Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.04.2023.


Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

104/97 Sb.

Vyhláška

ČÁST I. Základní ustanovení §1

Úvodní ustanovení §1a

Označení dálnic, silnic a místních komunikací §2 §3

Průjezdní úsek dálnice a silnice §4

ČÁST II. Péče vlastníka o komunikace a jejich evidence

Evidence komunikací §5

Prohlídky komunikací §6

Hlavní a mimořádná prohlídka komunikace §7

Bezpečnostní inspekce §7a

Posouzení bezpečnosti pozemních komunikací v provozu §7b

Předmět podrobné prohlídky §7c

Prohlídky mostních objektů §8

Údržba a opravy komunikací §9

Údržba a opravy mostů §10

Náležitosti smlouvy o zajištění správy a údržby dálnice nebo silnice I. třídy §10a

ČÁST III. Technické podmínky pro připojování komunikací a sousední nemovitosti na komunikaci

Podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací §11

Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím §12

Podmínky pro připojování dalších nemovitostí na komunikaci §13

ČÁST IV. Stavební úpravy komunikací

Stavební úpravy vyžadující ohlášení §14

Stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení §15

ČÁST V. Obecné technické požadavky na komunikaci

Příprava staveb, výstavba a stavební úpravy §16

Návrhové prvky a kategorie §17

Směrové a výškové vedení §18

Příčné uspořádání na úsecích mezi křižovatkami §19

Křižovatky §20

Těleso komunikace §21

Životní prostředí a začlenění do krajiny §22

Součásti a příslušenství §23

Dopravní značky, dopravní a bezpečnostní zařízení §24

Veřejné osvětlení §25

Odpočívky §26

Průjezdní a průchozí prostor §27

Šířkové uspořádání na mostních objektech §28

Záchytná bezpečnostní a stálá zařízení §29

Zatížení mostních objektů §30

Zatížitelnost mostů §31

Tunely §32

Galerie a obdobná zařízení §33

Zdi §34

Propustky §35

Protihlukové stěny a valy §36

Výjimky z technických požadavků §36a

ČÁST VI.

Předmět auditu bezpečnosti pozemních komunikací §37

Obory související s auditem bezpečnosti pozemních komunikací §38

Rozsah a obsah školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací §38a

Zkouška k prokázání odborné způsobilosti auditorů bezpečnosti pozemních komunikací §38b

Kritéria pro posouzení předpokládaných dopadů připravovaného záměru na bezpečnost silničního provozu §38c

ČÁST VII. Uzavírky a objížďky a zvláštní užívání komunikací

Uzavírky a objížďky §39

Zvláštní užívání komunikací §40

Výše náhrady za poskytnutí policejního doprovodu §40a

ČÁST VIII.Rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti

Základní ustanovení §41

Plán zimní údržby §42

Dálnice §43

Ostatní silnice §44

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic §45

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací §46

Zajišťování sjízdnosti čištěním komunikací a mostů §47 §47a

ČÁST IX. Styk komunikací s vodními toky, dráhami, inženýrskými sítěmi a jinými vedeními

Křížení s vodními toky §48

Křížení s dráhami §49

Vedení v tělese komunikací §50

Vedení na mostních objektech §51

ČÁST X. Kontrolní vážení vozidel

Nízkorychlostní kontrolní vážení

Rozsah a způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení §51a

Náležitosti dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení §51b

Vysokorychlostní kontrolní vážení

Rozsah a způsob provádění vysokorychlostního kontrolního vážení a náležitosti dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení §51c

Vážní lístek §51d

Sypký materiál §51e

ČÁST XI. Informační formulář §51f

ČÁST XII. Závěrečná ustanovení §52

Účinnost §53

Příloha č. 1 - Seznam souvisejících českých technických norem

Příloha č. 2 - Hlavní prohlídky

Příloha č. 3 - Určení hranice mezi pozemními komunikacemi navzájem a mezi nimi a nemovitostmi (Schéma křižovatek a připojení)

Příloha č. 4

Příloha č. 5 - Údržba a opravy komunikací

Příloha č. 6 - Plán a organizace zimní údržby

Příloha č. 7 - Technologie zimní údržby

Příloha č. 8 - Denní záznam o zimní údržbě a její vyhodnocení

Příloha č. 9 - Vzor informačního formuláře

Příloha č. 10 - Vzor dokladu nízkorychlostního a vysokorychlostního kontrolního vážení

