Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.1998.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.07.1992 do 30.06.1998.


Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu

83/76 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení
Účel vyhlášky §1
Rozsah účinnosti §2
ČÁST II. Obecná ustanovení o stavbách
Stavby §3
Stavební pozemky §4
Umisťování staveb §5
Přístupy ke stavbám §6
Připojení staveb na rozvodné sítě a kanalizace §7
Ochrana životního prostředí §8
Ochrana staveb §9
Staveniště §10
ČÁST III. Organizace území §11
DÍL I. Sídelní útvary
Základní ustanovení §12
Vztahy sídelních útvarů k zájmovým územím §13
Struktura sídelních útvarů §14
Zóny sídelních útvarů §15
Dopravní a rozvodné sítě sídelních útvarů §16
DÍL II. Obytné zóny sídelních útvarů
Struktura obytných zón §17
Obytná část §18
Občanské vybavení §19
Docházkové vzdálenosti §20
Pozemní komunikace a rozvodné sítě §21
Ochranné pásmo §22
Zeleň §23
DÍL III. Výrobní zóny sídelních útvarů
Zóny pro průmyslovou výrobu §24
Zóny pro zemědělskou výrobu §25
Zóny pro skladovací okrsky §26
DÍL IV. Rekreační zóny sídelních útvarů §27
DÍL V. Dopravní sítě sídelních útvarů §28
Místní komunikace §29
Celostátní dráhy §30
Letiště §31
DÍL VI. Rozvodné sítě sídelních útvarů
Kanalizace §32
Vodovody §33
Elektrické sítě §34
Rozvody tepla §35
Plynovody §36
Telekomunikační sítě §37
ČÁST IV. Územně technické a užitné vlastnosti staveb §38 §39
DÍL I. Stavby pro bydlení §40 §41 §42
ODDÍL 1. Bytové domy §43
ODDÍL 2. Rodinné domky §44 §45 §46
DÍL II. Stavby chat pro individuální rekreaci §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58
DÍL III. Stavby občanského vybavení §59
ODDÍL 1. Stavby pro školství a kulturu §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66
ODDÍL 2. Stavby pro zdravotnictví a sociální péči §67 §68 §69
ODDÍL 3. Stavby pro služby, obchod a veřejné stravování §70 §71 §72
ODDÍL 4. Stavby pro dočasné ubytování §73 §74 §75 §76
ODDÍL 5. Stavby pro tělesnou výchovu §77 §78 §79
ODDÍL 6. Stavby pro motorismus §80 §81 §82 §83
ODDÍL 7. Stavby pro správu a řízení §84
DÍL IV. Stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci §85 §86
DÍL V. Stavby pro výrobu a skladování
ODDÍL 1. Stavby pro průmysl §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93 §94
ODDÍL 2. Stavby pro zemědělství §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102
ODDÍL 3. Stavby pro skladování §103 §104 §105 §106 §107 §108 §109 §110
ODDÍL 4. Stavby pro těžební práce §111 §112 §113
DÍL VI. Stavby pro dopravu, rozvod energií a vodní hospodářství
ODDÍL 1. Stavby pro dopravu §114 §115 §116
ODDÍL 2. Stavby pro rozvod energií §117 §118
ODDÍL 3. Stavby pro vodní hospodářství §119
DÍL VII. Zeleň sídelních útvarů §120 §121
DÍL VIII.Stavby a zařízení pro civilní obranu §122 §123 §124
ČÁST V. Provádění a konstrukce staveb
Zemní práce §125
Zakládání staveb §126
Odstraňování staveb §127
Základy §128
Nosné konstrukce §129
Stěny, příčky a stropy §130
Střechy §131
Schodiště §132
Komíny §133
Vnitřní rozvody §134
Výtahy §135
Společné antény §136
Technologická zařízení staveb §137
ČÁST VI. Závěrečná ustanovení §138 §139
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxx xxxxxxxx
Obecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx technické x urbanistické řešení xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technické xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatnění zásad xxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx xx xxxxxxxx x péče x xxxxxxx xxxxxxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a občané xxxxxxx x územně xxxxxxxxx přípravě, xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx provádění xxxxxx, při kolaudaci, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx, stavebních xxxxxxxx x udržovacích pracích xx stavbách se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxx x xxxxxx xxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
§3
Xxxxxx
(1) Stavby se xxxxxxxx, xxxxxxxxx, upravují, xxxxxxx x xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx užívání a x požadavky na xxxxxxx zájmů společnosti x xxxxxx chráněných xxxxx organizací a xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bezpečné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Při navrhování x xxxxxxxxx staveb xx uplatňují zejména
x) zásady funkčního xxxxxxx,
x) architektonické xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení,
x) pokrokové směry x xxxxxx x x použité technologii xxx xxxxx využití typových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx staveb xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx.
§4
Stavební xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx polohou, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Jako xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pozemek, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (například xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx krajiny, porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx).
(3) Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se musí x xxxxxxx možné xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochraňovat.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, zejména doplní xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx musí xxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxx stavby, výjimečně xxxx xxxxxxxxxx vegetačním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx, xxxxxxxxx hlouběji uložená xxxxxxxxx schopná zemina xxxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby x xxxxx.
(7) Pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé druhy xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Umisťování xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx území xxxx xxxx-xx xx stavebních xxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ochranného xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pásem nebo xxxxxxxxxx xxxxx vzájemně xx překrývajících, musí xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx dotčených ochranných xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Technické xxxxxxxx ochranných xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pozemcích x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx těžeb xxxx xxxxxxxxxx staveb xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxx stavební xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, vodovodní, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sítě.
(5) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx staveb xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěn xxxxxxx x xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx kapacitně vyhovující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx přípojky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vlastnostmi x xxxxxxxx napojení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx přístupu xxxxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx umělým osvětlením.
