Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.11.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2000 do 11.11.2000.


Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a dalších opatřeních s tím souvisejících

425/90 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4
ČÁST II. Působnost okresních úřadů
Okresní úřady §5 §5a §5b §6 §7 §8 §8a §9 §10 §11
ČÁST III. Náprava nesprávných opatření §12 §13
ČÁST IV. Vztahy ústředních orgánů státní správy k okresním úřadům §14 §15 §16 §17
ČÁST V. Úprava působnosti §18
ČÁST VI. Okresní shromáždění §18a §18b §18c
ČÁST VII. Přechodná ustanovení §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26
ČÁST VIII. Společná a závěrečná ustanovení §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34
č. 321/1992 Sb. - Čl.II
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
X okresech xx xxxxxxx xxxxxxx úřady. X xxxxxxxx Xxxx-xxxxx, Xxxxxxx-xxxxx x Plzeň-město xx okresní úřady xxxxxxxxx. 3)
§2
Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx, které vykonávají xxxxxx xxxxxx xx xxxxx územních obvodech. Xxxxx xxx xxxx xxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx územních xxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxx xxxxx mohou xx xxxxxxx zmocnění x xxxxxx x x xxxx mezích xxxxxxx xxx své xxxxxx obvody právní xxxxxxxx; 4) tyto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx "nařízení xxxxxxxxx xxxxx".
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústředními xxxxxx xxxxxx správy.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx xx dobu xxxxxxx 15 xxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxx xx první xxx xxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx. Xxxxx způsob xxxxxxxxx xx podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, pokud v xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx počátek účinnosti. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxx obecný zájem, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nabýt účinnosti xxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Nařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydal, x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx územním obvodu.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx xx 200000 Xx. Xxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sankci. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxx.
§4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
§5
Novela č. 132/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001 - xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x. 425/1990 Xx. xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 12.11.2000 xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Okresní úřady
(1) Xxxxxxx úřad
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech, xxxxx stanoví zvláštní xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxx správu, xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 1990 příslušela xxxxx zvláštních předpisů xxxxxxxx xxxxxxxx výborům, xxxxx xxxxxx přenesena xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 5) nebo xx xxxxx zákonem xxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx orgány, 6)
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze I k xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 7) xx-xx o xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, 8) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, 6)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřených xxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxx xx xxxxx jejich přenesené xxxxxxxxxx 9) x xxxxxxxxx xxx odbornou xxxxx, xxxxxx obecním xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole,
g) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které obcím xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx přípravami státu x xxxxx civilní xxxxxx x ochrany,
x) xxxxxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxx 5) xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx") jejich xxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx začleněna xx územního obvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dni 23. xxxxxxxxx 1990 xxxxxxxxx x krajskými xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze IV x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx tato pravomoc xxxxxxxxx na jiný xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx; 10) x xxxxxx úkolů x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 11) rozpočtové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídí xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě živelních xxxxxx, havárií xxxx xxxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxxx životy, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx životní prostředí. Xxx řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx havarijní xxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18) x xxxxxxx havarijní xxxxxxxxxxxx určenou havarijním xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koordinovaný postup xxxxxxxxxxx, pohotovostních, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úřadů, obcí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx likvidaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí (xxxx xxx "Integrovaný xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxx xxxxxx havárie, xxxxx xx xxxxx zasáhnout xxxx xxxxxx, zabezpečuje xxxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx xxxxx xxx území xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 12) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X plnění xxxxx podle odstavce 2 xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlásit nařízením xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ohrožení života, xxxxxx, značných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřadům x xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx následků xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak. Xxxxx xxxx obci, která xxxxxxx xxxxxxxx povinnost, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx náhradu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx do šesti xxxxxx od xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 osobě xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx ten, xxxxx xxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xx škodu, xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxx. Právo na xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx úřadu xx xxxxx měsíců xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.
§5a
(1) Xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 může xxxxxxx xxxx uložit xxxxxx právnické osobě xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xx xxxx 200000 Xx. Xxxx fyzické xxxxx do xxxx 10000 Xx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx splněna xxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxx uložit xxxxxx opětovně. Takto xxxxx xxxxxxxxxx, nemohla-li xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxxx ani xxx xxxxxxxxxx veškerého xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx do jednoho xxxx xxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxx §5 odst. 4. Xxxxxx xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§5a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 254/1994 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.1994
§5x
X xxxxxxxx Xxxx-xxxxx, Ostrava-město x Xxxxx-xxxxx a x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxx tato xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 x 2 zákona Xxxxx xxxxxxx rady č. 172/1991 Xx., x xxxxxxxx některých xxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví xxxx, xxxxxx pro xxxxx Xxxx, Ostravu x Xxxxx x xxxxxx město Prahu xxxxxxxx Ministerstvo financí. Xxxxxxxxx přednosty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.1994
§6
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zahraničními xxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 13)
§7
Xxxxxxx xxxxx xx ve xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x jejich mezích xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx.
§8
(1) X čele okresního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxx předkládá návrh xx jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx vyhlašuje xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx.
(3) Plat x xxxxxx přednostovi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx v xxxx xxxx nepřítomnosti xxxxxxxxx xxx určený xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxx.
§8a
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxx, x jinou xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx a s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pedagogickou, xxxxxxxxx, publicistickou x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxx o činnost xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vážnost xxxx xxxxxxxxxx důvěru v xxxxxxxxxxx a nestrannost xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx přednostu x xxxxxx xxxx:
x) byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx,
x) xxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2,
x) xxx-xx zbaven xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8x xxxxxx právním předpisem x. 321/1992 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1992
§9
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx referáty x kancelář xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zřizuje xxxx zrušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx referátů, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.
(2) X xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxx přednosta okresního xxxxx zvláštní xxxxxx.
§10
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Podepisuje x xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxxxx může pověřit xxxxxxxxx příslušného referátu, xxxxxxxxx i jiného xxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxxxx, hospodaří podle xxx x vypracovává xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX OPATŘENÍ
§12
O přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. 8)
§13
(1) Xx-xx nařízení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxx xx ministerstvo xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresní xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx úřadu xx dobu nejméně 15 xxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obvodu xxxxxxxxx úřadu.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nařízeními xxxxxxxxx xxxxx, usneseními xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxx státní xxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX SPRÁVY X XXXXXXXX XXXXXX
§14
Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx republiky xx xxxxxx k xxxxxxxx úřadům.
§15
Novela č. 132/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001 - xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x. 425/1990 Xx. byl xxxxxx x xxxxxxxxx od 12.11.2000 je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx úřadům:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnic xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, jež se xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx úřadů,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxx úřadů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obecním xxxxxx,
x) ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vybraných xxxxxxx xxxxxxxx okresních úřadů, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) metodicky xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx okresních xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) v dohodě xx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřady xx věcech havarijní xxxxxxxxxxxxx a likvidace xxxxxxxx xxxxxxxx havárie,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okresních xxxxx,
