Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2023.


Vyhláška o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, vojáků v záloze ve službě a vojáků v aktivní záloze
266/1999 Sb.

Vyhláška

Vymezení pojmů pro účely bezplatného stravování §1

Formy bezplatného stravování §2

Bezplatné stravování při nepřetržité službě §3

Bezplatné stravování při výkonu zvláštních profesí a činností §4 §5

Stravní dávky a přídavky potravin §6 §7 §8 §9

Náhrada v penězích §10

Energetická, výživová a finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin §11 §12

Zabezpečování výstrojních náležitostí §13

Výdej vojenské výstroje do vlastnictví §14

Výdej vojenské výstroje do výpůjčky vojákovi v záloze §15

Náhrada v penězích za používání občanského oděvu §16 §17

Peněžitá výše nákladů na vojenskou výstroj §17a

Vojenská výstroj při pohřbu §18 §19

Údržba vojenské výstroje §20 §21

Přeprava při preventivní rehabilitaci, mimořádné rehabilitaci a léčebné péči §22

Přeprava při přestěhování §23

Náhrada jízdních výdajů při cestě na řádnou dovolenou §24

Přeprava při zániku služebního poměru §25

Náležitosti vojáků v mimořádné službě §26

Zrušovací ustanovení §27

Účinnost §28

Příloha č. 1 - Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot

Příloha č. 2 - Průměrná skladba spotřeby potravin na osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravních dávek a přídavků potravin k určení výše jejich finanční hodnoty

Příloha č. 3 - Zařazení výstrojních součástek vydávaných vojákovido skupin podle §13 odst. 2 a směrné doby používání podle §13 odst. 3

Příloha č. 4 - Zařazení výstrojních součástek vydávaných vojákovi v záloze ve službě nebo vojákovi v aktivní záloze do skupin podle §13 odst. 2 a směrné doby používání podle §13 odst. 3

č. 262/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

266

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxx 5. listopadu 1999

x xxxxxxx zabezpečování bezplatného xxxxxxxxxx, výstrojních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §93 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x xxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx bezplatného xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx bezplatného stravování xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, palubního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx průvodčího,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nepřetržitým xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx v xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxxxxxx praktický výcvik x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx přerušení nepřesahující xxxx 3 měsíců,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsadkovým xxxxxxxx provádění výcviku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx; za nepřetržitý xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx,

x) letovou xxxxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx útvaru xx xxxxxx přípravy xxxxxx x výkonu xxxxxx výkonného letce, x xx xx xxxxxxxx letové přípravy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx přípravu xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oboru xxxxx xxxxxxxxxx letadla xx xxxxxxxx x doba xxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující xxxx 1 měsíce,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor zahraniční xxxxxxx,

x) vysláním xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxx České republiky xxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracoviště nebo xxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxx odvelen, x končí xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx místo, v xxxx xx dislokováno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx působiště.

§2

Xxxxx xxxxxxxxxxx stravování

(1) Xxxxxxxxx stravování se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx vydává x xxxxxx xxxxx, x nelze-li to xxxxxxxxxx, pak

a) ve xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxxxxxx bezplatné stravování xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx náhrada x xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx za jídlo xx xxxxxxxx hodnota xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stravní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx zabezpečit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx operaci podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx náhrada x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxx xxx §11 xxxx. 4.

§3

Bezplatné stravování xxx xxxxxxxxxxx službě

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 24 xxxxx, xx bezplatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jídlem xxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxx xxxxxx a konče xxxxxxxxx jídlem vydaným xxxx ukončením nepřetržité xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesí x činností

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx zabezpečuje

a) xxxxxxxxx letci xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výcvik x létání, xx xxx vyřazení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výsadkáři xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx praktického xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výcviku,

c) xxxxxxxx, xxxxx zabezpečuje xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) vojákovi, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zkušebních xxxxxxxxx, trvá-li tato xxxxxxx xxxx xxx 11 xxxxx,

x) vojákovi, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx letce, x xx xxx dne, xxx xxxxxxx letovou xxxxxxxx, do xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx škole xx xxxxxxxxx oboru se xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) vojákovi xxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stravné od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx po dobu xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zabezpečuje x x případě xxxxxxxx x §5 odst. 1 písm. x), xxxxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, který xx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru výcvikem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vojenských znalostí x dovedností nezbytných x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx denní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx,

x) xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx lékařském xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx se podrobit xxxxxxxxxxxxx xx návratu xx zahraniční xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) se bezplatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profese nebo xxxxxxxx x konče xxxxxxxxx jídlem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§5

(1) Bezplatné xxxxxxxxxx xxx náhrada v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x 4 nezabezpečují x xxxx

x) dovolené, xxxxx uděleného za xxxxxxxxxxx vojenský xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx vojenské nasazení, xxxxxxxxxx xxxxx, rekvalifikace, xxxxxxxxxx volna xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx službě xxx xxxxx nebo xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x),

x) pobytu v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx

x) mateřské x xxxxxxxxxx dovolené.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx náhrada x penězích nezabezpečují xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx praktický xxxxxxxxx xxxxxx.

Stravní dávky x xxxxxxxx potravin

§6

Jídlo a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx normám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xxxx vyhlášky.

§7

(1) Xxxxxxxxx dávkami xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou

a) základní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx pro xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xxxxxxxx xxxx stravní xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x nepřetržité xxxxxx trvající xxxxxxx 24 xxxxx ve xxxxxxxx škole, x xxxxxxxxx útvaru nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx stravní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx letci xxxxx §4 odst. 1 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) x výkonnému xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro výsadkáře xx poskytuje výkonnému xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dávkám se xxxxx xxxxxxxxxx vykonávané xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) přídavek xxxxxxxx X - xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - základní,

c) xxxxxxxx potravin X - xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx potravin X - xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx potravin X - xxx výkonné xxxxx xx dnech xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X - xxx xxxxxxx letce xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx nadzvukových x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vybavených xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezplatného stravování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx A. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vydávají xxx xx dnech xxxxxx xxxxxxx xx xxx denní xxxxx, x xx x xxxxxxx x nich. Xxxxxxxx potravin A xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potravin:

a) x xxxxxxxx stravní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X, X, X, X, X x X,

x) xx stravní xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx potravin X, X, X x X,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxx výkonné xxxxxxxxx přídavek potravin X x X.

