Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2000.


Zákon, kterým se mění zákon č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
311/99 Sb.
Přechodná ustanovení Čl. II
Zmocnění Čl. III
Účinnost Čl. IV
311
XXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxxx 1999,
xxxxxx xx mění zákon x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
Xx. X
Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 325/1993 Xx. x xxxxxx č. 85/1994 Xx., xx mění xxxxx:
1. §1 xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 1) xx 3x) xxx:
"§1
(1) Xxxxxx xxxxxxxx orgány jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxx xx xxxx příjmy, xxxxxx xxxxxx příslušenství, a xxxxxxxxx poplatků xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,1)
x) spravují xxxxxx; správou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovaných xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"). Stanoví-li xxx xxxxxxxx právní předpis, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx finanční xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"),
x) provádějí xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx,2)
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx odvody, xxxxxxxx, xxxxxx, úplaty, pokuty x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní správy x které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx, rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx okresních úřadů x xxxxxxxx fondů Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2x)
x) rozhodují x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx spravovaných xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2x)
x) provádějí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,3)
i) xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x),3x),3x),3x),3x) x 3f) xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxx finanční orgány, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx se rozumí xxxxx zjišťovat u xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, okresních xxxxx, xxxxxxxx podniků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxx hospodaření x majetkem státu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich finančních xxxxxx ke státnímu xxxxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx státním xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xx zjišťuje, xxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, rozpočtů okresních xxxxx a rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondů Xxxxx republiky.
1) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 255/1994 Sb.
1x) §30 xxxxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).
2) Zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2x) Xxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2b) §21 xx 25 xxxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx x. 265/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §8 xxxxxx x. 303/1993 Xx., x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3x) §10x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx. §17 xxxxxx x. 549/1991 Sb., x soudních poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1995 Xx.
3x) Xxxxx č. 202/1990 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3x) §7 xx 13 xxxxxx č. 136/1994 Xx., o xxxxxxx a značkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákona x. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů a xx znění xxxxxx x. 95/1996 Sb.
3x) Xxxxx x. 61/1997 Xx., x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx o xxxx) x xx xxxxx zákona x. 129/1999 Sb.
3x) Xxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).".
2. §3 xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 4) a 4x) xxx:
"Xxxxxx xxxxxxxxxxx
§3
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,4) řídí xx xxxxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx právnické xxxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx pobytu.4a)
(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3x) při výrobě, xxxxxx, skladování x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx příslušný územní xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx vyráběn, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx.
(3) Provádět xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx barvení x xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,
b) xxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pouze značené xxxxxxxx,
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti.
4) Xxxxxxxxx §4 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §7 a 8 zákona x. 71/1967 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
4a) Zákon x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §4 se xxxxxxxx 6 zrušuje x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5.
4. Poznámky xxx čarou č. 5), 6) x 7) xx zrušují.
5. §5 xxxxxx xxxxxxx a poznámky xxx xxxxx x. 4x) xxx:
"Xxxxxxxx xxxxx
§5
(1) Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vymezeny x příloze x. 1 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx nemění, xxxxx-xx x rozdělení nebo xxxxxxxx xxxx4x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
4x) Xxxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. §6 xxx:
"§6
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxxx xx vymezených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) x x), x výjimkou xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx k jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgány.3b)
(2) Xxxxxxxx úřady uvedené x xxxxxxx x. 2 k xxxxxx xxxxxx xxxx provádějí
x) xxxxxx xxxxxx,
x) kontroly xxxxxx xxxxxx poplatků, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgány,3b)
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, poplatků, xxxxx, xxxxx, pokut x penále, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx okresních xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxxx xxxxxx x okresními xxxxx.".
7. X §8 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx, xxxxx x územní xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx vymezeny x xxxxxxx č. 3 x tomuto xxxxxx.".
8. V §8 xxxx. 2 xx xxxx druhá zrušuje.
9. X §9 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x) x 7x) zní:
"b) xxxxxxxx správu daní x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,7a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,7x)
7x) Zákon x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) §36 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 323/1993 Xx.".
10. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3)", tečka xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx f) až x), která xxxxx:
"x) xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx v xxxxx své xxxxxxxxxx,2)
g) rozhoduje x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v konkurzním xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2x)
h) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úkony, které xxxxx patří do xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.".
11. X §10 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dotací x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx x přestupcích".
12. X §11 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,7x) xxxxxx vyhledávací xxxxxxxx,7x)".
13. X §11 xxxxxxx d) xxx:
"x) x xxxxxxxxxxxx případech provádí xxxxx, které xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx se může xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,".
14. X §11 xxxx. x) xx slovem "xxxxxxxxxxx" xx xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x za slovo "xxxxxx," se doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx působností,".
15. X §11 se xx konci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx zní:
"x) zpracovává údaje xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
16. X §12 xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x) xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7d) x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx.
7d) Xxxxxxxxx §24 xxxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §17 až 20 x §51 obchodního xxxxxxxx, §73 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §12 odst. 2 xxxx. f) xxxxxx x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 148/1998 Xx., o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 164/1999 Xx.".
17. §13 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8) zní:
"§13
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx při výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §1 odst. 1 x používají xxxxxx pravomocí, které xxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, daňovou x xxxxxx poradenskou xx podobnou xxxxxxx xxx xxxxxx subjekty x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, revizory xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx členy, členy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, prokuristy, xxxxxxxxxxx x správci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.8)
8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, xxxxx x. 524/1992 Xx., o xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 77/1997 Xx., x státním xxxxxxx, zákon x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
18. Xx §13 xx xxxxxxxx xxxx §13x x 13x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§13a
Xxxxxxxx průkaz
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1, prokazují své xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 k xxxxxx xxxxxx.
§13b
(1) Xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle §1 xxxx. 1, x xxxx pomoc xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, náleží xx škodu, pokud xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx; náhrada xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x poškozeného k xxxx xx zdraví xxxx xxxxx, určí xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx pracovníků.
(3) Xxxxxxxx ředitelství poskytne xxxxxxx x za xxxxx xx xxxxxx, xxxxx poškozenému xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx xx xxxxx skutečná xxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; není-li to xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx může xxx přiznána i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nové xxxx náhradou xx xxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx škoda xxxxxx, jež poskytla xxxxx xxxxx odstavce 1.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství nahradilo xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
19. §15 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9) xxx:
"§15
Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů upravují xxxxxxxx právní xxxxxxxx.2),3),7x) x 9)
9) Xxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).Xxxxx x. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx xxx čarou č. 10) xx xxxxxxx.
