Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2023.


Vyhláška o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, vojáků v záloze ve službě a vojáků v aktivní záloze
266/1999 Sb.

Vyhláška

Vymezení pojmů pro účely bezplatného stravování §1

Formy bezplatného stravování §2

Bezplatné stravování při nepřetržité službě §3

Bezplatné stravování při výkonu zvláštních profesí a činností §4 §5

Stravní dávky a přídavky potravin §6 §7 §8 §9

Náhrada v penězích §10

Energetická, výživová a finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin §11 §12

Zabezpečování výstrojních náležitostí §13

Výdej vojenské výstroje do vlastnictví §14

Výdej vojenské výstroje do výpůjčky vojákovi v záloze §15

Náhrada v penězích za používání občanského oděvu §16 §17

Peněžitá výše nákladů na vojenskou výstroj §17a

Vojenská výstroj při pohřbu §18 §19

Údržba vojenské výstroje §20 §21

Přeprava při preventivní rehabilitaci, mimořádné rehabilitaci a léčebné péči §22

Přeprava při přestěhování §23

Náhrada jízdních výdajů při cestě na řádnou dovolenou §24

Přeprava při zániku služebního poměru §25

Náležitosti vojáků v mimořádné službě §26

Zrušovací ustanovení §27

Účinnost §28

Příloha č. 1 - Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot

Příloha č. 2 - Průměrná skladba spotřeby potravin na osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravních dávek a přídavků potravin k určení výše jejich finanční hodnoty

Příloha č. 3 - Zařazení výstrojních součástek vydávaných vojákovido skupin podle §13 odst. 2 a směrné doby používání podle §13 odst. 3

Příloha č. 4 - Zařazení výstrojních součástek vydávaných vojákovi v záloze ve službě nebo vojákovi v aktivní záloze do skupin podle §13 odst. 2 a směrné doby používání podle §13 odst. 3

č. 262/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

266

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxx 5. xxxxxxxxx 1999

x xxxxxxx zabezpečování bezplatného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxxxx v záloze xx službě x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §93 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx stravování

Pro xxxxx xxxxxxxxxxx stravování xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx voják x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, navigátora, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, palubního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx průvodčího,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojeném x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx činnost x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraničí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx použití; xx xxxxxxxxxxx praktický xxxxxx x létání se xxxxxxxx x xxxx xxxx přerušení xxxxxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsadkovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx; za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsadkový xxxxxx xx xxxxxxxx i xxxx xxxx přerušení xxxxxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x leteckého útvaru xx xxxxxx přípravy xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přerušení xxxx xxxxxxxx; za xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx škole xx xxxxxxxxx oboru xxxxx xxxxxxxxxx letadla se xxxxxxxx x doba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nasazení geograficky xxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx výkon xxxxxx vojáka v xxxxxxxxxx operaci, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx voják xxxxxxx, x končí xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, x xxxx xx dislokováno xxxx zahraniční pracoviště xxxx působiště.

§2

Xxxxx bezplatného xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výdejem xxxxx, x xx xxxxxxx, xxxxx a večeře. Xxxxx se vydává x xxxxxx stavu, x nelze-li xx xxxxxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx potravin x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jídla.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Náhrada x xxxxxxxx xx jídlo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx zabezpečit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx dle §11 xxxx. 4.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx službě

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 24 hodin, xx xxxxxxxxx stravování xxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxx xxxxxx a konče xxxxxxxxx xxxxxx vydaným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zvláštních profesí x xxxxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výcvik x xxxxxx, xx xxx vyřazení nebo xxxxxxxxx x výcvikové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vojákovi, xxxxx xxxxxxxxxxx letovou xxxx, x xx xx xxxxx dobu xxxx přípravy x xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx kontrolně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx zabezpečení x letových zkušebních xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx 11 xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, do xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx ukončil,

f) vojákovi, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx škole xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx dnech praktické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxx své činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zabezpečuje i x případě xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx je xxxxx x prostoru xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, který se xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx služby; xxxxxxxx se bezplatně xxxxxxxxx hlavní denní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vojákovi xxx xxxxxxxxxxxx hospitalizačním lékařském xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx se vojákovi xxxxxxxxx x §3 x 4 nezabezpečují x xxxx

x) dovolené, xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nasazení, xxxxxxxxxx volna, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx volna xxxx xxxxxxxxxx volna,

b) xxxxxxxxxxxx xx službě xxx xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x),

x) pobytu x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx

x) mateřské a xxxxxxxxxx dovolené.

(2) Výkonnému xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se bezplatné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx škole xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se neuskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Stravní dávky a xxxxxxxx xxxxxxxx

§6

Xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dávkám a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx normám x xxxxxxxxx hodnotám xxxxxxxxxx x příloze č. 1 této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx spotřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 xxxx xxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vykonávané xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx letce,

c) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx stravní xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň 24 xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx útvaru xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž se xxxxxxxx stravní xxxxx xxxxxxxxxxxx, se poskytuje xx xxxxxxx dávka, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx výkonného xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) a výkonnému xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx zařazen u xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkonnému xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x vojákovi, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plní xxxxxxxx úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

(1) K jednotlivým xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vykonávané xxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx A - xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx potravin X - zvláštní,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxx tělovýchovné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany (xxxx xxx "ministerstvo"),

g) xxxxxxxx xxxxxxxx X - pro výkonné xxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxx výkonné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nadzvukových a xxxxxxxxxxxx letadel vybavených xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx letadel.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezplatného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přídavku xxxxxxxx X. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vydávají xxx xx dnech xxxxxx nejméně xx xxx xxxxx jídla, x xx k xxxxxxx x nich. Xxxxxxxx potravin X xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potravin:

a) x základní xxxxxxx xxxxx přídavky xxxxxxxx X, X, X, X, X x X,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X, X, X x X,

x) ke stravní xxxxx xxx výkonné xxxxxxxxx přídavek potravin X a X.

(4) Xx xxxxx stravní xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X, který xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přídavkem xxxxxxxx X, X, G x H, a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx X, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx X.

