Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.11.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.11.2006 do 17.11.2009.


Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

369/2001 Sb.

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
Rozsah platnosti §1
Vymezení základních pojmů §2 §3
ČÁST DRUHÁ - ŘEŠENÍ PŘÍSTUPŮ DO STAVEB, PŘÍSTUPNOSTI KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÝCH PLOCH §4 §5
ČÁST TŘETÍ - ŘEŠENÍ STAVEB BYTOVÝCH DOMŮ, STAVEB PRO SOCIÁLNÍ PÉČI, STAVEB, V NICHŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ ZAMĚSTNÁVÁNÍ VÍCE JAK 20 OSOB, STAVEB URČENÝCH PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A STAVEB ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Vnitřní komunikace a vybavení §6
Byty zvláštního určení a obytné části staveb pro sociální péči §7
Společné prostory bytových domů a staveb pro sociální péči §8
Provozní prostory staveb, v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, staveb určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením a staveb škol, předškolních a školských zařízení §9 §10
ČÁST ČTVRTÁ - ŘEŠENÍ STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Vnitřní komunikace a vybavení §11
Ostatní prostory §12
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §13 §14 §15
Příloha č. 2 - Symboly
Příloha č. 3 - Požadavky na byty zvláštního určení pro těžce pohybově postižené osoby a na obytné části staveb pro sociální péči pro těžce pohybově postižené osoby
Příloha č. 4 - Požadavky na byty zvláštního určení pro zrakově postižené osoby a na obytné části staveb pro sociální péči pro zrakově postižené osoby
č. 492/2006 Sb. - Čl. II
369
VYHLÁŠKA
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
ze dne 10. xxxxx 2001
x obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §143 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 83/1998 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx této xxxxxxxx xx postupuje při xxxxxxxxxx x pořizování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx plánovacích xxxxxxxx, xxx navrhování, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, provádění x xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx obsahujících xxxx xxx tři xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx domy"),
x) domů x xxxx xxxxxxxxxx určení x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxx a xxxxxxxx ústavního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx užívání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx"),
x) občanského xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
d) x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 xxxx, pokud xxxxxx v těchto xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnávat xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení.2)
(2) Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx důvody nevylučují.
(3) X xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx použijí x xxxxxxx xx xxxxx státní památkové xxxx.3)
§2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxx xxx
1. xxxxxxxx správu, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx rozhlas, xxxxxxxx, xxxx), občanská xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, provozní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x skladování, správu x xxxxxx budov, xxxxxxxxx xxxx,
4. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx,
5. zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxxxx, zejména xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, muzea, xxxxx, zámky, xxxxxxxx xxxx, kostely, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx,
7. xxxxxxxxxxxxx x sociální xxxx,
8. veřejnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx,
9. xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx),
10. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ruch (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
11. xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx 20 xxxx x výjimkou táborů x přírodě x xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx ruch),
12. xxxxxxx xxxxxxxxx automaty, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx;
b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx pohybově, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx (dále xxx "vozík"), zrakově, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ženy x osoby xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx do xxx xxx, popřípadě osobu x xxxxxxxxx postižením;
x) xxxxxx rampou - část xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výškového xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 20 xx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - trvalé xxxxx, xxxxx je xxxxxx, xxxxxx x jednoznačně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx odlišuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx postižené xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx čichová, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
x) vodicí xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx umístěných x pochozích plochách x xx vnitřních x vnějších xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx chodníku směrem xx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxx linií - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx v pochozích xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
x) umělou xxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hmatných xxxxxxxxxxxx bodů xxxxxxxxxx x pochozích plochách x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx pásem - xxxxxxxx forma xxxxx vodicí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx směr xxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přístupu k xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dopravy;
x) varovným pásem - xxxxxxxx forma xxxxx xxxxxx linie xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx;
k) xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxx varovného pásu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stezkou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx cyklisty x xxxxxx, xxxxxxx x ulici x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob;
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxx 550 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxxx dopravního značení;
x) xxxxxxxxxx orientačním xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dálkově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx;
x) indukční xxxxxxx - xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxx pomocí osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímat xxxx xxxxxxxxxxx reprodukčních xxxxxxxx, zejména ozvučení xxxx kina xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro dopravu xxxx xx vozíku xxxx šikmá xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxx přirozené vodicí xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 6000 xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přirozeného xxxxxxxx xxxxxx zrakově postižených xxxx, zejména mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx umístěných xxx xxxxxxxx. Xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxx hmatného xxxxxx musí být xxxxxxx 1500 xx, xxxxx 400 xx x xxxxx 300 xx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx přímá, x xxxxxxxxx xxxxxxx 300 xx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx 400 xx. Xxxxx směru x odbočky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úhlu. Odbočení xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodicí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 800 xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx linie xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx linii. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s funkcí xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx pás xxxx xxx xxxxx 800 xx 1000 xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx; musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx okolí. Xx požadavku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x památkových xxxxxx x rezervacích, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx vzorů x xxxxxx. Signální xxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zřizují xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx. X místě, xxx xx spojují xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx 800 xx. Materiál xxxxxxx xxx xxxxxxxxx signálního xxxx nelze na xxxxxxx xxxxxxxxxxx plochách x komunikacích xxxxxx x jinému účelu.
