Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2019 do 31.12.2023.


Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

309/99 Sb.

Zákon

Sbírka zákonů

Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů §1

Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů §2

Platnost a účinnost právních předpisů §3 §4

Sbírka mezinárodních smluv

Vyhlašování mezinárodních smluv, jiných skutečností důležitých pro jejich provádění a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací §5

Jazyk, v němž se vyhlašují mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací §6 §7

Vydávání Sbírky zákonů a vydávání Sbírky mezinárodních smluv

Pravidla pro vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv §8

Ochrana názvu a citace §9 §10

Vyhlášení opravy §11 §12

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Společné ustanovení §13

Přechodná ustanovení §14

Zrušovací ustanovení §15

Účinnost §16

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 277/2019 Sb. - Čl. LXV

INFORMACE

309

ZÁKON

ze xxx 11. xxxxxxxxx 1999

x Sbírce xxxxxx x o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx

(1) Ve Sbírce xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plného xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) zákonná xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx základě zvláštního xxxxxx vydávají xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxx xxx "právní xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx předpisy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx označují xxxxxx "xxxxxxxx".

§2

Další xxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhlašované ve Xxxxxx xxxxxx

(1) Ve Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx:

x) nálezy Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tak xxxxxxx zákon,1)

b) xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx vyhlášení Xxxxxxx soud xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxx sdělení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření Senátu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx komor Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx předsedy Xxxxxx obsazena, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx volební xxxxxx, České xxxxxxx xxxxx nebo Národní xxxxxxxxxx rady o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) úplná xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx předsedu xxxxx ústavní xxxxx xxxx xxxxx,

(xxxx xxx "xxxxx právní xxxx").

(2) Xx Sbírce zákonů xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxx tiskové xxxxx (§11).

§3

Xxxxxxxx x účinnost xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxx zákonů, xxxxxxx x jejím záhlaví.

(3) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinnosti k 1. xxxxx xxxx x 1. červenci xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx naléhavý xxxxxx xxxxx, lze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dřívější den xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx, xxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx jedná-li se x zákonodárný xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), lze stanovit, xx právní předpis xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx účinnost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účinnosti k xxxxxxxxxxx 1. lednu xxxx x xxxxxxxxxxx 1. červenci xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Právní xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxx xxx vyhlášeny xxxxxxxx xxxx, x xxxx je vyhlášen xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dnem, x xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxx, k jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti, který xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů, xxxxxx xxxxxxx vyhlášený ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1. lednu xxxx x xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

§4

Právní předpis uvedený x §1 xxxx. 1 písm. e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministr, xxxxxxx jiného ústředního xxxxxxxxx xxxxx, předseda Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv

§5

Vyhlašování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jiných xxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodních orgánů x xxxxxxxxxx

(1) Xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xx vyhlašují xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí

a) xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána (dále xxx "mezinárodní xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv,

c) xxxxxxxxxx přijatá mezinárodními xxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx organizací, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich plného xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx schvalovány Xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx malého xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx znění xxxxxx příloh; x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxx x xxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx si x xxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Rozhodnutí mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znění. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx sdělení xxxxx xxxxx název xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxx, kdy xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx nabylo xxxxxxxxx, x xxxx x xxx, kde xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx z xxx opisy x xxxxxx.

(4) Ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx chyby xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx českého xxxxxx (§11).

§6

Xxxxx, v xxxx xx vyhlašují xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Mezinárodní xxxxxxx xx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx xxx jejich xxxxxx x zároveň x xxxxxxxx do xxxxxxx jazyka, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx x cizích xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx výklad, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx z xxxx, x xxxxx-xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, vyhlásí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xx českého xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva rozhodná xxx xxxx výklad.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, má xxxxxxxx xxxx znění.

(5) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx.

§7

Dnem vyhlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní smlouvy x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx (§5 odst. 1) je den xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx mezinárodních smluv xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x vydávání Sbírky xxxxxxxxxxxxx smluv

§8

Pravidla xxx xxxxxxxx Xxxxxx zákonů x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx Sbírky zákonů x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje x xxxxxxx, xxxxx názvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,2) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx, a xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx číslovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořadovými xxxxx, xxxxxxx řada xx xxxxxxx koncem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x souvislé xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x při xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxx xxxx se xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx každého kalendářního xxxx. Xxxxxxx xx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx označují xxxxxxxxxx xxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§5 xxxx. 1).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx zákonů, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx částkou, x xxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxxx xxxxxxx xx jedná. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx částky, xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx Sbírce mezinárodních xxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx "Xxxxxx xxxxxx" je dovoleno xxxxxx pouze xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx právních xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) x dalších xxxxxxxx xxxx (§2 xxxx. 1), vyhlašovaných xx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx "Xx.".

(2) Název "Sbírka xxxxxxxxxxxxx smluv" xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx označení Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxxxx o výpovědi xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodních orgánů x xxxxxxxxxx (§5 xxxx. 1), xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se užívá xxxxxxx "Xx. x. x.".

§10

(1) Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydává, xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) a xxxxx xxxxxx akty (§2 xxxx. 1) xx xxxxxxxxx neprodleně, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx doručení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5.

(3) Xx xxxxxxxxx textů xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx aktů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je Ministerstvu xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx textů mezinárodních xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodních smluv x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xx správnost xxxxxx xxxxxxxx xx českého xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx opravy

(1) Zjistí-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x nejbližší xxxxxx Xxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxxx chyby. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxx textem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizace, xxxxxxxx k vyhlášení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 platí x xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx. Než vyhlásí xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Ministerstvo vnitra xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx3) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 4. květnu 1945 a Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx mezinárodních smluv xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx, přechodná a xxxxxxxxx ustanovení

§13

Společné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxx Praha xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxx do Xxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx, městské xxxxxx x xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4.

§14

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2002 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxx xxxxx, vydaná xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx opatření se xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxxx uveřejněním jejich xxxxxx znění xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, a x xxxxxx, kde xxx xx nich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx opatření xx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x samostatné xxxxxxx xxxx, uzavírané xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Opatření xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx a České xxxxxxx banky, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich vydání xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x tomuto xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 31. prosince 2003.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, nálezy Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx x platné xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx předpisy, xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxx č. 545/1992 Sb., x Xxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx.

§16

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus x. x.
Xxxxx v. r.
Zeman x. x.

Čl. LXV

Přechodné ustanovení

U xxxxxxxx předpisů vyhlašovaných xx Xxxxxx zákonů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx vyhlášeny xx Xxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx podle zákona č. 309/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem č. 277/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 309/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2002 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

114/2003 Xx., x provádění xxxxxxxxx x přistoupení XX x EU x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.4.2003

127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

380/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 309/99 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

275/2012 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012

131/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2016

24/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2019

Xxxxxx xxxxxxx x. 309/99 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §57 x xxxx. xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.

2) §2 xxxx. 1 a 2 x příloha č. 1 xxxxxx x. 3/1993 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 68/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx.

4) §99 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.