Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.2021 do 31.01.2022.


Zákon o občanských průkazech

328/99 Sb.

Zákon

Část první §1 §2 §3 §3a

Část druhá §4 §4a §5 §6 §7 §7a §8 §8a §8b §8c §8d §9

Část třetí §10 §11 §12 §13

Část čtvrtá  §14 §15 §15a §15b §16

Část pátá §16a §16b §16c

Část šestá - Evidence občanských průkazů §17 §17a §17b §18 §18a §18b

Část sedmá - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §18c

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §18d

Část osmá - Společná, přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení §19 §20 §21 §22 §23 §23a §24 §24a §24b §24c §25 §26 §27 §28

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 227/2009 Sb. - Čl. LXXXII

č. 424/2010 Sb. - Čl. IX

č. 318/2015 Sb. - Čl. IV

č. 195/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

328

XXXXX

xx dne 30. xxxxxxxxx 1999

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

§1

§1 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§2

§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§3x

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

ČÁST XXXXX

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§4x

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§6

§6 zrušen právním xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§7

§7 zrušen právním xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§7x

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§8a

§8a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§8x

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§8x

§8x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§8x

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

XXXX XXXXX

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

ČÁST XXXXXX

§14

§14 zrušen xxxxxxx předpisem č. 269/2021 Sb.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§15x

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§15b

§15b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§16

§16 zrušen právním xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

XXXX XXXX

§16x

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§16x

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§16x

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

§17 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§17a

§17a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§17x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"), xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") a Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx výkon xxxxxx správy na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"); xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx agendu xxxxxxxxxx xxxxxxx využívá xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x policie využívají xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx průkazů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx výkon xxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx údaje x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a jeho xxxxx,

x) místo x xxxxx narození a x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx,

x) státní občanství,

g) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) opatrovnictví,

k) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, číslo xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxx soudu, xxxxx x zbavení rodičovské xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx otce, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x případě, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx k uzavření xxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx manželství,

n) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x partnerů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx partnerství,

o) xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx xxxx den, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx nezvěstného,

q) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxx státní správy xx úseku občanských xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxxxx podoba xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, pouze xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpisu.

(5) X xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx využívají xxx xxxxx vydávání občanských xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který zajišťuje xxxx dat xx xxxxxxxx úřadech xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich reklamaci.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§18x

§18x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§18b

§18b zrušen právním xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

XXXX SEDMÁ

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ X INFORMAČNÍCH XXXXXXX XXXXXXX SPRÁVY

§18c

§18c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2017 Sb.

§18x

Xxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx využívá xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje v xxxxxxx

x) příjmení,

b) jméno, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodila,

e) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx osoba nepřežila, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx občanských průkazů x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel xxxxx x rozsahu

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, případně xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx dítěte xxxxxxxx; xxxx xxxxx Správa xxxxxxxxxx registrů xxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx průkazů z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx příjmení, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

d) xxxxx narození,

e) xxxxx x xxxxx narození; x xxxxx, xxxxx xx narodila x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxxx,

x) adresa místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx adresy úřadu, xx-xx takto xxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx zrušení údaje x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) datum xxxxx, xxxx, je-li vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx osoba prohlášená xx xxxxxx nepřežila, x xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) číslo, popřípadě xxxxx občanského průkazu,

k) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx platnosti občanského xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského průkazu x xxxx x xxxx ponechání xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx vydal,

p) xxxxx x nosiči dat,

q) xxxxx, xxxxxxxxx série x xxxxx skutečného xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

r) číslo xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx a

s) xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.

XXXX XXXX

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§20

§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§22

§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§23

§23 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§23x

§23x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§24a

§24a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§24x

§24x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§24c

§24c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

v x. Xxxxxx x. x.

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx uvedenou, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx údajů. To xxxxxxx x případě xxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 xxxx xxxxxx zákona x. 328/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, vedených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2013.

3. Xxxxxx o xxxxxx občanského průkazu xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1999 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14. xxxxxxxx 2011. Xxxxxx-xx občan xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx čitelnými xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx u obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx tak učinit xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx 2011.

4. X xxxx od 15. xxxxxxxx 2011 do 31. prosince 2011 xxxx občan xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxx platnosti 1 xxxxx, za který xxxxxx vybírán xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx občanského průkazu xx strojově čitelnými xxxxx.