(3) Komunikační přípojky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx před kolaudací xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx podle xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pitnou, xxxxxxxxx požární xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x odpovídající kanalizací.
(2) Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx elektřiny, xxxx-xx kapacity xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxx sítě. Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné organizace.
(3) V xxxxxxx, xxx není veřejný xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx nedostačuje, musí xxx stavby xxxxxxxxxx xxxxxxx zdroj xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vody.
(4) X xxxxxxx, xxx xxxx veřejná xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí mít xxxxxx xxxxxxx kapacitně x hygienicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podle kanalizačního xxxx.
(6) Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx napojí xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Každá xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odpojitelná. Xxxxx xxxxxxx nebo odpojení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, trvale xxxxxxxx x bezpečně xxxxxxxx.
§8
Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí
(1) Xxxxxx podle xxxxx xxxx zabezpečovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, vybavením x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx škodlivé xxxxxxxx, xxxx, teplo, xxxxxx, xxxxxxx, prach, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x zastínění xxxxx zhoršovat xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx dosahu nad xxxxxxxxxx xxxx. Splnění xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx měření.
(3) Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vznikají odpady xxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich zachycování, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Zařízení staveb xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, hygienicky xxxxxxxxx x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§9
Ochrana xxxxxx
(1) Xxxxxx xx navrhují, provádějí x udržují xxx, xxx se náležitě xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx:
x) klimatickými,
x) xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) výbojů xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx a deformací,
x) xxxxxx nebo xxxxxx zařízení,
g) xxxxx,
x) chemického xxxxxxxx ovzduší.
(2) Xxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ohrozit xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx vybaví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx xxxx navrhovat, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zvířat xxxx věcí,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx stavbu,
c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx požáru x xxx záchranných xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Stavby, x xxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxx, konstrukci xxxx způsobu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x vážným xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx se xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx provádět, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx docházet k xxxxxxxxxx x nadměrnému xxxx xxxxxxxxxx obtěžování xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x vod, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavbám xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx technická xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vhodným xxxxxxxx oplotí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx společnosti.
(4) Stavební xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx staveništi xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x přitom xxxx xxxxxxxxx pořádku.
(5) Xxxxxxxx energetické, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a kanalizační xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx se vyznačí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předáním xxxxxxxxxx. Xxxx xx, xxxxxx měřických xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dobu xxxxxxxxxx xxxxx náležitě xxxxxxx x podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Stavby, xxxxxxx prostranství, komunikace x xxxxx, xxxxx xxxx x dosahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a pozemní xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx použijí jen x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx užívání xx musí uvést xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx plynulost xxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx užívané xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx ponechané v xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx lešením, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx). se xxxx po dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxx staveniště xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx nápisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx stavenišť, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx světly.
(11) Staveništní xxxxxxxx x zastavěném xxxxx xxxxx xxxxx účinky, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, prachem, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zastíněním působit xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx míru. Nelze-li xxxxxx xx okolí xxxxxx xx xxxx xxxx, smí xx xxxx zařízení provozovat xxx xx xxxxxxxx xxxx.
(12) Provádí-li xx stavební práce xxxx xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v noci, xxxx se xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX ÚZEMÍ
§11
Xxxxx xxxxxx celky, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx vytvářet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXX PRVNÍ
XXXXXXX XXXXXX
§12
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx velikostní xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osídlení.
§13
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx
Rozvoj xxxxxxxxx útvaru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tak, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx koordinován x rozvojem xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx sítě,
x) xxxxxxxx občanského xxxxxxxx a optimální xxxxxxxxxx xxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx území,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx rekreačních xxxxxxxx,
g) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přírodního prostředí,
x) zájmy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§14
Struktura xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxx obytné, výrobní x xxxxxxxxx. Rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx významem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, hydrologickými x klimatickými podmínkami.
(2) X zónách xxxx být xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x kanalizační sítě x xxxxxxx přiměřeném xxxxxxxx xxxxx xxx.
(3) Zóny x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strukturu xxxxxxxxx útvaru xx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx x převažující xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx funkcí xxxxxxx xxxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Sídelní xxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1) Xxxxxxxx těchto xxxxxxxx x zařízení xxxx xxxxxxxxx potřebám sídelního xxxxxx, popř. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx musí xxx v xxxxxxx x urbanisticko-provozními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro řízenou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx zaplňováním xxxxxxxx rekultivovat.
§15
Zóny xxxxxxxxx útvarů
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území. Xxxx xx xxxx vzájemně xxxxxxxx těmi druhy xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx zón, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx rekreačních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxx.
(3) Xx území xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobu xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx funkčních xxx.
§16
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x rozložení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxxx útvarů x xxxxxx xxx. Xxxx sídelních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx mimo xxxxxxx útvary. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Napojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx silniční xxx musí xxxxxxx xxxxxxx rozptýlení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx síť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovídat špičkovým xxxxxxx na přepravu xxxx x xxxxx.
XXX XXXXX
XXXXXX ZÓNY XXXXXXXXX XXXXXX
§17
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
(1) Xxxxxx xxxx sídelních xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx komunikací, xxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx jejich rozvoje.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zóny xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxx obyvatelstva, xxxxx staveb xxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přístupnosti, x požadavků xx xxxxxxxxx klidných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sídelních útvarů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, občanské xxxxxxxx a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sítě.
§18
Xxxxxx xxxx
(1) Obytná xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx městského xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravé xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx staveb xxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx dodržení xxxxxxx x vzdáleností xxxxxxx xxx oslunění xxxx, xxx zachování xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx a civilní xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Občanské xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx, obchod a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, stavby xxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovídat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vybavení i xxxxxxxx zájmového území.