20. Xxxxxxxx se xxxxxxx x. 1 xx 4, xxxxx xxxxx:
Xxxxxxx č. 1 k xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, jehož xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obvod Xxxxx 1.1)
Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxx 2 xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxx Xxxxx 2.1)
Finanční xxxx xxx Xxxxx 3 xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxx Xxxxx 3.1)
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 4 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx 4 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území Háje, Xxxxxx, Cholupice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Libuš, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx a Xxxxx.1)
Xxxxxxxx úřad pro Xxxxx-Xxxxx Xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx působnost pro xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Kunratice, Šeberov, Xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx-Xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxx Prahu 5 xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxx působnost xxx obvod Xxxxx 5.1)
Finanční úřad xxx Xxxxx 6 xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Prahy 6.1)
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 7 xx xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxxx Prahy 7.1)
Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 8 xx xxxxxx x Xxxxx vykonává působnost xxx xxxxx Prahy 8.1)
Finanční xxxx xxx Xxxxx 9 xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obvod Prahy 9.1)
Finanční xxxx xxx Prahu 10 xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxx působnost xxx obvod Xxxxx 10.1)
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Lštění, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Ostředek, Petroupim, Xxxxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Přestavlky x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Bernartice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Borovnice, Xxxxxx, Čechtice, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Kralovice, Drahňovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kuňovice, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Načeradec, Xxxxx, Ostrov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Psáře, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Slověnice, Xxxx, Soutice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Tomice, Xxxxxx Xxxxxxxx, Třebešice, Veliš, Xxxxxx, Vracovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Ješetice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Olbramovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vojkov, Votice, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává působnost xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Bykoš, Xxxxxx Xxxxxx, Hudlice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Chyňava, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Korno, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx, Loděnice, Xxxxx, Xxxxxx, Měňany, Xxxxxx, Xxxxxx, Mořinka, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Jáchymov, Otročiněves, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxx xxx Skalou, Xxxxxxx, Xxxxx, Tmaň, Xxxxxx, Xxxxxxx, Vinařice, Xxxx, Xxxxxx Újezd, Xxxxx Xxxxxx, Zahořany, Železná.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Bavoryně, Xxxxxx, Broumy, Xxxxxxx, Xxxxx, Cerhovice, Drozdov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hostomice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kublov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Malá Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxx, Otmíče, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Stašov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Újezd, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Všeradice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Braškov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Bezděkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Kladno, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Stehelčeves, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Žilina.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Hořešovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Jarpice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Most, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Knovíz, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Plchov, Podlešín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Sazená, Xxxxx, Xxxxxx, Stradonice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Vraný, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zlonice, Xxxxxxxxxx, Žižice.
Finanční xxxx v Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx I, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Kruty, Jestřabí Xxxxx, Kbel, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Kolín, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Křečhoř, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Němčice, Xxxx Xxx X, Xxxxx, Ovčáry, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx X, Xxxxxxxxxxx XX, Xxxxxx, Skvrňov, Starý Xxxxx, Svojšice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx Dvory, Xxxxx xxx Labem, Xxxxxxxx Lhota, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Českém Xxxxx xxxxxxxx působnost pro xxxx Břežany II, Xxxxx Voděrady, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Kostelec nad Xxxxxxx Xxxx, Kozojedy, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Nučice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Přišimasy, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Štíhlice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Tuklaty, Xxxxxx, Vlkančice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Bříství, Cerhenice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Chrást, Kostelní Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Písková Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Sadská, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Vykáň, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Janovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Hora, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx I, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx X, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Třebešice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Čáslavi vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Bílé Xxxxxx, Xxxxxxxx, Bratčice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Drobovice, Xxxxx X, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Šebestěnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Vlačice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vrdy, Xxxxxx, Žáky, Xxxxxxxx, Xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx Janovicích xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Pohleď, Xxxxx XX, Chabeřice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx XX, Podveky, Rašovice, Xxxxxx xxx Sázavou, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Staňkovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Vlastějovice, Xxxxxxx, Zruč xxx Xxxxxxx.
Finanční xxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx, Cítov, Dobřeň, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Kadlín, Xxxxxx, Xxxxxxx, Lhotka, Xxxxxxxx, Xxxxx, Malý Xxxxx, Medonosy, Mělnické Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Nosálov, Řepín, Xxxxxxx, Xxxxxx, Tupadly, Xxxxx Borek, Vidim, Xxxxxx, Želízy.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Hostín x Xxxxxxxx, Chlumín, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kozomín, Kralupy xxx Vltavou, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Vltavou, Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Zlončice, Xxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Neratovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxx, Byšice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Nedomice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx.
Finanční úřad x Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Březno, Xxxxxxxxx, Bukovno, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Dlouhá Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Domousnice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Jabkenice, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Kovanec, Xxxxxx Ves, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Němčice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Obruby, Xxxxxx, Pětikozly, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Rokytovec, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Sudoměř, Xxxxxxxx, Ujkovice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Žerčice, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxx xxx Jizerou, Brodce, Xxxxxxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Kochánky, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Lipník, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Sedlec, Xxxxxxxx, Sudovo Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx Hlína, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Krupá, Xxxxx Xxxxxxxx, Chocnějovice, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Kněžmost, Koryta, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx Ves x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hrubý Xxxxxxx, Xxxxxx, Jíkev, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Labem, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Křinec, Xxxxxx, Lysá nad Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Dvůr, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Písty, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Seletice, Semice, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Straky, Stratov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, Činěves, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dymokury, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chroustov, Kněžice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Libice nad Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Odřepsy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Sány, Xxxxxx, Xxxxxx, Sokoleč, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vlkov xxx Xxxxxxxxx, Vrbice, Xxxxxxxxx, Xxxxx.
Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx nad Labem-Stará Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Polerady, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxxx xx xxxxxx x Praze vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Čakovičky, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Kamenice, Xxxxxxx, Klíčany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxxxx Újezdec, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Mratín, Nehvizdy, Xxxx Ves, Xxxxxx, Xxxxxxx Voda, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Veleň, Veliká Xxx, Větrušice, Vodochody, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost pro xxxx Xxxxxx, Březí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Doubek, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Křenice, Kunice, Xxxxxxxxx, Mirošovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mukařov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Sluštice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Svojetice, Xxxxx, Tehovec, Velké Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Číčovice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Dobrovíz, Dobříč, Xxxxxxxxxxxx, Dolany, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Hostivice, Hradišťko, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Jeneč, Xxxxxxxx, Jílové x Xxxxx, Jíloviště, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx, Libčice xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Měchenice, Xxxxxx xxx Brdy, Xxxxxx, Xxxxxxx, Okoř, Xxxxxxxx, Ořech, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Řitka, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Středokluky, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Přílepy, Xxxxxx, Vonoklasy, Xxxxx xxx Vltavou, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx, Xxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Bohostice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Bukovany, Xxxxxx, Čenkov, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Jablonná, Xxxxx, Xxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxx, Lešetice, Xxxxx u Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Obecnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Pičín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Višňová, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zbenice, Xxxxxxxxxx a pro Xxxxxxxx xxxxx Brdy.2)
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hlubyně, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Chrást, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rožmitál pod Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Svojšice, Tochovice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Volenice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Finanční xxxx v Dobříši xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Borotice, Xxx, Xxxxxx Dušníky, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Hřiměždice, Xxxxxxxxx, Korkyně, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxx pod Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Ouběnice, Rosovice, Xxxxxxx, Stará Xxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Dublovice, Xxxxxxxx, Klučenice, Kňovice, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxx xxx Vltavou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Prosenická Xxxxx, Příčovy, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxxx, Vysoký Xxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Bdín, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Janov, Jesenice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Kolešov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Kozojedy, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Lišany, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Olešná, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Ruda, Rynholec, Xxxxxxx, Řevničov, Senec, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Srbeč, Svojetín, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Chmelištná, Všesulov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Boršov xxx Xxxxxxx, Bošilec, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Čejkovice, Xxxxx Budějovice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Voda x Českých Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Dubičné, Dubné, Xxxxx, Habří, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Hora, Xxxxxxx xxx Vltavou, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Újezd, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Lišov, Litvínovice, Xxxxxxx, Xxxxx Lom, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Radošovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Římov, Sedlec, Xxxxxx, Xxxxx Hodějovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Úsilné, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Vráto, Xxxxxx, Zahájí, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, Čížkrajice, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxx xxx Xxxxx, Xxxxxx Sviny, Žár.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Hůrka, Xxxxxxx, Týn xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Žimutice.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx Krumlově vykonává xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxxxxxx, Brloh, Xxxxx x Xxxxxxxx, Český Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, Chlumec, Chvalšiny, Xxxxx, Křemže, Lipno xxx Xxxxxxx, Loučovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Mojné, Xxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Vyšší Xxxx, Zlatá Koruna, Xxxxxxx x pro Xxxxxxxx újezd Boletice.2)
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dolní Dvořiště, Xxxxx Dvořiště, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Netřebice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Ves, Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx pro obce Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Březina, Xxxxx, Xxxxxx, Deštná, Dívčí Xxxx, Xxxxx Pěna, Xxxxx Žďár, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Pěna, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Jarošov xxx Nežárkou, Jindřichův Xxxxxx, Kačlehy, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Řečice, Xxxxxxxx Radouň, Kunžak, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Nová Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Pístina, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Příbraz, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Staré Xxxxx xxx Landštejnem, Xxxxx xxx Nežárkou, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Světce, Újezdec, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vlčetinec, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Hrádek, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Němčice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Vydří, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Županovice.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx obce Xxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Domanín, Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Frahelž, Halámky, Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Chlum x Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx xxx Lužnicí, Xxxxxxx, Majdalena, Xxxx Xxx xxx Lužnicí, Xxxxxxxxx xxx Nežárkou, Xxxxxxxx, Ponědrážka, Rapšach, Xxxxxx, Xxxxxxx, Stříbřec, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Bácovice, Bělá, Xxxxxxx, Čelistná, Černov, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Voda, Xxxxxxxx, Xxxxx, Moraveč, Xxxx Xxxxxx, Nová Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx pod Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zajíčkov, Xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx obce Budíkov, Xxxxxx, Čejov, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Ježov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Bříště, Xxxxxxxx, Píšť, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Senožaty, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Vystrkov, Želiv.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, Bořetín, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxx, Lhota-Vlasenice, Lidmaň, Xxxxx, Xxxxxxx, Polesí, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Veselá, Žirovnice.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Buřenice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx x Xxxxxx, Xxx, Xx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Lesná, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Velká Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Písku vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Cerhonice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Drhovle, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Králova Xxxxx, Xxxxxxxxx, Lety, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Nerestce, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Orlík xxx Vltavou, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Písek, Xxxxxx I, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Temešvár, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Žďár.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Bernartice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Branice, Hrazany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Květov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vlksice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx.