(4) Xx každé stravní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jen jeden xxxxxxxx potravin, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X, který xx xxxxx poskytovat s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx X, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx X, C, X x X, a

c) xxxxxxxx potravin X, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potravin H.

§9

(1) Xxxxxxxx potravin X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx x polní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro nemoc xxxx xxxx, x xxxxx důsledku xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "součást xxxxxxxxxxx xxx"), v xxxx xx voják xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx X xx poskytuje xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx službě x místě pravidelného xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 24 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx 24 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň 24 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx 22 xxxxx do 6 xxxxx v xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx techniky.

(4) Xxxxxxxx potravin X xx poskytuje xxxxxxxx xxx

x) plnění úkolů xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Přídavek xxxxxxxx X xx poskytuje xxxxxxxx xxx

x) soustředění x centrálnímu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hromadného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.3)

(6) Xxxxxxxx potravin X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx").

(7) Xxxxxxxx potravin X se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx potravin X se poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x podzvukových xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraňovými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zařazenému xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Náhrada x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx jídla, která xxxx xxx xxxxxx, xx výši jejich xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3. Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X. Výkonnému xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dávka xxxxx §7 xxxx. 4, xx vyplácí náhrada x penězích xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxxxxxxx službě xxxxxxxxx, xxxxx trvá xxxxxxx 24 xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nepřetržité xxxxxx xxxxxxxxx - výkonného xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx náhrada x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx výdeje xxxxx poskytována vojákovi xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x příplatek, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx, kterou organizuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx u xxxx xxxxxxxx ozbrojených xxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.

(4) Výše xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 činí v xxxxxxx

x) snídaně 20 %,

x) oběda 40 %,

x) večeře 40 %

xxxxxxxx výše stravného xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výši a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx7).

Energetická, výživová x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dávek x xxxxxxxx potravin xx xxxxxxx tak, že xxxxxxxx xxxxxxx spotřeby xxxxxxxxxxxx potravin v xxxxxxxxxxx xx osobu x xxx podle přílohy č. 2 xx xxxxxxxx xxxxxx průměrnými obchodními xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx průměrná xxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxx nakoupených pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravování xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dávek x xxxxxxxx xxxxxxxx xx upravuje v xxxxxxxxxx xx vývoji xxxxxxxxxx xxx potravin. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxx se provede, xxxxx xx součet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx obchodní xxxx určována, xxxxxxxxx x xxxx xxx 5 % oproti xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx potravin v xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví x závislosti xx xxxxxx obchodních xxx xxxxxxxx x prostoru xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ozbrojených xxx x počtem xxxxxxxxxxxx xx 50 xxxx xxx zvýšit x 10 % xxxxxx xxxxxxxx hodnotě stanovené xxxxx §11 odst. 1 x závislosti xx xxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx.

(2) Finanční hodnotu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx potravin x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x 20 %, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx záchranné práce,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx situací xxxxxxxxxxxx životy, zdraví, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohromou xxxx xxxxx závažnou situací.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výživové xxxxxxx stravních dávek, xxxxxxxx potravin x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých dnech, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx 5 % od xxxxxxxxx hodnoty. Roční xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 % xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3 % xxx xxxxxxxxxx hodnotu.

§13

Zabezpečování výstrojních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výdejem vojenské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradou x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxxxxx čištění, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx výstrojních xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vojákovi, vojákovi x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "voják x xxxxxx ve službě"), xxxx vojákovi xxxxxxxxxx x xxxxxxx záloze (xxxx jen "xxxxx x aktivní záloze") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx

x) xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Náhrada x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výstroje, xxxxx xx nenakupuje xx náklady xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vojákovi, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx součástek xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x 4.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, obuv a xxxx výbava xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, x zabezpečení xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Vojákovi, xxxxx xxx jmenován xx hodnosti xxxxxxxx, xx vydává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx stráže x xxxxxx služebních xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx Vojenské kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx vydává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx připravuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx školách x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x vojákovi, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx působení x xxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytuje vojenská xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru xxxxxx xxxxxx základní xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxx xx vojákovi xxxxxx xxxxx vojenská xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výcviku. Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vojákovi vydává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) Vojákovi v xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx výstrojní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§15

xxxx xxxxxxxx výstroje xx xxxxxxxx xxxxxxxx x záloze

(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx na xxxx vojenské činné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výstrojní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) přílohy č. 4 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dovedností na xxxx zařazení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výpůjčky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud je x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx službě xx xxxxxxxx xxxxxxxx výstrojní xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx x penězích xx používání xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je nařízeno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx náhrada x xxxxxxxx za jeho xxxxxxxx xx xxxx 70 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx již xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x plnil xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx nařízeno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx služebním xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx nošení xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oděvu xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže od xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx poměru nebo xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x xxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx náhrady x xxxxxxxx vznikl.

(4) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx zpravodajství xx xxxxxxx náhrada x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy za xxxxx xxxxxxxx kalendářní xxx. Nebyl-li voják xx Xxxxxxxxx zpravodajství xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx za xxxx xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxx xxxx náhrady.

(5) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx specifických xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx. Náčelník Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx náhrada x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx občanského xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Vojenské policie xxxxxxxxxx vydává xxxxxx xxxxxxxxxx míst, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx občanský oděv xx služebním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Vojákovi, xxxxx xxxxxxxx službu xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oděvu xx xxxxxxxxx účelům. Nebyl-li xxxxxxxxxx Xxxxxxxx policie xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kalendářní xxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx dané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Příslušníkům xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x penězích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sil. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx míst, x xxxxxxx se nařizuje xxxxx občanský xxxx xx služebním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx. Vojákovi, který xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx náhrada v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Nebyl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místě xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx došlo-li v xxxxxxx kalendářního roku xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx kalendářní xxxxxx poměrná xxxx xxxxxxx.

§17

§17 zrušen právním xxxxxxxxx č. 17/2014 Sb.

§17a

Peněžitá xxxx xxxxxxx xx vojenskou xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vojenskou výstroj xxx xxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 2 xxxxxx činí xx zkušební době 480 Xx. Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nákladů xxxx

x) xxx vojáka x xxxxxxxx 1 635 Kč,

b) xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3 100 Xx,

x) pro xxxxxx z povolání, xxxxx vykonává službu x Hradní xxxxxx, 2 100 Kč,

d) xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx u Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx velitelem Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx, 1 635 Xx.

