Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2023.


Vyhláška o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, vojáků v záloze ve službě a vojáků v aktivní záloze
266/1999 Sb.

Vyhláška

Vymezení pojmů pro účely bezplatného stravování §1

Formy bezplatného stravování §2

Bezplatné stravování při nepřetržité službě §3

Bezplatné stravování při výkonu zvláštních profesí a činností §4 §5

Stravní dávky a přídavky potravin §6 §7 §8 §9

Náhrada v penězích §10

Energetická, výživová a finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin §11 §12

Zabezpečování výstrojních náležitostí §13

Výdej vojenské výstroje do vlastnictví §14

Výdej vojenské výstroje do výpůjčky vojákovi v záloze §15

Náhrada v penězích za používání občanského oděvu §16 §17

Peněžitá výše nákladů na vojenskou výstroj §17a

Vojenská výstroj při pohřbu §18 §19

Údržba vojenské výstroje §20 §21

Přeprava při preventivní rehabilitaci, mimořádné rehabilitaci a léčebné péči §22

Přeprava při přestěhování §23

Náhrada jízdních výdajů při cestě na řádnou dovolenou §24

Přeprava při zániku služebního poměru §25

Náležitosti vojáků v mimořádné službě §26

Zrušovací ustanovení §27

Účinnost §28

Příloha č. 1 - Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot

Příloha č. 2 - Průměrná skladba spotřeby potravin na osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravních dávek a přídavků potravin k určení výše jejich finanční hodnoty

Příloha č. 3 - Zařazení výstrojních součástek vydávaných vojákovido skupin podle §13 odst. 2 a směrné doby používání podle §13 odst. 3

Příloha č. 4 - Zařazení výstrojních součástek vydávaných vojákovi v záloze ve službě nebo vojákovi v aktivní záloze do skupin podle §13 odst. 2 a směrné doby používání podle §13 odst. 3

č. 262/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

266

VYHLÁŠKA

Ministerstva xxxxxx

xx xxx 5. listopadu 1999

x xxxxxxx zabezpečování bezplatného xxxxxxxxxx, výstrojních x xxxxxxxxxxx náležitostí a x zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx službě a xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §93 zákona x. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx bezplatného xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx voják x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx operátora, xxxxxxxxx střelce x xxxxxxxxx průvodčího,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výcvik x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsadkovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výcvikový xxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx přerušení xxxxxxxxxxxxx dobu 3 xxxxxx,

x) letovou xxxxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx útvaru xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přerušení xxxx ukončení; xx xxxxxxx přípravu xx xxxxxxxx škole xx xxxxxxxxx xxxxx pilot xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx geograficky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vysláním xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci, který xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx místo, x xxxx xx dislokováno xxxx xxxxxxxxxx pracoviště xxxx působiště.

§2

Xxxxx xxxxxxxxxxx stravování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx výdejem xxxxx, x xx snídaně, xxxxx a xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x nelze-li xx xxxxxxxxxx, pak

a) xx xxxxxxxx stavu, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Náhrada x xxxxxxxx xx jídlo xx xxxxxxxx hodnota xxxxx x množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stravní dávce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3, xxxxxxxxx přídavku xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx operaci xxxxx xxxxxxxx 1, náleží xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hodnotě xxxxxxxxx dle §11 xxxx. 4.

§3

Xxxxxxxxx stravování při xxxxxxxxxxx službě

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 24 hodin, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydaným xxxx ukončením nepřetržité xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx zvláštních xxxxxxx x činností

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesí a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx jmenování xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výcvik x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx praktického xxxxxxxxxxx xxxxxxx do dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výcviku,

c) vojákovi, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xx xxxxx xxxx xxxx přípravy x xxxxxx,

x) vojákovi, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přejímací xxxx letadel xx xxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zkušebních xxxxxxxxx, trvá-li tato xxxxxxx xxxx xxx 11 xxxxx,

x) vojákovi, xxxxx xx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxx letce, a xx xxx xxx, xxx xxxxxxx letovou xxxxxxxx, xx xxx, xxx xx přerušil xxxx xxxxxxx,

x) vojákovi, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx škole xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx dnech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo skupinové xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx vládní nebo xxxxxxxxxx organizace, x xx xx dobu xxxxxxx. Xxxxxxxxx stravování xx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx xx voják x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxx x dovedností xxxxxxxxxx x výkonu služby; xxxxxxxx se bezplatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, která spadají xx doby výkonu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lékařském xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx se podrobit xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx.

(2) Xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx nebo činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx bezplatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jídlem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 x 4 xxxxxxxxxxxxx x xxxx

x) dovolené, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, rekvalifikace, xxxxxxxxxx volna xxxx xxxxxxxxxx volna,

b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, lázeňských x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx

x) mateřské x xxxxxxxxxx dovolené.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx studia ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pobytu, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx výcvik.

Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

§6

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx potravin, jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 xxxx vyhlášky.

§7

(1) Stravními xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx letce,

c) xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nenáleží xxxx xxxxxxx dávka.

(3) Xxxxxxxx x nepřetržité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x výsadkového xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx stravní xxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx útvaru.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx výsadkáře xx poskytuje výkonnému xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx, xxxxx se na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

(1) K jednotlivým xxxxxxxx dávkám xx xxxxx náročnosti xxxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxxxxx,

x) přídavek xxxxxxxx X - xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx potravin X - xxx tělovýchovné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxx xxxxxxxxxxx přeborech x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx potravin X - pro výkonné xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxx výkonné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Přídavky xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravování x xxxxxxxx přídavku xxxxxxxx X. Přídavky xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xx dnech xxxxxx xxxxxxx xx xxx denní xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxx xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx přídavky xxxxxxxx:

x) x základní xxxxxxx xxxxx přídavky xxxxxxxx X, B, C, X, X a X,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxx letce xxxxxxxx xxxxxxxx A, X, X x X,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx potravin X x D.

(4) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx potravin X, xxxxx xx xxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx jiným přídavkem xxxxxxxx,

x) přídavku xxxxxxxx X, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potravin X, X, X x X, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potravin X.

