Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2013 do 30.06.2016.


Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze

220/99 Sb.

Část první - Všeobecná ustanovení
Základní ustanovení §1 §2
Doba trvání vojenské činné služby §3
Výkon vojenské činné služby §4
Vojenská přísaha §5
Část druhá - Průběh vojenské činné služby

Hlava I - Vojenské zaměstnání, vycházka a vojenský stejnokroj

Vojenské zaměstnání §6
Vycházka §7
Vojenský stejnokroj a jeho nošení §8

Hlava II - Vojenské hodnosti a změny v průběhu vojenské činné služby

Vojenské hodnosti §9
Jmenování §10
Odnětí a ztráta hodnosti §11
Zařazování do funkce §12
Přemístění a převedení §13
Odvelení §14
Služební cesta §15
Hodnocení §16

Hlava III - Dovolená

Řádná dovolená §17
Zvláštní dovolená §18
Dovolená bez nároku na peněžní náležitosti §19
Zdravotní dovolená §20
Část třetí - Občanská práva a vojenské kázeňské právo

Hlava I - Omezení občanských práv vojáka

Právo svobodně projevovat náboženství nebo víru §21
Shromažďovací a sdružovací právo §22

Hlava II - Kázeňská pravomoc, kázeňské odměny, kázeňské tresty a jejich ukládání

Vojenská kázeň §23
Základní povinnosti vojáka §24
Vojenská kázeňská pravomoc §25
Kázeňské odměny §26
Mimořádné jmenování do vyšší hodnosti §27
Kázeňské přestupky §28
Kázeňské tresty a jejich ukládání §29

Hlava III - Řízení ve věcech kázeňských přestupků §30

Podmínky pro ukládání kázeňských trestů §31
Lhůta pro vydání rozhodnutí o uložení kázeňských trestů §32
Zákaz uložení kázeňských trestů §33
Odvolání §34 §35
Rozhodnutí o odvolání §36
Právní moc rozhodnutí §37
Lhůta pro výkon kázeňského trestu §38
Výkon kázeňského trestu vězení §39
Zahlazení kázeňského trestu §40
Společná ustanovení o kázeňských přestupcích §41
Amnestie §42
Část čtvrtá - Bezpečnost a ochrana zdraví
Základní ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví §43
Povinnosti služebního orgánu §44
Povinnosti vojáka §45
Část pátá - Odpovědnost za škodu a náhrada škody

Hlava I - Odpovědnost vojáka za škodu způsobenou státu

Obecná odpovědnost §46 §47
Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody §48
Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je voják povinen vyúčtovat §49 §50
Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů §51
Rozsah náhrady škody §52 §53 §54 §55 §56

Hlava II - Odpovědnost státu za škodu způsobenou vojákovi

Obecná odpovědnost §57
Odpovědnost za škodu na odložených věcech a za škodu na věcech §58
Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocích z povolání §59
Náhrady škody na zdraví §60
Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti §61
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti §62
Náhrada za bolest, náhrada za ztížení společenského uplatnění a náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením §63
Jednorázové mimořádné odškodnění §64
Náhrady při úmrtí vojáka následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání §65
Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a přiměřených nákladů spojených s pohřbem §66
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých §67
Jednorázové odškodnění pozůstalých §68
Jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých §69

Hlava III - Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu

Zproštění odpovědnosti za škodu §70
Náhrada škody §71
Peněžitý příspěvek §72
Nároky státu po poskytnutí náhrady škody §73
Část šestá - Peněžní a naturální náležitosti

Hlava I - Obecné podmínky pro peněžní náležitosti

Peněžní náležitosti §74
Promlčení §75

Hlava II - Peněžní náležitosti vojáků v základní nebo náhradní službě

Služné §76
Zástupné §77
Příplatky §78

Hlava III - Peněžní náležitosti vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení

Služné §79
Příplatky §80
Náhrada příjmu při vojenském cvičení §81
Společná ustanovení o peněžních náležitostech §82 §83

Hlava IV - Peněžní náležitosti vojáků v aktivní záloze dobrovolné

Odměna §83a

Hlava V - Naturální náležitosti

Základní ustanovení o naturálních náležitostech §84
Proviantní náležitosti §85
Výstrojní náležitosti §86
Přepravní náležitosti §87
Ubytování §88
Promlčení §89
Část sedmá - Zdravotní péče a nemocenské pojištění
Zajištění zdravotní péče §90
Povinnosti vojáka v péči o zdraví §91
Zdravotní pojištění §92
Nemocenská péče §93
Část osmá - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Překážka ve studiu §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102
Účinnost §103
220
XXXXX
xx xxx 14. xxxx 1999
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx vojáků x xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§1
Tento xxxxx upravuje právní xxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx1) (xxxx xxx "ozbrojené xxxx"), x některé právní xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
§2
(1) X xxxxxxxx vztazích xxxxx §1 xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") a x xxxxxxx určeném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zaměstnanci.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx základní xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vojáků v xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vztahů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby.
§3
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx základní nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vojenských xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.1)
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx2) xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx útvaru xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx3) (xxxx jen "xxxxx"). Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo voják xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx4) x vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x činné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
§4
Výkon xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
(1) Voják x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x záloze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx
x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) Hradní xxxxxx,
x) Xxxxxxxx policie.
(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vojenském xxxxxxx.
§5
Vojenská xxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxx:
"Xx, voják ozbrojených xxx, vědom xx xxxxx občanských x xxxxxxxxxxxxx povinností, slavnostně xxxxxxxxxx, že budu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx statečným x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx techniku x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx k xxxxxx České xxxxxxxxx x bránit ji xxxxx xxxxxxxx napadení.
Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nasadit x xxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx!".
XXXX XXXXX
XXXXXX VOJENSKÉ XXXXX XXXXXX
HLAVA X
XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX X VOJENSKÝ XXXXXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx je xxxxxxx zúčastňovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx5) a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určuje xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxx nepřetržitého xxxxxxxxx v týdnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xx jídlo a xxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx zaměstnání, xx xxxxxx xxxxx xx ukončení zaměstnání x na nepřetržitý xxxxxx v xxxxxx 8 hodin.
(4) Xx doby zaměstnání xx započítává výkon xxxxxx ve směně. Xxxxx xxxxxx ve xxxxx nesmí xxxxxxxxxx 24 xxxxx. Xxxxx xx nejdéle xx xxxxxxx 6 hodinách xxxxxx služby xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxx. Mezi xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx mezi koncem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 12 hodin. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx mimo útvar, xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 6 hodin.
§7
Xxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), nebrání-li xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ohlásit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxx xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx na vojáky x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx služby.
§8
Vojenský xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vojenské xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stejnokroj může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx nesmí xxxxx vojenský xxxxxxxxxx xx soukromé cestě x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje x xxxx nošení xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX ČINNÉ SLUŽBY
§9
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "hodnost"):
x) xxx xxxxxxx - vojín,
x) xxx poddůstojníky - xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx nastoupil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Hodnost xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx, který byl xxxxxxx do zálohy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.6)
(3) Pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, důstojníky x xxxxxxxx x xxxxxx se použijí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x povolání.7)
§10
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx hodnosti, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xxx je xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx hodnost. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do vyšší xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx služební xxxxx.
(3) Xxxxx, který xx během výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon funkce, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx hodnosti rotmistrů, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, praporčické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařazení xx xxxxxx.
§11
Xxxxxx x ztráta hodnosti
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx činnou xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinností.
(2) Xxxxx hodnost lze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se dopustil xxxxxxxxx jednání, xxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxx byla xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prezident xx xxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx službu odnímá xxxxx xxxxxxx ministr.
(6) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x poddůstojníkům mimo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Poddůstojníkům x xxxxxxxx službě xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgán.
(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx hodnosti xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xx služební xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 1 xxxx xxx xxx, kdy x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxxxxxxx x xxxxxx vyšší xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx povolaných xx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx služební xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx, nejpozději však xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxx xxxxx.
(10) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinností vojáka xxxxxxxx, xxx nějž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx xx 4 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx povinen x odvolání xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx doručení odvolání. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(12) Proti xxxxxxxxxx ministra x xxxxxx vyšší hodnosti xx xxx xxxxxxx x prezidentovi.
(13) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hodnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxxx xx funkce
(1) Xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil.
(2) Xxxxx v základní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx plánované xxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 9 měsíců.
