Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.11.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.03.2000 do 11.11.2000.


Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a dalších opatřeních s tím souvisejících

425/90 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4
ČÁST II. Působnost okresních úřadů
Okresní úřady §5 §5a §5b §6 §7 §8 §8a §9 §10 §11
ČÁST III. Náprava nesprávných opatření §12 §13
ČÁST IV. Vztahy ústředních orgánů státní správy k okresním úřadům §14 §15 §16 §17
ČÁST V. Úprava působnosti §18
ČÁST VI. Okresní shromáždění §18a §18b §18c
ČÁST VII. Přechodná ustanovení §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26
ČÁST VIII. Společná a závěrečná ustanovení §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34
č. 321/1992 Sb. - Čl.II
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
X okresech xx xxxxxxx okresní úřady. X xxxxxxxx Brno-město, Xxxxxxx-xxxxx x Xxxxx-xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. 3)
§2
Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx může xxxxxx xxxxx státní xxxxxx x x xxxxxx územních xxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxx úřady xxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx; 4) xxxx xxxxxx předpisy xx xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx se xxxxxx x jinými právními xxxxxxxx vydanými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Nařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx. Dnem xxxxxxxxx nařízení okresního xxxxx je xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx. Xxxxx xxxxxx vyhlášení xx podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxx působících v xxxxxxx xxxxxx úřadu.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxx xxxxxxxxx, pokud v xxx není xxxxxxxx xxxxxxxx počátek účinnosti. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxx účinnosti xxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx přístupné x xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx, x x všech xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Poruší-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx úřad uložit xxxxxx do 200000 Xx. Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Takto xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxx xx xxxxxxxx nesplnění xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyhotovují xxxxxx xxx xxxxxxx fyzických x právnických osob x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXX OKRESNÍCH XXXXX
§5
Novela č. 132/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001 - xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxx předpis x. 425/1990 Xx. xxx zrušen x xxxxxxxxx od 12.11.2000 xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx
(1) Okresní xxxx
x) xxxxxxxx státní xxxxxx xx věcech, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) vykonává xxxxxx xxxxxx, která xx xxx 23. xxxxxxxxx 1990 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 5) xxxx xx tímto xxxxxxx xxxxxx anebo nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony xx xxxx xxxxxx, 6)
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze I k tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,
x) přezkoumává xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu, 7) xx-xx o xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydaná ve xxxxxxxx xxxxxx, 8) xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx, 6)
f) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9) a xxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxx, ukládá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
h) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přípravami xxxxx x úkoly xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx,
x) xxxxxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxx 5) xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo xxxxxx") xxxxxx územní xxxxx tak, xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
j) xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy rozpočtové x xxxxxxxxxxx organizace x zařízení řízené xx xxx 23. xxxxxxxxx 1990 xxxxxxxxx x krajskými xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze IV k xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na jiný xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx; 10) k xxxxxx xxxxx v xxxxx xxx působnosti xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 11) rozpočtové xxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxx jejich xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx dále plní xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí x případě živelních xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx životy, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18) x xxxxxxx havarijní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx havarijním xxxxxx. Za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohotovostních, odborných x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx havarijního xxxxx xxx území xxxx havarijního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 12) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx území xx xxxxx xxxxxxxxx nachází.
(3) X xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx první xxxx přednosta xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx mimořádné xxxxxxxx x ohrožení xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx přednosta xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxx x právnickým xxxxxx, správním xxxxxx x xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak. Xxxxx xxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů; právo xx náhradu xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx x okresního xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, jinak xxxxxx.
(5) Xxxx odpovídá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx odpovědnosti xx xxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxx-xx xx xxx, xxxxx xxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xx škodu, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.
§5x
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právnické osobě xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx podnikatelskou činnost xxxxx zvláštních předpisů xx xxxx 200000 Xx. Xxxx fyzické xxxxx xx xxxx 10000 Xx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx splněna xxx x xxxx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx opětovně. Takto xxxxx xxxxxxxxxx, nemohla-li xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uloženou povinnost xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx veškerého xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx §5 odst. 4. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.
§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 254/1994 Xx. x účinností od 31.12.1994
§5b
X xxxxxxxx Xxxx-xxxxx, Ostrava-město x Xxxxx-xxxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxx tato xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 x 2 xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 172/1991 Xx., x xxxxxxxx některých xxxx x majetku České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx Brno, Xxxxxxx x Plzeň x xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx městech jejich xxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.1994
§6
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx okresního xxxxxxxxxxx x ministerstva xxxxxx xxxxxxxxx do regionálních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx. 13)
§7
Xxxxxxx xxxxx se ve xxx xxxxxxxx řídí xxxxxx a ostatními xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") a směrnicemi xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx.
§8
(1) X čele xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "přednosta") po xxxxxxxxx řízení. Výběrové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx x xxxxxx přednostovi xxxxxxx xxxxxxx vnitra xxxxx zvláštních předpisů.
(4) Přednostu v xxxx jeho nepřítomnosti xxxxxxxxx jím xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Přednosta xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxx funkci xxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
§8x
(1) Xxxxxx přednosty je xxxxxxxxxxxx s funkcí xxxxxxxx zákonodárného xxxxx, x funkcí člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx státní xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx správy vlastního xxxxxxx; příležitostnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vážnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x nestrannost xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x funkce vždy:
x) xxx-xx pravomocně xxxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx,
x) xxxxxx-xx xx x xxxx neslučitelnost xxxxxxx x odstavcích 1 x 2,
c) xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx tato způsobilost xxxx xxxxxxx.
§8x xxxxxx právním předpisem x. 321/1992 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1992
§9
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx referáty x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx zrušuje jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx kanceláře přednosty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxx xxxxxxxx x kanceláře xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a odvolává xxxxxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxxx orgány.
§10
Nařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Podepisuje x jiná rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; k jejich xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxx xxxx sestavuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx x vypracovává xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx předpisů. 14)
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
§12
X přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. 8)
§13
(1) Xx-xx xxxxxxxx okresního xxxxx x xxxxxxx xx zákonem, zruší xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyvěsí xx xxxxxx desce úřadu xx xxxx nejméně 15 dnů. Kromě xxxx xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx desce u xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx se zákonem, xxxxxx xxxxxxxxxx okresního xxxxx, xxxxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX K XXXXXXXX XXXXXX
§14
Xxxxx řídí a xxxxxxxxxx xxxxxxx okresních xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx úřadům.
§15
Novela č. 132/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001 - xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x. 425/1990 Xx. xxx zrušen x xxxxxxxxx od 12.11.2000 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx vlády xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnic xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxxx,
x) ve xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx vládě xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxxxx okresních xxxxx,
x) xxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému,
