176 634 x 10-19, xx-xx vyjádřena x xxxxxxxx X, xxxxx xx rovna X x, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ΔvCs;

e) xxxxxx xx xxxxxxxxx stanovením xxxxx xxxxxxx hodnoty Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k, xxxxx je rovna 1,380 649 x 10-23, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X X-1, xxxxx xx xxxxx xx m2 x-2 X-1, kde xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx definovány xxxxxxxxxxxxxxx x, x x ΔvCs;

f) jeden xxx obsahuje přesně 6,022 140 76 x 1023 xxxxxxxxxxxxx xxxxx; toto xxxxx xx pevná xxxxxxx xxxxxxx Avogadrovy konstanty (XX), xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx-1, x xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx (x) xxxxxxx xx xxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxxx elementárních xxxxx; xxxxxxxxxxx entitou může xxx xxxx, molekula, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx světelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx záření o xxxxxxxxx 540 x 1012 Hz (Xxx), xxxxx xx rovna 683, xx-xx vyjádřena x xxxxxxxx xx X-1, která xx xxxxx cd sr X-1 xxxx xx xx kg-1 m-2 x3, xxx kilogram, xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x, c x ΔxXx.".

§3

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízeními xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx člení xx:

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxxx měřidla xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx měřidla");

c) xxxxxxxx xxxxxxx nestanovená (xxxx xxx "pracovní měřidla");

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx referenční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x funkci xxxxxxx xxxx stanoveného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx měřicí xxxxxxxx xxxxx stupnice xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x k jejímu xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx úkony potřebné x zachování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx mezích.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx měřidla, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx vztazích, xxxxxxxxx xxx prodeji, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx poskytování xxxxxx nebo xxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) pro xxxxxxxxx sankcí, poplatků, xxxxxx x xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx zájmů chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx stanoveným xxxxxxxx.

(5) Certifikované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastností, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálů.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx"), v případě xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx měření xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx se Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyjmout xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx schvalování xxxx x ověřování.

§5

Návaznost xxxxxxx

(1) Návazností xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx zařazení xxxxxx xxxxxxx xx nepřerušené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx etalonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvality xxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx etalony xxxx xxx xxxxxxxxx obor xxxxxx nejvyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx. Xxxxxxxxx je Úřad, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxxx, rozvoj x xxxxxxxxx státních xxxxxxx odpovídá xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Státní etalony xxxxxxxx Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx činnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx budování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uchovávané xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx státní xxxxxxx jiných xxxxx x xxxxxxxxxxxx metrologickou xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metrologické xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) X ochraně xxxxxxxx etalonů může xxx xxxxxxx v xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx pásmo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx návaznosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoře a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx srovnatelnou metrologickou xxxxxx. Lhůtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxxxx xxxxxxx uživatel tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut xxxxxxx x kalibraci xxxxxxxx xxxxxxx x oborech xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřidel stanoví xxxxxxxx měřidla. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřidel xx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pomocí xxxxx hlavních etalonů xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx etalony příslušné xxxxxxxx navázány v xxxxxxx x odstavcem 5.

ČÁST XX

XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX

§6

Xxxxxxxxxxx xxxx měřidel xxxxxxxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx nově vyráběných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provádí Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Opatření obecné xxxxxx kromě požadovaných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného měřidla xxxxxxx x xxxxxxx xxx schvalování xxxx. Xxxxxx schvalování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx počet xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx schvalování xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx, xx měřidlo xxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xx značku xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx výrobce, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx certifikátu x xxxxxxxxx typu xxxxxxx a grafickou xxxxxx xxxxxx schválení xxxx stanoví xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx měřidla xxxxxx uplynutím deseti xxx xx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx prodloužit x xxxxxxx xxxxx xxx; xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx podle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx schvalování xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx nebyla xxxxxx xxxxxxx schválení xxxxxx typu měřidla, Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut xxxx xxxxxx výrobci, xx xxxxx typ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Platnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx pozastavuje, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, použitého materiálu xxxx technologie xxxx xxxxxx byly ovlivněny xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx metrologickému xxxxxxxxx tyto změny. Xxxxx metrologický xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx měřidla xxxxx xxxxxxxx, zda xx nutné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx typu xxxxx zda xxxxxxx x platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x schválení xxxx měřidla pozastavit xxxx i zrušit xxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx neodpovídají schválenému xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx zruší, xxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxx vykazuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx nevhodné.