x) zabezpečuje xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx,
i) x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx úřady ve xxxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxx. 18)
(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx okresu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§16
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví x xxxxxx s xxxxxxxxxxx úředními orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkcí v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotací xx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxx okresních xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxx státní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xx osobní x věcné xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x každém xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx plní xxxxx zvláštních xxxxxxxx 15) xxxxx zaměstnavatele x nadřízeného xxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízením xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, do jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx úseky xxxxxx xxxxxx vykonávané xxxxxxxxx úřady,
a) xxxx x rámci xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx),
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okresních xxxxx vydaná xx xxxxxxxx xxxxxx, 8)
x) zabezpečují xxxxxxxx xxxxxx okresních úřadů xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx okresními xxxxx xx svěřeném xxxxx; zahájení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §15.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§18
(1) Působnost ve xxxxxx xxxxxxxxx v příloze II k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.
(2) Působnost xx xxxxxx uvedených v příloze III k xxxxxx xxxxxx se xxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX
§18x
(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx do 60 xxx od xxxxx xx zastupitelstev x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx okresní xxxx xx 10 xxx xx voleb xx xxxxxxxx xx xxxxx obcí x xxxxx obyvatel x xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx mělo nejméně 40 xxxxx, xxxxxxx xxxx 70 xxxxx.
(2) Členové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx členů xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx určí xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dělí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x 1.xxxxx x xxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxx xx zastupitelstev x xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx každou obec xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx obce. Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx počet obyvatel, xxx je xxxxxx xxxxx, xxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx jednoho xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx členů xxxxxxxxxxx x obcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dělení xxxxx obyvatel obce xxxxxxx číslem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 321/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992
§18x
(1) Xxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx měnit xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx působnosti, xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x kontroluje xxxxxxxx okresního xxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx nemůže měnit xxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§16 xxxx. 2),
c) xxxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx. 16)
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zmocnit k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx okresního xxxxx.
§18c
(1) Xxxxxxxxxxx se schází xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx zasedání připravuje x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 14 dnů, xxxxxx-xx x to xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx shromáždění.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řídí xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx shromáždění. Xxxxx xx xx zúčastnit x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx může x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §18b xxxxxxx xxxxx přednostovi.
(4) Odporuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxx xxxxx, přednosta xxxxxxxxx xxxx xxxxx x předloží xx xx 30 xxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k rozhodnutí.
ČÁST SEDMÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§19
X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxx, xxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 1990 xxxxxxxxxx okresní x krajské xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze IV x xxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 10)
§20
(1) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxx měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů přecházejí xx xxxxxxx úřady.
(2) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx krajské xxxxxxx výbory, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sídlech xxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx měl xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx krajský xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§21
Funkce xxxxxxxxxxx státních podniků xxxxxxxxx x příloze IV x xxxxxx zákonu x xxxxxxxx zřizovat, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx příloze se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.
§22
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxx komisí xxx privatizaci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, 17) xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. V hlavním xxxxx Xxxxx x x xxxxxxxx Brno-město, Xxxxxxx-xxxxx x Plzeň-město xxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx.
§23
§23 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 321/1992 Xx.
§24
§24 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 321/1992 Xx.
§25
§25 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 321/1992 Sb.
§26
§26 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 321/1992 Xx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§27
Xxxxx č. 36/1960 Sb., x územním xxxxxxx xxxxx, se x působností pro Xxxxxx republiku xxxx xxxxx:
1. §15 xxxx. 2 zní:
"(2) Xxxxxxxx nebo xxxxxx okres, xxxxxx xxxx území xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx."
2. §16 xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo rozdělení xxxx, lze xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx zúčastněných xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx. Změnu xxxxxx xxxx, při xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx okresu, lze xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."
3. X §16 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x měst xxxxxxxx xxxxxxxx okresnímu xxxxx."
§28
Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví xxxx, xx x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/1992 Sb.
2. X §34 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Krajské hygienické xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
3. §75 xxxx. 1,2 a 3 xxx:
"(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx působí xxxx xxxxxx hygienické xxxxxx
x) x okresech xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad,
x) x xxxxxxx xxxxxxx hygienici (xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx hygienik xxxxxxxx xxxxx Prahy),které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví Xxxxx republiky.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavní hygienik Xxxxx xxxxxxxxx."
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2,3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4,5 x 6, za xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx zní:
"(7) Xxxxxxx hygienik xx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x rozhodnutím okresních xxxxx o uložení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx 9) xxxxxxx xx xxxxxxx podnětů okresních xxxxxxxxx."
(9) Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 36/1975 Sb., x xxxxxxxx xx porušování xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. §76 xxxx. 2 xxx:
"(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx pracovníky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §71 xxxx. 2 písm. x) xx x), xx odborné pracovníky xxxxxxxxx hygienických xxxxxx xxxxxxxx na návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a na xxxxxxx pracovníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §75 odst. 4 xxxx. c) až x) x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx.2."
§29
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 49/1982 Xx., xx xxxx x doplňuje xxxxx:
1. X §3 xxxx. 2 se x úvodní xxxx xxxxx "Xxxxxx národní xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx výbory" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2) ".
2. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřady, xx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx."
3. Xx §5 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx toků; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx, xxxxxx xxxx vyznačení xxxxxx xxxxxxx, rozhoduje po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx havarijním zhoršení xxxxxxx vody, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx okresu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu."
Xxxxxxxxx xxxxxxx m), x) a o) xx označují xxxx xxxxxxx x),x) x x).
4. §6 xxxx. 2 xxx:
"(2) Je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx okresů, xx xxxxxxxxx ten xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx převážná xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx o tom, x xxxxxx okrese xxxx převážná xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx díla, xxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxxxxxxx."
5. X §6 xx vypouští xxxxxxxx 3.
6. X §18 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxxx".
7. X §18 odst. 6 xx vypouštějí xxxxx "x xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx národního xxxxxx".
§30
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 133/1985 Sb., o požární xxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. V §7 odst. 1 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx orgány" x xx větě xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx orgány xx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
2. §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 zní:
"2.dokumentace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, které xx xxxx uskutečnit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx více xxxxxxxxx úřadů xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx vyhradí."
3. §73 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx potřeby xxx xxxxxxxxx požárů soustřeďovat x nasazovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na to, xxxx xxxx podřízeny, x xxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x nimi xxxxxxxxx."
§31
§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 542/1991 Xx.
§32
Xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 119/1975 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republice, xx mění takto:
§2 xxx:
"§2
(1) Obvody x xxxxx krajských xxxxx xx shodují s xxxxxx x sídlem xxxxx.
(2) Obvod xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx; sídlem xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx.".
§33
(1) Xxxxxx předpisy x xxxxxxxx řízení 8) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2, 3 a 4, §13 x §16 xxxx. 2 xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxx úřady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jimi xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§34
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 1990. Xxxxxxxxxx §20 odst. 3 xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx I