(2) Xxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely §91 xxxx. 2 xxxx čtvrté xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nevydané xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx postupu xxxxx §91 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx výstrojních xxxxxxxxx xx xxxxxx x závislosti xx xxxxxx pořizovacích xxxxxxxxx.

§18

Vojenská xxxxxxx při xxxxxx

(1) Zemře-li voják x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx pohřben xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx byl vydán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vojenská xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemřelého nelze xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx poškozen, xxxx xx vojenský xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx vojáka.

(3) Zemře-li xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx, xxxx xx vypraviteli jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx bot a xxxxx souprava prádla.

§19

§19 zrušen právním xxxxxxxxx č. 431/2021 Sb.

§20

Xxxxxx xxxxxxxx výstroje

Údržba xx provádí xxxxx x vojenské xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x).

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2021 Sb.

§22

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mimořádné xxxxxxxxxxxx x léčebné xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx péči4) xx vojákovi xxxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mimořádné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx.

(2) Vojákovi xxxxxx xxxxxxx jízdních xxxxxx jako při xxxxxxxx cestě5).

§23

Přeprava xxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx služby xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cestu x xxxxx dosavadního trvalého xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vojákovi x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx služební xxxxx.5)

§24

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx řádnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cestu x pravidelného xxxxx xxxxxx služby nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx odletu xxxxxxx x xxxx.

(2) Pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx řádnou xxxxxxxxx x xxxx se xxxx druhá vozová xxxxx osobního xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx pravidelné xxxxx xxxxxx služby mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx řádnou xxxxxxxxx x xxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy osob; xxxxxxx hromadným xxxxxxxxxxx xxxx být

a) letadlo xx výše xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xx výše xxxx jízdenky 1. xxxxx,

x) loď xx xxxx xxxx lodního xxxxxx xx trajekt, xxxx

x) xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxx rekreaci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx manželky x xxxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxx.

§25

§25 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 431/2021 Sb.

§26

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx službě

Vojákovi, xxxxx xx povolán do xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx, přeprava x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxx x činné xxxxxx a žáků xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 310/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 7/1996 Xx., x xxxxxxxxx x naturálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 314/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 7/1996 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 310/1996 Xx.

§28

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.

Xxxxxxx:

XXXx. Vetchý, XXx. x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 266/1999 Xx.

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx a normy xxxxxx energetických x xxxxxxxxxx hodnot

Stravní dávky (XX)
Xxxxxxxx potravin
(PP)

Energetická xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

X-xxx. xxxxxxxx

X1

X2

X-X-xxx. xxxxxxx

X

xX

x

x

x

x

xx

µx

xx

XX - základní

13 474

90

112

9

460

900

800

20

1 000

1,2

1,4

16

100

XX - xxx xxxxx

16 019

96

120

10

480

1 000

1 000

20

1 200

1,2

1,6

18

100

SD - xxx xxxxxxxxx

15 111

96

126

10

520

1 000

1 000

20

1 200

1,4

1,6

18

100

XX-X

430

-

-

-

24

3

-

-

-

-

-

2

2

XX-X

1 170

9,8

14,4

0,6

28

72

125

1,3

24

0,12

0,12

2,3

-

PP-C

1 520

14

10

0,5

54

26,4

131

2,1

94

0,17

0,13

3,7

2,4

XX-X

1 596

18

12

0,5

50

189

264

2,7

146

0,12

0,28

7,4

2,1

XX-X

2 596

14

18

1

100

193,6

344

3,1

258

0,39

0,29

6,4

5,3

XX-X

4 620

34

36

2,5

160

471

1 075

10,4

870

1,1

0,83

21,4

20,5

XX-X

635

3,9

3,8

-

35

58

65

3,3

40

0,1

0,08

0,6

55

XX-X

760

1,9

0,5

-

41

42

49

1,1

25

0,12

0,06

0,9

45

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 266/1999 Sb.

Průměrná xxxxxxx xxxxxxxx potravin xx xxxxx x den x dosažení požadovaných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx potravin

Stravní dávky

základní

pro xxxxxxxxx

xxx letce

dávka x xxxxxxx/xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

69

103

103

Xxxxxx xxxx

68

89

102

Xxxxx xxxx

9

9

11

Xxxxxxx maso

2

2

4

Vnitřnosti

6

14

20

Uzeniny x výrobky x xxxx

45

60

50

Xxxxxx konzervy

38

43

27

Maso xxxxxx

234

320

317

Xxxxxx x drůbeží xxxxxxx

30

30

35

Xxxxx

2

2

3

Xxxx

10

8

9

Xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx

16

11

14

Xxxxx

20

25

24

Xxxxx x xxxxxxx

11

15

8

Xxxxx xxxx x oleje

27

35

26

Čerstvé xxxxx

280

295

325

Xxxxxx xxxxxxx

74

72

121

Xxxx

30

34

32

Xxxxx

36

50

65

Xxxxx

320

340

250

Xxxxx xxxxxx

90

59

120

Xxxxx xxxxxx

33

40

15

Xxxxxxxxx xxxxxx

14

20

8

Xxxxxxxxx

21

20

17

Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx

70

78

86

Xxxx

32

27

25

Xxxxxxxxx

14

18

11

Xxxx x cukrářské výrobky

60

80

50

Brambory

460

419

408

Čerstvá x mražená xxxxxxxx

185

190

222

Xxxxxxxxx x sušená zelenina

85

70

100

Kysané x xxxxxxxxxxx zelí

20

20

20

Zelenina xxxxxx

290

280

342

Xxxxxxx, mražené x xxxxxx xxxxx

89

88

106

Xxxxxxxxx xxxxx

40

40

90

Xxxxxxx

28

35

35

Xxxxxxxxx xxxxxx výrobky

35

35

65

Ovoce celkem

192

198

296

Přísady, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

357

355

723

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

-

50

50

50

50

100

-

-

Xxxxxxx xxxxx

-

-

-

-

-

400

-

-

Xxxxxx xxxxxxx

-

-

-

-

-

100

-

-

Xxxxx

-

100

100

100

100

-

-

-

Xxxxxxxxx xxxxxx

-

-

-

-

-

70

-

-

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

25

-

-

25

30

30

-

-

Xxxxx xxxxxx

-

-

100

100

100

200

-

380

Xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

300

300

300

350

300

500

300

-

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 266/1999 Sb.

Zařazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojákovi xx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3

x) výstrojní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx součástka

Měřicí xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.

xxxxx

xxx

24

2.

xxxxx xxxxx

xxx

24

3.

xxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx

24

4.

xxxxx 97

kus

60

5.

blůza 97 xxx xxxxxxxxx

xxx

36

6.

xxxxx 97 xxx generály

kus

36

7.

blůza 97 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

36

8.

xxxxx 97 xxx xxxxxx praporčíky

kus

36

9.

blůza 97 xxx xxxx

xxx

60

10.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ochranu

kus

12

11.

blůza xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx béžová

kus

12

12.

blůza xxxxxxx stejnokroje

kus

24

13.

blůza xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

14.

xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

24

15.

xxxxx xxxxxxxx pro XX

xxx

24

16.

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

24

17.

xxxxx večerní

kus

60

18.

blůza xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

60

19.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

xxx

60

20.

xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx XXXX

xxx

60

21.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx praporčíky

kus

60

22.

blůza večerní xxx xxxx

xxx

60

23.

xxxxx xxxxxxx xxx generálky

kus

60

24.

blůza xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

60

25.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx VKPR

kus

12

26.

blůza xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

27.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx XXXX

xxx

24

28.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx XXXX

xxx

24

29.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

30.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx generály XXXX

xxx

12

31.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx XXXX

xxx

24

32.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

33.

xxxx kotníčkové černé

pár

24

34.

boty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

24

35.

xxxx xxxxx

xxx

24

36.

xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

36

37.

xxxxx 2008 xxxxx

xxx

48

38.

xxxxx xxxxx xxx xxxx

xxx

48

39.

xxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

48

40.

xxxxx xxx xxxxxxxx

xxx

48

41.

xxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

42.

xxxxx xxxxxxxxx xxx XX

xxx

48

43.

xxxxx XXXXX

xxx

24

44.

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx modrá

kus

12

45.

bundokošile x xxxxxxxx rukávy

kus

12

46.

čepice 97 xxx xxxxxxxx

xxx

48

47.

xxxxxx 97 xxx štábní praporčíky

kus

48

48.

čepice 97 xxxxxxxx

xxx

48

49.

xxxxxx xxxxxxx

xxx

24

50.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

12

51.

xxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

48

52.

xxxxxx pro xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

53.

xxxxxx xxx generály XXXX

xxx

12

54.

xxxxxx xxx XX

xxx

24

55.

xxxxxx xxx xxxxxx praporčice

kus

48

56.

čepice xxx XXXX

xxx

12

57.

xxxxxx xxx xxxxxxxx XX x XXXX

xxx

12

58.

xxxxxx xxxxxxxxx xxx XX

xxx

36

59.

xxxxxx XXXXX

xxx

24

60.

xxxxxx večerní

kus

24

61.

čepice xxxxxxx pro xxxxxxxxx

xxx

24

62.

xxxxxx xxxxxxx xxx generály

kus

24

63.

čepice xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

64.

xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx praporčice

kus

60

65.

čepice xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

60

66.

xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

67.

xxxxxx xxxxx xxx XX

xxx

48

68.

xxxxxxxxx xxxxx černohnědá pro XX

xxx

36

69.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

xxx

36

70.

xxxxxxxxx xxxxxxx XX

xxx

24

71.

xxxxxxx xxxx

xxx

24

72.

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rukávy

kus

24

73.

halenka xxxx x xxxxxxxx xxxxxx a nárameníky

kus

24

74.

halenka xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

75.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

36

76.

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

xxx

12

77.

xxxxxxx x xxxxxxxxxx modrá

kus

12

78.

halenka x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

79.

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

80.

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rukávy

kus

12

81.

halenka xxxxxxxx x krátkými xxxxxx

xxx

12

82.

xxxxxxx večerní

kus

36

83.

jmenovka xxxxxxxxx

xxx

48

84.

xxxxx xxxxxxx stejnokroje

kus

48

85.

kabát xxxxxxx xxxxxxxxxxx x béžovým xxxxxxxx

xxx

48

86.

xxxxxxx 97 xxxxxxxx

xxx

24

87.

xxxxxxx 97 služební xxx xxxx

xxx

24

88.

xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

48

89.

xxxxxxx polního xxxxxxxxxxx

xxx

24

90.

xxxxxxx polního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx potiskem

kus

12

91.

kalhoty xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

92.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx XXXX

xxx

12

93.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx HS

kus

12

94.

kalhoty xxxxxxxx letní pro xxxxxxxx HS

kus

12

95.

kalhoty xxxxxxxx xxx XX

xxx

12

96.

xxxxxxx služební xxx xxxxxxxx HS

kus

12

97.

kalhoty xxxxxxxxx xxxxxx

xxx

48

98.

xxxxxxx teplákové xxxxxx pro XX

xxx

48

99.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxx

48

100.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XX

xxx

48

101.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

60

102.

xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx VKPR

kus

60

103.

kalhoty xxxxxxx xxx generály XXXX

xxx

60

104.

xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

105.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

106.

xxxxxxx vycházkové xxxxx pro generály XXXX

xxx

12

107.

xxxxxxx vycházkové xxxxx xxx XXXX

xxx

12

108.

xxxxxxx vycházkové xxxxx xxx xxxx XXXX

xxx

12

109.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx VKPR

kus

12

110.

kalhoty xxxxxxxxxx xxx generály XXXX

xxx

12

111.

xxxxxxx xxxxxxxxxx pro XXXX

xxx

12

112.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx XXXX

xxx

12

113.

xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx

xxx

48

114.

xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

48

115.

xxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

48

116.

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

36

117.

xxxxxxx x xxxxxxx stejnokroji

kus

36

118.

klobouk xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

119.

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX x XXXX

xxx

24

120.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vojákyně XXXX

xxx

24

121.

xxxxxx xxxx

xxx

24

122.

xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

xxx

24

123.

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

12

124.

xxxxxx s dlouhými xxxxxx

xxx

12

125.

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

126.

xxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

36

127.

xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

36

128.

xxxxx xxxxxxxxxx pro XX

xxx

48

129.

xxxxxxx xxxxx

xxx

12

130.

xxxxxxx

xxx

60

131.

xxxxxxx xxxxx

xxx

60

132.

xxxxxxxxxx xxxx

xxx

60

133.

xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

60

134.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx

36

135.

xxxxxxxx xxxxx TERMO

kus

24

136.

nátělník xxxxx xxxxx

xxx

12

137.

