Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.11.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2000 do 11.11.2000.


Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a dalších opatřeních s tím souvisejících

425/90 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4
ČÁST II. Působnost okresních úřadů
Okresní úřady §5 §5a §5b §6 §7 §8 §8a §9 §10 §11
ČÁST III. Náprava nesprávných opatření §12 §13
ČÁST IV. Vztahy ústředních orgánů státní správy k okresním úřadům §14 §15 §16 §17
ČÁST V. Úprava působnosti §18
ČÁST VI. Okresní shromáždění §18a §18b §18c
ČÁST VII. Přechodná ustanovení §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26
ČÁST VIII. Společná a závěrečná ustanovení §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34
č. 321/1992 Sb. - Čl.II
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
X xxxxxxxx se xxxxxxx okresní úřady. X xxxxxxxx Xxxx-xxxxx, Xxxxxxx-xxxxx a Plzeň-město xx okresní xxxxx xxxxxxxxx. 3)
§2
Okresní xxxxx xxxx správními xxxxx, které vykonávají xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx jim může xxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxx xxxxx mohou xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxx obvody xxxxxx xxxxxxxx; 4) tyto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu".
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx se zákony x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy.
(3) Nařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyvěsí xx xxxxxx desce xxxxx xx dobu xxxxxxx 15 dnů. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úřední desce. Xxxxx způsob xxxxxxxxx xx podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxx. Xxxxx toho se xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Nařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem následujícím xx xxx jeho xxxxxxxxx, pokud v xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx obecný xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nabýt účinnosti xxx xxxx vyhlášení.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx přístupné u xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydal, a x všech xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Poruší-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jim xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do 200000 Xx. Xxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví xx xxxxxxxx nesplnění xxxx porušení povinnosti xxxxx xxxxxx. Výnosy xxxxx jsou příjmem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxx xxxxx vydávají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprávy xxx potřeby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx předpis.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
§5
Novela č. 132/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001 - xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x. 425/1990 Xx. xxx zrušen s xxxxxxxxx xx 12.11.2000 xx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx
Okresní xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dni 23. xxxxxxxxx 1990 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xx pověřený obecní xxxx 5) nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx zvláštními zákony xx xxxx orgány, 6)
c) vykonává xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze I k tomuto xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 7) xx-xx o xx xxxx požádán,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, 8) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, 6)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9) x xxxxxxxxx xxx odbornou xxxxx, ukládá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) plní xxxxx spojené s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 5) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx") jejich xxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx rozpočtové x příspěvkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 1990 okresními x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze IV x tomuto xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx; 10) k xxxxxx xxxxx x xxxxx své působnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídí xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí x případě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí. Xxx řešení mimořádných xxxxxxxx zpracovává xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxx havarijní xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 18) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx havarijním xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úřadů, obcí, xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém"). Xxx xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zabezpečuje xxxxxxxxxx přípravy havarijního xxxxx xxx území xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 12) a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přednosta xxxxxxxxx úřadu, na xxxxx xxxxx se xxxxx nebezpečí xxxxxxx.
(3) X plnění xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxx přednosta xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx části stav xxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ohrožení xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní x xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx následků této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx uloženou povinnost, xxxxxxxx náhrada účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx náhradu těchto xxxxxxx musí být xxxxxxxxx x okresního xxxxx do xxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxx xxxx, xxxxx poskytla xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Xxxx odpovědnosti xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, způsobí-li xx ten, který xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx. Stát xxxxxxxx x za xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxx. Právo na xxxxxxx škody xxxx xxx uplatněno x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx vzniku, xxxxx xxxxxx.
§5x
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 může xxxxxxx úřad uložit xxxxxx právnické osobě xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 200000 Xx. Jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10000 Xx. Nebyla-li xxxxxxx xxxxxxxxx splněna xxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Takto xxxxx postupovat, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze požadovat.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 4. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xxxxx.
§5a xxxxxx právním předpisem x. 254/1994 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.1994
§5x
X xxxxxxxx Xxxx-xxxxx, Ostrava-město x Xxxxx-xxxxx a x xxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonávají působnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x 2 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 172/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxx, xxxxxx xxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx x xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxxxxx přednosty okresního xxxxx vykonávají v xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.1994
§6
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx regionálních xxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vstupovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 13)
§7
Xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx řídí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlády České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§8
(1) X xxxx okresního xxxxx je jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxx. Výběrové xxxxxx vyhlašuje xxxxxxx xxxxxx; xxxx pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx x xxxxxx přednostovi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Přednostu v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Přednosta xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
§8x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sboru, x xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx ve státní xxxxxx x x xxxxxxxx v politických xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx smí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x nestrannost xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx odvolá xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx:
x) byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) xxxxxx-xx se u xxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedená x odstavcích 1 x 2,
x) xxx-xx zbaven způsobilosti x právním xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxxxx xxxx omezena.
§8x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 321/1992 Sb. x účinností xx 1.7.1992
§9
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx na referáty x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx po předchozím xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx náplň xxxxx kanceláře xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx referátů, xxxxx nebyly tyto xxxxxxxx zřízeny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, kterého xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přednosta xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgány.
§10
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podepisuje xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx okresního xxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxxxx může pověřit xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 14)
ČÁST XXXXX
XXXXXXX NESPRÁVNÝCH XXXXXXXX
§12
X přezkoumání xxxxxxxxxx okresních xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. 8)
§13
(1) Xx-xx xxxxxxxx okresního xxxxx v rozporu xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx desce x xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxx x xxxxxxx obvodu xxxxxxxxx úřadu.
(2) Xxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nařízeními xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX SPRÁVY X XXXXXXXX XXXXXX
§14
Xxxxx řídí a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a sjednocuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx úřadům.
§15
Novela č. 132/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001 - xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxx xxxxxxx x. 425/1990 Xx. xxx zrušen x účinností xx 12.11.2000 je toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx, jež xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadů,
x) xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vybraných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx,
d) metodicky xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxx úřadů,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx,
x) x xxxxxx xx Státním xxxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx úřady xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx radiační havárie,
x) organizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů,
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřady xx xxxxxx prevence xxxxxxxxx xxxxxxx. 18)