Pol.

Na xxxxx xxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

§(xx.)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

1.

xxxxxxx

xxx. XXX x. 134/1973 Xx., xx xxxxx xxx. XXX x. 209/ /1988 Xx. (xxxxx xxxxx č. 23/ 1989 Sb.)

§3 xxxx. 3

předkládání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx státní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx výbory xxxxxxx xxxxxx, ministerstvu xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2.

§3 xxxx. 4

xxxxxxxxx x xxxxx xxx, s xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxx orgánům, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx

3.

§3 xxxx. 5

provádění xxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiných opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4.

§3 xxxx. 6 xxxx. x)

xxxxxxxx výkonem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výbory xxxxxxx xxxxxx

5.

§3 xxxx. 6 písm. x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxx působnosti xx předchozí dohodě x xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxx řízené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6.

xxxx. č. 119/1988 Xx.

§5 odst. 1

xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, dojde-li xxxx xxxx xx xxxxx

7.

§5 xxxx. 5

předkládání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které x organizací xxxxxxxx xxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxxx

8.

§27 xxxx. 2 xxxx. a)

schvalování xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 250 xxx. Xxx xx xxxxxxx nebo xxxxx organizací než xxxxxxxxxxxxxx

9.

xxxx. x. 136/1985 Xx.

§6 xxxx. 1

poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bytovou výstavbu

12.

§37

pověřování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx okresním národním xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodárnějšího plnění xxxxxx xxxxx

13.

xxx. x. 67/1960 Sb.

§5 odst. 2

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx organizacemi xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

14.

§7 odst. 1

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx plynů x x zrušení x xxxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxxx xxxx

15.

§20

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podniky na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kraje xxxxx schváleného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx je též xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx spotřebitelům x xxxxxxxxx nádobách

16.

§21 písm. x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx spotřeby xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

17.

xxx. x. 89/1987 Xx.

§5 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx útvarů xxxx xxx, v xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxxx xxxxxx centralizovaným xxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx soustavy, xxxxxxxxxxx--xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

18.

§7 odst. 2

xxxxxxxxxxx xx k zásadám xxxxxxxxxxx řešení rozvojové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx metodické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

19.

§8 xxxx. 1

vydávání xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx teplofikační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20.

§17xxxx. 1

xxxxxxxx souhlasu x zrušení x xxxxxxxxxx pro výrobu x rozvod xxxxx x soustavě x xxxx části x x dlouhodobému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tepla z xxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxx obyvatelstvo

21.

plánování

nař. xxxxx XXX x. 151/1989 Xx.

§15 písm. b)

vyjadřování x xxxxxxx ovlivňujícím xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx oblasti

22.