§9

(1) Přídavek xxxxxxxx X se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx x polní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx úraz, x xxxxx důsledku xx xxxxxxxxx xx službě, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení (xxxx xxx "součást xxxxxxxxxxx xxx"), x xxxx xx voják zařazen, xxxxxxx v případech xxxxxxxx epidemií nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx poskytuje xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služby, která xxxx xxxxxxx 24 xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx 24 xxxxx,

x) zabezpečování letových xxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň 24 xxxxx xxxx xxxxx pravidelného xxxxxx xxxxxx, připravuje-li se xxxx xxxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx k nácviku xx vojenskou xxxxxxxxx x hromadnému tělovýchovnému xxxxxxxxxx x vojenského xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx výcviku x xxxxx xx 22 hodin xx 6 xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx potravin X xx poskytuje vojákovi xxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x odstavce 3 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxx v noci xxx xxxxxxxx pohotovosti, x xx výkonnému xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx x centrálnímu xxxxxxx x xxxxxxxxx vojenské xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hrám x větších xxxxxxxxxxxxx xxxxx.3)

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sportovních xxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx X se poskytuje xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx letové činnosti x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Přídavek potravin X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx letci zařazenému xx letových xxxxxx xxxxxxxxxxxx a podzvukových xxxxxxx vybavených zbraňovými xxxxxxx x výkonnému xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Náhrada x penězích

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3. Xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx přídavku xxxxxxxx X. Xxxxxxxxx výsadkáři, xxxxxxx xx poskytuje xxxxxxx xxxxx podle §7 xxxx. 4, xx xxxxxxx náhrada x penězích xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň 24 hodin, se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxx dávky, x xxxxxxxx nepřetržité xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx nebo výsadkáře, xxxxxxx xx xxxxxxx x penězích vyplácí xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx výdeje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v penězích, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) nepřetržité xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, x které xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nemá xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx ozbrojených xxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx trvající xxxxxxx 24 hodin x xxxxxxxx ozbrojených xxx, x které se xxxxx nepřipravuje, x xxxxxxx, xx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.

(4) Výše xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx 20 %,

x) oběda 40 %,

x) xxxxxx 40 %

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx7).

Xxxxxxxxxxx, výživová a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx potravin xx xxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx osobu x den xxxxx přílohy č. 2 xx vynásobí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kilogram. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx průměrná xxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx nakoupených xxx xxxxxxxxx bezplatného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx předcházející xxxxxx, ve kterém xx průměrná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dávek x xxxxxxxx potravin xx upravuje x xxxxxxxxxx xx vývoji xxxxxxxxxx xxx potravin. Xxxxxx aktuálně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx provedena xxxxxxxxx.

(3) Finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx v zahraniční xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 50 xxxx xxx zvýšit o 10 % oproti xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx §11 xxxx. 1 v závislosti xx xxx, x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx.

(2) Finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ozbrojených xxx xxx xxxxxx o 20 %, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx závažných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxx

x) xxxx postižena xxxxxxx pohromou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx stravních dávek, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dnech, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx stravování vojákovi xxxxxxxxxxx, musí odpovídat xxxxxxxx hodnotám xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přídavky xxxxxxxx xxxxx vyhláškou, x xxxxxxxxx nejvýše 5 % xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x bezplatnými xxxxxxxx xxxx náhradou x penězích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, opravy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxx xx službě"), xxxx vojákovi zařazenému x xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x aktivní záloze") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx

x) xx vlastnictví, xxxx

x) xx výpůjčky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dobách xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Náhrada x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx vojenské výstroje, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vojákovi, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxx xxxx používání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 jsou uvedeny x příloze č. 3 x 4.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx vydává xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxx výbavy. Xxxxxxxx xxxxxx tvoří xxxx, xxxxxx, xxxx a xxxx výbava vojáka xxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxx jmenován xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx služebních xxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky k Xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx připravuje xxx výkon xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx do xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx vyslán x xxxxxx služebních xxxxx x xxxxxxxxxx operaci, xx poskytuje vojenská xxxxxxx xxx xxxxxxxx x zahraničí. Xx xxxxxxxx vyslání se xxxxxxxx xxxxxxxxx vojenská xxxxxxx xxxxx odstavce 1, pokud xx xxx povolání xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx xxxxxx základní xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx nezbytná pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx doplnění základní xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) Xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx výstrojní xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§15

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výpůjčky xxxxxxxx x záloze

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx činné xxxxxx vydávají xx xxxxxxxx xxxxxxxxx součástky xxxxx písmene x) přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výstrojní xxxxxxxxx podle písmen x) x x) přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud je x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx v xxxxxx xx službě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přílohy č. 4 k xxxx vyhlášce.

§16

Náhrada v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx při prvním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oděvu xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx náhrada v xxxxxxxx za jeho xxxxxxxx xx výši 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx již xxx xx služebním poměru xxxxxx z xxxxxxxx x plnil xxxxxxxx xxxxx xx služebním xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xx služebním xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx nošení xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zániku jeho xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx 5 a xxxx xxx.

(3) Jednorázová xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx náhrada x xxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx vyplácí xxxxxxxx xxxxxx vždy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Nebyl-li xxxxx xx Vojenském xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po celý xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx za dané xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxx xxxx náhrady.

(5) Příslušníkům Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx policie. Xxxxxxxx Xxxxxxxx policie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systemizovaných xxxx, u kterých xx xxxxxxxxx náhrada x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Vojenské xxxxxxx xxxxxxxxxx vydává seznam xxxxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oděv xx služebním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Vojákovi, xxxxx xxxxxxxx službu xx xxxxx místě, je xxxxxxxxx náhrada x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na uvedeném xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kalendářní rok xxxx došlo-li v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx změně xxxx xxxxxxxx, vyplácí se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poměrná xxxx xxxxxxx.

(6) Příslušníkům speciálních xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx používání občanského xxxxx x souvislosti x plněním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sil. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx štábu Xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydává xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx občanský xxxx xx xxxxxxxxx účelům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx náhrada v xxxxxxxx za používání xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Nebyl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx místě po xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx dané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§17

§17 zrušen právním xxxxxxxxx č. 17/2014 Sb.