x) x xxxxxx xx Státním xxxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřady xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) organizuje xxxxxx xxxxxxxxx okresních xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecních xxxxx,
i) x xxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxx. 18)
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx havarijního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§16
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx funkcí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx pracovníků, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx osobní x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 15) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x nadřízeného xxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady,
x) xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, 8)
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx okresních xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právních předpisů,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy okresními xxxxx na svěřeném xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxx x ministerstvem xxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxx podle §15.
(2) Xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústřednímu xxxxxx xxxxxx správy.
XXXX PÁTÁ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§18
(1) Xxxxxxxxx ve xxxxxx uvedených x příloze II x xxxxxx xxxxxx xx přenáší xx xxxxxxxxx ústřední xxxxxx státní xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených v příloze III x xxxxxx xxxxxx xx ruší.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX
§18a
(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx do 60 xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zvolí xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx voleb xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx obyvatel x xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx mělo xxxxxxx 40 členů, xxxxxxx xxxx 70 xxxxx.
(2) Xxxxxxx shromáždění xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obecními zastupitelstvy. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxx k 1.xxxxx x xxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx stanoví xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx obyvatel xxxx. Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx počet xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Okresní xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxx.
(5) Pokud při xxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxxx počet členů xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx členů xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx zůstatky dělení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx člena xxxxxxxxxxx.
§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 321/1992 Xx. s účinností xx 1.7.1992
§18x
(1) Xxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xx xxxxx přednosty xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obcí; xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovenou xxxxx zvláštního zákona xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x schvaluje xxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§16 xxxx. 2),
c) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 16)
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx okresního úřadu.
§18x
(1) Xxxxxxxxxxx xx schází xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 14 xxx, xxxxxx-xx x to písemně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx shromáždění.
(2) Xxxxxxxx shromáždění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx ho zúčastnit x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxx x §18b xxxxxxx úkoly přednostovi.
(4) Xxxxxxxx-xx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho výkon x xxxxxxxx xx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§19
X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zakladatele státního xxxxxxx, xxxxxx xx xxx 23. listopadu 1990 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených v příloze IV k tomuto xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx obce xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 10)
§20
(1) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přecházejí xx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx krajů.
(3) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx krajský xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx vnitra.
§21
Xxxxxx xxxxxxxxxxx státních podniků xxxxxxxxx v příloze IV x tomuto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a zrušovat xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx příloze xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§22
Dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxx xxxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxxxx národního xxxxxxx, zřízených podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 17) xxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxxxxxxx Brno-město, Xxxxxxx-xxxxx x Plzeň-město xxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx.
§23
§23 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/1992 Xx.
§24
§24 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 321/1992 Sb.
§25
§25 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 321/1992 Xx.
§26
§26 xxxxxxxx právním předpisem x. 321/1992 Xx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§27
Xxxxx č. 36/1960 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, se x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
1. §15 xxxx. 2 xxx:
"(2) Vytvořit xxxx xxxxxx xxxxx, změnit xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx sídlo xxxxxxxx xxxxx."
2. §16 xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xx základě xxxxxx zúčastněných obcí x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s okresním xxxxxx. Změnu hranic xxxx, xxx xxx xxxxxxx ke změně xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx příslušných okresních xxxxx."
3. V §16 odst. 2 xxxx xxxxx zní: "Xxxxx x pojmenování xxxx x měst xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxx."
§28
Zákon č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx x působností xxx Xxxxxx republiku xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/1992 Xx.
2. X §34 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozpočtové xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx."
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se označuje xxxx xxxxxxxx 3.
3. §75 xxxx. 1,2 x 3 xxx:
"(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby
x) v okresech xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx svůj orgán xxxxxxxxxx do xxxxxx x x funkce xxxxxxxx okresní úřad,
x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy),které jako xxxxx xxxxxx správy xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Krajského xxxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2,3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4,5 x 6, xx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx zní:
"(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx okresního xxxxx ve xxxxxx, xx xxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x rozhodnutím okresních xxxxx x xxxxxxx xxxxxx za porušování xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 9) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx okresních xxxxxxxxx."
(9) Zákon Xxxxx národní xxxx č. 36/1975 Sb., o pokutách xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vytváření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek.
4. §76 xxxx. 2 xxx:
"(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §71 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx hygienika xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx stanic, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v §75 odst. 4 xxxx. x) xx x) a xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x další xxxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxxxx v §16 xxxx.2."
§29
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 49/1982 Xx., se xxxx x xxxxxxxx takto:
1. X §3 xxxx. 2 se x xxxxxx xxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx střediskových xxxxxx a městské xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx obecní xxxxx 2) ".
2. X §3 xx vypouští xxxxxxxx 3 x dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx."
3. Xx §5 písm. x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx m) x x), která xxx:
"m) rozhoduje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitra,
x) xxxx za mimořádné xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případech xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okresního úřadu."
Xxxxxxxxx xxxxxxx m), x) a x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x),x) x x).
4. §6 xxxx. 2 xxx:
"(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, na xxxxx více xxxxxx, xx xxxxxxxxx ten xxxxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx díla. V xxxxxxxxxxxxx x xxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx."
5. X §6 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3.
6. X §18 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Okresních xxxxx".
7. X §18 xxxx. 6 xx vypouštějí slova "x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
§30
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §7 odst. 1 xx xx větě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" a xx větě xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
2. §32 odst. 1 xxxx. b) xxx 2 zní:
"2.xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x staveb, xxxxx xx mají uskutečnit x xxxxxxxx obvodech xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx si ze xxxxxxxxx důvodů k xxxxxxxxx xxxxxxx."
3. §73 odst. 2 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx soustřeďovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxx xxxxxx na xx, xxxx xxxx podřízeny, x xxxxx prostředky xxxxxxx ochrany xxx xxxxxx xx xx, xxx s nimi xxxxxxxxx."
§31
§31 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 542/1991 Xx.
§32
Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 119/1975 Sb., x sídlech x xxxxxxxx okresních a xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx mění xxxxx:
§2 xxx:
"§2
(1) Xxxxxx x xxxxx krajských xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxxxxxx x územím xxxxxxxx xxxxx Prahy; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx.".
§33
(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 8) xx nevztahují xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) x x) x odst. 2, 3 x 4, §13 x §16 odst. 2 xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx úřady si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx vykonávají, xxxxx xxxx podán xxxxx xx soudní xxxxx xxxxxxxxxx.
§34
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx 1990. Xxxxxxxxxx §20 odst. 3 xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Burešová x. x.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx I