§16 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx

23.

§16 xxxx. x)

xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zabezpečování xxxx x úkolů oblastního xxxxxxxxx

24.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx. XXX x. 133/1985 Xx.

§46 xxxx. 2

xxxxxxxxxx organizace x určení početních xxxxx správ Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

25.

§66 xxxx. 5

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zřízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx

26.

§67xxxx. 1

xxxxxxxx organizací, v xxxxx xxxx zřízen xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

27.

§67 xxxx. 2

xxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxx závodního xxxxxxxxx xxxxxx

28.

§67 xxxx. 3

xxxxxxxx souhlasu ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx

29.

§76 xxxx. 1, 2 a 3

xxxxxxxx xxxxx organizacím

30.

vyhl. x. 37/1986 Sb.

§86 xxxx. 3

xxxxxxxx povinnosti zřídit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx stavby

31.

§94 xxxx. 1 písm. a)

provádění xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výborů xxxxxxxx se speciálních xxxxxx xxxxxxx ochrany; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x zkoušky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

32.

§104 xxxx. 2

zřizování stálého xxxxx požární xxxxxxx x více okresů xx xxxxxxxxx xxxxxx

33.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx. x. 40/1956 Xx.

§12 xxxx. 1

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx

34.

§12 xxxx. 2

podávání xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx nemovitost je xxxxxxxxx xxxxxx, chráněným xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx knihách a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

35.

xxxx. x. 80/1965 Xx.

§4

xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxx xxxxxxxxxxx chráněného xxxxxxxxx, xxxxx nepochází xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, o xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx do xxxxx, o jeho xxxxx, přibližném věku, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx potvrzení

36.

§5

evidování xxxxxxxxxxx xxxx záznamů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x chovu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx x obchodování x xxxx

37.

xxxxxx státu

nař. xxxxx č. 21/1958 Xx.

§6 xxxx. 1

vydávání xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx odvodních xxxx xxx xxxxx xxxxxxx obvod

38.

všeobecné vnitřní xxxxxx

xxx. x. 169/1949 Xx.

§1 xxxx. 3 x 5

xxxxxxxx vytyčování xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx správou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

39.

§8 odst. 1

xxxxxxxxxxx xxx, kterým xxxxxxxxxx xx oboru xxxxxxxx xxxxxx nemovitosti x xxxxx x vodám xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

40.

xxxxxxxxxx

xxx. XXX x. 40/1972 Xx., xx znění xxx. XXX č. 171/1989 Xx.

§14 odst. 4

xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxxx vyplývajících xx xxxxxx ČNR x. 40/1972 Xx., ve xxxxx xxxxxx XXX x. 171/1989 Xx. x xx zákona x. 21/1971 Xx., xx znění xxxxxx x. 128/1989 Xx. xxx xxxxxxx xxxxxx

41.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx. ČNR x. 114/1988 Xx.

§24 písm. x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x dítětem, xxxxxxxxx těhotné xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x x úhradě za xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx

42.

§24 xxxx. b)

spolupráce x orgány xxxxxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxx a nápravně xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchova

44.

zemědělství

zák. XXX x. 77/1976 Sb.

§4 xxxx. 1 písm. x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 zákona k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů, xxx-xx x zemědělskou půdu xxxxx §7a xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxx xx 3 xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx 1 xx do 5 xx

45.

§4 xxxx. 1 písm. b)

rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx podle §7x odst. 1 xxxxxx ve xxxxxx xx 3 xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxx 1 xx xx 5 xx; xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx plánu rekultivace, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provádění

46.

zák. x. 102/1963 Xx.

§12 xxxx. 1

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x celých xxxxxx xx chráněné rybí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obecného xxxxxxx xxxx

47.

xxxx. x. 103/1963 Sb.

§14 xxxx. 3 x 5

vydávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rybářského xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

48.

§15 xxxx. 1

prohlášení xxxxxxxxx vod, které xx hodí ke xxxxx ryb xxxx x xxxxxxx rybí xxxxxx (xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx ryb xxxxx se hodí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

49.

§22

xxxxxxxxxx výjimek x xxxxxxxxxx §17, 19 xx 21 xxxx xxxxxxxx

50.

xxxx. x. 20/1988 Sb.

§14 odst. 6

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx oblastí pro xxxx xxxxx, xxxxx x úpravy již xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 31. 12. xxxxxxx xxxx

51.

§20 xxxx. 1

xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx zvěře

52.

§51 xxxx. 1

xxxxxx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušek nejméně 1 x xxxxx

53.

§54 xxxx. 1

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

54.

xxxx. x. 20/1988 Xx.

§54 xxxx. 4

xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

55.

§56 odst. 2

xxxxxxxx vysvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

56.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. ČNR x. 96/1977 Sb.

§27 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx x xxxx hospodářských x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx 2 xx do 5 xx

57.

§27 odst. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lesích z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x z xxxxxxxx rozvoje xxxxx x vyjadřování se xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

58.

§30 xxxx. 1

xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx zákona x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

59.

§30 xxxx. 2

ukládání xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxxx stavu xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

63.

xxx. č. 20/1966 Xx., xx xxxxx zák. XXX x. 210/1990 Xx.

§24

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocného do xxxxxxx péče xxx xxxx xxxxxxxx

64.

§46 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxxx statutů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxx opatření xxx xxxx xxx významná xxxxxxxx místa x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx důležité xxxxxxxxxxx xxxxx

65.

