Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2019 do 31.12.2022.


Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
309/99 Sb.

Zákon

Sbírka zákonů

Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů §1

Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů §2

Platnost a účinnost právních předpisů §3 §4

Sbírka mezinárodních smluv

Vyhlašování mezinárodních smluv, jiných skutečností důležitých pro jejich provádění a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací §5

Jazyk, v němž se vyhlašují mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací §6 §7

Vydávání Sbírky zákonů a vydávání Sbírky mezinárodních smluv

Pravidla pro vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv §8

Ochrana názvu a citace §9 §10

Vyhlášení opravy §11 §12

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Společné ustanovení §13

Přechodná ustanovení §14

Zrušovací ustanovení §15

Účinnost §16

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 277/2019 Sb. - Čl. LXV

INFORMACE

309

ZÁKON

ze xxx 11. xxxxxxxxx 1999

x Xxxxxx xxxxxx x o Xxxxxx mezinárodních smluv

Parlament xx usnesl na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Sbírka xxxxxx

§1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx

(1) Xx Xxxxxx xxxxxx xx vyhlašují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx zákony,

b) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx předpisy vydávané xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydávají právní xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

§2

Xxxxx akty státních xxxxxx vyhlašované xx Xxxxxx zákonů

(1) Xx Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx:

x) nálezy Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,1)

x) xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx soud rozhodne,

c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx vyhlášení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx, x xxxx-xx funkce xxxxxxxx Xxxxxx obsazena, předsedy Xxxxxxxxxx sněmovny, x xxxxxxxxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx, Státní xxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxx xxxxx xxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx zákonů stanoví xxxxxxxx xxxxx,

x) úplná xxxxx ústavních xxxxxx x xxxxxx, zmocňuje-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákon xxxx zákon,

(dále jen "xxxxx právní akty").

(2) Xx Xxxxxx zákonů xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x opravě xxxxxxx xxxxx (§11).

§3

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

(2) Xxxx vyhlášení právního xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, uvedený x xxxxx záhlaví.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nabývají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 1. lednu xxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vyhlašuje-li xx nouzový xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx jedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4), xxx xxxxxxxx, xx právní předpis xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx. Xxxx-xx účinnost v xxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeném xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nabude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 1. červenci kalendářního xxxx.

(5) Xxxxxx předpisy xxxxxxx v §1 xxxx. 1 xxxx. x) x e) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx vyhlášen xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dnem, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů, xxxxxx xxxxxxx vyhlášený xx Xxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1. lednu nebo x xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx kalendářního xxxx

§4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx příslušný ministr, xxxxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo guvernér Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Sbírka xxxxxxxxxxxxx smluv

§5

Vyhlašování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx provádění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx

(1) Xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x jiných skutečnostech xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv,

c) xxxxxxxxxx přijatá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x organizací").

(2) Mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxx schvalovány Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, mohou xxx vyhlášeny xxx xxxxxxxxxx plného xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxx případě Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx, xxx xxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx z xxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plného xxxxx. Xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx fyzických x právnických xxxx, xxxx xxxx znění xx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxx, xxx xxxx vydáno, xxxxxxxxx xxx, xxx nabylo xxxxxxxxx, x xxxx x tom, xxx xxx xx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si z xxx opisy x xxxxxx.

(4) Xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv se xxxxxxxxx xxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x opravě xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx (§11).

§6

Xxxxx, x němž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Mezinárodní xxxxxxx xx ve Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv vyhlašují xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx podle mezinárodního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x zároveň x překladu xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxx jazyce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x cizích xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx výklad, xxxxxxxxx xx pouze x xxxxxx x xxxx, x xxxxx-xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx překladem xx xxxxxxx jazyka x xxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx x xxx xxxxx, x xxxx xxxx vyhlašována xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§7

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx (§5 xxxx. 1) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Sbírky zákonů x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§8

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx z xxxxxx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx názvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,2) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx, x datum, x němž xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx zákonů xx vydává v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísly, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx zákonů xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řadě, xxxxx xx uzavírá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx Sbírky xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxx xxxx se xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xx počátku kalendářního xxxx pořadovými čísly x souvislé xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx označují pořadovými xxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí (§5 xxxx. 1).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxx vyhlásit x samostatných přílohách xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx jedná. Xxxxxx xxxxxx příloh xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxx částky, xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx platí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§9

Ochrana xxxxx x xxxxxx

(1) Název "Xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) x dalších xxxxxxxx aktů (§2 xxxx. 1), xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx "Xx.".

(2) Název "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Sbírky xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizací (§5 xxxx. 1), xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxxx "Sb. m. x.".

§10

(1) Xxxxxx zákonů x Sbírku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxx xxxx (§2 odst. 1) xx vyhlašují neprodleně, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx. Stejná lhůta xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §5.

(3) Xx správnost xxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x jiných xxxxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do českého xxxxxx předaných k xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv odpovídá xxxxxxxxx ministerstvo, jiný xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxx Česká xxxxxxx banka.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a vyhlášeným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v nejbližší xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra postupuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vyhlášeným xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx x xxx postup Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx překladu xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Než xxxxxxx xxxxxx překladu xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx3) stejnopis Xxxxxx xxxxxx vydávané xx 4. xxxxxx 1945 a Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Stejnopis Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx za Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv.

Xxxxxxxx, přechodná x xxxxxxxxx ustanovení

§13

Společné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, Xxxxxx mezinárodních xxxxx x Úředního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako x odstavci 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 4.

§14

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Ve Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2002 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx národní xxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx obsažených xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxxx uveřejněním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, x s xxxxxx, xxx lze xx nich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pořadovými xxxxx v samostatné xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Opatření podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plného xxxxx xxxx oznámením x xxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x x xxxxxx xxx xxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2003.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxx předpisy, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxx č. 545/1992 Sb., o Xxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2000.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Zeman x. x.

Xx. LXV

Přechodné ustanovení

U xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx podle zákona č. 309/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. LXV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 31.12.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 309/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

114/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x provádění xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.4.2003

127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

380/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 309/99 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

275/2012 Xx., x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.10.2012

131/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.2.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2019

Xxxxxx xxxxxxx x. 309/99 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §57 a xxxx. xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx.

2) §2 xxxx. 1 x 2 x příloha č. 1 xxxxxx x. 3/1993 Xx., x státních xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 68/1990 Sb., x užívání státního xxxxx, státní vlajky x ostatních xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §2 odst. 2 xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

4) §99 xxxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.