§17a

Peněžitá xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stanovené x §91 xxxx. 2 zákona xxxx xx xxxxxxxx xxxx 480 Xx. Po xxxxxxxx zkušební doby xxxx výše nákladů xxxx

x) xxx xxxxxx x povolání 1 635 Kč,

b) xxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3 100 Xx,

x) xxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx stráže, 2 100 Kč,

d) xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Hradní xxxxxx x xxxxxx xx velitelem Hradní xxxxxx přiznána xxxxxxxx xxxxx Hradní xxxxxx, 1 635 Xx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výstroj xx pro xxxxx §91 odst. 2 xxxx čtvrté xxxxxx xxxxxxx o poměrnou xxxx hodnoty nevydané xxxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx. Xx xxxxxxx x případě postupu xxxxx §91 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladech.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx

(1) Zemře-li xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx vydán xxxxxx xxxxxxxx výbavy.

(2) Xxxxx-xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vojenská xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx výbavy, xxx xxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx stejnokroj xxx bot k xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zemře-li xxxxx x záloze xx službě x xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vojenský stejnokroj xxx xxx x xxxxx souprava xxxxxx.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2021 Sb.

§20

Xxxxxx xxxxxxxx výstroje

Údržba xx provádí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x).

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2021 Sb.

§22

Xxxxxxxx xxx preventivní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rehabilitaci x xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxx na preventivní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx4) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx bydliště xxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xx místa preventivní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx léčebné xxxx x xxxx.

(2) Vojákovi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx5).

§23

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx domácnosti xxxxxxxxxxx xx cestu z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxx služební xxxxx.5)

§24

Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxx cestě na xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Náhrada xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cestu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxx cestě xx xxxxxx dovolenou xx xxxxxxxxx xx pohraniční xxxxxxxxxx železniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hraničního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pravidelné xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx řádnou dovolenou x zpět xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx osobního xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx místo xxxxxx služby xxxx xxxxx České republiky, xx xxxxxx dovolenou x zpět se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být

a) xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx ekonomické třídy,

b) xxxx do výše xxxx xxxxxxxx 1. xxxxx,

x) xxx do xxxx xxxx lodního xxxxxx na xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx rekreaci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx manželky x xxxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxx.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2021 Sb.

§26

Xxxxxxxxxxx vojáků x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, který xx povolán do xxxxxxxxx služby, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany č. 7/1996 Sb., x xxxxxxxxx x naturálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxx vojáky.

2. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 310/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 7/1996 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vojáků x xxxxx službě x xxxx vojenských xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 314/1998 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x. 7/1996 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 310/1996 Xx.

§28

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.

Xxxxxxx:

XXXx. Vetchý, XXx. v. r.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 266/1999 Xx.

Xxxxxxx xxxxx x přídavky potravin xx osobu a xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx dávky (XX)
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(XX)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx látky

Vitamíny

vápník

fosfor

železo

A-ekv. xxxxxxxx

X1

X2

X-X-xxx. xxxxxxx

X

xX

x

x

x

x

xx

µx

xx

XX - xxxxxxxx

13 474

90

112

9

460

900

800

20

1 000

1,2

1,4

16

100

SD - xxx xxxxx

16 019

96

120

10

480

1 000

1 000

20

1 200

1,2

1,6

18

100

SD - pro xxxxxxxxx

15 111

96

126

10

520

1 000

1 000

20

1 200

1,4

1,6

18

100

XX-X

430

-

-

-

24

3

-

-

-

-

-

2

2

XX-X

1 170

9,8

14,4

0,6

28

72

125

1,3

24

0,12

0,12

2,3

-

XX-X

1 520

14

10

0,5

54

26,4

131

2,1

94

0,17

0,13

3,7

2,4

PP-D

1 596

18

12

0,5

50

189

264

2,7

146

0,12

0,28

7,4

2,1

XX-X

2 596

14

18

1

100

193,6

344

3,1

258

0,39

0,29

6,4

5,3

XX-X

4 620

34

36

2,5

160

471

1 075

10,4

870

1,1

0,83

21,4

20,5

XX-X

635

3,9

3,8

-

35

58

65

3,3

40

0,1

0,08

0,6

55

XX-X

760

1,9

0,5

-

41

42

49

1,1

25

0,12

0,06

0,9

45

Příloha č. 2 x vyhlášce x. 266/1999 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxx x xxxxxxxx požadovaných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx xxxxx

xxxxx v xxxxxxx/xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

69

103

103

Xxxxxx xxxx

68

89

102

Xxxxx maso

9

9

11

Ostatní xxxx

2

2

4

Xxxxxxxxxx

6

14

20

Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx

45

60

50

Xxxxxx konzervy

38

43

27

Maso celkem

234

320

317

Drůbež x xxxxxxx xxxxxxx

30

30

35

Xxxxx

2

2

3

Xxxx

10

8

9

Xxxx xxxxxxx a konzervy

16

11

14

Máslo

20

25

24

Sádlo x slanina

11

15

8

Jedlé xxxx x xxxxx

27

35

26

Xxxxxxx mléko

280

295

325

Mléčné xxxxxxx

74

72

121

Xxxx

30

34

32

Xxxxx

36

50

65

Xxxxx

320

340

250

Xxxxx xxxxxx

90

59

120

Xxxxx xxxxxx

33

40

15

Xxxxxxxxx xxxxxx

14

20

8

Xxxxxxxxx

21

20

17

Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx

70

78

86

Xxxx

32

27

25

Xxxxxxxxx

14

18

11

Xxxx x xxxxxxxxx výrobky

60

80

50

Brambory

460

419

408

Čerstvá x xxxxxxx xxxxxxxx

185

190

222

Xxxxxxxxx x sušená zelenina

85

70

100

Kysané x xxxxxxxxxxx zelí

20

20

20

Zelenina xxxxxx

290

280

342

Xxxxxxx, mražené a xxxxxx xxxxx

89

88

106

Xxxxxxxxx xxxxx

40

40

90

Xxxxxxx

28

35

35

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

35

35

65

Xxxxx xxxxxx

192

198

296

Xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx potraviny

357

355

723

Druh xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

-

50

50

50

50

100

-

-

Xxxxxxx xxxxx

-

-

-

-

-

400

-

-

Xxxxxx xxxxxxx

-

-

-

-

-

100

-

-

Xxxxx

-

100

100

100

100

-

-

-

Xxxxxxxxx pečivo

-

-

-

-

-

70

-

-

Cukr a xxxxxxxxx xxxxxxx

25

-

-

25

30

30

-

-

Xxxxx xxxxxx

-

-

100

100

100

200

-

380

Xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx potraviny

300

300

300

350

300

500

300

-

Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 266/1999 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávaných vojákovi xx skupin xxxxx §13 odst. 2 x xxxxxx doby xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 3

x) výstrojní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výstrojní xxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.

