Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 30.12.2013.


Zákon o sdružování občanů

83/90 Sb.

Komparativní obsah zákona o sdružování občanů - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) >>>
Úvodní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5
Registrace a vznik sdružení §6 §7 §8 §9 §9a §10 §11
Zánik sdružení §12 §13 §14
Soudní ochrana §15
Smlouvy o činnosti §16
Společná ustanovení §17 §18
Přechodná a závěrečná ustanovení §19 §20 §20a §21 §22
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
č. 342/2006 Sb. - Čl. XXXVI
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Občané xxxx xxxxx xx xxxxxxxx sdružovat.
(2) X xxxxxx tohoto xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Tento zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hnutích,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx řádného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech.
§2
(1) Xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxx, společnosti, xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx občanská sdružení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") a xxxxxxxxx xx x xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen v xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx vytvářet xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxx. Rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a sborů xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx sociálních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon.
§3
(1) Xxxxx nesmí xxx xxxxx ke xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ani x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx, že xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx účastní xxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mimo xx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxxx sdružení
a) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, politická nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich národnost, xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zákony;
x) která xxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxx xxxxxxx, které jsou x rozporu s xxxxxxx a zákony;
x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx taková se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx střelné xxxxxx xxx sportovní účely xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§5
Sdružení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánů, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nesmějí xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Registrace x xxxxx xxxxxxxx
§6
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Návrh xx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx 18 xxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"). 1) Xxxxx xxxxxxxx členové xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx x příjmení, xxxx xxxxxxxx x bydliště. Xxxx xxxxxx, xxx x členů xxxxxxxx 18 let je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx,
c) cíl xxxx činnosti,
d) xxxxxx sdružení, xxxxxx xxxxxx ustavování, určení xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednotkách, xxxxx budou xxxxxxx x pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Pokud stanovy xxxxxxxx xxxx jiného, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Název xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx názvu xxxxxxxxx osoby, která xxx xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx instituce a xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.
§7
(1) Xxxxx xx registraci xx podává xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(2) Nemá-li návrh xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 x 4 (xxxxx xxxx-xx xxxxx x xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, upozorní s xxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx ministerstvu xxxxx návrh, xxxxx xxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 2. X xxx zahájení xxxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx
a) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 3,
x) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §3 xxxx. 1 a 2,
x) xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4),
x) xxxx sdružení xxxx x xxxxxxx x požadavky uvedenými x §5.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 10 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx zmocněnci xxxxxxxxxxx výboru. 2)
(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx členové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostředek x xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx k odmítnutí xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx takového rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx zmocněnce xxxxxxxxxxx xxxxxx mu ministerstvo xxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxx, xx němž xxxxxxx den xxxxxxxxxx.
(5) Nebylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výboru xx 40 xxx xx xxxxxxxx řízení doručeno xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxx této xxxxx; tento xxx xx dnem xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanov, na xxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx do 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x této xxxxx xxxxx zmocněnci xxxxxxxxxxx xxxxxx jedno xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx odeslání. O xxxxxxxxxx xx nevydává xxxxxxxxxx ve správním xxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxx evidenci sdružení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x zániku, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jehož xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxx ministerstvu xx 15 xxx xxx xxx, kdy k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx a xxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx a sídlo xxxxxxxx, datum xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx osob") včetně xxxxx o xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 7) xxxxxxxxxxxx zapíše xx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxx výkon xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx využívat xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx narození.
§9x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zaměstnavatelů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poté, xxx příslušnému xxxxxxxxxxxx (§7 odst. 1) xxx xxxxxxx návrh xx její evidenci.
(2) Xxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2, §7 xxxx. 1 x §9 xxxx. 4; xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1, §7 odst. 2 x 3, §8 a §9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§10
§10 xxxxxxxx právním předpisem x. 68/1993 Xx.
§11
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx stanov xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 a 4, xxxx xxxx-xx uvedené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1, ministerstvo xx to sdružení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx povinno tyto xxxxxx xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a ve xxxxx xxxxxxx 10 xxx x tom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek x Xxxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx oznámení podle xxxxxxxx 1 jedno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx vědomí.
(4) Xxxxxxxx právním předpisem x. 68/1993 Xx.
Xxxxx xxxxxxxx
§12
(1) Xxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxx,
x) pravomocným rozhodnutím xxxxxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxx,
x) zrušením xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx 8).
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dobrovolného xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jiným xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx xxxx nejvyšší xxxxx. Xxxxx xxxxx oznámí xxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranám x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výdělečné xxxxxxxx xxxx k vykonávání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§1 xxxx. 3);
x) xxxxx porušuje xxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 x 2;
x) xxxxx xx v xxxxxxx x §4 nebo §5;
neprodleně xx xx to xxxxxxxx x vyzve xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx pokračuje, ministerstvo xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
(4) Xxx přezkoumání xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 x §12 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx jiných orgánů 2). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx; xxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, může xxxx na dobu xx xxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx pozastavit. Po xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebyly xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx (§7 a 10) xx xxxxxxxx xxxxxxxx v §12 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdružení, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx svým xxxxxx, xxxxxxxxx obdobně způsobem xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 513/1991 Xx.
(2) Xxx zániku xxxxxxxx se provede xxxxxxxxx vypořádání.
(3) Xxx zániku xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 1 písm. x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx sdružení xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x), není-li xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému úřadu xx 7 xxx xxx xxx, xxx xx x něm xxxxxxxxx.
§15
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx němuž xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovám, xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxx rozhodnutí x souladu se xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx občanského soudního řádu.
§16
Xxxxxxx x součinnosti
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uzavírat xxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx určitého xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx společného zájmu. X platnosti smlouvy xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x součinnosti se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx provádění, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, kterými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx obdobně xxxxxxxxx §9a.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 513/1991 Xx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxx zúčastněných xxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Ve smlouvě x xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx cíle, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedenou.
Společná xxxxxxxxxx
§17
Xxxx-xx schůze xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 4) Xxxxxxx zasahovat xx jednání, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak.
§18
V xxxxxxx s xxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx obracet xx xx státní xxxxxx s xxxxxxxx. 5)
Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§19
(1) Xx xxxxxxxx xxx vzniklá podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xx 30. xxxx 1951, xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 68/1951 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x shromážděních, a xxxxx nezanikly. Tyto xxxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1990 oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1, xxxxxxxxx §11 svůj xxxxx, sídlo a xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1951 xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1990 oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1, xxxxxxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx, ministerstvo se xxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Nesplní-li xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxx do 31. 12. 1990, xxxx xx xxx xx xx, že xxxxx dnem zanikl.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx (§9 odst. 2) uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2 oznámí xxxxxxxxxxxx (§7 odst. 1) Xxxxxxxxxxx statistickému xxxxx x xxxxxxxx.
§20
Podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prvkem se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 6)
§20a
(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx působící xx 31. xxxxxxxx 1992 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx Slovenské xxxxxxxxx, xxxxxxx činnost x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx 30. xxxxx 1993. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx.
(2) Organizace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 6) povolené do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx mající xxxxx xx území Slovenské xxxxxxxxx podají ve xxxxx xx 30. xxxxx 1993 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 68/1993 Sb. x xxxxxxxxx od 15.2.1993
§21
Xxxxxxx xx
1. zákon x. 68/1951 Xx., x xxxxxxxxxxxx organizacích x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 320/1951 X. x. (č. 348/1951 X. v.), o xxxxxxxxxxxx organizacích a xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx ministra xxxxxx x. 158/1957 Ú. x., pokud xxx x dobrovolné organizace;
3. xxxxxx xxxxxxxx x. 30/1939 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx ně;
4. §2 xxxxxx x. 126/1968 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxxx;
5. §2 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxx x. 128/1970 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřního xxxxxxx x bezpečnosti;
6. §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 194/1988 Sb., x působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx.
§22
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxx 1990.
Xxxxx x. r.
Xxxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
Přechodné xxxxxxxxxx
Xx. XX
Řízení xx věcech, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx celní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Sb. x účinností xx 1.6.2006
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Sdružení xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 83/1990 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx 3 let xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xx xxxxxxx x. 83/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 342/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 83/90 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.5.1990.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
300/90 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 83/90 Sb., x sdružování xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 19.7.90
513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník
x účinností xx 1.1.92
68/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 15.2.93
151/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
230/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.2006
342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.7.2006
33/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 83/90 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 12.2.2008
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 100/2010 Sb., x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 30.12.2010
420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx
s účinností xx 1.1.2012
Xxxxxx předpis č. 83/90 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §8 xxxxxxxxxx zákoníku č. 40/1964 Sb. (úplné xxxxx x. 70/1983 Xx.).
2) §244 - 250 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxx a xxxxxxx.
3) Xxxxx č. 109/1964 Sb., hospodářský xxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 80/1989 Xx.).
4) Xxxxx č. 84/1990 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
5) Zákon č. 85/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 116/1985 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republice, xx xxxxx xxxxxx x. 157/1989 Sb.
7) §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 418/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.