Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.02.2003.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.1999 do 28.02.2003.


Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod

82/99 Sb.

Příloha č. 1 - Ukazatele a jejich přípustné hodnoty ve vypouštěných odpadních vodách
Příloha č. 2 - Ukazatele vyjadřující stav vody v toku
Příloha č. 3 - Ukazatele a jejich hodnoty znečištění povrchových vod
Příloha č. 4 - Minimální četnost odběru vzorků vypouštěných městských a splaškových odpadních vod
Příloha č. 5 - Přípustný počet vzorků s koncentracemi přesahujícími stanovenou hodnotu "p" v období posledních 12 měsíců
82
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 22. xxxxxx 1999,
xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx a hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zákona č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 425/1990 Xx., zákona x. 114/1995 Xx., xxxxxx x. 14/1998 Xx. x xxxxxx x. 58/1998 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
(1) Xxx xxxxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx, popřípadě zvláštních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d) xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx1) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx2) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx jen "ukazatele"), xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx x přílohách č. 1 xx 3 k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek lze xxxxx jen xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.3)
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d) xxxxxx xxxx vodohospodářský xxxxx jen xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx vypouštěné xxxxxxx vody xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx, xxx nezhoršily xxx neohrozily jakost xxxxxxxxxx vod.
§2
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přípustné xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x příloze č. 1 tohoto xxxxxxxx.
§3
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx může s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ukazatelů x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxx hodnoty, xxxxxxxx-xx xx nutné xxxxx ochrany xxx. Xxx xxxxxxxxxx vodohospodářský xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotám uvedeným x přílohách č. 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxx, popřípadě zvláštní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výpustěmi, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jejich hodnoty xxx xxxxxx x xxxx; to se xxxxxx xxxxxxx dešťových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx povolování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uložit zneškodňování xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx vod s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx, lze povolit
x) ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxx, nezbytných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x při xxxxxxxxx těchto zařízení,
x) x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx budou xx xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxxxx řízeným způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod.
§4
(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x) xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx vydává,
x) xxxxxxxxx množství vypouštěných xxx xx časové xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx,
c) xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měření xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vod xxx xxxxx evidence x xxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx orgánu,
x) xxxxxxxx xxxxx podmínky; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x rozporu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.4)
(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod po xxxxxxxxxx projednání s Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.
§5
(1) X xxxxxxxx vodohospodářský xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx "x" ") xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx směsného xxxxxx vypouštěných odpadních, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxx hodnoty (xxxx xxx "xxxxxxx "x" ") pro xxxxxxxxxxx zjišťované z xxxxxxx xxxxxxxx vzorku xxxxxxxxxxxx odpadních, popřípadě xxxxxxxxxx vod. Xxx xxxxxxxxxx splaškových x xxxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxx xxxxxxx "x" x "x" xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 části X xxxxxx nařízení. Xxx xxxxxxxxxx průmyslových xxxxxxxxx vod stanoví xxxxxxx "x" xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vypouštěných odpadních xxx xxx posouzení xxxxxxx x xxxxxxxxx "x" xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x splaškové xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x příloze č. 4 tohoto xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vodohospodářský xxxxx xxxxxxxxx k požadavkům xxxxxxxx x příloze č. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx "x" xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx x povolení stanovených xxxxxx "x" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozborů xxxxxxxx xxxxxx odpadních, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 5 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx "x" xxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx dodržení xxxxxx vypouštěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx, který xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve svém Xxxxxxxx.5)
(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vypouštěných odpadních xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x době xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx vypouští xxxxxxxxx x městské odpadní xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5&xxxx;000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodohospodářským xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) xxxx d) xxxxxx, x xx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx posledních 12 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení; xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxx x xxxxx xxxxxxxx stanovit přiměřenou xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx bere xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx platná ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x nejde x xxxxxxx xxxxxxx x §6, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z ukazatelů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx znečištění dosaženo, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle povolení xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx xxxxx §7 xx považováno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx orgánem x xxxxxxxx hodnot xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodách xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, ve xxxxx xxxx být xx vypouštěných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodách xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx x zdrojů xxxxxxxxxx xxx 2&xxxx;000 ekvivalentních xxxxxxxx nejdéle xx 31. xxxxxxxx 2005.
§9
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxxxxx xxxxx č. 171/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění xxx.
2. Nařízení xxxxx x. 185/1996 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 171/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění vod.
§10
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999.
Xxxxxxxx xxxxx:
x x. XxXx. Špidla x. x.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a ministr xxxxx a sociálních xxxx
Ministr xxxxxxxxx prostředí:
XXXx. Xxxxxxx x. r.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 82/1999 Xx.
Ukazatele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx odpadních xxxxxx
A.
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx zdroje

XXXXXx

BSK5

NL

X-XX4+

Xxxxxx

PC

xxxxxxxxxx (XX)

xx/x

xx/x

xx/x

xx/x

xx/x

xx/x


x

m

x

x

p

x

x

x

x

x

p

x

xx 500*)

501 - 5 000

120

170

30

70

30

70

20

40

-

-

-

-

5&xxxx;001 - 25 000

100

150

25

50

25

50

15

30

25

40

-

-

25 001 - 100&xxxx;000

90

130

20

40

20

40

10

20

20

30

3

6

25&xxxx;001 - 100 00015(X)

30(X)

25(X)

40(Z)nad 100&xxxx;000

75

125

15

30

20

40

5

10

15

20

1,5

3

xxx 100 000

15(X)


30(X)


25(X)

40(X)


Xxxxxxxxxxx:

x

- xxxxxxxxx hodnota koncentrací xxx rozbory xxxxxxxx xxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx

x

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxx rozbory xxxxxxxx vzorků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

Nanorg

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (součet X-XX4++X-XX2-+X-XX3-)

EO

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 x XXX5 za 1 xxx

Z

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v odtoku x biologického stupně xxxxx xxx 12 xX. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx nižší xxx 12 xX, pokud x 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx byly xxxxxxx xx 2 měřeních xxxxxxxx teploty xxxxx xxx 12 xX.

*)

Xxxxxxxxx přípustného xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovených xxx velikost zdroje xxxxxxxxxx 501 - 5&xxxx;000 XX.


Xxxxxxx odtoků x biologických xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (ČSN 75&xxxx;6401) xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxxx nerozpuštěných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 100 xx/x.
B.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx
(xxxxxxxxx xxxxxxx "p" xxxxxxxxxxx xxx rozbory xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod)

1.1

Xxxxx x zpracování xxx x xxxxxxxx

(12.00; 13.00; 14.00)**)

1.1.1

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

(12.00)


pH

-


6 - 9


XX

mg/l


30


xxxx

xx/x


0,3


xxxxxx

Bq/l


0,5

1.1.2

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rud

(13.00)


xX


-

6 - 9


XX

xx/x


40


XXX

mg/l


3


xxxxxx

xx/x


5


xxxxx

xx/x


3


xxxxx

xx/x


0,5


xxx

xx/x


1


arzen

xx/x


0,5

1.1.3

Těžba x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(14.00)


XX

xx/x


40


XXX

xx/x


3

1.2

Xxxxx x xxxxxxxxxx uhlí

(10.00; 23.10)

1.2.1

Xxxxx uhlí a xxxxxxxxxx

(10.00)


xX

-


6 - 9


NL

xx/x


40


XXX

xx/x


0,01


xxxxxx

xx/x


3


xxxxxx

xx/x


1

1.2.2

Xxxxxxx zpracování xxxx

(23.10)


xX

-


6 - 9


XX

mg/l


40


XXXXXx

xx/x


200


X-XX4

xx/x


30


xxxxxx xxxxxxxxxx

mg/l


1


xxxxxxx kyanidy

mg/l


1


XXX

xx/x


0,01

1.3

Xxxxx xxxxxx

(27.00)

1.3.1

Xxxxxxxxx xxxxxx

(27.10; 27.20; 27.30; 27.51; 27.52)


xX

-


6 - 9


XX

mg/l


40


XXX

xx/x


3


Xx

xx/x


3


Xx

mg/l


1

1.3.2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(27.40; 27.53; 27.54)


xX

-


6 - 9


XX

mg/l


30


xxxxxx

xx/x


3


xxxxx xxxxxxx

xx/x


0,5


měď

xx/x


0,5


xxxx

xx/x


0,5


olovo

xx/x


0,5


rtuť

mg/l


0,1


xxxxx

mg/l


2


XXX

xx/x


3


XXX

mg/l


2

1.4

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(29.00)


x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx - XXXX

(28.51)


x) Xxxxxxx xxxxxx xxxx - XXX

(28.51)


x) Xxxxxxxxxx - X

(28.51)


x) Xxxxxxxx - X

(28.51)


x) Obrábění - X

(28.52)


x) Elektrotechnická xxxxxx - XX

(31.30; 31.62)


XXXX

XXX

X

X

X

XX


xX

-

6 - 9

6 - 9

6 - 9

6 - 9

6 - 9

6 - 9

XX

mg/l

30

30

30

50

50

20

XXXXXx

xx/x

300


xxxxxx

mg/l

2


xxxxxx

mg/l

2

2

2

2

2

2

xxxxx

xx/x

0,5

2

xxxxxx

xx/x


2

2

2xxxxxxx

xx/x

0,1


0,2

0,2


0,2

xxxxxx

xx/x

1


1
xxxxxxxxx

xx/x

1,0

0,5

0,5

0,5


0,5

xxxxxXX

xx/x

0,1

0,1

0,1

0,1


0,1

xxx

xx/x

0,8


0,5

0,5


0,5

xxxx

xx/x

0,8

0,5

xxxxxxxx

mg/l

1


11

xxxxx

xx/x

0,5


0,5

0,5


0,5

rtuť

xx/x

0,1

0,1

xxxxx

xx/x

0,1

0,1

xxxxxxx

xx/x

0,1

0,1

xxx

xx/x

2

2

xxxxx

xx/x

2


2

2


2

X-XX4+

xx/x

30

30

X-XX2-

mg/l

5

55


Xx

xx/x

3

3

3

3

3

3

xxxxxxxx

xx/x

2

20

sulfidy

mg/l

1

1

xxxxxxx kyanidy

xx/x

1

1
1

xxxxxxxxxx

xx/x

0,1

0,1
0,1

aktivní xxxxx

mg/l

1

1
1

NEL

xx/x

2

2

2

2

2

2

XXX

xx/x

2


2

2

2

2

1.5.1

Xxxxxxxx x elektrárny

(40.30; 40.10)


xX

-


6 - 10XX

mg/l


40XXX

xx/x


1RAS

xx/x


1&xxxx;500


1.5.2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(40.10)


pH

-


6 - 10XXX

xx/x


2&xxxx;000NL

mg/l


40


1.6

Chemický průmysl

1.6.1

Xxxxxxxxxx xxxx x petrochemie

(23.20)


NL

xx/x


50XXXXXx

xx/x


250XXX5

xx/x


50X-XX4+

xx/x


20X-XX4+

xx/x


40(X)XXX

xx/x


5XXX

xx/x


0,01


1.6.2

Distribuční xxxxxx ropných xxxxx

(63.12; 23.20)


XX

xx/x


50XXXXXx

mg/l


250XXX

xx/x


5XXX

xx/x


0,01


1.6.3

Xxxxxxxx xxxxxx

(24.70)

1.6.3.1

polyamidová x xxxxxxxxxxxx

(27.70 1)


XXXXXx

mg/l


200BSK5

xx/x


40


1.6.3.2

Viskózová vlákna

(24.70 2)


XXXXXx

mg/l


300XXX5

mg/l


60


1.6.4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(24.30)


XXXXXx

xx/x


200XXX5

xx/x


30


1.6.5

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(24.15)


N-NH4+

xx/x


30X-XX3-

xx/x


50Pc

mg/l


10xxxxxxxx

xx/x


2kadmium

xx/x


0,2RAS

xx/x


1&xxxx;500
xx/x*)


85


1.6.6

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(24.14)


XXXXXx

xx/x


500BSK5

xx/x


80XXX

xx/x


1 000


1.6.7

Xxxxxx xxxxxxxx

(21.11)

1.6.7.1

xxxxxxxxx

(21.11)


XXXXXx

xx/x


400
xx/x*)


70XXX5

xx/x


40
xx/x*)


20XX

mg/l


60


1.6.7.2

xxxxxxxxx

(21.11)


XXXXXx

mg/l


300
xx/x*)


60XXX5

xx/x


30
kg/t/*)


5XX

xx/x


40


1.6.7.3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(26.82)


CHSKCr

xx/x


250
xx/x*)


50BSK5

xx/x


40
xx/x*)


15XX

xx/x


50


1.6.7.4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vláken

(26.82)


CHSKCr

mg/l


500
xx/x*)


100XXX5

xx/x


50
kg/t*)


20XX

xx/x


60


1.6.8

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (emisní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx)

(24.12 0)


CHSKCr
X = 50%


XXX5
E = 80%


XX

xx/x*)


1&xxxx;250


1.6.9

Xxxxxx organických xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx)

(24.16 0)


XXXXXx
X = 65%


XXX5
E = 90%


XXX

xx/x*)


170


1.6.10

Amalgamová xxxxxxxxxxx (xxxxxx limity xxxxx nestanoveny)XXX

xx/x*)


100xxxx

kg/t*)


0,005


1.6.11

Kryolit (xxxxxx xxxxxx xxxxx nestanoveny)

(27.42)


RAS

xx/x*)


850


1.6.12

Sloučeniny xxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxx)


(24.13)


XXX

kg/t*)


150


1.6.13

Epichlorhydrin (xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx)

(24.14)


RAS

xx/x*)


1&xxxx;800CHSKCr

xx/x*)


60XXX

xx/x*)


0,5


1.6.14

Bělení xxxxxxx a sloučeninami xxxxxx

(21.11)


XXX

xx/x


2


1.6.15

Xxxxxx bezchlorové

(21.11)


AOX

mg/l


0,5


1.6.16

Xxxxxx xxxxxx

(21.12 0)


XXXXXx

xx/x


200XXX5

xx/x


40XX

mg/l


40XXX

xx/x


0,5


1.7

Xxxxxx xxxxx (emisní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx)

(24.42 1)


XXXXXx
X = 60 %


XXX5
E = 85 %


XXX

kg/t*)


350XXX

xx/x


0,5XXX

xx/x


0,01


1.8

Xxxxxxxxx xxxxxxx


1.8.1

Koželužny

(19.10 0)

1.8.1.1

Koželužny (xxxxxxxxxxxx)

(19.10 0)


XXXXXx

mg/l


500

X = 80 %


BSK5

mg/l


50chrom xxxxxxx

xx/x


1,5sulfidy

xx/x


2X-XX4+

xx/x


80X-XX4+

xx/x


150(X)Xxxxxx

xx/x


100Nanorg

xx/x


175(Z)NL

xx/x


40RAS

xx/x


5&xxxx;000


1.8.1.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

(19.10.0)


XXXXXx

xx/x


1&xxxx;000

E = 70 %


XXX5

xx/x


100xxxxxxx

mg/l


2X-XX4+

xx/x


100X-XX4+

xx/x


175(X)Xxxxxx

mg/l


120Xxxxxx

xx/x


200(X)XX

xx/x


40XXX

xx/x


5&xxxx;000


1.8.2

Xxxxxxxx průmysl

(17.00)


NL

mg/l


40XXXXXx

xx/x


300XXX5

mg/l


50NEL

xx/x


5RAS

xx/x


2 000


1.8.3

Xxxxxxx

(26.10)


CHSKCr

xx/x


150NL

mg/l


40fluoridy

xx/x


16xxxxx

xx/x


1,5xxxxx

xx/x


1xxxxxx

xx/x


5


1.8.4

Keramický průmysl

(26.20; 26.30)


XX

xx/x


40


1.8.5

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(20.00)


XXX

xx/x


30XXX

xx/x


0,01


1.9

Xxxxxxxxxxxxx průmysl


1.9.1

Xxxxxxxx

(15.50)


XX

xx/x


10CHSKCr

xx/x


160XXX5

xx/x


40XX

xx/x


50X-XX4+

xx/x


10X-XX4+

xx/x


18(X)Xxxxxx

xx/x


20Xxxxxx

xx/x


34(X)Xx

xx/x


5


1.9.2

Pivovary x sladovny

(15.96; 15.97)


XXXXXx

xx/x


130XXX5

xx/x


40XX

xx/x


40X-XX4+

xx/x


10X-XX4+

xx/x


18(X)Nanorg

xx/x


20Xxxxxx

xx/x


34(Z)Pc

xx/x


5


1.9.3

Xxxxxxxxxx xxxx

(15.10)


XX

xx/x


10XXXXXx

mg/l


200XXX5

mg/l


50XX

mg/l


80X-XX4+

xx/x


20X-XX4+

xx/x


36(X)Xxxxxx

mg/l


30Xxxxxx

mg/l


50(X)Xx

xx/x


10


1.9.4

Xxxxxxxxx

(85.20)


XX

xx/x


10XXXXXx

xx/x


200XXX5

mg/l


40XX

mg/l


40X-XX4+

mg/l


40X-XX4+

mg/l


75(X)Xxxxxx

mg/l


60Xxxxxx

xx/x


105(X)Xx

xx/x


10


1.9.5

Xxxxxxxx, drožďárny a xxxxxxxxx

(15.91; 15.92; 15.89 3; 15.62)


CHSKCr

mg/l


200BSK5

xx/x


50NL

xx/x


80X-XX4+

mg/l


20X-XX4+

mg/l


36(Z)Xxxxxx

mg/l


30Xxxxxx

mg/l


50(Z)Pc

xx/x


10


1.9.6

Cukrovary

(15.83)


CHSKCr

mg/l


160XXX5

mg/l


40XX

xx/x


80N-NH4+

mg/l


10X-XX4+

xx/x


20(X)Nanorg

mg/l


20Xxxxxx

xx/x


35(Z)Xx

xx/x


10


1.9.7

Xxxxxx tuků x xxxxx

(15.41; 15.42; 15.43)


XX

mg/l


10XXXXXx

mg/l


250XXX5

xx/x


50XX

mg/l


40


1.9.8

Xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

(15.30)


XXXXXx

mg/l


200XXX5

xx/x


50XX

xx/x


40X-XX4+

xx/x


20X-XX4+

xx/x


36(X)Xxxxxx

mg/l


30Xxxxxx

xx/x


50(X)Xx

xx/x


10


1.10

Xxxxxxxxxx xxxxxx


1.10.1

Xxxxx xxxxxxx

(01.24)


XXXXXx

xx/x


200XXX5

xx/x


50XX

xx/x


80N-NH4+

xx/x


20N-NH4+

xx/x


36(X)Nanorg

xx/x


30Xxxxxx

xx/x


50(X)Pc

xx/x


10


1.10.2

Xxxxx xxxxxx

(01.23)


XXXXXx

xx/x


500XXX5

xx/x


100XX

xx/x


140X-XX4+

xx/x


60X-XX4+

mg/l


400(X)Xxxxxx

mg/l


200Xxxxxx

xx/x


400(X)

Xxx neuvedená xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví rozsah xxxxxxxxx x jejich xxxxxx vodohospodářský orgán.
Xxxxxx xxxxxxx:

XXXXXx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dichromanovou xxxxxxx

XXX5

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pětidenní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX

xxxxxxxxxxx xxxxx

XX

xxxxxxxxxxxxxx látky

NEL

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látky

Xxxxxx

celkový anorganický xxxxx

RAS

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

AOX

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřené jako xxxxxx koncentrací 6 xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx, benzo(b)fluoranthen, xxxxx(x)xxxxxxxxxxx, benzo(a)pyren, xxxxx(xxx)xxxxxxx, xxxxxx(1,2,3-xx)xxxxx

N-NH4+

amoniakální xxxxx

N-NO3-

xxxxxxxxxxx xxxxx

N-NO2-

xxxxxxxxxx xxxxx

Xx

xxxxxxx xxxxxx

X

xxxxxxxx xxxxxxx x %

X

xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxx v xxxxxx x biologického xxxxxx xxxxx než 12 xX. (Xxxxxxx xxxx xx pro tento xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 12 xX, xxxxx x 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx zjištěny xxxxxxx xx 2 měřeních teploty nižší xxx 12 xX.)

*) xx/x

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na 1 xxxx výrobku

**)

xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx (příloha 1.X), odpovídají Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) vydané Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx x. 2 k nařízení xxxxx x. 82/1999 Xx.
Ukazatele vyjadřující xxxx xxxx x xxxx
1. Biologický xxxx xxx vyjádřený xxxxxxx saprobity xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxx-Xxxxx) menší xxx 2,2 x vodárenských xxxx a xxxxx xxx 3,2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod,6)
2. stav povrchových xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ryb pstruhovitých xx vodárenských tocích x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodách,
3. xxxx xxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxx x nádrží x slabě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx,
4. stav, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx patrné u xxx xxxxxxxxxxxx toků xx xxxxxx xx 20 cm, u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod xx 10 xx,
5. neporušená samočistící xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
6. xxxx povrchových xxx, při xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nežádoucích xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx-x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx duben až xxxxx menší xxx 50 μx/x) xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo pokrytí xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxx jinými látkami,
7. xxxx povrchových xxx, při xxxx xxxxxxxxx k porušování xxxxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx zářením,
8. xxxx povrchových vod, xxx němž xxxxxxxxx x xxxxxxxx škodlivého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx zúžení druhového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx nejvýše xxxxxxxxxxx xxxxxx dávky xxxx xxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x nařízení xxxxx č. 82/1999 Xx.
Ukazatele a xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx vod xxx 355xxxxxx průtoku, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vody x xxxx x xx xxxxxxx s odpadními xxxx xxxxxxxxxx vodami, xxxx hodnotu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 90 % (x xxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx1)

xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx vody

1.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

X2

xx/x

7

5

2.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX5

xx/x

4

8

3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

CHSKMn

mg/l

7

20

4.

Xxxxxxxx spotřeba xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXx

mg/l

20

50

5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX

xx/x

8

18

6.

Xxxxxxx, xxxxxx

X2-,X2X

mg/l

0,01

0,02

7.

Xxxxxx xxxx

pH


6 - 9

6 - 9

8.

Xxxxxxx

x

xX

20

26

9.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

RL105

xx/x

500

1000

10.

Rozpuštěné xxxxx xxxxxx

XX550

xx/x

380

820

11.

Xxxxxx xxxxxxx

Xx

xx/x

0,5

2,0

12.

Xxxxxx celkový

Xx

xx/x

0,1

0,5

13.

Xxxxx xxxxxxx

XX3

mg/l

0,05

0,5

14.

Xxxxxxxxxxx xxxxx

X-XX4+

xx/x

0,3

2,5

15.

Xxxxxxxxxx xxxxx

X-XX2-

mg/l

0,02

0,05

16.

Xxxxxxxxxxx xxxxx

X-XX3-

xx/x

3,4

11

17.

Xxxxxxxxx xxxxx

Norg

xx/x

1,5

3,0

18.

Fosfor xxxxxxx

Xx

xx/x

0,15

0,4

19.

Xxxxxxxx

Xx-

xx/x

150

350

20.

Sírany

XX42-

xx/x

200

300

21.

Vápník

Xx2+

xx/x

200

300

22.

Hořčík

Xx2+

xx/x

100

200

23.

Xxxxxxxx

X

mg/l

1,0

1,5

24.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

XX 1

xx/x

0,005

0,1

25.

Tenzidy xxxxxxxxx

XXX-X

xx/x

0,2

1,0

26.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xx/x

0,05

0,2

27.

Xxxxxxx xxxxxxx

XX-

mg/l

0,01

0,2

28.

Xxxxxxx xxxxx

Cl2

mg/l

0,005

0,05

29.

Xxx

B

mg/l

0,3

0,5

30.

Xxxx

Hg

xx/x

0,0005

0,001

31.

Xxxxxxx

Cd

xx/x

0,001

0,005

32.

Xxxxx

Xx

mg/l

0,05

0,1

33.

Xxxxx

Xx

mg/l

0,05

0,1

34.

Xxx

Xx

xx/x

0,05

0,1

35.

Xxxxx xxxxxxx

Xx

xx/x

0,05

0,3

36.

Xxxxx (XX)

XxXX

xx/x

0,02

0,05

37.

Kobalt

Xx

mg/l

0,05

0,1

38.

Xxxx

Xx

xx/x

0,025

0,15

39.

Xxxxx

Xx

mg/l

0,02

0,2

40.

Xxxxxx

Xx

xx/x

1,5

5,0

41.

Molybden

Xx

xx/x

0,05

0,2

42.

Xxxxx

X

mg/l

0,02

0,1

43.

Stříbro

Xx

xx/x

0,01

0,05

44.

Xxxxx

Xx

xx/x

0,01

0,05

45.

Baryum

Xx

xx/x

0,7

1,0

46.

Beryllium

Xx

xx/x

0,0002

0,001

47.

Xxxxxxx xxxxxxxx aktivita xxxx

xx

Bq/l

0,2

0,5

48.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

xx

Xx/x

1,0

2,0

49.

Celková xxxxxxxx aktivita xxxx xx odečtení 40X

xx - 40X

Bq/l

0,5

1,0

50.

Radium

226Xx

Xx/x

0,1

0,3

51.

Uran

X

mg/l

0,05

0,1

52.

Xxxxxxx

3X

Xx/x

700

5&xxxx;000

53.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

KOLI

KTJ/100ml2)

2&xxxx;000

20&xxxx;000

54.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX

XXX/100xx

400

4&xxxx;000

55.

Xxxxxxxxxx

XXX

KTJ/100ml

200

2&xxxx;000

56.

Xxxxxx

XX

xx/x

10

50

57.

Xxxxxxxxxxx

XX

xx/x

3

10

58.

Xxxxxxxxxxxxxx

XXX3)

mg/l

0,3

1

59.

Polychlorované xxxxxxxx

XXX4)

mg/l

0,01

0,01

60.

Xxxxxxxxxxxx aromatické xxxxxxxxxx

XXX5)

xx/x

0,2

0,5

61.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vázané halogeny

XXX

mg/l

25

50

62.

Benzo(a)pyren

XXX

xx/x

0,01

0,05

63.

Xxxxxxxxxx


mg/l

0,04

0,1

64.

Xxxxxx (xxxx)


xx/x

10

50

65.

Xxxxxx


xx/x

10

50

66.

Xxxxxxxx


xx/x

1

10

67.

Xxxxxxxxxxxxxxxx


xx/x

0,5

1

68.

Xxxxxxxxxxxxxx


xx/x

0,5

1

69.

1,2-xxxxxxxxxxxx


mg/l

3

10

70.

1,1,2-xxxxxxxxxxxxx


mg/l

0,3

1

71.

1,1,2,2-xxxxxxxxxxxxxxx


xx/x

3

10

72.

x-XXX (xxxxxx)

X-XXX

xx/x

0,01

0,05

73.

Hexachlorbenzen

g-HCB

xx/x

0,001

0,05

74.

Xxxxxxxxxxx


xx/x

1

10

75.

1,2-cis-dichlorethen


xx/x

0,5

1

76.

1,2,4-xxxxxxxxxxxxxx


xx/x

0,1

0,5

77.

2-xxxxxxxxxxxxxx


xx/x

0,1

0,1

78.

2,4-xxxxxxxxxxxx


xx/x

0,1

0,1

79.

2,4,6-xxxxxxxxxxxxx


xx/x

0,1

0,1

80.

Petachlorfenol

XXX

xx/x

0,1

1
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 82/1999 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx x splaškových xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxx xxxxxx (XX)

Počet xxxxxx

xx 500

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx a),*)

501 - 5&xxxx;000

4 xxxxxx xxxxx a)

5&xxxx;001 - 25 000

6 xxxxxx xxxxx b)

25 001 - 100&xxxx;000

12 xxxxxx xxxxx c)

xxx 100&xxxx;000

24 vzorků xxxxx c)
Poznámka:
Xxxxxx vod xxxxxxxxxx xxx xxxxx požadavků xxxx přílohy xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx xxxxx č. 82/1999 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx "x" x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

4 - 7

1

8 - 16

2

17 - 28

3

29 - 40

4

41 - 53

5

54 - 67

6

68 - 81

7

82 - 95

8

96 - 110

9

111 - 125

10

126 - 140

11

141 - 155

12

156 - 171

13

172 - 187

14

188 - 203

15

204 - 219

16

220 - 235

17

236 - 251

18

252 - 268

19

269 - 284

20

285 - 300

21

301 - 317

22

318 - 334

23

335 - 350

24

351 - 365

25

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 82/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.6.1999.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.
Právní xxxxxxx x. 82/99 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 61/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2003.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 130/1974 Xx., x xxxxxx xxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 23/1992 Xx.
3) §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 18/1997 Xx., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů.
4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 58/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx povrchových, vyhláška č. 47/1999 Sb., xxxxxx se xxxxxxx zákon č. 58/1998 Sb., x poplatcích xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
5) §5 xxxxxx x. 58/1998 Xx.
6) Xxxxxxxx č. 28/1975 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxx toky x xxxxxx povodí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Poznámky k xxxxxxx x. 3
1) Xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx č. 28/1975 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
2) XXX - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxxxxxxxx = 1,2-xxxxxxxxxxxxx a 1,4-xxxxxxxxxxxxx.
4) Koncentrace xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů xxxxxxxxx xxxx součet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx PCB 28, 52, 101, 138, 153 x 180 (číslování podle Xxxxxxxxxxxxxx).
5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součet koncentrací 6 sloučenin: xxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxx, benzo(a)pyren, xxxxx(xxx)xxxxxxx, ideno(1,2,3-cd)pyren.
Xxxxxxxx x xxxxxxx x. 4
x) Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzorky xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 15 xxxxx. Čas xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx nejlépe xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovaného xxxxxxxx. Xxxxx je zákonem č. 58/1998 Sb., x poplatcích xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx č. 47/1999 Sb. xxxxxxxx xxxx xxx vzorku, použije xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
x) Xxxxx xx o 24xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxxx.
x) Xxxxx xx x 24hodinové xxxxxx vzorky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxxx vzorků xxxxxxxx xxxxxxxx vody x xxxxxxxxx 2 hodin.
Xxxxxxxxx směsných vzorků xxxx xxx rovnoměrně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx neměly xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx situací, například xxx xxxxxxx xxxxxxx.
*) Xxxxxxxxx xxxxx odběrů xxxx x velikosti zdroje 501 - 5 000 XX.