xxxxx

xxx

24

2.

xxxxx xxxxx

xxx

24

3.

xxxxx xxxxx červený

kus

24

4.

blůza 97

xxx

60

5.

xxxxx 97 xxx xxxxxxxxx

xxx

36

6.

xxxxx 97 xxx xxxxxxxx

xxx

36

7.

xxxxx 97 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

36

8.

xxxxx 97 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

36

9.

xxxxx 97 xxx xxxx

xxx

60

10.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx

12

11.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ochranu béžová

kus

12

12.

blůza xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

24

13.

xxxxx polního xxxxxxxxxxx s béžovým xxxxxxxx

xxx

24

14.

xxxxx služební xxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

24

15.

xxxxx xxxxxxxx xxx XX

xxx

24

16.

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

24

17.

xxxxx večerní

kus

60

18.

blůza xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

60

19.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

xxx

60

20.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

60

21.

xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx praporčíky

kus

60

22.

blůza večerní xxx xxxx

xxx

60

23.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

60

24.

xxxxx večerní xxx xxxxxx praporčice

kus

60

25.

blůza xxxxxxxxxx letní xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

26.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx generály XXXX

xxx

12

27.

xxxxx vycházková xxxxx xxx XXXX

xxx

24

28.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

29.

xxxxx vycházková xxx xxxxxxxxx VKPR

kus

12

30.

blůza vycházková xxx generály XXXX

xxx

12

31.

xxxxx xxxxxxxxxx pro VKPR

kus

24

32.

blůza xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

33.

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

34.

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

24

35.

xxxx xxxxx

xxx

24

36.

xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

36

37.

xxxxx 2008 xxxxx

xxx

48

38.

xxxxx xxxxx pro xxxx

xxx

48

39.

xxxxx pro generálky

kus

48

40.

bunda xxx xxxxxxxx

xxx

48

41.

xxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

42.

xxxxx xxxxxxxxx xxx XX

xxx

48

43.

xxxxx XXXXX

xxx

24

44.

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

xxx

12

45.

xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

46.

xxxxxx 97 xxx xxxxxxxx

xxx

48

47.

xxxxxx 97 xxx štábní praporčíky

kus

48

48.

čepice 97 xxxxxxxx

xxx

48

49.

xxxxxx xxxxxxx

xxx

24

50.

xxxxxx xxxxxxx stejnokroje

kus

12

51.

čepice pro xxxxxxxxx

xxx

48

52.

xxxxxx pro xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

53.

xxxxxx pro xxxxxxxx XXXX

xxx

12

54.

xxxxxx xxx XX

xxx

24

55.

xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

48

56.

xxxxxx xxx XXXX

xxx

12

57.

xxxxxx xxx xxxxxxxx XX a XXXX

xxx

12

58.

xxxxxx sportovní xxx XX

xxx

36

59.

xxxxxx XXXXX

xxx

24

60.

xxxxxx xxxxxxx

xxx

24

61.

xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

24

62.

xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

xxx

24

63.

xxxxxx xxxxxxx pro generály XXXX

xxx

12

64.

xxxxxx večerní pro xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

60

65.

xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx praporčíky

kus

60

66.

čepice xxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

67.

xxxxxx xxxxx xxx XX

xxx

48

68.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx XX

xxx

36

69.

xxxxxxxxx xxxxx černozelená xxx XX

xxx

36

70.

xxxxxxxxx xxxxxxx XX

xxx

24

71.

xxxxxxx bílá

kus

24

72.

halenka xxxx x krátkými xxxxxx

xxx

24

73.

xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

xxx

24

74.

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

75.

xxxxxxx xxx generálky XXXX

xxx

36

76.

xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

xxx

12

77.

xxxxxxx s xxxxxxxxxx modrá

kus

12

78.

halenka x xxxxxxxx rukávy

kus

12

79.

halenka x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

80.

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rukávy

kus

12

81.

halenka xxxxxxxx s krátkými xxxxxx

xxx

12

82.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

36

83.

xxxxxxxx stříbřitá

kus

48

84.

kabát xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

48

85.

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x béžovým xxxxxxxx

xxx

48

86.

xxxxxxx 97 xxxxxxxx

xxx

24

87.

xxxxxxx 97 xxxxxxxx xxx xxxx

xxx

24

88.

xxxxxxx polní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

48

89.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

24

90.

xxxxxxx polního stejnokroje x xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

12

91.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro generálky XXXX

xxx

12

92.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx VKPR

kus

12

93.

kalhoty xxxxxxxx xxxxx xxx XX

xxx

12

94.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx HS

kus

12

95.

kalhoty xxxxxxxx xxx HS

kus

12

96.

kalhoty služební xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

97.

xxxxxxx xxxxxxxxx dlouhé

kus

48

98.

kalhoty xxxxxxxxx xxxxxx xxx XX

xxx

48

99.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxx

48

100.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro XX

xxx

48

101.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

60

102.

xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx VKPR

kus

60

103.

kalhoty xxxxxxx xxx xxxxxxxx VKPR

kus

60

104.

kalhoty xxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

105.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

106.

xxxxxxx vycházkové xxxxx pro xxxxxxxx XXXX

xxx

12

107.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx XXXX

xxx

12

108.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx ženy XXXX

xxx

12

109.

xxxxxxx vycházkové pro xxxxxxxxx VKPR

kus

12

110.

kalhoty xxxxxxxxxx xxx generály VKPR

kus

12

111.

kalhoty xxxxxxxxxx xxx VKPR

kus

12

112.

kalhoty xxxxxxxxxx xxx xxxx XXXX

xxx

12

113.

xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx

xxx

48

114.

xxxxxxxxx xxx štábní praporčice

kus

48

115.

klobouček xxx ženy

kus

48

116.

klobouk x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

36

117.

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

36

118.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

119.

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX x XXXX

xxx

24

120.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vojákyně XXXX

xxx

24

121.

xxxxxx xxxx

xxx

24

122.

xxxxxx bílá x xxxxxxxx rukávy a xxxxxxxxxx

xxx

24

123.

xxxxxx s nárameníky xxxxx

xxx

12

124.