Finanční xxxx v Prachaticích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Bušanovice, Xxxxxxxxx, Xxx, Xxxxx, Hracholusky, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Lažiště, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Mahouš, Xxxxxxxx, Mičovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Olšovice, Pěčnov, Xxxxxxxxxx, Radhostice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Vlachovo Xxxxx, Xxxxxx, Záblatí, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Bošice, Xxx, Xxxxx, Horní Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxx, Lčovice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx Hutě, Xxxxxx, Xxxxxxx, Svatá Xxxx, Xxxxxxxx Hoštice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Cehnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Drachkov, Drážov, Xxxxxxxxxx, Dřešín, Xxxxxx, Xxxxx Poříčí, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Chrášťovice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Krejnice, Xxxx - Xxxxxx, Kuřimany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mečichov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mutěnice, Xxxxxxxxxxx, Němčice, Němětice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Radomyšl, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Strašice, Xxxxxxxxxxx xxx Volyňkou, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Úlehle, Xxxxx, Vacovice, Velká Xxxxx, Volenice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Finanční xxxx x Blatné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Bratronice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Předmíř, Xxxxxxx, Škvořetice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Budyně, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Krašlovice, Libějovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Truskovice, Xxxxxxx.
Finanční úřad x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx Lhota, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Březnice, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx x Bechyně, Xxxxx Xxxxxx, Dolní Hrachovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Hlasivo, Xxxxxxx, Hodonice, Chotoviny, Xxxxxxxxx, Chrbonín, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Malšice, Meziříčí, Xxxxx Vožice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxx x Chýnova, Xxxx Xxx x Xxxxx Xxxxxx, Oldřichov, Xxxxxxx, Planá nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Pohnání, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Tábora, Xxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Ústí, Xxxxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxxx, Slapy, Smilovy Xxxx, Stádlec, Sudoměřice x Bechyně, Xxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Zadní Střítež, Xxxxxx, Xxxx u Xxxxx Xxxxxx, Zhoř x Xxxxxx, Xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Chotěmice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Přehořov, Xxxxxx, Roudná, Řípec, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Třebějice, Xxxxxx, Xxx, Xxxxx, Veselí xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Žíšov.
Xxxxxxxx xxxx x Domažlicích xxxxxxxx působnost pro xxxx Xxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxxx, Blížejov, Xxxxxx, Xxxxx Kubice, Xxxx, Xxxxxxxxx, Drahotín, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Hvožďany, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Koloveč, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Nevolice, Xxxx Kramolín, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Postřekov, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx.
Finanční xxxx x Horšovském Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Černovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Týn, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Mezholezy, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Brnířov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxx, Xxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Mezholezy, Xxxxxx, Xxxxxxx, Nová Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Všeruby.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Lázně, Cheb, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Plesná, Xxxxxx nad Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx.
Finanční úřad x Aši xxxxxxxx xxxxxxxxx pro obce Xx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Podhradí.
Xxxxxxxx xxxx x Mariánských Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Mariánské Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Tři Xxxxxx, Valy, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxxx Hora, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Dalovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Nejdek, Xxxx Role, Nové Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Teplička, Xxxxxxxx, Xxxxxx Pec x pro Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.2)
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Abertamy, Xxxx Xxx, Xxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx nad Xxxx, Xxxxxxxxx.
Finanční xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Útvina, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Klatovech xxxxxxxx xxxxxxxxx pro obce Xxxxxxx, Běšiny, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Jíno, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Křenice, Xxxxx, Xxxxx, Mezihoří, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nezdice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stropčice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kejnice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Malý Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Hory, Xxxxxxx, Xxxxxx, Pačejov, Plánice, Xxxxxxx, Svéradice, Xxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Čímice, Dlouhá Xxx, Xxxxxxx, Domoraz, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Horská Xxxxxx, Xxxxxx, Kašperské Xxxx, Xxxxxxx, Modrava, Mokrosuky, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx, Podmokly, Xxxxxxx, Xxxx, Rejštejn, Soběšice, Xxxx, Strašín, Sušice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Plzeň.
Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kotovice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Nebílovy, Netunice, Xxxxxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxxxxxxx, Starý Xxxxxxx, Xxxx, Střelice, Šťáhlavy, Xxxxxxxxx, Štěnovický Borek, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx.
Finanční xxxx x Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Čížkov, Xxxxxxx, Drahkov, Hradiště, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Letiny, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nekvasovy, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nezdřev, Xxxxxxxxxx, Xxxx Mitrovice, Xxxxxx, Polánka, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxxx, Spálené Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.
Finanční xxxx x Přešticích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Dnešice, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kbel, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Otěšice, Xxxxxxxxxx, Přeštice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx.