Příloha č. 11 - Minimální rozsah bezpečnostní inspekce

Příloha č. 12 - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací z hlediska rizika dopravních nehod a z hlediska závažnosti jejich dopadů

Příloha č. 13 - Kritéria pro posouzení úseku pozemní komunikace v rámci podrobné prohlídky

Příloha č. 14 - Předmět auditu bezpečnosti pozemních komunikací

č. 490/2005 Sb. - Čl. II

č. 9/2015 Sb. - §10

INFORMACE

104

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx

xx dne 23. xxxxx 1997,

xxxxxx se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx stanoví xxxxx §46 odst. 1 se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4, §8 xxxx. 3, §9 xxxx. 3, §10 xxxx. 6, §16 xxxx. 3, §20 xxxx. 2, §22 xxxx. 2, §24 xxxx. 9, §25 xxxx. 7, §27 xxxx. 7, §36 xxxx. 8, §37 xxxx. 1 x §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"), a xxxxx §194 písm. c) xxxxxx č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 26) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx připojování xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx komunikací,

g) rozsah, xxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx komunikací x xxxxxxx xxxx, dráhami, xxxxxxxxxxxx sítěmi a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx vozidel a

j) xxxxxxxxxx formulář.

§1x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxx xxxx dočasné xxxxxxx xxxx komunikace xxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tělesa; xxxxxxxxxx xxxxxxx tělesa xx přitom rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nivelety nebo xxxxxxxxxx xxx komunikace xxx, že nelze xxxxxxxx xxxxxxx vnější xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) opravou xxxxxxxxxx xxxxx dokončené stavby, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx vnější xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx parametry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx komunikace xxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxxxxxx udržuje x xxxxxxxx x technicky xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx do původního xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxx xxx motorová vozidla" xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupem xxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technický xxxx xxxxxxxxxx neměnící xx bez xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, šířkové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxx xxxxxxxxx vlivů xxxxxx, xxxxxxxxxx zatížení x xxxxxxxx xxxxxxxxx (drsnost, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x znalostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vložených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvolených xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx chodci, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx.

(2) Křižovatkou xxxx xxxxxxxx připojení

a) xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx veřejně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx linkové xxxxxxx, xxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxx, motelu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 99/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.4.2023

§2

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

(x §6 xxxx. 4 x §9 xxxx. 3 xxxxxx)

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx I. xxxxx xx označují xxxxx xx 0 xx 99; xxx-xx x xxxxxxx, uvádí xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx písmeno "X". Xxxxxxx XX. xxxxx se xxxxxxxx xxxxx od 100 xx 999. Silnice XXX. třídy se xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx X. xxxx II. xxxxx, případně doplněnými xxxxxxx malým písmenem. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx označují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dle zvláštního xxxxxxxx 1) pro xxxxxxxxxxx provoz xx xxxxxxxx xxx písmenem "X" x číslem.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 8)

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx počínaje xxxxxx 1, a xx zásadně xxxxxxxx xxx každou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx třídy xx xxxxxxx alfabetický xxxx:

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxx xxxxxxx x, např. 1x, 2x,

x) xxx místní xxxxxxxxxx II. xxxxx xxxxxxx x, xxxx. 1x, 4x,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxx xxxxxxx x, xxxx. 1x, 8x,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxx xxxxxxx x, např. 1d, 12x.

(5) Mostní x xxxxx objekty (xxxxxxxx, xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 od začátku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx objektu doplněného xxxxxxxx třemi xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx na xxxxxx komunikaci xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (číslo x xxxxx), pomlčkou xxxxxxxxxx znaku objektu (xxxx. X = xxxx) x xxxx xxxxxxxxxx čísla. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx XXX 73&xxxx;6220.

§3

(k §6 odst. 4 xxxxxx)

(1) Místními xxxxxxxxxxxx X. třídy xxxx xxxxxxxx nejvýznamnější xxxxxx komunikace xx xxxxxxx.

(2) Místními komunikacemi XX. xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na pozemní xxxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX. třídy xxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x obcích xxxxxxxxxx xxxxxx dopravní obsluhu xxxxxxxxxxxx objektů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx běžnému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx, xxxxxxxxxxx stezky, xxxxx v chatových xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, pěšiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obytné x xxxx xxxx xxxx.

§4

Průjezdní úsek xxxxxxx x silnice

(k §8 xxxx. 3 xxxxxx)

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 9) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastavění xxxxx xxxxxxxxxx; stavební xxxxxx xx do 200 m nepřerušují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 8) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obce xxxxxx být totožné x xxxxxxx průjezdního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXX XXXXXXXXX X KOMUNIKACE X XXXXXX XXXXXXXX

(x §9 xxxx. 6 , §18m odst. 5 x §18n xxxx. 6 zákona)

§5

Evidence xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx evidencí komunikací xx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§9 odst. 2 xxxxxx).

(3) Nejmenší xxxxxx xxxxxxxx místních xxxxxxxxxx xxxxxxxx délku xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xx III. xxxxx x xx, počet x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx nich x xx x xxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a zvlášť xx xxxxxx údržbu.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Prohlídku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx dotčené komunikace x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xx běžné, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx inspekce.

(2) Běžnou xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxxxx značení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x závady xx sjízdnosti (xxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxx ........ xxxxx pracovní xxx,

xxxxxxx X. třídy ........ 2x týdně,

silnice XX. xxxxx ........ 2x měsíčně,

silnice III. xxxxx ........ 1x xxxxxxx.

§7

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pokud xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x fyzickou xx xxxxxxxxxx osobou pověřenou xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jejích xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(2) Hlavní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx, jinak xxxx:

x) při xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx jsou xxxxxxx v příloze č. 2.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prohlídek, x to zejména:

a) xxx xxxxxx poškození xxxxxxx (xxxx. dopravní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxx xxxxxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxx nutnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prohlídkou xxxxx xxx účelně doplňovány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx proměnných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx evidenci x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxxxxx inspekce

(1) Bezpečnostní xxxxxxxx 21) se xxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx, technických a xxxxxxxxxx vlastností komunikace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účastníky silničního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací. Bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx předmětem xxxxxxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx 500 x, xxx xx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastní xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx inspekce xx xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx 5 let.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 11.

§7b

Posouzení bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx

(X §18m xxxx. 5 xxxxxx)

(1) Xxxxxxx komunikace xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 12 k této xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na bezpečnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x dělení xx xxxxx xxxxxxxx křižovatkami x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx jednoho x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Posuzovaný xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxx x

x) xxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,19 x xxxxx xxx xxx takto xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud relativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu 0,19 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,79 x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ostatních kritérií, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převyšuje xxxxxxx 0,79 xxxx pokud xxx xxx takto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Posuzovaný xxxx xxxxxxx X. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx jako úsek x

x) xxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřevyšuje hodnotu 0,34 x xxxxx xxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) střední úrovní xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,34 x nepřevyšuje xxxxxxx 1,83 x xxxxx jej lze xxxxxxxx xxxx xxxx xx střední xxxx xxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx xxxxx souhrnného posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx relativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,83 xxxx xxxxx xxx lze xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx úsek xxxxxxx X. xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jako xxxx x

x) vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,32 a pokud xxx xxx takto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx relativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,32 a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,27 a xxxxx jej lze xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx souhrnného posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,27 nebo xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XX. třídy xx xxxxxxx xxxx xxxx x

x) vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nehodovost xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,44 x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxx kritérií,

b) střední xxxxxx bezpečnosti, pokud xxxxxxxxx nehodovost převyšuje xxxxxxx 0,44 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,75 x pokud xxx xxx hodnotit xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxx, nebo

c) nízkou xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převyšuje xxxxxxx 1,75 nebo xxxxx xxx lze xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kritérií.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx III. xxxxx se hodnotí xxxx xxxx s

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nehodovost xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,21 x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx ostatních kritérií,

b) xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu 0,21 x xxxxxxxxxxx hodnotu 1,21 x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx nebo vysokou xxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,21 xxxx xxxxx jej xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx souhrnného posouzení xxxxx ostatních xxxxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 99/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2023

§7x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X §18n xxxx. 6 xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2023

§8

Prohlídky xxxxxxxx objektů

(1) Xxxxxxxxx mostů xx xxxx xx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Prohlídky mostních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx dočasného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejich intervaly, xxxxxx záznamu o xxxx x další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ČSN 73&xxxx;6221.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mostu xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxx x vyznačení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§9

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Cílem údržby x oprav xx xxxxxxxxx závady ve xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídek, xxxx. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx závady xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikací. Xxx xxxxxxx o:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx záchytných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, odstranění xxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xx správce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx silničnímu xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxx prací xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělují xx běžnou a xxxxxxxxx údržbu x xx opravy.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x obnově původních xxxxxxxxxx vozovky komunikace xxxxxxxxx xx zlepšením xxxxxx xxxxxxxxxx parametrů.