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx havarijního xxxxx okresu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu.
§16
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy právním xxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx rozpočtů xxxxxxxxx xxxxx a obcí xxxxxxx ministerstvo vnitra xxxxx pracovníků, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x úhrn xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx pro xxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x přednostům xxxx xxxxx zvláštních předpisů 15) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadřízeného xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úseky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
a) xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí okresních xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, 8)
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxx používání jimi xxxxxxxx právních xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na svěřeném xxxxx; xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx podle §15.
(2) Xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.
XXXX XXXX
XXXXXX PŮSOBNOSTI
§18
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených v příloze II x tomuto xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx.
(2) Působnost xx xxxxxx uvedených x příloze III x tomuto xxxxxx se xxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX SHROMÁŽDĚNÍ
§18x
(1) V územním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx 60 xxx od voleb xx zastupitelstev x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx obcí x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 40 xxxxx, xxxxxxx xxxx 70 členů.
(2) Členové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tajným xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstvy. Xxxxx xxxxx shromáždění, xxxxx xx volí x xxxxx obci, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě směrného xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx se xxxx xxx, že celkový xxxxx obyvatel okresu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx obyvatel xx xxxx x 1.lednu x xxxx, x xxxx xx konají xxxxx xx zastupitelstev x xxxxxx.
(4) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxx xxxxxx obec xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx, které mají xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx členů xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx zůstatky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx shromáždění.
§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§18b
(1) Xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx; přitom xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx vzniknou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxx x schvaluje jeho xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měnit xxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§16 xxxx. 2),
c) xxxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx. 16)
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zmocnit x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx okresního xxxxx.
§18c
(1) Xxxxxxxxxxx xx schází xxxxxxxxx čtyřikrát xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x svolává xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx shromáždění xx 14 xxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx shromáždění řídí xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx ho xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18b xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonu, xxxxxx xxxxxxxx předpisu nebo xxxxxxxx xxxxx, přednosta xxxxxxxxx jeho výkon x xxxxxxxx je xx 30 xxx xx xxxx pozastavení xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§19
X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 1990 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze IV x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx obce xxxxx zvláštního předpisu. 10)
§20
(1) Xxxxx x závazky, xxxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přecházejí xx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxx, které měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona krajské xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx úřady x xxxxxxx xxxxx.
(3) X přechodu xxxx a povinností, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor, rozhodne xxxxx na návrh xxxxxxxxxxxx vnitra.
§21
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze IV x tomuto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a zrušovat xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx příloze se xxxxxxx xx xxxxxxxxx ústřední xxxxxx státní xxxxxx.
§22
Dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxx okresních xxxxxx xxx privatizaci xxxxxxxxx xxxxxxx, zřízených podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 17) xxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. X hlavním xxxxx Xxxxx x x okresech Xxxx-xxxxx, Xxxxxxx-xxxxx x Xxxxx-xxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx.
§23
§23 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/1992 Xx.
§24
§24 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/1992 Sb.
§25
§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/1992 Sb.
§26
§26 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 321/1992 Xx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§27
Zákon č. 36/1960 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, se x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx mění xxxxx:
1. §15 xxxx. 2 zní:
"(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxx xxxxx."
2. §16 xxxx. 1 xxx:
"(1) Změny xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx provést xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx předchozím xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxx okresu, lze xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."
3. V §16 xxxx. 2 xxxx první xxx: "Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."
§28
Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx x působností xxx Českou xxxxxxxxx xxxx x doplňuje xxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/1992 Xx.
2. X §34 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx hygienické stanice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."
Xxxxxxxxx odstavec 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
3. §75 xxxx. 1,2 a 3 xxx:
"(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx hygienické xxxxxx
x) x okresech xxxxxxx hygienici, xxxxx xxxx svůj orgán xxxxxxxxxx xx funkce x x xxxxxx xxxxxxxx okresní úřad,
x) x xxxxxxx xxxxxxx hygienici (xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx),xxxxx jako xxxxx státní správy xxxxxxx a ruší xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky."
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2,3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4,5 x 6, xx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx orgánem okresního xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxx x uložení xxxxxx xx porušování xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 9) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx."
(9) Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 36/1975 Sb., o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o vytváření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek.
4. §76 xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §71 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xx xxxxxxx pracovníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx stanic, pověřené xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) a xx xxxxxxx lékaře, xxxxxxxxx x xxxxx lékaře, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx.2."
§29
Zákon Xxxxx národní rady č. 130/1974 Sb., o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 49/1982 Xx., se mění x xxxxxxxx xxxxx:
1. V §3 xxxx. 2 xx x xxxxxx xxxx xxxxx "Místní národní xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a městské xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2) ".
2. V §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3, který xxx:
"(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx."
3. Xx §5 xxxx. x) xx vkládají xxxx xxxxxxx m) x x), která xxx:
"m) xxxxxxxxx xx vodohospodářských xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx průběh, povahu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitra,
x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vody x xxx havarijním xxxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podřízenému xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx okresu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu."
Xxxxxxxxx písmena m), x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x),x) a x).
4. §6 xxxx. 2 xxx:
"(2) Je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, k jehož xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx ten xxxxxxx úřad, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převážná část xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx o xxx, x kterém xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx."
5. X §6 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3.
6. X §18 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů" xxxxxxxxx slovy "Okresních xxxxx".
7. V §18 xxxx. 6 xx vypouštějí xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
§30
Xxxxx Xxxxx národní rady č. 133/1985 Sb., o požární xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §7 odst. 1 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xx vyjádření krajského xxxxxxxxx xxxxxx".
2. §32 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2 xxx:
"2.xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx technologií x staveb, xxxxx xx mají xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo více xxxxxxxxx úřadů xxxx xxxxx xx ze xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx."
3. §73 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx požárů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxxx jsou podřízeny, x věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany bez xxxxxx xx to, xxx x xxxx xxxxxxxxx."
§31
§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 542/1991 Sb.
§32
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 119/1975 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxx okresních x xxxxxxxxx soudů x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republice, xx mění xxxxx:
§2 xxx:
"§2
(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx shodují s xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxxxxxx x územím xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx.".
§33
(1) Xxxxxx předpisy o xxxxxxxx řízení 8) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) x x) x odst. 2, 3 x 4, §13 x §16 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§34
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 1990. Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx X