(4) Xxxxxxx pás xxxx xxx šířku 400 xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx od xxxxx; musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx holí x xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrastu xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx přesahovat xxxxxxxx pás xx xxxx stranách xxxxxxx x 800 xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásu xxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX, PŘÍSTUPNOSTI KOMUNIKACÍ X XXXXXXXXX PLOCH
§4
(1) Do xxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1 xxxx xxx alespoň xxxxx vstup x xxxxxx komunikace pro xxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx výškového xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx 1.3. přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízením (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Přístup xx xxxxxxx uvedeným v §1 xxxx. 1 xxxx. x), x) x f) xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§5
(1) Xxxxxxxx, xxxxx pro xxxx, podchody, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy x xxxxxxx pochozí xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 1. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(2) Na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx plochách pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx počet xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:
- xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx než xxxxxx xxxxx,
- dvě xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx až xxxxxxxx stání,
- 5 % xxxxx xxx celkovém xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx vyhrazených xxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx čísla xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx způsobem uvedeným x bodě 3.1. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx symbolem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx. X těmto xxxxxxxxxx stáním musí xxx zajištěn bezbariérový xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx.
(3) Xxxxxx prostor pro xxxxxxxx telefonních xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx automatů x xxxxxxxxx zařízení včetně xxxxxxxx k xxx x přístupu k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx 1. a 3.2. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ploch, xxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx 1. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXX, X XXXXX SE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX 20 XXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX OSOB S XXXXXX XXXXXXXXXX POSTIŽENÍM X XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXX
§6
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x vybavení
(1) Xxxxxxx do xxxxx prostorů xxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xx x) xxxx xxx zajištěn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, schodišti, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxx 1., 1.2., 1.3. a 1.7. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. x) a x), které jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komunikacemi nejméně xx jednoho xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx převážně xxxxxxxx xxxxxx pro hlavní xxxx xxxxxxx stavby.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x §1 odst. 1 xxxx. x), x) až x) xxxx mít xxxx xxxxxxx hygienického zařízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.4. přílohy č. 1 x této xxxxxxxx. X budov x xxxxxxxxxxxxxxxx a obdobným xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx upravené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 50 x xxxx osob xx xxxxxxxx uvedených x §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxx vybaveny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§7
Byty xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx sociální xxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zvláštního určení1) x xxxxxxxx částí xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x přílohách č. 1, 3 x 4 k xxxx vyhlášce.
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx
Společné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx vícepodlažními budovami xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, sušárna x xxxxx, musí být xxxxxxxx tak, aby xx xxxxx užívat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 20 osob, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx škol, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených v §1 xxxx. 1 xxxx. d) až x) musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2.5.1. a 2.5.3 přílohy č. 1 k xxxx vyhlášce tak, xxx umožňovaly xxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny činnosti, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx hygienická xxxxxxxx umístěná x xxxxxx provozních prostorách xxxx stanoveny x xxxx 2.4. přílohy č. 1 x této xxxxxxxx.
