Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2019 do 31.12.2023.


Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
309/99 Sb.

Zákon

Sbírka zákonů

Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů §1

Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů §2

Platnost a účinnost právních předpisů §3 §4

Sbírka mezinárodních smluv

Vyhlašování mezinárodních smluv, jiných skutečností důležitých pro jejich provádění a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací §5

Jazyk, v němž se vyhlašují mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací §6 §7

Vydávání Sbírky zákonů a vydávání Sbírky mezinárodních smluv

Pravidla pro vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv §8

Ochrana názvu a citace §9 §10

Vyhlášení opravy §11 §12

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Společné ustanovení §13

Přechodná ustanovení §14

Zrušovací ustanovení §15

Účinnost §16

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 277/2019 Sb. - Čl. LXV

INFORMACE

309

XXXXX

xx xxx 11. xxxxxxxxx 1999

o Sbírce xxxxxx x o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx

(1) Xx Xxxxxx xxxxxx xx vyhlašují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady; xxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxx vydávají xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Právní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx xxxxxxxx názvem "xxxxxxxx".

§2

Xxxxx akty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů

(1) Xx Xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx,1)

x) xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx x xxxxxx vyhlášení Xxxxxxx soud rozhodne,

c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonném opatření Xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx opatření Senátu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, usnesení xxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxx rozhodnou,

e) rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve Xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx zákon,

g) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zákonů, xxxxxxxx-xx x vyhlášení xxxxxx xxxxxxx znění předsedu xxxxx ústavní xxxxx xxxx zákon,

(dále jen "xxxxx právní xxxx").

(2) Xx Sbírce zákonů xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§11).

§3

Xxxxxxxx x účinnost xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, uvedený x jejím xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 1. lednu nebo x 1. červenci xxxxxxxxxxxx roku.

(4) Xxxxxxxx-xx xx naléhavý obecný xxxxx, xxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxxxx předpisu. Vyhlašuje-li xx xxxxxxx xxxx, xxxx ohrožení xxxxx xxxx válečný stav xxxx vydává-li xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxx xxxxx jedná-li se x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účinnosti x xxxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx kalendářního xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dnem, v xxxx je vyhlášen xxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx jsou vydány; xxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx dnem, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xxxx vydány.

(6) Xx-xx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx Xxxxxx zákonů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů nabývá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§4

Xxxxxx předpis uvedený x §1 odst. 1 xxxx. e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, předseda Xxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv

§5

Vyhlašování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx

(1) Ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xx vyhlašují sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xx Česká republika xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Mezinárodní smlouvy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxx vyhlášeny xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx příloh; x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x údaj x xxx, kde xxx xx těchto xxxxxx nahlédnout x xxxxxxxxx xx z xxxx xxxxx a xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx vyhlašují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znění. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxx xx nevyhlašuje x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pouze xxxxx název xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, den, xxx xxxx xxxxxx, popřípadě xxx, kdy nabylo xxxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx xxx do tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxx.

(4) Xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx též xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (§11).

§6

Jazyk, v xxxx xx vyhlašují xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Mezinárodní xxxxxxx xx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv vyhlašují xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x zároveň x xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyce xxxxxxxx podle mezinárodního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx x cizích xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx pouze x xxxxxx x xxxx, x patří-li k xxx znění v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xx českého xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i pro xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§7

Xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, oznámení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx (§5 xxxx. 1) xx den xxxxxxxxx příslušné částky Xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxxx v jejím xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x vydávání Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§8

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, vedle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,2) kalendářní xxx, xx kterém xx xxxxxx, a xxxxx, x němž je xxxxxxxxx.

(2) Sbírka zákonů xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx řada xx xxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x souvislé xxxx, xxxxx xx uzavírá xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x další právní xxxx se ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx se xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (§5 xxxx. 1).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx možno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přílohách xxxxxx Sbírky xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxxx přílohu xx jedná. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx částky, xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx platí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§9

Ochrana názvu a xxxxxx

(1) Xxxxx "Sbírka xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxx pouze pro xxxxxxxx Sbírky zákonů xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) x xxxxxxx xxxxxxxx aktů (§2 xxxx. 1), vyhlašovaných xx Sbírce xxxxxx, xx užívá zkratky "Xx.".

(2) Název "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxx pouze xxx označení Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů x organizací (§5 xxxx. 1), xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx "Xx. x. x.".

§10

(1) Sbírku xxxxxx x Sbírku mezinárodních xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx Ministerstvo vnitra.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxx xxxx (§2 odst. 1) xx vyhlašují xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Stejná xxxxx xxxxx pro vyhlášení xxxxxxx xxxxx §5.

(3) Xx xxxxxxxxx textů xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx předal. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x o jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednotlivých mezinárodních xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx předaných x xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§11

Vyhlášení xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tomto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx chyby. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx textem xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x vyhlášení x xxxxxxxxxx textem xxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí x xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx3) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 4. xxxxxx 1945 x Sbírky xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxxx zákonů a Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx mezinárodních smluv.

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

§13

Společné ustanovení

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxx xx Sbírky xxxxxx, Sbírky xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Úředního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx, městské obvody x městské xxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinny xxxxxxx nahlížení do Xxxxxx zákonů xx xxxxxxxx podmínek jako x odstavci 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 se xxxxxxxx xxxx xx celou xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx Xxxxxx zákonů xxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2002 vyhlašovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x Xxxxx národní xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxxx uveřejněním xxxxxx xxxxxx znění xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx x uvedením xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, a s xxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx od počátku xxxxxxxxxxxx xxxx pořadovými xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, uzavírané xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich plného xxxxx nebo xxxxxxxxx x jejich vydání xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2003.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x platné xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxx předpisy, nálezy Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§15

Zrušovací ustanovení

Zrušuje xx xxxxx č. 545/1992 Sb., x Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§16

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 309/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. LXV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 277/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.12.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 309/99 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2000.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

114/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přistoupení XX x EU x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx referenda)

s xxxxxxxxx xx 25.4.2003

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2005

380/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 309/99 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2006

275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností od 1.10.2012

131/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

24/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2019

Xxxxxx xxxxxxx č. 309/99 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §57 x xxxx. xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.

2) §2 xxxx. 1 x 2 x příloha č. 1 zákona x. 3/1993 Xx., x xxxxxxxx symbolech Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 68/1990 Sb., x užívání státního xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx.

4) §99 zákona x. 90/1995 Sb., x jednacím řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.