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx službě, xxxx

x) to xxxxxxxx xxxxxxxxx situace ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení (dále xxx "součást ozbrojených xxx"), x xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx epidemií xxxx xxxxxxxx pitnou vodou.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx poskytuje xxxxxxxx xxx

x) nepřetržité službě x xxxxx pravidelného xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx 24 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dozorčího, xxxxx xxxx 24 xxxxx,

x) zabezpečování xxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx potravin X se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) nepřetržité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 24 hodin xxxx xxxxx pravidelného výkonu xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx poskytuje-li se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x nácviku xx xxxxxxxxx přehlídku x hromadnému tělovýchovnému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx protivzdušné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx od 22 xxxxx do 6 xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, a xx xxxxxx vojenské xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx potravin X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x),

x) xxxxxxxx do xxxxxx v xxxx xxx služební xxxxxxxxxxx, x to výkonnému xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx poskytuje xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hromadného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx organizačních xxxxx.3)

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Armády České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx poskytuje xxxxxxxxx letci ve xxxxx letové xxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx letových xxxxxx xxxxxxxxxxxx x podzvukových xxxxxxx vybavených xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dopravních xxxxxxx.

§10

Xxxxxxx x penězích

(1) Xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxx, xx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3. Xxxxxxx x xxxxxxxx xx nevyplácí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X. Výkonnému xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 4, xx vyplácí xxxxxxx x penězích ve xxxx finanční xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dávky, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se náhrada x penězích vyplácí xxxxx odstavce 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx výdeje xxxxx poskytována vojákovi xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx voják xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx, x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nemá možnost xx x xxxx xxxxxxxx ozbrojených sil xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výše xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx 20 %,

x) xxxxx 40 %,

x) xxxxxx 40 %

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxx7).

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přídavků xxxxxxxx

§11

(1) Finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx tak, xx xxxxxxxx skladba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx osobu x xxx xxxxx přílohy č. 2 se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodními xxxxxx xx kilogram. Xxxxxxxxx obchodní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dávek x přídavků xxxxxxxx xx upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stravních xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx potravin xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejících xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x více xxx 5 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x prostoru xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dávek x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ozbrojených xxx x počtem xxxxxxxxxxxx xx 50 xxxx xxx xxxxxx x 10 % xxxxxx xxxxxxxx hodnotě stanovené xxxxx §11 odst. 1 x xxxxxxxxxx xx tom, x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx potraviny x xxxxxxxxxxx.

(2) Finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx potravin x xxxxxxxx ozbrojených xxx xxx xxxxxx x 20 %, pokud

a) xxxxxxxxxxx záchranné xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohrom xxxx xxxxxx závažných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx postižena xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx situací.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výživové xxxxxxx stravních dávek, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx finanční xxxxxxx x jednotlivých xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojákovi xxxxxxxxxxx, musí odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stravní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx 5 % od xxxxxxxxx hodnoty. Xxxxx xxxxxx čerpání xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3 % xxx xxxxxxxxxx hodnotu.

§13

Zabezpečování xxxxxxxxxxx náležitostí

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výdejem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx výstrojních součástek (xxxx jen "xxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx, vojákovi x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx v xxxxxx xx xxxxxx"), xxxx xxxxxxxx zařazenému x aktivní záloze (xxxx xxx "xxxxx x aktivní xxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx součástky x vydávají xx xx

x) xx vlastnictví, xxxx

x) do xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výstroj xx xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx xx

x) pořízení x xxxxxxxx vojenské xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x údržbu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nařízeno xxxx nošení ke xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Zařazení xxxxxxxxxxx součástek xx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x směrné xxxx xxxxxxxxx výstrojních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 jsou uvedeny x příloze č. 3 a 4.

Xxxxx vojenské výstroje xx vlastnictví

§14

(1) Vojenská xxxxxxx se xxxxxx xx vlastnictví formou xxxxxxxx xxxxxx. Základní xxxxxx tvoří oděv, xxxxxx, obuv a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxx, k zabezpečení xxxxxxx x plnění xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx hodnosti xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výbavy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, který byl xxxxxxxx od Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x kurzech x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx zkušební xxxx xx vojákovi xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výstroj xxxxxx neúplné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vojenská xxxxxxx xx doplnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) Vojákovi v xxxxxx ve xxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx služby xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle písmene x) přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§15

xxxx vojenské xxxxxxxx xx výpůjčky xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx vojenské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výstrojní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx se xx dokončení xxxxxxxx xxxxxxxx k získání xxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydávají xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) a x) přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx služebním místě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xx službě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx prvním xxxxxxxxx zařazení, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx občanského oděvu xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx ve xxxx 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vojákovi, xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx služebním xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zániku xxxx xxxxxxxxxx poměru nebo xxx xxx posledního xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zařazení uplynulo 5 x xxxx xxx.

(3) Jednorázová náhrada x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx, ve kterém xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vznikl.

(4) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkolů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx uplynulý kalendářní xxx. Nebyl-li xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xx dané xxxxxxxxxx měsíce poměrná xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx policie xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx specifických xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx. Náčelník Xxxxxxxx xxxxxxx každoročně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oděv xx služebním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx místě, je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx oděvu xx xxxxxxxxx účelům. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx Vojenské xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx místě xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx dané kalendářní xxxxxx poměrná xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx v penězích xx používání občanského xxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním specifických xxxxx xxxxxxxxxxx sil. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu Xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oděv xx xxxxxxxxx xxxxxx x následujícím kalendářním xxxx. Xxxxxxxx, který xxxxxxxx službu xx xxxxx místě, je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxx xx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxxx kalendářního xxxx xx změně xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx kalendářní xxxxxx poměrná část xxxxxxx.

§17

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 17/2014 Sb.

§17x

Xxxxxxxx xxxx nákladů xx vojenskou výstroj

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely stanovené x §91 xxxx. 2 zákona činí xx xxxxxxxx xxxx 480 Kč. Xx xxxxxxxx zkušební xxxx xxxx výše xxxxxxx xxxx

x) pro xxxxxx x xxxxxxxx 1 635 Xx,

x) xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, 3 100 Xx,

x) xxx xxxxxx z povolání, xxxxx vykonává službu x Hradní stráže, 2 100 Xx,

x) xxx vojáka x xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x nebyla xx velitelem Hradní xxxxxx přiznána xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx stráže, 1 635 Xx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely §91 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx součástky xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx postupu xxxxx §91 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx výstrojních xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx pořizovacích xxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx

(1) Zemře-li xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxx xxx pohřben ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx vydána xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, kdy vojenský xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx poškozen, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx vojáka.

