Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2002.


Vyhláška o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
431/2001 Sb.
Vodní bilance §1
Hydrologická bilance
Základní ustanovení §2
Obsah a způsob sestavení hydrologické bilance množství vody §3
Obsah a způsob sestavení hydrologické bilance jakosti vody §4
Vodohospodářská bilance
Základní ustanovení §5
Obsah a způsob hodnocení množství povrchových vod §6
Obsah a způsob hodnocení jakosti povrchových vod §7
Obsah a způsob hodnocení množství podzemních vod §8
Obsah a způsob hodnocení jakosti podzemních vod §9
Rozsah a způsob ohlašování údajů pro vodní bilanci
Rozsah ohlašovaných údajů §10
Způsob ohlašování údajů §11 §12
Příloha č. 1 - Odběr podzemní vody
Příloha č. 2 - Odběr povrchové vody
Příloha č. 3 - Vypouštěné vody
Příloha č. 4 - Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
Příloha č. 5 - Minimální požadovaná četnost laboratorního měření jakosti odebíraných vod
431
VYHLÁŠKA
Xxxxxxxxxxxx zemědělství
xx xxx 3. xxxxxxxx 2001
x obsahu xxxxx bilance, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x údajích xxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 x ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx):
Xxxxx bilance
(X §22 odst. 1 xxxxxxx zákona)
§1
(1) Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a x xxxxxxxxxxxxxxxxx rajonech xxxxxxxxxx xxx xxx oblasti xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx výstupy, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů, xxxxx x orgánů xxxxxx správy xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vypouštěných do xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro souhrnné xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona.
(2) Souhrnnou xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxxxxxxx X.X. Xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx sestavuje xxxxxxxxxx do 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.
Hydrologická xxxxxxx
§2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx hydrologické xxxxxxx xx porovnání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostorové x časové rozdělení xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx bilanci sestavuje xxxxxxxxxx Xxxxx hydrometeorologický xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bilance xxxx xxxxxxxxx pro sestavení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx předají Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, akumulacích xxxx a údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bilance, správcům xxxxxx xx 30. xxxxx následujícího kalendářního xxxx.
(6) Český xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx vodohospodářskému X. X. Masaryka xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x hydrologické xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§3
Xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vody
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podzemní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx s vyhodnocením xxxx xxxxxxx zásob x povodí, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx, podzemními x xxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výpar (xxxxxxxxx) x xxxxx xxxx x povodí (povrchový, xxxxxxxx x umělé xxxxxxx).
(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x dostupné xxxxxx vody x xxxx, xxxxxx podzemní xxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx akumulované xxxxxxx xxxx.
(4) Podklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) výsledky xxxxxxxxxx xx xxxxxx monitorovací xxxx xxxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústavem

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx stanic včetně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vodní hodnoty xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxx zásob v xxxxxx,

2. teplot xxxxxxx x xxxxxxx meteorologických xxxxxxx (např. xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x pozorování x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx vody xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx podzemních xxx,

5. xxxxxxxxxx pramenů x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx x odběrech xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x vod, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x údaje x vzdouvání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx;
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 4 xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx množství xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průtoků xxxx xx vodních xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vod vybranými xxxxxx vody. Každý xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vývoj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx množství xxxx.
(6) Výstupy hydrologické xxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) celkovém xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pokrývce,
e) změnách xxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx tocích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§4
Xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jakost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x podzemních xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.2)
(2) Podklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx,
x) xxxxxxx vody xx vodních xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vod x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x síti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Hydrologická xxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx třetí xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jakosti xxxx.
(4) Výstupy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
a) sestavu xxxxxxxxx xxxxxxx vody xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odnosu xxxxxxxxx látek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx mapu jakosti xxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxx prostředí,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx vodohospodářské xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxx přírodních xxxxxxxx x přírodních xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vod x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x výhledových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kapacitou xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx vody. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotí dopady xxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x čase.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) ohlašované xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod,
x) xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx podzemních xxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušní xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahují
x) xxxxxxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx správců xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx (vložené xxxxxxx xx vodních xxxxxx),
x) xxxxx získané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 4 vodního xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx.
(5) Xxxxxxx povodí si xxxxxxx v případě xxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povodí.
(6) Xxxxxxxxxxxxxxx bilance xx xxxxxxxxx každoročně xxx jednotlivé oblasti xxxxxx.
(7) Správci xxxxxx xxxxxxx Výzkumnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx X. X. Masaryka xxxxxxxx xxxxxxxx x výstupy x vodohospodářské bilance xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx souhrnné xxxxx xxxxxxx pro hlavní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§6
Obsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
(1) Xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx povodí x xxxxxxxx porovnání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx povrchových xxx xxxxx xxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx profily xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx napjatého xxxx pasivního bilančního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x obsahuje xxxx přehled
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx x porovnává
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vody xxxxx xxxxxxxx povolení xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx podle předchozích xxxxxxxx
x přirozenými xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx simulovaným xxxxxxxxxxxx x vodou xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx období.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ovlivněnými xxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodařením x xxxxx ve xxxxxxx nádržích x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) vybrané profily xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxx xx hraničních xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení množství xxxxxxxxxxx vod.
§7
Obsah x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
(1) Hodnocení jakosti xxxxxxxxxxx vod se xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx povrchových xxx. Hodnocení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x hodnotami xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Pro xxxxxxxxx xx využívají xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx časový xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.3)
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečné (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx sítě xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxx, údaje x xxxxxxxx vypouštění xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xx statistická x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (minimálně xxxxxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxx rozšířené xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povodí x dále x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx v dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxxx variantně x vymezením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx bilančního hodnocení xxxxxxx povrchových vod xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx chemického x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
§8
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
(1) Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x odběrech xxxxxxxxxx vod za xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx všech hydrogeologických xxxxxxxx x xxxxxxx x zdrojích (xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odtoku) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě porovnání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podzemních vod x hodnotou xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podzemních xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vod x dlouhodobými xxxxxxxxxx x minimálními xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx let.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx podzemních xxx xx xxx xxxxxxxxx minulého xxxxxxxxxxxx xxxx zpracováváno xx xxxxx hydrogeologických xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pouze ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rajonech. Xxxxxx významných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vod.
§9
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
(1) Hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx hydrologické xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vypočtených z xxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vod.
Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxx vodní xxxxxxx
(X §22 odst. 2 xxxxxxx xxxxxx)
§10
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xx, kteří využívají xxxxxxxx léčivé xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx, které jsou xxxxxxxxxxx nerosty, a xxxx ti, xxxxx xxxxxxxxxx xx vod xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v kalendářním xxxx 6&xxxx;000 x3 xxxx 500 m3 x kalendářním měsíci, xxxx xx, xxxxxxx xxxxxxxx objem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přesahuje 1&xxxx;000&xxxx;000 x3, (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x četnosti uvedené x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx uvedeny x přílohách č. 14 x této xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxx xxxxxxx odebíraných povrchových x podzemních xxx, xxxxxxxxxx léčivých xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxxxx údajů xxx xxxxx bilanci xxxxxxx povinný subjekt xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx minulý xxxxxxxxxx xxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxx xxxxxx nebo zdroje xxxxxxxxxx minerálních xxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v příloze č. 1, popřípadě x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tiskopis xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx povinný xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx bilanci xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx je xxxxxx x přílohách č. 14 k xxxx xxxxxxxx.
(4) Povinný xxxxxxx zašle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx správci povodí xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X ohlášení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů, xx xxxxx xx povinný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx vodní bilanci x xxxxxxxx podobě xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjektu.
§12
Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2002.
Ministr:
Xxx. Fencl x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 431/2001 Xx.
Xxxxx podzemní xxxx
XXX XXXX
Xxxxx podzemní xxxx
xxxxx xxxxxx:

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxx ekonomické činnosti:
Trvalý xxxxx - xxxxx xxxxxxxxx subjektu
Trvalý xxxxx - sídlo provozovatele:
 
IČ:
IČ:
OKEČ:
OKEČ:
01
Identifikační xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

02
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

03
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

04
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

05
Xxxxx / Xxxx / Xxxxxxxxxxx xxxxx

06
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxx

07
Xxxxxx zachycení xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxx

xxxxx
xxxx zářez
(vrt)

08
Způsob xxxxxx xxxx
xxx úpravy
dezinfekce
jiná

09
Způsob stanovení xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
10
Xxxxx / Xxx / Xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení x x/x

11
Xxxxxxxxxx x povolení x odběru xxxxxxxx xxxx

xxxxx:

xxx:

xxx č.j.:

platnost do:

v xxxxxxxx:________________ x/x

_______________

xxx. x/x

________________xxx.x3/xxx

_______________

xxx. x3/xxx

xxx xxxx:

12
Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx:
xxx:

xxx xx.:

13
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxx / Xx

14
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxx / Xx

15
X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx mapy k xxxxxxxxxx místa odběru
Ano / Xx

Xxxxxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx:
Xxxxxxx a xxxxxx:
Xxx:

x-xxxx:

Xxxxxxxxxxxxx číslo

odběru xxxxxxxxxx xxx
XXXXX XXXXXXXX XXXX ( v xxx. x3/xxxxx - zaokrouhleno xx jedno xxxxxxxxx xxxxx )
 
rok**)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
výhled 5 xxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXX XXXXX XXXXXX ( zaokrouhleno xx xxxx hodiny )
 
rok**)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAKOST XXXXXXXXX XXXXXXXX VODY ( v mg/l )
&xxxx;
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
XXXXXx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
20
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
21
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX ODEBRANÉ XXXX ( x xxx. x3 x celkového xxxxxxxx )
 
pro xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
XXX
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx
(xxx. xxxxxxxx)
xxxxxx
XXX
&xxxx;
22
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX XXXX ( v xxx. x3 z celkového xxxxxxxx )
23
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx uživateli, xxx xxxxxxxx vody xxx úpravě a xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;

**) xxxxxx správce xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX XXXXXXXX XXXX x xxxxxxx č. 1
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx podzemní xxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx tiskopis xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx x prvních šesti xxxxxxx tabulky na xxxxx xxxxxx tiskopisu, xxxx xxxxxx.
Xxxxx strana xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxx xxxxxx: xxxx xxxxx odběru, včetně xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx vody, xx. xxxxx provozovatele + xxxxx odběru (xxxx. 1. XXX Xxxxxxxx), xxxxxxx název xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zkratek;
- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxx. studna X1, X2, S5, X6, xxx VD1, vrt+zářez;
- xxxx ekonomické činnosti: xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx klasifikace ekonomických xxxxxxxx (OKEČ) Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx XXX);
- Trvalý xxxxx-xxxxx xxxxxxxxx subjektu: úplná xxxxxx xxxxxxxxx subjektu;
- Xxxxxx xxxxx-xxxxx xxxxxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmocněného xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxxx);
- XX (xxxxxxxxxxxxx xxxxx): xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- XXXX (druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx): xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxx Odvětvové klasifikace xxxxxxxxxxxx činností ČSÚ;
- XX (xxxxxxxxxxxxx xxxxx): xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx;
- XXXX (xxxx ekonomické xxxxxxxx): xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle Odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX;
Xxxxxxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxx na xxxxx straně xxxxxxxxx:
01 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx odběru: xxxxxxxxx příslušný správce xxxxxx;
02 Xxxxx maticové xxxxx úseku xxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx podle Strukturálního xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx toků;
Číslo polohy xx xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxxxx polohy místa xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx;
03 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxx vodohospodářské xxxx x měř. 1:50000);
04 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podzemní xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX ČSR);
05 Xxxxx / Xxxx / Xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podzemní xxxx;
06 Původ xxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxxx převažující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody x xxxxxxx xxxx;
07 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx: zaškrtnout xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
08 Způsob xxxxxx xxxx: zaškrtnout xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody;
09 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovení skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx;
10 Xxxxx / Xxx / Xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení: uvede xx xxxxx x xxx jímacích zařízení (xxxx. 4 xxxxxx, 1 xxx) x xxxxxxx kapacita xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. 3,5 x/x);
11 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx: xxxxx x posledního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxx s xxxxxx
xxxxx: zkratka xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu;
pod x. x.: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
xxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx xx: xxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x xxxxxxxx: povolené xxxxxxx xxxxxxxx odebrané xxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);
xxx xxxx: xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v rozhodnutí;
U xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x platného xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx vydaného Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon);
12 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vodního xxxxxx: xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
xxx x.x.: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
xxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx;
13 Xxxxxx x přiložení xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k odběru xxxxxxxx vody: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxx vody, xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxx zdroje vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 164/2001 Sb., (xxxxxxxx xxxxx);
14 Žádáme x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdroje: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx;
15 X příloze se xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxxx vody. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1:50000 se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxxx vody. Xxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxx podzemní xxxx, xxxxx provozovatel spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správci povodí.
Vyřizuje:
- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxx:
- xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pracovníka;
e-mail:
e-mailová xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxxx:
xxxxx vyplnění xxxxxxxxx;

Xxxxxxx x podpis: xxxxxxx povinného subjektu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx odpovědného xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx strana xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx ji xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx za předchozí xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx číslo odběru xxx xxxxx strana xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce povodí;
16 Xxxxx podzemní xxxx: xxxxxxxx odebrané podzemní xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx), hodnoty xxxxxxx v xxxxxxxx x3, xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx číslo;
17 Xxxxx xxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx (plán xxx xxxxxx rok), hodnoty xxxxxxx v xxxxxxxx x3, xxxxxxxxxxxx na xxxxx desetinné místo;
18 Xxxxx podzemní xxxx: xxxxxxxx odebrané xxxxxxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x3, xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx;
19 Počet xxxxx xxxxxx: počet xxxxx x xxxxxxxxxxxx měsících x xxxxxxx xxxxxx xx předchozí xxx, xxxxxxx vyplnit xxxxxxxxxxxx xx celé hodiny;
20 - 21 Jakost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody a xxxxxxxx xxxxxxx jakosti x jednotkách xx/x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx byly xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx sloupců.
Zkratky v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů (xx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisu):
chloridy
ČSN ISO 9297 (75&xxxx;7420), XXX 830520-11
xxxxxx
XXX XX XXX 10304-1 (75&xxxx;7391)

XXX XXX 9280 (75&xxxx;7476)
xxxxxx ionty
ČSN XXX 7150-1,2 (75&xxxx;7451)

XXX XX XXX 11732 (75&xxxx;7454)

XXX XXX 5664 (75&xxxx;7449)
xxxxxxxxx
XXX ISO 7890-1,2,3 (75&xxxx;7453)
XXXXXx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX XX ISO 8467 (75&xxxx;7519)
xxx
XXX ISO 8288 (75&xxxx;7382)

XXX 830520-44
xxxxxxx
XXX XXX 8288 (75 7382)

ČSN XX XXX 5961 (75&xxxx;7418)
xxxxx
XXX 830520-43

ČSN XXX 8288 (75&xxxx;7382)
xX
XXX ISO 10523;
22 Xxxxxxx odebrané xxxx: množství xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x3 z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 16 (xxxxxxx vyplnit xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx PLZ xxxxxxx "xxxxxxxx léčivé xxxxxx", zkratka XXX xxxxxxx "zdroje přírodních xxxxxxxxxxx vod";
23 Xxxxxxx xxxx: množství xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rok konečnému xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), a xx xxx xxxxxxxx xxxx při úpravě x xxxx ztrát x rozvodech (hodnoty xxxxxxx x tisících x3, xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx místo).

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 431/2001 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
XXX XXXX
Xxxxx povrchové xxxx -
xxxxx odběru:

místo xxxxxx:

xxxx xxxxxxxxxx činnosti:
Trvalý xxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx pobyt - xxxxx provozovatele:

IČ:
IČ:
OKEČ:
OKEČ:
1
Identifikační xxxxx odběru povrchové xxxx

02
Xxxxx xxxxxxxx číslo xxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

03
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

04
Xxxxx vodního xxxx

05
Xxxxx xxxxxxxx

06
Xxxx

Xxxx
Xxxxx
Xxxxx
07
Xxxxx/Xxxx/Xxxxxxxxxxx xxxxx

08
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
09
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v x. x.x. (Balt xx xxxxxxxxx)

10
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vody

vydal:

dne:

platnost xx:

xxx x.x.:

x množství:_______________ l/s

____________________max. x/x

_________xxx.x3/xxx

____________________xxx. m3/rok

pro xxxx:

11
Xxxxxxxxxx x stanovení ochranného xxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx:

xxx:

xxx x.x.:

12
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odběru xxxxxxxxx xxxx
Xxx/Xx
13
Xxxxxx x xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vodního xxxxxx
Xxx/Xx
14
X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxx/Xx
Xxxxxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx:
Xxxxxxx x podpis:
Fax:

e-mail:

Část X x xxxxxxxxx Odběr xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx vod
ODBĚR POVRCHOVÉ XXXX ( x xxx. x3/xxxxx - xxxxxxxxxxxx na jedno xxxxxxxxx xxxxx )
&xxxx;
xxx**)
X
XX
XXX
XX
X
XX
XXX
XXXX
XX
X
XX
XXX
xxxxxx
15
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
16
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
17
xxxxxx 5 let
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POČET HODIN XXXXXX ( zaokrouhleno xx xxxx hodiny )
&xxxx;
xxx**)
X
XX
XXX
XX
X
XX
XXX
XXXX
XX
X
XX
XXX
xxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX ODEBRANÉ VODY ( v xxx. x3 z xxxxxxxxx xxxxxxxx )
 
pro xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx
(xxx. xxxxxxxx)
xxxxxx
&xxxx;
19
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX XXXX ( v xxx. x3 z xxxxxxxxx xxxxxxxx )
20
xxxxxxxx xxxx xxxxxx konečnému uživateli, xxx xxxxxxxx vody xxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
**) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx X x xxxxxxxxx Odběr xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
&xxxx;
Xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xX
xxxxxxxxxxxx
XXX5
XXXXXx
X-XX4+
X-XX3-
Xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxx
°X
-
xX/x
xx/x
xx/x
xx/x
xx/x
xx/x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
21
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
22
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
23
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
24
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
25
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
26
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
27
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
28
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
29
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
30
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
31
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
32
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
33
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
34
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
35
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
36
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
37
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
38
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
39
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
40
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
41
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
42
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
43
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
44
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x tiskopisu XXXXX POVRCHOVÉ XXXX x xxxxxxx x. 2
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx povrchové xxxx. Xxxxxxxxx xx vyplňuje xxxxx tiskopis xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx-xx xx x odběr xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx, uváděné x prvních šesti xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxx tiskopisu:
- xxxxx odběru: celý xxxxx odběru, xxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx vody, xx. xxxxx xxxxxxxxxxxxx + xxxxx xxxxxx (xxxx. XXX Xxxxxxx Vlašim XX); názvy xxxxxxxxxxx xx neznámých xxxxxxx;
- xxxxx xxxxxx: např. xxxxx x xxxxxxx xxxx, z xxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx;
- druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx xxxxx Odvětvové klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (OKEČ) Xxxxxxx statistického úřadu (xxxx XXX);
- Trvalý xxxxx-xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Xxxxxx xxxxx-xxxxx xxxxxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen xxxxxxxxxxxx);
- XX (xxxxxxxxxxxxx xxxxx): identifikační číslo xxxxxxxxx subjektu;
- XXXX (xxxx ekonomické xxxxxxxx): xxxxxxx xxx druhu xxxxxxxxxx činnosti povinného xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx XXX;
- XX (xxxxxxxxxxxxx xxxxx): xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx;
- XXXX (druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx): xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx klasifikace ekonomických xxxxxxxx XXX;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx straně xxxxxxxxx:
01 Identifikační číslo xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povodí;
02 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx: identifikátor polohy xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx modelu povodí x xxxxxxx xxxx;
Xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxxxx polohy xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povodí x xxxxxxx toků;
03 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pořadí: xxxxx dílčího xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx odběr xxxxxxxxx xxxx (xxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxx vodohospodářské xxxx x měř. 1:50000);
04 Název xxxxxxx xxxx: xxxxx vodního xxxx, xx kterém xx umístěn xxxxx xxxxxxxxx xxxx;
05 Xxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je umístěn xxxxx xxxxxxxxx xxxx;
06 Xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
07 Xxxxx / Xxxx / Xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxxx, xxxxx obce a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx povrchové xxxx;
08 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odebraného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx roce;
09 Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x n.m.: xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx mořem, xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx;
10 Xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx: xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
xxx č. j.: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
xxx: xxxxx vydání xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx xx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x množství: xxxxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxx povrchové vody (x předepsaných jednotkách);
pro xxxx: xxxx využití xxxx, uvedený x xxxxxxxxxx;
11 Rozhodnutí x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxx zdroje: xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx: zkratka xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu;
pod x.x.: číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx;
xxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
12 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx požaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x odběru povrchové xxxx;
13 Xxxxxx x xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranného xxxxx vodního zdroje: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx;
14 X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx místa xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxxxx vody. Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx povinných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx) předá xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1:50000 xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx místa (xxxx) xxxxxx xxxxxxxxx vody. Xxxx xxxx, x xxxxxxx zakresleným xxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zašle xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx:
- xxxxx odpovědného xxxxxxxxxx;
Xxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka;
Fax:
- číslo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x-xxxx:
x-xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx: razítko xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx X k xxxxxxxxx Xxxxx povrchové vody
Tato xxxxxx xxxx předem xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx vyplní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxx první xxxxxx xxxxxxxxx - přiřazuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
15 Xxxxx xxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx odebrané povrchové xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx uvedený xxx (skutečnost za xxxxxxxxx rok), xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x3, xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
16 Xxxxx xxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx odebrané xxxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx uvedený xxx (xxxx xxx xxxxxx xxx), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místo;
17 Xxxxx xxxxxxxxx vody: xxxxxxxx xxxxxxxx povrchové xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx (pětiletý xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx m3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
18 Počet xxxxx xxxxxx: xxxxx hodin x jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxxx součet xx předchozí xxx, xxxxxxx vyplnit zaokrouhlené xx xxxx hodiny;
19 Xxxxxxx odebrané xxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tisících x3 x celkového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 15 (xxxxxxx vyplnit xxxxxxxxxxxx xx xxxxx desetinné xxxxx);
20 Xxxxxxx xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx vody, xxxxxx za minulý xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx a xxxx ztrát x xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx m3, xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx místo).
Třetí xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx X x xxxxxxxxx Odběr xxxxxxxxx xxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx vyplní xxxxxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx viz první xxxxxx tiskopisu - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
21 - 44 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro ukazatele x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v záhlaví xxxxxxx, xxxxxxx vyplnit xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, minimálně x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sloupců.
Zkratky x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
xxxxxxx xxxx
XXX 75&xxxx;7342
xX
xxxxxx xxxx

XXX ISO 10523 (75&xxxx;7365)
xxxxxxxxxxxx
XXX EN 27888
XXX5
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX XX 1899 (75&xxxx;7517)
XXXXXx
xxxxxxxx xxxxxxxx kyslíku xxxxxxxxxxx

XXX 830530-29
N-NH4-
amoniakální xxxxx

XXX XXX 7150-1,2 (75&xxxx;7451)

XXX XXX 5664 (75 7449)

ČSN XXX 6778 (75 7450)
N-NO3-
dusičnanový xxxxx

XXX ISO 7890-1,2,3 (75&xxxx;7453)
Xxxxx
xxxxxxx fosfor

ČSN XX 1189 (75&xxxx;7465)

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 431/2001 Sb.
Vypouštěné xxxx
XXX XXXX
Xxxxxxxxxx xxxx -
xxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxx xxxxxxxxxx:

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx pobyt - xxxxx xxxxxxxxx subjektu
Trvalý xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxxx:

XX:
XX:
XXXX:
XXXX:
01
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx vypouštění xxxx

02
Xxxxx maticové číslo xxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xx úseku xxxx

03
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

04
Xxxxx xxxxxxx xxxx

05
Xxxxx xxxxxxxx

06
Xxxx

Xxxx
Xxxxx
Xxxxx
07
Xxxxx/Xxxx/Xxxxxxxxxxx území

08
Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
09
Xxxxxx stanovení hodnot xxxxxxx vypouštěných xxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
10
Xxx xxxxxxx / Počet xxxxxxx
X

X2

X8

X24

X24x
&xxxx;
11
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
Xxx/Xx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
Xxx/Xx
12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxxxx xxxxxx)

13
Xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxx vod

 
vydal:

dne:

 
pod x.x.:

xxxxxxxx xx:

&xxxx;
x xxxxxxxx:
x xxxxxxx:

&xxxx;
_________________xxx. x/x
XXX5 hodnota "x" "x"
XXXXXx xxxxxxx "x" "x"
&xxxx;
_________________xxx.x3/xxx
_________xx/x
_________
___________
xx/x
&xxxx;
_________________xxx.x3/xxx
_________x/xxx
_________
___________
x/xxx
14
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí k xxxxxxxxxx xxx
Xxx/Xx
15
X xxxxxxx xx xxxxxxx kopie xxxx x zakreslení xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxx/Xx
Xxxxxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx:
Xxxxxxx x xxxxxx:
Xxx:

x-xxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx xxx
XXXXXXXXXX MNOŽSTVÍ VOD (xxx. m3/měsíc - xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx;
xxx **)
X
XX
XXX
XX
X
XX
XXX
XXXX
XX
X
XX
XXX
xxxxxx
16
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
17
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
18
xxxxxx 5 let
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POČET HODIN XXXXXXXXXX (zaokrouhleno xx xxxx xxxxxx)
&xxxx;
xxx **)
X
XX
XXX
XX
X
XX
XXX
XXXX
XX
X
XX
XXX
xxxxxx
19
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (v xx.x-1 xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx místo)
 
rok **)
XXX5
XXXXXx
XX
XXX
X-XX4+
Xxxxxx
Xxxxx
20
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
21
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
22
xxxxxx 5 xxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (x mg.l-1 zaokrouhleno xx xxxxx desetinné xxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
XXX5
XXXXXx
XX
XXX
X-XX4+
Xxxxxx
Xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXX5
XXXXXx
XX
XXX
X-XX4+
Xxxxxx
Xxxxx
&xxxx;
XXXXXXXXXX ÚDAJE
 
 
 
 
 
 
 
23
Vypouštěné xxxxxxxxxx x&xxxx;x/xxx dle vzorce
 
 
 
 
 
 
 
 
(prům. xx/x x xxx. x3/xxx) / 1000
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
24
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v t/rok xxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
(xxxx. xx/x x xxx. x3/xxx) / 1000
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
25
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxx kanalizace
jednotná
oddílná
jiná
Druh xxxxxxxxxxxx xxx (xxx. m3 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxx vody
chladící xxxx
xxxxxxx bez
kanalizace xxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
&xxxx;
x xxxxxxxxxx
x cirkulačního
chladících
veřejnou
vody
 
 
 
chlazení
chlazení
vod
potřebu
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
Původ xxxxxxxxxxxx xxx (x tis. x3 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx
&xxxx;
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
&xxxx;
27
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

**) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXXXXXXX XXXX v xxxxxxx x. 3
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatně pro xxxxx výpustný xxxxxx. Xxxxxxxxx xx vyplňuje xxxxx xxxxxxxx pro xxxx výpustných xxxxxxx x případě, xxxx-xx xxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxx x prvních xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx první xxxxxx xxxxxxxxx, stejné. Odlehčovací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí xx považují xx xxxxxxxx objekt xxx x xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x nich xxxx i v xxxxxx bez xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx upřesnění xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx. xxxxx provozovatele + xxxxx místa vypouštění (xxxx. VHS Benešov Xxxxxxx XXX), xxxxx xxxxxxxxxxx xx neznámých xxxxxxx;
- xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx, xxxx. XXX, 2 x xxxxx výpust, xxxxxxxx xxxx ;
- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx xxxxx Odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností (XXXX) Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx XXX);
- Xxxxxx xxxxx-xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Xxxxxx xxxxx-xxxxx xxxxxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx xxxxxxxxxxxx);
- XX (xxxxxxxxxxxxx xxxxx): xxxxxxxxxxxxx xxxxx povinného subjektu;
- XXXX (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx): xxxxxxx kód xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx klasifikace ekonomických xxxxxxxx XXX;
- XX (xxxxxxxxxxxxx xxxxx): xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx;
- XXXX (xxxx ekonomické xxxxxxxx): xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti provozovatele xxxxx Odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:
01 Identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxx;
02 Xxxxx maticové xxxxx xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxxxx vody xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx toků;
Číslo xxxxxx xx xxxxx xxxx: identifikátor xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vodních xxxx;
03 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: číslo dílčího xxxxxx, xx kterém xx umístěno vypouštění xxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx základní vodohospodářské xxxx x xxx. 1:50000);
04 Xxxxx vodního xxxx: název vodního xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
05 Xxxxx xxxxxxxx: xxxxx kilometr xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx umístěno vypouštění xxxx;
06 Xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx břeh, na xxxxxx je umístěno xxxxxxxxxx vody;
07 Okres / Obec / Xxxxxxxxxxx území: název xxxxxx, xxxxx obce x xxxxx katastrálního xxxxx, xx xxxxxx xx umístěno vypouštění xxxx;
08 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vod: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx vod x xxxxxxx roce;
09 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jakosti xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vod x minulém roce;
10 Xxx xxxxxxx / Xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx rozboru xxxxxxxxx xxxxxxx vypouštěných xxx x minulém xxxx. Xxxxx typu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx;
Xxxxxxx typů xxxxxxx:
X: xxxxxx vzorek;
S2: xxxxxx dvouhodinový vzorek, xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 15 minut;
S8: xxxxxx osmihodinový vzorek, xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx stejných xxxxxxx xxxxxx, odebraných v xxxxxxxxx xxxxx hodiny;
S24: xxxxxx 24xxxxxxxx vzorek, xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2 xxxxx;
X24x: xxxxxx 24hodinový vzorek, xxxxxxx xxxxxxxx objemů 12 objemově xxxxxxxx xxxxxxx vzorků xxxxxxxx xxxxxxx vypouštěných xxx, x xxxxxxxxx 2 xxxxx;
11 Čistírna xxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx;
12 Ostatní xxxxx xxxxxxx odpadních xxx (xxxxxx xxxxxx): xxxxxx xxxx než xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx;
13 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx: xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxxx s vodami
vydal: xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
xxx č.j.: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod;
dne: xxxxx xxxxxx rozhodnutí;
platnost xx: xxxxx ukončení platnosti xxxxxxxxxx;
x množství: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);
x jakosti: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vypouštěných xxx (v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) ;
14 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx vod: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx;
15 V xxxxxxx se předává xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxx zaškrtne, xxx xxxxxxxx zakreslení xxxxx (míst) xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx povinným xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xxxxxxx upřesnění xxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1:50000 se žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx) xxxxxxxxxx. Tuto xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxx tiskopisem zpět xxxxxxx povodí.
Vyřizuje:
- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxx:
- xxxxx faxu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x-xxxx:
x-xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka.
Druhá xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxx není xxxxxx vyplněna, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xx minulý xxx x předpokládaného xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx strana xxxxxxxxx - přiřazuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
16 Vypouštěné xxxxxxxx vod: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx součet xxx xxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx), xxxxxxx vyplnit x xxxxxxxx m3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
17 Vypouštěné xxxxxxxx xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx (plán pro xxxxxx xxx), xxxxxxx xxxxxxx x tisících x3, xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx místo;
18 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx: xxxxxxxx vypouštěných xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx uvedený xxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x3, xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
19 Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx měsících x xxxxxxx xxxxxx xx předchozí rok, xxxxxxx vyplnit zaokrouhlené xx xxxx xxxxxx;
20 Xxxxxxxxxx znečištění: průměrné xxxxx xxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx/x pro xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx sloupců xxx xxxxxxx rok (xxxxxxxxxx xx minulý rok), xxxxxxx vyplnit zaokrouhlené xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
Xxxxxxxxxxx znečištění: průměrné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znečištění x xxxxxxxxxx xx/x xxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx sloupců xxx xxxxxxx rok (xxxxxxxxxx xx minulý rok), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jedno desetinné xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx znečištění xxx, xx kterému xxxxxxx xx průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx nebo, x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxx, xxxxx je vypouštěno xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xx produkované znečištění xxxxxxxx znečištění, xxxxx xx xxxxxxxxx xx XXX toho xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX).
Xxxxxxx x záhlaví xxxxxxx a metody xxxxxxxxx ukazatelů (xx xxxxx případně novelizovaného xxxxxxxx):
XXX5
xxxxxxxxxxx spotřeba xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
XXX XX 1899-1,2 (75&xxxx;7517)
XXXXXx
xxxxxxxx xxxxxxxx kyslíku xxxxxxxxxxx

XXX 830540-8
NL.
nerozpuštěné xxxxx

XXX XX 872 (75&xxxx;7349)
XXX.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soli

ČSN 830540-3B
N-NH4-
amoniakální xxxxx

XXX XXX 5664, 7150-1
Xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx XXX XX 26&xxxx;777 (830540-11) x dusíku
dusičnanového, stanoveného xxxxx XXX ISO 7890-3 (830540-12)
Xxxxx
xxxxxxx xxxxxx

XXX XX 1189 (75&xxxx;7465)
21 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx (xxxxx 20) xxxx xxxx xxx příští xxx;
Xxxxxxxxxxx znečištění: xxxx (xxxxx 20) xxxx xxxx pro xxxxxx xxx;
22 Vypouštěné xxxxxxxxxx: xxxx (xxxxx 20) xxxx xxxxxx xx 5 xxx;
Xxxxxxxxxxx znečištění: xxxx (xxxxx 20) xxxx výhled xx 5 xxx;
23 Xxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x/xxx xxx xxxxxx (xxxx. xx/x x tis. m3/rok) /1000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx minulý rok xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vyplnit xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vysvětlivky xxxxxxx záhlaví xxxxxxx xxx řádek 20;
24 Xxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v t/rok xxx xxxxxx (prům. xx/x x tis. x3/xxx) /1000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx za xxxxxx xxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 20;
25 Xxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obyvatel;
Typ xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx převažující xxx kanalizace;
26 Xxxx xxxxxxxxxxxx vod: množství xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxx 16 (xxxxxxx xxxxxxx zaokrouhlené xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx);
27 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx: množství xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx vody x xxxxxxxx x3 x celkového xxxxxxx xxxxxxxx uvedeného v xxxxx 16 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx desetinné xxxxx);

Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 431/2001 Sb.
Vzdouvání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

&xxxx;

XXX XXXX
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx díla:
povrchové xxxx
xxxxx xxx:

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxx - sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx pobyt - xxxxx provozovatele:
IČ:
IČ:
OKEČ:
OKEČ:

01
Identifikační xxxxx vodního díla

02
Horní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx

Xxxxx polohy na xxxxx xxxx

03
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

04
Xxxxx xxxxxxx xxxx

05
Xxxxx xxxxxxxx

06
Xxxxx/Xxxx/Xxxxxxxxxxx xxxxx

07
Xxxxxxxxxxxx xxxx:
Xx = x3/x
XX = x3/x
XXX = x3/x

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:
Xxxx hladiny (x x.x.)
Xxxxx (mil. x3):
Xxxxx. xxxxxx (ha):
08
Stálý xxxxxxx:

09
Xxxxxxx xxxxxxx:

10
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

11
Xxxxxxxxxx o povolení x nakládání s xxxxxx xx xxxxxx xxxx:

xxxxx:

xxx:

xxx x.x.:

12
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx řádu:

vydal:

dne:

pod x.x.:

13
Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx
Xxx/Xx
14
Xxxxxx o xxxxxxxxx platného rozhodnutí x xxxxxxxxx Manipulačního xxxx
Xxx/Xx
Xxxxxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx:
Xxxxxxx x podpis:
Fax:

e-mail:

Identifikační xxxxx

xxxxxxx díla
ROK………
VZDOUVÁNÍ XXXX XXXXXXXXX POVRCHOVÉ XXXX
XXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXX DÍLE
 
Datum
jednotky
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.1.
15
Kóta xxxxxxx
x x.x.
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
16
Xxxxx vzduté vody
mil. x3
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
17
Xxxxxxxx xxxxxx
xx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx VZDOUVÁNÍ XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX VODY x xxxxxxx č.4
Tiskopis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx každé xxxxx xxxx, xxxxx celkový xxxxx xxxx xxxxxxxxx 1,0 mil. m3.
První xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx:
- název xxxxxxx xxxx: xxxxx úplný xxxxx vodního díla;
- xxxxx xxx: xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je vodní xxxx xxxxxxxx;
- xxxx xxxxxxxxxx činnosti: slovně xxxxx Odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností (XXXX) Xxxxxxx statistického xxxxx (xxxx XXX);
- Xxxxxx xxxxx-xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Xxxxxx pobyt-sídlo xxxxxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmocněného xxxxxxxx (xxxx jen xxxxxxxxxxxx);
- XX (xxxxxxxxxxxxx xxxxx): identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- OKEČ (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx): xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických činností XXX;
- XX (identifikační xxxxx): xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx;
- XXXX (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx): xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx první straně xxxxxxxxx:
01 Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povodí;
02 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vodního xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx;
Xxxxx xxxxxx xx úseku toku: xxxxxxxxxxxxx polohy xxxxx xxxxxxx díla xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vodních xxxx;
03 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx kterém je xxxxxxxx vodní xxxx (xxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mapy x xxx. 1:50000);
04 Xxxxx xxxxxxx xxxx: xxxxx vodního xxxx, xx kterém xx xxxxxxxx vodní xxxx;
05 Xxxxx kilometr: říční xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxx hráz xxxxxxx xxxx;
06 Xxxxx / Xxxx / Xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xx kterém je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx;
07 Hydrologická data: Xx (x3/x) - xxxxxxxxxx průměrný průtok xxxxxxxxx ČHMÚ, XX (x3/x) - xxxxxxxxx xxxxxx xxx vodním xxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx řádu, XXX (x3/x) - minimální xxxxxxxxxx xxxxxx;
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:
08 Xxxxx xxxxxxx: Xxxx xxxxxxx (x x.x.) - xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx xxx kótě xxxxxxx nadržení x xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx vyrovnání; Xxxxx: (xxx. x3) - xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxx nadržení x xxxxxxxxx x3, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 4 desetinná xxxxx; Xxxxxxxx xxxxxx (ha) - xxxxxxxx plocha xx vodním díle xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx zaokrouhlená xx 2 desetinná xxxxx;
09 Xxxxxxx xxxxxxx: Xxxx xxxxxxx (m x.x.) - xxxxxxx vody xx vodním xxxx xxx kótě zásobního xxxxxxxx x metrech xxx mořem, xxxxxxx xxxxxx Balt xx xxxxxxxxx; Xxxxx:
(xxx. x3) - xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx hladině zásobního xxxxxxxx x xxxxxxxxx x3, hodnota xxxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xxxxx; Xxxxxxxx xxxxxx (xx) - xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 desetinná xxxxx;
10 Celkový xxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxx xxxxxxx (x n.m.) - xxxxxxx vody xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxx, výškový xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx; Xxxxx: (xxx. x3) - xxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx díle při xxxxxxx xxxxxxxxx ovladatelného xxxxxxxx, hodnota xxxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xxxxx; Xxxxxxxx xxxxxx (xx) - zatopená xxxxxx xx xxxxxx xxxx při kótě xxxxxxxxx ovladatelného xxxxxxxx x xxxxxxxxx, hodnota xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx;
11 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxx xxxx: xxxxx x posledního xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami na xxxxxx xxxx
xxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
xxx č.j.: xxxxx xxxxxxx rozhodnutí;
dne: xxxxx xxxxxx rozhodnutí;
12 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx: xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx: zkratka xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
xxx x.x.: xxxxx jednací xxxxxxxxxx;
xxx: xxxxx vydání xxxxxxxxxx;
13 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx díle: xxxxxxxx správce xxxxxx, xxx xxxxxxxx zaslání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xx vodním xxxx;
14 Žádáme o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx;
Xxxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka;
Telefon:
- xxxxx telefonu odpovědného xxxxxxxxxx;
Xxx:
- číslo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x-xxxx:
x-xxxxxxx adresa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
Xxxxxxx a podpis: xxxxxxx povinného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx tiskopisu
Tato strana xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x provozovatel ji xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx vodního díla xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce povodí;
15 Xxxx hladiny: xxxx xxxxxxx vody xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x 1. dni xxxxxx, výškový xxxxxx Xxxx po xxxxxxxxx;
16 Xxxxx xxxxxx xxxx: xxxxx akumulované xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x3 x 1. xxx měsíce, xxxxxxx vyplnit zaokrouhlené xx 4 xxxxxxxxx xxxxx;
17 Zatopená xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vody xx xxxxxx díle x xxxxxxxxx x 1. xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zaokrouhlené xx 2 desetinná xxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxxxxx manipulacích xx xxxxxx xxxx: xxxxx byly x xxxxxxxxxx roce schváleny x xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx na daném xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 431/2001 Sb.
Minimální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měření xxxxxxx odebíraných xxx
X) Xxxxxxxx vody
1 x xx pololetí u xxxxx odběrů podzemní xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx.
1 x za xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 xxxxxx.
X) Xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (mil. x3/xxx)
xxxxxxx xxxxxx jakosti
nad 10
1x za 14 xxx (2x xx xxxxx)
0,5 - 10
1x xx xxxxx
0,1 - 0,5
1x za 2 xxxxxx
xxx 0,1
1x xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 431/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2002.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §35 xxxxxx x. 164/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).
2) Xxxxxxxx xxxxx č. 82/1999 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
ČSN 757221 jakost vod - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.
3) Nařízení xxxxx č. 82/1999 Sb.
Xxxxxxxx - Příloha x. 1 x xxxxxxxx vlády 86/2001 Xx.
* Xxxxxxxxx xxxxx č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 146/1971 Xx., xxxxxx č. 96/1977 Xx., zákona x. 143/1991 Xx., xxxxxx x. 270/1992 Xx., zákona x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxx č. 246/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 162/1993 Xx., zákona x. 193/1994 Sb., zákona x. 243/1997 Xx. x nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 30/1998 Xx., xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Sb., zákona x. 98/1999 Sb. x xxxxxx č. 132/2000 Sb., xxxxx č. 289/1995 Sb., x lesích x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 238/1999 Sb., xxxxxx x. 67/2000 Xx. x xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxx č. 92/1996 Sb., x xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx pěstovaných xxxxxxx, xx znění zákona x. 357/1999 Xx. x zákona č. 153/2000 Xx., xxxxx č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 409/2000 Sb. x zákona č. 314/2001 Xx., xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).