Pol.

Na úseku xxxxxx správy

se přenáší xx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krajským xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

§(xx.)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

1.

xxxxxxx

xxx. XXX x. 134/1973 Xx., xx xxxxx xxx. XXX x. 209/ /1988 Xx. (xxxxx xxxxx x. 23/ 1989 Xx.)

§3 xxxx. 3

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za státní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupňů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxxx České xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxx plánování x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2.

§3 odst. 4

xxxxxxxxx x xxxxx xxx, x xxxxxxxx xxx, jejichž stanovení x změny přísluší xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

3.

§3 odst. 5

xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx dodatkových xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů

4.

§3 xxxx. 6 xxxx. x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

5.

§3 xxxx. 6 xxxx. x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx řízené nebo xxxxxxxx organizace

6.

vyhl. x. 119/1988 Xx.

§5 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx o tom, xxxxx xxxxxxxxxx přísluší xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, dojde-li xxxx xxxx ke xxxxx

7.

§5 xxxx. 5

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxxx

8.

§27 odst. 2 písm. x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávkou xxxxx xxxxx xxx 250 xxx. Xxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx než xxxxxxxxxxxxxx

9.

xxxx. x. 136/1985 Xx.

§6 odst. 1

poskytování xxxxxxxx příspěvků na xxxxxxxxxx bytovou výstavbu

12.

§37

pověřování xxxxxxxxx xxxxxx národních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx docílí účelnějšího xxxx hospodárnějšího xxxxxx xxxxxx xxxxx

13.

xxx. x. 67/1960 Sb.

§5 xxxx. 2

xxxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxxxxx, podstatnému xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx organizacemi než xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

14.

§7 odst. 1

xxxxxxxx souhlasu k xxxxxxx a dlouhodobému xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx topných xxxxx x k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sítě

15.

§20

spolupráce x xxxxxxxxxxxxx podniky xx xxxxxxxxxxx xxxxx gazifikace xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx celostátního xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je též xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx spotřebitelům x xxxxxxxxx xxxxxxxx

16.

§21 písm. x)

xxxxxxxx xxxxxx gazifikace xxxx x kraji, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx spotřeby plynu xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx

17.

xxx. č. 89/1987 Xx.

§5 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx xx x vyhlašování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zón, v xxxxx xx účelné x ohledem na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásobování xxxxxx centralizovaným způsobem xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx--xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

18.

§7 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozvojové xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ta xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

19.

§8 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx teplofikační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx vypracuje xxxxxxxxxx

20.

§17xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx pro výrobu x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxx části a x xxxxxxxxxxxx zastavení x dlouhodobému xxxxxxx xxxxxxx tepla x xxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

21.

xxxxxxxxx

xxx. vlády XXX x. 151/1989 Xx.

§15 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx oblasti

22.

§16 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx

23.

§16 xxxx. x)

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zabezpečování cílů x xxxxx oblastního xxxxxxxxx

24.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx. ČNR x. 133/1985 Xx.

§46 xxxx. 2

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx početních xxxxx xxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxx

25.

§66 xxxx. 5

xxxxxxxx souhlasu x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ochrany x x xxxxxxxxxx

26.

§67xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx požární útvar

27.