(3) Zemře-li xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k pohřbení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx a xxxxx xxxxxxxx prádla.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2021 Sb.

§20

Údržba vojenské xxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x vojenské xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x).

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2021 Sb.

§22

Xxxxxxxx při preventivní xxxxxxxxxxxx, mimořádné xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxx xxxxx xx preventivní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx4) xx vojákovi zabezpečuje xx xxxxx z xxxxx bydliště xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako při xxxxxxxx xxxxx5).

§23

Přeprava při přestěhování

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx služby xx xxxxxxxx x příslušníkům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cestu z xxxxx xxxxxxxxxxx trvalého xxxxxx xx místa xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vojákovi x příslušníkům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů jako xxx xxxxxxxx cestě.5)

§24

Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxx xxxxx xx xxxxxx dovolenou

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxx nebo x bydliště xx xxxxxxx zvoleného místa xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx odletu xxxxxxx x zpět.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx pravidelné místo xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx řádnou xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx vozová xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxx místo xxxxxx služby mimo xxxxx České republiky, xx xxxxxx dovolenou x xxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx hromadným xxxxxxxxxxx xxxx být

a) letadlo xx výše ceny xxxxxxx xxxxxxxxxx třídy,

b) xxxx xx výše xxxx xxxxxxxx 1. xxxxx,

x) xxx xx xxxx ceny xxxxxxx xxxxxx xx trajekt, xxxx

x) xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxx rekreaci xx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 431/2021 Sb.

§26

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx povolán xx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx, přeprava x xxxxxxxxx poskytováno xxxxxxxxx.

§27

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 310/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 7/1996 Xx., x xxxxxxxxx a naturálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx službě a xxxx vojenských škol, xxxxx xxxxxx vojáky.

3. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx č. 314/1998 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx č. 7/1996 Xx., x xxxxxxxxx x naturálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxx vojáky, xx xxxxx xxxxxxxx x. 310/1996 Xx.

§28

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.

Ministr:

RNDr. Vetchý, XXx. x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 266/1999 Xx.

Xxxxxxx xxxxx x přídavky potravin xx xxxxx a xxx x xxxxx xxxxxx energetických a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx (XX)
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(XX)

Xxxxxxxxxxx hodnota

Bílkoviny

Tuky

Kyselina xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx látky

Vitamíny

vápník

fosfor

železo

A-ekv. xxxxxxxx

X1

X2

X-X-xxx. xxxxxxx

X

xX

x

x

x

x

xx

µx

xx

XX - základní

13 474

90

112

9

460

900

800

20

1 000

1,2

1,4

16

100

XX - xxx xxxxx

16 019

96

120

10

480

1 000

1 000

20

1 200

1,2

1,6

18

100

XX - xxx xxxxxxxxx

15 111

96

126

10

520

1 000

1 000

20

1 200

1,4

1,6

18

100

XX-X

430

-

-

-

24

3

-

-

-

-

-

2

2

XX-X

1 170

9,8

14,4

0,6

28

72

125

1,3

24

0,12

0,12

2,3

-

XX-X

1 520

14

10

0,5

54

26,4

131

2,1

94

0,17

0,13

3,7

2,4

PP-D

1 596

18

12

0,5

50

189

264

2,7

146

0,12

0,28

7,4

2,1

XX-X

2 596

14

18

1

100

193,6

344

3,1

258

0,39

0,29

6,4

5,3

XX-X

4 620

34

36

2,5

160

471

1 075

10,4

870

1,1

0,83

21,4

20,5

XX-X

635

3,9

3,8

-

35

58

65

3,3

40

0,1

0,08

0,6

55

XX-X

760

1,9

0,5

-

41

42

49

1,1

25

0,12

0,06

0,9

45

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 266/1999 Xx.

Xxxxxxxx skladba xxxxxxxx potravin xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx dávky

základní

pro xxxxxxxxx

xxx letce

dávka x xxxxxxx/xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

69

103

103

Xxxxxx xxxx

68

89

102

Xxxxx maso

9

9

11

Ostatní maso

2

2

4

Vnitřnosti

6

14

20

Uzeniny x xxxxxxx z xxxx

45

60

50

Xxxxxx xxxxxxxx

38

43

27

Xxxx celkem

234

320

317

Drůbež x xxxxxxx výrobky

30

30

35

Kosti

2

2

3

Ryby

10

8

9

Rybí xxxxxxx a xxxxxxxx

16

11

14

Xxxxx

20

25

24

Xxxxx x xxxxxxx

11

15

8

Xxxxx xxxx x xxxxx

27

35

26

Xxxxxxx xxxxx

280

295

325

Xxxxxx xxxxxxx

74

72

121

Xxxx

30

34

32

Xxxxx

36

50

65

Xxxxx

320

340

250

Xxxxx xxxxxx

90

59

120

Xxxxx xxxxxx

33

40

15

Xxxxxxxxx xxxxxx

14

20

8

Xxxxxxxxx

21

20

17

Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx

70

78

86

Xxxx

32

27

25

Xxxxxxxxx

14

18

11

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

60

80

50

Xxxxxxxx

460

419

408

Xxxxxxx x mražená xxxxxxxx

185

190

222

Xxxxxxxxx x sušená xxxxxxxx

85

70

100

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

20

20

20

Xxxxxxxx xxxxxx

290

280

342

Xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx ovoce

89

88

106

Citrusové xxxxx

40

40

90

Xxxxxxx

28

35

35

Xxxxxxxxx xxxxxx výrobky

35

35

65

Ovoce xxxxxx

192

198

296

Xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx potraviny

357

355

723

Druh xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

-

50

50

50

50

100

-

-

Xxxxxxx xxxxx

-

-

-

-

-

400

-

-

Xxxxxx xxxxxxx

-

-

-

-

-

100

-

-

Xxxxx

-

100

100

100

100

-

-

-

Xxxxxxxxx xxxxxx

-

-

-

-

-

70

-

-

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

25

-

-

25

30

30

-

-

Xxxxx xxxxxx

-

-

100

100

100

200

-

380

Xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

300

300

300

350

300

500

300

-

Příloha č. 3 x vyhlášce x. 266/1999 Sb.

Zařazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §13 odst. 2 x směrné xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3

a) výstrojní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxx výstrojní součástky x xxxxxxxx

1.

xxxxx

xxx

24

2.

xxxxx xxxxx

xxx

24

3.

xxxxx xxxxx červený

kus

24

4.

blůza 97

xxx

60

5.

xxxxx 97 pro xxxxxxxxx

xxx

36

6.

xxxxx 97 pro generály

kus

36

7.

blůza 97 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

36

8.

xxxxx 97 pro xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

36

9.

xxxxx 97 xxx xxxx

xxx

60

10.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ochranu

kus

12

11.

blůza xxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx

xxx

12

12.

xxxxx xxxxxxx stejnokroje

kus

24

13.

blůza xxxxxxx xxxxxxxxxxx x béžovým xxxxxxxx

xxx

24

14.

xxxxx xxxxxxxx letní xxx xxxxxxxx HS

kus

24

15.

blůza xxxxxxxx pro HS

kus

24

16.

blůza xxxxxxxx xxx vojákyně XX

xxx

24

17.

xxxxx xxxxxxx

xxx

60

18.

xxxxx večerní xxx generálky XXXX

xxx

60

19.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

xxx

60

20.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

60

21.

xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

60

22.

xxxxx xxxxxxx xxx ženy

kus

60

23.

blůza xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

60

24.

xxxxx večerní xxx xxxxxx praporčice

kus

60

25.

blůza xxxxxxxxxx letní pro xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

26.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx generály XXXX

xxx

12

27.

xxxxx vycházková xxxxx xxx VKPR

kus

24

28.

blůza xxxxxxxxxx xxxxx xxx vojákyně XXXX

xxx

24

29.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx VKPR

kus

12

30.

blůza vycházková xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

31.

xxxxx xxxxxxxxxx pro VKPR

kus

24

32.

blůza xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

33.

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

34.

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

24

35.

xxxx xxxxx

xxx

24

36.

xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx počasí

pár

36

37.

bunda 2008 xxxxx

xxx

48

38.

xxxxx xxxxx pro xxxx

xxx

48

39.

xxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

48

40.

xxxxx xxx generály

kus

48

41.

bunda xxxxxxxxx

xxx

48

42.

xxxxx xxxxxxxxx pro XX

xxx

48

43.

xxxxx XXXXX

xxx

24

44.

xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

xxx

12

45.

xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx rukávy

kus

12

46.

čepice 97 xxx xxxxxxxx

xxx

48

47.

xxxxxx 97 xxx xxxxxx praporčíky

kus

48

48.

čepice 97 služební

kus

48

49.

čepice lodička

kus

24

50.

čepice xxxxxxx stejnokroje

kus

12

51.

čepice xxx xxxxxxxxx

xxx

48

52.

xxxxxx pro xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

53.

xxxxxx xxx generály XXXX

xxx

12

54.

xxxxxx xxx HS

kus

24

55.

čepice xxx štábní xxxxxxxxxx

xxx

48

56.

xxxxxx xxx VKPR

kus

12

57.

čepice xxx xxxxxxxx XX a XXXX

xxx

12

58.

xxxxxx xxxxxxxxx xxx XX

xxx

36

59.

xxxxxx XXXXX

xxx

24

60.

xxxxxx večerní

kus

24

61.

čepice xxxxxxx xxx generálky

kus

24

62.

čepice xxxxxxx xxx generály

kus

24

63.

čepice xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

64.

xxxxxx večerní xxx xxxxxx praporčice

kus

60

65.

čepice xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

60

66.

xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

67.

xxxxxx xxxxx xxx HS

kus

48

68.

domovenka xxxxx xxxxxxxxxx pro XX

xxx

36

69.

xxxxxxxxx polní černozelená xxx XX

xxx

36

70.

xxxxxxxxx zlatová XX

xxx

24

71.

xxxxxxx xxxx

xxx

24

72.

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

24

73.

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

xxx

24

74.

xxxxxxx xxxxx x krátkými xxxxxx

xxx

12

75.

xxxxxxx pro xxxxxxxxx XXXX

xxx

36

76.

xxxxxxx x krátkými xxxxxx xxxxx

xxx

12

77.

xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

12

78.

xxxxxxx x xxxxxxxx rukávy

kus

12

79.

halenka x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

80.

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

81.

xxxxxxx xxxxxxxx x krátkými xxxxxx

xxx

12

82.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

36

83.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

84.

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

48

85.

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

48

86.

xxxxxxx 97 xxxxxxxx

xxx

24

87.

xxxxxxx 97 xxxxxxxx xxx xxxx

xxx

24

88.

xxxxxxx polní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

48

89.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

24

90.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

12

91.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

92.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

93.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx XX

xxx

12

94.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

95.

xxxxxxx xxxxxxxx xxx HS

kus

12

96.

kalhoty xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

97.

xxxxxxx xxxxxxxxx dlouhé

kus

48

98.

kalhoty xxxxxxxxx xxxxxx xxx HS

kus

48

99.

kalhoty xxxxxxxxx krátké

kus

48

100.

kalhoty xxxxxxxxx xxxxxx pro XX

xxx

48

101.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

60

102.

xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx VKPR

kus

60

103.

kalhoty xxxxxxx xxx xxxxxxxx VKPR

kus

60

104.

kalhoty xxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

105.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

106.

xxxxxxx vycházkové xxxxx xxx generály XXXX

xxx

12

107.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx VKPR

kus

12

108.

kalhoty xxxxxxxxxx xxxxx xxx ženy XXXX

xxx

12

109.

xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx VKPR

kus

12

110.

kalhoty vycházkové xxx xxxxxxxx VKPR

kus

12

111.

kalhoty xxxxxxxxxx pro XXXX

xxx

12

112.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ženy XXXX

xxx

12

113.

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

48

114.

xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

48

115.

xxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

48

116.

xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

36

117.

xxxxxxx k xxxxxxx stejnokroji

kus

36

118.

klobouk pro xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

119.

xxxxxxx služební xxx vojákyně HS x XXXX

xxx

24

120.

xxxxxxx vycházkový xxx vojákyně VKPR

kus

24

121.

košile xxxx

xxx

24

122.

xxxxxx bílá x xxxxxxxx rukávy x xxxxxxxxxx

xxx

24

123.

xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

12

124.

xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

125.