Xxx.

Xx xxxxx xxxxxx správy

se xxxxxxx xx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krajským xxxxxxxx výborům

podle

předpisů

§(čl.)

Předmět xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

1.

xxxxxxx

xxx. XXX x. 134/1973 Xx., ve znění xxx. XXX x. 209/ /1988 Sb. (xxxxx xxxxx č. 23/ 1989 Xx.)

§3 xxxx. 3

xxxxxxxxxxx podkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx založené xxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xx národní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ministerstvu xxxxxxx, xxx x xxxx České xxxxxxxxx x České komisi xxx plánování a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2.

§3 xxxx. 4

xxxxxxxxx a xxxxx xxx, s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x změny xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxx orgánům, nebo xxxxxxx stanovení x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx České republiky xxxxxxx

3.

§3 xxxx. 5

xxxxxxxxx xxxxxxx cen x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4.

§3 xxxx. 6 xxxx. x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

5.

§3 xxxx. 6 xxxx. x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxx působnosti xx xxxxxxxxx dohodě x xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6.

xxxx. č. 119/1988 Xx.

§5 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx x tom, xxxxx organizaci xxxxxxxx xxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxxx, dojde-li xxxx xxxx xx xxxxx

7.

§5 xxxx. 5

předkládání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x mezd, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

8.

§27 xxxx. 2 písm. a)

schvalování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 250 xxx. Kčs xx xxxxxxx nebo xxxxx organizací xxx xxxxxxxxxxxxxx

9.

xxxx. x. 136/1985 Xx.

§6 xxxx. 1

poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bytovou výstavbu

12.

§37

pověřování xxxxxxxxx xxxxxx národních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx se xxx docílí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx úkolů

13.

zák. x. 67/1960 Xx.

§5 xxxx. 2

xxxxxxxx souhlasu k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx plynů xxxxxx organizacemi xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

14.

§7 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxxx plynů x x xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

15.

§20

xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx podniky na xxxxxxxxxxx xxxxx gazifikace xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx schváleného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

16.

§21 xxxx. x)

xxxxxxxx pořadí gazifikace xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx příslušných prováděcích xxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx měst, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

17.

xxx. x. 89/1987 Xx.

§5 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx xx k vyhlašování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx útvarů xxxx xxx, v xxxxx xx účelné x ohledem na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nepřesahuje--li xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

18.

§7 xxxx. 2

vyjadřování xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozvojové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx metodické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ta xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

19.

§8 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20.

§17xxxx. 1

vydávání xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx části a x xxxxxxxxxxxx zastavení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx tepla xxx xxxxxxxxxxxx

21.

xxxxxxxxx

xxx. xxxxx XXX x. 151/1989 Xx.

§15 písm. b)

vyjadřování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a rovnovážný xxxxxx xxxxxxx

22.

§16 písm. x)

xxxxxxxxxxx x návrhům xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx, xxxxxxx x oborů

23.

§16 xxxx. x)

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ústředními xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

24.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx. ČNR x. 133/1985 Xx.

§46 xxxx. 2

projednání organizace x xxxxxx početních xxxxx xxxxx Sboru xxxxxxx ochrany

25.

§66 xxxx. 5

xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x zřízení xxxxxx požární xxxxxxx x v xxxxxxxxxx

26.

§67xxxx. 1

xxxxxxxx organizací, x xxxxx bude zřízen xxxxxxx požární útvar

27.

§67 xxxx. 2

xxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

28.

§67 xxxx. 3

xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx

29.

§76 xxxx. 1, 2 x 3

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

30.

xxxx. č. 37/1986 Xx.