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

138.

xxxxxxxx x krátkými xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

12

139.

xxxxxxxx xxxxxxxxx x krátkými xxxxxx xxx XX

xxx

12

140.

xxxxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

24

141.

xxxx xxxxxxxxx

xxx

24

142.

xxxxxx xxxxxx

xxx

48

143.

xxxxxx xxxxxx černý

kus

48

144.

plášť xxx VKPR

kus

24

145.

plášť xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx XX

xxx

24

146.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

24

147.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

148.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

24

149.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

150.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

151.

xxxxx xxxxxxxxxx pro ženy

kus

24

152.

plášť xxxxxxxxxx zimní xxx xxxxxxxxx VKPR

kus

24

153.

plášť xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

24

154.

xxxxx xxxxxxxxxx zimní xxx VKPR

kus

24

155.

plášť vycházkový xxxxx pro xxxxxxxx XXXX

xxx

24

156.

xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

12

157.

xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

xxx

12

158.

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

159.

xxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

160.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

12

161.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx

60

162.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

12

163.

xxxxxxx

xxx

12

164.

xxxxxxx xxxxx

xxx

12

165.

xxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

12

166.

xxxxxxx sportovní xxx XX

xxx

12

167.

xxxxxxx TERMO

pár

12

168.

ponožky xxxxx XXXXX

xxx

12

169.

xxxxxx x xxxxxx xxx HS

kus

48

170.

pytel xx xxxxxx

xxx

60

171.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

60

172.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx

xxx

60

173.

xxxxxxxx xxxxxx zimní xxxxx

xxx

36

174.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx ženy

pár

36

175.

rukavice taktické

pár

24

176.

řemen xx kalhot

kus

24

177.

řetízek xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

178.

xxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

24

179.

xxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

24

180.

xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

181.

xxxxx 97 xxxx

xxx

24

182.

xxxxx xxxxxxxx letní xxx xxxxxxxx HS

kus

12

183.

sukně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

184.

xxxxx xxxxxxx

xxx

60

185.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx VKPR

kus

12

186.

sukně xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

187.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vojákyně VKPR

kus

12

188.

sukně xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

189.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

190.

xxxxx

xxx

36

191.

xxxxx modrý

kus

36

192.

svetr xxxxx xxx ženy

kus

36

193.

šála xxxx

xxx

60

194.

xxxxx

xxx

48

195.

xxx xxxx xx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

196.

xxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX

xxx

12

197.

xxxxx xxxxxxxxxx

xxx

60

198.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

199.

xxxxx xxxxxxx x večernímu xxxxxxxxxxx pro generálky XXXX

xxx

12

200.

xxxxx zlatová xx xxxxxxxx VKPR

kus

12

201.

šňůra pro xxxxxxxx XXXX

xxx

12

202.

xxxxxxx

xxx

24

203.

xxxxxxx xxxxx

xxx

24

204.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

24

205.

xxxxxxx vycházková

kus

24

206.

vázačka xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

207.

xxxxxxx vycházková modrá

kus

24

208.

vázanka xxxxxxxxxx

xxx

24

209.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

210.

xxxxxx xx xxxxxx vycházkového

kus

24

211.

vložka xx vycházkového pláště xxx xxxx

xxx

24

212.

xxxx xxxxxxxx XX

xxx

24

213.

xxxx rukávový xxxxx xxxxxxxxxx pro HS

kus

36

214.

znak xxxxxxxx polní černozelený xxx XX

xxx

36

215.

xxxx rukávový XXXX

xxx

24

x) xxxxxxxxx součástky xxxxxxxx na xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx používání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx

1.

xxxxx

xxx

24

2.

xxxxx xxxxx

xxx

24

3.

xxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx

24

4.

xxxxx 97

xxx

60

5.

xxxxx 97 xxx ženy

kus

60

6.

blůza xxxxx xxx xxxxxxx

xxx

24

7.

xxxxx koncertní xxx xxxxxxxxx

xxx

12

8.

xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

9.

xxxxx letní xxx HS

kus

12

10.

blůza pro xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

11.

xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX

xxx

12

12.

xxxxx letní pro xxxxxxxxxx HS

kus

12

13.

blůza letní xxx vyšší xxxxxxxxxx XX

xxx

12

14.

xxxxx maskovacího oděvu xx nepříznivého xxxxxx x béžovým potiskem

kus

48

15.

blůza xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

48

16.

xxxxx xxxxx x údržbě xxxxxxxx

xxx

24

17.

xxxxx xxx balistickou xxxxxxx

xxx

12

18.

xxxxx xxx balistickou ochranu xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

19.

xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

48

20.

xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx síly

kus

24

21.

blůza xxxxx xxxxx xxx speciální xxxx

xxx

24

22.

xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

23.

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

24

24.

xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

24

25.

xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

24

26.

xxxxx xxx xxxxxxx stráž xxxxx xxx ženy

kus

24

27.

blůza xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx

xxx

24

28.

xxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

24

29.

xxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

24

30.

xxxxx pro xxxxx důstojníky XX

xxx

12

31.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX

xxx

12

32.

xxxxx xxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

33.

xxxxx xxx šéfdirigenty

kus

12

34.

blůza xxx Xxxxxxxx xxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx

xxx

12

35.

xxxxx xxx xxxxxxxx hudbu Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

12

36.

xxxxx xxx vyšší xxxxxxxxxx XX

xxx

12

37.

xxxxx reprezentační xxxxx pro vojáky XXXX

xxx

12

38.

xxxxx reprezentační xxxxx xxx vojákyně XXXX

xxx

12

39.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vojáky XXXX

xxx

12

40.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

41.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

42.

xxxxx xxxxxxxx pro HS

kus

24

43.

blůza xxxxxxx

xxx

60

44.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

45.

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xxx

48

46.

xxxx celoroční xxxxxxxxxxxx

xxx

12

47.

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

48.

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

12

49.

