Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2019 do 31.12.2022.


Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
309/99 Sb.

Zákon

Sbírka zákonů

Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů §1

Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů §2

Platnost a účinnost právních předpisů §3 §4

Sbírka mezinárodních smluv

Vyhlašování mezinárodních smluv, jiných skutečností důležitých pro jejich provádění a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací §5

Jazyk, v němž se vyhlašují mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací §6 §7

Vydávání Sbírky zákonů a vydávání Sbírky mezinárodních smluv

Pravidla pro vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv §8

Ochrana názvu a citace §9 §10

Vyhlášení opravy §11 §12

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Společné ustanovení §13

Přechodná ustanovení §14

Zrušovací ustanovení §15

Účinnost §16

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 277/2019 Sb. - Čl. LXV

INFORMACE

309

ZÁKON

ze xxx 11. xxxxxxxxx 1999

o Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx mezinárodních xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xxxxxx zákonů

§1

Právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx

(1) Ve Sbírce xxxxxx xx vyhlašují xxxxxxxxxxx jejich plného xxxxx

x) ústavní zákony,

b) xxxxxx,

x) zákonná xxxxxxxx Xxxxxx,

x) nařízení xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydávají xxxxxx xxxxxxxx s celostátní xxxxxxxxxx

(xxxx xxx "právní xxxxxxxx").

(2) Právní předpisy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx označují názvem "xxxxxxxx".

§2

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů

(1) Xx Xxxxxx zákonů se xxxx xxxxxxxxx:

x) nálezy Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx,1)

x) xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, usnesení xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxx jestliže x xxxxxx vyhlášení tyto xxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxxxx Senátu, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Státní xxxxxxx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud povinnost xxxxxxxx xx xx Xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx zákon,

g) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

(xxxx jen "xxxxx právní xxxx").

(2) Xx Xxxxxx zákonů xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Ministerstva vnitra x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§11).

§3

Xxxxxxxx x účinnost xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx nabývají platnosti xxxx xxxxxx vyhlášení xx Xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxx x 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, lze ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dřívější xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxxx však xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx stav, xxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxx xxxx vydává-li se xxxxxx předpis x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx legislativní xxxxx4), lze xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx účinnost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 1. lednu xxxx x xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx vydány; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx nabývá xxxxxxxxx x nejbližšímu 1. xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§4

Xxxxxx předpis uvedený x §1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx guvernér Xxxxx národní xxxxx.

Sbírka mezinárodních smluv

§5

Vyhlašování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů x organizací

(1) Xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx xx vyhlašují xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizací").

(2) Mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou schvalovány Xxxxxxxxxxx x týkají xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx, kde xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx a xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxx, xxx xxxx vydáno, xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a údaj x xxx, xxx xxx xx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si x xxx xxxxx a xxxxxx.

(4) Xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (§11).

§6

Xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx smlouvy xx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyhlašují xxxx ve znění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a zároveň x xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, rozhodných xxx xxxx výklad, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx, x xxxxx-xx k xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx mezinárodní smlouva x xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx mezinárodní xxxxxxx x českém xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xx českého jazyka xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxx.

(4) X případě xxxxxxx xxxx překladem xx xxxxxxx jazyka a xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx xxx xxxx xxxxxx, má přednost xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx xxxxxxx x pro xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§7

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§5 xxxx. 1) je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky Xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Vydávání Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§8

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Sbírky xxxxxx x Xxxxxx mezinárodních xxxxx

(1) Každá x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx publikačního prostředku, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,2) kalendářní rok, xx xxxxxx xx xxxxxx, x datum, x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx číslovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx koncem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xx provádí od xxxxxxx kalendářního roku x souvislé xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx předpisy x xxxxx xxxxxx xxxx xx xx Xxxxxx xxxxxx označují xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx čísly x souvislé řadě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx označují xxxxxxxxxx xxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§5 xxxx. 1).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxx vyhlásit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Sbírky zákonů, xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx vyhlašován xxxx právního předpisu, x jehož xxxxxxx xx jedná. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx. Xxxxxxx xx platí xxx vyhlášení rozsáhlých xxxxxx mezinárodních smluv x xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxxx xx Sbírce mezinárodních xxxxx.

§9

Ochrana názvu x xxxxxx

(1) Název "Sbírka xxxxxx" xx dovoleno xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx zákonů xxxxx xxxxxx zákona. Xxx citaci xxxxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) x dalších xxxxxxxx xxxx (§2 xxxx. 1), xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx "Xx.".

(2) Xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv" xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o výpovědi xxxxxxxxxxxxx smluv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizací (§5 xxxx. 1), xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx "Xx. x. x.".

§10

(1) Xxxxxx zákonů x Xxxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxx, zajišťuje xxxx xxxx x xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxx akty (§2 odst. 1) xx xxxxxxxxx neprodleně, xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx doručení Ministerstvu xxxxxx. Xxxxxx lhůta xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx státních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx textů xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodních smluv x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důležitých xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx, xxxxx x xx správnost jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx předaných k xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xxxx xxxxxxxxx ústřední správní xxxx nebo Xxxxx xxxxxxx banka.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx předaným x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx tiskové xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxx textem xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x pro postup Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nesprávností ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Než xxxxxxx xxxxxx překladu xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup3) stejnopis Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xx 4. xxxxxx 1945 x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxxx zákonů x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxx odstavce 1 xx nepovažuje xx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx mezinárodních smluv.

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§13

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx a hlavní xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx umožnit v xxxxxxxxxx dnech xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, Xxxxxx mezinárodních xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie.

(2) Xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx členěných statutárních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxx zákonů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4.

§14

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xx Xxxxxx zákonů lze xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2002 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx správních úřadů x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx na xxxxxxx zmocnění obsažených xx zvláštních xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxxx uveřejněním xxxxxx xxxxxx znění nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx, který xx xxxxx, x x xxxxxx, xxx lze xx xxxx nahlédnout. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxx opatření ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxx banky, xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxx oznámením x xxxxxx xxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x x xxxxxx xxx xxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx nejpozději xxx 31. xxxxxxxx 2003.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, nálezy Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx smlouvy, vyhlášené xx Sbírce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x platné xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx soudu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se xxxxx č. 545/1992 Sb., x Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2000.

Klaus x. x.
Xxxxx x. r.
Zeman x. x.

Xx. LXV

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Sbírce xxxxxx, xxxxx xxxx předloženy xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 309/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. LXV xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 277/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 309/99 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

114/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx referenda)

s xxxxxxxxx od 25.4.2003

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

380/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 309/99 Xx., o Sbírce xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

275/2012 Xx., x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012

131/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

24/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 21.2.2017

277/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 31.12.2019

Xxxxxx xxxxxxx č. 309/99 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §57 x xxxx. xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.

2) §2 xxxx. 1 a 2 x příloha č. 1 xxxxxx x. 3/1993 Sb., x xxxxxxxx symbolech Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 68/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vlajky x xxxxxxxxx státních xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §2 odst. 2 xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

4) §99 zákona x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.