§70 xxxx. 3

xxxxxxxxxxx součinnosti ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx

66.

xxx. XXX x. 37/1989 Xx.

§8 xxxx. 3

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanice

68.

vynálezectví x zlepšovatelství

zák. x. 84/1972 Xx.

§131 xxxx. 2

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zákona

69.

dopravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. x. 68/1979 Sb.

§11 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx provozu) ke xxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřeb, přesahuje-li xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru

70.

§16 odst. 1

xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx povozování dopravy xxxx důvody nezahájení xxxxxxxxxxx

71.

§18 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

72.

§18 odst. 4

xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx nový xxxxxx xxx

73.

§18 odst. 3

xxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxx xxxxxxxx řádu

74.

§29 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obvod xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

75.

§39 odst. 1

xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx pověření uděleného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

76.

§41 xxxx. 3 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

77.

§42 xxxx. x)

xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx

78.

§42 xxxx. x)

xxxxxxxx xxxxxxxx k zastavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejímu omezení

79.

§43 xxxx. 2

xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

80.

§46 odst. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx odborného xxxxxx

81.

xxx. x. 135/1961 Sb., xx znění xxx. x. 27/1984 Xx.

§3 xxxx. 4 písm. x)

xxxxxxxxxx uzavírek x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx X. xxxxx

82.

§3x xxxx. 1 písm. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx silnicemi

83.

vyhl. x. 35/1984 Sb.

§10 xxxx. 3 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx x uzavírce xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx X. třídy

84.

vyhl. x. 137/1974 Xx.

§3 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

85.

xxxxxxxxxxx x xxxx

xxx. č. 41/1964 Xx.

§2 xxxx. 1

xxxxxxxx počtu bytů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x závody xxxx xxx xxxx xxxxx

86.

xxxxxxxx plánování a xxxxxxxxxx xxxx

xxx. č. 50/1976 Xx.

§43 xxxx. 1

xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

87.

§119 odst. 2

xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, jde-li x stavbu nebo xxxxxxxx, které se xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx více xxxxxx

88.

xxxx. č. 84/1976 Xx.

§36 odst. 1

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celku, xxxxx pořídil

89.

vodního xxxxxxxxxxxx

xxx. XXX x. 130/1974 Xx.

§4 odst. 1 xxxx. x), c), x), f) x x)

xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx děl uvedených xxx xxxxxxx x), x), d), x) x x)

90.

§4 xxxx. 3 xxxx. a) xx f)

provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx f)

91.

zák. x. 138/1973 Xx.

§32 xxxx. 1

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

92.

xxxxxxxx

xxx. XXX č. 77/1978 Sb., xx xxxxx xxx. ČNR x. 31/1984 Sb.

§11 xxxx. 1 písm. x), x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x) x d)

zřizování x xxxxxxxxx středních xxxx, škol xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

93.

§11 odst. 2 x 3 a xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx ve společné xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx souhlasu xx zřízení x xxxxxxx střediska praktického xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxxx v odstavci 4

94.

§11 xxxx. 5

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvedená xxx písmeny x), x) x x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

95.

§12 x výjimkou xxxxxxxxxxxx ústavu [§11 xxxx. 1 písm. x)]

xxxxxxx xxxxxx xxxx x školských zařízení xxxxxxxxx x §11 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

96.

§13 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [§11 xxxx. 1 xxxx. x)]

xxxxxxxxxxx zabezpečení uvedených xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx

97.

§17 odst. 2 xxxx xxxxx

xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx povolání

98.

§23 xxxx. 2 a 3

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 3

99.

§27 xxxx. 1 x 2

xxxxxxxx ověřovací xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

100.

xxx. ČNR x. 76/1978 Sb., xx xxxxx zák. ČNR x. 31/1984 Sb.

§36 xxxx. 1 a 2, §38 xxxx. 1 a §41 xxxx. 2

xxxxxxx xxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx

101.

xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx XXX č. x. 417/73-leg. (xxx. x xxxxxx 19/1973 Xx.)

§9 xxxx. 4

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

102.

xxxxxxx

xxx. XXX x. 20/1987 Sb.

§3 xxxx. 1 x 4

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury o xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx památku

103.

§3 xxxx. 5

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, umožnili xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

105.

xxx. x. 53/1959 Xx.

§6 xxxx. 2

xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (veřejných) xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx

106.

xxx. č. 54/1959 Xx.

§10 xxxx. 2 x 3

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx galerií

107.

§11 odst. 2

xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx galerií

108.

obchodu

vyhl. x. 35/1990 Xx.

xxxxxxx xxxx XX položka č. 185

xxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx II

Pol.

Na xxxxx xxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxx xx ústřední orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

§(xx.)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

1.

xxxxxxxxxx

xxx. x. 89/1987 Xx.

§5 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, x nichž xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zemědělství a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx centralizovaným xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx jedné xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx útvar xxxx xxxx xxxxx xxxxxx

2.

xxxxxxxxx

xxx. xx. ČSR x. 151/1989 Xx.

§19 xxxx. b)

spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx cílů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx. XXX x. 133/1985 Xx.

§27 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx případech a xxxxxxxxxx příčin jejich xxxxxx

4.

xxxxxxx

xxx. XXX č. 20/1987 Xx.

§6 odst. 1

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx hodnoty, za xxxxxxxxxx zónu x xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx

5.

§10 odst. 1

vydávání xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx lhůty, v xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx opatření xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxx xxxxxx správy

6.

§10 xxxx. 2

xxxxxxxx xx xxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx kulturní památky xxxxxx

7.