(6) Xxxxxxxxxx pracemi se x xxxxx opravy xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxx součástí x xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvyšuje xxxxxxxxxx xxxxxxx. Opravou xxxxxxx x xxxxxx či xxxxxxxx všech parametrů xxxxxxx, popřípadě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx komunikace.

(7) Xxxxxx x způsob xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx stanoven x příloze č. 5.

§10

Údržba x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx péče x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, výsledků xxxxxxxxx, diagnostického průzkumu, xxxx. dokumentace xxxxxx. Xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx x opravy xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x v xxxx xxxx xxxxxxxxx vyloučení x provozu.

(2) Údržbu x xxxxxx mostů (xxxxxx násypových x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx. Údržbu x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx objektu xxxx xxxxx pod xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx), xxxx. xxxxxx zařízení xx xxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastník (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, a xx xxxx po xxxxxx x vlastníkem (xxxxxxx) xxxxx.

(3) Při xxxxxx x opravách xxxxx xxxxx dojít xx xxxxxxxxxx prostoru pod xxxxx, zejména xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx území.

(4) Xxxxxx xxxxx tvoří xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xx stavebními xxxxxxx prováděnými podle xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(6) Bližší xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6221.

§10x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxx jména a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx jednat,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxX.xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx staničením,

c) xxxxxx, xxxxxx x časové xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx období,

d) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dálnice xxxx xxxxxxx I. xxxxx, xxxxxx způsobu xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) sankce za xxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) další xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vzájemné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. 16)

(3) Xxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx uzavřeny xxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 17.10.2001

XXXX TŘETÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX NEMOVITOSTI XX XXXXXXXXXX

(x §10 xxxx. 5 zákona)

§11

Podmínky xxx vzájemné připojování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xx zřizují xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, potřebný xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx proudů x xxxxx xxxxxxxxx. Nejmenší xxxxxxxxxxx xxxx budovaných xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6102 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x doporučených XXX 73&xxxx;6101 x XXX 73 6110.

(2) Xxxxxx xxxxxxx mezi pozemními xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x zaústění xxxxxxxxx komunikací xxxxxxx příloha č. 3, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx xxxxxxxxxx významu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxx připojování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a místním xxxxxxxxxxx

(1) Sjezdy a xxxxxxx xx silnici x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zřídit, xxx xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxxx najet xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx zastaví xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přímém směru xxxx xx xxx xxxx být výhled xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxxxx únosné z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ČSN 73&xxxx;6101 x ČSN 73&xxxx;6110.

(2) Xxxxx sjezdu xxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx silnice nebo x xxxxxx komunikace x xxxxxx na xx. Xxxxxxxxx odbočovacích xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX 73&xxxx;6102. Jestliže je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx trub:

a) 400 xx xxx xxxxx propustku do 6,00 x,

x) 600 xx xxx délku xxxxxxxxx od 6,00 xx 10,00 x x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10,00 x xxx sklonu xxxxxxxxx nad 2 %,

x) 800 xx xxx délku xxxxxxxxx xxxx 10,00 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 2 %.

(3) Xxxxx x nájezd xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, které vyhovuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravou, x se snadno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxx xxxxxxxx vody xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx a nájezdu xxxx jejich xxxxx, xxxx. zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx jiná xxxxx, xxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxx 10) xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx zrušení sjezdu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací nebo xx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx sjezdu xxxx xxxxxxx stavebník xxxxxxx komunikace.

(5) Xxxxxxxx xx zřizuje, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ruší xxxx sjezdu xxxx xxxxxxx na pozemku xxxxxxxxxx, musí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx souhlas vlastníka xxxxxxx komunikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xx připojují xxxxxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx úsecích. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pruhy; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zařízení uvedená x §1a odst. 2 písm. c) xx zásadně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx oddělených od xxxxxxxx xxxxx šířky xxxxxxxxxx xxxxxxx pásem xxxx dělicím xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s nízkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úrovňové xxxxxxxx xxxxx, pokud to xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pruhů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pruhu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX 73 6102. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x doporučených XXX 73&xxxx;6101 x ČSN 73&xxxx;6110. Určení xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví příloha č. 3.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX ÚPRAVY XXXXXXXXXX

(x §16 xxxx. 3 xxxxxx)