(3) Xxx stavby xxxxxxxxxx vybavení x xxxxxx zóně xx xxxxx jejich xxxxx x xxxxxxx zřizují xxxxxxxx xxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zón xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x přiměřeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx občanského xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx školám, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx věku, xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx školní xxxxxxxxx, ke xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x kulturním xxxxxxxxxx.
§21
Xxxxxxx xxxxxxxxxx a rozvodné xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabezpečovat xxxxxxx xx všem xxxxxxx x xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx plochy xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zřizovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx okraje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 15 x.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx místní komunikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nadřazených energetických xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obytné xxxx.
§22
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx útvarů xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 x.
(2) V xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x něm xxxxxxxxx xxxx hřiště, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx stavby xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přilehlé xxxxxx xxxx x svými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§23
Xxxxx
Xxxxxxxx součástí xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxx zeleni xx xxxxx umisťovat xxxxxx xxx děti.
XXX TŘETÍ
XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
§24
Xxxx xxx xxxxxxxxxxx výrobu
(1) Zóny pro xxxxxxxxxxx výrobu se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výroby x přepravy. Kapacita x xxxxxx dopravních x rozvodných xxxx x xxxx xxxx xxxx zabezpečovat xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx x energií.
(2) X xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozem x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx umisťují xx straně xxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx poloh xx xxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx hygienicky závadný, xxxxx xxxx závadnosti xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavbu až xx hranice xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxx xxx průmyslovou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx, které xxxx součástí xxxx, xxxx co xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ozdravění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx odpočinek.
(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx závodů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x něm umístit x xxxxxxxxxx nezávadné xxxxxx (xxxxxxxxxx, sklady, xxxxxx xxxx.).
§25
Zóny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Zóny pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v sídelních xxxxxxxx x xxxxxxx x rozvojem osídlení x x souladu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x druhový xxxxxx zemědělské produkce.
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx útvarech se x xxxx zóně xxxxxxxx všechny stavby x zařízení zemědělské xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx útvarech xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přípustnou xxxx a výroba xxxxxxxx sídelní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx provozu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účinků, zejména xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§26
Xxxx xxx xxxxxxxxxx okrsky
(1) Skladovací xxxxxx xxxx xxxxxxx výrobních xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxxxx xxxxx x surovin. Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sídelních útvarů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx sloužící xxxxxxx xxx potřeby výrobních xxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx xx pozemcích xxxxxx xxxxxx.
XXX ČTVRTÝ
XXXXXXXXX ZÓNY SÍDELNÍCH XXXXXX
§27
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podstatnou xxxx xxxxxxxxxxx zón xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx lesy x xxxx, xxxxxx sady, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx též xxxxx toky x xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, hřiště, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxx.
(2) V xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zřizovat stavby xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxx se xxxxxxxx x rekreační xxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx zařízení xxx tělesnou xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx umístěná v xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxx zřizování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx útvarů xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přírodních xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx tvar xxxxxx, vodní xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx x nejvyšší xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx a xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx navazovat xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx porosty x xxxxx sídelních xxxxxx. X sídelních xxxxxxxx xxxx rekreační zóny xxxxxxxx především x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx zeleně xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx útvarů se xxx využít xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jen xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
XXX XXXX
XXXXXXXX SÍTĚ XXXXXXXXX XXXXXX
§28
(1) Xxxxxxxx sítě musí xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx přepravu v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx poslání jednotlivých xxxx xx nesmí xxxxxx změnit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx se musí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xx xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxx umístit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§29
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Vzdálenost xxxxxx vozovky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 20 x od xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx od xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Trasa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx umožnit xxxxxxxx každé xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx místních xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx motorová vozidla. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odstavné plochy.
(3) Mezi xxxxxxx xxxxxxxx místních xxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedlejší, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx území.
(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxx xx xxxxxx frekvencí xxxxxxx se xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx musí zřizovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxx vozidla x celostátní dráhou xxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x celostátní xxxxxx xxxxxxxx významu xxxx x xxxxxxx.
§30
Xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx nesmějí procházet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hlavními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s obytnými x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx městských xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zřizovat xxx x xxxxxxx xxxxxx x poblíž rozsáhlých xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, lokomotivní x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§31
Xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx vzletové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevedly xxxx obytnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx musí zajistit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sídelního xxxxxx.
XXX XXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
§32
Xxxxxxxxxx
(1) Kanalizace na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zřizuje jako xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod.
(2) Xxxxxxxx xx má xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx směru xxxxxxx toku x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxxxx. Xxxxxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx xx zabezpečovat xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§33
Vodovody
(1) Xxxxxxx sídelní xxxxxx musí mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vodu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kapacitně xxxxxxxxxxxx jinými xxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx útvaru xx xxxxxx koncentrace průmyslové xxxxxx, má xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx vodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zástavby sídelního xxxxxx xx rozdělí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx požadovaným hodnotám.
(4) Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx sídelního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§34
Elektrické xxxx
(1) X xxxxxxxx zónách xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx elektrická xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kabely. Xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Vedení xxxxx xxxxxxxx napětí xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx velmi xxxxxxxx napětí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§35
Rozvody xxxxx
(1) X xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx tepla x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx zem.
§36
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x obytných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxxxxx xxxxxxxxx urbanistickému x architektonickému xxxxxx xxxxxxxxxxxx zón xxxxxxxxx xxxxxx xxx dodržení xxxxx typizace.
(3) Xxxxxxxxx se umisťují xxxx xxxx xxxxxx xxxx.
§37
Telekomunikační xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x sídelních xxxxxxxx se mají xxxxxxx xxx xxx.
(2) Xxxxxxx telekomunikační xxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxxx útvary, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXX STAVEB
§38
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x uspořádáním xxxxxxx územních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx.
§39
Xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx staveb a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.