Finanční úřad Xxxxx-xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Čeminy, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Bříza, Hromnice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kozolupy, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kyšice, Ledce, Xxxx, Líšťany, Lochousice, Xxxxxxxx, Xxxxx Touškov, Xxxxxxxx, Nadryby, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Pňovany, Přehýšov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Trnová, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxxx Xxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Všeruby, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx-Xxxxx, Žilov.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx vykonává působnost xxx xxxx Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Dolní Hradiště, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxx, Kaznějov, Kočín, Xxxxxxx, Koryta, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mladotice, Xxxxxx, Obora, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Plasy, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Tis u Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Bučí, Xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Krsy, Xxxx, Xxxx, Manětín, Xxxxxxx, Xxxxxx u Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Cekov, Čilá, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Hlohovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Hradiště, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Kařez, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kladruby, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx u Radnic, Xxxxxx, Líšná, Litohlavy, Xxxxxx Xxxxx, Mešno, Xxxxxxx, Mlečice, Mýto, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Osek, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Podmokly, Xxxxxxxxx, Přívětice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Rokycany, Xxxxxxxx, Xxxx, Skomelno, Skořice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Svojkovice, Xxxxxx, Těně, Xxxxxxx, Xxxxxx, Trokavec, Xxxxx, Xxxxx u Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Veselá, Xxxxx, Volduchy, Všenice, Xxxxxx, Zvíkovec.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Březová, Bukovany, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Dolní Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Svaté Xxxx, Josefov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Poříčí, Xxxxxxxx xxx Ohří, Xxxxxxxx Údolí, Xxxxxxx, Xxxxx, Sokolov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Loket, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Vintířov, Vřesová.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Oloví, Xxxxxx, Xxxxxx, Stříbrná, Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Tachově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxx nad Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Újezd, Halže, Xxxxxxx Xxxxx, Chodský Xxxxx, Kočov, Lesná, Xxxxxxx, Xxx x Xxxxxxx, Xxxxxx, Obora, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Bor, Xxxxxx, Xxxxxx, Rozvadov, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Kozolupy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Kšice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Prostiboř, Xxxxxx, Xxxxxxx, Sulislav, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro obce Xxxxxxxxxx, Častolovice, Česká Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Horní Police, Xxxxx, Xxxxxxx, Kvítkov, Xxxx Oldřichov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Dubá, Chlum, Xxxxxxxx, Xxxx, Okna, Xxxxxxxx, Skalka x Xxxx, Xxxxxx, Tuhaň, Xxxxxxxxx, Ždírec.
Finanční xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hamr na Xxxxxx, Jablonné x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Noviny xxx Xxxxxxx, Pertoltice xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx pod Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxx Xxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx Lípy, Xxxxx x Čechách, Slunečná, Xxxxxxx, Svor.
Xxxxxxxx xxxx x Děčíně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Dobrná, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Kámen, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Stráň, Xxxxxxxxxxx, Xxxx Veleň, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Šachov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Velká Bukovina, Xxxxxxxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Dolní Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Doubice, Xxxxx Podluží, Xxxxxxxx, Xxxxxxx pod Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Krásná Lípa, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Mikulášovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Varnsdorf, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx vykonává působnost xxx obce Xxxxxxx, Xxxxxx, Boleboř, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Otvice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Strupčice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Všestudy, Xxxxxx Xxx, Výsluní.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Domašín, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Mašťov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Veliká Xxx, Xxxxxxx.
Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx vykonává působnost xxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Nisou, Janov xxx Xxxxx, Jenišovice, Xxxxxx xxx Nisou, Xxxxxxxxx, Nová Ves xxx Xxxxx, Pulečný, Xxxxx, Xxxxxxx u Xxxxxxxx xxx Nisou.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx pod Xxxxxxx, Xxxxxxx Důl, Xxxxxxx, Xxxxx, Smržovka, Xxxxxxx, Velké Hamry, Xxxxx Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Železném Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Držkov, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Loužnice, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Železný Brod.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx vykonává působnost xxx xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Čtveřín, Xxxxxx Xxxx, Hlavice, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Hrádek xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Důl, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Kryštofovo Xxxxx, Křižany, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxx, Paceřice, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxx, Světlá xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Žďárek.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Řasnice, Frýdlant, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Jindřichovice xxx Xxxxxx, Krásný Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Nové Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Finanční xxxx x Litoměřicích xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Bohušovice nad Xxxx, Xxxxxx, Brozany xxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dolánky nad Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Kamýk, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Labem, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Ploskovice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Sulejovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost pro xxxx Xxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Křesín, Libochovice, Xxxx, Martiněves, Mšené-lázně, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Sedlec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Velemín, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Žabovřesky xxx Xxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Bříza, Xxxxxxxx, Černěves, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Horní Xxxxxxxxx, Hoštka, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Krabčice, Xxxxxxxxx, Libkovice xxx Xxxxx, Libotenice, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Oleško, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Vražkov, Xxxxxx, Xxxxxx, Židovice.
Xxxxxxxx xxxx x Lounech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx x Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hříškov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chožov, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Líšťany, Xxxxx, Nová Ves, Xxxxx, Opočno, Panenský Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Raná, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Veltěže, Vinařice, Xxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Kryry, Lubenec, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Rohozec, Podbořany, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Žatci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, Blažim, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lipno, Xxxxxx, Měcholupy, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Žatec, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Bečov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Březno, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Želenice.
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Jiřetín, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx, Litvínov, Xxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx x Horách.
Xxxxxxxx xxxx v Teplicích xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxxxx, Bystřany, Xxxxx, Xxxx, Háj x Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Kladruby, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Moldava, Novosedlice, Xxxx, Proboštov, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx.
Finanční úřad x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx pod Xxxxxxxxxx, Ledvice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Ohníč, Xxxxxx, Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxx vykonává působnost xxx obce Dolní Xxxxxxx, Habrovany, Homole x Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Chuderov, Libouchec, Xxxx Xxxxxx, Malečov, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Řehlovice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Tisá, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxx, Velké Březno, Xxxxx Chvojno, Zubrnice.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx Brodě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Bělá, Xxxxxx Xxx, Dolní Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Brod, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Hurtova Lhota, Xxxxxxx, Xxxxx, Kámen, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Květinov, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx, Lípa, Xxxxxxx xxx Sázavou, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Pohled, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Radostín, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Skryje, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Stříbrné Xxxx, Xxxxxxxx, Štoky, Xxx, Úhořilka, Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxx, Xxxxxxx, Vysoká, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Pole.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Sokolovec, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Krucemburk, Xxxx, Libice xxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Rozsochatec, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Slavíkov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Ledči xxx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx obce Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Paseka, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Kamenná Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Ledeč xxx Xxxxxxx, Xxxx Xxx u Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Lhota, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Trpišovice, Xxxxxxxxxx, Vlkanov.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx obce Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Hněvčeves, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hradec Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx pod Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Máslojedy, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Předměřice xxx Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Roudnice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Skalice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Střezetice, Světí, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vrchovnice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx nad Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Cidlinou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Klamoš, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Lovčice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Dolní Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Králíky, Xxxxxxx, Xxxxx, Lužec xxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Puchlovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Smidary, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Zdechovice.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Bítovany, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Lhotice, Xxxxx Bezděkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Horka, Xxxxx Xxxxxx, Hrochův Týnec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Jenišovice, Kočí, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Licibořice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Orel, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Předhradí, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Řepníky, Řestoky, Xxxxxx, Slatiňany, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Svídnice, Trojovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Vinary, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.
Finanční xxxx x Heřmanově Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Bousov, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Městce, Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ronov xxx Xxxxxxxxx, Rozhovice, Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx působnost pro xxxx Bor u Xxxxxx, Dědová, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kladno, Xxxxxx, Xxxxxxx, Perálec, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Raná, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Tisovec, Trhová Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vítanov, Xxxxxxxxx, Vortová, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Bačalky, Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Butoves, Bystřice, Xxxxx, Dětenice, Dílce, Xxxxx Xxxxxx, Dřevěnice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Chyjice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Jinolice, Xxxxxxxx Xxxxx, Kbelnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kovač, Kozojedy, Xxxx, Xxxxx, Libošovice, Xxxxx, Lužany, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nemyčeves, Ohařice, Xxxxxx, Xxxx, Ostružno, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Radim, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Sběř, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Sobotka, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Újezd xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vrbice, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Židovice, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxx, Borek, Bříšťany, Xxxxxxxxx xxx Bystřicí, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dobrá Xxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Chomutice, Xxxxxx, Jeřice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxx, Milovice x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Nevratice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Sobčice, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Újezd, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxx Xxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Lázně Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxx Paka, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Náchodě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxx, Borová, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Hronov, Jestřebí, Xxxxxxxx, Lhota xxx Xxxxxxxxx, Libchyně, Litoboř, Xxxxxxxx, Mezilesí, Nahořany, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx xxx Metují, Xxxx Xxxxxx, Provodov-Šonov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxx, Slavětín xxx Xxxxxx, Slavoňov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Velké Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Česká Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Heřmánkovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Křinice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Meziměstí, Xxxxxxx, Police nad Xxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxx Petrovice, Xxxxxxxxxxx, Žďár xxx Xxxxxx.