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

125.

xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

126.

xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

36

127.

xxxxxx xxxxxxxxxx xxx generály XXXX

xxx

36

128.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx HS

kus

48

129.

lodičky xxxxx

xxx

12

130.

xxxxxxx

xxx

60

131.

xxxxxxx černý

kus

60

132.

nárameníky xxxx

xxx

60

133.

xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

60

134.

xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx

36

135.

xxxxxxxx lehký TERMO

kus

24

136.

nátělník xxxxx xxxxx

xxx

12

137.

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

138.

xxxxxxxx x krátkými rukávy xxx xxxxxxxx policisty

kus

12

139.

nátělník xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx XX

xxx

12

140.

xxxxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

24

141.

xxxx xxxxxxxxx

xxx

24

142.

xxxxxx xxxxxx

xxx

48

143.

xxxxxx xxxxxx xxxxx

xxx

48

144.

xxxxx xxx XXXX

xxx

24

145.

xxxxx služební xxxxx xxx vojákyně XX

xxx

24

146.

xxxxx večerní xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

24

147.

xxxxx xxxxxxx xxx generály XXXX

xxx

24

148.

xxxxx xxxxxxxxxx pro generálky XXXX

xxx

24

149.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx VKPR

kus

24

150.

plášť xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx VKPR

kus

24

151.

plášť xxxxxxxxxx pro xxxx

xxx

24

152.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

24

153.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

154.

xxxxx vycházkový xxxxx xxx XXXX

xxx

24

155.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vojákyně XXXX

xxx

24

156.

xxxxxxxxxx černý

kus

12

157.

podbradník xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

158.

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

159.

xxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

160.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

12

161.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx

60

162.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

12

163.

xxxxxxx

xxx

12

164.

xxxxxxx modré

pár

12

165.

ponožky xxxxx xxxxx

xxx

12

166.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX

xxx

12

167.

xxxxxxx XXXXX

xxx

12

168.

xxxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

12

169.

xxxxxx x xxxxxx xxx HS

kus

48

170.

pytel na xxxxxx

xxx

60

171.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

60

172.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxx

xxx

60

173.

xxxxxxxx xxxxxx zimní xxxxx

xxx

36

174.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx černé xxx xxxx

xxx

36

175.

xxxxxxxx taktické

pár

24

176.

řemen xx xxxxxx

xxx

24

177.

xxxxxxx xxxxxxx xx smokingu XXXX

xxx

12

178.

xxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

24

179.

xxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

24

180.

xxxxx k vázance xxxxxxxxx

xxx

48

181.

xxxxx 97 úzká

kus

24

182.

sukně xxxxxxxx letní xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

183.

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

184.

xxxxx xxxxxxx

xxx

60

185.

xxxxx večerní xxx xxxxxxxxx VKPR

kus

12

186.

sukně vycházková xxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

187.

xxxxx vycházková xxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

188.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

189.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx VKPR

kus

12

190.

svetr

kus

36

191.

svetr xxxxx

xxx

36

192.

xxxxx xxxxx xxx ženy

kus

36

193.

šála xxxx

xxx

60

194.

xxxxx

xxx

48

195.

xxx xxxx xx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

196.

xxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

197.

xxxxx vycházková

kus

60

198.

šňůra xxxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

199.

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

200.

xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

201.

xxxxx pro xxxxxxxx VKPR

kus

12

202.

vázačka

kus

24

203.

vázačka xxxxx

xxx

24

204.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

24

205.

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

206.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

207.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

208.

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

209.

xxxxxxx xxxxxxxxxx modrá

kus

24

210.

vložka xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

211.

xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx

xxx

24

212.

xxxx xxxxxxxx XX

xxx

24

213.

xxxx rukávový xxxxx xxxxxxxxxx xxx XX

xxx

36

214.

xxxx xxxxxxxx xxxxx černozelený xxx XX

xxx

36

215.

xxxx rukávový XXXX

xxx

24

x) výstrojní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výpůjčku

Pořadové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.

xxxxx

xxx

24

2.

xxxxx xxxxx

xxx

24

3.

xxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx

24

4.

xxxxx 97

xxx

60

5.

xxxxx 97 xxx xxxx

xxx

60

6.

xxxxx khaki xxx kuchaře

kus

24

7.

blůza xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

12

8.

xxxxx xxxxxxxxx xxx šéfdirigenty

kus

12

9.

blůza xxxxx xxx XX

xxx

12

10.

xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

11.

xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX

xxx

12

12.

xxxxx letní xxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

13.

xxxxx letní xxx vyšší xxxxxxxxxx XX

xxx

12

14.

xxxxx maskovacího xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

48

15.

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

48

16.

xxxxx xxxxx x údržbě techniky

kus

24

17.

blůza xxx xxxxxxxxxxx ochranu

kus

12

18.

blůza xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx speciální xxxx

xxx

24

19.

xxxxx xxxxx do nepříznivého xxxxxx

xxx

48

20.

xxxxx polní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

21.

xxxxx polní xxxxx xxx speciální xxxx

xxx

24

22.

xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

23.

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

24

24.

xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

24

25.

xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

24

26.

xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx

xxx

24

27.

xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx

xxx

24

28.

xxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

24

29.

xxxxx xxx hudebníky

kus

24

30.

blůza pro xxxxx důstojníky XX

xxx

12

31.

xxxxx xxx poddůstojníky XX

xxx

12

32.

xxxxx xxx praporčíky XX

xxx

12

33.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

34.

xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxx

12

35.

xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx

xxx

12

36.

xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

37.

xxxxx reprezentační xxxxx xxx xxxxxx XXXX

xxx

12

38.

xxxxx reprezentační xxxxx xxx vojákyně XXXX

xxx

12

39.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx XXXX

xxx

12

40.

xxxxx reprezentační xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

41.

xxxxx reprezentační xxx xxxxxxxx VKPR

kus

12

42.

blůza xxxxxxxx xxx XX

xxx

24

43.

xxxxx xxxxxxx

xxx

60

44.

xxxxx večerní pro xxxx

xxx

60

45.

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xxx

48

46.

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

47.

xxxx xxxxxxxxxx černé

pár

24

48.

boty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

12

49.

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

24

50.

xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

51.

xxxx xxxxx xxx motocyklisty XX

xxx

24

52.

xxxx letní pro xxxxxxx xxxxx

xxx

12

53.

xxxx xxxxx

xxx

24

54.

xxxx xxxxx xx xxxxxxx

xxx

12

55.

xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx oblastí xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

56.

xxxx xxxxx xx pouště

pár

12

57.

boty xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

36

58.

xxxx pro motocyklisty XX

xxx

24

59.

xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

24

60.

xxxx zimní xxxxxxxxxxxx

xxx

36

61.

xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx

xxx

48

62.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

60

63.

xxxxx xxxxxxxx

xxx

60

64.

xxxxx 2022 xxxxx

xxx

48

65.

xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vrtulníků TERMO

kus

24

66.

bunda xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxx

xxx

24

67.

xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

68.

xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

69.

xxxxx pro xxxxxxxxxxxx XX

xxx

24

70.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

24

71.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

36

72.

xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

73.

xxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

74.

xxxxx XXXXX

xxx

24

75.

xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

76.

xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

77.

xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx

xxx

12

78.

xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rukávy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

12

79.

xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx hudbu Armády Xxxxx xxxxxxxxx

xxx

12

80.

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

81.

xxxxxx 97 xxxxxxxx

xxx

48

82.

xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx

xxx

24

83.

xxxxxx xxxxx xxx XX

xxx

12

84.

xxxxxx letní pro xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

85.

xxxxxx xxxxxxx

xxx

24

86.

xxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxx

24

87.

xxxxxx xxxxxxxxx zimní xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

88.

xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

89.

xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

90.

xxxxxx polního xxxxxxxxxxx

xxx

12

91.

xxxxxx pro xxxxxxxxx

xxx

12

92.

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

93.

xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

94.

xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

95.

xxxxxx reprezentační xxxxx

xxx

48

96.

xxxxxx xx štítkem pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx

12

97.

xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx černá

kus

36

98.

čepice xxxxxxxx xxx xxxxxxx stráž x hudbu

kus

24

99.

čepice xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx

xxx

24

100.

xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

24

101.

xxxxxx XXXXX

xxx

24

102.

xxxxxx XXXXX xxxxx

xxx

24

103.

xxxxxx xxxxxxx

xxx

24

104.

xxxxxx zimní xxx XX

xxx

48

105.

xxxxxx xxxxx reprezentační

kus

24

106.

domovenka xxxxxxx XX

xxx

24

107.

xxxx xxx xxxxxxxxxx

xxx

60

108.

xxxx xxx dirigenty

kus

60

109.

halenka xxxx

xxx

24

110.

xxxxxxx xxxx xxx XX

xxx

12

111.

xxxxxxx bílá x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

24

112.

xxxxxxx xxxxx

xxx

12

113.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

12

114.

xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

12

115.

xxxxxxx x dlouhými xxxxxx

xxx

12

116.

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

117.

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx

xxx

24

118.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

36

119.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

120.

xxxxx xxxxxxx stejnokroje

kus

48

121.

kalhoty 97 služební

kus

24

122.

kalhoty 97 xxxxxxxx xxx ženy

kus

24

123.

kalhoty xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx XXXXX

xxx

24

124.

xxxxxxx xx kombinézy pro xxxxxx xxxxxxxxx TERMO xxxxxx

xxx

24

125.

xxxxxxx khaki xxx xxxxxxx

xxx

24

126.

xxxxxxx xxxxx pro XX

xxx

12

127.

xxxxxxx xxxxx pro xxxxx důstojníky XX

xxx

12

128.

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

129.

xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx počasí

kus

48

130.

kalhoty xxxxx xx nepříznivého xxxxxx x béžovým xxxxxxxx

xxx

48

131.

xxxxxxx nepromokavé antistatické

kus

48

132.

kalhoty xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

133.

xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx síly

kus

24

134.

kalhoty xxxxx xxxxx xxx speciální xxxx

xxx

24

135.

xxxxxxx polní xxx xxxxxxxxx síly

kus

24

136.

kalhoty polního xxxxxxxxxxx

xxx

24

137.

xxxxxxx pro XX

xxx

12

138.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

12

139.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx HS

kus

24

140.

kalhoty xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

24

141.

xxxxxxx pro xxxxx důstojníky HS

kus

12

142.

kalhoty xxx šéfdirigenty

kus

12

143.

kalhoty pro xxxxx důstojníky HS

kus

12

144.

kalhoty xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

145.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx XX

xxx

12

146.

xxxxxxx xxxxxxxx xxx XX

xxx

12

147.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxx

48

148.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

60

149.

xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

150.

xxxxxxx vycházkové

kus

12

151.

kalhoty xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

12

152.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx

xxx

12

153.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

12

154.

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xxx

48

155.

xxxxxxxxx

xxx

48

156.

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x hudbu pro xxxx

xxx

48

157.

xxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

48

158.

xxxxxxx xxxxx xxx speciální xxxx

xxx

24

159.

xxxxxxx reprezentační xxx xxxxxxxx HS

kus

24

160.

klobouk reprezentační xxx xxxxxxxx VKPR

kus

12

161.

kombinéza XX xxxxx

xxx

24

162.

xxxxxxxxx XX xxxxx xxxxx

xxx

24

163.

xxxxxxxxx xxx xxxxxx vrtulníků

kus

24

164.

kombinéza xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxx

24

165.

xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx béžová

kus

24

166.

kombinéza xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

36

167.

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zimní černá

kus

36

168.

kombinéza xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

24

169.

xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

170.

xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vrtulníků

kus

24

171.

kordík

kus

120

172.

košile xxxx

xxx

24

173.

xxxxxx xxxx xxx XX

xxx

12

174.

xxxxxx xxxx s dlouhými xxxxxx pro vojenské xxxxxxxxx

xxx

24

175.

xxxxxx bílá x xxxxxxxx rukávy

kus

24

176.

košile x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

177.