§14

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §15, xxxxxxxxxx xx práv xxxxxxx xxxx x xxxxx xx o:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxx určená x xxxxxxxx, xxxxxx x kontrole xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stavební úpravy, xxxxxxx se nemění xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx konstrukcí stavby xxxx se nezvyšuje xxxxx zatížení mostu,

c) xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx udržovací xxxxx xx stavbě, která xx kulturní památkou xxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx památkové xxxx,

x) úpravy xxxxxxxxxx, xxx nichž xxxxx xxxxxxx nivelety nepřesáhne

1. 3 cm u xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zástavbou xxxx x přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx a x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx,

2. 10 xx x xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

3. 6 xx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx pracemi xxxxxxx:

x) xxxxxx vozovek a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5,

x) xxxxxxx obrub x vozovce,

c) místní xxxxxxxxx zúžených xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úpravou obrub,

e) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx půdy xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svazích xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo stavba xxxxxx elektrického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozšiřování xxxxxxxxxx xxxxx xx stávajících xxxxxxxxxxx,

x) oprava xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nevyžadují xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x prací xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx nemůže negativně xxxxxxxx stabilitu xxxxxx (xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx), její xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx památkové xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, změně xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx,

x) nemohou xxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, včetně xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx sítěmi, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x vodohospodářskými díly x x chráněným xxxxxx (§36 a 37 xxxxxx).

(2) Práce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx x přílohách č. 5 x 7.

ČÁST PÁTÁ

OBECNÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXX NA KOMUNIKACI

(k §16 xxxx. 3 xxxxxx)

§16

Xxxxxxxx xxxxxx, výstavba x xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úpravách xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx 12) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxx č. 1 xx 29. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsaženy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxx x. 30 xx 66. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikací xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a plynulosti xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx přispívat x homogenitě xxxxxx xxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx x bezpečnou xxxxx se zřetelem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx únosného xxxxxxxx xxxxx. 13)

(2) Návrhové xxxxx x uspořádání xxxxxxxxxx závisejí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx výhledové xxxxxxxxx dopravy, charakteristiky xxxxx, popř. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rychlostí. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx komunikaci xxxxxxxx projíždět jednotlivá xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x rozmezí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x ČSN 73&xxxx;6110.

§18

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxx xx xx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prvků xx xxxxxxxx xxx x odůvodněných xxxxxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx užity v xxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx být xx xxxx nově xxxxxxxx trase xxxxxxxxxx xxxxx dráze xxxxxxxx xxx zastavení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx s xxxxxx obousměrným xxxxxxx xxxxx je xxxxx, xxx xx úseky x xxxxx xxx xxxxxxxxx délkou rozhledu xxx předjíždění podílely xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozmístily xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a výškových xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx délkám xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ČSN 73&xxxx;6101 x ČSN 73&xxxx;6110.

§19

Příčné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezi křižovatkami

(1) Xxxxxx komunikace zahrnuje xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx pruhy, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, případně xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx přípustné x koruně xxxxxx x silnic xxx xxxxxxxx vozidla.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zvětšený xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zřizují xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x klesání, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopravním xxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6425.

(4) Nezpevněná xxxx xxxxxxxx xxxx xxx dostatečně xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušenství xxxxxxxxxx, kde xx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx dělicího xxxx xx xxxxx stísněných xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, musí však xxx xxxxxxxxx šířka xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního zařízení. Xxxxxx xxxx však xxx xxxxxxxx rozhled xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx pás x xxxxxx x silnic xxx motorová xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxxxx, x ostatních směrově xxxxxxxxxxx komunikací se xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx intenzitě a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rychlosti x xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx příčný sklon xxxxxxx xx nově xxxxxxxxxx úsecích xxxx xxx nejméně 2,5 %, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 %. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úsekům, kde xx xxxx xxxxxx xxxxx střechovitý xx xxxxxxxxxxxx, a k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 obsahují xxxxxxxxxx XXX 73 6101 x ČSN 73&xxxx;6110.

§20

Xxxxxxxxxx

(1) Tvar xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx x xxxxxx. Druh x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6102.

(2) Při xxxxxx xxxxxxxxxx křižovatek xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx co xxxxxxxxxxxxxx, xxx byla pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx zvýrazněny xxxxxx x vedlejší směry x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

§21

Xxxxxx komunikace

Konstrukce vozovky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx, druh x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významu, dopravního xxxxxxxx komunikace, druhu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxx č. 5 xx 16 x 23. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx komunikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 1 pod x. 36 xx 40, 44, 49 x 52.