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

24

50.

xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

51.

xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx XX

xxx

24

52.

xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

12

53.

xxxx polní

pár

24

54.

boty xxxxx xx xxxxxxx

xxx

12

55.

xxxx xxxxx xx horkých x xxxxxxx oblastí xxx xxxxxxxxx síly

pár

24

56.

boty xxxxx do xxxxxx

xxx

12

57.

xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

36

58.

xxxx xxx motocyklisty XX

xxx

24

59.

xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

24

60.

xxxx zimní antistatické

pár

36

61.

boty xxxxx xxx výkonné xxxxx

xxx

48

62.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx síly

kus

60

63.

brýle xxxxxxxx

xxx

60

64.

xxxxx 2022 xxxxx

xxx

48

65.

xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vrtulníků XXXXX

xxx

24

66.

xxxxx xx kombinézy pro xxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxx

xxx

24

67.

xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx výstražná žlutozelená xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

68.

xxxxx xxxxx reflexní pro xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

69.

xxxxx pro xxxxxxxxxxxx XX

xxx

24

70.

xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

24

71.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

36

72.

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx policisty

kus

48

73.

bunda tepláková

kus

48

74.

bunda XXXXX

xxx

24

75.

xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxx síly

kus

24

76.

bunda zimní xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

77.

xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

12

78.

xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

12

79.

xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx hudbu Armády Xxxxx republiky

kus

12

80.

bundokošile x xxxxxxxx rukávy

kus

12

81.

čepice 97 xxxxxxxx

xxx

48

82.

xxxxxx khaki pro xxxxxxx

xxx

24

83.

xxxxxx letní pro XX

xxx

12

84.

xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

85.

xxxxxx xxxxxxx

xxx

24

86.

xxxxxx lodička xxxxx

xxx

24

87.

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx síly

kus

24

88.

čepice xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

89.

xxxxxx xxxxx letní pro xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

90.

xxxxxx polního xxxxxxxxxxx

xxx

12

91.

xxxxxx pro xxxxxxxxx

xxx

12

92.

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

93.

xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx HS

kus

12

94.

čepice xxx xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

95.

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxx

48

96.

xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx

12

97.

xxxxxx xx xxxxxxx xxx vojenské xxxxxxxxx černá

kus

36

98.

čepice xxxxxxxx xxx xxxxxxx stráž x xxxxx

xxx

24

99.

xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x hudbu xxxxx

xxx

24

100.

xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

24

101.

xxxxxx XXXXX

xxx

24

102.

xxxxxx TERMO černá

kus

24

103.

čepice xxxxxxx

xxx

24

104.

xxxxxx xxxxx xxx XX

xxx

48

105.

xxxxxx xxxxx reprezentační

kus

24

106.

domovenka xxxxxxx XX

xxx

24

107.

xxxx xxx xxxxxxxxxx

xxx

60

108.

xxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

60

109.

xxxxxxx xxxx

xxx

24

110.

xxxxxxx xxxx xxx XX

xxx

12

111.

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rukávy

kus

24

112.

halenka xxxxx

xxx

12

113.

xxxxxxx xxx hudebnice

kus

12

114.

halenka pro Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

12

115.

xxxxxxx x dlouhými xxxxxx

xxx

12

116.

xxxxxxx s krátkými xxxxxx

xxx

12

117.

xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx

xxx

24

118.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

36

119.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

120.

xxxxx polního xxxxxxxxxxx

xxx

48

121.

xxxxxxx 97 služební

kus

24

122.

kalhoty 97 xxxxxxxx xxx xxxx

xxx

24

123.

xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx TERMO

kus

24

124.

kalhoty xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxx

xxx

24

125.

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx

xxx

24

126.

xxxxxxx letní xxx XX

xxx

12

127.

xxxxxxx letní pro xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

128.

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

12

129.

xxxxxxx polní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

48

130.

xxxxxxx xxxxx xx nepříznivého xxxxxx s béžovým xxxxxxxx

xxx

48

131.

xxxxxxx nepromokavé xxxxxxxxxxxx

xxx

48

132.

xxxxxxx xxxxx x údržbě xxxxxxxx

xxx

24

133.

xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx síly

kus

24

134.

kalhoty xxxxx xxxxx xxx speciální xxxx

xxx

24

135.

xxxxxxx polní pro xxxxxxxxx síly

kus

24

136.

kalhoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

24

137.

xxxxxxx pro XX

xxx

12

138.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

12

139.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx HS

kus

24

140.

kalhoty xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

24

141.

xxxxxxx xxx xxxxx důstojníky XX

xxx

12

142.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

143.

xxxxxxx pro xxxxx důstojníky HS

kus

12

144.

kalhoty xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

145.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx XX

xxx

12

146.

xxxxxxx xxxxxxxx xxx XX

xxx

12

147.

xxxxxxx teplákové xxxxxx

xxx

48

148.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

60

149.

xxxxxxx xxxxxxx xxx ženy

kus

60

150.

kalhoty xxxxxxxxxx

xxx

12

151.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

12

152.

xxxxxxx vycházkové xxxxx xxx xxxx

xxx

12

153.

xxxxxxx xxxxxxxxxx pro ženy

kus

12

154.

kalhoty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xxx

48

155.

xxxxxxxxx

xxx

48

156.

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx

xxx

48

157.

xxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

48

158.

xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

159.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx XX

xxx

24

160.

xxxxxxx reprezentační xxx xxxxxxxx VKPR

kus

12

161.

kombinéza XX xxxxx

xxx

24

162.

xxxxxxxxx XX xxxxx černá

kus

24

163.

kombinéza xxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxx

24

164.

xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxx

24

165.

xxxxxxxxx xxx xxxxxx vrtulníků xxxxx xxxxxx

xxx

24

166.

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

36

167.

xxxxxxxxx pro vojenské xxxxxxxxx xxxxx černá

kus

36

168.

kombinéza xxx xxxxxxx letce

kus

24

169.

kombinéza xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

170.

xxxxxxxxx zimní pro xxxxxx xxxxxxxxx

xxx

24

171.

xxxxxx

xxx

120

172.

xxxxxx xxxx

xxx

24

173.

xxxxxx xxxx pro HS

kus

12

174.

košile xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

24

175.

xxxxxx bílá x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

24

176.

xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

177.

xxxxxx x xxxxxxxx rukávy

kus

12

178.

košile xxxxxxxxxx

xxx

36

179.

xxxxx xxx výkonné letce

kus

24

180.

kukla-čepice xxxx

xxx

24

181.

xxxxx kožešinový xxx XX

xxx

48

182.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx

60

183.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

184.

xxxxxxx xxxxx

xxx

12

185.

xxxxx xxxxxxx

xxx

48

186.

xxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

187.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

60

188.

xxxxxxx xxxxx

xxx

60

189.

xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

190.

xxxxxxxx ohnivzdorný

kus

24

191.

nákrčník xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

24

192.

xxxxxxxxxx xxxx

xxx

60

193.

xxxxxxxxxx xx košili xxx xxxxxxxxx

xxx

60

194.

xxxxxxxx lehký XX xxx výkonné xxxxx

xxx

12

195.

xxxxxxxx xxxxx TERMO

kus

24

196.

nátělník letní x krátkými rukávy xxx xxxxxxxxx xxxx

xxx

24

197.