DÍL XXXXX
XXXXXX XXX XXXXXXX
§40
(1) Xxxxxx xxx bydlení xxxx xxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x rodinné xxxx.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výjimečně ve xxxxx krajině. X xxxxxx zónách xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nevyhnutelně xxxxxxxx xxxxxx pro bydlení.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pojetí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvoji xxxxxx zóny. Obdobná xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx vztahu x xxxxxxx komunikacím x k rozvodným xxxxx.
§41
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ochrany x xxxxxxx obrany. Xxxx-xx v některé x xxxxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx výška xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx vzájemných odstupů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44. Xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx určují xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx bydlení x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx má xxx xxxxxxx 6 x.
§42
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravé xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx podlahových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkové plochy xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.
(3) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx svým stavebně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vybavením xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Byt xxxx xxx obytný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx hygienu x xxx umístění xxxxxxxxx xxxx. Rozsah x xxxx vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx místnost je xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxxxx určena x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 8 m2; xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx místnost, xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 12 x2;
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 2,5 x, v xxxxxxxx 2,3 x; u xxxxxxxxx se xxxxxxxxx stropy musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx;
x) přímé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
e) xxxxx xxxx dostatečně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
f) xxxxxxxxxxx tepelnou x xxxxxxxx xxxxxxx obklopujících xxxxxxxxxx.
Oddíl první
Xxxxxx xxxx
§43
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx zejména xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx kočárků. Xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxx zařízení xxx xxxxxxxx x xxxx vybavení xxxxxxxx xxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxx domů charakteru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx umístěné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se dokončí xxxx xxxxxxxxx prvého xxxxxxxx domu xxxx xxxxxxx.
(2) Každý xxxxxx xxx xxxx xxx zařízení pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx odpadky není xxxxxxxx x xxxx, xxxx xxx v xxxxxxxxx vzdálenosti xx xxxxxxxx domu x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx být xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx domů xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxx xxxxx
§44
(1) Rodinný dům xx xxxxxx, xxxxx xxxx stavebním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx bydlení, x x níž je xxxx xxx polovina xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Rodinný dům xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx byty x nejvýše xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Vytváří-li xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx volný prostor, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx být 10 x, nesmí xxxx xxx xxxxx než 7 x.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domů xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nesmí xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx menší xxx 3 x. Xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rodinného xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx společné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 2 m.
(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx, xxx xxxxx dodržet xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rodinými xxxx xx na 4 x, pokud x xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx stěn nejsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx případech xx nemusí uplatnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnějšími xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx apod.
§45
(1) Xx stavebních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které plní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v rodinném xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zvláštních předpisů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, požárních x xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rodinný xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxx chov xxxxxxxx xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx domů, xxx xxxxx xxxxxx takových xxxxxx je hygienicky xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx umisťované na xxxxxxxxxx pozemcích xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx ustanovení §44.
§46
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx rodinných xxxx xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx mít xxxxxxx xxx ukládání xxxxxx, xxxxxxxx, praní x sušení prádla, xxxxxxxxx xxxxx. Musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx nezastavěných xxxxxxxx xxxxxxx rodinných xxxx se zřídí xxxxxxxxx xxxxx.
DÍL DRUHÝ
XXXXXX XXXX PRO XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
§47
(1) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, rekreační chaty x xxxxxxxxxx území xxxxxxxxxxx sídelního útvaru x zahrádkářské xxxxx.
(2) Rekreační xxxxx x zastavěném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxx stavební úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx využívány x xxxxxxxx bydlení (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").
§48
(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx mohou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx.
(2) Chatové xxxxx nesmějí narušovat xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pozemky xxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx území.
§49
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx venkovských xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyhovují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx pro bytovou xxxxxxxx.
§50
Xx xxxxxxxxx chalupy xx xxxxx upravit, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx venkovského xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osídlení x byla x xxxx xxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxx.
§51
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx umísťují xxxxxxxxx v zahrádkových xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx umísťují xx xxxxx sídelního útvaru x obytné nebo xxxxxxxxx xxxx, popřípadě x jejich ochranných xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§52
Xxxxxxx xxxxx xxxx zahrádkové xxxxx se mohou xxxxxxx umístit x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§53
(1) Xxxxxx rekreačních chat x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx domků xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hranice xxxxxxx nejméně 5 x x xx xxxxxxxx stavby nejméně 10 m.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx mezerách, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx staveb xx xxxxxxxx hranice xxxxxxx až xx 3 x.
(3) Xx nezastavěných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rekreačních xxxx xx musí xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx má xxxxxx xxxxxxxxx ráz xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, zahrádkové xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účelovou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx se podle xxxxxxxx podmínek mohou xxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Stavby xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Mohou xx xxxxxxx xx xxxxxxx vodovod, xxxxxxxxx x xx jiné xxxxxxx rozvodné sítě, xxxxx xxxxxxxxx vyhovují.
(7) Na stavebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx doplňkovou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx pokud zajištění xxxxxx funkce xx xxxxxx hlavní není xxxxxx. Garáže xxx xxxxxx motorová vozidla xx xxxxx zřizovat xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx chat.
(8) Chatové osady xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpravidla xxxxxxx živým xxxxxx.
§54
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x krajině nesmějí xxx xxxxxxxxxx plochu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podsklepených teras xxxxx xxx 80 x2. Smějí se xxxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podkroví. Obestavěný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x podkroví xxxxx xxxxxxxxx 360 m3.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stavbě xxxxxxxx xxx chatovou xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx žumpy rekreačních xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx.
(3) Použité xxxxxxxxxx x materiály xxxx xxxx druhem xxxxxxxxx účelu užívání. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx konstrukci.
§55
(1) Xxxxxxx rekreační chaty x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, vstupů x xxxxx větší xxx 36 x2 x xxxxxxx se xxxxxxxxxx; smějí mít xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 165 x3.