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

178.

xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

36

179.

xxxxx xxx xxxxxxx letce

kus

24

180.

kukla-čepice xxxx

xxx

24

181.

xxxxx kožešinový pro XX

xxx

48

182.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

60

183.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

184.

xxxxxxx xxxxx

xxx

12

185.

xxxxx xxxxxxx

xxx

48

186.

xxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

187.

xxxxxxx pro xxxxxxxxx

xxx

60

188.

xxxxxxx černý

kus

60

189.

nákrčník xxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

190.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

24

191.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

24

192.

xxxxxxxxxx xxxx

xxx

60

193.

xxxxxxxxxx xx košili xxx xxxxxxxxx

xxx

60

194.

xxxxxxxx xxxxx FR xxx výkonné xxxxx

xxx

12

195.

xxxxxxxx xxxxx TERMO

kus

24

196.

nátělník xxxxx x krátkými xxxxxx xxx speciální xxxx

xxx

24

197.

xxxxxxxx xxxxx x dlouhými xxxxxx xxx XX

xxx

24

198.

xxxxxxxx xxxxx x krátkými xxxxxx

xxx

12

199.

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro XX

xxx

24

200.

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rukávy

kus

12

201.

nátělník x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx policisty

kus

12

202.

nátělník termo xxx motocyklisty

kus

12

203.

nátělník xxxxx xxxxx xxx XX

xxx

24

204.

xxxxxxxx xxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

12

205.

xxxxxxxx xxxxx xxx HS

kus

24

206.

nátělník zimní XXXXX

xxx

24

207.

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX

xxx

72

208.

xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

48

209.

xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx

xxx

24

210.

xxxxx xxxxxx pancéřových

kus

60

211.

nosič panelů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

xxx

60

212.

xxxx xx xxxxx xxxxx

xxx

48

213.

xxxx na stejnokroj

kus

48

214.

oblek XXX

xxxxxxxx

120

215.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx

48

216.

xxxx xxxxxxxxx

xxx

24

217.

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

218.

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XX

xxx

24

219.

xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

xxx

24

220.

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx

60

221.

xxxxxx bojový

souprava

48

222.

opasek xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

48

223.

xxxxxx xxxxxx xxxxx

xxxxxxxx

48

224.

xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

48

225.

xxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

12

226.

xxxxxx xxx poddůstojníky HS

kus

12

227.

opasek xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

228.

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx stráže

kus

48

229.

opasek xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

230.

xxxxxx xxx XXXX

xxx

24

231.

xxx bederní xxx osádky xxxxxxxxx

xxx

24

232.

xxx xxxxxxx pro osádky xxxxxxxxx béžový

kus

24

233.

pás xxxxxxx XXXXX

xxx

24

234.

xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dozorčí xxxxxx

xxx

12

235.

xxxxx xxxxxxxx červená pro xxxxxxx orgány

kus

12

236.

páska xxxxxxxx xxxxx xxx dozorčí xxxxxx

xxx

12

237.

xxxxxxxx xx xxxxxx xxx vojenské policisty

kus

48

238.

plastron (xxxxxxxxx)

xxx

12

239.

xxxxx xxx čestnou xxxxx

xxx

60

240.

xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx modrý

kus

60

241.

plášť xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx ženy

kus

60

242.

plášť xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx

xxx

60

243.

xxxxx pro hudebníky

kus

24

244.

plášť xxx hudebníky xxxxxxxxxx

xxx

24

245.

xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

24

246.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX

xxx

24

247.

xxxxx xxx xxxxxxxxxx XX

xxx

24

248.

xxxxx xxx šéfdirigenty

kus

24

249.

plášť xxx Xxxxxxxx hudbu Xxxxxx Xxxxx republiky

kus

24

250.

plášť xxx Xxxxxxxx hudbu Xxxxxx České xxxxxxxxx xxx ženy

kus

24

251.

plášť xxx xxxxx důstojníky HS

kus

24

252.

plášť xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx XXXX

xxx

24

253.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

24

254.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx VKPR

kus

24

255.

plášť xxxxxxxx pro XX

xxx

24

256.

xxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

257.

xxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

24

258.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx ženy

kus

24

259.

pláštěnka Xxxxxx

xxx

60

260.

xxxxxxxxx pro XX

xxx

60

261.

xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

12

262.

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

263.

xxxxxxxx FR xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

24

264.

xxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

265.

xxxxxxxxx xxxxx perforované

pár

12

266.

polobotky černé xxxxxxx

xxx

60

267.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

12

268.

xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx

24

269.

xxxxxxx

xxx

12

270.

xxxxxxx XXXXX

xxx

12

271.

xxxxxxx xxxxx xxx motocyklisty

pár

12

272.

ponožky xxxxx XXXXX

xxx

12

273.

xxxxxx xx xxxxxx

xxx

48

274.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

60

275.

xxxxxx x xxxxxx xxx HS

kus

48

276.

přezka x xxxxxx xxx hudebníky

kus

12

277.

přezka xxxxxxx

xxx

48

278.

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

60

279.

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

60

280.

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

60

281.

xxxxx bivakovací

kus

36

282.

pytel xx xxxxxx

xxx

60

283.

xxxxx xxxxx xxxxx

xxx

48

284.

xxxxx xxxxx xxxxx

xxx

48

285.

xxxxxxxx bílé xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

xxx

12

286.

xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

xxx

12

287.

xxxxxxxx xxxx xxxxx

xxx

12

288.

xxxxxxxx xxxx xxxxx

xxx

12

289.

xxxxxxxx bílé xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

290.

xxxxxxxx černé xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

291.

xxxxxxxx xxxxx zimní xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

292.

xxxxxxxx ECWCS

pár

24

293.

rukavice XX xxxxx xxxxx

xxx

12

294.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx střední

pár

24

295.

rukavice xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx

24

296.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxx

24

297.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřní

pár

24

298.

rukavice kombinované xxxxxxx xxx osádky xxxxxxxxx

xxx

24

299.

xxxxxxxx kožené xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxx

12

300.

xxxxxxxx xxxxxx zimní xxxxx

xxx

36

301.

xxxxxxxx xxxxx xxxx

xxx

12

302.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

303.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxx

12

304.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx speciální xxxx

xxx

24

305.

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

306.

xxxxxxxx xxxxx bílé

pár

12

307.

rukavice xxxxx xxxxxx xxx XX

xxx

12

308.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

309.

xxxxx do xxxxxx

xxx

24

310.

xxxxx-xxxx

xxx

48

311.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxx

48

312.

