Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2003 do 31.12.2004.


Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)

218/99 Sb.

Část první - Branná povinnost
Obsah branné povinnosti §1
Rozsah branné povinnosti §2
Dobrovolné převzetí branné povinnosti §3 §4
Část druhá - Vojenské správní úřady §5 §6
Část třetí - Povinnosti občana před vznikem branné povinnosti §7
Část čtvrtá - Odvodní povinnost a odvodní řízení
Odvodní povinnost §8
Odvod §9
Odvodní komise §10
Průběh odvodu §11
Pravidelné odvody §12
Dobrovolné odvody §13
Vyšší odvodní komise §14
Přezkoušení pravomocného odvodního rozhodnutí §15
Část pátá - Služební povinnost
Služební povinnost a druhy vojenské činné služby §16
Základní služba §17
Náhradní služba §18
Určení k náhradní službě ze zákona §19
Určení k náhradní službě na žádost §20 §21
Určení k náhradní službě z moci úřední §22
Nastoupení základní nebo náhradní služby §23
Odklad základní nebo náhradní služby §24
Přerušení základní služby místo určení k náhradní službě §25
Přerušení základní služby §26
Přerušení náhradní služby §27
Propuštění ze základní nebo náhradní služby §28
Prominutí základní nebo náhradní služby §29
Vojenská cvičení §30
Nahrazování zameškané základní nebo náhradní služby a vojenského cvičení §31 §32
Dočasné úlevy ze služební povinnosti §33
Osvobození od služební povinnosti §34
Záloha ozbrojených sil §35
Část šestá - Posuzování zdravotní způsobilosti odvedenců a vojáků
Přezkumné řízení §36 §37
Vyšší přezkumné komise §38
Přezkoušení pravomocného přezkumného rozhodnutí §39
Posuzování stupně zdravotní způsobilosti mimo přezkumné řízení §40
Část sedmá - Mimořádná opatření za stavu ohrožení státu a za válečného stavu
Osobní úkony pro potřeby ozbrojených sil §41
Mimořádná opatření §42
Mimořádná opatření za stavu ohrožení státu §43
Mimořádná opatření za válečného stavu §44
Některé právní účinky vyhlášení válečného stavu §45
Mimořádné odvody §46
Mimořádná služba §47 §48
Zproštění mimořádné služby §49
Část osmá - Další ustanovení o branné povinnosti
Vojenská evidence §50
Ohlašovací povinnost §51
Vojenské doklady §52
Cestování do zahraničí po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu §53
Vstup občanů do ozbrojených sil jiných států a cizinců do ozbrojených sil §54
Část devátá - Společná ustanovení
Náklady spojené s brannou povinností §55
Povinnosti státních orgánů a zaměstnavatelů §56
Započítání vojenské služby vykonané v ozbrojených silách jiných států a úprava vojenské hodnosti §57
Řízení ve věcech branné povinnosti §58 §58a
Část desátá - Ustanovení přechodná a závěrečná §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65
Účinnost §66
Příloha - Název, sídla a územní obvody vojenských správních úřadů
č. 286/2002 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
218
XXXXX
xx xxx 14. xxxx 1999
o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (branný xxxxx)
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXX
§1
Xxxxx xxxxxx povinnosti
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx se účastnit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "ozbrojené xxxx").
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje odvodní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem.
(3) Xxxxxxx spojené x xxxxxxx povinností xxxxx xxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx věku 18 let, x xxxxxx xxxxxxxxx věku 60 let, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx zvláštním právním xxxxxxxxx.1)
(2) Xxxxxx xxxxxx 60 xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxx xxxxx, konají-li xxxxxxxxxx službu po xxxx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx válečného xxxxx xxxxx byla-li xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dosažení věku 62 xxx.
(3) Xxxxx, xxxxx nabyly xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let, xxxxxxxxx branné xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx občanství.
(4) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx válečného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dobrovolně.
§3
Dobrovolné převzetí xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Občané, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, x xxxxxxx2) xxxxx xxxxxxx o její xxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx branné xxxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxxx xxxxxx vojenské xxxxxx, cizinec Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(2) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx branné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náčelník xxxxxx xxxxxxxx správy. X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x dobrovolné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6.
§4
(1) Xxxxxx povinnost xxxx dobrovolně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx xxx xx byl dán xxxxxx důvod,
b) xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx neschopnými xxxxxxxx xxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení,
c) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx občanství České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx služby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxx prominuto,
e) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo se x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx předčasně propuštěny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) osobám, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx brannou xxxxxxxxx, x to xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx branné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx §2 x xxxxx §48 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxxx územní vojenská xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
VOJENSKÉ XXXXXXX XXXXX
§5
(1) Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx x územní xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx xxxx uvedeny x příloze x xxxxxx xxxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx současně xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX BRANNÉ XXXXXXXXXX
§7
(1) Občan je xxxxxxx x roce, x němž xxxxxx xxx 18 let, xxxx zahájením odvodního xxxxxx xxxxxxx dotazník xxxxxxx mu příslušnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx 2 xxxxxxxxxxxx, odpovídajícími xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx občan xxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům, vyplní xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx;2a) xxxxxxxx xx postižen xxxxx xxxx xxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tak za xxx osoba xxxxxx.2b)
(2) Xxxxx v dotazníku xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxx manželky xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxx informace.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxxxxxx xxxxxx vyšetření provedených x období xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyplnění xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx lékař4) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,5) xxxxx nebyla xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX
§8
Xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Obsahem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx občana xxxxxxxx xx x odvodu, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyšetření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxx dosáhnou xxxx 18 xxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 60 xxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx činné xxxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx brancem.
§9
Odvod
(1) Xxxxxx odvodu xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnout x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 3. X xxxxxxxxx xxxxxx xx zřizují x územních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komise x x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyšší xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx pravidelné, xxxxxxxxx x dobrovolné.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx správy zapisují x pravidelnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxx, kteří v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx, xx základě xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřené xxxxxx úřady,6) x xxxxxxx obvodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 15. xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pobytu.