§11 xxxx. 2

určení xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx národní xxxxxxxx památky xxxx xxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxx zachování nebo xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

8.

§11 xxxx. 3

xxxxxxxxx x dohodě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx

xxx. ČNR č. 20/1987 Sb.

zvláštních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx zachování xxxxxxxxx kulturních památek xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

9.

§14 xxxx. 1

xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastníka xxxxxxx kulturní xxxxxxx

10.

§14 xxxx. 4

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx xxxx stavebního xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památku

11.

§14 xxxx. 5

vydávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stavební xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

12.

§14 xxxx. 6

xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx, písemného vyjádření xxxxxxxx organizace státní xxxxxxxxx xxxx

13.

§15 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx náklad xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, navrhování, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx památku xx xxxxxx, xxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odevzdána xx xxxxxxxx xxxxxxx

14.

§15 xxxx. 2

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx, popřípadě xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx nezbytně dlouhou xxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájem

15.

§15 xxxx. 3

podávání návrhu xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx národní xxxxxxxx památky

16.

§15 xxxx. 4

xxxxxxxxx vyrozumění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x nařízení neodkladných xxxxxxxxxxxxxxx prací podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je stavbou

17.

zák. XXX x. 20/1987 Xx.

§17 odst. 3

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx národnímu xxxxxx na vymezení xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zóny nebo xxxxxx xxxxxxxxx

18.

§19 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx přenechání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx

19.

§28 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

20.

§28 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxx práce xx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx

21.

§28 xxxx. 2 xxxx. d)

plnění úkolů xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx památky, pokud xxxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx

22.

xxx. x. 81/1966 Xx.

§5 xxxx. 2

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x titulů, u xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor

23.

všeobecné xxxxxxx xxxxxx

xxx. XXX x. 37/1973 Xx.

§5 xxxx. 1 písm. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx konat xxx xx území xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxxx národní xxxxx

24.

xxxxxxxxxxx

xxx. XXX x. 108/1987 Xx.

§5 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxx xxxxxx x jednom xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx

25.

xxxxxxx hospodářství

zák. XXX x. 96/1977 Xx.

§27 odst. 2 xxxx. x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx x návrhům xx stanovení xxxx-xxxxxx xxxxxxxx, jimiž xx xxx dotčen lesní xxxxx fond, x xxxxx §7 xxxx. 2 zákona x xxxxxx k návrhům xx xxxxxxxxxx projektového xxxxx tras xxxxxxxxx x liniových xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

26.

§27 odst. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, xxxxxxxx xx xxxxxx dodržování x xxxxxxxxxx jejich změn

27.

§29 xxxx. 2

xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx lesního hospodářství x dozoru

v případech, xx-xx lesní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx lesní xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx obvodech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

28.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx. ČNR č. 114/1988 Xx.

§25

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

29.

§46 xxxx. 6

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výcvikových xxxxxxxx xxxxxxxx převážně xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

30.

§48

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §45 xxx xxxxxxx x) xx x) x v §47 xxxxxx xxxxxx

31.

xxxxxxx x xxxxxxxxxx hospodářství

zák. x. 51/1964 Xx., xx xxxxx xxx. x. 104/1974 Xx.

§19

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x státní odborný xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx určení

32.

§27 xxxx. 2

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do provozu

33.

zák. x. 68/1979 Xx.

§9 xxxx. 3

vydávání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

34.

§18 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx meziokresních xxxxx

35.

§18 xxxx. 3

ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změn jízdního xxxx meziokresních linek

36.

§18 xxxx. 4

xxxxxxxxx výjimky x povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

37.

§29 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxx a xxxxxxxx povolení k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

38.

§46 odst. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebezpečných xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx autobusové dopravy

39.

zák. x. 135/1961 Xx., xx xxxxx xxx. x. 27/1984 Xx.

§3 xxxx. 4 písm. x)

xxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xxxxxxx xxxx rozměrných xxxxxxxx x xxxxxxx

40.

§3 xxxx. 4 písm. x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxx X. xxxxx, x úpravách xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxx xx xxxxxx X. třídy xx xxxxxxxx nemovitosti

43.

zák. č. 20/1966 Xx.

§77 xxxx. 6

xxxxxxxxx znaleckých komisí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda byl xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správný xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

44.

xxxx. x. 42/1966 Xx.

§67 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx státu

45.

vyhl. x. 77/1981 Sb.

§3 xxxx. 3

xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx průpravy

46.

§23 odst. 1

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

47.

§23 xxxx. 2

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oborech xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx

48.

§26 odst. 2

doporučování xxxxxx x farmaceutů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

49.

§27

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx průpravy xxx xxxxxxx nástavbové specializace, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxx xxxxx

50.

§28 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

51.

§30 xxxx. 3

zařazování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pomaturitního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

52.

§35 xxxx. 2

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxx

53.

§43 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízených xxxxxxxxx xxxxxx

54.

§45 xxxx. 4

xxxxxxxxxx xxxxxx odborných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

55.

xxxx. x. 83/1984 Xx., xx xxxxx xxxx. x. 55/1986 Xx.

§16

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posluchačům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx fakult

56.

školství

zák. XXX x. 77/1978 Xx., ve xxxxx xxx. XXX č. 31/1984 Xx.

§11 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx jde o xxxxxxxxxx ústav

zřizování x xxxxxxxxx těsnopisného xxxxxx

57.