§22

Xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx do xxxxxxx

(1) Xxx přípravě x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx úprav komunikací xx vychází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.14)

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx poměrů x x xxxxxxx na xxxxxxx proti oslňování x proti nepříznivým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (vítr, xxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx okolní xxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hluku xxxxx xxxxxxxx.

§23

Součásti x příslušenství

Technické x xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx signalizační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 36&xxxx;5601 a XXX 73 6021. Xxxxxxxxxxx x technickém xxxxxxxxx x prostorovém xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x XXX 73 6110.

§24

Xxxxxxxx značky, dopravní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx značky musí xxx xxxxxxxx, provedeny x umístěny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8) Xxxxxx podrobnosti obsahuje xxxxxxxxxx XXX 01 8020.

(2) Xxxxx proti oslnění xx zřizují v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dělicím xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx souběžnými xxxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxxx x dráhou.

(3) Xxxxxxx zóny xx xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx prahy x xxxxxxxxx přechody xxx xxxxxx je xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxx rychlosti. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx osazeny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x doporučených XXX 73&xxxx;6101 a XXX 73&xxxx;6110.

(4) Na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sloupky tísňového xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx od stavebních xxxxxxx, xxxxxxxxx xx 2 km, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Veřejné xxxxxxxxx

Xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx xxxx území xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx. xx hraničních xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ČSN 73 6102 x XXX 73&xxxx;7507. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx zdůvodňuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Podrobnosti obsahují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1 pod x. 33, 34, 35, 49 a 51.

§26

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx součást xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x v souladu x českými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1. Odpočívky xxxx xxxxxxxxx x prostorech xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx vybavení odpočívky xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx nejméně xxx 25 osobních vozidel, 10 xxxxxxxxxx xxxxxxx, 4 autobusy, xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zdroj pitné xxxx a elektrického xxxxxx, odpočinkové plochy xx stoly, lavicemi x xxxxxxxx na xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxx xxxx xxx fyzicky xxxxxxxx xx jízdního xxxx (xxxx) dálnice xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101.

§27

Xxxxxxxxx a průchozí xxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx šířkového xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx závazná ČSN 73&xxxx;6201; xxxxx xxxxxxx x ní xxxxxxxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx staveb a xxxxxxxx.

(2) Volná výška xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx závazná XXX 73&xxxx;6201 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx průjezdního xxxxxxxx x spodní xxxxxx xxxxx konstrukce, xxxxx x bezpečnostní vzdálenost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxx výška xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxx uspořádání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Šířka x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, krajnic, xxxxxxxx x středního xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx objektu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šířky xxxxxxx x mostů xxxxxxx xxx 100 x, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyloučeným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx šířky nouzových xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx objektech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx chodníku xxxxxxxx xxxxx průchozího xxxxxxxx, xxxx. šířku xxxxxxxx, xxxxxx doplňkových xxxxxxxx x xxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0,50 m xx průjezdního xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx chodníky xx navrhují podle xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(3) Xxxxxx lávky xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxx xxxxxxx 2,00 x.

§29

Záchytná xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zábradelních svodidel xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx x podjezdu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx pevné xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx x dovolenou rychlostí xxxxxxx 50 xx/x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obrubníky xxxxx od 0,12 x xx 0,20 x.

(4) Xx vnější xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx, revizních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve výšce xxxxx xxx 2,00 x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx.15)

§30

Xxxxxxxx mostních xxxxxxx

(1) Xxxxxx objekty xx xxxxxxxx pro zatížení, xxxxx se dělí xx xxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx X - xxx xxxxxxx xxxxx převádějící xxxxxxx, xxxxxxx I., XX. xxxxx, dále silnice XXX. třídy, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x místní xxxxxxxxxx X. x XX. xxxxx,

x) xxxxxxxxxx třída X - pro xxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxx, které xxxxxx xxxxxx xx xxxxx X xxxxx ustanovení xxxxxxx x).

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doporučená XXX 73&xxxx;6203.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx povolení, xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxxx mostů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X všech xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ČSN 73&xxxx;6220; xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (normální, xxxxxxxx xxxx jednou xxxxxxxx) xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 8)

§32

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx komunikacích xxxx xxxxxxxxx průjezdnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx - x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, signalizace, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx 7,50 x, xxxxxxx xxxxxxxx šířka xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx je 3,50 x x vodicích xxxxxxx 0,25 m. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je 0,75 x. Výška xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 4,50 m.

(3) Xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy (xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx cesty) x vybavení xxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;7507 x závislosti xx délce tunelu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního provozu.

§33

Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

(1) V místech, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx kamenů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx x odřezu xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. ochranné xxxx, xxxxxxxx zdi x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ČSN 73 6201; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostor, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx (§27).

§34

Xxx

(1) Xxxxxx xxx x xxxxxxx zdi, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tělesa xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdmi xxxxxxx xxx 2,00 x x zásady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx ČSN 73&xxxx;6201.

(3) Informace x xxxxxxxx 1 a x šířkovém uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx menší xxxx rovné 2,00 x, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x podél xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 pod č. 40, 49, 52, 57.

§35

Propustky

Propustek v xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx tvarem xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2,00 x xxxxxx. Rozměry otvorů xxxxxxxxx se stanoví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 600 mm. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

§36

Protihlukové xxxxx a xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx umístěny xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx odolnosti xxxxx nárazu xxxxxxx x deformační hloubce, xxxxxxxx xxxxxx svodidel. Xx xxxxx xxxxx xxx 300 x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 150 m. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stěn xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x ČSN 73&xxxx;6110.

(2) Xx-xx xx vnějším xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, musí být xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxxx ČSN 73 6201.

(3) Xxxxx valy xx xxxxxxx vegetací nebo xxxxxxxx xxxxx ochranou xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx zemním xxxxx xxxxxx xxx 1,50 x xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§36x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X technických xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 věta xxxxx, §12 xxxx. 2, §13 xxxx. 1 x §26 xxxx. 1 lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx.

§36 xxxxxx právním předpisem x. 338/2015 Sb. x účinností xx 31.12.2015

XXXX ŠESTÁ

Předmět auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací

(K §18g odst. 10 xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21) xx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 14.

§38

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxxx a obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dovedností x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 xxxxx. Školení xx xxxxxxxx na

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx x

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx upravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(2) Xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu 24 xxxxx, xxxxxxxxx výuky x xxxxxxx 16 xxxxx x zpracování xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx teoretické xxxxx x xxxxxxx 16 xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§38x

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx testu a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí.

(2) Písemný xxxx xx xxxxxx xx 45 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx školení uvedených x §38a xxxxxxxx 1. Každá skupina xx skládá x 15 otázek. Každé xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 4 možné odpovědi, x xxxxx pouze 1 xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 1 xxxxx.

(3) Ústní xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx otázek x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx celé zkoušky xx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" xxxx "neprospěl". X xxxxxxxxx stupněm "xxxxxxx" je třeba xxxxxx v testu xxxxxxx 39 xxxx x správně xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xx xxxx tematických xxxxxx x xxxxxx pohovoru.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) označení "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditora xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx",

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx bydliště xxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx, příjmení x podpisy xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 317/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 27.10.2011

§38c

Kritéria pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X §18g xxxx. 10 xxxxxx)

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podíl xxxxxxxx dopravy nad 3,5 tuny, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xx xxxxxxx úseku,

c) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx současné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxx,

x) předpokládané xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skladebních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nehodovosti x porovnání jednotlivých xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxx x případě, xx záměr nebude xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx cílové xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx variantách xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x možným xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) hustota xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přizpůsobení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) možnosti pro xxxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přestávky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ať xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.4.2023

XXXX SEDMÁ

UZAVÍRKY X XXXXXXXX X ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX XXXXXXXXXX

§39

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

(x §24 odst. 9 xxxxxx)

(1) Xxxxxx x povolení xxxxxxxx x xxxxxxxx objížďky xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) přesné xxxxxx uzavírky podle xxxxxxxx vzdálenosti x xx x m xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxxxxxx místopisného xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pracovního xxxxx x pracovního xxxxx,

x) xxxxx uzavírky (xx-xx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxx má xxxx xxxxx provádět),

d) xxxxx trasy objížďky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x zabezpečení xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xx požadovaná doba xxxxxx uzavírky x xxxxxxxx delší xxx xxx xxx a xxxx-xx se stavebních xxxxx, xxxx xxx xxxxxx harmonogram xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prací,

g) souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxxxxxx xxxxxx dočasné přemístění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxxx (§24 xxxx. 8 xxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 dní xxxx xxxx požadovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx objížďky xxxxxxxx zvláštní předpis. 8) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx být na xxxxxxx xxxxxxxx navíc xxxxxxxx orientační xxxxxx x xxxxxxxx dat xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx, název x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jméno a xxxxxxxx fyzické xxxxx, xx jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx uzavírky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx místopisného průběhu,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x zabezpečení xxxx (xxxxx),

x) xxxxxxxx zastávky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dočasné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dopravního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(x §25 xxxx. 13 xxxxxx)