(7) Měřidla xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx být xxxxx xxx xxxxxxxx, nelze xxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxx metrologický xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výrobce, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx schválených xxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxx dovážených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §6 platí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřidel xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxx x schválení xxxx dovezeného xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), pokud xxx nebyl xxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dovozu. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorky, xxxxxxx xx xxxxxxx umožnit Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k účelu xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx vyrobeno x xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx x členských států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxx ve státě, x xxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx, kterou xx Česká republika xxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx, a x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx xxxx, uznávají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx státě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx jsou x xxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxxx institutu.

(4) Měřidla xxxxxxx x odstavci 3 se xxxxxxxx xx měřidla, xxxxxxx xxx xxx schválen xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx institutem nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx střediskem xxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od akreditovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Certifikací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxx postupem xxxxxxxxxxxx návaznost xx xxxxxxxx realizaci xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu se xxxxxx certifikát udávající xxxxx xxxx xxxx xxxxxx vlastností x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x potvrzení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlavních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx nelze x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx možno použít xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx ověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo kalibraci xxxxxxxx etalonů lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx certifikované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§9

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Ověřením stanoveného xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx měřidlo xx požadované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zkoušky při xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx způsobů. Xxxxxxxxx podobu xxxxxx xxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx prvotního xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx považuje xxxx označení shody x xxxxxxxxxxx značky xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx pozměňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zakázáno.

(5) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravidla x etalonem; není-li xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx certifikovaný xxxx xxxxxxx referenční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxx vyrobeno x xxxxxxx do xxxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, s xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x souladu x xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx, x xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provedených x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úroveň, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x pokud xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Měřidla xxxxxxx v odstavci 6 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, u xxxxx bylo prvotní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(8) U xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx platnost xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx výsledku statistické xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx, x dobu, x xxxxxx se u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx měřidel xxxxxxxx xxxxxxx prodlužuje.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx metrologický institut, xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx druhy stanovených xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x kritéria jejich xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x nejpozději 1 rok xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xx povinen s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx seznámit xxxxx xxxxxxx měřením, x xx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx protokolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9x

Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obaly xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx výrobek xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, má předem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obalu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx uváděno xx xxx pouze v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx baleného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx "e", xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správnosti xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx průkazné evidence xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxxxx Xxxxxxx metrologickému institutu xxxxxxx hotově baleného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "x" xx trh x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupy xxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxx x balení,

b) xxxx xxxxxxxx dovolené xxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hotově xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Dovozci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "e" xx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institutu xxxxxxxx, xx zahraniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxxxx kontrolu hotově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "x" xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxx Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx náležitosti xxxxxxx ministerstvo vyhláškou, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzující xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x dovozci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx zboží (dále xxx "xxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxx lahve xxxxxxxx xxxxxxxx "3", pokud

a) xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx metrologickým xxxxxxxxxx, kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §12 xxxx. 1; způsob x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lahví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx dovolené xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx označených symbolem "3" xx xxxxxxxx, xxx xxxx plněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxxxxx Xxxxx metrologický institut.

(8) Xxxxx metrologický institut xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx baleného zboží xxxxxxxxxx symbolem "x" x xx výrobců xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx symbolem "3" xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx odebrané vzorky xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx neposkytne, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, výrobce xxxx xxxxxxx xxxx. Nárok xx náhradu nevzniká, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx symbolem "x" nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx zabránil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "3", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxx xx jmenovitých xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx obalech xxxxxx baleného xxxxx xxxxxxxxxx symbolem "e" x na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "3".

§10

Uvádění xxxxxxx do xxxxx

(1) Před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx má jejich xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx opravce povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx certifikovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výrobcem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zajišťuje xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx již xxxxxx xxxxxxxxx dovozcem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pro daný xxxx xxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx stanovená.

(2) Xxxxx metrologický xxxxxxxx xx oprávněn zjišťovat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předkládat stanovená xxxxxxx k ověření. Xxxxxx-xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ověření, xxxxxxx zaplombuje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být stanovena x povinnému ověřování x xxxxxx právními xxxxxxxx.

(4) Český metrologický xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx povolit xxxx xxxxxxxxxxx změnu, xxxxx xxxxx konstrukční xxxxxx dochází k xxxxxxxxx vadné xxxx xxxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xx xxxxxxxx, x tato xxxxx xxxx xxxx xx

x) xxxxxx stanoveného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx typu, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodné xxx schválení xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x správnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx pro dané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx metoda.

§11x

(1) Uživatel stanoveného xxxxxxx xx xxxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanoveného xxxxxxx.