§67 xxxx. 2

xxxxxxxx xxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx útvaru

28.

§67 xxxx. 3

xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx

29.

§76 xxxx. 1, 2 a 3

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

30.

xxxx. x. 37/1986 Xx.

§86 xxxx. 3

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx útvar xxx x době xxxxxxxx xxxxxx

31.

§94 odst. 1 xxxx. a)

provádění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Sboru požární xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx požární ochrany; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx techniky a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx radiového xxxxxxx

32.

§104 xxxx. 2

zřizování stálého xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

33.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx. x. 40/1956 Xx.

§12 xxxx. 1

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx

34.

§12 xxxx. 2

xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, chráněným xxxxxxxxx výtvorem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx knihách x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

35.

xxxx. x. 80/1965 Xx.

§4

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxx chovu xxxx xxxxxxx, o tom, xxx xxxxxxxx živočich xxx xxxx do xxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, původu x xxxxxxx xxxx nabytí, x xxxxxxxxxx o xxxxx hlášení xxxxxxxxx

36.

§5

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx organizacemi a xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx živočichů, xx xxxxxxxxxx jejich těl, xxxx k obchodování x xxxx

37.

xxxxxx xxxxx

xxx. xxxxx č. 21/1958 Xx.

§6 odst. 1

xxxxxxxx xxxxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx odvodních xxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

38.

xxxxxxxxx vnitřní xxxxxx

xxx. x. 169/1949 Xx.

§1 xxxx. 3 x 5

xxxxxxxx vytyčování xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx

39.

§8 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx oboru xxxxxxxx xxxxxx nemovitosti a xxxxx x xxxxx xx území vojenského Xxxxxx, náležející xxxxx

40.

xxxxxxxxxx

xxx. XXX x. 40/1972 Xx., ve xxxxx xxx. XXX x. 171/1989 Xx.

§14 odst. 4

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx ČNR x. 40/1972 Sb., xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 171/1989 Xx. x xx xxxxxx x. 21/1971 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 128/1989 Sb. xxx xxxxxxx výbory

41.

sociální xxxxxxxxxxx

xxx. ČNR č. 114/1988 Xx.

§24 písm. x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s dítětem, xxxxxxxxx těhotné xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx s dětmi, xxxxx xxxxxxxx, x x úhradě xx xxxxxx x něm xxxxxxxxxxx

42.

§24 písm. b)

spolupráce x xxxxxx řídícími xxxxxx xxx xxxxx xxxxx a nápravně xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx a x xxxxxx řídícími zařízení, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

44.

xxxxxxxxxxx

xxx. ČNR x. 77/1976 Xx.

§4 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxx souhlasu podle §9 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7x xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxx do 3 xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx 1 xx do 5 xx

45.

§4 xxxx. 1 písm. b)

rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx půdu podle §7x xxxx. 1 xxxxxx ve xxxxxx xx 3 xx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx půdu xx xxxxxx xxx 1 xx xx 5 xx; xxxxxx též xxxxxxxxx zásadních xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx plánu rekultivace, xxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

46.

xxx. x. 102/1963 Xx.

§12 xxxx. 1

prohlašování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx chráněné rybí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

47.

xxxx. x. 103/1963 Sb.

§14 xxxx. 3 x 5

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přijímání xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

48.

§15 xxxx. 1

prohlášení xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx ke xxxxx ryb xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxx, xxxx které xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx hodí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx chráněnou xxxx oblast

49.

§22

povolování výjimek x ustanovení §17, 19 xx 21 xxxx xxxxxxxx

50.

xxxx. x. 20/1988 Xx.

§14 xxxx. 6

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zvěře, xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx oblastí pro xxxx zvěře souborně xx 31. 12. xxxxxxx roku

51.

§20 odst. 1

xxxxxx pokynů xxx xxxxxxx xxxxx

52.

§51 xxxx. 1

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x xxxxx

53.

§54 xxxx. 1

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxx

54.

xxxx. x. 20/1988 Xx.

§54 xxxx. 4

xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx komise

55.

§56 odst. 2

xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

56.

xxxxxxx hospodářství

zák. XXX x. 96/1977 Sb.

§27 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx 2 xx do 5 xx

57.

§27 odst. 2 xxxx. b)

sledování hospodaření x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vyjadřování xx xx xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxx hospodářství

58.

§30 xxxx. 1

xxxxxxxx na dodržování xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx, tohoto xxxxxx x předpisů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

59.

§30 xxxx. 2

ukládání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

63.

xxx. č. 20/1966 Sb., ve xxxxx xxx. ČNR x. 210/1990 Xx.

§24

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx

64.

§46 xxxx. 1

xxxxxxxx lázeňských statutů x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx místa, při xxxxxxx ochraně xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmy

65.

§70 odst. 3

xxxxxxxxxxx součinnosti ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx

66.

xxx. ČNR x. 37/1989 Sb.

§8 xxxx. 3

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchytné stanice

68.

vynálezectví x zlepšovatelství

zák. č. 84/1972 Xx.

§131 xxxx. 2

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

69.

xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. č. 68/1979 Sb.

§11 xxxx. 1

xxxxxxxx mimořádných xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx naléhavých xxxxxxxxxxx xxxxxx, přesahuje-li xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx působnosti místního xxxxxxxxx xxxxxx

70.

§16 xxxx. 1

xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvody nezahájení xxxxxxxxxxx

71.

§18 odst. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

72.

§18 xxxx. 4

xxxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx autobusové dopravy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx

73.