(2) Xxxxxxxxxx zařízení xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxxxx musí xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx vestavěná. Xxxx xxx nepropustnou xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx chaty x krajině x xxxxxxxx xxxxxxx nesmějí xxx xxxxx x xxx jejich xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§56
(1) Xxxxxxxxx domky xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx verand, xxxxxx x podsklepených teras xxxxx xxx 80 x2. Xxxxx se xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě jedno xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Je-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxxxxx, xxxx xx na xx rekreační domky xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xx stavebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx domků xxxx xxxxxx doplňují xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx pokud x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Pozemky xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§57
(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xx rekreační xxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxxxx §56 xxxx. 2 až 4.
(2) Xxx xxxxxxxx xx xx zachovat xxxxxxx ráz xxxxxx.
§58
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxx plochu xxxxxx verand, vstupů x podsklepených xxxxx xxxxx xxx 25 x2. Smějí xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx nadzemní xxxxxxx x podkroví; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx upraveným xxxxxxx xxxxx překročit 110 x3.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx mít xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx.
(3) Xxxxx xx zřizují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kratší než xxx let, xxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx společné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx úkryt před xxxxxxxxx.
(4) Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osad xx nesmějí zřizovat xxxx xxxxxx stavby x garáže.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx oplotit průhledným, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
XXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX VYBAVENÍ
§59
(1) Stavby xxxxxxxxxx vybavení a xxxxxx jednotlivé xxxxxxxx xx musí dispozičně xxxxx tak, aby xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, bezpečnost xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pohoda xxxxxxxxxxx.
(2) Všechny xxxxxxxx xxxxxx občanského xxxxxxxx musí mít xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxxx shromažďování diváků xxxx návštěvníků, se xxxxxxx jejich nepřekročitelný xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx shromažďovacího xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx
§60
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx zónách městských x venkovských xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx zónu lze xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxx xx xx způsob xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§61
(1) Xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poloze x příznivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxx.
(2) Stavby xxx školství xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx komunikacích.
(3) Xxx umisťování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx všeobecně xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx významu xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, nezastavěné xxxxxx xxxx.
§62
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx staveb xxx školství xxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx době. Xxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí školní xxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx učebny x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 x.
(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx samostatné xxxxxx xx hospodářských xxxxxxxx a xxxxxxxx x nim.
(4) Xxxxxxx zejména mateřských xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx součást xxxxxx odstavná plocha xxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxx.
§63
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx provozních celků xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x hygienických požadavků. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx školství xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zařízeními xxx podávání jídel x podle potřeby xxx xxxxxx xxxxxx.
§64
(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxx společenskému xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx obecenstva xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx motorová xxxxxxx.
§65
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x nástupních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Umístění xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx prostorů nesmí xxxxxxxxx vnitřní xxxxxx x musí být x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§66
Pomníky, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx tak, aby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx význam, xxxxxx xxxxxxxxxx architekturu okolí x působily esteticky.
Oddíl xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
§67
(1) Xxxxxx xxx zdravotnictví x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxx xx umístí xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx způsob xxxxxxxxx xxxx nezbytně vyžaduje.
§68
(1) Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx zdravotně nezávadné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx celodenně xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx vnějšímu xxxxx x začleněny xx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx střediska, polikliniky, xxxxxx xxxxxxxx péče, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx polohách xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx odstupu od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komunikací.
(3) Zdravotnická xxxxxxxxx xxxxxx průmyslových xxxxxx xx musí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxx xxx mládež xx xxxx umístit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx mohou xxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dětí xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx staveb odstup xxxxxxx 10 m.
(5) Xxxxxxxx staveb xxx xxxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx vozů xx xxxx zajistit xxxxxxxxxx napojení na xxx místních komunikací.
(6) Xxx návštěvníky x pracovníky xx xxxxx jako součást xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§69
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x sociální xxxx xxxx zabezpečit xxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní a xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx části x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Stavební xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxx zdravotnictví x xxxxxxxx péči xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřídí sadová xxxxxx.
(3) Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxxxx prostorů i xx sousedních xxxxxx.
(4) Stavby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxx ve funkčních xxxxxxxxxx řešit a xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xx zdravotnických xxxxxxxx se smějí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx kanalizace xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx řádu. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízeních.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx elektrické xxxxxxx, xxxx mít vlastní xxxxxxxx xxxxx umístěný xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Na xxxxxxxxx xxxxx xx nesmějí xxxxxxxx bazény x xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx a veřejné xxxxxxxxxx
§70
(1) Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x veřejné xxxxxxxxxx se umisťují xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx městských x xxxxxxxxxxx sídelních útvarů.
(2) X xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx umisťují, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx vhodně doplňují. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx mají charakter xxxxxxxxx provozu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx mohou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x účinky nenarušují xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky požární xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, bezpečnosti xxxxx x technických xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx stravování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx staveb xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mají umisťovat x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X jiných xxxxxx xx xxxxxxxx xx místech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxx telefonních xxxxxxxx xx mají xxxxxxx x xxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxx.
§71
(1) Xxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx x veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx vstupem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s intenzívním xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxx musí mít xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx zásobování. Xxxx xxxxxx mají xxx x vedlejších xxxxxxxx komunikací.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx domů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vlastní xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§72
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx stravování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx prostorů xxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx povahy xxxxxxx samostatná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.
Oddíl xxxxxx
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
§73
(1) Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx umisťují x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve volné xxxxxxx.
(2) Stavby xxx xxxxxxx ubytování x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx umisťují xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx sídelních útvarů.
(3) X průmyslové xxxx sídelních útvarů xx mohou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx zóny xxxx xxxx výstavby xxxxxx xxxxxx vyžaduje.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hlavní xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx a úroveň xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx druhu ubytování x xxxxxxx xxxxxx x daném zařízení.
§74
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx apod.) xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrazných.
