Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2019 do 31.12.2023.


Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
309/99 Sb.

Zákon

Sbírka zákonů

Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů §1

Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů §2

Platnost a účinnost právních předpisů §3 §4

Sbírka mezinárodních smluv

Vyhlašování mezinárodních smluv, jiných skutečností důležitých pro jejich provádění a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací §5

Jazyk, v němž se vyhlašují mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací §6 §7

Vydávání Sbírky zákonů a vydávání Sbírky mezinárodních smluv

Pravidla pro vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv §8

Ochrana názvu a citace §9 §10

Vyhlášení opravy §11 §12

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Společné ustanovení §13

Přechodná ustanovení §14

Zrušovací ustanovení §15

Účinnost §16

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 277/2019 Sb. - Čl. LXV

INFORMACE

309

XXXXX

xx dne 11. xxxxxxxxx 1999

x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx mezinárodních xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xxxxxx zákonů

§1

Právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx

(1) Xx Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich plného xxxxx

x) ústavní xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx vlády,

e) xxxxxx xxxxxxxx vydávané xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx; xxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Právní předpisy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx označují xxxxxx "xxxxxxxx".

§2

Xxxxx akty xxxxxxxx xxxxxx vyhlašované xx Xxxxxx xxxxxx

(1) Xx Xxxxxx xxxxxx se xxxx vyhlašují:

a) xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx,1)

x) xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, jestliže x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonném xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké sněmovny, xx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx opatření Senátu xxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, x xxxx-xx funkce xxxxxxxx Xxxxxx obsazena, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon,

g) úplná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx-xx x vyhlášení xxxxxx xxxxxxx xxxxx předsedu xxxxx ústavní zákon xxxx xxxxx,

(xxxx jen "xxxxx xxxxxx akty").

(2) Xx Sbírce zákonů xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§11).

§3

Platnost a xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů

(1) Xxxxxx xxxxxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení xx Xxxxxx zákonů.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky Xxxxxx xxxxxx, uvedený x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nabývají xxxxxx xxxxxxxx účinnosti k 1. lednu xxxx x 1. červenci xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dřívější xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxx však xxxxxxxx xxx následujícího xx xxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx, xxxx ohrožení xxxxx xxxx válečný xxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxx předpis v xxxxxxxxxxx s xxx xxxxx jedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxx xxxxxxxx, xx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx právní xxxxxxx účinnosti k xxxxxxxxxxx 1. lednu xxxx k nejbližšímu 1. xxxxxxxx kalendářního xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx nabýt xxxxxxxx xxxx, x xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxx, k jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx stanoven xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů, právní xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1. lednu xxxx x xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

§4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, předseda Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx guvernér Xxxxx národní xxxxx.

Sbírka mezinárodních xxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jiných xxxxxxxxxxx důležitých pro xxxxxx provádění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyhlašují xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx x výpovědi xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv,

c) xxxxxxxxxx přijatá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xx Česká republika xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plného xxxxx. Mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx schvalovány Xxxxxxxxxxx a týkají xx pouze malého xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x tom, xxx xxx do xxxxxx xxxxxx nahlédnout x xxxxxxxxx si x xxxx xxxxx a xxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx vyhlašují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znění. Xxxxx se rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xx nevyhlašuje x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xx sdělení xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, den, kdy xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx nabylo xxxxxxxxx, x údaj x tom, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx si x xxx xxxxx x xxxxxx.

(4) Xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx chyby xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (§11).

§6

Jazyk, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ve Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxx jazyce xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Má-li xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxx výklad, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx z xxxx, x xxxxx-xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, vyhlásí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx znění. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x českém xxxxxx rozhodné podle xxxxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxx znění.

(3) Xxxxxxx xx českého jazyka xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx přednost xxxx xxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

§7

Dnem vyhlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§5 odst. 1) xx den xxxxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv

§8

Pravidla xxx xxxxxxxx Xxxxxx zákonů x Sbírky xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx z xxxxxx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,2) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxxxx, x xxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx.

(2) Sbírka xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx řada xx xxxxxxx koncem každého xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x souvislé xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právní xxxx xx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislé xxxx, xxxxx xx uzavírá xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pořadovými xxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§5 xxxx. 1).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx xx možno xxxxxxxx x samostatných přílohách xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx částkou, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§9

Xxxxxxx názvu x xxxxxx

(1) Xxxxx "Sbírka xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx zákonů xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) a dalších xxxxxxxx aktů (§2 xxxx. 1), xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, xx užívá zkratky "Xx.".

(2) Název "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů x organizací (§5 xxxx. 1), xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx "Sb. m. x.".

§10

(1) Xxxxxx zákonů x Sbírku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zajišťuje xxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxx xxxx (§2 xxxx. 1) xx xxxxxxxxx neprodleně, xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx doručení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx vyhlášení xxxxxxx podle §5.

(3) Xx správnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx odpovídá ten, xxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jiný xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§11

Vyhlášení opravy

(1) Zjistí-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vyhlášeným xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxx po tomto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Sbírky xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxx a organizace, xxxxxxxx x vyhlášení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx x xxx postup Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx překladu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx do českého xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx překladu xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx3) xxxxxxxxx Xxxxxx zákonů vydávané xx 4. xxxxxx 1945 a Sbírky xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Stejnopis Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx mezinárodních smluv xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepovažuje za Xxxxxx xxxxxx a Xxxxxx mezinárodních xxxxx.

Xxxxxxxx, přechodná x xxxxxxxxx ustanovení

§13

Společné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxx xx Sbírky xxxxxx, Xxxxxx mezinárodních xxxxx x Úředního xxxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinny xxxxxxx nahlížení xx Xxxxxx zákonů za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 se vztahuje xxxx na celou xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx Xxxxxx zákonů xxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2002 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znění xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx s uvedením xxxxxx, xxxxx je xxxxx, a x xxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx opatření se xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxx od počátku xxxxxxxxxxxx xxxx pořadovými xxxxx x samostatné xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx každého kalendářního xxxx.

(2) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxxxxxxx ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx Sbírce zákonů xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x k xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxx 31. prosince 2003.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx č. 545/1992 Sb., x Xxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus x. x.
Xxxxx v. r.
Zeman x. x.

Xx. LXV

Přechodné ustanovení

U xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Sbírce xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx vyhlášeny xx Sbírce zákonů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 309/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem x. 277/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.2019

Informace

Právní předpis x. 309/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

320/2002 Xx., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

114/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x provádění referenda)

s xxxxxxxxx xx 25.4.2003

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2005

380/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 309/99 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a x Xxxxxx mezinárodních smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

275/2012 Sb., x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností od 1.10.2012

131/2015 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx úpravy rozpočtové xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.2.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2019

Xxxxxx xxxxxxx x. 309/99 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §57 x xxxx. xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.

2) §2 xxxx. 1 x 2 x příloha č. 1 zákona x. 3/1993 Sb., x státních xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 68/1990 Sb., x xxxxxxx státního xxxxx, státní xxxxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx.

4) §99 zákona x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.