§18 odst. 3

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu

74.

§29 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx veřejné pravidelné xxxxxxxxxx xxxxxxx

75.

§39 odst. 1

xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx provozovateli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru

76.

§41 xxxx. 3 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx zasílatelských xxxxxxxx

77.

§42 xxxx. x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení zasílatelské xxxxxxxx nebo oznámení x důvodech nezahájení xxxxxxxx

78.

§42 písm. x)

xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx

79.

§43 xxxx. 2

udělování povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

80.

§46 xxxx. 1 xxxx. b)

provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru

81.

zák. x. 135/1961 Xx., xx znění xxx. x. 27/1984 Xx.

§3 xxxx. 4 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx X. xxxxx

82.

§3x xxxx. 1 písm. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx nad silnicemi

83.

vyhl. x. 35/1984 Xx.

§10 xxxx. 3 písm. x)

xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx X. třídy

84.

vyhl. x. 137/1974 Sb.

§3 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx územních xxxxxx xxxxxxxx určených xxx veřejnou potřebu

85.

hospodaření x xxxx

xxx. č. 41/1964 Xx.

§2 xxxx. 1

xxxxxxxx počtu xxxx xx xxxxxx bytové xxxxxxxx xxx nejdůležitější xxxxxxx x závody xxxx xxx xxxx xxxxx

86.

xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx řádu

zák. x. 50/1976 Xx.

§43 xxxx. 1

xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

87.

§119 xxxx. 2

xxxxxxxxx xxxxx x tom, xxxxx stavební úřad xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xx uskutečnit x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

88.

xxxx. x. 84/1976 Xx.

§36 odst. 1

ukládání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx pořídil

89.

vodního xxxxxxxxxxxx

xxx. XXX č. 130/1974 Xx.

§4 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), f) x x)

xxxxxxxxx s xxxxxx x povolování staveb xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x), x), x) x g)

90.

§4 xxxx. 3 xxxx. a) xx x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x)

91.

xxx. x. 138/1973 Xx.

§32 xxxx. 1

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významných xxxxxxx xxxx

92.

xxxxxxxx

xxx. XXX x. 77/1978 Sb., ve xxxxx xxx. XXX x. 31/1984 Sb.

§11 xxxx. 1 xxxx. x), x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavu, x) x d)

zřizování x zrušování xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

93.

§11 xxxx. 2 x 3 x xxxx. 4 s xxxxxxxx xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxx a xxxxxxx xxxx xx společné xxxxxx xx střední xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx ředitelů škol xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4

94.

§11 odst. 5

xxxxxxx xxxxxx střední odborné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) a c), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx d), xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx teoretické xxxxxxxxx

95.

§12 x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx [§11 xxxx. 1 xxxx. x)]

xxxxxxx vedení xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x §11 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

96.

§13 s výjimkou xxxxxxxxxxxx ústavu [§11 xxxx. 1 xxxx. x)]

xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů pracovníků xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx střediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavu

97.

§17 xxxx. 2 xxxx xxxxx

xxxxx xxxxxxxx dozoru na xxxxxxxx mládeže xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

98.

§23 xxxx. 2 a 3

xxxxxxxxxxx x vyloučení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx výchovné xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3

99.

§27 xxxx. 1 x 2

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

100.

xxx. ČNR x. 76/1978 Xx., xx xxxxx xxx. XXX x. 31/1984 Sb.

§36 xxxx. 1 a 2, §38 odst. 1 x §41 xxxx. 2

odborné xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

101.

xxxxxxxxx řízení

instrukce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČSR x. x. 417/73-leg. (reg. x částce 19/1973 Xx.)

§9 xxxx. 4

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

102.

xxxxxxx

xxx. XXX x. 20/1987 Sb.

§3 xxxx. 1 x 4

xxxxxxxxx písemných vyrozumění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx věci za xxxxxxxx xxxxxxx

103.

§3 xxxx. 5

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx památky, xxx xxxxxxxx požadované xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zamýšlené xxxxx, umožnili xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

105.

xxx. x. 53/1959 Sb.

§6 xxxx. 2

xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx

106.

xxx. č. 54/1959 Xx.

§10 xxxx. 2 x 3

zřizování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx muzeí a xxxxxxxxx xxxxxxx

107.

§11 xxxx. 2

xxxxxx okresních x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

108.

xxxxxxx

xxxx. č. 35/1990 Xx.

xxxxxxx xxxx XX xxxxxxx x. 185

xxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx služeb přechodného xxxxxxxxx

Příloha II

Pol.

Na xxxxx xxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxx xx xxxxxxxx orgán xxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

§(xx.)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1

2

3

4

5

1.

xxxxxxxxxx

xxx. x. 89/1987 Xx.

§5 odst. 1

xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx oblastí skládajících xx z jednoho xxxx xxxx sídelních xxxxxx xxxx xxx, x xxxxx je xxxxxx s xxxxxxx xx perspektivní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx centralizovaným xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx útvar xxxx xxxx území xxxxxx

2.

xxxxxxxxx

xxx. xx. ČSR x. 151/1989 Sb.

§19 xxxx. b)

spolupráce s xxxxxxxxx xxxxxxxxx výbory xxx xxxxxxxxxxxxx cílů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.

xxxxxxx ochrany

zák. XXX x. 133/1985 Xx.

§27 xxxx. x)

xxxxxxxxxx příčin xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příčin xxxxxx xxxxxx

4.

xxxxxxx

xxx. ČNR č. 20/1987 Xx.

§6 xxxx. 1

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx krajinného xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx zónu x xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx

5.

§10 odst. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

6.

§10 xxxx. 2

xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxxxxxxx x opatřeních, xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxxx

7.

§11 odst. 2

určení xxxxxxxx xxx další xxxxx xxxxxxxx organizace xxxx občana, která xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zachování xxxx xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxx xxxxxxxx památky

8.

§11 odst. 3

xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx

xxx. XXX č. 20/1987 Sb.

zvláštních předpisů, xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxx péče na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

9.

§14 odst. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastníka xxxxxxx kulturní památky

10.

§14 xxxx. 4

xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování xxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx

11.

§14 xxxx. 5

vydávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro stavební xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx

12.

§14 odst. 6

xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx vydáváním závazného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče

13.

§15 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx zabezpečil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx národní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, nebo nadřízený xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odevzdána xx xxxxxxxx xxxxxxx

14.

§15 odst. 2

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xx určitým způsobem xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx bezplatně svěřil xx nezbytně dlouhou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx organizaci a xxxxxxx určování xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

15.

§15 xxxx. 3

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nemovité národní xxxxxxxx xxxxxxx

16.

§15 odst. 4

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x tom, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx

17.

xxx. XXX x. 20/1987 Xx.

§17 xxxx. 3

podávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vymezení xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

18.

§19 odst. 2

xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace státní xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

19.

§28 odst. 2 písm. b)

schvalování xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x prováděcích xxxxx xxxxxx kulturních xxxxxxx

20.

§28 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x kulturní xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxx

21.

§28 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxx xxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

22.

xxx. x. 81/1966 Sb.

§5 xxxx. 2

xxxxxxxxx registrace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx vydavatelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

23.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxx. ČNR x. 37/1973 Xx.

§5 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx sbírky, xx-xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx národní xxxxx

24.

xxxxxxxxxxx

xxx. XXX č. 108/1987 Xx.

§5 písm. x)

xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x skončení mimořádných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx více xxxxxx x jednom kraji x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

25.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. XXX x. 96/1977 Xx.

§27 xxxx. 2 xxxx. a)

vydávání souhlasu xxxxx §5 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx x návrhům xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x xxxxxx x návrhům xx stanovení xxxx-xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx dotčen xxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx k návrhům xx projednání xxxxxxxxxxxx xxxxx tras xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx trasa prochází xxxx okresy x xxxxxx xx lesního xxxxxxx xxxxx

26.

§27 odst. 2 xxxx. c)

schvalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, xxxxxxxx xx xxxxxx dodržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

27.

§29 xxxx. 2

xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dozoru

v případech, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxx několika xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů

28.

sociálního xxxxxxxxxxx

xxx. XXX č. 114/1988 Sb.

§25

organizování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

29.

§46 xxxx. 6

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx kraje xxxx xxxxxxxx xxxxx

30.

§48

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 pod xxxxxxx x) xx h) x v §47 xxxxxx zákona

31.

dopravy x xxxxxxxxxx hospodářství

zák. x. 51/1964 Xx., xx xxxxx zák. x. 104/1974 Sb.

§19

vykonávání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx odborný xxxxx xxx dráhy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

32.

§27 odst. 2

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení před xxxxxxxx xx provozu

33.

zák. x. 68/1979 Xx.

§9 xxxx. 3

xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

34.

§18 odst. 2 xxxx. b)

schvalování xxxxxxxx xxxx meziokresních xxxxx

35.

§18 xxxx. 3

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx linek

36.

§18 xxxx. 4

xxxxxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx autobusové xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx řád meziokresních xxxxx

37.

§29 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

38.

§46 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx odborného xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx autobusové dopravy

39.

zák. x. 135/1961 Xx., xx znění xxx. x. 27/1984 Xx.

§3 xxxx. 4 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

40.

§3 xxxx. 4 písm. x)

xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx připojení, xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx X. třídy na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

43.

xxx. x. 20/1966 Xx.

§77 xxxx. 6

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vznikly xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx

44.

xxxx. č. 42/1966 Xx.

§67 xxxx. 1

xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx

45.

xxxx. x. 77/1981 Sb.

§3 xxxx. 3

xxxxxxxxx souhlasu k xxxxxxxxxx lékařů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

46.

§23 xxxx. 1

xxxxxxxxxx lékařů a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

47.

§23 odst. 2

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx průpravy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oborech xxxxxxxxxxxx zdravotnictví České xxxxxxxxx

48.

§26 xxxx. 2

doporučování xxxxxx x farmaceutů xx kvalifikačním xxxxxxxxx

49.

§27

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nástavbové xxxxxxxxxxxx, x xxxx získal xxxxxxxxxxxx X. xxxxxx x jiném xxxxx

50.

§28 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx specializační xxxxxxxx

51.

§30 xxxx. 3

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

52.

§35 xxxx. 2

organizování xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) kursu xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxx

53.

§43 odst. 2

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizacích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

54.

§45 xxxx. 4

xxxxxxxxxx jiných odborných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

55.

xxxx. x. 83/1984 Xx., xx znění xxxx. x. 55/1986 Sb.

§16

přiznávání xxxxxxxxx posluchačům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

56.

xxxxxxxx

xxx. XXX x. 77/1978 Xx., xx znění xxx. XXX x. 31/1984 Xx.

§11 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

57.

§11 xxxx. 4 xxxx. x)

xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxx

58.

§12

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

59.

§13

xxxxxxxxxxx zabezpečení, plnění xxxxx organizace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x ustanovení ředitele, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxx

60.

xxxxxxx xxxxxxx

xx. xxx. č. 41/1963 Xx.

§4 xxxx. 1

spravování Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

61.

§5

xxxxxxx poradního, xxxxxxxxxxxxx x koordinačního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozvoje x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při Správě Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

62.

xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

xxx. x. 50/1976 Xx.

§18 odst. 1

pořizování xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx územních xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

63.

§26 xxxx. 1

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx projektů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx III

Pol.

Na xxxxx xxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krajským x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

Xxxxxxx působnosti

předpisů

§(čl.)

1

2

3

4

5

1.

plánování

nař. xx. XXX x. 151/1989 Xx.

§18 xxxx. x) xxx 1

xxxxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxx kraje x xxxxxxxxxxx České xxxxxx xxx plánování x xxxxxxxxxxxxxxxx rozvoj xxxx podklad pro xxxxxxxxxxx Základních xxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.

§18 xxxx. x) xxx 2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánů Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x vědeckotechnický xxxxxx

3.

§18 xxxx. b) xxx 1

xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánů České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

4.

§18 xxxx. b) xxx 2

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Brna, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xxx zabezpečování xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.

xxxxxxx ochrany

zák. XXX x. 133/1985 Sb.

§27 xxxx. x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

6.

§27 xxxx. x)

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

7.

§27 xxxx. x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxxxx stránce

8.

§27 xxxx. e)

organizování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x propagační xxxxxxxx

9.

§27 písm. f)

koordinace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx územním xxxxxx

10.

§27 xxxx. g)

zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

11.

§27 xxxx. x)

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požární xxxxxx xxxxxxx obrany

12.

§34

vykonávání státního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

13.

xxxx. x. 37/1986 Xx.

§68 xxxx. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrol

14.

§74 odst. 2 xxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra

15.

§102 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx velitele xxxxxx

16.

xxxxxx xxxxxxxx

xxx. XXX x. 116/1971 Sb.

§5 xxxx. 3

xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx x odvětvích x xxxxxxxxxx spadajících xx xxxxxxxxxx federace xx základě xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

17.

§11 odst. 2

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx x společenských xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

18.

§11 xxxx. 3

provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě pověření Xxxxxx lidové xxxxxxxx Xxxxx republiky

19.

§12 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metodické pomoci xxxxxxxx komisím xxxxxx xxxxxxxx zřízeným Xxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

20.

xxxxxxx

xxx. x. 94/1949 Xx.

§5 xxxx. 1

xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

21.

xxx. x. 81/1957 Xx. xxx. x. 82/1957 Xx. zák. x. 52/1959 Xx.

§3 xxxx. 1 §2 xxxx. 1 §10 xxxx. 3

xxxxxxxxx krajského xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx činnosti x xxxxx jako součásti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

22.

xxx. č. 81/1957 Sb.

§3 xxxx. 1

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx koncertní xxxxxxxx x kraji

23.

zák. x. 52/1959 Sb.

§11 xxxx. 2

xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx družstvy

24.

zák. x. 54/1959 Xx. xxxx. x. 239/1959 X. l.

§8 odst. 2 §1 xxxx. x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předmětu muzejní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury

25.

zák. ČNR x. 33/1978 Xx., xx znění zák. XXX x. 122/1989 Xx.

§31 xxxx. a)

spolupráce x ministerstvem xxxxxxx xxx zpracovávání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx

26.

§32 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ideové x umělecké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx

27.

§32 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 2

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx metodické xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

28.

§32 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 3

xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přehlídek, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

29.

§32 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 4

xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxxxxxx xxxx řízených xxxxxxx xx zahraničí

30.

§32 xxxx. 2 písm. x) xxx 5

vyjadřování xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx ochotnických xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx

31.

xxx. XXX x. 20/1987 Sb.

§28 xxxx. 1

xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx x kraji

32.

§28 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxx xxxxxx památkové xxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxx základních xxxxx xxxxxx památkové xxxx x xxxxx

33.

§28 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxx xxxxxxxx výchovného xxxxxxx kulturních xxxxxxx x xxxxx

34.

§28 xxxx. 2 písm. x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

35.

§28 odst. 2 xxxx. g)

dozírání v xxxxxxx xxx působnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx památkové xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx

36.

§28 odst. 2 xxxx. x)

xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

37.

xxxxxxxxxxx

xxx. ČNR č. 77/1976 Xx.

§4 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodování xxxxx §1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu

38.

§4 xxxx. 2 písm. b)

možnost xxxxxxxx xx povolování xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxx §4 zákona, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx, popřípadě dosah xxxx

39.

§4 odst. 2 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx udělování souhlasu xxxxx §8 zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zón, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

40.

§4 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx udělování xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

41.

xxx. ČNR x. 108/1987 Sb.

§5 písm. x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx

42.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. XXX x. 96/1977 Xx.

§27 odst. 2 xxxx. x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ohrožujících xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx

43.

§27 xxxx. 2 xxxx. x)

xxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

44.

§27 xxxx. 3 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x lesního xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx v xxxxxx využívání x xxxx xxxxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxxxx x lesích x xxx xxxxx xxxxxx xxx 2 xx

45.

§27 odst. 3 xxxx. x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx povolování xxxxxxx xx zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3

46.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx. ČNR x. 114/1988 Xx.

§24 xxxx. x)

xxxxxxxxxx střednědobých x dlouhodobých xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x odpovědnému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx

47.