Finanční xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx obce Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Rožnov, Xxxxxxxxx, Říkov, Šestajovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Třebešov, Vlkov, Xxxxxxx.
Finanční xxxx x Pardubicích vykonává xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxx, Bezděkov, Borek, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Časy, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx, Dolany, Xxxxxx, Dubany, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Kasalice, Kostěnice, Xxxxxx, Kunětice, Xxxx x Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Plch, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Sezemice, Slepotice, Xxxxxx, Srch, Xxxxxxxx, Xxxxx Hradiště, Xxxxx Xxxxxxxxx, Staré Xxxxxxx, Xxxxx Mateřov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Uhřetická Lhota, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxx, Xxxxx Roveň, Xxxxx Ředice, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Chvojenec, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxx, Trusnov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Chvojno.
Xxxxxxxx xxxx x Přelouči xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxx, Břehy, Xxxxxxxx u Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Přelovice, Přepychy, Xxxxxx xxx Labem, Xxxxxxx, Semín, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Stojice, Strašov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx x Přelouče, Urbanice, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Vyšehněvice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx nad Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Bílý Xxxxx, Xxxxxxxxx, Černíkovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kvasiny, Xxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Lupenice, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx v Orlických xxxxxx, Rybná xxx Xxxxxxxx, Rychnov xxx Xxxxxxx, Xxxxx v Xxxxxxxxx horách, Xxxxxxx xxx Bělou, Xxxxxxx xxx Zdobnicí, Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxx, Třebešov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Záměl, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Deštné x Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Chlístov, Xxxxx, Xxxxxxxx, Kounov, Xxxxxxx Lhota, Xxxxx, Xxxxx, Očelice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Rohenice, Xxxxxxxx, Semechnice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxx, Vysoký Xxxxx.
Finanční xxxx x Kostelci nad Xxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxx Orlicí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Borovnice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Orlicí, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx - Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Orlicí, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Svídnice, Xxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxx, Zdelov, Xxxx nad Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx, Bradlecká Xxxxx, Xxxxxx nad Jizerou, Xxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Libštát, Lomnice xxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Tatobity, Xxxxxx, Xxxxxx.
Finanční xxxx x Jilemnici xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Benecko, Xxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxx x Xxxxx, Harrachov, Xxxxx x Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Levínská Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Mříčná, Paseky xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Víchová nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx.
Finanční xxxx x Turnově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Karlovice, Xxxxxxx, Xxxxx, Loučky, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Modřišice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx pod Kozákovem, Xxxxxxx, Rovensko xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Vyskeř, Žernov.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx, Xxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Borová, Brněnec, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Bystré, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Chrastavec, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Korouhev, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Nedvězí, Xxxxxx, Xxxxxx, Opatovec, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Pustá Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Rozhraní, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Vítějeves, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx vykonává působnost xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Loučnou, Čistá, Xxxxx, Xxxxx Újezd, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Karle, Xxxxxxxx, Makov, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxx x Jarošova, Xxxx, Poříčí x Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Trstěnice, Xxxxx, Xxxxxxx, Vidlatá Seč.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx x Trnávky, Xxxxxxxxx, Borušov, Březina, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Janůvky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Koruna, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Malíkov, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Moravě, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Rozstání, Xxxxxxx xx Moravě, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Víska x Jevíčka, Xxxxxxx Xxxxx, Vrážné, Vysoká.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Batňovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Chvaleč, Xxxxxx Lázně, Xxxxx, Xxxxxxxx, Lampertice, Libňatov, Xxxx Úpa, Malé Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx, Mladé Xxxx, Xxx xxx Sněžkou, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx x Podkrkonoší, Xxxxx Xxxx, Suchovršice, Svoboda xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Velké Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Zlatá Xxxxxxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx Králové xxx Labem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxx Třemešná, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Brusnice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Mostek, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Velký Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Xxxxxx.
Xxxxxxxx úřad xx Vrchlabí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Černý Xxx, Xxxxx Branná, Dolní Xxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Hostinné, Xxxxxxxxxx Lhota, Kunčice xxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Rudník, Strážné, Xxxxxxxxxx Mlýn, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Cotkytle, Čenkovice, Xxxxx Třebová, České Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dlouhá Xxxxxxx, Xxxxx Čermná, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Čermná, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Jehnědí, Krasíkov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Němčice, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Petrovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Rybník, Xxxxxx, Xxxxxxx, Sázava, Xxxxxxx, Sloupnice, Sopotnice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Ústí xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx.
Finanční úřad xx Vysokém Xxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Běstovice, Xxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Domoradice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Kosořín, Libecina, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Slatina, Xxxxx, Sudislav nad Xxxxxx, Sudslava, Svatý Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx, Vraclav, Xxxxxxxxx Orlov, Vysoké Xxxx, Xxxxxx, Zálší, Xxxxxx, Zářecká Lhota.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx obce Bystřec, Xxxxxxx Voda, Česká Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Dolní Morava, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Jamné xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxxx, Kunvald, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lukavice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Šedivec, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Záchlumí, Xxxxxxx, Žampach.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx působnost pro xxxx Xxxxxx, Běleč, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Brťov-Jeneč, Xxxxxx, Březina, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Doubravice xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Lipůvka, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx u Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Osiky, Xxxxxx x Macochy, Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Synalov, Xxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxx Xxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Vysočany, Xxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Býkovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Dlouhá Xxxxx, Xxxxxxxx, Hodonín, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Kunčina Xxx, Xxxxxx, Xxxxx Rapotina, Xxxxx x Lysic, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Obora, Xxxxxxxx, Sebranice, Skalice xxx Svitavou, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx u Xxxxxxxx, Úsobrno, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Velenov, Xxxxx Opatovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx v Letovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Crhov, Deštná, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxxxxx, Křetín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx, Makov, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Prostřední Xxxxxx, Roubanina, Rozseč xxx Kunštátem, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stvolová, Sulíkov, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxx X xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx území xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Staré Xxxx, Xxxxxxxx, Štýřice, Xxxxxx, Xxxxxx, Zábrdovice.
Xxxxxxxx úřad Xxxx XX xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro katastrální xxxxx Brněnské Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Dolní Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Chrlice, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Brno XXX xx sídlem v Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxx, Husovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Královo Xxxx, Xxxxx, Maloměřice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Ponava, Xxxxxxxxx, Sadová, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Brna.
Xxxxxxxx xxxx Brno XX xx sídlem x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx katastrální xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Nový Xxxxxxxx, Xxxxx Lískovec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Finanční xxxx Xxxx-xxxxxx se xxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Babice nad Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Domašov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kanice, Kobylnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Lesní Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Modřice, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Nebovidy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Ochoz x Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Ostopovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Podolí, Ponětovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Prštice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Rajhrad, Rajhradice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Řícmanice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Sobotovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Šlapanice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Tetčice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Újezd x Xxxx, Újezd u Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Viničné Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Zhoř, Xxxxxxxx, Zbraslav, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx obce Babice x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Bránice, Xxxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxx Xxxxxxx, Oslavany, Silůvky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Zbýšov.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Braníškov, Xxxxxxx, Xxxxx, Deblín, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lažánky, Lomnička, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Nelepeč - Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Štěpánovice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro obce Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Lanžhot, Xxxxxxx, Moravská Xxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Bílovice, Zaječí.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Boleradice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Horní Bojanovice, Xxxxxxxxx, Ivaň, Kašnice, Xxxxxxxx u Xxxx, Xxxxxx, Krumvíř, Křepice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Němčičky, Xxxxxxxxx, Popice, Pouzdřany, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Šitbořice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Němčice, Xxxxx Xxxxxxxxx, Vranovice, Vrbice.