5. X případě, xx je v xxxxxxxxx průkazu se xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji, xxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2012, xxxxxxxx vada, která xxxxxxxx vydání nového xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx, xxxx xx občanský průkaz xx strojově čitelnými xxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 328/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx základě xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx občanského průkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaného xx xxx 31. xxxxxxxx 2011 xx může xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx. O xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požádat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností.

2. Zápis xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2023.

3. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 456/2016 Sb.

4. Xxxx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2024 xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxx občan xxxxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxx občanského xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx neodděluje.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 456/2016 Sb.

2. X xxxx xx 15. xxxxxxxx 2015 do 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx strojově xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxx vydání nebude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx občan povinnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx občanského průkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx občanského xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24c xxxx. 1 xxxxxx x. 328/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, zničení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 195/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 328/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2000.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s účinností xx 1.1.2003

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

559/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 328/99 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 x výjimkou §4 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

35/2005 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 328/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 7/2005

395/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

21/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 26.1.2006

115/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

136/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony xx xxxxx cestovních dokladů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

342/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.7.2006

129/2008 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2009

239/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony související x xxxxxxxxxxxxx partnerstvím

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

379/2008 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 328/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 123/2008

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2012 x výjimkou xx. XXXXXX bodů 3 x 4, xxxxx nabývají účinnosti xx 30.11.2011

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

101/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 100/2010 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 30.12.2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012

69/2012 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 328/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 26/2012

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

167/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

318/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx dokladech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 19.9.2016

456/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2017 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 29.12.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

195/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 328/1999 Xx., o xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2018

251/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

370/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 31.12.2019

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 24.7.2021

269/2021 Xx., x občanských xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

270/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

Xxxxxx xxxxxxx x. 328/1999 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §134 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2) Xxxxx č. 186/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx).
3) §27 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
3x) §36 xxxxxxx č. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3x) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx.
3x) Příloha č. 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §91 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6) §20 xxxx. 1 zákona x. 40/1993 Xx.
6x) §20 xxxx. 2 zákona x. 40/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 194/1999 Xx. x zákona x. 320/2002 Sb.
6b) §102 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
6x) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 115/2006 Xx., x registrovaném xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
7) Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 94/1963 Sb., x rodině, xx xxxxx zákona x. 132/1982 Xx., xxxxxx x. 234/1992 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx uveřejněného pod x. 72/1995 Xx. x zákona x. 91/1998 Xx.
8x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
8x*) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.
8b) §20 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/1993 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský řád), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx kopie s xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřady, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1997 Xx.
10) §89 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
11) §2 x 67 zákona x. 97/1963 Xx., x xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 158/1969 Xx.
12) §3 xxxx. 4 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
13) §8a xxxx. 2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Xx.
13a) §5 xxxxxx x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
13x) Xxxxx č. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) §11 x xxxx. xxxxxx x. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
13e) §22 xxxxxx č. 94/1963 Xx.
13x) §23 x xxxx. xxxxxx x. 94/1963 Xx.
13x) §7 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
13x) §14 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
13x) §17 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx. a xxxxxx x. 342/2006 Sb.
13j) §34 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
14) §4 xxxx. j) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
15) §4 xxxx. k) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
16) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x archivnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Xx.
16x) Zákon č. 101/2000 Sb.
16x) §12 xxxx. 2 zákona x. 101/2000 Xx.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
16x) §29 xxxxxx č. 101/2000 Xx.
17) §5 xxxxxx č. 425/1990 Xx., o okresních xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 266/1991 Sb., xxxxxx x. 542/1991 Xx., xxxxxx x. 321/1992 Xx., xxxxxx x. 254/1994 Xx. x xxxxxx x. 18/1997 Xx.
18) Xxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx xxxx.
19) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
20) §45 xxxx. 4 zákona x. 500/2004 Sb.
21) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 18. xxxxxxxx 2003 x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx (XXXX), vyhlášené pod č. 489/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx x. 534/2006 Xx.
22) §10 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Xx., x elektronických úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 190/2009 Xx.
23) §5 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
24) §45 xx 54 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém podpisu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.