(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx mít na xxxxxxxx xxxxxxx řešené xxxxxxxx plochy xxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxx xxxxxx. Musí mít xxxxxxxxxx vstup xxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx.
(3) Provozní xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx musí xxx xx xxxx xxxxxxxxxx odděleny a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hygienickým xxxxxxxxx.
§75
(1) Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx.) se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx volné xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozptylové xxxxxx x musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zásobování. Xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx motorová xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx musí být xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§76
(1) Xxxxxx xxx dočasné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx bez xxxxxx (xxxxxxx tábory, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx apod.) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx krajině. Xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxx x sídelních xxxxxxxx, xxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (umývárny, xxxxxx, xxxxxxx) xxxxxxxxx, musí xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx se xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx vody x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx svedeny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, u xxxxx xx předpokládá xxxxxxxxxxx xxxxxxx, musí se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx vozidla.
(6) Xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výchovu, xxxxxxxx ohně apod., xxxxxxxx xx prostorů xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
§77
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x sídelních útvarech xxxx ve xxxxx xxxxxxx.
(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx především x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx tělesné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky.
§78
(1) Xxxxxxxx stavby xxx xxxxxxxx výchovu se xxxxxxxx x xxxxxx xxxx v místech, xxx xxxxxxxx hluk xxxxxxx xxxxxxxx okolí. Xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tlumení xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx plynulý x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx staveb xx xxxxx xxxx xxxxxx součást odstavné xxxxxx pro motorová xxxxxxx.
§79
(1) Xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx tělesnou xxxxxxx xxxx stavebně xxxxxxxxx pravidlům pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx návštěvníky musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx návštěvníky a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx hygienickým xxxxxxxxx.
Oddíl šestý
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
§80
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx sídelních xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx a garáže xxx xxxxxx xxxxxxx xx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpokládanému xxxxxx xxxxxxxxxx.
§81
(1) X obytné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla. Xxxxx xx umístit x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx účelová vozidla (xxxxxxxx apod.) s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zónách.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx umisťovat xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx xx xxxxx krajině, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx autobusy a xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla.
§82
(1) Xxxxxx se xxxxxxx xxxx samostatné stavby xxxx jako součást xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxx umístit x xxxxxx vzdálenosti od xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx garáží x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rušit plynulost xxxxxxxxxx xxxxxx.
§83
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hmot xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx sídelních xxxxxx, xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hromadných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx čerpacích xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx čerpacích xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxxx, požární bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx x povrchových xxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx
§84
(1) Xxxxxx xxx xxxxxx a řízení xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Stavby xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx umisťovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx okolí xxxx xxxxxxxxx společenskému xxxxxxx xxxxxx.
(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
XXX XXXXXX
XXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXX
§85
Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, reklamu x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tabule, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx účelům, xx xxxxx umístit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx provádí xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx zdrojem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.
§86
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzhled xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx x zařízení se xxxxxxx umisťovat v xxxxxxxxx značek x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx silniční, železniční, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx. Xx těchto xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx úpravou xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx chráněných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx okolí.
(4) Xxxx se xxxxxxx umisťovat xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx drah, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) V xxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxxxx míst přírody, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx smějí xxxxxxx xx předchozím xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx.
XXX PÁTÝ
XXXXXX XXX VÝROBU X XXXXXXXXXX
Oddíl xxxxx
Stavby xxx xxxxxxx
§87
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xx umisťují především xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x v obytné xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xx výrobní xxxx xx soustřeďují xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx ochranným pásmem xxxxxx xx přípustnou xxxx.
(3) X xxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřesáhnou xxxx xxxxxxxxxx xxx obytnou xxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx, xxxxx k utlumení xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadují xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx.
§88
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízením se xxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x jemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxxxx komise pro xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx energetického xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxx stavby xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a stavby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx energetickým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxxx československé xxxxxx xxx atomovou energii.
§89
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx požadavkům.
(2) Xxxxxx xxx průmysl xx xxxx xxxxxx xxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hlavní xxxxxx, provozy pomocných xxxxx, provozy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sklady xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, stavby xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení, xxx xxxxxxxx stravování apod.
(3) Na xxxxxxxxx xxxxxx xxx průmysl xx xxxxxxx umístit xxxxxx xxx bydlení.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dálková xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§90
(1) Xxxxxxxx staveb xxx xxxxxxx na síť xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Napojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx komunikace musí xxxxxxx xxxxxxxxx potřebám xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxx trasy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavních xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx.
(4) X každé xxxxxx pro průmysl xx xxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx řídí počtem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směny x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx zabezpečují xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxx samostatná xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx vozidla.
(5) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx komunikací.
§91
(1) Xxxxxxx a srážkové xxxx xx musí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadavkům xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vodních xxxx.
(2) Každá stavba xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vodu x veřejného xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody xx xxx xxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pokrýt xxxxxxx vody xxx xxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxx stavba xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zabezpečen xxxxx xxxxx vody.
(4) Stavby xxx xxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxxxxxxx zužitkovatelné xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx musí xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx sítí xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podél xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx společných xxxxxxx, xxxxxxxx podzemní xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§92
Xx xxxxxxxxxxxxx plochách xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx nepříznivých xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
§93
(1) Xxxxxxx prostory xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx x velkým xxxxxxx tepla, páry, xxxxx, xxxxxx xxxx. xx xxxx světlá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Šířky, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zatížení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx odstupy xxxx technologickými xxxxxxxxxx x mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí umožňovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x provozech s xxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx látkami, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx bez xxxxxxx osvětlení xxxx x uměle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxx jen xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x technických xxxxxxxx.
§94
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx) x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx) xx musí xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prostorech. Xxxxx se umístit x x prostorech xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přímého xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxx xxxx zabezpečeno xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, chemickými xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, zářením xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx síť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxx zemědělství
§95
(1) Stavby xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx především xx xxxxxxx zóně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx také x xxxxxx zóně.