Xxxxxxxx xxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Drnholec, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mikulov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Přerov, Xxxxxxxxxx, Pavlov, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Sedlec, Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hostišová, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Lhota, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Sazovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Tečovice, Trnava, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Všemina, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxx.
Xxxxxxxx úřad x Luhačovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Lhota, Doubravy, Xxxxx Lhota, Xxxxxxxx Xxxxx, Kaňovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Luhačovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Ořechov.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Halenkovice, Xxxxxxx, Napajedla, Oldřichovice, Xxxxxxxxxx, Pohořelice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jestřabí, Xxxxxx, Lipová, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Valašské Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Vysoké Xxxx.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Čejč, Xxxxxxxxx, Xxxxx Bojanovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lužice, Mikulčice, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Kyjově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hýsly, Xxxxx, Xxxxxxx, Kostelec, Xxxxx, Xxxxxx, Lovčice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Ostrovánky, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Stavěšice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx, Šardice, Xxxxxx, Vacenovice, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Ždánice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.
Finanční xxxx ve Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Blatnička, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Lhota, Xxxxx Vrbka, Javorník, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Písek, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Suchov, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Tvarožná Xxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Veselí xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Boršov, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxx, Dolní Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Dvorce, Xxxxxx, Hubenov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kalhov, Xxxxxxxx, Kostelec, Xxxxxx, Xxxx nad Xxxxxxxx, Xxxx Beranov, Měšín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Střítež, Xxxxxxx, Ústí, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Jeníkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Vysoké Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx.
Finanční xxxx x Polné xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxx, Brzkov, Xxxxxxxx, Dobroutov, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx, Věžnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx úřad v Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Dubenky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kaliště, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Panské Xxxxxxx, Xxxxxx, Rohozná, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Švábov, Xxxxx, Třeštice.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxx, Borovná, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Jindřichovice, Xxxxxxx, Kostelní Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Krasonice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mysletice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nová Xxxx, Olšany, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Řídelov, Sedlatice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Svojkovice, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Vanůvek, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vystrčenovice, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Žatec.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Bařice-Velké Xxxxxx, Xxxxx, Bezměrov, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxx, Jarohněvice, Karolín, Xxxxxxxx, Kostelany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kvasice, Kyselovice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Lutopecny, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Nítkovice, Nová Xxxxxx, Pačlavice, Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Záříčí, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Zdounky, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Bystřici xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Blazice, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Chvalčov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Podhradní Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Rusava, Xxxxxxx xxx Hostýnem, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx obce Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Kostelec u Xxxxxxxx, Kurovice, Lechotice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Míškovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Prusinovice, Xxxxxxx, Roštění, Rymice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Bílovice-Lutotín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Brodek u Xxxxxxxxxx, Buková, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Čelechovice na Xxxx, Xxxxxxxxx, Dobrochov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Ivaň, Xxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx, Laškov, Xxxxxx, Xxxx Hradisko, Xxxxxxxxxx, Myslejovice, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x Prostějova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Otinoves, Pěnčín, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Seloutky, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Smržice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Vícov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vřesovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx vykonává působnost xxx xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxxx, Budětsko, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx Štěpánov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Lipová, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Raková x Xxxxxx, Rakůvka, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Dřevnovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx, Mořice, Xxxxxxx xxx Hanou, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Tištín, Víceměřice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Bransouze, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Červená Xxxxx, Xxxxxxx, Číchov, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Horní Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hrutov, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kojetice, Xxxxxxx, Xxxxx, Kožichovice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Markvartice, Mastník, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Ostašov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Předín, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Račice, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Radošov, Rohy, Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Římov, Xxxxxxxxx, Slavičky, Xxxx, Xxxxxx, Stropešín, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.
Finanční xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kdousov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lomy, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Mladoňovice, Xxxxxxxxx, Pálovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Radotice, Slavíkovice, Xxxxxxxxxxx.
Finanční xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Babice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Dešov, Xxxxx Xxxxxx, Domamil, Hornice, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Jaroměřice xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx, Xxxxx, Lesonice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Meziříčko, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Myslibořice, Nimpšov, Xxxx Syrovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxx, Xxxxxxxxx, Štěpkov, Vícenice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Náměšti xxx Oslavou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lesní Jakubov, Xxxxxxx, Mohelno, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Oslavou, Xxxxxxxx, Okarec, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Senorady, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Tasov, Xxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Zahrádka.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro obce Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Blatnice, Boršice, Xxxxxxx, Březolupy, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Hluk, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Jalubí, Jankovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mistřice, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Lhota, Xxxxxxxxx Nová Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Topolná, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Tupesy, Uherské Xxxxxxxx, Uherský Ostroh, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.
Finanční xxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Bojkovice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Záhorovice, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Horní Xxxxx, Hradčovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nivnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Slavkov, Xxxxx Xxxxxxxxx, Strání, Xxxxx Xxx, Xxxxxx, Uherský Xxxx, Vápenice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vyškovec.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx působnost pro xxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Drysice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hoštice-Heroltice, Hvězdlice, Xxxxxxxxx na Hané, Xxxxxxxxx, Komořany, Kozlany, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx u Xxxxxxx, Kučerov, Luleč, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nové Xxxx, Olšany, Orlovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Podomí, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Račice-Pístovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Rybníček, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Topolany, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Zelená Xxxx x pro Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.2)
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Brankovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Dražovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Kožušice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Malínky, Milonice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Uhřice.
Xxxxxxxx xxxx ve Slavkově x Brna vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, Heršpice, Hodějice, Xxxxxxxx, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Xxxxxxxx u Brna, Xxxxxxxxx, Lovčičky, Milešovice, Xxxxxxx, Nížkovice, Xxxxxx, Xxxxxxx x Brna, Xxxxxxxx, Vážany xxx Xxxxxxx, Velešovice, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bezkov, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Ctidružice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Dyjákovičky, Xxxx, Xxxxxxxx Mýto, Xxxxxxxxx, Hluboké Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hodonice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jiřice u Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Korolupy, Xxxxxxx, Krhovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Lesná, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Němčičky, Xxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxx, Olbramkostel, Oleksovice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Plenkovice, Xxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Slup, Stálky, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Suchohrdly, Šafov, Xxxxx, Xxxxxxx, Šumná, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxx, Vratěnín, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vysočany, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Znojmo, Xxxxxxxx, Žerotice, Žerůtky.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, Božice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Dyjákovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Hrušovany xxx Jevišovkou, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Litobratřice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Šanov, Trnové Xxxx, Troskotovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Karlov.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Dubňany, Xxxxxxxx, Horní Dubňany, Xxxxx Xxxxxxx, Hostěradice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Kadov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Loděnice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Morašice, Moravský Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Skalice, Suchohrdly x Miroslavi, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vémyslice, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bohdalov, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Budeč, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Karlov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Nová Xxx u Xxxxxx Xxxxx na Moravě, Xxxx Xxxxx, Nové Xxxxx na Moravě, Xxxx Xxxxxx, Obyčtov, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxx, Poděšín, Podolí, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Račín, Radešín, Xxxxxxxxxx Svratka, Radňovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Řečice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Světnov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Vepřová, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Zubří, Xxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Bystřici xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Borovnice, Xxxxx, Bystřice xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Černvír, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Drahonín, Xxxxx Xxxxxxx, Chlum-Korouhvice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Koroužné, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Nedvědice, Xxxx Xxxxxxxx, Nyklovice, Xxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Rodkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Rožná, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Svratkou, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxx, Xxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxx Meziříčí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Blízkov, Xxxxxxxx, Xxxx, Březejc, Xxxxx, Xxxxxxx, Černá, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Heřmanice, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Libochová, Horní Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Měřín, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Nová Xxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Osová Xxxxxxx, Xxxxx, Otín, Xxxxxxxx, Pavlov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Radostín xxx Oslavou, Rousměrov, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx xxx Oslavou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Meziříčí, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Zhořec, Znětínek.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Xxxxxxxx Xxxx, Bílčice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Dvorce, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Životice, Xxxxxx, Jiříkov, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Křišťanovice, Xxxxxxxx xxx Moravicí, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Malá Xxxxxxx, Xxxx Štáhle, Xxxxxx, Milotice xxx Xxxxxx, Moravskoslezský Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Norberčany, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Razová, Xxxxxx, Xxxxx pod Xxxxxxxx, Rýmařov, Ryžoviště, Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Tvrdkov, Xxxxxxxx x Bruntálu, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Vrbno xxx Xxxxxxxx.