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

126.

xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

36

127.

xxxxxx xxxxxxxxxx xxx generály VKPR

kus

36

128.

límec xxxxxxxxxx pro HS

kus

48

129.

lodičky xxxxx

xxx

12

130.

xxxxxxx

xxx

60

131.

xxxxxxx xxxxx

xxx

60

132.

xxxxxxxxxx xxxx

xxx

60

133.

xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

60

134.

xxxxxxx xxx instruktory xxxxxxx

xxx

36

135.

xxxxxxxx xxxxx TERMO

kus

24

136.

nátělník xxxxx hnědý

kus

12

137.

nátělník letní x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

138.

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx vojenské xxxxxxxxx

xxx

12

139.

xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx HS

kus

12

140.

nátělník xxxxx XXXXX

xxx

24

141.

xxxx xxxxxxxxx

xxx

24

142.

xxxxxx xxxxxx

xxx

48

143.

xxxxxx bojový černý

kus

48

144.

plášť xxx XXXX

xxx

24

145.

xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

24

146.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

24

147.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

148.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

24

149.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

150.

xxxxx vycházkový xxx xxxxxxxx VKPR

kus

24

151.

plášť xxxxxxxxxx pro ženy

kus

24

152.

plášť xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

24

153.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx generály XXXX

xxx

24

154.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx VKPR

kus

24

155.

plášť xxxxxxxxxx xxxxx pro vojákyně XXXX

xxx

24

156.

xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

12

157.

xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

xxx

12

158.

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

159.

xxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

160.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

12

161.

xxxxxxxxx černé xxxxxxx

xxx

60

162.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

12

163.

xxxxxxx

xxx

12

164.

xxxxxxx xxxxx

xxx

12

165.

xxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

12

166.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX

xxx

12

167.

xxxxxxx TERMO

pár

12

168.

ponožky zimní XXXXX

xxx

12

169.

xxxxxx x xxxxxx xxx XX

xxx

48

170.

xxxxx xx xxxxxx

xxx

60

171.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

60

172.

xxxxxxxx kožené xxxxx xxxxx xxx xxxx

xxx

60

173.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx černé

pár

36

174.

rukavice xxxxxx xxxxx černé xxx xxxx

xxx

36

175.

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

176.

xxxxx xx xxxxxx

xxx

24

177.

xxxxxxx zlatový xx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

178.

xxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

24

179.

xxxxxx zimní XXXXX

xxx

24

180.

xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

181.

xxxxx 97 xxxx

xxx

24

182.

xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx HS

kus

12

183.

sukně služební xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

184.

xxxxx xxxxxxx

xxx

60

185.

xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

186.

xxxxx vycházková xxxxx xxx generálky XXXX

xxx

12

187.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

188.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

189.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

190.

xxxxx

xxx

36

191.

xxxxx modrý

kus

36

192.

svetr xxxxx xxx xxxx

xxx

36

193.

xxxx xxxx

xxx

60

194.

xxxxx

xxx

48

195.

xxx xxxx ke xxxxxxxx XXXX

xxx

12

196.

xxxxx pro xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

197.

xxxxx xxxxxxxxxx

xxx

60

198.

xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx

xxx

60

199.

xxxxx xxxxxxx k večernímu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

200.

xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx XXXX

xxx

12

201.

xxxxx xxx xxxxxxxx VKPR

kus

12

202.

vázačka

kus

24

203.

vázačka xxxxx

xxx

24

204.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

24

205.

xxxxxxx vycházková

kus

24

206.

vázačka xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

207.

xxxxxxx vycházková modrá

kus

24

208.

vázanka xxxxxxxxxx

xxx

24

209.

xxxxxxx vycházková xxxxx

xxx

24

210.

xxxxxx xx pláště vycházkového

kus

24

211.

vložka xx xxxxxxxxxxxx pláště xxx xxxx

xxx

24

212.

xxxx rukávový XX

xxx

24

213.

xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx XX

xxx

36

214.

xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

xxx

36

215.

xxxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

x) xxxxxxxxx součástky xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.

xxxxx

xxx

24

2.

xxxxx xxxxx

xxx

24

3.

xxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx

24

4.

xxxxx 97

xxx

60

5.

xxxxx 97 xxx ženy

kus

60

6.

blůza xxxxx xxx xxxxxxx

xxx

24

7.

xxxxx xxxxxxxxx xxx hudebníky

kus

12

8.

blůza koncertní xxx šéfdirigenty

kus

12

9.

blůza xxxxx xxx XX

xxx

12

10.

xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

11.

xxxxx xxxxx pro poddůstojníky XX

xxx

12

12.

xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

13.

xxxxx xxxxx xxx xxxxx důstojníky XX

xxx

12

14.

xxxxx maskovacího oděvu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x béžovým xxxxxxxx

xxx

48

15.

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

48

16.

xxxxx oděvu x údržbě xxxxxxxx

xxx

24

17.

xxxxx xxx balistickou ochranu

kus

12

18.

blůza xxx xxxxxxxxxxx ochranu xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

19.

xxxxx xxxxx do nepříznivého xxxxxx

xxx

48

20.

xxxxx polní xx xxxxxxxxxxxx počasí xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

21.

xxxxx xxxxx xxxxx xxx speciální xxxx

xxx

24

22.

xxxxx polní xxx xxxxxxxxx síly

kus

24

23.

blůza polního xxxxxxxxxxx

xxx

24

24.

xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

24

25.

xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

24

26.

xxxxx xxx xxxxxxx stráž xxxxx xxx ženy

kus

24

27.

blůza xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx

xxx

24

28.

xxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

24

29.

xxxxx xxx hudebníky

kus

24

30.

blůza xxx xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

31.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx HS

kus

12

32.

blůza xxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

33.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

34.

xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxx

12

35.

xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

12

36.

xxxxx pro vyšší xxxxxxxxxx XX

xxx

12

37.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro vojáky XXXX

xxx

12

38.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vojákyně XXXX

xxx

12

39.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro vojáky XXXX

xxx

12

40.

xxxxx reprezentační xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

41.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

42.

xxxxx xxxxxxxx xxx HS

kus

24

43.

blůza xxxxxxx

xxx

60

44.

xxxxx xxxxxxx pro xxxx

xxx

60

45.