(3) O xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán.
§13
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
(1) Xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, hospodářských nebo xxxxxxxxxx důvodů x xxxxxx útvaru Armády Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx, hospodářských xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Armády České xxxxxxxxx k útvaru Xxxxxx stráže x xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxx nebo x kursech,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx8) a xxxxxx,
c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx kázeňského xxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx.
§14
Xxxxxxxx
(1) Xxxxx může xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 9 měsíců.
(2) Xxxxxx x záloze, xxxxx xx xxxxxxx xx vojenské xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx službě lze xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx za xxxxxx výcviku.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx z rodinných, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán.
§15
Služební xxxxx
(1) Voják xxxx být vyslán xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, než xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx.
§16
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxxx podkladem pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx základní xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x osobní xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Voják xxxx být x xxxxxxxxxx seznámen.
XXXXX III
XXXXXXXX
§17
Xxxxx xxxxxxxx
(1) Voják x základní službě xx xx 12 xxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 28 xxxxxxxxxxxx dnů. Xxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, x to x xx částech.
(2) Řádnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povinen xxxxx nástup xxxxx xxxxxxxx tak, aby xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx konce xxxxxxxx služby; xxxxxxxx xx xxx tom x potřebám xxxxxxx, xxxxxx služebních úkolů x k xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopným x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx nebo xxxx.
(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx se započítává xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xx nevyčerpanou řádnou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx povolaný x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx její poměrnou xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přerušením xxxxxxxx xxxxxx.9)
§18
Zvláštní xxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx dovolenou x xxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxx při xxxxx xxxxxx, manžela, xxxxx, xxxxxx, sourozence, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x na xxxxxxx svatbu. Xxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx vojáka nebo xxxxx podle věty xxxxx, xx voják xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx v délce 10 xxxxxxxxxxxx dnů.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx službě xx xxxx povoláním xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání xxxxxxx xxxxxxxx dovolená x xxxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx.
(3) Doba xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx povinen prokázat.
(5) Zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx služební xxxxx.
§19
Xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x základní xxxxxx xxx udělit xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobních xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů; xxxxx xxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx za xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx službě lze xxxxxxxxx xxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx; délka xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 7 kalendářních xxx xx celou xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx dovolené xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby.
(4) Dovolenou xxx xxxxxx na peněžní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§20
Zdravotní xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x délce xx 30 kalendářních xxx, x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přezkumné xxxxxx.8)
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
XXXXX X
OMEZENÍ XXXXXXXXXX XXXX VOJÁKA
§21
Xxxxx svobodně xxxxxxxxxx náboženství nebo xxxx
Voják může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx víru x xxxx osobního xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§22
Xxxxxxxxxxxxx x sdružovací právo
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxx výkonu xxxxxxxx činné služby xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti xxxxxxxxxxx xxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x občanských sdruženích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx voják xxxxxxxxx xxxxx v době xxxxx osobního xxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX TRESTY X XXXXXX XXXXXXXX
§23
Vojenská xxxxx
Xxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx vojenskou xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx plnění povinností xxxxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vojáka
(1) Xxxxx xx zejména xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx se x xxxxxx vlasti x k xxxxxx xxxxx ozbrojených xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx právní x xxxxxxxx předpisy a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojenské xxxxxxxxxxx,
x) pečovat o xxxxxxx vojenský xxxxxxxx,10)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx životní xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x základní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hlásit x xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx evidenci, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a přechodného xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dítěte.
(3) Domnívá-li xx xxxxx, xx xxxxxx nadřízeného xx x xxxxxxx s xxxxxxx předpisem, xx xxxxxxx nadřízeného xx xxxx skutečnost upozornit. Xxxx-xx nadřízený xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx jej xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyššímu nadřízenému.
(4) Xx-xx při výkonu xxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx zákroku x odvrácení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx materiálu, je xxxxx xxxxxxx zakročit; xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vojáky x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
§25
Vojenská xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx udělovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx služební xxxxx.
(2) Vojenské xxxxxxxx xxxxxxxxx podléhají vojáci x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vojenské xxxxxxx.
§26
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Kázeňskými xxxxxxxx xxxx zejména
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pochvalný xxxx,
x) věcný xxxx peněžitý xxx,
x) udělení xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx hodnosti.
(2) Xxxxxxxxx odměnu lze xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vojenských xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvahy xx xxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxxx.
§27
Mimořádné xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx
(1) Voják xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx x jednu xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jmenovat xx vyšší xxxxxxxx x xxxx hodností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nemůže xxxxxxxx xx hodnosti xxxxxxxx.
§28
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kázeň, nejde-li x jiný správní xxxxxx,11) xxxx není-li xxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx.
(2) Kázeňským xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx označené xx přestupek xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.12)
§29
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx jsou
x) xxxxx,
b) xxxxxx xxxxx,
c) zákaz xxxxxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
(2) Kázeňský trest xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který lze xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo náhradní xxxxxx xxx ukládat xxxx kázeňské xxxxxx: xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx vycházek x xxxxx do 21 xxx, vězení v xxxxx xx 14 xxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Vojínovi x záloze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tresty: xxxxx, xxxxxxx xxxxx, zákaz xxxxxxxx v délce xx 7 xxx, xxxxxx x xxxxx xx 4 xxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx službě xxx xxxxxxx xxxx kázeňské xxxxxx: xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx 14 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, odnětí poddůstojnické xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolaným xx vojenské cvičení xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx: důtku, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
(7) Rotmistrům, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x generálům x záloze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx: xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX PŘESTUPKŮ
§30
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx upravují xxxxxx x kázeňských xxxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 1.
(2) Kázeňské xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kázeňskou xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) a xxxxxxxx za xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx; pokuty a xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
§31
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kázeňských xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx kázeňského xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx zjištěn xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx právo xxxx xxxxxxxx kázeňského xxxxxx vyjádřit xx x věci, xxxxxxxxx xxxxxx a hájit xx.
(3) Služební xxxxx xx oprávněn xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx toho, xxx xxxxx podnět.
(4) Xxxxxxxx trest xxx xxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xx, že xx voják xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopustil, x xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx samotné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku. Xxxxxxx-xx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx.
(5) Xxxx x výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předvídanému xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx vojenské xxxxx. Xxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x musí být xxxxxxxx oznámeno včetně xxxxxxx o jeho xxxxx xx xxxxxxxx.
§32
Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xx x jeho spáchání xxxxxxx xxxxxxxxx vojáka. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx, xxxxxx xxxxx 30 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxx dnem, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxx x výsledku xxxxxx xxxxxxx; dopustil-li xx xxxxx xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxx, dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Za kázeňský xxxxxxxxx lze uložit xxxxxxxx xxxxx do 6 měsíců xxx xxx jeho spáchání.
§33
Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxxx trestů
(1) Kázeňský xxxxx xxxxx xxxxxx, byl-li xxxxx xx xxx xxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx jeden kázeňský xxxxx.
Xxxxxxxx
§34
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kázeňského xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 dnů xx xxxx xxxxxxxx x nejbližšímu xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "odvolací xxxxx").
(2) Xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x prezidentovi.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.
§35
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako poradní xxxxx. Členem xxxxxx xxxx být osoba x právnickým xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx v komisi xxxxxxxx xxxxx zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kázeňská xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xx stanovisku kázeňské xxxxxx.
(2) Odvolací xxxxx přezkoumá xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31, x to xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) O xxxxxxxx xxxxx rozhodnout xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx kázeňský xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxx o kázeňském xxxxxxxxx.
(4) Odvolání xxx xxxx xxxx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§36
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx uložený xxxxxxxx trest xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx x nelze xx proti xxxx xxxxxxx.
(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxx vyhotoveno písemně x doručeno xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(4) O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx x této xxxxx, xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx trestu zruší.
§37
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na odvolání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zpět,
b) xxxxx xxxx nebylo xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx.
§38
Xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx dni, xxx xx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx kázeňského xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1.
§39
Xxxxx xxxxxxxxxx trestu vězení
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx vykonává xx vojenské xxxxxxx; xxxxxx trestu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x v nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx vykonává nejvýše 8 hodin denně. Xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx střežen.
(3) Xxxxx xx xxxxx xx vycházku xx xxxxxxxxx objektu x xxxxxxxxx v celkovém xxxxxx 60 xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx přerušuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx do Xxxxxxxxxx x xxx nemoc xxxx xxxx vojáka.
(5) X xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx trest xxxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx kázeňského xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zbytku xx přerušení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx kázeňského xxxxxx, jinak xx xxxxxxxx.
§40
Zahlazení xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxx 3 měsíců xx xxxx uložení, xxxxxxxx voják xxxxx x této xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx-xx xxxxxxxx trest xxxxxxxx,
c) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxxxxx hodnosti x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxx trest xxxxxxxx.
§41
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o kázeňských xxxxxxxxxxx
(1) Kázeňský xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnostně nižších.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, byl-li xxxxxxxx xxxxxxxxx promlčen nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxxx prezidenta.
§42
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojáků xxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX
§43
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o bezpečnosti x xxxxxxx zdraví
Xxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx orgány zajišťují xxx výkon xxxxxxxx xxxxx služby takové xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx řádně plnit xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx. Státní xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§44
Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xx zejména xxxxxxx
x) zabezpečovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostředí, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxxxx fyzických xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx ochrana xxxxxx x zdraví, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, čisticí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilé.

§45
Xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xx povinen xxxx x xxxx vlastní xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx.
(2) Xxxxx xx x xxxxx vlastní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxxxx
x) oznamovat xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxx,
x) xxxxxxxxx právní x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx,
x) oznamovat xxxxxxxxxx xxxxxx nedostatky x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví x xxxxx možností xx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x neužívat xxxx xxxxxxxx látky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v době xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx objekty, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovený zákaz xxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XX XXXXX A XXXXXXX XXXXX
XXXXX I
ODPOVĚDNOST VOJÁKA XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
§46
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx porušením xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx, odpovědnost xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx vojáka prokazuje xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §49 x 51.
§47
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx řádného xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) kterou xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx životu xxxx zdraví, anebo xxxxx xxxxxxx majetku, xxxxxxxx tento xxxx xxx úmyslně nevyvolal x xxxxxxx si xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) kterou způsobil xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx zavinění xxxxx schopen xxxxxxxxx xxx jednání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§48
Odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nezakročil xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx proti hrozící xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škodu, může xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx způsobena xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x výši x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je voják xxxxxxx vyúčtovat
§49
(1) Ministr xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx uzavření xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx vzniklý xxxxxxx. X xxxxxx xxx x xxxxxxx současně xxxxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx vojáky, kteří xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx společně.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx neplatná.
(4) Voják xx zprostí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zčásti, xxxxxxx-xx, že schodek xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.
§50
(1) Voják, xxxxx xxxxxxx dohodu o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, od xx může xxxxxxxxx xxx změně zastávané xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však x xxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se svěřenými xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxxx služebně zařazen xxxx voják xxxx xxxx nadřízený. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx.
(2) Dohoda x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xx jiné xxxxxx, xxx přemístění, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odstoupení xx této dohody x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§51
Xxxxxxxxxxx xx ztrátu xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vojenského xxxxxxxxx10) x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxx nezavinil.
Rozsah náhrady škody
§52
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x penězích, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx předešlého xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nedbalosti x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx čtyřapůlnásobek xxxxxxxxx xxxx.13) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxx xxxxxxxxx

x) na xxxxxxxxx hodnotách, xxxxx xx voják xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vojáka xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,13)

x) v xxxxxxxx, xxxxxx xx voják xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx toho, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.14)

(3) Xxxxxxxx-xx xx škodu xxxxxxx xxxxxx, je každý x xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; způsobil-li xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, odpovídá xx celou xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx také xxxx, je voják xxxxxxx hradit poměrnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx svého xxxxxxxx.
§53
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx schodek xx jednotlivým vojákům xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx náležitostí, přičemž xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výši.
(2) Podíl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx náležitostem xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx takto určenými xxxxxx xxxx xxxxx, xx povinen uhradit xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx zástupce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schodek xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
§54
Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx věci xx vychází z xxxx ceny x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§55
(1) Výši xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx je skutečná xxxxx, xxxxxxxxx xxx xx horní xxxxxxx xxxxxxxxx x §52; xxxx náhrady xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hranic. Xxxx-xx škoda xxxxxxxxx xx xxxxx ztížených xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx-xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx požití alkoholických xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx voják xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx způsobenou xxxxxxx xxxxxxxxx předmětů, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x nedbalosti xxx xxxxxxxx nehodě, xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo x nehodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx zkušenosti anebo xxxxx-xx xxx dopravní xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x povaze škody x x xxxx, xxx x xx xxxxx.
(4) Xxxxxxx škody xxxxx xxxxxx, byla-li xxxxx způsobena xxxxxxx.
§56
(1) X xxxxxxx xxxxx rozhodují služební xxxxxx, xxxxx nedojde x xxxxxx x xxxxxxx škody. Dohoda x náhradě xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx, jinak je xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx škoda xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxxxxxx služební orgán x xxxxxxxxxx vojáka xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx náhrady škody x xxxxxxxx-xx mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx náhrady xxxxx. Xx xxxxxxx xxx škodě, xxxxxx xxxxx způsobil xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotách, xxxxx xx povinen xxxxxxxxx, nebo ztrátou xxxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx jiných návykových xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXXXX STÁTU XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§57
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnání, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, odpovídá xxxx.
§58
Odpovědnost za xxxxx xx xxxxxxxxxx věcech x za škodu xx xxxxxx
(1) Stát xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xx určeném xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.13) Xxxxxxxx škoda na xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx škoda bez xxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxx, xxxxxxxx její vznik xxxxx neohlásil nadřízenému xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx o xxxxx xxxxxxx.
(4) Za xxxxx způsobenou xx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx zaměstnání nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním xxxxx xxx odvracení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§59
Xxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemocích x xxxxxxxx
(1) Xx xxxxx xx xxxxxx, kterou xxxxx utrpěl xxx xxxxxx zaměstnání, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "služební úraz"), xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx vojákovi xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stát. To xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnání, xxx němž vzniká xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx nemoc x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x nemoc, která xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx x povolání,15) x xx od xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xx xxxx nejvýše 3 xxx před xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dovolená, dovolená xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx volno x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxx.
§60
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo x něhož byla xxxxxxxx nemoc x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém xx xxxxx odpovídá, xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx propuštění z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní neschopnosti,
c) xxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění,
e) xxxxxxx xx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§61
Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx pracovní neschopnosti
(1) Xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx16) před xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x výší nemocenského. X vojáka, xxxxx xxx xxxx nástupem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činný, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxxxxx xxxx nejvýše xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy.13)
(2) Náhrada xxxxx odstavce 1 xxxxxx i při xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx téhož xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z povolání; xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx16) xxxx vznikem této xxxxx škody. Odstavec 1 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxx žádný xxxxxx, považuje se xx xxxxxxx pravděpodobný xxxx, kterého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vznikem této xxxxx škody náležela xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx podle předchozího xxxxxxxx do xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx náležela xxxxxxx xxxxx §62, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; přitom xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx považuje xxxxxxxxxx.
§62
Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx pracovní neschopnosti
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx uznání xxxxxxxxxx se poskytne xxxxxxxx x takové xxxx, xxx spolu x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x připočtením případného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx poskytuje x xxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx16) xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 věta xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx §61 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxx obdobně. Xxxxxx se nepřihlíží xx xxxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Náhrada xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx pracovní xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx služební úraz xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Přitom xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx úrazu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,18) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx částky, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyměření důchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx19) (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxx x xxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx náhrada náleží, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx.
§63
Xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx účelně xxxxxxxxxx náklady spojené x léčením
(1) Xxxxxxx xx bolest x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx a xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní předpis.20)
(2) Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x léčením se xxxxx xxxx, kdo xxxx náklady vynaložil.
§64
Jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx xx xxxx šestinásobku xxxxxxxxx mzdy13) náleží xxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx při
a) xxxxxxxxxxx vojenské xxxxx, xxx-xx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) výcviku x xxxxxxxxxx komoře x xxx xxxxxxx xxxxxxx x letadel, xxxxxxxxx x balónů,
c) xxxxxxx xx xxxxxxxxx ztížených xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, poušti, xxxx x bažinách,
d) xxxxxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx polohách bez xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xx pracovní xxxxx, xx výškách xxx 10 x,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx vzniku xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx níž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přetlakového xxxxxxx xxxxxx, dýchací xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pro práci xxx xxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx techniky,
g) činnosti x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzniklého xxx xxxxxx xxxxx plánu xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx techniky, xxx xxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx pracích xxx xxxxxxxxx ohrožujících xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx obdobně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.13) Xxxxx-xx xx služebnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxxx, xxxxxx vojákovi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx čtyřicetiosminásobku xxxxxxxxx xxxx.13)
(3) Vojákovi, xxxxx xx stal xxxxxxxxxx xx xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.13) Xxxxxxxx, který xx xxxx invalidním xx xxxxxx xxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 2.
§65
Xxxxxxx při úmrtí xxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání
Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinen x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) náhradu xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých,
d) xxxxxxxxxxx mimořádné odškodnění xxxxxxxxxxx.
§66
Náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x přiměřených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a přiměřené xxxxxxx spojené x xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x pohřbem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.21)
(2) Xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx účtuje xxxxxxxx xxxxx, hřbitovní poplatky, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx desky x xx xxxxxx hrobu x jedna xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ošacení. Náklady xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx hradí jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rodiny xxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx pomníku nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx minimální mzdy.13)
§67
Xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozůstalým, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx této náhrady xx vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; náhrada nákladů xx výživu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx částku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojákovi xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, x může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 65 xxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx náleží, xxxx-xx uhrazena dávkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx poskytují z xxxxx xxxxxx.
§68
Jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xx nárok xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx minimální xxxx,13) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.13) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úhrnné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx13) poskytuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§69
Jednorázové mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x §64 xxxx. 1 x 2, xxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx částek xxxxxxxxx x §64 xxxx. 3. Xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx vojáka xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých xxxxxx xxxxx v úhrnné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.13)
XXXXX III
SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX ZA XXXXX
§70
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zcela,
a) xxxx-xx xxxxx způsobena xxx, xx poškozený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx výkonu vojenské xxxxx služby, ačkoli x nimi byl xxxxx seznámen,
b) xxxxxxxx-xx xx poškozený xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů nebo xx vědomém xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Stát xx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx jednou x příčin xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx životu xxxx xxxxxx, xxxx škody, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých xxxxxx i tehdy, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxx úrazu, x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx poškozený xxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx užití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§71
Xxxxxxx škody
(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odčiněna xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavu. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx věci xx vychází x xxxx xxxx x xxxx poškození nebo xxxxxx.
(2) Změní-li xx xxxxxxxxx xxxxxx poškozeného, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx domáhat změny x xxxxxx svých xxxx xxxx povinností.
(3) Xxxxx může xxxxxxxx xx změnám, xxxxx xxxxxxx xx vývoji xxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru, xxxxxxx podmínky, výši x xxxxxx xxxxxxx xx výdělku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vojákovi xx skončení neschopnosti xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(4) Při xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.22)
§72
Peněžitý příspěvek
(1) Vojákovi, xxxxx utrpěl xxxxx xx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx stát xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxx zmocněný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžitý xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.13)
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx podmínek x xx výši xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx i xxxxxxxxxx xx vojákovi, xxxxx xxxx xxxxxxx v §69.
§73
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx tomu, xxx xxxxxxxx za škodu xxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxx škody xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx, pokud xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx náhradu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx poškozený xxxxx xxxxxxxx za podmínek, x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX
§74
Xxxxxxx náležitosti
(1) Voják xx xx výkon xxxxxxxx činné xxxxxx xxxxx xx peněžní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx náležitosti xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx zameškanou xxxxxxxxxxx xxxxx dovolené, dovolené xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vězení x svémocným xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx se xxxxxxxxxx.
§75
Xxxxxxxxx
Xxxxx xx peněžní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx jeho xxxxxx.
HLAVA II
PENĚŽNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX NÁHRADNÍ XXXXXX
§76
Xxxxxx
(1) Xxxxx má xxxxx xx xxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxx:

xxxxx.....450 Xx,

xxxxxxxxx.....500 Xx,

xxxxxxxx.....650 Xx,

xxxxx.....700 Xx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xx vyšší xxxxxx xxxx jmenování xx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx den xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx propuštění xxxx vojenskou činnou xxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxxxx xxxx vyšší hodnost xxxxxx nebo kterému xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vojenské xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx, xxxxxx nabyl xxxxxxxx x ztrátě xxxxxxxx hodnosti xxxxxx xxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Služné se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x 5 % xx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx x xxxxxxxx úpravě služného. Xxxxxx služného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§77
Xxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx dobu delší xxx 4 xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx 500 xx 1&xxxx;200 Xx xxxxxxx xxx xxx převzetí xxxxxx xx xxx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx.
§78
Příplatky
Voják x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxx xx příplatek xx xxxx 150 xx 600 Xx xxxxxxx.
HLAVA III
PENĚŽNÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX
§79
Xxxxxx
(1) Voják x xxxxxx povolaný na xxxxxxxx xxxxxxx xx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, rotmistrů, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

xxxxx.....450 Xx,

xxxxxxxxx.....500 Xx,

xxxxxxxx.....650 Xx,

xxxxx.....700 Xx,

xxxxx.....750 Kč,

rotmistr.....800 Xx,

xxxxxxxxxxx.....850 Xx,

xxxxxx xxxxxxxx.....875 Xx,

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.....900 Kč,

praporčík, xxxxxxx.....1&xxxx;000 Xx,

xxxxxxxxxxxx, nadporučík.....1 100 Xx,

xxxxxx praporčík.....1 150 Xx,

xxxxxxx.....1&xxxx;200 Xx,

xxxxx.....1&xxxx;300 Kč,

podplukovník.....1 400 Kč,

plukovník.....1 600 Xx,

xxxxxxxx xxxxxxx.....1&xxxx;800 Xx,

xxxxxxxxxxxx.....2&xxxx;000 Xx,

xxxxxxxxxxxxxx.....2&xxxx;200 Xx,

xxxxxxx generál.....2 400 Xx.

(3) Nekonal-li xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cvičení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, náleží xx poměrná xxxx xxxxxxxx.
(4) Voják x xxxxxx povolaný xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx hodnosti; xx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx vojáka xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx x záloze povolaný xx vojenské xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,22a) xx po xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
§80
Xxxxxxxxx
Xxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na vojenské xxxxxxx xxxxx obdobně §78.
§81
Xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx příjmu.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx,23) xxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, 60 %,
x) vyživuje-li jednu xxxxx, 75 %,
x) xxxxxxxx-xx xxx xxxxx, 90 %,
d) xxxxxxxx-xx xxx a xxxx xxxx, 95 %
x xxxxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.18) X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx vyměřovacím xxxxxxxx jedna xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx platná k xxxxxxx dni kalendářního xxxxxx, za xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x jednu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx třemi.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx osoby, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vojenském cvičení xxxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx osobami, o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.24)
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.25) Xxxxxxx xxxxxx xx vyplácí xxxxxxx pozadu, x xx xxxxxxxxxx do xxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx který náhrada xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.26)
(6) Je-li xxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx vojenského cvičení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu26a), x xx xx xxxxxxxxxx z vojenské xxxxx služby xx xxxx, po kterou xx zaměstnanec měl xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx poskytuje x xxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x těchto případech xx xxx xxxxxxx xxxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§82
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §74 odst. 1, kromě xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vzniklých xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx jen xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§83
(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x služné podle §79 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §76 odst. 5.
(2) Xxxx zástupného x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxx XX a XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX DOBROVOLNÉ
§83a
Odměna
(1) Xxxxx x aktivní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dobrovolnému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,22a) xx xxxxx xx xxxxxx xx výši 500 Kč xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx následujícího xx xxxx, xx který xxxxxx náleží.
§83a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 128/2002 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2002
XXXXX X
XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI
§84
Základní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxx xx naturální xxxxxxxxxxx.
(2) Naturálními náležitostmi xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.
§85
Proviantní náležitosti
Proviantními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytované xxxxxxx. Místo naturálního xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§86
Výstrojní xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx27) x služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vojenský stejnokroj. Xxxxx vojenské výstroje xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§87
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx bezplatnou přepravu, xx voják xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vedlejších xxxxxx, které vynaložil x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx cestě xx xxxxxx dovolenou, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zpět.
§88
Xxxxxxxxx
(1) Ubytováním se xxxxxxxx služby poskytované xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ubytování i xxxx xxxxxxxx ubytovací xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vojenském xxxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hygienickým xxxxxxxxx.
§89
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx nároky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx nároku.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX PÉČE X NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
§90
Zajištění xxxxxxxxx péče
(1) Xxxxxxxxx xxxx vojáků xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxx ochrany zdraví xxxx x vojenských xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přenosných xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Zdravotní xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), x xxxxxx-xx zřízena, x xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vojákům xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.28) Xxxxxxxxxx xxxx ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx lékař, xxxxx poskytl xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxxx xxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx nebo druhé; xx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařské péče, xxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§91
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx o zdraví
(1) Xxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu,28) očkování x nařízeným xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx lékařskou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §90 odst. 2. Xxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem neprodleně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§92
Zdravotní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x úhradu xxxxxxxxx xxxx upravuje xxxxxxxx právní xxxxxxx.29)
§93
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx péči xxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.29)
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§94
Xxxxxxxx xx studiu
Výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx školách xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx škol.
§95
Vojákům, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx
x) 9 xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx,
x) 11 xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx 26 kalendářních dnů.
§96
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vojenské xxxxxxx civilní oděv.
§97
Xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x vojáci v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vojenskou xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxx právy x xxxxxxxxxxx.
§98
Kázeňské xxxxxx uložené xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx v xxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxx uložení. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákon.
§99
Vojákům x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx službě xxxxxx hodnost, xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§100
Vojákům, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rotného xxxx byli xxxxxxxxx xx hodnosti xxxxxxxxx xxxx podporučíka, náleží xx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx služné x částkách xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x §79.
§101
(1) Xxxxx a xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx vznikly xxxx xxxx zjištěny před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují podle xxxxxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§102
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxx č. 480/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx škol xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx.
2. Xxxxx č. 161/1995 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx č. 480/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x žáků škol xxxxxxxxxxx sil a xxxxxx odpovědnosti za xxxxx.
§103
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1999.
Klaus x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.

Informace
Právní předpis x. 220/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.1999.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:
128/2002 Xx., kterým xx mění zákon x. 218/99 Xx., x rozsahu branné xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx správních xxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxx x. 220/99 Xx., x průběhu základní xxxx xxxxxxxx xxxxxx x vojenských xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrech vojáků x záloze, a xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx od 1.5.2002
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
305/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2009
306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
300/2013 Xx., o Vojenské xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.10.2013
Xxxxxx předpis x. 220/99 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 45/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx povinnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
2) §17 x 18 xxxxxx x. 218/1999 Xx.
3) §2 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxx x. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx.
4) §28 x 30 zákona x. 218/1999 Xx.
5) §29 x 30 xxxxxx x. 219/1999 Xx.
6) §29 xxxxxx x. 218/1999 Xx.
7) §7 xxxxxx č. 221/1999 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx.
8) §36 xx 39 zákona x. 218/1999 Xx.
9) §26 xxxxxx x. 218/1999 Xx.
10) §2 xxxx. 7 zákona x. 219/1999 Sb.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Sb. x xxxxxx x. 113/1997 Xx.
13) Nařízení xxxxx č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 320/1997 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 317/1998 Sb.
14) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 37/1989 Xx.
15) Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., kterým xx xxxxxxx seznam xxxxxx x povolání.
16) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 74/1994 Xx.
17) §5 x 7 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §145e xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
19) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx č. 32/1965 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §144 x násl. xxxxxx x. 221/1999 Sb.
22x) §35 xxxx. 5 zákona x. 218/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 128/2002 Xx.
23) §9 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
24) §20 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákoník práce x xxxxxxx xxxxx zákony.
25) §5 xxxx. 1 a §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 218/1999 Xx.
26) §125 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
26x) §192 xxxxxxxx xxxxx.
27) §2 xxxx. 8 xxxxxx x. 219/1999 Sb.
28) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
29) Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské xxxx v ozbrojených xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.