Finanční xxxx x Krnově xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Bohušov, Brantice, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Janov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Krnov, Xxxxxxx, Liptaň, Město Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Slezské Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Třemešná, Xxxxxx, Xxxxxx, Zátor.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Baška, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Frýdek-Místek, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Domaslavice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Krmelín, Lučina, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Sedliště, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Ves xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vratimov, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xx Frýdlantě xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Janovice, Kunčice xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Pstruží, Staré Xxxxx.
Finanční xxxx x Třinci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxxxxxxx, Bukovec, Xxxxxxxx, Xxxxx Lomná, Dolní Xxxxxxxxxx, Hnojník, Xxxxx Xxxxx, Horní Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Jablunkov, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mosty x Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx, Smilovice, Xxxxxxx, Třanovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Dětmarovice, Karviná, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Lutyně, Xxxxxxxx.
Finanční úřad x Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Český Xxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx.
Finanční xxxx v Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, Orlová, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx Jičíně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Jeseník xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Mankovice, Mořkov, Xxxx Xxxxx, Pustějov, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Studénka, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx x Nového Xxxxxx, Xxxxxxxx u Nového Xxxxxx.
Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obce Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Fulnek, Xxxxxxxxx x Xxxx, Heřmánky, Xxxxxx Životice, Jakubčovice xxx Xxxxx, Klimkovice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Odry, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Albrechtice, Xxxxxx, Xxxxx, Vřesina, Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Kateřinice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Trojanovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Daskabát, Xxxxxx, Doloplazy, Xxxxxxxxxxx, Xxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxx, Liboš, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Lutín, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Příkazy, Xxxxxxxxx, Skrbeň, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Svésedlice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Tovéř, Xxxxxx, Ústín, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Věrovany x xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.2)
Finanční xxxx v Litovli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Senice xx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Střeň, Uničov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx.
Finanční xxxx ve Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Babice, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Hraničné Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Medlov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Šumvald, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx úřad x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx obce Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx u Xxxxx, Bratříkovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Budišov xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Čavisov, Xxxxxx xx Slezsku, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Hrabyně, Hradec xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Litultovic, Litultovice, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Mladecko, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Strahovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Velká Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.
Finanční xxxx x Hlučíně xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxxxxxxx, Darkovice, Děhylov, Xxxxxxxxxxxx, Dolní Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxx, Kozmice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Vřesina, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx X xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Lhotka, Xxxxxxxxxxxx, Moravská Xxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx a Bartovice, Xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx II xx sídlem x Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx-xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Vítkovice.
Xxxxxxxx xxxx Ostrava XXX xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxxxx, Polanka xxx Xxxxx, Xxxxxx, Pustkovec, Xxxxxx, Xxxxxxxxx.
Finanční xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Beňov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx u Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Oprostovice, Osek xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Přerova, Podolí, Xxxxxxxxx, Přerov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Radkovy, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stará Xxx, Sušice, Šišma, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Vlkoš, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Lhota, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx.
Finanční xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Těšice, Xxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Hranice, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kladníky, Xxxxxxx, Xxxxx, Lipník nad Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Milenov, Xxxxxxxx xxx Bečvou, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Potštát, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Radotín, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxx xxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Kojetíně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Kojetín, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Měrovice nad Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Tovačov, Xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Bušín, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Studénky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Loučná xxx Desnou, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Rapotín, Xxxxxxxxxxx, Xxxx nad Xxxxxxx, Sobotín, Staré Xxxxx, Xxxxxx, Šléglov, Xxxxxxx, Velké Losiny, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vikýřovice.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Dubicko, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Jakubovice, Xxxxx, Jestřebí, Kamenná, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Leština, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Palonín, Xxxxxx, Písařov, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Rájec, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Zvole.
Finanční xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Bystřička, Xxxxxxxx Xxxxx, Halenkov, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Pozděchov, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Střelná, Xxxxxxx, Xxxx, Valašská Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Velké Xxxxxxxxx, Vsetín, Xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxx Radhoštěm xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Bečva, Xxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Bečva, Rožnov xxx Xxxxxxxxx, Valašská Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kelč, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Střítež xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Meziříčí, Xxxxx Lhota, Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxx xxxx Bělá xxx Pradědem, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Ves, Xxxxxx-Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx-xxxxx, Mikulovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Skorošice, Xxxxx Xxxxxxx Voda, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Vlčice, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx.
1) §2 zákona x. 36/1960 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.
Příloha x. 2 x zákonu x. 531/1990 Xx.
Xxxxxxxx úřady xxxxxx x xxxxxx působností xxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx
Působnost xxxxx §6 odst. 2 zákona vykonávají x xxxxxx xxxxxxxxxx
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx
Xxxxxxxx úřady xxx Xxxxx 1, xxx Xxxxx 2, xxx Prahu 3, xxx Prahu 4, xxx Prahu-Jižní Xxxxx, x Xxxxx-Xxxxxxxxx, xxx Xxxxx 5, xxx Xxxxx 6, xxx Xxxxx 7, xxx Xxxxx 8, xxx Xxxxx 9 a xxx Xxxxx 10 x xxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti.
II. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx
1. Finanční xxxx x Xxxxxxxx x obvodech územní xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx x xx Xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxx a x Xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xx Xxxxxx.
4. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx v xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Xxxxx, x Xxxxxx x x Xxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, x Xxxxx Hoře x x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx, v Mělníce x x Xxxxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx Boleslavi x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, v Xxxxx Xxxxxxxxx x x Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxxxx x v Poděbradech.
9. Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxxx x obvodech xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Brandýse xxx Labem-Staré Xxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx x x Xxxxxxxx.
10. Finanční xxxx Xxxxx-xxxxx v xxxxxxx xxxxxx Finančního xxxxx Xxxxx-xxxxx.
11. Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxx a x Xxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx x xxxxxxx obvodu Xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx.
XXX. Finančního xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
1. Finanční xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxx x x Xxxx nad Xxxxxxx.
2. Finanční xxxx x Českém Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Českém Xxxxxxxx x v Xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x obvodech územní xxxxxxxxxx finančních úřadů x Dačicích, v Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x x Xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Humpolci, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x Xxxxxx x v Xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x xxxxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx x x Xxxxx.
6. Finanční xxxx v Prachaticích x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xx Vimperku.
7. Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx a xx Xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx x v Xxxxxx.
XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Domažlicích, x Xxxxxxxxxx Xxxx x xx Kdyni.
2. Finanční xxxx x Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxx, x Xxxxx x x Mariánských Xxxxxxx.
3. Finanční xxxx x Karlových Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Karlových Xxxxxx, x Xxxxxxx x v Toužimi.
4. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx v xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů v Xxxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxx x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx v Blovicích, Xxxxx-xxx a x Xxxxxxxxxx.
7. Finanční xxxx Xxxxx-xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx x Xxxxx-xxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Finančního xxxxx x Rokycanech.
9. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxxx, x Kraslicích x x Xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxx, xx Xxxxxxx x x Tachově.
V. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxx xxx Xxxxx
1. Finanční xxxx x České Lípě x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxx Lípě, x Xxxxxxx, v Xxxxxx x v Xxxxx Boru.
2. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x x Rumburku.
3. Xxxxxxxx úřad x Chomutově x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx x v Xxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů v Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x Tanvaldě a x Xxxxxxxx Xxxxx.
5. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx x x Xxxxxxx.
6. Finanční xxxx x Litoměřicích x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxx xxx Labem.
7. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx, x Podbořanech x x Xxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx x v Xxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxx x x Teplicích.
10. Xxxxxxxx úřad x Xxxx nad Labem x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx nad Labem.
XX. Xxxxxxxxxx ředitelství x Xxxxxx Xxxxxxx
1. Finanční xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx, x Chotěboři x x Ledči xxx Xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx x Hradci Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxxx nad Xxxxxxxx a x Xxxxx Bydžově.
3. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Heřmanově Xxxxxx, x Hlinsku x x Chrudimi.
4. Finanční xxxx x Jičíně v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Jičíně x v Xxxx Xxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Náchodě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx x x Xxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx a x Xxxxxxxx.
7. Finanční xxxx v Xxxxxxxx xxx Kněžnou x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Xxxxxx x x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx.
8. Finanční xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx x x Xxxxxxx.
9. Finanční xxxx xx Svitavách x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Litomyšli, x Xxxxxxxx Xxxxxxx x xx Svitavách.
10. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Dvoře Xxxxxxx nad Xxxxx, x Xxxxxxxx x xx Xxxxxxxx.
11. Xxxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxxx x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxx xxx Xxxxxx, xx Vysokém Xxxx x x Xxxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Brně
1. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx v xxxxxxxx finančních xxxxx x Blansku, v Xxxxxxxxxxx a v Xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx Xxxx X x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních úřadů Xxxx X, Xxxx XX, Brno XXX x Xxxx XX.
3. Finanční xxxx Xxxx-xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxxx, x Xxxxxxxxxx a v Xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Břeclavi, v Xxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxx a xx Xxxxxx nad Moravou.
6. Xxxxxxxx xxxx x Jihlavě v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, v Xxxxx, x Xxxxx a x Třešti.
7. Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxxx v obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Bystřici xxx Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx a v Xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxx x Prostějově x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxx, x Xxxxxxxxx nad Xxxxx x v Xxxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxx xxx Oslavou x x Xxxxxxx.
10. Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx Hradišti v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxx a v Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
11. Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxx x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxx, xx Slavkově u Xxxx x xx Xxxxxxx.
12. Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, ve Valašských Xxxxxxxxxx x xx Xxxxx.
13. Xxxxxxxx xxxx ve Znojmě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Hrušovanech xxx Xxxxxxxxxx, v Moravském Xxxxxxxx x xx Xxxxxx.
14. Finanční xxxx xx Žďáru xxx Xxxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx nad Pernštejnem, xx Velkém Xxxxxxxx x xx Žďáru xxx Sázavou.
VIII. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx
1. Finanční xxxx x Bruntále x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Bruntále x x Krnově.
2. Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxx-Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, v Xxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxx, v Karviné x v Xxxxxx.
4. Finanční xxxx x Novém Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx xx Fulneku, v Xxxxxxxxxx a x Xxxxx Xxxxxx.
5. Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx a xx Xxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx úřad x Xxxxx v obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx v Hlučíně x x Opavě.
7. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx I x xxxxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx úřadů Ostrava X, Xxxxxxx II x Ostrava III.
8. Finanční úřad x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx x x Xxxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx x x Xxxxxxx.
10. Finanční xxxx ve Xxxxxxx x obvodech územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xx Valašském Xxxxxxxx a ve Xxxxxxx.
11. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx x územním xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx.
Příloha x. 3 x xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxx, sídla x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx ředitelství pro xx. m. Prahu
Xxxxx: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: xxx Xxxxx 1, xxx Xxxxx 2, pro Prahu 3, pro Prahu 4, pro Xxxxx-Xxxxx Xxxxx, x Praze-Modřanech, xxx Prahu 5, xxx Prahu 6, xxx Xxxxx 7, xxx Prahu 8, xxx Prahu 9, xxx Xxxxx 10.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx
Xxxxx: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxx: x Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx, ve Voticích, x Berouně, x Xxxxxxxxxx, v Xxxxxx, xx Slaném, x Xxxxxx, v Českém Xxxxx, x Pečkách, x Xxxxx Hoře, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxx, v Xxxxxxxxx xxx Vltavou, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxx Xxxxxxxxx, x Benátkách xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, x Xxxxxxxx, Praha-západ, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx, v Dobříši, x Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx
Sídlo: Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních úřadů: x Xxxxxxx Budějovicích, x Xxxxxxxx Xxxxxxx, x Xxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Jindřichově Hradci, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, v Pelhřimově, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx nad Xxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx, ve Xxxxxxxxxxxx, x Blatné, xx Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Soběslavi.
4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx
Sídlo: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx tvořen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx Týně, xx Xxxxx, v Xxxxx, x Xxx, v Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, v Xxxxxx, x Xxxxx, Xxxxx-xxx, x Blovicích, x Xxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Kraslicích, x Xxxxxxx, v Xxxx, xx Xxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx
Xxxxx: Ústí xxx Xxxxx
Územní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxx: x České Lípě, x Xxxxxxx, v Xxxxxx, v Xxxxx Xxxx, x Děčíně, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Kadani, x Jablonci xxx Xxxxx, v Xxxxxxxx, x Železném Xxxxx, x Xxxxxxx, ve Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx nad Labem, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Žatci, x Xxxxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, v Xxxx xxx Labem.
6. Finanční ředitelství x Hradci Xxxxxxx
Xxxxx: Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: v Xxxxxxxxxx Brodě, x Xxxxxxxxx, x Ledči xxx Xxxxxxx, x Xxxxxx Králové, v Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, x Xxxxx Xxxxxxx, x Chrudimi, x Xxxxxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Jičíně, x Xxxxxxxx, v Xxxx Xxxx, x Xxxxxxx, x Broumově, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Holicích, x Přelouči, v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Orlicí, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxx, x Turnově, xx Svitavách, v Xxxxxxxxx, v Moravské Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, xx Xxxxxxxx, x Xxxx xxx Orlicí, xx Xxxxxxx Mýtě, v Xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx
Xxxxx: Xxxx
Xxxxxx xxxxx xx tvořen xxxxxxxx obvody xxxxxxxxxx xxxxx: v Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, Xxxx X, XxxxXX, Xxxx XXX, Xxxx XX, Xxxx-xxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, ve Zlíně, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x Hodoníně, x Kyjově, xx Xxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxx, x Třešti, x Xxxxx, v Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, v Xxxxxxxxx xxx Hanou, x Třebíči, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx x Xxxx, xx Xxxxxx, v Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, x Moravském Xxxxxxxx, xx Xxxxx xxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, ve Xxxxxx Xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx
Sídlo: Ostrava
Xxxxxx obvod xx xxxxxx xxxxxxxx obvody xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Xxxxxx-Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx Ostravicí, x Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Bohumíně, x Xxxxxx Těšíně, x Havířově, v Xxxxxx, x Xxxxx Xxxxxx, ve Fulneku, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxx, Xxxxxxx X, Ostrava XX, Xxxxxxx XXX, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Kojetíně, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, xx Xxxxxxx, x Rožnově xxx Xxxxxxxxx, xx Valašském Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx.
Příloha č. 4 x xxxxxx x. 531/1990 Xx.
-
-
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx ředitelství zřízená xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx xx Vejprtech se xxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadem xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x. 531/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ve Sbírce xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx jej měnících.
Xx. IV
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2000.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 311/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.