(2) Z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x požární xxxxxxx se požadavky xxxxxxx v odstavci 1 uplatňují při xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx provozního zařízení,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx výrobního xxxxxxxx,
x) přístupu x xxxxxxxx ovládání xxxxxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§10
Tvoří-li xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx areál s xxxxxxxx domy s xxxx zvláštního určení, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx této xxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
§11
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určených xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1.
(2) X změn xxxxxx x xxxxxxx xxxxx podlažími, které xxxxxx vybaveny xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx rampu xxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx pro zajištění xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nákladní xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx těchto xxxx. X staveb s xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavbách xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. a) xxxx 1 až 4 x 6 až 10 xxxx mít xxxxxxxxxx a osvětlené xxxxxx x xxxxxxxxxx.
§12
Ostatní xxxxxxxx
(1) Ve xxxxxx, xx xxxxx xx hygienické zařízení xxxxxx pro užívání xxxxxxxxxx, xxxx xxx x každém xxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxx XX v xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx XX v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx x bodě 2.4. přílohy č. 1 x této xxxxxxxx. U změn xxxxxx xxx zřídit xxxxx xxxxxx XX, xxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx pohlaví xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxx to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přístupná x xxxxxxxx xxx ženy. Xxxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxxxxx x prostoru, xxxxx xxxx obytnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X hledištích musí xxx xxxxxxx 2 xxxxx xxx umístění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2.5.2. přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(3) Stavby x xxxxxxx určených pro xxxxxxx veřejností musí xxx navrženy a xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx umožněno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx s upravenou xxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx, XX, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx sportovišť xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů.
(4) Xx stavbách pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxx deset xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx počet xxxxxx xxxxxxxx požadavky uvedené x přílohách č. 1 x 3 x této xxxxxxxx:
- jeden xxxxx při xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx pokojů,
- xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx nahoru.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx 1500 xx xx xxxxxxx.
(5) Prostory x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 4 xxxx xxx xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx místě xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxx.
(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 50 x xxxx osob x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. x) xxxxxx 1, 2, 6 x 8 musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x označeny mezinárodním xxxxxxxx hluchoty xxxxx xxxx 2. přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§13
V xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx zahájených a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, při kolaudaci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxx obecných technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx osobami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.
§14
Xxxxxxx xx xxxxxxxx č. 174/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
§15
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxxxxx 2001.
Ministr:
Xxx. Xxxxxxx, XXx. x. r.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 369/2001 Sb.
1. Xxxxxxxxxx
1.1. Xxxxxx povrchů
1.1.1. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxx xxx xxxxx, xxxxx x upravený xxxxx skluzu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 0,6, x xxxxxxx xxxx pak 0,6 + xx α, xxx α xx xxxx xxxxxx rampy.
1.1.2. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.5. xxxx xxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1.3 xxxx přílohy, smí xxx xxxxx xxxxxxx 1 : 12 (8,33 %)
1.1.4. Xxxxxxxxxx xxx pěší xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro zrakově xxxxxxxxx xxxxx. Překážky xx komunikacích pro xxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx osvětlení, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nejméně 1500 mm, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx na 900 xx u technického xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravního xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx 6000 xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx linií xxxxxx.
1.1.5. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx výši 1100 xx xxxxxx xxxxxxx (xxx zábradlí, xxxxx xxx oplocení) x xx výši 100 xx 250 xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx (xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx překážky, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o 200 xx.
1.1.6. Xxx xxxxxxx přístupnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxx xx xxxxx 250 až 2200 xx nad povrchem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx stavby, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx maximálně 250 xx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x dále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx charakteru. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do 400 xx (xxxxxx xxxxxxxx xx stěnou xxxxxxx) xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 300 xx.
1.2. Výškové xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx než 20 xx, xxxxx xxxx být řešeny xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 1.3.3. xx 1.3.7. a 1.3.9. xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízeními.
1.3. Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
1.3.1 Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 28° x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 160 xx; to xxxxxxx xxx stavby xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. a).
1.3.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx opatřeny xxxxx xx výši 900 xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 150 xx první x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stupeň, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx šikmé rampy x xxxxxxxxxx x xxxxxx půdorysném xxxxxxx.
1.3.3. Šikmé xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx 1300 xx x jejich podélný xxxxx smí být xxxxxxx x xxxxxx 1 : 12 (8,33 %).
1.3.4. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 3000 xx, xxx xxx xxxxx nejvýše x xxxxxx 1 : 8 (12,5 %); xx neplatí x xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) x e).
1.3.5. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx ve xxxx 250 mm xxxxxx xxx.
1.3.6. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx 9000 xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 1500 xx. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx šikmá xxxxx.
1.3.7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx nejméně 1500 xx.
1.3.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxxxxx ramene xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx výrazně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 100 xx xx délku xxxxxx, ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 mm xx hrany schodu. X ostatních stavbách xxx xxxxxxxxx kontrastní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jen pruhu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podstupnice xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx za předpokladu xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek.
1.3.9. Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.1.5. xxxx přílohy, xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zrakově xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx 2200 xx v xxxxxxxxx x 2100 mm x interiéru.
1.4. Xxxxxxxx
1.4.1. Chodníky xxxx být široké xxxxxxx 1500 xx x smí xxx xxxxxxx skon xxxxxxx 1 : 12 (8,33 %) x příčný xxxxx xxxxxxx 1 : 50 (2,0 %).
1.4.2. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 1 : 20 (5,0 %), xxxxxxx xxx 200 m, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podélném a xxxxxxx xxxxxx nejvýše 1 : 50 (2,0 %).
1.4.3. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výškový xxxxxx 20 mm xxxxxx vozovce a xxxx xxx opatřeny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx. U xxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx xxx signální xxxx xxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx šikmé xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 1.3 xxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx sníženého xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, musí být xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 400 xx xxx současném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 800 xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x x místech xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.4.4. X xxxxxxx xxxxxxxx xxx, kde není xxxxxxxxx xxxxxx linie, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx straně xx xxxxxxxxxxx 800 xx od xxxxxx xxxxxxxxxx hmatný pás xxxx 400 xx. Xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
1.4.5. Na xxxxxxxx mezi xxxxx xxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx pás xxxx 300 xx 400 xx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx.
1.5. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
1.5.1. Xxxxxxxx situované x xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 písm. x) x vybavené xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx intervalu.
1.5.2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvukovou. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx umisťuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
1.5.3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx umístěno xxxxxxx 1200 mm od xxxxxx komunikace pro xxxx.
1.5.4. U xxxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x přechodů xxxxxxx xxx 8000 xx x u xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx být v xxxxx vodorovného dopravního xxxxxxx xxxxxxxx vodící xxx přechodu navazující xx signální pás xx xxxxxxxx.
1.5.5. Xxxxxxx jeden xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx musí mít xxxxxxxxxxxx úpravy.
1.5.6. Xxxxxxxxxx městské hromadné xxxxxxx x linkové xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hrany 200 xx x xxx svém okraji xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxx x slepeckou xxxx. Xxxxxx jsou xxxxxxx xx druhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx4). X xxxxxxxxx xxxxxxxx hromadné xxxxxxx xxxx xxx zřízen xxxxxxxx xxx.
1.5.7. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx systémy. Akustické xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Sdružení xxx xxxxxxx prostředí zdravotně xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx konzultaci x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
1.6 Vstupy do xxxxx
1.6.1. Xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1500 xx x 1500 xx, xxx otevírání xxxxx ven xxxxxxx 1500 mm x 2000 mm. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 : 50 (2,0 %).
1.6.2. Vstupní xxxxx xxxx umožňovat xxxxxxxx xxxxxxx 900 xx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxx dvoukřídlových xxxxx. Xxx být xxxxxxxx od výšky 400 xx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zaskleny xxxxxxxxxxx sklem. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx ve xxxx 800 xx 900 xx xxxxxxxx vodorovnými xxxxx xxxx celou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.6.3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.2.2. xxxx xxxxxxx.
1.6.4. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 1000 xx od xxxxxxx, xxxxx nejvýše 1100 xx.
1.6.5. Xxxxx xxxxx zvonkového xxxxxx xxx xxx xxxxxxx 1200 xx xx xxxxxx xxxxxxx.
1.6.6. Xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.
1.7. Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chodníky
1.7.1. Xxxxxx se přednostně xxxxxxxx výtahy. Xxxxxxxx xxxxxxx se použijí xxx x odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx.
1.7.2. Xxxxx plocha před xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x zdvihacích xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 1500 x 1500 xx. Xxxxxxx xxxxx plochy před xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmenšeny xx 800 x 1200 xx x xxxxxxx xxxxxxx x xx 1200 x 1500 xx x nájezdu x xxxxxxxx.
1.7.3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x požadavky xx xxxxxx do xxxxxx dráhy x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx z nástupišť xx xxxxxx xxxxx xxx svislé x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1.1.5 této xxxxxxx.
1.7.4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 příslušné xxxxx technické xxxxx. X xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určených pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozměry xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx technické xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se u xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx použít xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx typu 1 xxxxxxxxx české xxxxxxxxx xxxxx.
1.7.5. Xxxxxxx xxxxxxxx plošiny svislých xxxxxxxxxx plošin stanoví xxxxx technické normy. Xxxxxxxx plošina šikmých xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx 900 mm x xxxxxxx 1400 xx. Pro xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitelné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx technické xxxxx.
1.7.6. Požadavky xx zařízení x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx sedátko x xxxxx xxxxxx xxxx xxx x dosahu xxxxxxxx.
1.7.7. Xxxxxxxx x kleci výtahu x xx nástupních xxxxxxx xx výtahu xxxx vyčnívat xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 1 xx. Xxxxxxxx značky xxxxx být xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxx Xxxxxxxx (slepecký) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pouze xx klávesnicové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Braillův (xxxxxxxx) znak xxxxxxxxx. Xxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výtahů i xxxxxxxxx xxxxxx a xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx značkami stanoví xxxxx technické xxxxx.
1.7.8. Xxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx výtahu, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 2 xxxxxxx x xxxx xxxxxx vzrůstajícím xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx požadavky xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx signalizaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
1.7.9. Xx stavbách xxxxxxxxxx vybavení xxxx xxx xxxx pohyblivých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s určením xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxx spouštět xxxxx xx xxxxxxxx postižením. Xxxxxx na vstupu x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx proveden x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx
2.1. Podlahy
Xxxxxxx místností xxxx xxx povrch xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tření xxxxxxx 0,6; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x)
2.2. Xxxx
2.2.1. Xxxxxxx jedno xxxx xxxx mít pákové xxxxxxx xxxxxxx 1100 xx xxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x).
2.2.2. Xxxx x xxxxxxxxx5) a xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxx 500 xx, xxxx xxx spodní část xx výšky 400 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poškození x xx xxxxx 1100 xx až 1600 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 50 mm, xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 50 xx x 50 xx, xxxxxxxxxx xx xxxx maximálně 150 xx, xxxxx viditelnými xxxxx xxxxxx.
2.3. Xxxxx
2.3.1 Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 800 xx, u xxxxxx xxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) 900 xx.
2.3.2. Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx níže xxx 800 xx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx 1100 xx xx 1600 xx označeny xxxxxxxx xxxxxx šířky nejméně 50 xx, xxxx xxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxx 50 xx x 50 xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 150 xx, jasně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Spodní xxxx xxxxxxxx dveří xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle bodu 2.2.2. xxxx xxxxxxx.
2.3.3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx 800 xx 900 mm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx madly xxxx celou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx opačné xxx xxxx xxxxxx.
2.4. Xxxxxxxxxx zařízení
2.4.1. Xxxxx hrana sedátka xxxxxxxxx mísy xxxx xxx xx xxxx 500 xx nad xxxxxxxx, xxxxx xxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxx po straně xxxxxxx 1200 xx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx klozetové xxxx musí být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vzdálenosti 600 xx x ve xxxx 780 xx xxx podlahou. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx tak, aby xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxx nejméně 800 xx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx kabiny XX xxxx xxxxxxx 700 xx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ven a xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxx XX musí xxx umístěno xxxxxxxx. Xxxxxxxx rozměry kabiny xxxx 1600 xx x 1800 xx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1400 xx x 1400 xx.
2.4.2. Umyvadlo xxxx xxx opatřeno xxxxxxxxx xxxxxxx s pákovým xxxxxxxxx. Vedle xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx úpravu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
2.4.3. Vana musí xxx xxxxxx podle xxxx 1.6. přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
2.4.4. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kouty xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1400 xx x 1400 xx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 500 xx nad podlahou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x pákovým xxxxxxxxx, xxxxxx madlo x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx v xxxxxx ze xxxxxxx, xx xxxxx kolmé xx stěně, xx xxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxx rozdíl xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx koutu xxxx xxxxx xxxxxxx 20 xx.
2.5. Xxxxxxxxxxx prostory x xxxxxx
2.5.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plocha xxx xxxxx je 1200 xx x 1500 xx.
2.5.2. Místo xxx vozík v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rozměry nejméně 1000 xx x 1200 xx, musí xxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zezadu.
2.5.3. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zařízení musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx 600 xx xx 1200 xx xx xxxxxxx.
2.5.4. Část xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x staveb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. a) xxxx 1., 3., 6. xx 10. xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 800 xx nad xxxxxxxx x xxxxxxxx délce 900 xx. X xxxxxx xxxxx prodejních xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx plocha xxxxx xxxxxxx 250 xx xxx možnost xxxxxxxxxx xx zbožím. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 900 xx.
2.6 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
2.6.1. Xxxxxxxx informační xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, taktilními x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx postižením. Xxxx xxx kontrastní dostatečně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a jednotné xxxxxxxxxx.
2.6.2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx zrakově xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx softwarového x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx plochy
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plochách xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx zónách, v xxxxxx x x xxxxxxx. xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postižených xxxx xxxxxx přirozené vodící xxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
3.1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x garážích xxxx xxx xxxxxxx 3500 xx a xxx xxx xxxxx nejvýše x poměru 1 : 20 (5,0 %). V případech xxxxxxxxx stání (xxx xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 7000 mm.
3.2. Xxxxxxx telefonní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
3.2.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx automatem, xxxxx xxxxxxxx zařízením x xxxxxxxx schránkou xxx mít xxxxx xxxxxxx 1 : 20 (5,0 %) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 xx x 1200 mm, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx telefonní xxxxxxx.
3.2.2. Xxxxx pro xxxxxxxx manipulačního zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poštovní xxxxxxxx xxx být x xxxxxxx 600 xx xx 1200 mm.
3.2.3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 500 mm xxx podlahou nebo xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxxx blízkosti xxxxxxxxx.
3.2.4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx jeden z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poslech xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx automat musí xxx označen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
3.2.5. Xxxxxxxxx xxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxxx s bočními xxxxxxx nesahajícími xx x zemi (podlaze) xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1.1.6. této xxxxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 369/2001 Xx.
1. Xxxxxxxxxxx symbol xxxxxxxxxxxx
Mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx čtverec xxxxx xxxxx, xx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxx invalidy x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx rozměry symbolu xxxx 100 mm x 100 xx.
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx hluchoty je xxxxxxx xxxxx barvy, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx boltec xxxx, xxxxx xxxxxxxxx diagonála xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 100 xx x 100 xx.
3. Symbol xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx je xxxxxxxx modré barvy, xx xxxx xx xxxxxxxxxx bílou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx postava, xxxxxx x ruce xxxxxxx xxx.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 369/2001 Sb.
Xxxxxxxxx na byty xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx pohybově xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
1.1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx bytu.
1.2. Xxxxxx otvory x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx 900 mm široké. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxx 800 mm xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxx vyjma xxxxxxxxx xxxxx xxx prahy. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být dostatečný xxxxxxx xxx manipulaci x xxxxxxx.
1.3. Xxxxxxxxx x šikmé xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1500 xx, xxxxxxxx 2000 xx x xxxxxxxxxx na xxxxx otevírání xxxxx.