(4) Seznamy xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zdržují v xxxxxxxxx, pořizují xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x jejichž obvodu xxxxxx žijí. Xxxxxx x údaji podle xxxxxxxx 3 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Na žádost xxxxxxxxx xxxxxx vojenské xxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vybavení, otop x xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x materiální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x územní xxxxxxxx správy xxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx - náčelník xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx určený,
b) xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a 2 civilní xxxxxx, xxxxxxx účast xxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojenské správy.
V xxxxxxx komisi xxxxxx xxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Přípravu xxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx Hlavní doplňovací xxxx. Účast xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) na xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Mimo xxxxx xxxxxxx komise, xxxx určených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x brance mohou xxx odvodu xxxxxxxx xxx xxxxx pověřené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Odvodu xxxxx xxx přítomni xxx xxxxxxxx xxxx, x níž jsou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
§11
Xxxxxx odvodu
(1) Xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx přítomni jen xxxxxxxxxxxx pracovníci. Nemohou-li xxxxxx xxxxxxx přesně xxxxxxxxx stav brance, xxxxxxx ve xxxxxx x požívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxx pohovorem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ozbrojených xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx posoudí xxxxxx zdravotní způsobilost xxxxxx x vojenské xxxxx xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxxxx komise xxxxxxxx
x) x schopnosti xxxxxx x vojenské xxxxx xxxxxx, nebo
b) o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činné xxxxxx, xxxxx
x) o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxx nemoc nebo xxxx.
(4) Xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 3 let. Xx xxxx doby xxxx xxx rozhodnuto o xxxxxxxxxx xxxx trvalé xxxxxxxxxxxx brance x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 3.
(5) Proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx; za xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.
(6) Odvodní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx branec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx branec vojákem x do xxx xxxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx branců x xxxxxxxx činné xxxxxx xxx odvodu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§12
Pravidelné xxxxxx
(1) Xxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxx na xxxxx x x době xxxxxxxxx povolávacím xxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxxxxx, prokázat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx povolávacích rozkazů xxxxxxxxx xxxxxxxx zásilkou xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx obecních xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx se x pravidelnému xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Občan, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být předveden.
(3) Xx xxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxx nemůže xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx považují
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxxx,
x) zajištění, xxxxxxxx, zatčení, xxxxx xxxxx a výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx nezávisle na xxx x xxxxx xx zabránily xxxxxxxx xx xxxx; x xxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecního xxxxx, policie nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx překážka xxxxxxx.
(4) Občané, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené době x pravidelnému xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správě xxxxxxxx xxxxxxxx. Pravidelnému odvodu xx xxxxxxx dodatečně.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x pravidelnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Za xxxxx neschopné xxxxxxxx xxxxx služby xx xxxxxxxx občané xxx xxxxxxxxx, nevidomí, neslyšící, xxxx, xxxxxxx způsobilosti x právním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevyléčitelné xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx může stanovit xxxxxxxxx pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx doplňování xxxxxxxxxxx xxx.
§13
Xxxxxxxxxx odvody
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx se konají x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx x cizinci, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo cizinci, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx.
(3) O xxxxxxxxxxx odvodu platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odvodech.
§14
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx odvodní xxxxxx x Hlavního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx
x) předseda - xxxxxxx Xxxxxxxx doplňovacího xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) členové - xxxxxxxx lékař x xxxxxxxx právník, xxxxxxx účast xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx vyšší xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x) řídí x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx pravomocné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx neschopným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odvodní xxxxxxxxxx, xxxxx něhož se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
§15
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvodního xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxx komisí, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby, xxxxxxx xxxxx odvodní xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx činem, nebo xxxx xxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx, xx přípustné xxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto odvodního xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) O xxxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx odvodu. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšetření.
XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx
(1) Xxxxxxxx povinnost je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x schopnosti x xxxxxxxx xxxxx službě.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) základní xxxxxx,
x) xxxxxxxx službu,
c) vojenská xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby xx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.7)
(4) Xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx zdatnosti, psychických xxxxxxxxxx a podle xxxxx xxxxxxxx.
(5) Vojáci, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, jsou xxxxxx x xxxxx xxxxxx; ostatní vojáci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
§17
Základní xxxxxx
(1) Základní xxxxxx xxxx 12 xxxxxx; xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx7a) (xxxx xxx "vojenský xxxxx") x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx.
(3) Průběh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.8)
§18
Náhradní xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 3 xxxxxx; začíná dnem xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dnem propuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) K náhradní xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.
(3) Ministerstvo do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimořádnou xxxxxx xxxx xxxx xxxx.