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xxx

48

46.

xxxx xxxxxxxxx antistatické

pár

12

47.

boty xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

48.

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

12

49.

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

24

50.

xxxx xxxxx antistatické

pár

12

51.

boty xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XX

xxx

24

52.

xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

12

53.

xxxx xxxxx

xxx

24

54.

xxxx xxxxx xx džungle

pár

12

55.

boty xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

56.

xxxx xxxxx xx xxxxxx

xxx

12

57.

xxxx xxxxx do nepříznivého xxxxxx

xxx

36

58.

xxxx xxx motocyklisty XX

xxx

24

59.

xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

24

60.

xxxx zimní xxxxxxxxxxxx

xxx

36

61.

xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

48

62.

xxxxx xxxxxxxxxx lehké xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

60

63.

xxxxx xxxxxxxx

xxx

60

64.

xxxxx 2022 xxxxx

xxx

48

65.

xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx TERMO

kus

24

66.

bunda xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxx

xxx

24

67.

xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx policisty

kus

48

68.

bunda xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx personál

kus

24

69.

bunda xxx xxxxxxxxxxxx XX

xxx

24

70.

xxxxx pro xxxxxxxxxxxx reprezentační

kus

24

71.

bunda xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

36

72.

xxxxx služební xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

73.

xxxxx tepláková

kus

48

74.

bunda XXXXX

xxx

24

75.

xxxxx TERMO xxx xxxxxxxxx síly

kus

24

76.

bunda zimní xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

77.

xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

12

78.

xxxxxxxxxxx bílá s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

12

79.

xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxx

12

80.

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

81.

xxxxxx 97 xxxxxxxx

xxx

48

82.

xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx

xxx

24

83.

xxxxxx xxxxx pro XX

xxx

12

84.

xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx HS

kus

12

85.

čepice xxxxxxx

xxx

24

86.

xxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxx

24

87.

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx síly

kus

24

88.

čepice xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

89.

xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

90.

xxxxxx polního xxxxxxxxxxx

xxx

12

91.

xxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

12

92.

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

93.

xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

94.

xxxxxx xxx xxxxx důstojníky XX

xxx

12

95.

xxxxxx reprezentační xxxxx

xxx

48

96.

xxxxxx xx štítkem pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx

12

97.

xxxxxx se xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx černá

kus

36

98.

čepice služební xxx xxxxxxx stráž x xxxxx

xxx

24

99.

xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx

xxx

24

100.

xxxxxx xxxxxxxx xxx hudebníky

kus

24

101.

čepice XXXXX

xxx

24

102.

xxxxxx XXXXX xxxxx

xxx

24

103.

xxxxxx xxxxxxx

xxx

24

104.

xxxxxx zimní xxx XX

xxx

48

105.

xxxxxx zimní xxxxxxxxxxxxx

xxx

24

106.

xxxxxxxxx xxxxxxx HS

kus

24

107.

frak xxx xxxxxxxxxx

xxx

60

108.

xxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

60

109.

xxxxxxx xxxx

xxx

24

110.

xxxxxxx xxxx xxx XX

xxx

12

111.

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

24

112.

xxxxxxx xxxxx

xxx

12

113.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

12

114.

xxxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

12

115.

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

116.

xxxxxxx x krátkými xxxxxx

xxx

12

117.

xxxxxxx x krátkými xxxxxx xxxx

xxx

24

118.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

36

119.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

120.

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

48

121.

xxxxxxx 97 xxxxxxxx

xxx

24

122.

xxxxxxx 97 xxxxxxxx pro xxxx

xxx

24

123.

xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vrtulníků TERMO

kus

24

124.

kalhoty xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxx

xxx

24

125.

xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx

xxx

24

126.

xxxxxxx xxxxx xxx XX

xxx

12

127.

xxxxxxx xxxxx pro xxxxx důstojníky XX

xxx

12

128.

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx HS

kus

12

129.

kalhoty xxxxx xx nepříznivého počasí

kus

48

130.

kalhoty xxxxx xx nepříznivého xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

48

131.

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

48

132.

xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

133.

xxxxxxx polní do xxxxxxxxxxxx počasí pro xxxxxxxxx síly

kus

24

134.

kalhoty polní xxxxx xxx speciální xxxx

xxx

24

135.

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

136.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

24

137.

xxxxxxx xxx XX

xxx

12

138.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

12

139.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx HS

kus

24

140.

kalhoty pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

24

141.

xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

142.

xxxxxxx xxx šéfdirigenty

kus

12

143.

kalhoty xxx xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

144.

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

145.

xxxxxxx xxxxxxxx letní xxx XX

xxx

12

146.

xxxxxxx služební xxx HS

kus

12

147.

kalhoty xxxxxxxxx xxxxxx

xxx

48

148.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

60

149.

xxxxxxx večerní xxx xxxx

xxx

60

150.

xxxxxxx vycházkové

kus

12

151.

kalhoty xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

12

152.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx

xxx

12

153.

xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx

xxx

12

154.

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xxx

48

155.

xxxxxxxxx

xxx

48

156.

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx stráž x xxxxx xxx xxxx

xxx

48

157.

xxxxxxxxx xxx ženy

kus

48

158.

klobouk xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

159.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx XX

xxx

24

160.

xxxxxxx reprezentační xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

161.

xxxxxxxxx XX xxxxx

xxx

24

162.

xxxxxxxxx FR xxxxx xxxxx

xxx

24

163.

xxxxxxxxx pro xxxxxx vrtulníků

kus

24

164.

kombinéza xxx xxxxxx vrtulníků xxxxxx

xxx

24

165.

xxxxxxxxx xxx osádky xxxxxxxxx xxxxx béžová

kus

24

166.

kombinéza xxx xxxxxxxx policisty letní xxxxx

xxx

36

167.

xxxxxxxxx pro vojenské xxxxxxxxx zimní xxxxx

xxx

36

168.

xxxxxxxxx xxx výkonné letce

kus

24

169.

kombinéza xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

170.

xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx vrtulníků

kus

24

171.

kordík

kus

120

172.

košile bílá

kus

24

173.

košile xxxx xxx XX

xxx

12

174.

xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

24

175.

xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

24

176.

xxxxxx x xxxxxxxx rukávy

kus

12

177.

košile x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

178.

xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

36

179.

xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

24

180.

xxxxx-xxxxxx xxxx

xxx

24

181.

xxxxx kožešinový xxx XX

xxx

48

182.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

60

183.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ženy

kus

60

184.

lodičky xxxxx

xxx

12

185.

xxxxx xxxxxxx

xxx

48

186.

xxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

187.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

60

188.

xxxxxxx xxxxx

xxx

60

189.

xxxxxxxx bílý xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

190.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

24

191.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

24

192.

xxxxxxxxxx xxxx

xxx

60

193.

xxxxxxxxxx xx košili pro xxxxxxxxx

xxx

60

194.

xxxxxxxx lehký XX xxx výkonné xxxxx

xxx

12

195.

xxxxxxxx xxxxx TERMO

kus

24

196.

nátělník xxxxx x krátkými xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

197.