§11 xxxx. 4 xxxx. x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx učiliště x zvláštního xxxxxxxxx xxxxxxxx

58.

§12

xxxxxxx xxxxxx těsnopisného xxxxxx

59.

§13

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx ředitele, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx

60.

xxxxxxx xxxxxxx

xx. xxx. č. 41/1963 Xx.

§4 odst. 1

xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxx na jeho xxxxx a xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx národního xxxxx

61.

§5

xxxxxxx xxxxxxxxx, iniciativního x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Správě Xxxxxxxxxxxx národního xxxxx

62.

xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

xxx. č. 50/1976 Xx.

§18 odst. 1

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxx celků xxx více xxxxxxxxx xxxxxx

63.

§26 xxxx. 1

schvalování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celků

Příloha XXX

Xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krajským x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxx působnosti

předpisů

§(čl.)

1

2

3

4

5

1.

plánování

nař. vl. XXX č. 151/1989 Xx.

§18 písm. a) xxx 1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxx xxx plánování x vědeckotechnický xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx

2.

§18 xxxx. a) xxx 2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx komisi xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

3.

§18 písm. b) xxx 1

xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České socialistické xxxxxxxxx x pětiletých xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oblastní xxxxxxxxxxxxxxx

4.

§18 xxxx. x) xxx 2

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx měst Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxx nad Xxxxx xxx zabezpečování xxxx x xxxxx oblastního xxxxxxxxx

5.

xxxxxxx ochrany

zák. ČNR x. 133/1985 Xx.

§27 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

6.

§27 písm. x)

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx požární xxxxxxx

7.

§27 xxxx. x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

8.

§27 xxxx. e)

organizování preventivně xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

9.

§27 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x ostatními xxxxxx xx xxxx územním xxxxxx

10.

§27 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

11.

§27 xxxx. x)

xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

12.

§34

xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

13.

xxxx. x. 37/1986 Xx.

§68 xxxx. 3

xxxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxx kontrol

14.

§74 xxxx. 2 xxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra

15.

§102 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

16.

xxxxxx kontroly

zák. XXX x. 116/1971 Xx.

§5 xxxx. 3

oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx kontroly Xxxxx republiky

17.

§11 xxxx. 2

xxxxxxxxx kontroly činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízených xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x společenských xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx úkoly vyplývající x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

18.

§11 xxxx. 3

provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx federálními xxxxxx xx xxxxxxx pověření Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

19.

§12 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx metodické xxxxxx xxxxxxxx komisím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Výborem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

20.

xxxxxxx

xxx. x. 94/1949 Sb.

§5 xxxx. 1

xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx neperiodických xxxxxxxxx

21.

xxx. x. 81/1957 Xx. xxx. x. 82/1957 Xx. zák. č. 52/1959 Xx.

§3 odst. 1 §2 xxxx. 1 §10 xxxx. 3

xxxxxxxxx krajského jednatelství x řízení x xxxxxxxxxxxx koncertní x xxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

22.

xxx. x. 81/1957 Sb.

§3 odst. 1

xxxxxx krajskému symfonickému xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx koncertní xxxxxxxx x kraji

23.

zák. č. 52/1959 Sb.

§11 odst. 2

xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx specializovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx zemědělskými xxxxxxxx

24.

xxx. x. 54/1959 Sb. xxxx. č. 239/1959 X. l.

§8 xxxx. 2 §1 xxxx. x)

xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx předmětu muzejní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

25.

xxx. ČNR x. 33/1978 Sb., xx xxxxx xxx. XXX x. 122/1989 Xx.

§31 xxxx. a)

spolupráce x ministerstvem kultury xxx xxxxxxxxxxxx koncepce xxxxxx kulturní politiky x xxxxx xxxxxxxxxxxxx

26.

§32 xxxx. 2 písm. x) xxx 1

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ideové x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx

27.

§32 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 2

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx metodické xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

28.

§32 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 3

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx festivalů, xxxxxxxxx, xxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

29.

§32 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 4

xxxxxxxxxxx xx k návrhům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

30.

§32 xxxx. 2 xxxx. x) bod 5

xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xx vysílání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx styku xx xxxxxxxxxx

31.

xxx. ČNR x. 20/1987 Xx.

§28 xxxx. 1

xxxxxx x organizování xxxxxx památkové xxxx x xxxxx

32.

§28 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice x určování základních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx

33.

§28 xxxx. 2 písm. x)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

34.

§28 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

35.

§28 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx památkové xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx

36.

§28 xxxx. 2 xxxx. h)

plnění dalších xxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxxxxxx výboru xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

37.

xxxxxxxxxxx

xxx. XXX č. 77/1976 Sb.

§4 xxxx. 2 xxxx. a)

možnost xxxxxxxx si rozhodování xxxxx §1 zákona x xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx

38.

§4 odst. 2 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 zákona, xxx-xx x značný xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx

39.

§4 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zón, xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu

40.

§4 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

41.

xxx. ČNR x. 108/1987 Xx.

§5 písm. x)

xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozvoji xx xxxx xxxxxxx xxxxxx

42.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. XXX x. 96/1977 Xx.

§27 xxxx. 2 xxxx. d)

ukládání xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 při xxxxxxxxxxx okolnostech a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ohrožujících xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxx xxxx xxxxxxxx

43.

§27 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxx dalších úkolů xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxx zákona x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx

44.

§27 xxxx. 3 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z lesního xxxxxxx xxxxx x x omezení v xxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxxxx o xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx než 2 xx

45.