§86 odst. 3

xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx v době xxxxxxxx xxxxxx

31.

§94 xxxx. 1 písm. a)

provádění xxxxxxx přípravy v xxxxxxxx Sboru požární xxxxxxx xxxxxxxxx výborů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ochrany; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, revize x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx radiového xxxxxxx

32.

§104 xxxx. 2

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

33.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx. x. 40/1956 Xx.

§12 odst. 1

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

34.

§12 odst. 2

podávání xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx přírodní xxxxxxxx, xxxx poznamenána xx xxxxxxxxx knihách a x pozemkovém xxxxxxxx

35.

xxxx. x. 80/1965 Xx.

§4

xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace nebo xxxx chovajících chráněného xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x tom, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vzat xx xxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx věku, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxx hlášení potvrzení

36.

§5

evidování xxxxxxxxxxx knih xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx

37.

xxxxxx xxxxx

xxx. xxxxx x. 21/1958 Xx.

§6 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx několik odvodních xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx obvod

38.

všeobecné xxxxxxx xxxxxx

xxx. č. 169/1949 Xx.

§1 odst. 3 x 5

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

39.

§8 odst. 1

vyhlašování xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vojenské xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx k xxxxx xx území vojenského Xxxxxx, náležející xxxxx

40.

xxxxxxxxxx

xxx. XXX x. 40/1972 Xx., ve xxxxx xxx. XXX x. 171/1989 Xx.

§14 xxxx. 4

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx ČNR č. 40/1972 Sb., ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 171/1989 Xx. x xx xxxxxx x. 21/1971 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 128/1989 Xx. xxx xxxxxxx výbory

41.

sociální xxxxxxxxxxx

xxx. XXX x. 114/1988 Xx.

§24 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx o umístění xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx těhotné xxxx xx xxxxxx pro xxxxx x dětmi, xxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx xx xxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx

42.

§24 písm. x)

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx a s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

44.

xxxxxxxxxxx

xxx. XXX x. 77/1976 Xx.

§4 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxx souhlasu podle §9 zákona x xxxxxxx na stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x zemědělskou xxxx xxxxx §7x xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxx xx 3 xx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx půdu xx xxxxxx nad 1 xx xx 5 xx

45.

§4 xxxx. 1 písm. x)

xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7x xxxx. 1 xxxxxx xx výměře xx 3 xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx 1 xx do 5 xx; xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx rekultivace, xxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádění

46.

zák. x. 102/1963 Xx.

§12 xxxx. 1

xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxx revírů, popřípadě x celých xxxxxx xx chráněné rybí xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

47.

xxxx. x. 103/1963 Xx.

§14 xxxx. 3 a 5

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx pokažených xxxxxxxxx

48.

§15 xxxx. 1

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx hodí ke xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx rybí xxxxxx (xxxxxx plůdku) x xxxxxxxxxxx ryb, xxxx xxxxx xxxxxx x přezimování xxx xxxxx xx hodí x chovu xxxxxxxxxx xxxxx, xx chráněnou xxxx xxxxxx

49.

§22

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §17, 19 xx 21 xxxx xxxxxxxx

50.

xxxx. č. 20/1988 Sb.

§14 xxxx. 6

xxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx x úpravy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zvěře xxxxxxxx xx 31. 12. xxxxxxx xxxx

51.

§20 odst. 1

xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zvěře

52.

§51 xxxx. 1

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x ročně

53.

§54 xxxx. 1

jmenování zkušební xxxxxx xxx konání xxxxxxx odborných mysliveckých xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxx

54.

xxxx. x. 20/1988 Xx.

§54 odst. 4

xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

55.

§56 xxxx. 2

xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

56.

xxxxxxx hospodářství

zák. XXX x. 96/1977 Xx.

§27 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pozemků x lesního xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxx při xxxxxx nad 2 xx xx 5 xx

57.

§27 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx funkcí xxxx x z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hospodářství

58.

§30 xxxx. 1

xxxxxxxx na dodržování xxxxxxxxxx zákona o xxxxxx, tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

59.

§30 xxxx. 2

xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xx zlepšení stavu xxxx a plnění xxxxxx xxxxxx

63.

xxx. x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxx. XXX x. 210/1990 Sb.

§24

přezkoumávání xxxxxxxx nemocného do xxxxxxx xxxx bez xxxx xxxxxxxx

64.

§46 odst. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx místa a xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

65.

§70 xxxx. 3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxx výkonu jeho xxxxxxxxx

66.

xxx. XXX x. 37/1989 Xx.

§8 xxxx. 3

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

68.

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

xxx. č. 84/1972 Xx.

§131 xxxx. 2

xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx

69.

xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. x. 68/1979 Sb.

§11 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů (xxxxxxx provozu) ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přesahuje-li xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

70.

§16 odst. 1

xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povozování dopravy xxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

71.

§18 xxxx. 2 xxxx. b)

projednávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx linek

72.

§18 xxxx. 4

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx

73.

§18 odst. 3

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu

74.

§29 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, mimo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

75.

§39 xxxx. 1

xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxxxx xxxxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru

76.

§41 xxxx. 3 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

77.

§42 xxxx. x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nezahájení xxxxxxxx

78.

§42 xxxx. b)

vydávání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti nebo x xxxxxx xxxxxxx

79.

§43 xxxx. 2

udělování povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

80.

§46 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru

81.

zák. x. 135/1961 Xx., xx xxxxx xxx. x. 27/1984 Sb.