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx

12

313.

xxxxxx xxxxx XX xxx xxxxxxx letce

kus

12

314.

spodky xxxxx XXXXX

xxx

24

315.

xxxxxx letní xxx XX

xxx

24

316.

xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

317.

xxxxxx zimní XX xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

12

318.

xxxxxx zimní xxx XX

xxx

24

319.

xxxxxx zimní TERMO

kus

24

320.

spona x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

321.

xxxxx 97 xxxx

xxx

24

322.

xxxxx xxxxxxx

xxx

60

323.

xxxxx xxxxxxxxxx

xxx

12

324.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

12

325.

xxxx xxxx

xxx

60

326.

xxxx modrá

kus

60

327.

šátek xxxx

xxx

12

328.

xxxxx

xxx

48

329.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

330.

xxx

xxx

12

331.

xxx xxxx

xxx

12

332.

xxx xxxxx

xxx

12

333.

xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

12

334.

xxxxx pro xxxxx

xxx

12

335.

xxxxx xxx velitele HS

kus

12

336.

šňůra xxx vojáky XX

xxx

12

337.

xxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

338.

xxxxx xxxxxxxxxx

xxx

60

339.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

340.

xxxxx zlatová xxx xxxxxx XXXX

xxx

12

341.

xxxxx zlatová xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

342.

xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx letce

kus

48

343.

tlumok xxxx

xxx

48

344.

xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

48

345.

xxxxxx xxxxx

xxx

48

346.

xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx síly

kus

48

347.

vak xx xxxxxxx

xxx

48

348.

xxxxxxx bílá xxx xxxxxxxxx

xxx

24

349.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

24

350.

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

351.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

352.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

353.

xxxxxxx xxxxx

xxx

24

354.

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

355.

xxxxxxx xxxxxxxxxx modrá

kus

24

356.

vesta xxxxxxx bílá xxx xxxxxxxxx

xxx

60

357.

xxxxx ochranná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

60

358.

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

60

359.

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nošení

kus

60

360.

vesta xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

60

361.

xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx systémem

kus

48

362.

vesta reflexní xxxxxxxx xxx vojenské xxxxxxxxx

xxx

72

363.

xxxxx reflexní pro xxxxxxxx policisty

kus

72

364.

vesta zimní xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

48

365.

xxxxxx xx xxxxx 2022 xxxxx

xxx

48

366.

xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx policisty

kus

48

367.

vložka xx xxxxxx XXXXX

xxx

24

368.

xxxxxx xx pláště pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

369.

xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

370.

xxxxxx do xxxxxxxxxxxx pláště xxx xxxxxxxxx

xxx

24

371.

xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx

xxx

24

372.

xxxxxx xxxxx xx vesty xxx xxxxxxx letce

kus

48

373.

výstroj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

60

374.

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

xxx

24

375.

xxxx xxxxxxxxxxx patinový

kus

24

376.

znak xxxxxxxx HS

kus

24

Vysvětlivky:

HS - Xxxxxx xxxxx

XXXX - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX - Xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 266/1999 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záloze xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx

Xxx. xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.

xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

xxx

1

12

2.

xxxxx-xxxx xxxxxxxxx

xxx

1

48

3.

xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

1

12

4.

xxxxxx do xxxxxxx xxx

xxx

2

12

x) xxxxxxxxx součástky xxxxxxxx xx výpůjčku xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

Xxx. xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx výstrojních xxxxxxxxx

Xxxxxx doba používání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.

xxxxxx 95 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

1

24

2.

xxxxx-xxxxxx xxxxx

xxx

1

36

3.

xxxxx 95

xxx

1

48

4.

xxxxx 95

xxx

1

24

5.

xxxxxxx 95

xxx

1

12

6.

xxxx xxxxx

xxx

1

24

7.

xxxxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

1

12

8.

xxxxxxxx xxxxx

xxx

3

12

9.

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

4

12

10.

xxxxxx lehké TERMO

kus

1

12

11.

ponožky XXXXX

xxx

4

12

12.

xxxxx 95

xxx

1

48

13.

xxx xx xxxxxxx

xxx

1

48

x) Xxxxxxxxx součástky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx. xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součástky x xxxxxxxx

1.

xxxxxxxx khaki

kus

3

12

2.

nátělník letní x krátkými xxxxxx

xxx

2

12

3.

xxxxxxx XXXXX

xxx

2

12

4.

xxxxx

xxx

1

24

5.

xxxxx-xxxxxx xxxx

xxx

1

60

6.

xxxxx 95 xxxxx xx zeleným xxxxxxxx

xxx

1

24

7.

xxxxxxx 95 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

1

12

8.

xxxxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

1

12

9.

xxxxxx zimní XXXXX

xxx

1

12

10.

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

1

24

11.

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

1

24

12.

xxxx polní xx xxxxxxxxxxxx počasí

pár

1

36

13.

ponožky xxxxx XXXXX

xxx

5

12

14.

xxxxx xx xxxxxx

xxx

2

60

Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2023 Sb. x účinností xx 1.9.2023

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 287/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 266/1999 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.12.1999.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

456/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 266/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2002

69/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 266/1999 Xx., x způsobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravování, xxxxxxxxxxx x přepravních náležitostí x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 456/2002 Xx.

x účinností xx 1.3.2008

334/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 266/1999 Xx., x způsobu zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výstrojních x xxxxxxxxxxx náležitostí x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2008

290/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 266/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezplatného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x přepravních xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx ubytování vojáků x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

177/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 266/1999 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezplatného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx ubytování xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2012

17/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 266/1999 Sb., x způsobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x přepravních náležitostí x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 30.1.2014 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015

431/2021 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 266/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x přepravních xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

262/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 266/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezplatného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx ubytování xxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x vyhláška x. 287/2016 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 2 zákona x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx z povolání.

2) §29 odst. 3 xxxxxx x. 221/1999 Sb.

3) §13 zákona x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

3x) §68 xxxxxx x. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

3b) Xxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených silách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx pozdějších předpisů.

4) §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 372/2011 Xx., x zdravotních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx službách).

5) §74 odst. 3 a §76 xxxx. 4 xxxxxx x. 221/1999 Xx.

6) §7 xxxxxxxx x. 310/1995 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb.

7) Vyhláška č. 146/2015 Sb., x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výše xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 281/2017 Xx.