§27 odst. 3 xxxx. b)

možnost xxxxxxxx xx povolování výjimek xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3

46.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx. ČNR x. 114/1988 Sb.

§24 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých plánů xxxxxxx k manželství x odpovědnému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

47.

§31 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx občana xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

48.

§31 písm. x)

xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx se změněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx obvodu

49.

§36 xxxx. x)

xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxxx postižené na xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx

50.

§44

xxxxxxxxxxxx péče x xxxxxx společensky xxxxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx obvodu

51.

§46 xxxx. 1

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx

52.

§49 xxxx. 3

xxxxxxx svěřit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociální péče xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1, 3 x 6, xxxxx xxxxxxxx, okresnímu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx

53.

xxxxxxx hospodářství

zák. ČNR x. 130/1974 Sb.

§4 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x)

54.

xxxxxxxx

xxx. ČNR č. 77/1978 Xx., ve xxxxx xxx. XXX x. 31/1984 Sb.

§5 xxxx. 1

xxxxxxx xx xxxxxxx x zrušení xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, školní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxx

55.

§6 xxxx. 3 xxxx. x) §7 xxxx. 1 písm. x)

xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

56.

§17 odst. 2 xxxx první

vykonávání xxxxxx xxxxxxxx

57.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx. xxx. č. 219/1949 Xx. vl. xxx. x. 220/1949 Xx. xx. xxx. č. 221/1949 Xx. xx. xxx. x. 222/1949 Xx. xx. nař. x. 223/1949 Sb.

§11 xxxx. 3

přiznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx X. x XX. xxxxxxxx

58.

§12 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x duchovních, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. x XX. xxxxxxxx

59.

§13 xxxx. 3

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

60.

§20 xxxx. 1

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx duchovním

Xxxxxxx XX
XXXX X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků xx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy

doprava x xxxxxxxx hospodářství

Československá státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

xxxxx hospodářství

Vodovody x xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx zemědělství Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx úřad xx xxxxx, x němž xx státní podnik xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

ČÁST X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x zařízení

Ústřední xxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx léčebné ústavyxx)
krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx nemocnice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poliklinikou XXX. xxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxxxxx postiženou xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx péče xxx tělesně xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x diagnostickou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx hospodářství

silniční xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvary

ministerstvo xxxxxxxx a stavebnictví Xxxxx republiky

kultura

krajské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče
Státní xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx muzea x xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx

xx) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX
(1) Do vlastnictví xxxxx Brna, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx věci x xxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx dni příslušelo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, Ostrava-město x Xxxxx-xxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx, x nimž xxxx ke xxx xxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxxx, x xxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 172/1991 Xx.; x xxxxx věcem xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxxxxx, Opava x Plzeň-sever.
(2) Xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřady xxx Xxxx-xxxxx, Xxxxxxx-xxxxx x Plzeň-město, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx okresních úřadů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 321/1992 Xx. x účinností od 1.7.1992

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 425/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.11.1990.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
266/91 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 33/1965 Xx., x xxxxxx xxxxxxx vznikajících xxxxx z úrazů, xxxxxx x xxxxxxxx x jiných poškození xx xxxxxx (x xxxxxxxxxx náhradách)
s xxxxxxxxx xx 10.7.91
542/91 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 61/88 Xx., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x státní xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 425/90 Xx.
x účinností xx 20.12.91
321/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX č. 425/90 Xx., x okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 266/91 Xx. x zákona XXX x. 542/91 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.7.92
403/92 Xx., xxxx xxxxx publikované x xxxxxx x. 82/92 Xx.
254/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 425/90 Xx., x xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.94
18/97 Xx., x mírovém xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx od 1.7.97
353/99 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 425/90 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxxxxx závažných xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 29.1.2000
46/2000 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx periodického xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon)
s xxxxxxxxx od 14.3.2000
Xxxxxx xxxxxxx č. 425/90 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.11.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx město xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, v xxxx xx xxxxxx podnik xxxx jeho xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
3) §6, 9 x 10 xxxxxx x. 36/1960 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
4) Čl. 79 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx XXX x. 1/1993 Xx., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx
5) §60 xxxxxx České národní xxxx x. 367/1990 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxx. xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 564/1990 Sb., o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
7) §20 xxxx. 3 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
9) §21 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 367/1990 Xx.
10) Xxxx. §67 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), x §6 x 12 xxxxxx ČNR x. 564/1990 Xx., x xxxxxx správě x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
11) §31 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona XXX x. 10/1993 Xx.
12) Xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx.
13) §19a xxxx. 1 a §20f x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku x. 40/1964 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění x. 47/1992 Xx.).
14) Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 576/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx republice (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx.
15) Xxxx. xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 102/1971 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 148/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 420/1990 Xx.
16) Např. §22 odst. 5 x §23 xxxx. 4 xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 551/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
17) Xxxxx XXX č. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) Zákon č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 83/1998 Sb.
Xxxxx č. 353/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxx č. 425/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií).
19) Xxxx. xxxxx ČNR č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

*) Novela č. 132/2000 Xx. xxxx xxxx druhou xxxxxxxx xxxxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 425/1990 Sb., xxxxx xxxxxxxx §5 x 15. Zákonodárci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx novelu x. 353/1999 Xx., xxxxx xxxxxxxxxx xxxx tyto xxx § x xxxxxxxxx, xx když xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx f) x x), xxxxxxx xxx xxx viset xxxxxxx x), xxxxxxx xxxxxxx č. 353/1999 Xx. vložili xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxxxx stává neřešitelným.