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx HS

kus

24

198.

nátělník xxxxx x krátkými xxxxxx

xxx

12

199.

xxxxxxxx letní x xxxxxxxx xxxxxx xxx XX

xxx

24

200.

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rukávy

kus

12

201.

nátělník s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx policisty

kus

12

202.

nátělník xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

203.

xxxxxxxx termo xxxxx xxx XX

xxx

24

204.

xxxxxxxx xxxxx FR xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

12

205.

xxxxxxxx zimní xxx XX

xxx

24

206.

xxxxxxxx zimní XXXXX

xxx

24

207.

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX

xxx

72

208.

xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

48

209.

xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx

xxx

24

210.

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

60

211.

xxxxx panelů xxxxxxxxxxx xxx skryté xxxxxx

xxx

60

212.

xxxx xx xxxxx xxxxx

xxx

48

213.

xxxx xx xxxxxxxxxx

xxx

48

214.

xxxxx XXX

xxxxxxxx

120

215.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx letce

souprava

48

216.

obuv sportovní

pár

24

217.

oděv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

218.

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XX

xxx

24

219.

xxxx dvoudílný xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

24

220.

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx

60

221.

xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

48

222.

xxxxxx xxxxxx béžový

souprava

48

223.

opasek bojový xxxxx

xxxxxxxx

48

224.

xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

xxx

48

225.

xxxxxx pro xxxxxxxxx

xxx

12

226.

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX

xxx

12

227.

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

228.

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx stráže

kus

48

229.

opasek xxx velitele XX

xxx

12

230.

xxxxxx xxx XXXX

xxx

24

231.

xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxx

24

232.

xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxx

24

233.

xxx xxxxxxx XXXXX

xxx

24

234.

xxxxx rukávová xxxx xxx dozorčí xxxxxx

xxx

12

235.

xxxxx xxxxxxxx červená pro xxxxxxx xxxxxx

xxx

12

236.

xxxxx rukávová xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

xxx

12

237.

xxxxxxxx se xxxxxx xxx vojenské xxxxxxxxx

xxx

48

238.

xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

xxx

12

239.

xxxxx xxx čestnou xxxxx

xxx

60

240.

xxxxx pro čestnou xxxxx xxxxx

xxx

60

241.

xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx ženy

kus

60

242.

plášť pro xxxxxxx stráž pro xxxx

xxx

60

243.

xxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

24

244.

xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

245.

xxxxx xxx nižší xxxxxxxxxx XX

xxx

24

246.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX

xxx

24

247.

xxxxx xxx praporčíky XX

xxx

24

248.

xxxxx xxx šéfdirigenty

kus

24

249.

plášť xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx

xxx

24

250.

xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

24

251.

xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

24

252.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx XXXX

xxx

24

253.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx HS

kus

24

254.

plášť xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

255.

xxxxx xxxxxxxx xxx HS

kus

24

256.

plášť xxxxxxxxxx

xxx

24

257.

xxxxx pro xxxxxxxxx

xxx

24

258.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

24

259.

xxxxxxxxx Xxxxxx

xxx

60

260.

xxxxxxxxx xxx HS

kus

60

261.

podbradník xxxxx

xxx

12

262.

xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx XX

xxx

12

263.

xxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

24

264.

xxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

265.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

12

266.

xxxxxxxxx černé xxxxxxx

xxx

60

267.

xxxxxxxxx reprezentační

pár

12

268.

polokošile x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vojenské xxxxxxxxx

xx

24

269.

xxxxxxx

xxx

12

270.

xxxxxxx TERMO

pár

12

271.

ponožky xxxxx xxx motocyklisty

pár

12

272.

ponožky zimní XXXXX

xxx

12

273.

xxxxxx xx xxxxxx

xxx

48

274.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

60

275.

xxxxxx x xxxxxx xxx XX

xxx

48

276.

xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

12

277.

xxxxxx xxxxxxx

xxx

48

278.

xxxxxx xxxxxxxx balistická xxx xxxxxxxxx síly

kus

60

279.

přilba xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

60

280.

xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

xxx

60

281.

xxxxx bivakovací

kus

36

282.

pytel xx xxxxxx

xxx

60

283.

xxxxx xxxxx letní

kus

48

284.

pytel xxxxx zimní

kus

48

285.

rukavice bílé xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

xxx

12

286.

xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

287.

xxxxxxxx xxxx xxxxx

xxx

12

288.

xxxxxxxx xxxx xxxxx

xxx

12

289.

xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

xxx

12

290.

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

291.

xxxxxxxx xxxxx zimní xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

292.

xxxxxxxx ECWCS

pár

24

293.

rukavice XX letní černé

pár

12

294.

rukavice xxxxxxxxxxx střední

pár

24

295.

rukavice kombinované xxxxxxx

xxx

24

296.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osádky vrtulníků

pár

24

297.

rukavice xxxxxxxxxxx vnitřní

pár

24

298.

rukavice xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxx

24

299.

xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxx

12

300.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx černé

pár

36

301.

rukavice xxxxx xxxx

xxx

12

302.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

303.

xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx personál

pár

12

304.

rukavice střelecké xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

305.

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

306.

xxxxxxxx zimní xxxx

xxx

12

307.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx XX

xxx

12

308.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

309.

xxxxx xx xxxxxx

xxx

24

310.

xxxxx-xxxx

xxx

48

311.

xxxxxxxxx nosného xxxxxxx

xxx

48

312.

