Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 30.12.2013.


Zákon o sdružování občanů

83/1990 Sb.

Komparativní obsah zákona o sdružování občanů - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) >>>

Zákon

Úvodní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5

Registrace a vznik sdružení §6 §7 §8 §9 §9a §10 §11

Zánik sdružení §12 §13 §14

Soudní ochrana §15

Smlouvy o součinnosti §16

Společná ustanovení §17 §18

Přechodná a závěrečná ustanovení §19 §20 §20a §21 §22

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 342/2006 Sb. - Čl. XXXVI

INFORMACE

83

ZÁKON

ze dne 27. xxxxxx 1990

x sdružování xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx shromáždění Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx tomto xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx sdružování občanů

a) x politických stranách x politických hnutích,

b) x xxxxxxxxx činnosti xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxx mohou xxxxxxxx spolky, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx organizace (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxxxx se x xxxx.

(2) Xxxxx sdružení xxxxx být x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Sdružení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx zasahovat xxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx v xxxxx xxxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušníky Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx výchovy xxx uplatňování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví zvláštní xxxxx.

§3

(1) Xxxxx xxxxx xxx nucen xx xxxxxxxxxx, k členství xx xxxxxxxxxx ani x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx může každý xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nikomu xxxxx xxx xxxxxxxx xx újmu, xx xx xxxxxxxx, že xx xxxxxx sdružení, xx xx xxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx stojí mimo xx.

(3) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovy xxxxxxxx.

§4

Nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx omezovat xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx občanů xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, původ, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, náboženské xxxxxxx x sociální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nenávist x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx násilí, xxxxx xxxxx porušovat xxxxxx a xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cílů xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s ústavou x zákony;

c) ozbrojená xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx užívají střelné xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Registrace x xxxxx xxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx občané, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx 18 xxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx").1) Xxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x příjmení, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Dále xxxxxx, xxx z xxxxx xxxxxxxx 18 let xx xxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxx jménem. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx být xxxxxxx:

x) xxxxx sdružení,

b) sídlo,

c) xxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxx jménem xxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx výbor.

(4) Xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx lišit xx názvu právnické xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx Evropské unie x xxxxxx orgánů.

§7

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(2) Nemá-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 x 4 (anebo xxxx-xx xxxxx v xxx xxxxxxx xxxx nepřesné), xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx výbor bezodkladně, xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx s xxx, xx dokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, řízení x xxxxxxxxxx nebude zahájeno.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zahájeno xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxx uvedené x xxxxxxxx 2. O xxx zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

(1) Ministerstvo registraci xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxx x organizaci xxxxxxxx x §1 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 x 2,

c) jde x sdružení xxxxxxxxxx (§4),

x) cíle xxxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx uvedenými x §5.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx zmocněnci xxxxxxxxxxx xxxxxx.3)

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do 60 xxx ode xxx, kdy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opravný xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dány důvody x xxxxxxxxx registrace. Xxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxx přípravného xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx registrace.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx přípravného výboru xx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x odmítnutí registrace, xxxxxxxx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx lhůty; xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx přípravného výboru xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx vyznačí xxx xxxxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 10 dnů xx zahájení xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx lhůtě zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhotovení stanov, xx němž xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, kterým xx den odeslání. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí ve xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jednat xxxx xxxxxx.

(3) Organizační jednotky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx oznamují ministerstvu xxxxx, sídlo, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxx byly xxxxxxx. Xxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Změnu xxxxx x sídla xxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx příslušnými xxxxxx ve věci xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, datum xxxx vzniku x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 ministerstvo xxxxxx do základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx") xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx3a) ministerstvo zapíše xx základního xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxx skutečností.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx správy xx úseku xxxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx referenční údaje xx základního registru xxxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§9x

(1) Odborová xxxxxxxxxx x organizace xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§7 xxxx. 1) byl doručen xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 2, §7 xxxx. 1 a §9 xxxx. 4; xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1, §7 xxxx. 2 x 3, §8 x §9 xxxx. 1 xx xx odborové organizace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

§10 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 68/1993 Sb.

§11

(1) Změnu xxxxxx xxxxxx sdružení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 a 4, xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxx neúplné nebo xxxxxxxx, anebo xxxx-xx xxxxxx k odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, ministerstvo xx xx sdružení xxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxx 10 xxx o tom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Neučiní-li xxx, ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx; proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxxxx sdružení xx 10 dnů xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jedno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxx.

Zánik xxxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxx rozpuštění,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx8).