(2) Ve xxxxxxx xxxx venkovských xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rušivé xxxxxx xx přípustnou xxxx. Xxxxx-xx xxxx dosáhnout xxxx xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxx apod.), xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxx zóně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx mohou umisťovat xxxxx xxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx pro živočišnou xxxxxx xx mají xxxxxxxx x xxxxxx xxxx rušit.
(4) Xxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sídelních xxxxxx se xxxx xxxxxxxx rušit.
(5) Xxxxx se stavby xxx zemědělství sdružují xx stavbami xxx xxxxxxxxxx průmysl, musí xxxxxxxx xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxx xxxxxx.
§96
(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zóně, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soustředily provozy xxxxxxxxxx xxxxxx, provozy xxxxxxxxx xxxxx, sklady xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx zemědělských xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hygienickými x xxxxxxxxxxxxx. Rozmístění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx světlem x provětrání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Stavby xxx xxxxxxxxxxx umístěné x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx komunikace, dálková xxxxxxxxxxx x telekomunikační xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxx bydlení xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx volné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx nezbytně vyžaduje.
§97
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účelovou xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx silnice.
§98
(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z vlastního xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx vody, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroj užitkové, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xxxx vodovodní xxxxxxxx xxxxxxx pokrýt xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zabezpečen xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx speciální xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxx apod.) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nádržích se xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
§99
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xx kanalizace, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svody. Přitom xx musí xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx chemikáliemi xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, ropnými xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx, odpadky živočišné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx svedeny xx xxxxxxxxxxxxx jímek xxx xxxxxxx tak, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kanalizací, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zápachu xx xxxxxxxxxx míru.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zařízení xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx fekálií.
§100
Ve xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx elektrického proudu x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx elektrického xxxxxx xx xxxxxxx xxxx nad závodovými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx.
§101
(1) Xxxxxxx prostory pracovišť xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx obrany, xxxxxxxxxxx xxxxx x technických xxxxxxxx.
(2) Šířky, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohyb xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x podle xxxxx xxxxxx x pohyb xxxxxx. Stanice xxxxxxx xxxxxxx se umístí xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx závodových xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle svého xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Karanténní x izolační xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§102
Xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx zeleň; xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxx. Xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx třetí
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
§103
(1) Xxxxxx xxx skladování se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zóně, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx samostatné stavby xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx průmyslových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx zemědělské xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pásmy xxxx jinými opatřeními xx přípustnou xxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hmot xxxx xxxxxxxxxx s xxxx vyžadují ochranné xxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx útvaru, xxxx xx umístit ve xxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx umístit xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hospodářství.
§104
(1) Xxxxxxxxxx stavby pro xxxxxxxxxx se musí xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace, xxxxxxxxx na celostátní xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx připojovacím xxxxxx.
(2) U xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plochy xxx motorová xxxxxxx.
§105
(1) Xxxxx samostatná stavba xxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vodu x xxxxxxxxx vodovodu xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxxxxx skladování x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx samostatný xxxxx xxxxxxxx xxxx.
§106
(1) Xxxxxxxx vody na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx skladování xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povrchovými xxxxx. Xxxxxx se musí xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx míru znečišťovány xxxxxxxxxxxx hmotami nebo xxxxxxxxxx x nimi.
(2) Vody používané xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výrobky nebo xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx musí podle xxxxxx znečištění xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hmot, zejména xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod.
§107
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Podle významu xxxxxx se xxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§108
(1) Xxxxxxxxxx staveb xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx samostatných plochách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, staveb xxx xxxxxx a xxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x telekomunikační vedení x xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx bezpečně xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxx pro xxxxxxxxxx hmot x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx musí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx val xxxx xxxx odpovídající xxxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx musí xxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranná pásma.
§109
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx staveb xxx skladování musí xxxxxxxx xxxxxxxxx hygienické, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxxx zařízení.
(2) Xxxxxxxxx se vybaví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.
§110
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx x odpovídající xxxxxxxx. Mohou se xxxxxxx x v xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxx míře zabezpečeno xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
Oddíl čtvrtý
Xxxxxx pro těžební xxxxx
§111
Stavbami xxx xxxxxxx práce xxxxx xxxx vyhlášky xx rozumějí stavby, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dobývání.
§112
Stavby xxx xxxxxxx xxxxx xx umisťují xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§113
(1) Xxxxxxxxxx staveb xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, přenosu energií, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obrany, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxx požadavky.
(2) Xxxxxxxx-xx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, výsypkové xxxx odvalové xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx těžební xxxxx rušivými účinky xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx práce xxxxxxx procházet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dálková xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x přivaděče xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx v xxx xxxxxxx xxxxxxxx stavby xxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx pro těžební xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx vytěžených xxxx nebo odpadů xxxxxxxxxxx nákladová motorová xxxxxxx, zřídí xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x odpadní xxxx xx xxxx x prostoru xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a hygienicky xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x těžbě xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Vyžaduje-li to xxxxxxxxxx, musí xx xxxxxxxx těžebních xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(7) Hygienická x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx v potřebné xxxxxxxx x v xxxxxxxxx vzdálenosti od xxxxxxxxx.
DÍL XXXXX
XXXXXX XXX XXXXXXX, XXXXXX ENERGIÍ X XXXXX XXXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxxxx
§114
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx dodržovat podmínky xxxxxxx vodních xxxxxxx x toků, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; nesmějí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bránit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x účinky dopravy (xxxxxx, výfukovými xxxxx x vibracemi) xxxxxxxx xxxxxxxxx životní prostředí.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx ruší xxx krajiny, se xx xxxxx nich xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozu.