(2) Xxxxx metrologický xxxxxxxx x subjekty autorizované xxxxx xxxxxx zákona x ověřování příslušného xxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x přezkoušení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkušebního xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo vyhláškou.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx vyhovující, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx metrologické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx požadovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného xxxxxxx stanoví x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx odlišné xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx přezkoušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx měřidlo xx xxxxxxxx při přezkoušení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stanoveného xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx shledáno xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 85/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 2.5.2015

XXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx značky o xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zboží, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kontrole xxxxxx baleného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxx tohoto zákona, xxxxxxx-xx to x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení tohoto xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX X

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX

§13

Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx realizaci;

b) xxxxxxxxx Xxxxxx a Slovenskou Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánech x organizacích, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx ověřování stanovených xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a úředního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx etalonů x xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx Xxxxxxx metrologického xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 10)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expertizy, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metrologických xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxxxx uchováváním xxxxxxxx etalonů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měření;

g) xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxx technickou normalizaci, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, autorizovaná xxxxxxxxxxxx střediska, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx měřidel;

h) plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx oznamuje xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx, xx xxxxxxx xxxx uzavřeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x těchto xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pověřených xx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx státních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx měřicích xxxxxxxx xx xxxxxxx nižších xxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx měřidel a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx metrologických středisek, x xxxxxxxx autorizovaných xxx výkon xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx vyrábějí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měřidla, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx elektronické komunikace x xxxxxx se xx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx oblasti,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "e" x lahví xxxxxxxxxx xxxxxxxx "3",

x) xxxxxxxx xxxxx x provádí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx výrobky 12),

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §6 xxxx. 2, §9 odst. 1, §9 xxxx. 9 x §11a xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx odborné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx §9 xxxx. 9,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §11a.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x §11 odst. 4,

x) krátkodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřidla v xxxx mezi ukončením xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx doby.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx, informace o xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§15

§15 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2000 Sb.

§16

Autorizovaná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjekty, které Xxxx na základě xxxxxx xxxxxxx autorizoval x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo certifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úrovně jejich xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Českým metrologickým xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx kvalifikace odpovědných xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx certifikátem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovanou xxxxxx 6) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxx Úřadem. Pro xxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx akreditaci. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x podmínky xxx autorizaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx autorizace není xxxxxx nárok. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o autorizaci, xxxx xxxxx o xx xxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x připojit x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxx xx, které xxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx institutu

Zaměstnanci Českého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupovat do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x údaje x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx funkcí. Xxx xxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zaměstnanci Českého xxxxxxxxxxxxxx institutu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxxxxxx pověřením xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx subjekty xxxx povinny jim xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x poskytnout xxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

x) vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx tato xxxxxxx x ověření;
b) zajišťují xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx metrologické předpoklady xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, bezpečnosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

§19

Registrace xxxxxxxx

(1) Subjekty, xxxxx hodlají xxxxxxxxx xxxxxxxxx měřidla xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinny xxxxx xxxxxx x registraci Xxxxxxx metrologickému xxxxxxxxx. Xxxxx xx žadatel xxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx registraci provede x vydá x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x registraci x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx. Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Subjekt xx xxxxxxx xxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsobem xxxxx §28 xx 30 xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§20

§20 zrušen právním xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§21

Úřední xxxxxx

Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx oboru měření xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx metrologická xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx akreditovanou xxxxxx 6) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx x rozhodnutí x autorizaci, Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizaci a xxxxxxxx pro autorizaci xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

XXXX VI

ÚHRADA X XXXXXXXXX

§22

Xxxxxx

Xxxxxx v metrologii xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Přestupky

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxx xx xxxxx měřidlo, xxxxx xxx xxxxx schválen, xx xxx být, xxxx xxxxx nemělo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxx nebylo ověřeno, xx xxxx xxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx měřidlo xxx xxxxxxxx ověření x účelu, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovený;

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) ověřil xxxxxxxxx xxxxxxx bez oprávnění xxxxx §14 nebo 16, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §21, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx §19 tohoto xxxxxx;

x) neposkytl zaměstnancům Xxxxxxx metrologického xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx povinnosti stanovené x §18;

x) opatřil xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) uvedl xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "x", xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "3" x rozporu x §9a xxxx. 3, 4, 6 xxxx 9, xxxx uvedl xx trh xxxx xxxxxxxxxxxx hotově xxxxxx xxxxx v rozporu x §9a xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx neseznámil xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 10;

x) provedl xxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 projednává Úřad.

XXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§24

Řízení

(1) Na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo x certifikaci referenčního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxx, x ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx správního rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx se měřidlo xxxxxx úřední xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydán xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx list xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřední značkou, xxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx baleného xxxxx, vydá xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx institut x xxxxxxxxxxxx metrologická xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stanovených x §25. Český metrologický xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx střediska jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odkladný účinek. Xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. 4)

§24x

Xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx významem nebo xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x 9.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2000 Sb. x účinností od 1.7.2000

§24x

Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 11) xxxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2002

§24x

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 85/2015 Sb.

§24d

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x projednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx 14).

(2) Opatření xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dnem xxxxxxxxxx xx xxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 481/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§25

Xxxxx pro výkony xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Schválení xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů xx xxxxxx vzorku xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výrobce xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx metrologického xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx metrologických xxxxxxxxx xxxx xxxxx 60 xxx xx xxxxxxxxxx měřidla, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx metrologický institut xxxx autorizované metrologické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx účastníka xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx dohodnout na xxxx než xxxxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx započatá xxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které je xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů xx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx ověřovacího řízení xxxx být měřidlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřidel, xxxxxxxxx dalšími xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx autorizačními xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§27

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 xxxx. 1, §3 odst. 3, §6 odst. 1 xx 3 x 9, §8 xxxx. 2 x 5, §9 xxxx. 1, 2 x 8, §9a xxxx. 2, 3, 5 a 6, §11a odst. 2, §12 odst. 2, §16, §19 xx 21.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se

1. xxxxx x. 85/1866 x. x., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

2. nařízení xxxxxxxxxxxx obchodu č. 126/1876 x. z., xxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávací k xxxxxx x. 85/1866 x. z., x xxxxxxxxx xxxxxxxx vážních x měrných,

3. xxxxx č. 35/1962 Sb., x měrové xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/1975 Xx.,

4. xxxxxxxx Xxxxx xxx normalizaci a xxxxxx č. 61/1963 Sb., o xxxxxxxxxxx správnosti xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 102/1967 Xx.,

5. xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 33/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx analytických xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxx pro normalizaci x xxxxxx x. 26/1983 Xx.,

6. xxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx x měření xx xxx 1. xxxxxxxxx 1979 x.x. 922/79/15-Xx/Xx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ověřovacích xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x částce 26/1979 Xx.,

7. výnos č. 902/1981 Úřadu pro xxxxxxxxxxx x měření xx dne 28. xxxxx 1981 x xxxxxx xxxxxx schválení xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. schvalování xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 34/1981 Xx.,

8. xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx č. 93/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1991.

Xxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx listiny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v platnosti xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akty xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx do 1 xxxx od nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vydaném xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx stanovena xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím 10 let od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 119/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx měřidla x xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 505/1990 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 481/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx ve xxxx pověření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kalibrační xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx.

2. Dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zrušují.

3. Xxxxxxxxx měřidel, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 505/90 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.2.1991.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

119/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a zákon x. 20/93 Xx., x zabezpečení xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 22/97 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9x x §23 odst. 1 xxxx. h), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001 a s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3, §9 xxxx. 3, §13 xxxx. 2 a §14 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX do XX (1.5.2004) xxxx dnem, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx dohodě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ČR xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx společenstvími x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx o posuzování xxxxx x akceptaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx

13/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 18/97 Xx., o xxxxxxx využívání jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Xx., x metrologii, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx., zákon x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

137/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 505/90 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.4.2002

226/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 22/97 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 64/86 Xx., o České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 505/90 Xx., x metrologii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx správě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004), x výjimkou části §7 x §9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 31.7.2003 x xxxxx §7 a §9, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x Dohodě x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.9.2007)

444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

481/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

223/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o volném xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

155/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ke snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

85/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.5.2015

264/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx zákona

s účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx o nich x zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

152/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.6.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
2) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 54/1987 Xx. (xxxxx xxxxx x. 84/1987 Xx.).
3) §244 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
4) §53 xx 61 zákona x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx).
5) Xxxxx č. 20/1993 Sb., x zabezpečení xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologie a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 22/1997 Xx.
6) Xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výrobky x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 71/2000 Xx.
7) §14 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxx x. 71/2000 Xx.
8) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §2 xxxx. o) zákona x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 306/2000 Xx.
10) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Například xxxxxxxx xxxxx č. 293/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x neautomatickou xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxx xxxxx zákona č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
14) §2 xxxxxx x. 20/1993 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologie x xxxxxxxx zkušebnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 326/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 464/2005 Sb., xxxxxx xx stanoví technické xxxxxxxxx na xxxxxxx.

16) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1258 xx xxx 23. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 80/181/XXX, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX.