Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2002.


Vyhláška o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
431/2001 Sb.
Vodní bilance §1
Hydrologická bilance
Základní ustanovení §2
Obsah a způsob sestavení hydrologické bilance množství vody §3
Obsah a způsob sestavení hydrologické bilance jakosti vody §4
Vodohospodářská bilance
Základní ustanovení §5
Obsah a způsob hodnocení množství povrchových vod §6
Obsah a způsob hodnocení jakosti povrchových vod §7
Obsah a způsob hodnocení množství podzemních vod §8
Obsah a způsob hodnocení jakosti podzemních vod §9
Rozsah a způsob ohlašování údajů pro vodní bilanci
Rozsah ohlašovaných údajů §10
Způsob ohlašování údajů §11 §12
Příloha č. 1 - Odběr podzemní vody
Příloha č. 2 - Odběr povrchové vody
Příloha č. 3 - Vypouštěné vody
Příloha č. 4 - Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
Příloha č. 5 - Minimální požadovaná četnost laboratorního měření jakosti odebíraných vod
431
VYHLÁŠKA
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx 3. prosince 2001
x xxxxxx xxxxx bilance, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x údajích pro xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx):
Vodní bilance
(X §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx)
§1
(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x povodích povrchových xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx použijí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx x konkrétní xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vodního xxxxxx.
(2) Souhrnnou xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx X.X. Masaryka.
(3) Xxxxx bilance kalendářního xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úbytků xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxx xx xxxx časový interval x hlediska množství x xxxxxxx xxxx, xxxxx charakterizuje xxxxxxxxxx x časové rozdělení xxxxx vody v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Výstupy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bilance.
(4) Xxxxxxx xxxxxx předají Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, akumulacích xxxx x údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Český xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústav předá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní rok, xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx vodohospodářskému X. X. Masaryka xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bilance xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§3
Obsah x xxxxxx xxxxxxxxx hydrologické xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zásob x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx nebo xx xxxxxx útvaru za xxxx časový xxxxxxxx.
(2) Xx přírůstků xxxx xx zahrnují xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x umělými převody). Xx úbytků xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výpar (evaporace) x xxxxx vody x xxxxxx (povrchový, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx).
(3) Vodní xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x dostupné xxxxxx xxxx v xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vody xxxxxx nebo akumulované xxxxxxx xxxx.
(4) Podklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústavem

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sněhové xxxxxxxx x xxxxx hodnoty xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx srážek x xxxxxxxxxxxxxxxx veličin v xxxx klimatických xxxxxx xxxxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx meteorologických xxxxxxx (xxxx. evaporací) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx vody xx xxxxxxx tocích x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. hladin xxxxxxxxxx xxx x síti xxxxxxx xxxxxxxxxx vod,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx x odběrech xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důlních xxx do xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx přírodních minerálních xxx a vod, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x vzdouvání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx;
x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx od subjektů xxxxx §21 odst. 4 xxxxxxx zákona.
(5) Xxxxxxxxxxxx bilance xxxxxxxx xxxx xx sestavuje xxxxxxxxxx xxx oblasti xxxxxx xxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měsíc. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxxx tocích x xxxx vodoměrných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vody. Xxxxx xxxxx rok xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vývoj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx hydrologické xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxxx srážkách,
b) celkovém xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx pokrývce,
e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx průtocích vody xx xxxxxxx xxxxxx xx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§4
Xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
(1) Hydrologická xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx hodnotami.2)
(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx sledování xxxxxxx povrchových xxx,
x) xxxxxxx vody xx xxxxxxx xxxxxx x síti vodoměrných xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx vod x xxxx xxxxxxx sledování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx objektů xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx sledovaných pramenů.
(3) Hydrologická bilance xxxxxxx vody xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx povodí xxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxx xxxxx rok xx posoudí dlouhodobý xxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Výstupy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakosti xxxx xxxxxxxx
x) sestavu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x referenčními xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx látkového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxx jakosti xxxx xx vodních xxxxxx.
Vodohospodářská bilance
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Obsahem vodohospodářské xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odběry xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxx přírodních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx odpadních x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, skutečných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využitelnou xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů z xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti na xxxxxxxxx x podzemní xxxx x uvažovaném xxxxx a čase.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx,
x) hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxx podzemních xxx.
(3) Sestavení vodohospodářské xxxxxxx oblasti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx bilanci xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx x účelových xxxxxxxxxxxx sítí povrchových xxx (xxxxxxx profily xx vodních xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x případě xxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) Správci xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx X. X. Masaryka xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x vodohospodářské xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx vodní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§6
Obsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod
(1) Xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxx vod xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx povodí x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvantitativních xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx účelu za xxxx časový xxxxxxxx x xxxxxxx profily xxxxxxxx napjaté x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx vodami x xxxxxxxx příčiny xxxxxxxxx xxxx pasivního bilančního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x obsahuje xxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ovlivněných xxxxxxxxxx x vodami,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx akumulované vodními xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxx výsledky hodnocení xxxxxxxx kalendářního xxxx x konkrétních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x) hodnoty odběrů xxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodařením x vodou ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx období.
(4) Hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výhledových odběrů xxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vodou xx xxxxxxx nádržích x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,
b) závěrné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx hraničních xxxxxxx tocích.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
§7
Xxxxx x způsob hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx využití xxxxxxxxxxx xxx. Hodnocení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povrchové xxxx xxxxxxxxxxx z naměřených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povrchových xxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx druhy využívání xxxxxxxxxxx vod. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxx vod.
(2) Xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.3)
(3) Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhodnocení průběhu xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx kalendářním xxxx x hlediska xxxxxxx vody x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povrchových xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakosti vody. Xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sledování xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod.
(4) Xxxxxxxxx současného xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxx profilů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o profily xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx v dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zpracovává variantně x xxxxxxxxx očekávaných xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx legislativních xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx analogický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stavu v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
§8
Xxxxx x způsob hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vod
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vod za xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx hydrogeologických xxxxxxxx x přehled x xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx x roční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x hydrogeologických xxxxxxxx x vyhodnocením xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx vod dlouhodobého xxxxxxxxxxxxxxxxxx období a xxxxxxxx zdrojů podzemních xxx xx minulý xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxx intervalu.
(3) Xxxxxxxxx hodnocení množství xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rajonech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x dlouhodobými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vod xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx hodnocení současného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podzemních xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rajonech. Xxxxxx xxxxxxxxxx hydrogeologických xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení množství xxxxxxxxxx vod.
§9
Xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx podzemních xxx
(1) Hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx vod se xxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxxxxxx rajonech.
(2) Xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx minulý xxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxx x jakosti xxxxxxxxxx vod podle §22 xxxx. 2 xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bilance xxxxxxx xxx. Hodnocení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxx podzemních xxx.
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vodní xxxxxxx
(X §22 xxxx. 2 vodního xxxxxx)
§10
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx, jakož x xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxx xxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 6 000 x3 xxxx 500 m3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vzduté xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vodním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 x3, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx uvedené x tiskopisech, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x přílohách č. 1 xx 4 x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx četnost měření xxxxxxx odebíraných povrchových x podzemních xxx, xxxxxxxxxx léčivých xxx xxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx x xxx, xxxxx jsou vyhrazenými xxxxxxx, xx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx vyhlášce.
§11
Způsob xxxxxxxxxx údajů
(1) X ohlášení xxxxx xxx vodní bilanci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaslaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvede xxxx xxxxx identifikační a xxxxxxx xxxxx vycházející x xxxxx xxx xxxxx bilanci xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x vody, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx uveden x příloze č. 1, xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx neobdrží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx subjekt x xxxxxxxx xxxxx xxx vodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x přílohách č. 1 xx 4 x této xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s údaji xxx xxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx správci xxxxxx xx 31. ledna xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxx vodní bilanci xx xxxxx použít x elektronickou xxxxx xxxxxxx údajů, na xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx předem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx vodní xxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxx xxx zmocněného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjektu.
§12
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2002.
Ministr:
Xxx. Fencl v. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 431/2001 Xx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
XXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx:

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxx subjektu
Trvalý xxxxx - sídlo xxxxxxxxxxxxx:
&xxxx;
XX:
XX:
XXXX:
XXXX:
01
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

02
Xxxxx xxxxxxxx číslo xxxxx toku

Číslo xxxxxx xxxxx xxxx

03
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

04
Xxxxxxxxxxxxxxx rajon

05
Okres / Xxxx / Katastrální xxxxx

06
Xxxxx xxxxxxxxx vody
hlubinná
mělká
není xxxxx

07
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxx

xxxxx
xxxx xxxxx
(xxx)

08
Xxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx

09
Xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
10
Xxxxx / Xxx / Kapacita xxxxxxxx zařízení v x/x

11
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odběru xxxxxxxx xxxx

xxxxx:

xxx:

xxx x.x.:

xxxxxxxx xx:

x xxxxxxxx:________________ x/x

_______________

xxx. l/s

________________tis.m3/měs

_______________

tis. x3/xxx

xxx xxxx:

12
Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx:
xxx:

xxx čj.:

13
Žádáme x přiložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxx / Xx

14
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxxx
Xxx / Xx

15
X xxxxxxx xx předává xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx místa odběru
Ano / Xx

Xxxxxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx:
Xxxxxxx a xxxxxx:
Xxx:

x-xxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
XXXXX XXXXXXXX VODY ( v xxx. x3/xxxxx - zaokrouhleno xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx )
 
rok**)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
výhled 5 xxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXX XXXXX XXXXXX ( xxxxxxxxxxxx xx xxxx hodiny )
 
rok**)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAKOST XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX ( x xx/x )
&xxxx;
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
XXXXXx
xxx
xxxxxxx
xxxxx
xX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
20
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
21
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX XXXXXXXX VODY ( x tis. x3 z xxxxxxxxx xxxxxxxx )
&xxxx;
xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx živočišnou
pro xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
XXX
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx
(xxx. xxxxxxxx)
xxxxxx
XXX
&xxxx;
22
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX XXXX ( v xxx. x3 x celkového xxxxxxxx )
23
xxxxxxxx vody xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;

**) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX XXXXXXXX XXXX x xxxxxxx x. 1
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vody. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx, jedná-li xx x xxxxx xxxx x xxxxxxx zdroje, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x prvních xxxxx xxxxxxx tabulky xx xxxxx xxxxxx tiskopisu, xxxx stejné.
První strana xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxx tiskopisu:
- xxxxx xxxxxx: xxxx xxxxx odběru, xxxxxx xxxxxxxxx místa odběru xxxxxxxx vody, tj. xxxxx xxxxxxxxxxxxx + xxxxx xxxxxx (xxxx. 1. XXX Ledenice), xxxxxxx název xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxx jímacího xxxxxxxx: xxxx. studna X1, X2, X5, X6, xxx XX1, xxx+xxxxx;
- xxxx ekonomické xxxxxxxx: xxxxxx slovně xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (OKEČ) Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx XXX);
- Trvalý xxxxx-xxxxx xxxxxxxxx subjektu: xxxxx xxxxxx povinného subjektu;
- Xxxxxx pobyt-sídlo xxxxxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx povinným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce (xxxx xxx xxxxxxxxxxxx);
- XX (xxxxxxxxxxxxx číslo): xxxxxxxxxxxxx xxxxx povinného xxxxxxxx;
- OKEČ (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx): xxxxxxx xxx druhu ekonomické xxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxx Odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČSÚ;
- XX (identifikační xxxxx): xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatele;
- XXXX (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx): xxxxxxx xxx xxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností XXX;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx na xxxxx straně tiskopisu:
01 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxx;
02 Horní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx toků;
Číslo xxxxxx xx xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povodí x xxxxxxx xxxx;
03 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: číslo xxxxxxx povodí, ve xxxxxx xx umístěn xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x měř. 1:50000);
04 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: číselné xxxxxxxx hydrogeologického rajonu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX ČSR);
05 Xxxxx / Xxxx / Katastrální xxxxx: xxxxx okresu, název xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podzemní xxxx;
06 Xxxxx xxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx;
07 Způsob xxxxxxxxx xxxx: zaškrtnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx zachycení xxxxxxxx xxxx;
08 Xxxxxx xxxxxx vody: zaškrtnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
09 Xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx;
10 Xxxxx / Xxx / Xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení: xxxxx xx počet a xxx jímacích xxxxxxxx (xxxx. 4 xxxxxx, 1 xxx) a xxxxxxx kapacita jímacích xxxxxxxx (xxxx. 3,5 x/x);
11 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx: xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx
xxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
xxx x. j.: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
xxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx xx: xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx;
x xxxxxxxx: povolené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);
xxx účel: xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx;
X xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx se uvedou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x využívání xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 164/2001 Sb. (xxxxxxxx xxxxx);
12 Xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxxxxx pásma vodního xxxxxx: xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx ochranného xxxxx
xxxxx: zkratka xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
xxx č.j.: xxxxx jednací xxxxxxxxxx;
xxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx;
13 Xxxxxx x přiložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx: správce xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 164/2001 Sb., (xxxxxxxx xxxxx);
14 Žádáme o xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx zaškrtne, xxx požaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně doklad x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx minerálních vod;
15 X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x zakreslení xxxxx xxxxxx: xxxxxxx povodí xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (míst) xxxxxx xxxxxxxx vody. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (u ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odběru) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx výseku základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1:50000 xx xxxxxxx o zakreslení xxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Tuto xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxx podzemní vody, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka;
Telefon:
- xxxxx telefonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxx:
- xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pracovníka;
e-mail:
e-mailová adresa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxxx:
xxxxx vyplnění xxxxxxxxx;

Xxxxxxx x xxxxxx: xxxxxxx povinného xxxxxxxx, xxxxxxxx provozovatele x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vyplněna, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za předchozí xxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx číslo odběru xxx xxxxx strana xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
16 Xxxxx xxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkový xxxxxx xxx uvedený xxx (skutečnost xx xxxxxxxxx xxx), xxxxxxx xxxxxxx v tisících x3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx číslo;
17 Xxxxx podzemní xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx (xxxx xxx xxxxxx xxx), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx desetinné xxxxx;
18 Xxxxx xxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx podzemní xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro uvedený xxx (pětiletý xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
19 Xxxxx xxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxx x jednotlivých měsících x xxxxxxx xxxxxx xx předchozí rok, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx;
20 - 21 Jakost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxx vzorku xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxx mg/l xxx ukazatele xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxx ukazatele, xxxxx u xxxx xxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx sloupců.
Zkratky x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovení ukazatelů (xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx):
xxxxxxxx
XXX XXX 9297 (75 7420), XXX 830520-11
xxxxxx
XXX XX XXX 10304-1 (75&xxxx;7391)

XXX XXX 9280 (75&xxxx;7476)
xxxxxx xxxxx
XXX XXX 7150-1,2 (75&xxxx;7451)

XXX XX ISO 11732 (75&xxxx;7454)

XXX XXX 5664 (75&xxxx;7449)
xxxxxxxxx
XXX XXX 7890-1,2,3 (75&xxxx;7453)
XXXXXx
xxxxxxxx spotřeba kyslíku xxxxxxxxxxxxx

XXX XX XXX 8467 (75&xxxx;7519)
xxx
XXX XXX 8288 (75&xxxx;7382)

XXX 830520-44
xxxxxxx
XXX XXX 8288 (75 7382)

ČSN XX ISO 5961 (75&xxxx;7418)
xxxxx
XXX 830520-43

ČSN ISO 8288 (75 7382)
pH
ČSN ISO 10523;
22 Využití xxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tisících x3 z celkového xxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxx 16 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx XXX xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx", xxxxxxx XXX xxxxxxx "xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx";
23 Xxxxxxx xxxx: množství xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rok konečnému xxxxxxxxx (uživatelům), x xx bez xxxxxxxx xxxx při xxxxxx x beze xxxxx x xxxxxxxxx (hodnoty xxxxxxx v tisících x3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 431/2001 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
XXX XXXX
Odběr xxxxxxxxx xxxx -
xxxxx odběru:

místo xxxxxx:

xxxx xxxxxxxxxx činnosti:
Trvalý xxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx pobyt - xxxxx xxxxxxxxxxxxx:

XX:
XX:
XXXX:
XXXX:
1
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

02
Xxxxx maticové xxxxx xxxxx toku

Číslo xxxxxx xx úseku xxxx

03
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

04
Xxxxx xxxxxxx xxxx

05
Xxxxx xxxxxxxx

06
Xxxx

Xxxx
Xxxxx
Xxxxx
07
Xxxxx/Xxxx/Xxxxxxxxxxx území

08
Způsob xxxxxxxxx hodnot xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
09
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v x. x.x. (Xxxx xx xxxxxxxxx)

10
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxx:

xxx:

xxxxxxxx xx:

xxx x.x.:

x množství:_______________ x/x

____________________xxx. x/x

_________xxx.x3/xxx

____________________xxx. m3/rok

pro xxxx:

11
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vodního xxxxxx

xxxxx:

xxx:

xxx x.x.:

12
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odběru xxxxxxxxx xxxx
Xxx/Xx
13
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdroje
Ano/Ne
14
V xxxxxxx se předává xxxxx mapy x xxxxxxxxxx místa xxxxxx
Xxx/Xx
Xxxxxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx:
Xxxxxxx x podpis:
Fax:

e-mail:

Část X x tiskopisu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxx číslo
odběru xxxxxxxxxxx vod
ODBĚR XXXXXXXXX XXXX ( x xxx. x3/xxxxx - xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx )
 
rok**)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
výhled 5 xxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXX XXXXX XXXXXX ( xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx )
&xxxx;
xxx**)
X
XX
XXX
XX
X
XX
XXX
XXXX
XX
X
XX
XXX
xxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX XXXXXXXX XXXX ( x tis. x3 z xxxxxxxxx xxxxxxxx )
&xxxx;
xxx průtočné
pro xxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxx
xxx průmyslovou
pro xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx
(xxx. xxxxxxxx)
xxxxxx
&xxxx;
19
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX VODY ( x xxx. x3 x xxxxxxxxx xxxxxxxx )
20
xxxxxxxx xxxx xxxxxx konečnému xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx v xxxxxxxxx
&xxxx;
**) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx X x xxxxxxxxx Xxxxx povrchové xxxx
Xxxxxxxxxxxxx číslo
odběru xxxxxxxxxxx xxx
XXXXXX ODEBÍRANÉ POVRCHOVÉ XXXX
&xxxx;
Xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xX
xxxxxxxxxxxx
XXX5
XXXXXx
X-XX4+
X-XX3-
Xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxx
°X
-
xX/x
xx/x
xx/x
xx/x
xx/x
xx/x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
21
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
22
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
23
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
24
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
25
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
26
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
27
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
28
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
29
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
30
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
31
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
32
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
33
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
34
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
35
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
36
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
37
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
38
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
39
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
40
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
41
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
42
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
43
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
44
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX XXXXXXXXX XXXX x příloze x. 2
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx každý xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx tiskopis xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx vody x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx větším xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x prvních xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx tiskopisu, xxxx xxxxxx.
Xxxxx strana xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxx xxxxxx: xxxx xxxxx odběru, xxxxxx xxxxxxxxx místa odběru xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxx provozovatele + xxxxx xxxxxx (xxxx. XXX Xxxxxxx Xxxxxx XX); názvy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zkratek;
- xxxxx xxxxxx: xxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx, z xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiného xxxxxx;
- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: vypsat xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností (OKEČ) Xxxxxxx statistického úřadu (xxxx XXX);
- Xxxxxx xxxxx-xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Trvalý pobyt-sídlo xxxxxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx xxxxxxxxxxxx);
- XX (xxxxxxxxxxxxx xxxxx): xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- XXXX (xxxx ekonomické xxxxxxxx): xxxxxxx xxx druhu xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických činností XXX;
- IČ (xxxxxxxxxxxxx xxxxx): xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx;
- XXXX (druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx): xxxxxxx xxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČSÚ;
Identifikační údaje xxxxxxx x xxxxxxx xx první xxxxxx xxxxxxxxx:
01 Identifikační xxxxx xxxxxx: xxxxxxxxx příslušný xxxxxxx povodí;
02 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx: identifikátor xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povodí x xxxxxxx xxxx;
Xxxxx xxxxxx na úseku xxxx: identifikátor polohy xxxxx odběru xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povodí x xxxxxxx toků;
03 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxx povodí, xx xxxxxx xx xxxxxxx odběr xxxxxxxxx xxxx (xxxxx posledního xxxxxx základní vodohospodářské xxxx v měř. 1:50000);
04 Xxxxx xxxxxxx xxxx: xxxxx vodního xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;
05 Říční xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je umístěn xxxxx povrchové xxxx;
06 Xxxx: zaškrtnout xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx odběrný xxxxxx;
07 Okres / Xxxx / Katastrální xxxxx: název okresu, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xx kterém je xxxxxxx xxxxx povrchové xxxx;
08 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody x xxxxxxx roce;
09 Xxxx xxxxxxxxx zařízení v x x.x.: xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Balt xx xxxxxxxxx;
10 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vody: xxxxx x posledního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k nakládání x xxxxxx
xxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
xxx č. x.: xxxxx xxxxxxx rozhodnutí;
dne: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx xx: datum xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí;
v xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody (x předepsaných jednotkách);
pro xxxx: xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx;
11 Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxx x posledního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
xxx x.x.: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
xxx: datum vydání xxxxxxxxxx;
12 Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxx povrchové vody: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení x odběru xxxxxxxxx xxxx;
13 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdroje: xxxxxxx povodí xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
14 X xxxxxxx xx předává xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx místa xxxxxx: xxxxxxx povodí xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zakreslení xxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx povinným xxxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx upřesnění místa xxxxxx) předá xxxxxxx xxxxxx kopii xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mapy x xxxxxxx 1:50000 xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx místa (xxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx provozovatel xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpět správci xxxxxx.
Xxxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxx:
- xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pracovníka;
e-mail:
e-mailová xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxxx:
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx: xxxxxxx povinného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx strana tiskopisu

Část X k tiskopisu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x předpokládaného xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx číslo odběru xxx první strana xxxxxxxxx - přiřazuje xxxxxxxxx xxxxxxx povodí;
15 Xxxxx povrchové vody: xxxxxxxx xxxxxxxx povrchové xxxx v jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx (skutečnost xx xxxxxxxxx rok), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
16 Xxxxx xxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx odebrané povrchové xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx uvedený xxx (xxxx pro xxxxxx rok), hodnoty xxxxxxx v tisících x3, zaokrouhlené xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
17 Xxxxx xxxxxxxxx vody: xxxxxxxx xxxxxxxx povrchové xxxx v jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx vyplnit v xxxxxxxx x3, xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx;
18 Xxxxx hodin xxxxxx: počet xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkový xxxxxx xx předchozí xxx, xxxxxxx xxxxxxx zaokrouhlené xx xxxx xxxxxx;
19 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx: xxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx užívání xxxx x xxxxxxxx x3 x xxxxxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxxx x xxxxx 15 (xxxxxxx vyplnit xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx);
20 Xxxxxxx xxxx: xxxxxxxx povrchové xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), a to xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx a xxxx ztrát x xxxxxxxxx (xxxxxxx vyplnit x xxxxxxxx m3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místo).
Třetí xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx X x xxxxxxxxx Odběr povrchové xxxx
Xxxx strana není xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku.
Identifikační číslo xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxx;
21 - 44 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxx povrchové xxxx x zjištěné xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v záhlaví xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na jedno xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x předepsaném xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud byly xxxxxxxxx i další xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx x xxxxxxx sloupců x xxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx případně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
xxxxxxx xxxx
XXX 75&xxxx;7342
xX
xxxxxx vody

ČSN XXX 10523 (75&xxxx;7365)
xxxxxxxxxxxx
XXX XX 27888
XXX5
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kyslíku xxxxxxxxx

XXX EN 1899 (75&xxxx;7517)
XXXXXx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX 830530-29
N-NH4-
amoniakální xxxxx

XXX XXX 7150-1,2 (75&xxxx;7451)

XXX XXX 5664 (75&xxxx;7449)

XXX XXX 6778 (75 7450)
N-NO3-
dusičnanový xxxxx

XXX ISO 7890-1,2,3 (75&xxxx;7453)
Xxxxx
xxxxxxx xxxxxx

XXX XX 1189 (75 7465)

Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 431/2001 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxx
XXX XXXX
Xxxxxxxxxx xxxx -
název xxxxxxxxxx:

xxxxx xxxxxxxxxx:

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx xxxxx - xxxxx povinného subjektu
Trvalý xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxxx:

XX:
XX:
XXXX:
XXXX:
01
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx vypouštění xxxx

02
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xx úseku toku

03
Číslo xxxxxxxxxxxxxx pořadí

04
Název xxxxxxx xxxx

05
Xxxxx kilometr

06
Břeh

Levý
Střed
Pravý
07
Okres/Obec/Katastrální území

08
Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx vypouštěných xxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
09
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vod
měření
výpočet
odhad
10
Typ xxxxxxx / Xxxxx xxxxxxx
X

X2

X8

X24

X24x
&xxxx;
11
Xxxxxxxx odpadních xxx
Xxx/Xx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
Xxx/Xx
12
Xxxxxxx xxxxx čištění xxxxxxxxx xxx (xxxxxx xxxxxx)

13
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod

 
vydal:

dne:

 
pod č.j.:

platnost xx:

&xxxx;
x množství:
v xxxxxxx:

&xxxx;
_________________xxx. x/x
XXX5 hodnota "x" "x"
XXXXXx xxxxxxx "x" "x"
&xxxx;
_________________xxx.x3/xxx
_________xx/x
_________
___________
xx/x
&xxxx;
_________________xxx.x3/xxx
_________x/xxx
_________
___________
x/xxx
14
Xxxxxx x přiložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx
Xxx/Xx
15
X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxx/Xx
Xxxxxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx:
Xxxxxxx x xxxxxx:
Xxx:

x-xxxx:

Xxxxxxxxxxxxx číslo

vypouštění xxx
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX (xxx. x3/xxxxx - xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx místo)
 
rok **)
X
XX
XXX
XX
X
XX
XXX
XXXX
XX
X
XX
XXX
xxxxxx
16
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
17
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
18
xxxxxx 5 let
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POČET HODIN XXXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx)
&xxxx;
xxx **)
X
XX
XXX
XX
X
XX
XXX
XXXX
XX
X
XX
XXX
xxxxxx
19
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (v xx.x-1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx;
xxx **)
BSK5
CHSKCr
NL
RAS
N-NH4+
Nanorg
Pcelk
20
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
22
výhled 5 let
 
 
 
 
 
 
 
PRODUKOVANÉ XXXXXXXXXX (x xx.x-1 xxxxxxxxxxxx xx jedno desetinné xxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
XXX5
XXXXXx
XX
XXX
X-XX4+
Xxxxxx
Xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXX5
XXXXXx
XX
XXX
X-XX4+
Xxxxxx
Xxxxx
&xxxx;
XXXXXXXXXX XXXXX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
23
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x/xxx dle xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
(xxxx. xx/x x tis. x3/xxx) / 1000
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
24
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x/xxx xxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
(xxxx. xx/x x xxx. m3/rok) / 1000
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
25
Xxxxx xxxxxxxx připojených xxxxxxxx
Xxx kanalizace
jednotná
oddílná
jiná
Druh xxxxxxxxxxxx xxx (xxx. x3 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxx vody
chladící xxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
&xxxx;
x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
26
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (x tis. x3 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx
&xxxx;
xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
&xxxx;
27
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

**) xxxxxx správce xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXXXXXXX XXXX x xxxxxxx x. 3
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx objekt. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tiskopis xxx xxxx výpustných xxxxxxx x xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx x prvních xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, stejné. Odlehčovací xxxxxxx kanalizačních xxxx xx považují za xxxxxxxx xxxxxx xxx x tom xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxx xxxx x x xxxxxx bez xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x záhlaví xxxxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxxxx: xxxx název xxxxxxxxxx, xxxxxx upřesnění xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxxxxx + xxxxx místa vypouštění (xxxx. VHS Xxxxxxx Xxxxxxx XXX), názvy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx;
- zdroj vypouštění: xxxxx xxxxxx, např. XXX, 2 x xxxxx výpust, xxxxxxxx xxxx ;
- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále XXX);
- Xxxxxx xxxxx-xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Xxxxxx xxxxx-xxxxx xxxxxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx provozovatel);
- XX (xxxxxxxxxxxxx xxxxx): identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- XXXX (xxxx ekonomické xxxxxxxx): číselný xxx xxxxx ekonomické činnosti xxxxxxxxx subjektu xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX;
- XX (xxxxxxxxxxxxx číslo): identifikační xxxxx provozovatele;
- OKEČ (xxxx xxxxxxxxxx činnosti): xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti provozovatele xxxxx Odvětvové klasifikace xxxxxxxxxxxx činností XXX;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:
01 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vody: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
02 Horní maticové xxxxx xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vodních xxxx;
Xxxxx xxxxxx na úseku xxxx: xxxxxxxxxxxxx polohy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Strukturálního modelu xxxxxx x xxxxxxx xxxx;
03 Xxxxx hydrologického xxxxxx: číslo xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxx. 1:50000);
04 Xxxxx xxxxxxx xxxx: název vodního xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
05 Xxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx vodního xxxx, na kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
06 Xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
07 Xxxxx / Obec / Xxxxxxxxxxx území: xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx umístěno xxxxxxxxxx xxxx;
08 Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx vypouštěných vod: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxx;
09 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxx vypouštěných xxx x xxxxxxx roce;
10 Xxx xxxxxxx / Xxxxx rozborů: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx. Vedle typu xxxxxxx uvést xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx;
Xxxxxxx typů xxxxxxx:
X: xxxxxx xxxxxx;
X2: xxxxxx dvouhodinový xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx stejných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 15 xxxxx;
X8: xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorek, xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx hodiny;
S24: xxxxxx 24hodinový xxxxxx, xxxxxxx sléváním 12 xxxxxxxx xxxxxxxx dílčích xxxxxx, odebraných v xxxxxxxxx 2 xxxxx;
X24x: xxxxxx 24xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx sléváním xxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úměrných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx 2 xxxxx;
11 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx: zaškrtnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
12 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odpadních vod (xxxxxx xxxxxx): xxxxxx xxxx než xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx čištění xxxxxxxxx xxx;
13 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx: údaje z xxxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx
xxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
xxx x.x.: xxxxx jednací xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod;
dne: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx xx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x množství: povolené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);
x jakosti: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) ;
14 Xxxxxx o přiložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx zaslání rozhodnutí x povolení k xxxxxxxxxx xxx;
15 X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx požaduje xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx) xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vypouštění) předá xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x měřítku 1:50000 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx) vypouštění. Tuto xxxx, s výrazně xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx xxxx, zašle xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx:
- jméno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxxxxx:
- číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxx:
- xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x-xxxx:
x-xxxxxxx adresa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxxx:
xxxxx vyplnění xxxxxxxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx strana xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx ji vyplní xxxxxxxxx xxxxx skutečnosti xx xxxxxx xxx x předpokládaného xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx odběru xxx xxxxx xxxxxx tiskopisu - přiřazuje příslušný xxxxxxx povodí;
16 Vypouštěné xxxxxxxx vod: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx), xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx m3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx desetinné xxxxx;
17 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx (xxxx pro xxxxxx xxx), hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx x3, xxxxxxxxxxxx na xxxxx desetinné xxxxx;
18 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vod: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx měsících x xxxxxxx součet xxx xxxxxxx xxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx v tisících x3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
19 Xxxxx hodin xxxxxxxxxx: xxxxx hodin xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkový součet xx xxxxxxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx;
20 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znečištění v xxxxxxxxxx xx/x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx rok (xxxxxxxxxx xx xxxxxx rok), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx;
Xxxxxxxxxxx znečištění: xxxxxxxx xxxxx hodnoty koncentrace xxxxxxxxxxxxx znečištění x xxxxxxxxxx xx/x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sloupců xxx xxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx. Produkovaným znečištěním xx xxxxxx znečištění xxx, ke kterému xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx procesu nebo, x xxxxxxx splaškových xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx do kanalizační xxxx. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx znečištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx XXX xxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních (xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx efekt xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX).
Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a metody xxxxxxxxx xxxxxxxxx (ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx):
XXX5
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kyslíku xxxxxxxxx s potlačením xxxxxxxxxxx
XXX EN 1899-1,2 (75&xxxx;7517)
XXXXXx
xxxxxxxx xxxxxxxx kyslíku xxxxxxxxxxx

XXX 830540-8
XX.
xxxxxxxxxxxx látky

ČSN XX 872 (75&xxxx;7349)
XXX.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

XXX 830540-3B
N-NH4-
amoniakální xxxxx

XXX ISO 5664, 7150-1
Xxxxxx
xxxxxxx anorganický dusík

vypočítaný xxxx součet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dusíku xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle XXX XX 26 777 (830540-11) x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, stanoveného xxxxx XXX ISO 7890-3 (830540-12)
Pcelk
celkový xxxxxx

XXX XX 1189 (75&xxxx;7465)
21 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx (xxxxx 20) jako xxxx xxx příští xxx;
Xxxxxxxxxxx znečištění: xxxx (xxxxx 20) xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx;
22 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx (xxxxx 20) xxxx výhled na 5 let;
Produkované xxxxxxxxxx: xxxx (xxxxx 20) xxxx xxxxxx xx 5 let;
23 Doplňující xxxxx: Xxxxxxxxxx znečištění x t/rok xxx xxxxxx (xxxx. mg/l x xxx. x3/xxx) /1000 skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx rok xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxx x záhlaví xxxxxxx, xxxxxxx vyplnit xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 20;
24 Xxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v t/rok xxx vzorce (prům. xx/x x xxx. x3/xxx) /1000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znečištění x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx sloupců, hodnoty xxxxxxx zaokrouhlené xx xxxxx desetinné xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx záhlaví xxxxxxx xxx řádek 20;
25 Doplňující xxxxx: Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
Xxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kanalizace;
26 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx kategorie užívání xxxx x tisících x3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxx 16 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx);
27 Původ xxxxxxxxxxxx xxx: množství xxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx původu vody x tisících x3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 16 (hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx desetinné xxxxx);

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 431/2001 Xx.
Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx povrchové xxxx

&xxxx;

XXX XXXX
Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx díla:
povrchové xxxx
xxxxx xxx:

xxxx ekonomické činnosti:
Trvalý xxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx pobyt - xxxxx xxxxxxxxxxxxx:
XX:
XX:
XXXX:
XXXX:

01
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx vodního xxxx

02
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx

Xxxxx polohy na xxxxx xxxx

03
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

04
Xxxxx xxxxxxx xxxx

05
Xxxxx xxxxxxxx

06
Xxxxx/Xxxx/Xxxxxxxxxxx xxxxx

07
Xxxxxxxxxxxx xxxx:
Xx = m3/s
MQ = x3/x
XXX = m3/s

Charakteristiky xxxxxxx xxxx:
Xxxx xxxxxxx (x x.x.)
Xxxxx (xxx. x3):
Xxxxx. xxxxxx (xx):
08
Xxxxx xxxxxxx:

09
Xxxxxxx xxxxxxx:

10
Xxxxxxx ovladatelný xxxxxxx:

11
Xxxxxxxxxx x povolení x nakládání s xxxxxx na xxxxxx xxxx:

xxxxx:

xxx:

xxx č.j.:

12
Rozhodnutí x xxxxxxxxx Manipulačního xxxx:

xxxxx:

xxx:

xxx x.x.:

13
Xxxxxx x přiložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami xx xxxxxx xxxx
Xxx/Xx
14
Xxxxxx o xxxxxxxxx platného rozhodnutí x xxxxxxxxx Manipulačního xxxx
Xxx/Xx
Xxxxxxxx:
Xxxxx:
Xxxxxxx:
Xxxxxxx x xxxxxx:
Xxx:

x-xxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxx
XXX………
XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
XXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXX
&xxxx;
Xxxxx
xxxxxxxx
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.1.
15
Xxxx hladiny
m x.x.
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
16
Xxxxx vzduté vody
mil. x3
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
17
Xxxxxxxx xxxxxx
xx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx díle:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Vysvětlivky x xxxxxxxxx XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX x příloze č.4
Tiskopis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx vodní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 1,0 mil. x3.
Xxxxx xxxxxx tiskopisu
Identifikační xxxxx xxxxxxx x záhlaví xxxxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxx xxxx: xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx;
- xxxxx tok: xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx;
- xxxx xxxxxxxxxx činnosti: xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) Xxxxxxx statistického úřadu (xxxx XXX);
- Xxxxxx xxxxx-xxxxx povinného subjektu: xxxxx adresa povinného xxxxxxxx;
- Xxxxxx xxxxx-xxxxx xxxxxxxxxxxxx: úplná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxxx);
- XX (xxxxxxxxxxxxx xxxxx): xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx subjektu;
- XXXX (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx): xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx XXX;
- XX (xxxxxxxxxxxxx xxxxx): identifikační číslo xxxxxxxxxxxxx;
- OKEČ (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx): číselný xxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX;
Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:
01 Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx díla: xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxx;
02 Xxxxx maticové číslo xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxx místa vodního xxxx xxxxx Strukturálního xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx;
Xxxxx xxxxxx xx xxxxx toku: xxxxxxxxxxxxx polohy xxxxx xxxxxxx díla podle Xxxxxxxxxxxxxx modelu povodí x xxxxxxx xxxx;
03 Xxxxx hydrologického xxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mapy x měř. 1:50000);
04 Xxxxx vodního xxxx: xxxxx vodního xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx;
05 Xxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx;
06 Xxxxx / Xxxx / Xxxxxxxxxxx xxxxx: název xxxxxx, xxxxx obce x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx;
07 Hydrologická xxxx: Xx (x3/x) - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ČHMÚ, MQ (x3/x) - xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxx, MZP (x3/x) - minimální xxxxxxxxxx xxxxxx;
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:
08 Xxxxx xxxxxxx: Xxxx xxxxxxx (x x.x.) - xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx při xxxx xxxxxxx nadržení x xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx; Objem: (xxx. x3) - xxxxx xxxx xx xxxxxx díle při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x3, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xxxxx; Xxxxxxxx xxxxxx (xx) - zatopená xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx;
09 Xxxxxxx xxxxxxx: Kóta xxxxxxx (m n.m.) - xxxxxxx xxxx xx vodním xxxx xxx xxxx zásobního xxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx; Xxxxx:
(xxx. x3) - xxxxx xxxx xx vodním xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x3, xxxxxxx zaokrouhlená xx 4 xxxxxxxxx xxxxx; Xxxxxxxx plocha (xx) - xxxxxxxx xxxxxx ve vodním xxxx při kótě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx;
10 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxx hladiny (x n.m.) - xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx mořem, výškový xxxxxx Xxxx po xxxxxxxxx; Xxxxx: (mil. x3) - xxxxxxxxx xxxxx vody xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ovladatelného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 4 desetinná xxxxx; Zatopená plocha (xx) - zatopená xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hektarech, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx;
11 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx: xxxxx x posledního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxx
xxxxx: xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxx;
xxx x.x.: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
xxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
12 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Manipulačního xxxx: údaje z xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx: zkratka xxxxx xxxxxxxxxxx vodoprávního xxxxx;
xxx x.x.: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
xxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
13 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami xx xxxxxx xxxx: xxxxxxxx xxxxxxx povodí, xxx xxxxxxxx zaslání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxx;
14 Žádáme x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx správce xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx;
Xxxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Xxxxxxx:
- xxxxx telefonu odpovědného xxxxxxxxxx;
Xxx:
- xxxxx faxu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x-xxxx:
x-xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka;
Datum:
datum vyplnění xxxxxxxxx;
Xxxxxxx a podpis: xxxxxxx povinného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědného pracovníka.
Druhá xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx ji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx minulého xxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx první strana xxxxxxxxx - přiřazuje xxxxxxxxx xxxxxxx povodí;
15 Xxxx xxxxxxx: kóta xxxxxxx xxxx xx xxxxxx díle x xxxxxxx xxx mořem x 1. xxx xxxxxx, xxxxxxx systém Xxxx xx xxxxxxxxx;
16 Xxxxx xxxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx vody xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x3 k 1. xxx měsíce, xxxxxxx vyplnit zaokrouhlené xx 4 desetinná xxxxx;
17 Xxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx vody xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx k 1. xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxxxxx manipulacích xx xxxxxx xxxx: xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x provedeny mimořádné xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx díle, uvede xx xxxxxxx jejich xxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 431/2001 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X) Xxxxxxxx xxxx
1 x xx xxxxxxxx x xxxxx odběrů xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona.
1 x xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx.
X) Xxxxxxxxx vody
množství xxxxxxxxx xxxx (xxx. x3/xxx)
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx 10
1x za 14 xxx (2x xx xxxxx)
0,5 - 10
1x xx xxxxx
0,1 - 0,5
1x za 2 xxxxxx
xxx 0,1
1x za xxxxxxxx

Informace
Xxxxxx předpis č. 431/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §35 xxxxxx x. 164/2001 Xx., x přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních vod, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).
2) Xxxxxxxx xxxxx č. 82/1999 Sb., kterým xx xxxxxxx ukazatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
XXX 757221 xxxxxx vod - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.
3) Nařízení xxxxx č. 82/1999 Sb.
Xxxxxxxx - Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx xxxxx 86/2001 Xx.
* Xxxxxxxxx xxxxx č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 146/1971 Xx., xxxxxx x. 96/1977 Xx., zákona x. 143/1991 Xx., xxxxxx x. 270/1992 Xx., xxxxxx č. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 238/1999 Xx. x zákona x. 132/2000 Xx., xxxxx č. 246/1992 Sb., o xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 162/1993 Xx., xxxxxx x. 193/1994 Xx., zákona x. 243/1997 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 30/1998 Xx., xxxxx č. 334/1992 Sb., x ochraně zemědělského xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 98/1999 Xx. x xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxx č. 289/1995 Sb., o lesích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 67/2000 Xx. x zákona x. 132/2000 Xx., xxxxx č. 92/1996 Sb., x xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 357/1999 Sb. x zákona x. 153/2000 Xx., xxxxx č. 147/1996 Sb., x rostlinolékařské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 409/2000 Xx. x xxxxxx č. 314/2001 Xx., xxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).