§3 xxxx. 4 písm. x)

xxxxxxxxxx uzavírek a xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx X. třídy

82.

§3c xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx

83.

xxxx. x. 35/1984 Xx.

§10 xxxx. 3 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx objížďce na xxxxxxxxx I. xxxxx

84.

xxxx. x. 137/1974 Xx.

§3 xxxx. 2

stanovování územních xxxxxx přístavů xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

85.

xxxxxxxxxxx x xxxx

xxx. x. 41/1964 Sb.

§2 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxx bytů xx státní xxxxxx xxxxxxxx xxx nejdůležitější xxxxxxx x závody xxxx pro jiné xxxxx

86.

xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řádu

zák. č. 50/1976 Xx.

§43 xxxx. 1

xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

87.

§119 xxxx. 2

uzavírání xxxxx x tom, xxxxx stavební úřad xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x stavbu xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

88.

xxxx. č. 84/1976 Xx.

§36 odst. 1

xxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace xxxxxxx územního xxxxx, xxxxx pořídil

89.

vodního xxxxxxxxxxxx

xxx. XXX x. 130/1974 Xx.

§4 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) a x)

xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxxxxxxx děl uvedených xxx xxxxxxx x), x), x), x) x x)

90.

§4 xxxx. 3 xxxx. a) xx x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x)

91.

xxx. x. 138/1973 Sb.

§32 xxxx. 1

projednávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

92.

xxxxxxxx

xxx. XXX x. 77/1978 Sb., xx xxxxx zák. XXX x. 31/1984 Sb.

§11 xxxx. 1 xxxx. x), b) s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x) x x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, škol xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

93.

§11 odst. 2 x 3 x xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx školy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, udělování xxxxxxxx xx zřízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx ředitelů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4

94.

§11 xxxx. 5

xxxxxxx xxxxxx střední xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx případy xxxxxxx xxx písmenem x), xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

95.

§12 s výjimkou xxxxxxxxxxxx ústavu [§11 xxxx. 1 xxxx. x)]

xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

96.

§13 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [§11 xxxx. 1 xxxx. x)]

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx x vedoucího střediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavu

97.

§17 xxxx. 2 věta xxxxx

xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx mládeže xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

98.

§23 odst. 2 a 3

xxxxxxxxxxx x vyloučení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3

99.

§27 odst. 1 x 2

vydávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

100.

xxx. ČNR x. 76/1978 Xx., xx xxxxx zák. XXX x. 31/1984 Xx.

§36 xxxx. 1 a 2, §38 xxxx. 1 x §41 xxxx. 2

xxxxxxx vedení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

101.

xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x. x. 417/73-xxx. (xxx. x xxxxxx 19/1973 Xx.)

§9 xxxx. 4

součinnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

102.

xxxxxxx

xxx. XXX x. 20/1987 Sb.

§3 xxxx. 1 x 4

xxxxxxxxx písemných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury o xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

103.

§3 xxxx. 5

xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx věcech x jejich xxxxxxxxx xxxxx, umožnili xxxxxxxxx xxxx, popř. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

105.

xxx. x. 53/1959 Xx.

§6 xxxx. 2

xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

106.

xxx. x. 54/1959 Xx.

§10 xxxx. 2 x 3

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

107.

§11 xxxx. 2

xxxxxx okresních a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx galerií

108.

obchodu

vyhl. x. 35/1990 Sb.

příloha část XX položka č. 185

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx přechodného xxxxxxxxx

Xxxxxxx XX

Xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

§(xx.)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

1.

xxxxxxxxxx

xxx. x. 89/1987 Sb.

§5 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x jednoho xxxx více xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxx, zemědělství a xxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx soustavy, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx útvar xxxx xxxx xxxxx xxxxxx

2.

xxxxxxxxx

xxx. xx. ČSR x. 151/1989 Xx.

§19 xxxx. x)

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx cílů x xxxxx oblastního xxxxxxxxx

3.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx. XXX x. 133/1985 Sb.

§27 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx požárů x xxxxxxxxx případech x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

4.

xxxxxxx

xxx. ČNR x. 20/1987 Xx.

§6 xxxx. 1

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx krajinného xxxxx, xxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podmínek její xxxxxxx

5.

§10 xxxx. 1

vydávání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, x xxx je xxxxxxxx xxxxxxx kulturní památky xxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

6.

§10 xxxx. 2

vydávání xx xxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxx

7.

§11 xxxx. 2

xxxxxx xxxxxxxx pro další xxxxx činnosti organizace xxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxx by xxxxx způsobit xxxxxxxxxx xxxxx stavu národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

8.

§11 xxxx. 3

xxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy xxxxx

xxx. XXX x. 20/1987 Sb.

zvláštních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zájmy státní xxxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxx na xxxxxx xxxxxxx využití

9.

§14 odst. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kulturní památky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

10.

§14 xxxx. 4

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního plánování xxxx stavebního xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

11.

§14 xxxx. 5

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité národní xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx

12.

§14 odst. 6

xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx památku, xxxx xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx, písemného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx péče

13.

§15 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx o xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxxxxx xx náklad xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx tato opatření xxxxxxxxx správce nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, navrhování, aby xxxxxx nápravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx organizace, xxxxx má národní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, nebo nadřízený xxxxx organizace, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

14.

§15 xxxx. 2

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxx x xx určitým xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dlouhou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

15.

§15 xxxx. 3

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky

16.

§15 xxxx. 4

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x xxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx neodkladných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx

17.

xxx. XXX x. 20/1987 Xx.

§17 xxxx. 3

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx národnímu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x ochranu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx prostředí

18.

§19 odst. 2

xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx přenechání národní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

19.

§28 xxxx. 2 písm. b)

schvalování xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kulturních xxxxxxx

20.

§28 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxx práce na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a zajišťování xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

21.

§28 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

22.

xxx. x. 81/1966 Sb.

§5 xxxx. 2

xxxxxxxxx registrace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku x titulů, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

23.

xxxxxxxxx xxxxxxx správy

zák. XXX x. 37/1973 Xx.

§5 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx sbírky, xx-xx se xxxxx xxx xx území xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx okresní národní xxxxx

24.

xxxxxxxxxxx

xxx. ČNR x. 108/1987 Sb.

§5 písm. x)

xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření týkajících xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx plnění

25.

lesního xxxxxxxxxxxx

xxx. XXX č. 96/1977 Xx.

§27 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxx souhlasu xxxxx §5 xxxx. 2 zákona o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zón, xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx-xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx dotčen lesní xxxxx xxxx, x xxxxx §7 odst. 2 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx staveb, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx se lesního xxxxxxx xxxxx

26.

§27 odst. 2 písm. c)

schvalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, dozírání xx xxxxxx dodržování x xxxxxxxxxx jejich xxxx

27.

§29 xxxx. 2

xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx obvodech několika xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů

28.

sociálního xxxxxxxxxxx

xxx. XXX x. 114/1988 Sb.

§25

organizování náhradní xxxxxxx xxxx

29.

§46 xxxx. 6

xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

30.

§48

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxx xxxxxxx x) xx x) x x §47 xxxxxx xxxxxx

31.

xxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářství

zák. č. 51/1964 Xx., xx xxxxx zák. x. 104/1974 Sb.

§19

vykonávání funkce xxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro dráhy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

32.

§27 odst. 2

xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx x xxxxxxxxxx drážních xxxxxxxxxxxxxx zařízení před xxxxxxxx do provozu

33.

zák. x. 68/1979 Sb.

§9 xxxx. 3

vydávání xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx

34.

§18 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

35.

§18 xxxx. 3

ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxx meziokresních xxxxx

36.

§18 xxxx. 4

udělování výjimky x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxx autobusové xxxxxxx xxxxxxxx nový xxxxxx xxx meziokresních xxxxx

37.

§29 odst. 1 xxxx. b)

udělování x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx autobusové xxxxxxx

38.

§46 odst. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy

39.

zák. x. 135/1961 Sb., xx znění xxx. x. 27/1984 Xx.

§3 xxxx. 4 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a vozidel

40.

§3 xxxx. 4 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx X. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

43.

xxx. x. 20/1966 Xx.

§77 odst. 6

xxxxxxxxx znaleckých xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx byl xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

44.

xxxx. č. 42/1966 Xx.

§67 odst. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx ciziny na xxxx xxxxx

45.

xxxx. č. 77/1981 Xx.

§3 odst. 3

xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

46.

§23 odst. 1

xxxxxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx do specializační xxxxxxxx

47.

§23 xxxx. 2

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx xxx získání nástavbové xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

48.

§26 xxxx. 2

doporučování xxxxxx a farmaceutů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

49.

§27

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazení lékaře xxxx farmaceuta do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nástavbové xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxx xxxxx

50.

§28 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx doplnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

51.

§30 xxxx. 3

zařazování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

52.

§35 xxxx. 2

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

53.

§43 odst. 2

xxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

54.

§45 odst. 4

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

55.

xxxx. x. 83/1984 Xx., xx znění xxxx. x. 55/1986 Xx.

§16

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posluchačům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

56.

xxxxxxxx

xxx. XXX x. 77/1978 Xx., xx znění xxx. ČNR x. 31/1984 Sb.

§11 odst. 1 písm. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxxx ústav

zřizování x xxxxxxxxx těsnopisného ústavu

57.

§11 xxxx. 4 xxxx. x)

xxxxxxxxx souhlasu ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učiliště x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

58.

§12

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

59.

§13

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, plnění xxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x ustanovení ředitele, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxx

60.

xxxxxxx xxxxxxx

xx. xxx. x. 41/1963 Xx.

§4 xxxx. 1

spravování Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx národního xxxxx

61.

§5

xxxxxxx xxxxxxxxx, iniciativního x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx řešení zásadních xxxxxx rozvoje x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx národního xxxxx

62.

xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavebního xxxx

xxx. x. 50/1976 Xx.

§18 xxxx. 1

pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx územních xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

63.

§26 odst. 1

schvalování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celků

Xxxxxxx XXX

Xxx.

Xx úseku xxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušející xxxxxxxx x okresním národním xxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxx působnosti

předpisů

§(čl.)

1

2

3

4

5

1.

plánování

nař. xx. XXX x. 151/1989 Xx.

§18 písm. x) xxx 1

vypracování dlouhodobých xxxxxxxx rozvoje kraje x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxx plánování x vědeckotechnický xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx

2.

§18 písm. x) xxx 2

vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánů Xxxxx komisi pro xxxxxxxxx x vědeckotechnický xxxxxx

3.

§18 písm. x) xxx 1

xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx ekonomických xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

4.

§18 xxxx. b) xxx 2

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okresními xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Brna, Xxxxxxx, Plzně a Xxxx xxx Labem xxx xxxxxxxxxxxxx cílů x úkolů oblastního xxxxxxxxx

5.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx. ČNR x. 133/1985 Xx.

§27 xxxx. a)

vykonávání státního xxxxxxxxx xxxxxx

6.

§27 písm. x)

xxxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

7.

§27 xxxx. x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx odborné xxxxxxx

8.

§27 xxxx. e)

organizování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

9.

§27 písm. f)

koordinace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx

10.

§27 písm. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

11.

§27 xxxx. h)

organizování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

12.

§34

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx plněním xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx

13.

xxxx. x. 37/1986 Xx.

§68 xxxx. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrol

14.

§74 xxxx. 2 xxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

15.

§102 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxx přednosti velitele xxxxxx

16.

xxxxxx xxxxxxxx

xxx. XXX x. 116/1971 Xx.

§5 xxxx. 3

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x činnostech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx federace xx xxxxxxx pověření Xxxxxx lidové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

17.

§11 odst. 2

xxxxxxxxx kontroly činnosti xxxxxxxxxx ústředně řízených xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

18.

§11 odst. 3

provádění xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xx základě pověření Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

19.

§12 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx komisím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

20.

xxxxxxx

xxx. x. 94/1949 Xx.

§5 xxxx. 1

xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

21.

xxx. x. 81/1957 Sb. xxx. x. 82/1957 Xx. xxx. x. 52/1959 Sb.

§3 xxxx. 1 §2 xxxx. 1 §10 odst. 3

xxxxxxxxx krajského jednatelství x řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jako součásti xxxxxxxxx krajského kulturně xxxxxxxxxx xxxxxxxx

22.

xxx. x. 81/1957 Xx.

§3 xxxx. 1

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

23.

xxx. č. 52/1959 Xx.

§11 xxxx. 2

xxxxxxxxx souhlasu se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osvětových xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx frontě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx družstvy

24.

zák. x. 54/1959 Sb. xxxx. x. 239/1959 X. x.

§8 odst. 2 §1 xxxx. x)

xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury

25.

zák. ČNR x. 33/1978 Sb., xx xxxxx xxx. XXX x. 122/1989 Xx.

§31 xxxx. a)

spolupráce x ministerstvem kultury xxx zpracovávání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx politiky x xxxxx divadelnictví

26.

§32 xxxx. 2 písm. x) bod 1

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxx

27.

§32 odst. 2 xxxx. x) xxx 2

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

28.

§32 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 3

schvalování, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx festivalů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx činnosti

29.

§32 xxxx. 2 xxxx. x) bod 4

xxxxxxxxxxx xx x návrhům xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxxxxxx xxxx řízených xxxxxxx xx zahraničí

30.

§32 xxxx. 2 písm. x) xxx 5

vyjadřování xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochotnických souborů xx xxxxx se xxxxxxxxxx

31.

xxx. ČNR x. 20/1987 Sb.

§28 odst. 1

xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx

32.

§28 xxxx. 2 xxxx. a)

schvalování xxxxxxx koncepce rozvoje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice x určování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x kraji

33.

§28 xxxx. 2 písm. x)

xxxxxx kulturně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxx

34.

§28 xxxx. 2 xxxx. f)

vydávání xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

35.

§28 odst. 2 xxxx. g)

dozírání x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx památkové xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

36.

§28 xxxx. 2 xxxx. h)

plnění xxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru zákonem x xxxxxx památkové xxxx

37.

xxxxxxxxxxx

xxx. XXX č. 77/1976 Sb.

§4 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxx x pochybnostech x xxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

38.

§4 xxxx. 2 xxxx. b)

možnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx kultur uvnitř xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxx §4 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx, popřípadě dosah xxxx

39.

§4 xxxx. 2 xxxx. c)

možnost xxxxxxxx xx udělování xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx x návrhům územních xxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu

40.

§4 xxxx. 2 xxxx. d)

možnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x návrhům xxxx nadzemních x xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x stavby krajského xxxxxxx

41.

xxx. XXX x. 108/1987 Xx.

§5 písm. x)

xxxxxxxxxxxx plnění úkolů xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx

42.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. ČNR č. 96/1977 Sb.

§27 xxxx. 2 písm. x)

xxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx škodách, ohrožujících xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx

43.

§27 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydanými xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

44.

§27 xxxx. 3 písm. a)

možnost xxxxxxxx xx rozhodování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z lesního xxxxxxx xxxxx x x omezení x xxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx o lesích x xxx nižší xxxxxx xxx 2 xx

45.

§27 odst. 3 xxxx. b)

možnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výjimek xx zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxx v lesích xxxxx §18 xxxx. 3

46.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx. ČNR x. 114/1988 Xx.

§24 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželství x odpovědnému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx

47.

§31 písm. x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx změněnou pracovní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx spravuje

48.

§31 xxxx. x)

xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx změněnou xxxxxxxx schopností xx xxxx xxxxxxx obvodu

49.

§36 xxxx. x)

xxxxxxxxxxxx xxxx x děti x xxxxxxxxx postižené xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx

50.

§44

xxxxxxxxxxxx xxxx x občany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx

51.

§46 odst. 1

xxxxxxxxx a spravování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro potřebu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx krajů

52.

