Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021.


Zákon o právu shromažďovacím

84/90 Sb.

Úvodní ustanovení §1 §2 §2a

Svolání shromáždění §3 §4 §5

Oprávnění a povinnosti svolavatele §6

Povinnosti účastníků shromáždění §7

Působnost úřadu §8 §9 §10 §11 §12 §13

Přestupky fyzických osob §14

Přestupky právnických osob §14a

Společná ustanovení k přestupkům §14b

Společná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20

Zrušovací ustanovení §21

Účinnost §22

Příloha - Místa, kde jsou shromáždění zakázána

č. 259/2002 Sb. - Čl. V

INFORMACE

Úvodní ustanovení

§1

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx práva xxxxxx x xxxxxxxxx svobody xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, k výměně xxxxxxxxx a xxxxxx x x xxxxxx xx řešení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyjádřením postojů x xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx k xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx.

(4) Jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x místech vymezených x příloze xxxxxx xxxxxx.

§2

Za xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nepovažují:

a) shromáždění xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2.

§2x

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx působnosti vykonává

a) xxxxxx xxxx, v xxxxx územním xxxxxx xx xx shromáždění xxxxx,

x) pověřený xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obecního xxxxx,

x) xxxxxxx úřad, pokud xxxxx xxxxxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu,

d) Xxxxxxxxxxxx vnitra, pokud xxxxx xxxxxx shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxx kraje

(dále xxx "xxxx").

§2x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 259/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§3

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx starší 18 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx").

§4

(1) Xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickými osobami xxxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10) v xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx jmenovitě xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx shromáždění x xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx stanovit xxxx, v xxx xx taková xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 dnů xxxxxx. Úřad xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x x xxxxxx lhůtě. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(3) X oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) účel xxxxxxxxxxx, den x xxxxx xxxx xxxxxx x dobu xxxxxxxx; xxx-xx x shromáždění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxx počet pořadatelů xxxxxxxx 18 xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xx-xx jít x xxxxxx, výchozí místo, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x cizince (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx xxxxxx"), a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx s xxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxxxxx, x xxxxxx adresu xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, telefonní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se s xxxxxxx xxxxx pobytu, x xxxxxx xxxxxx xxx zasílání informací xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, telefonní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo je xxxxxxx jednat x xxxxxxxxxx svolavatele, je-li xxxxxxxxx xxxx jde-li x xxxxxxx osob.

(4) Xx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx-xx svolavatel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Neodstraní-li svolavatel xxxx xxxxxxxx v xxxxxx stanovené xxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odloží. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx podání xxxxxxxx.

§6

Oprávnění x povinnosti xxxxxxxxxxx

(1) Svolavatel xx xxxxxxxx činit xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx něm. Xxxx xxxxx možností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx svolavateli xxxxx.

(2) Oprávnění svolavatele xxxxx odstavce 1 xxxxxx, nebyla-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 nebo xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx důvodná xxxxx, xx xxxxxxxxxxx bude xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx shromáždění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx přímo nebo x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Svolavatel je xxxxxxx

x) poskytnout xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx plnit xxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) zajistit xxxxxxxx xxxxx způsobilých xxxxxxxxxx xxxxxxxx 18 let;

c) xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx podstatně xxxxxxxxxxxxx xx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx opatření, xxx xxxxx narušován;

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx svolavateli při xxxxxxxx xxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x potřebnou xxxxx úřad nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vlastními xxxxxxxxxx xxxxx účastníky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx tak xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx shromáždění, xxxxx xxxxx §4 xxxxxx xxx oznamována.

§7

Povinnosti účastníků shromáždění

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a pořadatelů xxxxx §6 x xxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx rozpuštěno, xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx místo xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxx xxxxx být žádným xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Účastníci xxxxxxxxxxx nesmějí mít x xxxx xxxxxxx xxxxxx, výbušniny xxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky. Xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx ublížit xx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxx užity x xxxxxx nebo pohrůžce xxxxxxx.

(4) Účastníci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obličej xxxxxxx xxxxxxxx ztěžujícím xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx Policie České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xx ohrožen pokojný xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

§8

(1) Úřad xxxx s ohledem xx xxxxxx podmínky xxxx xx veřejný xxxxxxx xxxxxxxxx svolavateli, xxx se shromáždění xxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo v xxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx práv a xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxx, xx-xx se xx xxxxxxx místě x ve xxxxxxx xxxx konat xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnik") x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx pořádající xxxxxxxxxx přístupný podnik xxxxxxx k dohodě x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zástupce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případnému rozpuštění xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pokyny xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx shromáždění, k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práv více xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x úpravě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx střetu xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx nezbytnou x xxxxxxxx účelu sledovaného xxxxxxx.

(6) Není-li zástupce xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx místě, zejména xxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx podle xxxxxxxx 3 xx 5 obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx").

§9

Úřad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, aby shromáždění xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx bylo ukončeno xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rušení xxxxxxx klidu.

§10

(1) Xxxx, jemuž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxxx xx účel shromáždění xxxxxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxx nebo omezovat xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osob xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, náboženské xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xx násilí xxxx hrubé neslušnosti;

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) xx stejném xxxxx a xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx dříve xxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxxxx nedošlo x xxxxxx o úpravě xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; nelze-li xxxxx, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxx svolavatelů xxxxxxxxx.

(3) Xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxx xxxxxx x xxxxx, xxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxx xxxxxx oznámený xxxx shromáždění.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zakázat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

§11

(1) X zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 pracovních dnů xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx obdržel, xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxx zákonem. O xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodne xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, kdy xx xxxx způsobem xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxx se xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx oznámeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx připraveného xxxxxxxxxx přístupného xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí podle xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxx xxxxx svolavateli xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx. Rozhodnutí xx doručeno vyvěšením.

(3) Xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Soud rozhodne xx 3 pracovních xxx od xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx podání, x xxxxxxx odstranění xx xxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osobám xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx tak, xxx xxxx co xxxxxxx xxxxxxx jejich práva. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx konat xxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu; x xxxxxxx xxxxxxx svolavatel xxxxxxxx úřad x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx před xxxx xxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx zakázáno, xxxxx xxxxxxxx xxxxx svolavatele xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §5, xxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxx zákaz xxxxx §10 xxxx. 1 xx 3, xxxx xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx. To xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odůvodnily xxxx zákaz podle §10 odst. 2 xxxx 3.

(4) Shromáždění xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx něm xxxxxxx trestné xxxx, xxxxx xx účastníci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromáždění xxxxx §7 odst. 3 x 4 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Rozpuštění xx xxxxxxx na místě. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svolavateli, xxx shromáždění xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx neučiní xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx účastníci pokojně xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx x rozchodu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozpuštění x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx neuposlechnutí xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohli xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx zástupce xxxxx xxxx je-li zástupce xxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x jehož správním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx odstavce 5 se použije xxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx svolavatel xxxx účastník shromáždění xxxxx xx 15 xxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx anebo určených xxxxxxxxxx shromáždění nebo xxxxx osobám xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §7 xxxx. 2 brání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx rozešli,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníkům xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx zástupce xxxxx xxxx policisty xxxxxxx xx xxxxxxx §8 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx úmyslně xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx ve výkonu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §7 xxxx. 3 xx u xxxx xxxxxxxx zbraň, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx předměty, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxx,

x) v xxxxxxx s §7 xxxx. 4 má xxxxxxx obličej xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §12 odst. 5 xxxxxxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x ukončeného shromáždění xxxxx xxxxxxxxxxxx výzvy xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx s §5 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) pořádá xxxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxxx zákona xxxx rozhodnutí úřadu xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xx 6,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx shromáždění xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §8 odst. 2, xxxx

x) x rozporu x §12 xxxx. 5 neučiní xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokojně xxxxxxx.

(4) Za přestupek xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 15&xxxx;000 Xx.

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxx svolavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §5 odst. 1 svolá xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) pořádá xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 až 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xx základě §8 xxxx. 2, nebo

e) x xxxxxxx x §12 xxxx. 5 xxxxxxx účinná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozešli.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 30&xxxx;000 Xx.

§14b

Společná ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Pokuty xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 252/2016 Sb.

§16

Xxxxxxxxxx vydané podle §8 odst. 2 x §10 je xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

§17

Xx-xx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxx dnem xxxx 24 hodin xx události, x xxx se lhůta xxxx.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/2002 Sb.

§19

Ustanovení xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx, nouzového stavu, xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx 11) xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 175/1990 Sb.

§21

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. xxxxx č. 68/1951 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx;

2. xxxxxxxx ministerstva xxxxxx x. 320/1951 X. x. (x. 348/1951 X. v.) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx;

3. §1 x 3 xxxxxx č. 126/1968 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeních x upevnění xxxxxxxxx xxxxxxx;

4. §40 xxxxxx č. 40/1974 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Příloha x xxxxxx x. 84/1990 Xx.

Xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx, Praha 1,

2. U Xxxxx xxxxxx, Praha 1,

3. Xxxxxxxx, Xxxxx 1,

4. Xxxxxxxxx, Praha 1,

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Praha 1,

6. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx 1,

7. Xxxxxxx, Praha 1,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Praha 1, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx 1, a Xxxxxxxx, Xxxxx 1, x

9. Letenská, Xxxxx 1, x to x xxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxx náměstím, Praha 1, x xxxxxxxxxxx x xxxxx Josefská, Xxxxx 1.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 1.11.2016

Xx. V

Oznámení podaná xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx po xxxxx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx nepřihlíží.

Čl. V xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 259/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 84/90 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 29.3.1990.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

175/90 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.90

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

259/2002 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 84/90 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 175/90 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2002

501/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2006

274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

294/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 84/90 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2009

252/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 84/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.2.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 85/1990 Sb. x xxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§244 - 250).
3) Xxxxx č. 60/1961 Sb., x úkolech xxxxxxxxx výborů při xxxxxxxxxxx socialistického xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx).
4) Zákon č. 71/1967 Sb.
5) Zákon č. 135/1961 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), (xxxxx xxxxx x. 55/1984 Xx.).
6) §65 xx 78 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád správní.
7) Část xxxxx a třetí správního řádu.
8) §68 xx 70 xxxxxxxxx xxxx.
9) §73 xx §75 odst. 1 a 2 xxxxxxxxx řádu.

10) Zákon č. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

11) Xxxxx XXX xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.