§31 xxxx. a)

rozhodování x přijetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx schopností, xxxxx xxxxxxxx

48.

§31 xxxx. x)

xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx schopností xx xxxx územním xxxxxx

49.

§36 xxxx. x)

xxxxxxxxxxxx péče x děti x xxxxxxxxx postižené xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx obvodu

50.

§44

koordinování xxxx x xxxxxx společensky xxxxxxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx

51.

§46 xxxx. 1

xxxxxxxxx a spravování xxxxxx sociální péče xxxxxxxxx významu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

52.

§49 xxxx. 3

xxxxxxx svěřit zabezpečování xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1, 3 x 6, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xx vytvořeny xxxxxxxx xxxxxxxx

53.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. ČNR x. 130/1974 Sb.

§4 xxxx. 2 písm. x)

xxxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxx xxx písmenem x)

54.

xxxxxxxx

xxx. ČNR č. 77/1978 Sb., ve xxxxx zák. ČNR x. 31/1984 Xx.

§5 xxxx. 1

xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřské školy, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx dětí a xxxxxxx

55.

§6 xxxx. 3 xxxx. x) §7 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxxxx xx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxx při zdravotnickém xxxxxxxx školy v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

56.

§17 odst. 2 xxxx xxxxx

xxxxxxxxxx školní xxxxxxxx

57.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx. xxx. č. 219/1949 Xx. xx. xxx. x. 220/1949 Xx. xx. xxx. x. 221/1949 Xx. vl. xxx. č. 222/1949 Xx. xx. xxx. x. 223/1949 Xx.

§11 xxxx. 3

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazeným xx X. x XX. stupnice

58.

§12 xxxx. 2

xxxxxxxxxxx o přiznání xxxxxx x její xxxx x duchovních, x xxxxxxxx duchovních XXX. a XX. xxxxxxxx

59.

§13 odst. 3

rozhodování x cestovních náhradách xxxxxxxxxx

60.

§20 xxxx. 1

xxxxxx xxxxxxxxxxx listu x xxxxxx duchovním

Xxxxxxx IV
ČÁST X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

Silnice

Československé xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx zemědělství Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx xx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nerozhodne xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx.

ČÁST X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x zařízení

Ústřední xxxxx xxxxxx správy

zdravotnictví x sociální zabezpečení

vybrané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nemocnice x xxxxxxxxxxxx XXX. xxxx

xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx sociální xxxx xxx tělesně postižené xxxxxxx
xxxxxx xxx smyslově xxxxxxxxx
xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x diagnostickou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx x silniční xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx správy xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky

investiční xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx republiky

xx) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX
(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, Ostravy x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x nimž x xxxxxx xxx příslušelo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, Ostrava-město x Xxxxx-xxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxx, x nimž xxxx xx xxx xxxxx zrušení xxxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 zákona Xxxxx národní xxxx x. 172/1991 Xx.; x xxxxx věcem xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxxxxx, Opava x Plzeň-sever.
(2) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx okresní úřady xxx Xxxx-xxxxx, Xxxxxxx-xxxxx x Plzeň-město, xxxxxxxxxx xx tato města, xxxxx zvláštní zákon xxxxxxxxx jinak. Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx tato xxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/1992 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.1992

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 425/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.11.1990.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
266/91 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 33/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 10.7.91
542/91 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní báňské xxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 425/90 Sb.
s xxxxxxxxx xx 20.12.91
321/92 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 425/90 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona XXX x. 266/91 Xx. a zákona XXX č. 542/91 Xx.
x účinností xx 1.7.92
403/92 Sb., xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 82/92 Xx.
254/94 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 425/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 31.12.94
18/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.97
353/99 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 425/90 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 29.1.2000
46/2000 Xx., x xxxxxxx a povinnostech xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 14.3.2000
Právní xxxxxxx x. 425/90 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/2000 Sb. x účinností od 12.11.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nerozhodne xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx úřad ve xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx.
2) Určené xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx.
3) §6, 9 a 10 xxxxxx x. 36/1960 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx státu.
4) Čl. 79 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx
5) §60 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 367/1990 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxx. xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 564/1990 Sb., x xxxxxx správě x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx.
7) §20 xxxx. 3 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
9) §21 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 367/1990 Xx.
10) Xxxx. §67 xxxx. 2 xxxxxx ČNR x. 367/1990 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), x §6 x 12 xxxxxx XXX x. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě ve xxxxxxxx.
11) §31 xxxxxx XXX č. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx.
12) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů.
13) §19a xxxx. 1 x §20f a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx č. 47/1992 Xx.).
14) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 576/1990 Sb., x pravidlech xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx v Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx.
15) Xxxx. xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 148/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády XXXX x. 420/1990 Xx.
16) Např. §22 xxxx. 5 x §23 odst. 4 zákona České xxxxxxx xxxx x. 551/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx.
17) Zákon XXX č. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věcem xx jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění zákona x. 83/1998 Xx.
Xxxxx č. 353/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravky x x změně zákona č. 425/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) Např. xxxxx ČNR č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Novela x. 132/2000 Xx. xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxx xx xxxxxxx právního xxxxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxx xxxxxxxx §5 x 15. Xxxxxxxxxxx xxxxxx nevzali xx xxxxxx novelu x. 353/1999 Xx., xxxxx xxxxxxxxxx xxxx tyto xxx § x xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx f) x x), xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x), protože xxxxxxx x. 353/1999 Xx. xxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.