(2) Pokud xxxxxxx xxxxxxxx neurčují xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jiným xxxxxxxxx, rozhoduje o xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Tento orgán xxxxxx xxxxx sdružení xx 15 xxx xxxxxxxxxxx ministerstvu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že sdružení xxxxxx xxxxxxx,

x) která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx organizacím xxxxxxxxxxx občany x xxxxxxxxx činnosti nebo x vykonávání náboženství xxxx víry v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§1 xxxx. 3);

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 x 2;

x) xxxxx xx x xxxxxxx x §4 xxxx §5;

xxxxxxxxxx je xx xx xxxxxxxx a xxxxx xx, aby xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 x §12 odst. 3 postupuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxx 2). Opravný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxx xx závažné důvody, xxxx soud xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx vykonávat xxx činnost xxxxxxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže nebyly xxxx důvody x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx (§7 x 10) xx způsobem xxxxxxxx x §12 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jménem, xxxxxxxxx obdobně xxxxxxxx xxx uvedeným. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 platí xxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 513/1991 Xx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx sdružení xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxx majetkové vypořádání4) xxxxxxxxxx určený xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. a), není-li xxxx xxxxx, který xx majetkové vypořádání xxxxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 7 xxx ode xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nezákonné xxxx odporující stanovám, xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx se o xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx okresní xxxx x určení, xxx xx xxxxxx rozhodnutí x souladu xx xxxxxxx x stanovami.

(2) Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx občanského soudního řádu.

§16

Smlouvy x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx určitého xxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx písemné xxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxx-xx x xxxx odborových organizací xxxx svaz xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx obdobně xxxxxxxxx §9a.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 513/1991 Xx.

(4) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx tohoto zákona.

(5) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, že smlouva xxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx uvedenou.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

Xxxx-xx xxxxxx xxxx jiná shromáždění xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromáždění.5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§18

X xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.6)

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§19

(1) Za sdružení xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx po 30. září 1951, xxxx xxxxx byly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných xxxxxxxxxxxx x shromážděních, x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1990 xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1, xxxxxxxxx §11 xxxx název, sídlo x stanovy.

(2) Xxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1951 se xxxxxxxx xx sdružení xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Jsou xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1990 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1, popřípadě §11 xxxx. 4 xxxx název x xxxxx. Xxxxx toto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nesplní-li spolek xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx 31.12.1990, bude xx xxx za xx, xx xxxxx dnem xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx (§9 xxxx. 2) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§7 xxxx. 1) Xxxxxxxxxxx statistickému xxxxx x evidenci.

§20

Podmínky činnosti xxxxxxxxxx x mezinárodním prvkem xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx.7)

§20a

(1) Hodlá-li sdružení xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xx xxxxx xxxx republik, xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x nadále na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx 30. xxxxx 1993. Xxxxx xxx neučiní, jeho xxxxx vyvíjet xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,7) xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitra a xxxxx xxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx sídlo xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 30. xxxxx 1993 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, nemohou xxxxxx xxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 68/1993 Xx. x účinností xx 15.2.1993

§21

Zrušují xx

1. xxxxx č. 68/1951 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 320/1951 Ú. x. (č. 348/1951 X. x.), x xxxxxxxxxxxx organizacích x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx ministra vnitra x. 158/1957 X. x., xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxx xxxxxxxx č. 30/1939 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x sdružování x x dozoru xx xx;

4. §2 zákona č. 126/1968 Sb., o některých xxxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxx veřejného pořádku;

5. §2 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxx č. 128/1970 Sb., x vymezení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

6. §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 194/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1990.

Havel v. x.

Xxxxxx x. r.

Čalfa x. x.

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx přešla působnost x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který řízení xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 83/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xx xxxxxxx x. 83/1990 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 342/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 3.7.2006

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 83/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.1990.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

300/1990 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx zákon x. 83/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.7.1990

513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník

s xxxxxxxxx xx 1.1.1992

68/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.1993

151/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

230/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 89/1995 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

342/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

33/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 12.2.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

424/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x trestní odpovědnosti xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx nim

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxx xxxxxxx č. 83/1990 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §8 občanského xxxxxxxx x. 40/1964 Xx. (xxxxx znění x. 70/1983 Xx.).

2) Xxxxx XXX č. 2/1969 Sb., o zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České socialistické xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon XXX x. 207/1968 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) §244 - 250 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx změn x xxxxxxx.

3x) §4 odst. 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4) Zákon č. 109/1964 Sb., xxxxxxxxxxx zákoník (xxxxx xxxxx x. 80/1989 Xx.).

5) Xxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 85/1990 Sb., x xxxxx petičním.

7) Xxxxx č. 116/1985 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 157/1989 Sb.

8) Zákon č. 418/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx.