Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.1998.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.07.1992 do 30.06.1998.


Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu

85/1976 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - VYMEZENÍ POJMŮ

Stavby §1

Jednoduché stavby §2

Drobné stavby §3

Vojenské a jiné stavby §4

Jaderná zařízení §5

Stavební pozemek a staveniště §6

ČÁST DRUHÁ - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Návrh na vydání územního rozhodnutí §7

Rozhodnutí o umístění stavby §8 §9

Rozhodnutí o využití území §10

Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu §11

Rozhodnutí o stavební uzávěře §12

ČÁST TŘETÍ - STAVEBNÍ ŘÁD

ODDÍL 1 - OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ STAVEB §13

ODDÍL 2 - POVOLOVÁNÍ STAVEB A ZMĚN STAVEB

Ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací §14 §15 §16 §17 §18

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ §19 §20 §21 §22 §23 §24

Stavební povolení §25 §26 §27

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením §28

ODDÍL 3 - POVOLENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV, INFORMAČNÍCH, REKLAMNÍCH A PROPAGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Žádost o povolení terénních úprav §29 §30 §31 §32 §33

Žádost o povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení §34

ODDÍL 4 - VYTYČOVÁNÍ STAVEB A TERÉNNÍCH ÚPRAV §35 §36 §37 §38

ODDÍL 5 - KOLAUDACE

Kolaudační řízení §39 §40 §41 §42

Kolaudační rozhodnutí §43 §44

Upuštění od kolaudace §45

Kolaudace terénních úprav informačních, reklamních a propagačních zařízení §46

ODDÍL 6 - NEZBYTNÉ ÚPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB

Nezbytné úpravy §47

Žádost o povolení k odstranění stavby §48

Rozhodnutí o odstranění stavby  §49

Nařízení zabezpečovacích prací §50

Státní stavební příspěvek §51

ODDÍL 7 - STÁTNÍ STAVEBNÍ DOHLED

Náplň činnosti státního staveb. dohledu §52

Podmínky pro výkon státního stavebního dohledu §53

Opatření při výkonu státního stavebního dohledu §54

Dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace stavby (pasport) §55

ČÁST ČTVRTÁ - VYVLASTNĚNÍ

Návrh na vyvlastnění §56

Rozhodnutí o vyvlastnění §57

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Oznámení veřejnou vyhláškou §58

Úlevy při živelných pohromách a při nenadálých haváriích staveb §59

Údaje pro orgány geodézie a kartografie §60 §61

č. 378/4992 Sb. - Čl. II  Čl. III

INFORMACE

85

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxx 14. xxxxxxxx 1976

x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stavebním xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx technický x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §143 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX POJMŮ

§1

Stavby

(1) Xx stavbu se xxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx technické xxxxxxxxx, xxxx. budovy, xxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx, nádrže, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, mosty x lávky, nástupiště x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx, oplocení, xxxxxxx,

x) xxxx, např. stavby xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx x skladování, xxx xxxxxxx, rozvod xxxxxxx, stavby xxx xxxxx hospodářství, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx obranu, xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) dobu xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx

x) trvalé,

b) dočasné, x xxxxx xx xxxxxx omezí xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx zařízení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stavby xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx apod.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx půdorysně xxxxxxxxx x které jsou xxxxxxxx provozně xxxxxxxxx x dosavadní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ohraničení stavby (xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxx, podstatné xxxxx xxxxxxx xxxxxx).

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumějí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx popřípadě dokumentaci xxxxxx ověřené xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx stavby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) stavby xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zastavěná xxxxxx xxxxxxxxxxx 300 x2, xxxxx xxxx xxxxxxx 4 byty, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přízemní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx staveniště, pokud xxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxx 300 m2 x výška 15 x,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx rozvodné sítě x kanalizaci,

e) xxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 300 x2 x xxxxxxx 6 x.

(2) Za xxxxxxxxxx stavby se xxxxxxxxxx stavby skladů xxxxxxxx x výbušin, xxxxxx pro civilní xxxxxx, xxxxxxx ochranu, xxxxxx xxxxxxxxx průmyslu x jaderně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx, xxxxx plní doplňkovou xxxxxx ke stavbě xxxxxx (ke stavbě xxx bydlení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx:

x) xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 16 x2 a xxxxx 4,5 x, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx kuchyně, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxx chov xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx drobné xxxxxx, xxxxxxxx, šatny, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx kol x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podzemní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 16 x2 x xxxxxxx 3 m, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx výroby x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zastavěná xxxxxx xxxxxxxxxxx 30 x2 x xxxxx 5 x, xxxxxxxxx přenosné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) oplocení,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx hlavní xxxxxx,13)

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přejezdy xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx,14) xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx stavby xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx.

§4

Xxxxxxxx x jiné xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů1) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k obraně xxxxx zřizované x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx služby ministerstva xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ministerstva xxxxxx Xxxxxxxxx republiky, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx služební xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx výchovy x xxxxxx xx správě x xxxxxxx těchto xxxxx pro služební xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx pořizované xxxx xxxxxxxx x účelům xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lomech a xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx hranic xxxxxxxxxx xxxxx skutečně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těžby (xxxx. xxxxxxxx xxxxx), pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Jaderná zařízení

Za xxxxxx x jaderným xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.1a) X pochybnostech, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx energii.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pozemkem xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zóny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx plánem xxxxxxxxx xxxxxx zpracovaným x xxxxxxx 1:5000 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlavní stavbou.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě ve xxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxx pozemky nebo xxxxxx části.

ČÁST XXXXX

XXXXXX ŘÍZENÍ

(K §35, 37 x 39 xxxxxx)

§7

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx obsahuje

a) xxxxx (název) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx charakteristikou xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx využití,

c) seznam x xxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx evidence xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.2)

(2) X návrhu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §36 xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí navrhovatel xxxxxxxx:

x) situační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx vazeb xx okolí; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxx mapový xxxxxxx x xxxxxxx 1:10000 xx 1:50000 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) k xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxx staveb xxxxxxxxxx dokumentaci předepsanou xxxxxxxxxx předpisy,3)

c) xxxxxxxxxx, xxxx. rozhodnutí dotčených xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx, xxxx. o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a dokumentací, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx zřejmé xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx umístění xxxxxx xx pozemku xxxxxx xxxxxx odstupů xx xxxxxx xxxxxxx x od sousedních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx vyznačením (xxxxxxxxx x měřítku 1:500),

b) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx, její vzhled x výtvarné řešení,

c) xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx x výrobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx technologií x zařízení,

d) xxxx xxxxxx, provozu xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x odstranění xxxx minimalizaci xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx hospodářství, xxxxxxx, dopravu (včetně xxxxxxxxx), xxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) dotčená xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vhodnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxxxxx xx u xxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx),

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxx, x xxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx vydání xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů,3a) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx jaderného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx byla opatřena x xxxxxxxxxxx požadované xxxxx odstavce 3 xxxxxxx x) x x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx územního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxx míry, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx posouzení návrhu x hlediska xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx také určit xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxx) podkladů x xxxxxxxxxx potřebných xxx jednání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x s dotčenými xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx stavební pozemek, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení.

(2) Rozhodnutí x umístění xxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxx (xxxxx) a xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxxx popis xxxxxx x uvedením její xxxxxxxx,

x) druhy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx evidence nemovitostí, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a projektovou xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o námitkách xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x tvorbu xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx xxxxxxx urbanistického a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x okolím, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vyplývající x chráněných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x požadavky vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy. X souladu s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení v xxxxxxxx příloze územního xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx xxxxxx x umístění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx stavební úřad xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx umístění xxxx vzhledem x xxxxxxx x území xxxxxxxxxxx, u xxxxxx xxxxxx lze xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zóny.

(2) Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x umístění xxxxxx

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx životní prostředí,

b) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podrobně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx územním projektem xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby nevyžadují

a) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce,

b) xxxxxx xxxxxx,

x) stavby umisťované x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vnější půdorysné xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínky zejména xxx

x) terénní xxxxxx, xxxxxxx xx podstatně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odtokové xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"), např. xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxx, zahrad, xxxxxxxxx xxxxx, skladovacích x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xx nejsou xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx území xxx xxx xxxxxxx x jim xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx práce (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, odvalů x výsypek.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména

a) jméno (xxxxx) a adresu xxxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx nové xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx se upouští xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxx nové xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx, jakým xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x rozvodné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx apod.

(6) Xxxxxxxxxx o využití xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby, má-li xxx na pozemku, xxxxx xx rozhodnutí xxxx, xxxxxxx též xxxxxx.

(7) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx území vojenských xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Federálního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx sboru Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Sboru xxxxxxxx výchovy Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx republiky.

§11

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x chráněném xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxx, ve kterém xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určité xxxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx, ochrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxxxx xxxxxxx nerostů, xxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, prostorů xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x tíhového pole xxxx.).

(2) Jestliže xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx je xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxx pásmu xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména

a) označení (xxxxx) a xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx týká,

c) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li ji xxxxx předem xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx způsob ochrany, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, výsadby x postřiku xxxxxx, xxxxxxx xxxx, provozu xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx zakazuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pokud xx mohla xxxxxx xxxx znemožnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxx (xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx území, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx evidence xxxxxxxxxxx, pro které xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx činnosti,

d) xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xx-xx ji xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

STAVEBNÍ XXX

XXXXX 1

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX

(X §44 xxxxxx)

§13

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx práce xx stavbě) xxxx xxx sebe a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práce v xxxxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která:

a) xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxx, xxx xx xxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, řádná xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx ukládání x xxxxxxxxxx použití stavebních xxxxxxx a xxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx strojů x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx deníku xxxx.,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx polohy stavby x dokumentací xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx státních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaných x uskutečnění stavby (xxxxxxx územního rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; nelze-li xxxxxx odstranit x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx jednoduché xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x); xxxxx xxxx sleduje

a) xxxxxx x postup xxxxxxxxx stavby, zejména xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, vhodnost, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x stavebních xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x stavbě.

ODDÍL 2

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(X §57 xxxxxx)

§14

(1) X xxxxxxxx drobné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx stavby x jednoduchý technický xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x parcelní xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxx provádět x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx použít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X ohlášení xxxxxx xxxxxx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náčrt xxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx umístění xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx nich. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx příslušným xxxxx xxxx, předkládá xx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§15

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemá námitek, xxxxxxx ke xxxxxxx xxx xxxxxxx jednoduchý xxxxxxxx náčrt. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Sdělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.15)

§16

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxxx, účel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xx má xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ke xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jako nájemce, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavby.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxx práce xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx památkové xxxx.

§17

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení (§57 odst. 1 xxxxxx). Xxxxxx přihlíží xxxxxxx x umístění, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ohlášené drobné xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx technické xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx, stavebních úprav x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doplní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §14 x 16:

x) xxxxxxxxxxx náčrtem xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebních úprav x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem; x xxxxxxxxxxx xxxxx xx nepředkládá,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx budováno,

c) xxxxxxx xxxxxxxx určenými xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nevyžadují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx

x) xxxxx opravy xxxxxx, xxxxxx vnitřních xxxxxx, obkladů stěn, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx plochých xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, opravy x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx jimi xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx konstrukcí xxxxxx,

x) opravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x klimatizačního xxxxxxxx x výtahů, xxxxx-xx xx xxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxxx nebo osoby,

d) xxxxxx zařizovacích xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx linek, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX O STAVEBNÍ XXXXXXXX

(X §58 a 60 xxxxxx)

§19

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, schopné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx přeložky xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx staveniště. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejným xxxxxx (xxxxxxx životního prostředí, xxxxxxxx xxxxx, zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.) x xxxx stanovit, xx xxxxxxx stavební xxxxxx až po xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx. xx celý soubor xxxxxx [§62 odst. 1 xxxx. x) x x) zákona].

§20

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx (xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx (u právnické xxxxx její sídlo),

b) xxxx, xxxx, místo xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx stavby xxxx xxxxxx trvání,

c) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx x sousedních xxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx nebo jiných xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx použít xxxx xxxxxxxxxx (xxxx. část xxxxxxxxx prostranství),

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provedení xxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx provozu x xxxx xxxxx xx životní prostředí x souvisejících xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x adresy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx, x staveb xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx k pozemkům x xxxxxxx, žádá-li x povolení xxxxxxxx, xxxxxxxx úpravy, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx s xxx, xxx xx xxxxxxxxxx práva, nebo xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx (§139 xxxx. 1 xxxxxx), předloží xxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx provádět, xxxx-xx x xxxxxxxx dočasné xxxxxx,

x) projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxx obecní úřad x místě, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) doklady x xxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, souhlasy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx předepisují zvláštní xxxxxxxx (např. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x ochraně xxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx stavební xxxx,

x) prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx [§46a odst. 2 xxxx. f) xxxxxx], xxxx-xx ji xxxx pro sebe xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x předmětu xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,6a) u xxxxxx xxxxxxxxx fyzických osob, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pak xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx, xxxx-xx stavebník xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx x stavby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může stavební xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podkladů (xxxxxxxxx x xxxxxx členění) xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x obcí.

(4) X xxxxxx, x xxx má být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx,3a) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) analytické x experimentální důkazy, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zvláštními xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předběžný program xxxxxxxx xxxxxx provozního xxxxx.

§21

X xxxxxx x xxxxxxxxxx technologií, u xxx xx být xxxxxx neobvyklý způsob xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx má xxx xxxxxxxxxxx ojedinělé technické xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxx vyzkoušenými zařízeními x u xxx xx nemohou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx školy xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxxxx urbanistické, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejích xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavebních xxxxxxxxx,

- xxxxxxx bezpečnostní řešení,

- xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, dopravu (xxxxxx xxxxxxxxx), likvidaci xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx inženýrské sítě x xxxxxxxxxx,

- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx sítí,

- x xxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zařízení, o xxxxxxxx skladování, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx obsluhu, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx nároky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dokončení xxxxxx,

- xxxxxxxxxx staveniště x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx podmínek xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) celkovou xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxx zpravidla 1:200 až 1:500 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx přípojek xx xxxxxxxxxx sítě, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zastavovacím xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxx podle charakteru x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x inženýrských xxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx dosavadní x xxxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxx 1:100) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx částí (xxxx. základy, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, komíny, xxxxxxx konstrukce), polohové x výškové xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, schematické xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvodů a xxxxxxxxx (zdravotně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vodovodu, xxxxxxxxxxx, slaboproudé, xxxxxxx, xxxxxxxxxx atd.), technická xxxxxxxx (xxxxxxx, výtahy x xxx.), xxxxxx x xxxxxx předepsané xx zvláštnímu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obrany a xxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxx x provozním, xxxxxxxx xxxx technickým xxxxxxxxx xxxx stavební xxxxxxx obsahovat prostorové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u staveb xx zvláštními xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Žádá-li stavebník x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxx souboru, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx staveniště).

(4) U xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§23

§23 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 378/1992 Sb.

§24

§24 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 378/1992 Sb.

Stavební xxxxxxxx

(X §66 xxxxxx)

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx (název) xxxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxx povolované xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx evidence xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx povoluje,

d) xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x námitkách xxxxxxxxx xxxxxx.

§26

(1) X podmínkách xxxxxxxxxx povolení stavební xxxx zabezpečí, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, především xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a jinými xxxxxxxx x technickými xxxxxxx,

x) lhůtu xxxxxxxxx xxxxxx,

x) dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) umístění xxxxxx, xxxx-xx sloučeno xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx stavby; u xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx6a) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx [§46a xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxx], nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx svépomocí, xxxxx, která bude xxxxxxxxx odborný dozor xxx stavbou.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx stavebním xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx dodrženy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxx,

x) oznámení xxxxxxxx xxxxxx stavby xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, odborných expertiz x posudků,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, zejména určit xxxx x barvu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx, omítek, xxxxxx xxxx.), xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, pozemní xxxxxxxxxx a dráhy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx rozsah xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx práva k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.,

x) úlevy pro xxxxxxxx xxxxxx.

§27

(1) Stavební úřad xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxx a obecnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxx ponechá xxx xxxxxx potřebu.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k ověřené xxxxxxxxxxx štítek, xx xxxx uvede xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x stavby prováděné xxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Stavebník xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx xxxxxxx štítek xx viditelném místě x vstupu xx xxxxxxxxxx a ponechat xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx označit jiným xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx) x uvedením xxxxx xx xxxxxx.

§28

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx

(X §68 zákona)

(1) X žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jejím dokončením xxxxxxxxx uvede zejména

a) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, jíž xx xxxxx týká,

b) xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Dokumentace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx půdorysné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxx, xxxxxxxx taková jednání xxxx vedena.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebníka xx stavebním xxxxxx xxx xxxxx stavby xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x dokumentaci xxxxxx uložené x xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx úřadu, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) stavby.

XXXXX 3

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, INFORMAČNÍCH, XXXXXXXXXX X PROPAGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

(K §71 xx 74 xxxxxx)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úprav

§29

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx terénních xxxxx xxxxxxxx

x) jméno (xxxxx) a adresu xxxxxxxx,

x) druh, xxxx, xxxxx x předpokládané xxxxxx xxxxxxxxx úprav,

c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx nemovitostí, na xxxxx xx mají xxxxxxx úpravy xxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx průběh provádění xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx bude terénní xxxxxx provádět,

f) seznam xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx žadateli xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) je xxxxx xxxxxxxx přílohami x xxxxxxx.

§30

(1) X xxxxxxx x povolení terénních xxxxx xx připojí

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx; není-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx městský xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx vydal xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx úřad,

c) doklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx k xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxx, popřípadě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy,

e) xxxxxxx x xxxxxxxxx x orgány xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předem xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 378/1992 Sb.

§31

(1) Xxxxxxxxxxx terénních xxxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx podmínek xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povolení terénních xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx zhutňování x xxxxxxxxx úpravě,

b) xxxxxxxx výkres podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx se mají xxxxxxx úpravy xxxxxxx, x vyznačením xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx povahy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx charakteristické řezy xxxxxxxxxxx xxxxxx výškové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potřebné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xx nemohou xxxxxxxxxx xxxxxxxx na nemovitostech xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dokumentaci přijmout xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

§32

§32 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 378/1992 Sb.

§33

(1) Neobsahuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaných xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx doplnění.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav xx xxxxxxxxxx §2932 xxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, reklamních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x tomto ustanovení xxx "xxxxxxxx") se xxxxx

x) xxxx, xxxx, xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx známi.

(2) K xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx připojí

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx; není-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) územní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokazuje xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) doklady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy, pokud xxxx předepsány zvláštními xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx s dotčenými xxxxxx státní xxxxxx x x účastníky xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx okolí,

b) xxxxxxx objasňující provedení x funkci xxxxxxxx, xxxx upevnění (nosnou xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx elektrickou xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 4

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

(X §75 xxxxxx)

§35

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx terénních xxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxxxx, drobných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx terénních xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§37

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxx xxxx upuštěno xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx oprávněnými, xxxxxxxx stavebník, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx odborného dozoru xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx sama xxx sebe, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx polohy terénních xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx, odpovídá xxx, xxx požádal xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§38

Doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxx polohy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxx. X xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nevyžadují xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

ODDÍL 5

XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§39

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx termín xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx vyklizení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úprav xxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx provoz x xxxx jeho xxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxx kolaudačního rozhodnutí xx xxxxxxx

x) popis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stavebního xxxxxxxx,

x) x staveb, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx zajišťovány xxxxxxxxxxx geodety,10) xxxxxx x xxxxxxxxx souborného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx geodetických xxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí ještě xxxx xxxxxxxx),

x) geometrický xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx doklad xx xxxxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x stavby, x xxx xxxx xxxx xx xxx zabudováno xxxxxxx xxxxxxxx, souhlas Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů,3a) xxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy,

e) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx11) nebo xx xx stavební xxxx xxxxxxx.

§40

(1) K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§38),

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu, 3) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) projektovou xxxxxxxxxxx ověřenou stavebním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx změn xxxxxx,

x) xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx vyznačeny xxxxx, xx xxxxxx došlo xxxxx provádění xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx vyznačeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx řízení, pokud xxxxxx x nich xxxxxxxx úřad xxxxxx x řízením xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx doklady xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxxx; u xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1992 i xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X drobných x xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxx x xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§41

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) označení xxxxxx,

x) zjištění, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx technickým požadavkům xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokončené xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx xxxxxx,

x) soupis xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, popřípadě xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) námitky xxxxxxxxx řízení,

f) stanoviska xxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx.

(2) Protokol xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamem, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxx dokončena x souladu x xxxxxxxx dokumentací a xxxxxx-xx u xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x nebyly podány xxxxxxx účastníků xxxxxx.

§42

§42 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/1992 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(X §82 xxxxxx)

§43

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) označení xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky pro xxxxxxx stavby.

(2) V xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx drobných xxxxxxxx, xxxxx stavební úřad xxxx xx xxxxxx, xx ověřené xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx povinnosti x xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxx, xxxxxxx x zajištění xxxxx xx xxxx x životní xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxx apod.

§44

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x nerušené xxxxxxx xxxxxx x určenému xxxxx, xxxxxxx

x) není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebním úřadem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavby a xxxxxxxxx xx rozvod xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx., xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) není xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ověřené xxxxxxxxxxx,

x) xxxx zajištěn xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxxx xx nezbytnou xxxxxxxxxxx výstavby x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsaných zkoušek.

§45

Xxxxxxxx od xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx může upustit xx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo technickým xxxxxxxxx a xxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav, xxxxxxxxxxxx, reklamních x xxxxxxxxxxxx zařízení

Pokud xxxxxxxx xxxx při povolení xxxxxxxxx xxxxx, informačních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx kolaudaci, platí xxx ně ustanovení xxxxxx xxxxxx přiměřeně.

XXXXX 6

NEZBYTNÉ XXXXXX X ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB

§47

Nezbytné xxxxxx

(X §87 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jako nezbytné xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx), xxxxxx státu (xxxx. xxxxxxx krytů x úkrytů), xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxx, jimiž se xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxx xxxxxxxxxxx hlukem, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, otřesy, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sítě, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, elektřiny, plynu, xx kanalizační xxx,

x) xxxxxx, jimiž se xxxxxxxxxx hygienické, bezpečnostní, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jimiž xx xxxxxx vybavuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x společnými xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxx, stříšek, xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxx a vzduchu xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx srážkových xxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx nezbytná xxxxxx, xxxxx xx xxx nařízena, xxxxxxxxxxx xxxx jiné podklady, xxxxx stavební úřad xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, jednak xxxxxxx x xxxxxxxxx předepsanou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxx.

§48

Xxxxxx x povolení x odstranění stavby

(K §88 xxxxxx)

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxx, účel, místo x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx započetí x ukončení xxxxx,

x) xxxxx organizace, která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxx xxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx svépomocí, xxxxx vlastník xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, která bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx naloží x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxx xxxx žadateli xxxxx,

x) xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nebytových xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx prostory,

h) xxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xx sousedním xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použít.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vlastník xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x x pozemkům,

b) xxxxxxxxxxxxx popis prací, xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvodné xxxx x x xxxxxxxxx řízení, pokud xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx předem vedena,

d) x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebude provádět xxxxxxxxx odborně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dohodu x xxxxxxxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dozor xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx předepsaná zvláštními xxxxxxxx, x stavby x xxxxxxxx zařízením xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k řádnému xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxx nebo dotčenými xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxx-xx x xxxxxxxxxx nemovité xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx výkresy, xxxxxxxxx podle podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxxx (xxxx. měřickou xxxx xxxxxxxxx) x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx o odstranění xxxxxx

(X §90 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxx o odstranění xxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nařizuje,

b) xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx stavební úřad xxxxxxxxx zejména

a) dodržení xxxxxxxx technických xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dodržení xxxxxxxxx dotčených orgánů xxxxxx xxxxxx,

x) ochranu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx prací xxx odstranění stavby x xxxx oprávněnou xxxxxxx vybavenou xxxxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provádět x tomu oprávněná xxxxxxx vybavená xxxxxxxxxx, xxxx osobu, xxxxx xxxx zajišťovat xxxxxxx xxxxx xxx prováděním xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx v podmínkách xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, aby xxxxxx xx stanovenou xxxx xxxxxxxxx některých prací xx xxxxx pozemků xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x způsob xxxxx, zejména k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx apod.,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx, xxxxxxxx nezávadné xxxxxxxx povrchových xxx, xxxxxxx zeleň xxxx.,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx zabezpečovacích prací

(K §94 zákona)

(1) Xxxxxxxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zabezpečovací práce, xxxxxxxx zejména

a) povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx osob nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxxx druh, xxxxxx x xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx x ochranu xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx sousedních xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx při provádění xxxxxxxxxxxxxxx prací x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prací ze xxxxx nemovitostí, xxxxxxxxx, xxx xx nich xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx provedení neodkladných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stavební xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zabezpečovací xxxxx,

x) povinnost xxxxxxxxx xxxxxx uhradit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§51

Státní stavební xxxxxxxxx

(X §95 zákona)

(1) V xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx stavby, uvede

a) xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx žadatele.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přiloží

a) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti,

b) xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, pro xxxxx žádá xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx zdrojů, jako x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb, xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad přiznává xxxxxx stavební xxxxxxxxx, xxxxxxxx zejména

a) xxxxx x účelu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud nebyl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxx xxxx části pro xxxxxx, že dojde x xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx, xxxx že xxxxx nebyly xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ODDÍL 7

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§52

Xxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X §98 xxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavebního úřadu x x xxxxxxx x xxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x vedou stavební xxxxx, zda xx xxxxxxxx a prováděn xxxxxxx xxxxx,

x) xx xx staveništi x xxxxxxxxx dokumentace ověřená xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx je xxxxx xxxxx stavební xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stavby, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx, xxx xx xx staveništi xxxxxxx x nedochází x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů,

f) se xxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jiné předpisy x technické xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxx osoba x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x bezpečnost osob,

l) xxxxxx odstraňováním stavby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx provádějí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu

(K §100 zákona)

(1) Xx xxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tím, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx "xxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx veden xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x stavbě. Xx stavbách xxx xxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx vést xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx ode xxx, xxx byly zahájeny xxxxx na staveništi xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx stavebním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx stavebního deníku xx skončí xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx podle kolaudačního xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxx sebe (§44 xxxx. 2 xxxxxx). Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřené xxxxxxxxx úřadem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx stavebním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx slouží xxx x xxxxxxxx xxxxxx státního stavebního xxxxxxx x orgánů xxxxxx správy, xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx sleduje obsah xxxxxxxxxx xxxxxx x x záznamům v xxx uvedeným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, musí být xxxxxxxx deník xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx se záznamy xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx menšího xxxxxxx, mohou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavebního xxxxx jedním xxxxxxxx xx období nejvýše xxxxxxxxxx. Stavebník xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx 2) xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx vykonávající xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádějí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§54

Opatření xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X §102 zákona)

(1) Výzvu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu provést xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx oznámením xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěné xxxxxx x lhůtu, do xxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) jméno (xxxxx) xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx zjednání nápravy,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx, x xxxxx pro xxxxxxxx nápravy.

§55

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx)

(X §104 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, jméno (xxxxx) a xxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxx; xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, alespoň xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx pozemkové mapy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavby x xxxxxxxxxx vazeb xx xxxxx, zejména xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx pozemku x xx sousedních xxxxxx x napojení na xxxxxxxx x dopravní xxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x měřítku 1:200, popřípadě v xxxxxxx 1:100, xxxx 1:50, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x příslušnými xxxx x pohledy, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x místností xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) technický xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavební úřad, xxxxxxxx zejména

a) údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx a zjednodušené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trvalým xxxxxxxx xx předkládají xxxxxxxxxx úřadu ve xxxx vyhotoveních; xxxx-xx xxxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předložené dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; podle xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx, xxxx xx ověří. Xx jednom xxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx národnímu xxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx stavba xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ověřený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§56

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx

(X §112 xxxxxx)

(1) Xxxxx na vyvlastnění xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx, označení xxxxxx, xxxx xxxxx x x xxxxx rozsahu xx xxx vyvlastněno x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx (název) osoby, x xxxxx prospěch xx xxx provedeno xxxxxxxxxxx,

x) jméno (xxxxx) x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vyvlastnění xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxxx navrhuje,

e) důkaz x xxx, že xxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx stavbě xxxxxxx, xxx bezvýsledný,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx knihy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pozemkům a xxxxxxx nebyly xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx,

x) snímek x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákresem xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mapových xxxxxxxx, xxxxx vyjadřují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x případech, xxx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx vyvlastnit xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxx geometrický xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx možno u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx z pozemkové xxxx evidence xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výzva x xxxxxxxx dohody, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx-xx xx xx vlastník xxxxxxx nebo stavby xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx, xx se xx xx, že xxxxxx xxxxxx. Navrhovatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx nedošlo.

§57

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx

(X §114 xxxxxx)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, účel x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx (xxxxx) osoby, proti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, právnické nebo xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx vyvlastnění xxxxxx x xxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x způsob xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§116 xxxx. 1 xxxxxx).

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§58

Oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx většího rozsahu, xxxx xxxxx-xx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x území, xxxxxxx xx xxxxxxxx týká, x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx a xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx, data xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§59

Xxxxx xxx živelních xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx haváriích staveb

(1) Xxxxxxxx xx stavbách x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx živelních pohrom xxxx nenadálých havárií, xxxx xxxxxx účinkům x zabraňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, národohospodářským x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxxx jinak. Xxx, kdo taková xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx neprodleně stavebnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx postupu.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx povoleními xxxxxxxxxx xxxxx, postačí, xxx xxxxxx opatření xxxx předem xxxxxxxxxx xxxxx ohlášeno. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §16 xx 18.

(3) X xxxxxx x terénních xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx bezodkladně provést x zmírnění xxxx xxxxxxxxx důsledků xxxxxxx xxxxxxx xxxx nenadálé xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxx míru xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx řízení xx stavebním xxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxx xxxxx zákona,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x návrhu (xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx,

x) x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povolení, x xxxx xx xxxxxxx lhůta pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podkladů; xx xxxxxx předložení xxxxxxx stavební xxxx xxxxxx x vydá xxxxxxxxxx.

§60

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx (organizacím) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (jejich xxxxxxxxxxx x okresu) xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx změny xxxxxx, xxxxxxxx se jejího xxxxxxxx půdorysného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x využití xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pásmu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohraničení,

c) povolení xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx změn xxxxxxxxx v písmenu x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby,

f) xxxxxxxxxx x vyvlastnění xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Orgánům (organizacím) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx staveb, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx prací.

§61

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1976.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "organizace", xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/1992 Xx. x účinností xx 17.7.1992

Čl. XXX

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx stavby (zadání) x xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Státní xxxxxx pro vědeckotechnický x investiční xxxxxx č. 43/1990 Sb., o projektové xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx po její xxxxxxxxx xxxx podklady xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prováděné xxxxx xxxx vyhlášky.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 17.7.1992

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 85/1976 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.1976.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

155/1980 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx vyhláška x. 85/1976 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1981

378/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro technický x investiční xxxxxx x. 85/1976 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řádu, ve xxxxx vyhlášky x. 155/1980 Xx.

x xxxxxxxxx xx 17.7.1992

Xxxxxx xxxxxxx x. 85/1976 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 132/1998 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.1998.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1x) §2 xxxxxx x. 28/1984 Xx., x xxxxxxx dozoru xxx jadernou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx č. 22/1964 Sb., x evidenci xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 23/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxx nemovitostí.

3) §14 vyhlášky x. 163/1973 Xx., x xxxxxxxxxxx staveb.

3a) §6 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 28/1984 Xx.

4) §39 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx.

5) Xxxxxxxx č. 163/1973 Sb., x dokumentaci staveb.

6) Xxxxxxxx č. 79/1973 Sb., x experimentálním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

6a) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

7) §64 vyhlášky x. 163/1973 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správců xxxxxxxxxxxxxxxxx sítí podle xxxxxx č. 110/1964 Sb.

9) §43 xxxxxxxx x. 104/1973 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§69 vyhlášky x. 163/1973 Xx., x xxxxxxxxxxx staveb.

10) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx č. 10/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Slovenského úřadu xxxxxxxx x kartografie x. 11/1974 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

11) Např. §11 xxxxxx č. 309/1991 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx).

12) Xxxx. §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 123/1975 Xx., x užívání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

§42 xxxx. 2 xxxxxx x. 122/1975 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

13) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláška č. 144/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kanalizacích - §12 a 27, xxxxxxxx x. 154/1978 Xx., x xxxxxxxxx vodovodech x xxxxxxxxxxxx - §12 x 27 x XXX x. 73 6660 - Vnitřní xxxxxxxx x XXX 73&xxxx;6760 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

14) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásmech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxxxx č. 136/1961 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

15) Xxxx. podle §13a) a §14 xxxxxx x. 53/1966 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxx x. 75/1976 Sb., §4 xxxxxx č. 61/1977 Xx., o xxxxxx.

16) Xxxxxxxx č. 163/1973 Sb., x dokumentaci xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.