(4) Xxxxxx náhradní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.8)
§19
Určení x náhradní xxxxxx xx xxxxxx
(1) X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx po 31. prosinci xxxx, x němž xxxxxxxx xxx 30 xxx, xxxx bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základní xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxxx xxx 30 let.
(2) Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx zákona xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
§20
(1) X náhradní xxxxxx xx žádost xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x základní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx přerušena, xxxx vykonali 3 xxxxxx základní služby, xxxxxxxx-xx o xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx hospodářských xxxxxx. Xx xxxxxx x náhradní službě xx xxxxxx není xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správě, xxxxx xxxxxxxxxx orgánu.9)
(3) K xxxxxxx x určení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, sociálních nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Udává-li xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x určení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx x základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou rozsah xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx.
§21
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx by jinak xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlásit xxxxxxxxx xxxxxx vojenské správě.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x určení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx x náhradní službě xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náhradní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx voják, xxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx x náhradní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxx, xxx xxxxx dnem, xxxxxx xx základní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx službě; xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx konal náhradní xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx služby, x xxxx, xx kterou xxxxxx důvody xxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správy.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x určení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náhradní službě, xx xxxxxx x xxxxxxxx službě nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§22
Xxxxxx x náhradní xxxxxx z xxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx určí náčelník xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx10) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
(2) X xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx nevykonali 3 xxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvo. X určení xxxxxxxxx x náhradní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx vojáka k xxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxx x náhradní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §20.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx k náhradní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxxxx-xx důvody; rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení určení x náhradní službě x xxxx úřední xxxx xxxxxxxxx odvolání.
(4) Xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx k náhradní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx dobu končící xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxxx, povolávají xx xxxxxx určení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx základní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.
§23
Nastoupení xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zpravidla x xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx službu xx xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx služby příslušná xxxxxx vojenská xxxxxx. Xxxxxxxxxx rozkaz se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxxxxx úřadů.
(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru x době, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prokázat xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlídce xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dostavit xx xxxxxxxxx době k xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx vážných důvodů, xx xxxxxxx neprodleně xx oznámit xxxxxx xxxxxxxx správě, která xx povolává, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako při xxxxxx.
(6) Odvedenec xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxx správě, xxxxx xx povolává. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§24
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx
(1) Odvedencům xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx místo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní služba (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx hodné xxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xx xxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx nástupního xxx x roce, x xxxx xxxxxx xxx 26 let, studentům xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx x roce, x xxxx xxxxxx xxx 30 xxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, je povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 8 dnů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx odklad xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx povolen, xxxxxxxx xxxxxx vojenské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zruší. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby xxxx x jejímu xxxxxxxxx v xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxx následujícím.
(7) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx službě xxx povolit dodatečně xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx podávají xxxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 platí xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§25
Přerušení xxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxx xxxxx, že vykonali xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxx základní službu xxxxxxxx. Xxx přerušení xxxxxxxx xxxxxx služební xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx přerušení xxxxxxxx xxxxxx, voják xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx služba xxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přerušena xxxxx §26 a x xxxxx nastaly xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx důvody xxxxxxxx xxxx důvody nebyly xxxx anebo xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx přerušení základní xxxxxx xxxxx určení x xxxxxxxx službě.
§26
Xxxxxxxxx xxxxxxxx služby
(1) Xxxxxxxx služba se xxxxxxx vojákům
x) xxxxxxxxxx-xx funkce uvedené x §33,
x) xxxxxxxx-xx xx tak xx xxxxxxx přezkumného xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zbývající x xxxxxxxxx základní xxxxxx, nepřesahuje-li xxxx xxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx,12)
x) kterým xxx dodatečně xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx svémocného xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx přerušit xxxxxxx,
x) xxxx-xx xxx xxxxxxxxx přebytečné počty,
x) xxx-xx x xxxxxxxx propuštění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x dokončení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx prominut.
§27
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx služba xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. a), b), x) až x). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx předčasně xxxxxxxx.
(2) Pominou-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se povolají x dokončení xxxxxxxx xxxxxx, pokud jim xxxxxx nebyl prominut.
§28
Xxxxxxxxxx xx základní xxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx základní nebo xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx vojáci xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zameškané xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlídce vojenským xxxxxxx.
§29
Xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx služby