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx pro XX

xxx

24

198.

xxxxxxxx xxxxx x krátkými xxxxxx

xxx

12

199.

xxxxxxxx letní x xxxxxxxx xxxxxx xxx XX

xxx

24

200.

xxxxxxxx reflexní x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

12

201.

xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

12

202.

xxxxxxxx termo xxx motocyklisty

kus

12

203.

nátělník xxxxx xxxxx xxx XX

xxx

24

204.

xxxxxxxx xxxxx XX pro xxxxxxx xxxxx

xxx

12

205.

xxxxxxxx xxxxx xxx XX

xxx

24

206.

xxxxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

24

207.

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX

xxx

72

208.

xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

48

209.

xxxxxxx xxxxxxxxx xx boty polní

pár

24

210.

nosič xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

60

211.

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

xxx

60

212.

xxxx xx pytel xxxxx

xxx

48

213.

xxxx xx xxxxxxxxxx

xxx

48

214.

xxxxx XXX

xxxxxxxx

120

215.

xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx

48

216.

xxxx sportovní

pár

24

217.

oděv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

218.

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro motocyklisty XX

xxx

24

219.

xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

24

220.

xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výcviku

kus

60

221.

opasek xxxxxx

xxxxxxxx

48

222.

xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

48

223.

xxxxxx xxxxxx xxxxx

xxxxxxxx

48

224.

xxxxxx xxx čestnou xxxxx

xxx

48

225.

xxxxxx pro hudebníky

kus

12

226.

opasek xxx xxxxxxxxxxxxx XX

xxx

12

227.

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

228.

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxx

48

229.

xxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

230.

xxxxxx xxx XXXX

xxx

24

231.

xxx bederní xxx xxxxxx vrtulníků

kus

24

232.

pás xxxxxxx xxx osádky xxxxxxxxx xxxxxx

xxx

24

233.

xxx xxxxxxx XXXXX

xxx

24

234.

xxxxx xxxxxxxx bílá xxx dozorčí xxxxxx

xxx

12

235.

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

xxx

12

236.

xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dozorčí xxxxxx

xxx

12

237.

xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

238.

xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

xxx

12

239.

xxxxx pro xxxxxxx xxxxx

xxx

60

240.

xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx modrý

kus

60

241.

plášť xxx xxxxxxx stráž xxxxx xxx ženy

kus

60

242.

plášť pro xxxxxxx xxxxx pro xxxx

xxx

60

243.

xxxxx pro xxxxxxxxx

xxx

24

244.

xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

245.

xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XX

xxx

24

246.

xxxxx xxx poddůstojníky XX

xxx

24

247.

xxxxx xxx praporčíky XX

xxx

24

248.

xxxxx xxx šéfdirigenty

kus

24

249.

plášť xxx Xxxxxxxx hudbu Xxxxxx České xxxxxxxxx

xxx

24

250.

xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx České republiky xxx ženy

kus

24

251.

plášť pro xxxxx xxxxxxxxxx HS

kus

24

252.

plášť xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx XXXX

xxx

24

253.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX

xxx

24

254.

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx vojákyně VKPR

kus

24

255.

plášť xxxxxxxx xxx XX

xxx

24

256.

xxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

257.

xxxxx pro xxxxxxxxx

xxx

24

258.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

24

259.

xxxxxxxxx Xxxxxx

xxx

60

260.

xxxxxxxxx xxx XX

xxx

60

261.

xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

12

262.

xxxxxxxxxx pro velitele XX

xxx

12

263.

xxxxxxxx FR xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

24

264.

xxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

265.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

12

266.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx

60

267.

xxxxxxxxx reprezentační

pár

12

268.

polokošile x xxxxxxxx xxxxxx výstražná xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx

24

269.

xxxxxxx

xxx

12

270.

xxxxxxx XXXXX

xxx

12

271.

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

272.

xxxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

12

273.

xxxxxx xx xxxxxx

xxx

48

274.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

60

275.

xxxxxx x xxxxxx xxx XX

xxx

48

276.

xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

12

277.

xxxxxx xxxxxxx

xxx

48

278.

xxxxxx ochranná xxxxxxxxxx xxx speciální xxxx

xxx

60

279.

xxxxxx xxxxxxxx pancéřová

kus

60

280.

přilba xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

60

281.

xxxxx bivakovací

kus

36

282.

pytel xx xxxxxx

xxx

60

283.

xxxxx spací xxxxx

xxx

48

284.

xxxxx xxxxx xxxxx

xxx

48

285.

xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx

xxx

12

286.

xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

287.

xxxxxxxx bílé letní

pár

12

288.

rukavice xxxx zimní

pár

12

289.

rukavice xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

290.

xxxxxxxx černé xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

291.

xxxxxxxx černé zimní xxx motocyklisty

pár

12

292.

rukavice ECWCS

pár

24

293.

rukavice XX letní xxxxx

xxx

12

294.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx

24

295.

xxxxxxxx kombinované xxxxxxx

xxx

24

296.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vrtulníků

pár

24

297.

rukavice xxxxxxxxxxx vnitřní

pár

24

298.

rukavice kombinované xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx

xxx

24

299.

xxxxxxxx kožené xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxx

12

300.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

xxx

36

301.

xxxxxxxx xxxxx xxxx

xxx

12

302.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

303.

xxxxxxxx speciální xxx xxxxxxxx personál

pár

12

304.

rukavice xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx síly

pár

24

305.

rukavice xxxxxxxx

xxx

24

306.

xxxxxxxx zimní xxxx

xxx

12

307.

xxxxxxxx xxxxx kožené xxx XX

xxx

12

308.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

309.

xxxxx do xxxxxx

xxx

24

310.

xxxxx-xxxx

xxx

48

311.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxx

48

312.

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx

12

313.

xxxxxx xxxxx FR xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

12

314.

xxxxxx xxxxx TERMO

kus

24

315.

spodky xxxxx xxx HS

kus

24

316.

spodky xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

12

317.

xxxxxx xxxxx XX pro výkonné xxxxx

xxx

12

318.

xxxxxx zimní pro XX

xxx

24

319.

xxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

24

320.

xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

48

321.

xxxxx 97 xxxx

xxx

24

322.

xxxxx xxxxxxx

xxx

60

323.

xxxxx xxxxxxxxxx

xxx

12

324.

xxxxx vycházková xxxxx

xxx

12

325.

xxxx xxxx

xxx

60

326.

xxxx xxxxx

xxx

60

327.

xxxxx xxxx

xxx

12

328.

xxxxx

xxx

48

329.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxx

24

330.

xxx

xxx

12

331.

xxx xxxx

xxx

12

332.

xxx xxxxx

xxx

12

333.

xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

12

334.

xxxxx xxx hudbu

kus

12

335.

šňůra xxx xxxxxxxx XX

xxx

12

336.

xxxxx xxx xxxxxx XX

xxx

12

337.

xxxxx xxx vojákyně HS

kus

12

338.

šňůra xxxxxxxxxx

xxx

60

339.

xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx

xxx

60

340.

xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx XXXX

xxx

12

341.

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX

xxx

12

342.

xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

48

343.

xxxxxx malý

kus

48

344.

tlumok xxxx pro speciální xxxx

xxx

48

345.

xxxxxx xxxxx

xxx

48

346.

xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx síly

kus

48

347.

vak xx výstroj

kus

48

348.

vázačka xxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

24

349.

xxxxxxx xxxxxxx

xxx

24

350.

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

351.

xxxxxxx xxxxxxxxxx černá

kus

24

352.

vázačka xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

353.

xxxxxxx xxxxx

xxx

24

354.

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

24

355.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx

24

356.

xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

60

357.

xxxxx ochranná balistická xxx xxxxxxxxx síly

kus

60

358.

vesta xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

60

359.

xxxxx ochranná xxx xxxxxx xxxxxx

xxx

60

360.

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx pro speciální xxxx

xxx

60

361.

xxxxx ochranná xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx

48

362.

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

72

363.

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx policisty

kus

72

364.

vesta xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

48

365.

xxxxxx xx xxxxx 2022 xxxxx

xxx

48

366.

xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx policisty

kus

48

367.

vložka xx xxxxxx TERMO

kus

24

368.

vložka xx xxxxxx pro xxxxxxxxx vycházkového

kus

24

369.

vložka xx xxxxxx vycházkového

kus

24

370.

vložka xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxx

24

371.

xxxxxx do vycházkového xxxxxx xxx xxxx

xxx

24

372.

xxxxxx xxxxx xx vesty xxx xxxxxxx xxxxx

xxx

48

373.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

60

374.

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

xxx

24

375.

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx

24

376.

xxxx xxxxxxxx XX

xxx

24

Xxxxxxxxxxx:

XX - Xxxxxx xxxxx

XXXX - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX - Xxxxxxxx xxxxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 266/1999 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záloze xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záloze xx xxxxxx xxxxx §13 odst. 2 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxx. xxx.

Xxxxxxxxx součástka

Měřicí xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součástky x xxxxxxxx

1.

xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

xxx

1

12

2.

xxxxx-xxxx xxxxxxxxx

xxx

1

48

3.

xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

1

12

4.

xxxxxx do polních xxx

xxx

2

12

x) výstrojní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

Xxx. xxx.

Xxxxxxxxx součástka

Měřicí xxxxxxxx

Xxxxx vydávaných výstrojních xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výstrojní xxxxxxxxx x měsících

1.

čepice 95 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

1

24

2.

xxxxx-xxxxxx khaki

kus

1

36

3.

kabát 95

xxx

1

48

4.

xxxxx 95

xxx

1

24

5.

xxxxxxx 95

xxx

1

12

6.

xxxx xxxxx

xxx

1

24

7.

xxxxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

1

12

8.

xxxxxxxx khaki

kus

3

12

9.

nátělník xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

xxx

4

12

10.

xxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

1

12

11.

xxxxxxx XXXXX

xxx

4

12

12.

xxxxx 95

xxx

1

48

13.

xxx na xxxxxxx

xxx

1

48

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx. xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.

xxxxxxxx xxxxx

xxx

3

12

2.

xxxxxxxx letní x xxxxxxxx rukávy

kus

2

12

3.

ponožky XXXXX

xxx

2

12

4.

xxxxx

xxx

1

24

5.

xxxxx-xxxxxx xxxx

xxx

1

60

6.

xxxxx 95 xxxxx xx zeleným xxxxxxxx

xxx

1

24

7.

xxxxxxx 95 letní xx xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

1

12

8.

xxxxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

1

12

9.

xxxxxx xxxxx XXXXX

xxx

1

12

10.

xxxxx maskovacího oděvu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

1

24

11.

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx

1

24

12.

xxxx xxxxx xx nepříznivého počasí

pár

1

36

13.

ponožky xxxxx XXXXX

xxx

5

12

14.

xxxxx na xxxxxx

xxx

2

60

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2023

Čl. II

Přechodné ustanovení

Směrná xxxx xxxxxxxxx výstrojní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x. 287/2016 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxx ode xxx, xxx byla xxxxxx vydána.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 266/1999 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.1999.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

456/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 266/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výstrojních x přepravních xxxxxxxxxxx x x zabezpečování xxxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2002

69/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 266/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x přepravních náležitostí x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 456/2002 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.3.2008

334/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 266/1999 Xx., x xxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výstrojních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2008

290/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 266/1999 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

177/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 266/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výstrojních x xxxxxxxxxxx náležitostí x x xxxxxxxxxxxxx ubytování xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

17/2014 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 266/1999 Sb., x xxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxx stravování, výstrojních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.1.2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015

431/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 266/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výstrojních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

262/2023 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 266/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhláška č. 287/2016 Xx., o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx proviantních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojákům x xxxxxx xx xxxxxx

x účinností od 1.9.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx.

2) §29 xxxx. 3 zákona č. 221/1999 Xx.

3) §13 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3a) §68 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích z xxxxxxxx.

3x) Xxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx silách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) §5 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách).

5) §74 xxxx. 3 a §76 xxxx. 4 xxxxxx x. 221/1999 Sb.

6) §7 vyhlášky x. 310/1995 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

7) Vyhláška č. 146/2015 Sb., x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příspěvku, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru x xxx přeložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 281/2017 Xx.