(3) Xxxxx x xxxxx cesty xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx silnice se xxxx provést xxxxxx xxxxx se zpevněným xxxxxxxx.
§115
(1) Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx odpovídajícími xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožňovat xxx užívání xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ukládání souběžných xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx tato vedení.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx bezpečně xxxxxxxx od xxxxxxx. Xxx zanedbatelném xxxxxxx xxxxxxx se může xxxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx, společná pro xxxx a xxxxxxx.
§116
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky.
(2) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx místních xxxxxxxxxx xxxx být svedeny xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx povrchové xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvádět otevřenými xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
§117
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x krajině xx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx uvést xxxxxxx trasy do xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx označit x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx náležitě xxxxxxx xxxx oplotit.
§118
(1) Xxxxxx pro rozvod xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod ochranné xxxx zeleně xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx vedení mají xxx v největší xxxxx míře soustředěna xx společných nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx).
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx dodržovat požadované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopravy.
Oddíl třetí
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
§119
(1) Xxxxxxxx staveb xxx xxxxx hospodářství xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx vodní xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, vodovody, xxxxxxx xxx, xxxxxxx stanice, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx., xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Kde xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx zpravidla xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
DÍL SEDMÝ
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
§120
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zeleně.
(2) Způsob úpravy xxxxx xxxxxx, volba xxxxx xxxxxxxxxx, keřů, xxxxxx xxxx. xx xxxx účelovým posláním, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
§121
Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx čtvrtiny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Veřejné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x umělým xxxxxxxxxx. Xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
XXX XXXX
XXXXXX X ZAŘÍZENÍ XXX CIVILNÍ XXXXXX
§122
Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx obrany xx xxxxxxxxx umisťují x obytných a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx zvláštních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx útvarů xxxx i xx xxxxx xxxxxxx.
§123
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů se xxxxxx prostory xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx x xxxxxx v xxxx xxxxxx pohotovosti xxxxx nebo se x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obrany.
(2) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxx odpovídat požadavkům xx xxxxxxxx xxxxxxx x požadavkům xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx x zařízení xxxxxxx obrany a xxxxxx technická x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxx xx navrhují x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§124
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od staveb xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro výrobu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX
§125
Xxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx pro všechny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx a čase, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Výkopy x xxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zabraňovat xxxxxxxx xx vchodům x xxxxxxx xxxxxxxxxx staveb x pozemků.
(3) Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dostatečně xxxxxxxx x kapacitně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx energetické, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxx se může xxxxxxx bezpečnost xxx xxxxxxxxx zemních prací, xxxx které mohou xxx zemními pracemi xxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§126
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx zakládání xxxxxx se xxxx xxxx xx xx, xxx xx neohrozila xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pozemků. Zejména xx xxxx xxxxxxxx xxxxx vyvolané zakládáním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozemků xxxxxxxx k zastavění x xx xxxxx xxxxxxxxxx vod.
(3) Xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx se xxxxx xxxxx stavbou xxxxxxx, xx musí zabezpečit xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx staveb existující xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx systém, xxxx xx bezodkladně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxx.
§127
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Stavby xxxx xxxxxx xxxxx xx musí xxxxxx, xxxxxxxxxx x přemisťovat xxx, xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxx okolí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, vodovodní x xxxxxxxxxxx sítě xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§128
Základy
(1) Xxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx podloží staveb xxxxxxxx vyvozované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x užitným xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx třeba xxx xxxxxxxxx stability xxxxxx, xxxx xx založit x nepromrzající xxxxxxx.
§129
Nosné xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyvozovanému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vlivy x tato zatížení xxxxxxxx do xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx statickým xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx průkazu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx půdy, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto staveb xxxx obvyklé.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x dosahu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kladené na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx x daném území.
§130
Xxxxx, xxxxxx x stropy
(1) Stěny, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxx vykazovat xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnosti.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§131
Střechy
(1) Xxxxxxx staveb xxxx zachycovat x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Střešní xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x účinkům.
§132
Xxxxxxxxx
(1) Schodiště musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx druhu xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx se musí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§133
Xxxxxx
(1) Komíny xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do volného xxxxxxx a odolávat xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xx musí xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx tuhé x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx jejich čištění.
§134
Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x kanalizace xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx užívání staveb xxxxx xxxxxx xxxxx x potřeby.
§135
Xxxxxx
(1) Xxxxxx podle xxxxx a xxxxxxx xx xxxx vybavit xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.
(2) Výtahy musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§136
Společné xxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx umístění se xxxx vybavit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§137
Technologická xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx staveb včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx musí xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bezpečnost práce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx bezpečnost, ochranu xxxxxx x ochranu xxxxxxxxx prostředí.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§138
(1) Xxxxxx technické, xxxxxxxxxxxx, architektonické, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, technicko-hospodářskými xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx hygienickými, požární xxxxxxx, civilní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dne 12. xxxxx 1976 xx. 3501/32/66 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x. 9 xx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x r. 1966.
§139
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1976.
Xxxxxxx:
Xxx. Šupka x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 83/76 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1976.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
45/79 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje vyhláška x. 83/76 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx
x účinností xx 1.5.79
376/92 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 83/76 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 45/79 Xx.
x xxxxxxxxx xx 17.7.92
Xxxxxx xxxxxxx x. 83/76 Sb. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 137/98 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1998.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 238/1991 Sb., o xxxxxxxx.
Xxxxx XXX x. 62/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx XXX x. 311/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx SNR x. 494/1991 Sb., x xxxxxx správě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Vyhláška xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx XX x. 401/1991 Xx., x programech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/1992 Sb., o xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XX x. 521/1991 Xx., x xxxxxx evidence xxxxxx.
Opatření Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx Kategorizace x xxxxxxx odpadů (xxxxxxxxx x xxxxxx 69/1991 Xx.).