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx xxxxx podle §20, 24 xxxx 25, xxx xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxx prominout.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeni x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxx 30 xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vykonání náhradní xxxxxx promine.
(3) Odvedencům, xxxxx x vlastní xxxx xx 31. xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxxx xxx 35 xxx, nenastoupili xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Vojákům, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přerušena podle §26 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a xxxxxxxx 2, se zbytek xxxxxxxx xxxxxx, nepřesahuje-li 3 měsíce, promíjí. Xxx-xx při xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx xxxxxx xxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) xx f), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx 15 kalendářních xxx, promíjí.
(6) Xxxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxxx.
§30
Vojenská xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxx,
x) u xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, důstojníků x xxxxxxxx x xxxxxx 16 týdnů.
(2) Xxxxxx x povolání xxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cvičení jako xxxxxxx vojáci x xxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxx, aby nebyl xxxxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx vycvičeno více xxxx, než xx xxxxx xxx doplňování x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx přípravě xxxx xxxxxxx plnit x xxxxxxxxx xxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, prominout xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cvičení xxxxxxx x rodinných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx x záloze může xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx vojenská xxxxxxx xxxxxxxxxx. Vojenská xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezapočítávají xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1.
(7) Xxxxxx-xx se nová xxxxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyžadují-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx anebo xxxxxxxxx práce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx k výjimečnému xxxxxxxxxx cvičení na xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx cvičení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx vojenské xxxxxxx xxx xxxxx x nad celkový xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx však xx jednonásobku tohoto xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx v xxxxxx může xx xxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxx správa xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vojenských xxxxxxx na jiné xxxxxx roku, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxx o odklad xxxxxxxxxx cvičení podává xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx cvičení xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx žádat x zaměstnavatel. Xxxxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(9) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.
(10) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vojenské xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správa xxxxxxxxx nejméně 4 xxxxx přede xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx se ve xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx v záloze xx xxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x osobním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(11) O xxxxxxxxxx xxxxxx x záloze xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cvičení xxxxx xxxxxxx §23 x 28.
(12) Z xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx propustí vojáci, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx lékař xxxxxx neschopnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxx, kteří xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx, xxxxx byli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vazby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx během xxxxxxxxxx cvičení povolen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx, xxxxx xx svémocně xxxxxxxx. Xxxx, po kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(13) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x toho xxxxxxxxxxx upravují zvláštní xxxxxx xxxxxxxx.8),13)
§31
Xxxxxxxxxxx zameškané xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxx xxxxxx x vojenské xxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx kázeňského xxxxxx vězení nebo xxxxxxxxx vzdálením.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx doba, xxxxx dosahuje xxxxx xxxxxx kalendářního dne. Xxxxxx doba xx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dosáhne xxxxx 24 xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx delší xxx 24 hodin xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kázeňského xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se již xxxxxxxxxxx.
§32
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x z vojenského xxxxxxx, důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxx náhradní xxxxxx x xxxxxxxxxx cvičení, x služební xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§33
Dočasné úlevy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Poslanci x senátoři Parlamentu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, prezident, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, občané xx funkcích x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx se xx dobu výkonu xxxxxx x vojenské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx jim xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx cvičení xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx.
(2) Obdobně podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx funkcí v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x obecních zastupitelstvech, xxx jejichž výkon xxxx členové těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služba xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x době xx xxxxxxxxx stávky xx jejího xxxxxxxx.
§34
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) (xxxx xxx "příslušníci sborů") x vykonali xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx, xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx služební xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx byli xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 8 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxxx-xx branné povinnosti, xxxx xxxxxxxx povinnost xxxx vojáci x xxxxxx.
(3) Vojenská xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušníků sborů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; xxxx xx upravit xxxxx hodnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx služebním xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx požadavky pro xxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.
§35
Záloha ozbrojených xxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu xx xxxxxxx záloha.
(2) Xxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx služby, odvedenci, xxxxxx xxxx základní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x příslušníci xxxxx propuštění xx xxxxxxxxxx poměru; jsou xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx následujícím xx dni xxxxxxxxxx x vojenské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služba xxxxxxxxx, dnem následujícím xx vydání xxxxxxxxxx x prominutí a xxxxxxxxxx v xx xx xxxx, xx xxxxxx xx na xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx x záloze xx xxx v xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Vojáci x xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ozbrojených xxx x kteří xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vojenskoodborné xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx až xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx zařazen xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, funkce a xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Dohodu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ozbrojených xxx.
(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x aktivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.8)
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX
Xxxxxxxxx řízení
§36
(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prohlídce xxxxx potřeby doplněné x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zřizují xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x vojenských xxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotnictví.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx u územní xxxxxxxx xxxxxx posuzuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvedenců, xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx v xxxxxx; xxxxxx ve xxxxxxx
x) xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) xxxxxxx - 2 civilní lékaři, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx službě xxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx; působí xx xxxxxxx
x) předseda - xxxxxxx vojenské xxxxxxxxx xxxx zástupce jím xxxxxx,
x) xxxxxxx - 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ředitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx - xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zástupce xxx xxxxxx,
x) xxxxxxx - 2 lékaři Ústavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ústavu leteckého xxxxxxxxxxxxx.
(6) Členem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvedenců x xxxxxx x vojenské xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení.
§37
(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odvedence x vojáky mimo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vojáky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx x prokázat xxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx důvody, xxx xxxxx xx nemohou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 3. Xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx v zahraničí, xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx České xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby xxxxx §12 xxxx. 5. Xxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx x vojenské xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x novém přezkumném xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx trvalé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx činné xxxxxx; tato xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedené v §12 xxxx. 3.
(5) Xxxxx přezkumnému xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x příslušné xxxxx xxxxxxxxx komisi; xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx válečného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§38
Vyšší xxxxxxxxx komise
(1) X xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšší přezkumné xxxxxx u Hlavního xxxxxxxxxxxx úřadu x x Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx komise x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitel Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxx xxxx být 2 xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Generálního xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx 2 vojenští xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komise x Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkumné xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx musí xxx 2 vojenští xxxxxx.
(5) Xxxxxx vyšší přezkumné xxxxxx xxxxxx být xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§39
Přezkoušení pravomocného přezkumného xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vojákovi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže je xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxx x důsledku xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx činem, nebo xxxx vydáno x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; bylo-li xxxxxx x xxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx přípustné xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x průběhu xxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx občan odeslán x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Vyšší přezkumná xxxxxx xxxxxxxxxx přezkumné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.
§40
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx zdravotního stavu, xxxxx nevedou x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ale xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x poddůstojníků x xxxxx xxxxxx x x záloze a x mužstva x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25, §26 xxxx. 1 písm. x), x) xx x) x §27 xxxx. 1, se xxxxxxxx xxxx přezkumné xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jeho xxxxx mimo přezkumné xxxxxx provádí
a) x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x základní xxxx xxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x záloze x x xxxxxxx x poddůstojníků, xxxxxx xxxx přerušena základní xxxx xxxxxxxx služba xxxxx §25, §26 xxxx. 1 xxxx. x), c) xx x) x §27 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx do přezkumné xxxxxx územní vojenské xxxxxx.
(3) Proti závěru xxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX X XX XXXXXXXXX STAVU
§41
Osobní úkony xxx xxxxxxx ozbrojených xxx
(1) Xxxxxxxx úkony xxx xxxxxxx ozbrojených xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx mohou xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx vojáci xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx úkonů xxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx úkonům vykonávají xxxxxxxxx přípravu. Xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x propuštění x xx xxxxx xxxxxxxxx §30.
(4) Pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxx xxxxx přiměřeně §47 x 48.
(5) Povoláním xxxxxx x xxxxxx x mimořádné xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§42
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x) povolání vojáků x xxxxxx x xxxxxxxxx službě x xxxxx nepřesahujícím xxxxx xxxxxx x xxxxxx 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx.
§43
Xxxxxxxxx opatření xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx republiky xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byli xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx službě x xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. x).
(2) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x této xxxx xxxxxxx xxxx 60 let.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
§44
Mimořádná opatření xx xxxxxxxxx stavu
(1) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx vlády xxxxxxxx xxxxxxxxxx ozbrojených sil.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx všeobecná xxxx xxxxxxxx. Všeobecná xxxxxxxxxx ozbrojených sil xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx mobilizace xxxxxxxxxxx xxx xx vztahuje xx xxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xx část státního xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prezident xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
§45
Některé xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx válečného xxxxx jsou xxxxxx, xxxxx dlí mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k nastoupení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxx úlevy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx nezávislých na xxxxxx xxxx nemohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxxxxxxx xx ozbrojených sil xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uposlechnout.
(3) Xx xxxxxxxxx stavu xx xxxxxx jen mimořádné xxxxxx a dobrovolné xxxxxx.
(4) Vojákům x xxxxxx, xxxxx nebyli xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxx dobrovolné xxxxxx mimořádné xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odvolat.
§46
Mimořádné odvody
(1) Xx xxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx neodvedení xxxx mimořádnou xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx povinni xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nařizuje xxxxxxxxx republiky xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odvodů xxxxxxx xxxxxxx vyhláška.