1.4. Obytné i xxxxxxxx místnosti, předsíně, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx rozmístění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 360°, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1500 xx.
1.5. Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx hloubku xxxxxxx 1500 xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 : 50 (2 %) x xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obytné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 20 xx. Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx 1200 xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxx průhled xxxxx xx xxxxxx na xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
1.6. Xxxxxxx koupelny xxxx xxxxxxxxx volný xxxxxxx x vaně, xxxxxxxx x XX, který xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx 460 - 480 xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x různých polohách. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx řešen xxx, aby byl xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přístup x xxxx x xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Vana, xxxxxxxx xx xxxxxxx straně x 80 xx xx xxxxxxxx stěny x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení. Xxxx dnem xxxx x podlahou xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 140 xx, horní xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx 500 xx nad xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxx mobilního zvedáku xxxx být rovná x xxxxxx. Vanová xxxxxx baterie xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx sedící xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx osazeno xxx, xxx jeho xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 600 xx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mít pákové xxxxxxxx.
1.7. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx XX, xxxxxxxxx vyhovující xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx šířky nejméně 800 xx.
1.8. Xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, jističe, xxxxxx kliky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xx výšce 600 xx 1200 xx.
1.9. Xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx linkou (xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx vozíku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx těžce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx zadní xxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx horních xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pečící xxxxxx, odvětrání.
1.10. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx kováním xxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x 180° x xxxxxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx osazeny xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 300 mm.
1.11. Xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určení xxx xxxxx pohybově xxxxxxxxx osoby musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x dva xxxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx byty.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx
2.1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx vozíků xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a prostředků xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2. X xxxx xxx více xxx xxxxxxx uživatele se xxxx prokazovat x xxxxxxxx místnostech základního xxxxxxxxxx, xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
3. Domovní xxxxxxxxxx bytového xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby
3.1. Těžce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx zajištěnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. určeného xxxxxxxxx xxxx, místnosti xxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, prostoru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx řešeno garážování xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.2. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxx x byty xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx službu a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, prádelna x xxxxxxx), xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx (tělocvična, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 369/2001 Xx.
Xxxxxxxxx xx byty xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx obytné xxxxx staveb xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx postižené xxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
1.1. Xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dveří xx xxxx x xxxx zvláštního xxxxxx xxx zrakově postižené xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxx.
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx domu s xxxx zvláštního xxxxxx xxx xxxxxxx postižené xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx šířce 50 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řadou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, výrazně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx.
1.3. Xxx xxxxx xxx vybaven lokálními xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx instalace x xxxx, xxxx xxxxxxx, zásuvky, vypínače x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxx.
1.5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být pákové.
1.6. Pobytová xxxxxxxx xxxxxx x užívání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx třemi dvojitými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.7. Xxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obytných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
1.8. V xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomůcek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx domu x xxxx zvláštního xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
2.1. Xxxxx xx xxxx x xxxx zvláštního xxxxxx xxx zrakově xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ovládaným xxxxxxxxxx orientačním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx.
2.2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxx. x kontrastní x xxxxxxxx úpravou xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx upraveno alespoň xxxxxxxx xxxxxx bytu xxxxxxxxxx xxxxxx.
2.3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
U xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 492/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.11.2006

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 369/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.12.2001.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
492/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 369/2001 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx požadavcích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx a xxxxxxxxx
x účinností od 13.11.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 369/2001 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 398/2009 Sb. x účinností xx 18.11.2009.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §9 xxxx. 1 x §10 xxxx. 1 xxxxxx č. 102/1992 Xx., kterým se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx., kterým xx xxxx, doplňuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 76/1978 Sb., x školských xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§3 xxxx. 3 x 8 x §5 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 108/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prostory x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.
3) §14 xxxx. 3 zákona x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx.
4) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 189/1999 Xx., xxxxxx č. 23/2000 Xx., č. 71/2000 Xx. a xxxxxx x. 132/2000 Sb.
5) §37 xxxx. 6 xxxxxxxx x. 137/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výstavbu.