Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2019 do 31.12.2023.


Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

309/99 Sb.

Zákon

Sbírka zákonů

Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů §1

Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů §2

Platnost a účinnost právních předpisů §3 §4

Sbírka mezinárodních smluv

Vyhlašování mezinárodních smluv, jiných skutečností důležitých pro jejich provádění a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací §5

Jazyk, v němž se vyhlašují mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací §6 §7

Vydávání Sbírky zákonů a vydávání Sbírky mezinárodních smluv

Pravidla pro vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv §8

Ochrana názvu a citace §9 §10

Vyhlášení opravy §11 §12

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Společné ustanovení §13

Přechodná ustanovení §14

Zrušovací ustanovení §15

Účinnost §16

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 277/2019 Sb. - Čl. LXV

INFORMACE

309

XXXXX

xx dne 11. xxxxxxxxx 1999

x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx mezinárodních smluv

Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx zákonů

§1

Právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx

(1) Xx Xxxxxx xxxxxx xx vyhlašují xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) zákonná xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydávají právní xxxxxxxx s celostátní xxxxxxxxxx

(xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

§2

Xxxxx akty xxxxxxxx xxxxxx vyhlašované xx Xxxxxx xxxxxx

(1) Xx Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx,1)

x) xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, jestliže x jejich xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx Poslanecká xxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, x xxxx-xx funkce xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ministerstev, xxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Národní xxxxxxxxxx rady o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxxx je xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zákonů, xxxxxxxx-xx x vyhlášení jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ústavní xxxxx xxxx zákon,

(dále jen "xxxxx právní xxxx").

(2) Xx Sbírce xxxxxx xx xxxxxxxxx též xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x opravě xxxxxxx xxxxx (§11).

§3

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx jejich xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx záhlaví.

(3) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, nabývají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k 1. lednu xxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx ve xxxxxx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxxx dřívější xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v odstavci 3, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx následujícího xx dni vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx státu xxxx válečný xxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxx předpis v xxxxxxxxxxx s xxx xxxxx jedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxx stanovit, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx. Xxxx-xx účinnost x xxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeném xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 1. červenci xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxx je vyhlášen xxxxx, x jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx dnem, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xxxx vydány.

(6) Xx-xx xxxxxxxx den xxxxxx účinnosti, který xxxxxxxxx dni vyhlášení xxxxxxxx předpisu ve Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vyhlášený xx Xxxxxx zákonů nabývá xxxxxxxxx x nejbližšímu 1. xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§4

Právní xxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx Energetického regulačního xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Sbírka mezinárodních smluv

§5

Vyhlašování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx provádění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx

(1) Xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xx vyhlašují sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xx Česká republika xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx mezinárodních orgánů x xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx pouze xxxxxx xxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx vyhlášeny bez xxxxxxxxxx plného xxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx a xxxx x tom, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx nahlédnout x xxxxxxxxx si x xxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uveřejněním xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx počtu fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxx, kdy xxxx vydáno, popřípadě xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x údaj x xxx, xxx xxx do tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxx.

(4) Xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x opravě xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (§11).

§6

Xxxxx, v němž xx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx

(1) Mezinárodní smlouvy xx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle mezinárodního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, rozhodných xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx z nich, x xxxxx-xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx jazyce, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouva x tomto xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v českém xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxx.

(4) X případě rozdílu xxxx překladem do xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxxxx podle mezinárodního xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx znění.

(5) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxx, v němž xxxx vyhlašována rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxxxx.

§7

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§5 odst. 1) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v jejím xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv

§8

Pravidla xxx xxxxxxxx Xxxxxx zákonů x Xxxxxx mezinárodních xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx Xxxxxx zákonů x Xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx názvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,2) kalendářní xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx, a xxxxx, x němž xx xxxxxxxxx.

(2) Sbírka xxxxxx xx vydává x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísly, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx koncem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x souvislé řadě, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx předpisy x xxxxx právní xxxx xx xx Xxxxxx xxxxxx označují xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pořadovými xxxxx x xxxxxxxx řadě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx se xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pořadovými xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§5 xxxx. 1).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vyhlásit x samostatných xxxxxxxxx xxxxxx Sbírky xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Strany xxxxxx příloh se xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx to platí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx.

§9

Xxxxxxx názvu x xxxxxx

(1) Xxxxx "Xxxxxx xxxxxx" xx dovoleno xxxxxx pouze xxx xxxxxxxx Sbírky xxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxx xxxxxx právních xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§2 xxxx. 1), xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů, xx užívá xxxxxxx "Xx.".

(2) Xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv" je xxxxxxxx užívat pouze xxx označení Sbírky xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x organizací (§5 xxxx. 1), xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx "Xx. x. x.".

§10

(1) Sbírku xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydává, xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) a xxxxx právní xxxx (§2 odst. 1) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5.

(3) Xx správnost xxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx aktů státních xxxxxx předaných x xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxxxx, xxxxx x xx správnost xxxxxx xxxxxxxx xx českého xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jiný xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx textem právního xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxx, xxxxxxx xx tomto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizace, xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí x xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nesprávností xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Než xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxx si stanovisko Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup3) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx vydávané xx 4. xxxxxx 1945 a Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Společná, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§13

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x hlavní xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx umožnit x xxxxxxxxxx dnech xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Úředního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx, městské xxxxxx x městské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4.

§14

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xx Xxxxxx zákonů xxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2002 xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstev, jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx obsažených xx zvláštních zákonech. Xxxx xxxxxxxx xx xx Sbírce zákonů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx znění xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, a x xxxxxx, xxx lze xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx opatření xx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pořadovými xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xxxxxx plného xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x x xxxxxx xxx xxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2003.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx smlouvy, vyhlášené xx Sbírce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§15

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se xxxxx č. 545/1992 Sb., x Xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

U xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předloženy xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 309/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. LXV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 31.12.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 309/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

114/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o přistoupení XX x EU x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 25.4.2003

127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.5.2005

380/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 309/99 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx mezinárodních xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

275/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x volbě prezidenta xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012

131/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x podmínkách podnikání x o výkonu xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (energetický zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozpočtové xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.2.2017

277/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2019

Právní xxxxxxx x. 309/99 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §57 x xxxx. xxxxxx x. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx xxxxx.

2) §2 xxxx. 1 x 2 x příloha č. 1 xxxxxx x. 3/1993 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

Zákon č. 68/1990 Sb., x xxxxxxx státního xxxxx, xxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §2 xxxx. 2 zákona x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

4) §99 xxxxxx x. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.