(3) Xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxx §11 x 12.
Xxxxxxxxx xxxxxx
§47
(1) Xx xxxxx xxxxxxxx státu x za válečného xxxxx vykonávají všichni xxxxxx, kteří xxxx x činné xxxxxx, xxxxxxxxxx službu, a xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxx ohrožení xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx službu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a odvedenců x mimořádné xxxxxx xx xxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx výzvou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx rozkazy xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxx, správní xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx přepravovat x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxx uvedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx vojáci x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nástupu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxxx potíže, a xxxxx xx toho xxxxx, podrobit se xxxxxxxx xxxxxxxxx vojenským xxxxxxx.
§48
(1) Xxxxxxxxx služba xxxxx nejpozději do 30 dnů od xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx shodná x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo jsou xxxxxx 60 xxx. Xxxxx délka xxxxxxxxx xxxxxx byla kratší xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se podle xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxx xxxx náhradní službu. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou službu xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,7) xx xxxxxxxx x vojenské xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Z xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx jednotlivě xxxx xxxxxxxx. Xxx propouštění x xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx §26 x 28.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxx odvedeným xxx xxxxxxxxxxx odvodech a xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do ozbrojených xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služby.
§49
Zproštění xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx nastoupit xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx mladší 35 xxx mohou xxx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxx xxx z xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx zaměstnance u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x jejímž obvodu xxxx xxxxx. Správní xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx projednání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxx zprostit xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx válečného xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o zproštění x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mimořádné xxxxxx xxxxxx účinnosti, xx-xx provedeno x xxxx, dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o zproštění. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, územní xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx, x územní xxxxxxxx správě xxxxx xxxxxxxx pobytu zproštěného xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx xx určitou xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mimořádné xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
(7) Proti xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx stavu ohrožení xxxxx x válečného xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důvody důležitého xxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx x důvody xxxxx zvláštního xxxxxxx, xxx které xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxx zproštění xxxxxx, x postup xxx xxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXX USTANOVENÍ X XXXXXX POVINNOSTI
§50
Vojenská xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx úřady a xxxxxxxx útvary vedou xxxxxxxxx evidenci xxx xxxxxxx ozbrojených sil x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených tímto xxxxxxx, xxxxxx postupují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.14) Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx lze poskytovat xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx1) x xxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx, o které xx vojenská xxxxxxxx xxxx.
(2) Vojenskou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx. Vede xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx §7 xx xxxx 60 xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách.
(3) Xxxxxxxxxxx orgánů uvedených x odstavci 1, xxxxxxx se rozumějí xxxxxx v činné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx trvá i xx xxxxxxxx služebního xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§51
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx vznikem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxx podání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, který xx více xxxxxxxx xxxxxxxxx x vykoná xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx silách jiného xxxxx, jehož xx xxxx státním xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správě.
(3) Branci, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx službu xxxx xxxxxxx neodkladně xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx povolání, xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxxxx xxxxx v zahraničí x xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, úrazy x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Územní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 x jednání, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
§52
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a osvědčení x zániku xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, titul, xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx, xxxxxx známku, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx služební xxxxxxxxxx x vojenské xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mimořádné xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.
(3) Vojenská knížka xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knížky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Povolávací rozkaz xxxxxxxx důvod xxxxxxxx, xxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pracoviště x xxxxxx xxxxxxxx. Povolávací xxxxxx xx doručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo x xxxxx xxxxxx branné xxxxxxxxxx.
(6) Vojenské doklady xxxxxxxx xxxxxx vojenské xxxxxx, xxxxxxxx útvary xxxx ministerstvo.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou vzory xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§53
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx stavu
(1) Po xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a vojákům xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vojákům v xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo.
(3) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx přípustné odvolání.
§54
Vstup xxxxxx xx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx ozbrojených xxx
(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx xxx x povolením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxx jiných xxxxx xxxxxxxxx prezidentovi xxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Povolení xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odvolat. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §45 odst. 2.
(4) Xxxxx, který xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky.
(5) Xxxxx xx xx xxxx vojenské služby x ozbrojených silách xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.
(6) Cizinec může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Žádost podává xxxxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§55
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Obec proplácí xxxxxxx jízdné xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rychlíku xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x odvodu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, odbornému vyšetření x xxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, jejich xxxxxxxxx, xxxxxx x údržbou xx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 4 x jeho xxxxxxxxxxxx lékařem odvodní xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx materiální xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx branců xxx potřebu xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Územní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx občanům xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx třídě xxxxxxxx vlaku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x přezkoušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx. Xxxx xxxxxxxx jízdné odvedencům x xxxxxxx xxxx xxxxxx službu x xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx, x vojenského xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx x osobních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 4. Proplácí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přezkoušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přezkumného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Vojenský xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx autobusem xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlaku xxxx rychlíku xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx trvalého pobytu xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x x osobním xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x povolávacím xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přezkumnému xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů.7),8)
(6) Ministerstvo xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx přezkoušení nařízeno xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx službě xxxx způsobeno xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vynaložené xx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§56
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx územní xxxxxxxxxx, soudy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx x mezích xxx působnosti povinny xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxx.
(2) Xxxxx oznamují xxxxx xx xxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx narovnání, xxxxxxxxxx odsouzení brance, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx činnou službu xxxxxx xxxxxxxx správě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vojáka x xxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x propuštění x xxx příslušné územní xxxxxxxx xxxxxx. Propuštění xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému vojenskému xxxxxx. Přijetí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojenskému xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx a x xxxxx oznamují xxxxxxxxx xxxxxx vojenské správě.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x územními xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx, xxxxx branci, xxxxxxxxx x vojáci xxxx činnou xxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx z xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx nedostavili x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a vojáků xxxx xxxxxx službu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxx zasílají xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vojenské xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx vojáka x xxxxx službě xxxxxxxx xxxxx úmrtního xxxxx vojenskému xxxxxx, xxxxx xxx voják xxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinna xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxxx, přezkumných komisí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro potřebu xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nálezy, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výpisy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyžadovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jejich zproštění xxxxxxxxx služby. Xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§57
Započítání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx x xxxxxx vojenské xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Parlamentem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx Xxxxxx xxxxxxxxx závazná xxxx xxxxxx než xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx této mezinárodní xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nabyly xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxxxx občanství, x občanům xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vojenské xxxxxx xxxx její xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx vykonaná v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se započítává xxxx mimořádná služba xxxxxx podle §47.
§58
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx něj xxxxxxx xxx.
§58x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§59
(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx postavených xxxxxxxxxx správ x xxxxxx nadřízených xxxxx xxxxxxx přecházejí xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx vojenské xxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx zákonem.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx do dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx xx roveň xxxxxxxxx vojenské xxxxxx x orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx okresní a xxx xx xxxxx xxxxxxxxx vojenské správy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx komise, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vojenské xxxxxxx xxxxx x komise xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
§60
Xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx vznikla xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 92/1949 Xx., xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx brannou xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
§61
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x výkonu nebo x xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x trvání
a) 9 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx absolventa xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx školách, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) 11 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ukončil xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§62
Xxxxxx, xxxxx nastoupili x xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx 5 xxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx propustí x xxxx služby, xxxxxxxx xx vykonali x xxxxx xxxxxxx 3 měsíců. Xxxxxxxxxx §31 zůstávají nedotčena.
§63
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx těhotenství xxxxx §36 xxxxxx č. 92/1949 Xx., xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zaniká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x).
§64
Vojáci, xxxxx xxxx xxxxxx xx výslužbě xxxxx §25 odst. 4 xxxxxx x. 92/1949 Sb., xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§65
Xxxxxxx se:
1. Xxxxx č. 92/1949 Sb., xxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx č. 19/1958 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxx zákon x. 92/1949 Sb.
3. Xxxxx č. 64/1978 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx branný xxxxx.
4. Xxxxx č. 72/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx branný zákon.
5. Xxxxx č. 227/1991 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 92/1949 Xx., xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxx č. 164/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákon x. 92/1949 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.
7. Xxxxx č. 188/1993 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxxx zákon x. 92/1949 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§66
Účinnost
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx k xxxxxx x. 218/1999 Xx.
Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx
1. Název, sídla x xxxxxx obvody xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx vojenská xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx správa Brno
 