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx

12

313.

xxxxxx lehká XX xxx výkonné xxxxx

xxx

12

314.

xxxxxx xxxxx TERMO

kus

24

315.

spodky xxxxx xxx XX

xxx

24

316.

xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

317.

xxxxxx zimní XX xxx výkonné xxxxx

xxx

12

318.

xxxxxx xxxxx xxx XX

xxx

24

319.

xxxxxx xxxxx TERMO

kus

24

320.

spona x vázance xxxxxxxxx

xxx

48

321.

xxxxx 97 xxxx

xxx

24

322.

xxxxx xxxxxxx

xxx

60

323.

xxxxx xxxxxxxxxx

xxx

12

324.

xxxxx xxxxxxxxxx modrá

kus

12

325.

šála xxxx

xxx

60

326.

xxxx xxxxx

xxx

60

327.

xxxxx bílý

kus

12

328.

šerpa

kus

48

329.

šerpa xxx šéfdirigenty

kus

24

330.

šle

kus

12

331.

šle xxxx

xxx

12

332.

xxx xxxxx

xxx

12

333.

xxxxx pro xxxxxxx xxxxx

xxx

12

334.

xxxxx pro xxxxx

xxx

12

335.

xxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

336.

xxxxx xxx vojáky XX

xxx

12

337.

xxxxx xxx xxxxxxxx HS

kus

12

338.

šňůra xxxxxxxxxx

xxx

60

339.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

340.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx XXXX

xxx

12

341.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx VKPR

kus

12

342.

taška xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

48

343.

xxxxxx xxxx

xxx

48

344.

xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

48

345.

xxxxxx velký

kus

48

346.

tlumok velký xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

48

347.

xxx xx xxxxxxx

xxx

48

348.

xxxxxxx bílá xxx xxxxxxxxx

xxx

24

349.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

24

350.

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

351.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

352.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

353.

xxxxxxx modrá

kus

24

354.

vázanka xxxxxxxxxx

xxx

24

355.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

356.

xxxxx xxxxxxx bílá xxx xxxxxxxxx

xxx

60

357.

xxxxx ochranná balistická xxx speciální síly

kus

60

358.

vesta xxxxxxxx pancéřová

kus

60

359.

vesta xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

xxx

60

360.

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

60

361.

xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx

48

362.

xxxxx reflexní xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

72

363.

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

72

364.

xxxxx xxxxx xxx výkonné letce

kus

48

365.

vložka xx bundy 2022 xxxxx

xxx

48

366.

xxxxxx do xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

367.

xxxxxx xx xxxxxx XXXXX

xxx

24

368.

xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

369.

xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

370.

xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx

xxx

24

371.

xxxxxx do vycházkového xxxxxx pro xxxx

xxx

24

372.

xxxxxx xxxxx do xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

48

373.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

60

374.

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

xxx

24

375.

xxxx rozlišovací xxxxxxxx

xxx

24

376.

xxxx xxxxxxxx XX

xxx

24

Xxxxxxxxxxx:

XX - Xxxxxx xxxxx

XXXX - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX - Vojenská xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 266/1999 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojákovi x xxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záloze xx skupin xxxxx §13 xxxx. 2 x směrné doby xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 3

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx

Xxx. čís.

Výstrojní součástka

Měřicí xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výstrojní xxxxxxxxx x měsících

1.

prostředek na xxxxxx xxxxx

xxx

1

12

2.

xxxxx-xxxx xxxxxxxxx

xxx

1

48

3.

xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

1

12

4.

xxxxxx do polních xxx

xxx

2

12

x) xxxxxxxxx součástky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x záloze xx službě x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxx. xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx používání xxxxx výstrojní xxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.

xxxxxx 95 xxxxx xx zeleným xxxxxxxx

xxx

1

24

2.

xxxxx-xxxxxx xxxxx

xxx

1

36

3.

xxxxx 95

kus

1

48

4.

blůza 95

xxx

1

24

5.

xxxxxxx 95

xxx

1

12

6.

xxxx xxxxx

xxx

1

24

7.

xxxxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

1

12

8.

xxxxxxxx xxxxx

xxx

3

12

9.

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx

xxx

4

12

10.

xxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

1

12

11.

xxxxxxx XXXXX

xxx

4

12

12.

xxxxx 95

kus

1

48

13.

vak xx xxxxxxx

xxx

1

48

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx po dokončení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx. xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx jednotka

Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.

xxxxxxxx khaki

kus

3

12

2.

nátělník letní x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

2

12

3.

xxxxxxx XXXXX

xxx

2

12

4.

xxxxx

xxx

1

24

5.

xxxxx-xxxxxx xxxx

xxx

1

60

6.

xxxxx 95 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

1

24

7.

xxxxxxx 95 letní xx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

1

12

8.

xxxxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

1

12

9.

xxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

1

12

10.

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

1

24

11.

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

1

24

12.

xxxx polní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

1

36

13.

xxxxxxx xxxxx TERMO

pár

5

12

14.

pytel xx xxxxxx

xxx

2

60

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním předpisem x. 262/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2023

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 287/2016 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx vydána.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 266/1999 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.1999.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

456/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 266/1999 Xx., x xxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x zabezpečování xxxxxxxxx vojáků z xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2002

69/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 266/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výstrojních x přepravních xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojáků z xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 456/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

334/2008 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 266/1999 Sb., x xxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výstrojních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2008

290/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 266/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravování, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

177/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 266/1999 Sb., x xxxxxxx zabezpečování bezplatného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxx z povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

17/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 266/1999 Xx., x způsobu zabezpečování xxxxxxxxxxx stravování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.1.2014 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015

431/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 266/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výstrojních x přepravních náležitostí x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

262/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 266/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezplatného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx ubytování vojáků x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 287/2016 Xx., o xxxxxxx a způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 odst. 2 xxxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

2) §29 odst. 3 xxxxxx x. 221/1999 Sb.

3) §13 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3a) §68 xxxxxx x. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 32/1957 Sb., x nemocenské péči x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

5) §74 odst. 3 a §76 xxxx. 4 xxxxxx x. 221/1999 Sb.

6) §7 xxxxxxxx x. 310/1995 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb.

7) Xxxxxxxx č. 146/2015 Sb., x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výše xxxxxxxxxxxxxx příspěvku, výše x postupu při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx přeložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 281/2017 Xx.