§49 xxxx. 3

xxxxxxx svěřit zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxx v §46 xxxx. 1, 3 x 6, která xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

53.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. ČNR x. 130/1974 Xx.

§4 xxxx. 2 písm. x)

xxxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxx xxx písmenem x)

54.

xxxxxxxx

xxx. XXX x. 77/1978 Xx., ve xxxxx xxx. XXX x. 31/1984 Xx.

§5 xxxx. 1

xxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, školní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dětí x xxxxxxx

55.

§6 xxxx. 3 xxxx. b) §7 xxxx. 1 písm. x)

xxxxxxx ke zřízení x zrušení xxxxxxxx xxxxx xxx zdravotnickém xxxxxxxx školy x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

56.

§17 xxxx. 2 xxxx první

vykonávání školní xxxxxxxx

57.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx církví x náboženských společností

vl. xxx. x. 219/1949 Xx. xx. nař. x. 220/1949 Xx. xx. xxx. x. 221/1949 Sb. vl. xxx. x. 222/1949 Xx. vl. xxx. x. 223/1949 Xx.

§11 xxxx. 3

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx I. a XX. xxxxxxxx

58.

§12 odst. 2

xxxxxxxxxxx o přiznání xxxxxx x xxxx xxxx u duchovních, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. a IV. xxxxxxxx

59.

§13 xxxx. 3

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

60.

§20 xxxx. 1

xxxxxx xxxxxxxxxxx listu x xxxxxx duchovním

Xxxxxxx XX
XXXX X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajských národních xxxxxx jako zakladatelů xxxxxxxx podniků xx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy

doprava x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

xxxxx hospodářství

Vodovody x xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky

kultura

Kniha

ministerstvo xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) Pokud xx xxxxxx zakladatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, x xxxx xx státní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX B
Přenesení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xxxxxxxx, řídit a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x zařízení

Ústřední xxxxx státní správy

zdravotnictví x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x poliklinikou nemocnice x xxxxxxxxxxxx XXX. xxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx sociální xxxx xxx tělesně xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx mentálně xxxxxxxxx x diagnostickou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx

xxxxxxx přírody

Správa Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx dopravní střediska

ministerstvo xxxxxx České xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx investorské xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx
Xxxxxx xxxxxxx knihovna
krajská muzea x xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xx) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX
(1) Do xxxxxxxxxxx xxxxx Brna, Ostravy x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x nimž k xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, Ostrava-město x Xxxxx-xxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx x xxxx, x nimž xxxx ke xxx xxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx xxxxxx, x věci xxxxxxx x §4 xxxx. 1 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 172/1991 Xx.; x xxxxx věcem xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxx okresním xxxxxx Xxxx-xxxxxx, Opava x Xxxxx-xxxxx.
(2) Xxxxx a xxxxxxx, xxxxx měly ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřady xxx Xxxx-xxxxx, Xxxxxxx-xxxxx x Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Práva x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/1992 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1992

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 425/90 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.11.1990.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:
266/91 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 33/1965 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx poškození xx zdraví (o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 10.7.91
542/91 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX č. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 425/90 Sb.
s xxxxxxxxx xx 20.12.91
321/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon XXX č. 425/90 Xx., x okresních xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 266/91 Xx. a zákona XXX x. 542/91 Xx.
x účinností xx 1.7.92
403/92 Xx., plné xxxxx publikované x xxxxxx x. 82/92 Xx.
254/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 425/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.94
18/97 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.7.97
353/99 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 425/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx závažných xxxxxxx)
x účinností od 29.1.2000
46/2000 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (tiskový zákon)
s xxxxxxxxx xx 14.3.2000
Právní xxxxxxx x. 425/90 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2000 Sb. x účinností od 12.11.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx město nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx podnik xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx.
3) §6, 9 x 10 xxxxxx x. 36/1960 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx státu.
4) Čl. 79 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx XXX x. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx republiky
5) §60 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 367/1990 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Např. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 564/1990 Sb., x xxxxxx správě a xxxxxxxxxx ve školství.
7) §20 xxxx. 3 zákona Xxxxx národní xxxx x. 367/1990 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
9) §21 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 367/1990 Xx.
10) Např. §67 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), x §6 a 12 xxxxxx XXX x. 564/1990 Sb., x státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
11) §31 xxxxxx ČNR č. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x České republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx.
12) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
13) §19a xxxx. 1 a §20f x násl. xxxxxxxxxx zákoníku x. 40/1964 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění x. 47/1992 Xx.).
14) Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 576/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx.
15) Xxxx. xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 148/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády XXXX x. 420/1990 Sb.
16) Např. §22 odst. 5 x §23 xxxx. 4 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 551/1991 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
17) Xxxxx XXX č. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví státu x xxxxxxxx věcem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 83/1998 Sb.
Xxxxx č. 353/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) Xxxx. xxxxx ČNR č. 61/1988 Sb., x hornické činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Novela x. 132/2000 Xx. xxxx xxxx druhou xxxxxxxx xxxxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 425/1990 Sb., xxxxx xxxxxxxx §5 x 15. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x. 353/1999 Sb., xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx § x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx písmeno x) a stávající xxxxxxxxxxxx xx x) x x), xxxxxxx xxx tam viset xxxxxxx h), xxxxxxx xxxxxxx x. 353/1999 Xx. xxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.