Brno
 
Správní xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Židlochovice
 
Územní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx obvody xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hustopeče, Xxxxx, Xxxxxxx, Pohořelice, Xxxxxx xxx Moravou
 
Územní xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx obvody xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx Budějovice, Xxxxx Xxxxxxx, Kaplice, Xxxxxxxxxx, Trhové Xxxxx, Xxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx obvody xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Horšovský Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Frýdek-Místek
 
Frýdek-Místek
 
Správní xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Frenštát xxx Xxxxxxxxx, Frýdek-Místek, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nový Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx správa Xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Králové, Jaroměř, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Město xxx Metují, Nový Xxxxxx, Rychnov xxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx vojenská správa Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx obvody xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Kadaň, Xxxxxxxx, Xxxxx, Most, Podbořany, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx správa Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Králové xxx Xxxxx, Xxxxxx, Jičín, Xxxx Paka, Trutnov, Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx obvody xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx, Jihlava, Moravské Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx vojenská xxxxxx Xxxxxxx Vary
 
Karlovy Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx obvody xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xx, Xxxx, Karlovy Xxxx, Kraslice, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Sokolov
 
Územní xxxxxxxx správa Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx vojenská xxxxxx Kolín
 
Kolín
 
Správní obvody xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Čáslav, Český Xxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Lysá xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx správa Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Hostýnem, Holešov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Otrokovice, Xxxxxx xxx Radhoštěm, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Klobouky, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Zlín
 
Územní vojenská xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx obvody xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Bor, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Železný Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx vojenská xxxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx obvody xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Vítkov
 
Územní xxxxxxxx xxxxxx Ostrava
 
Ostrava
 
Správní obvody xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bohumín, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Karviná, Xxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Pardubice
 
Pardubice
 
Správní obvody xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Holice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx správa Písek
 
Písek
 
Správní xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Plzeň
 
Plzeň
 
Správní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nepomuk, Xxxxxx, Xxxxx, Přeštice, Rokycany, Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx vojenská správa Xxxxx-xxxxx
&xxxx;
Xxxxx-Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx Hradčany, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Město, Xxxxx Xxxxx, Vinohrady, Xxxxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx-xxx
&xxxx;
Xxxxx-Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Chodov, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Modřany, Xxxxx, Xxxxxxx, Podolí, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx správa Praha-západ
 
Praha-Ruzyně
 
Katastrální xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Holyně, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Lipence, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Malá Chuchle, Xxxxx, Nebušice, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Radotín, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Slivenec, Smíchov, Xxxxx, Stodůlky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Chuchle, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx
&xxxx;
Xxxxx-Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx Bohnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Ďáblice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Praha-východ
 
Praha-Vršovice
 
Katastrální území Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx Počernice, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Měcholupy, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kbely, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Královice, Xxxxxxxx, Xxxx, Letňany, Xxxxxx, Malešice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Pitkovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Vysočany, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Brandýs xxx Xxxxx-Xxxxx Boleslav, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Mladá Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx vojenská správa Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx obvody obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Mohelnice, Šumperk, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxx, Jindřichův Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Labem
 
Ústí xxx Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx správa Xxxx xxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx xxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Třebová, Polička, Xxxxxxx, Xxxx nad Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx správa Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Bučovice, Xxxxxxx u Brna, Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx vojenská xxxxxx Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Znojmo
 
Územní xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx xxx Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Pernštejnem, Xxxxxxxxx Brod, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Velké Xxxxxxxx, Xxxx nad Sázavou
2. Xxxxx, sídlo x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx doplňovací úřad Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xx. II
Přechodná ustanovení
1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx územní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx komise, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx odvodní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx, xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dosavadní územní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx obrany, odvodní xxxxxx, xxxxx odvodní xxxxxx, přezkumné xxxxxx x vyšší xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Hlavní xxxxxxxxxx úřad, odvodní xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
3. Rozhodnutí, xxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dosavadní územní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx přezkumné xxxxxx, xxxxxxxxx nedotčena.
4. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správ x xxxxxxxxxxx územní obrany xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx správy a Xxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 218/99 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.12.1999.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
128/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/99 Xx., o xxxxxxx branné povinnosti x x vojenských xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxx x. 220/99 Sb., x xxxxxxx základní nebo xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x některých xxxxxxxx xxxxxxxx vojáků v xxxxxx, x zákon x. 586/92 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.5.2002
286/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/99 Xx., x xxxxxxx xxxxxx povinnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (branný xxxxx), xx znění xxxxxx x. 238/2000 Xx. x xxxxxx x. 128/2002 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx činnosti okresních xxxxx
x účinností od 1.1.2003
520/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/99 Sb., x xxxxxxx branné xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx správních xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
41/2003 Xx., úplné znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 218/99 Sb. publikované x částce x. 14/2003
Xxxxxx xxxxxxx č. 218/99 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 585/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 18/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
2) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx.
2x) §27 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2b) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §29 xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
4) §18 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 48/1997 Xx.
5) Xxxxxxxx č. 56/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx preventivních xxxxxxxxx.
6) §60 xxxxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx zákona x. 302/1992 Sb.
7) Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx.
7a) §2 xxxx. 2 až 4 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 352/2001 Xx.
8) Zákon č. 220/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
9) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 220/1999 Xx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 221/1999 Sb., xxxxx č. 186/1992 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
12) §20 xxxxxx x. 220/1999 Xx.
13) §125 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.