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, x jehož zájmu xxxx kvůli xxxxx xxxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxx; jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx obsahuje:

a) xxxx, xxxxxx x dobu xxxxxxxx, zda x xxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx průběhu trasy x xxxxxxxxxx uvedením xxxxxxxx xxxxxxx přepravy,

c) xxxx, xxx x xxxxxx poznávací značky xxxxxxx, jichž xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x typ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náprav, xxxxxxxx xxxxxxx otáčení vozidla xxxx soupravy a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx x xxxxxxx hmotnosti xxxxx xxx 60 xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx 2) xxx xxxxxxx jen xxxxxxxxx, xxxxx žadatel xxxxxxx, xx není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx zatížitelnost xxxxx x xxxxxxxx vozovek xxxxxxx statickým posouzením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxx §25 odst. 6 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x v xxxxxxxx 5 písm. x); xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx také xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozovky xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx určení xxxxx, účelu a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx druh xxxxxxxxxx xxxxx, jaký xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx akce xxxx.),

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx (x právnických xxxx xxxxxx xxxxx, sídlo x XXX),

x) odhadovaný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx užívání, pokud xx xxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 3)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 4)

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) zákona obsahuje

a) xxxx, rozsah x xxxxxx zvláštního xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, kdo xx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx (u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx trasy xxxxxx vozidla,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vozidla

1. xxxx xxxxxxx,

2. tovární xxxxxx, xxx (je-li xxxxxxxxxxxxxxxxx),

3. xxxxxxx xxxxx (xx-xx na xxxxxxx xxxxxxx),

4. rozměry (xxxxx, xxxxx x xxxxx),

5. xxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. počet náprav x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (druh, počet x umístění),

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlost,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx světelných xxxxxxxx, xxxx fotografie xxxxxxx xxxxxxx, z xxxx x xxxxxx.

(7) Povolení xxxxxxxxxx užívání xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx přepravy; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jízdy, xxxxxxxx x další xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxx, ochrany dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx vedení), vedení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, vlastníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx apod.

(8) V xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 může xxx xxxx žadateli xxxxxxx, xxx písemně xxxxxxx xxxx dotčeným správním xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx), xxxxx, účel, xxxxxx x xxxxxxxxxx technický xxxxx těchto úprav. Xxxxxx-xx xx nutné xxxxxx drah, inženýrských xxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx toků, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x chráněných xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 4)

(9) Povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 6 xxxx. x) x x) xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 4.

(10) Xxxxxxxx způsobů xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 6 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, účelu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx způsob xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx.),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx má xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx, telefon x xxxxxx (u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx a XXX),

x) stanovení dopravního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx užíváním xxxxxxxx xxxx potřeba xxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx uvedení komunikace xx xxxxxxxxx stavu (xxxxx, xxxxxxxxx apod.).

(11) Xxxxxxxx zvláštního užívání xxxxx §25 xxxx. 6 písm. g) xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx je zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxx, xxx xx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační číslo),

c) xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. zákaz úniku xxxxxxxxxx kapalin,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, přední x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přední a xxxxx xxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad 6 xx/x též brzdová xxxxxx), xxxxx musí xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 17)

(12) Xxxxxxxx podle odstavce 11 může xxxxxxxxx xxx stanovení podmínky xxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx soupravy xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx světelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.). X xxxxxxxx xx xxxx stanoví xxxxxxxx, že samojízdné xxxxxxxx stroje nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx opatřena tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vozovky, a xx nesená xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx nemohlo xxxxx x xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx.

§40x

Xxxx náhrady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví jako xxxxxx xxxxxx 600 Xx xx každý xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx policejní xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doprovodu.

(2) Xxxxx náklady spojené x poskytnutím policejního xxxxxxxxx xxxx

x) 400 Xx za 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 15 Xx xx 1 xx ujetý xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx policejním xxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxxx xxxx materiálu xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx doprovodu, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 317/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.10.2011

XXXX XXXX

XXXXXX, ZPŮSOB X XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX SJÍZDNOSTI

(k §27 xxxx. 7 zákona)

§41

Základní xxxxxxxxxx

(1) Zimní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závady xxxxxxxxxx povětrnostními xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X obvyklé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx odstraní xxxx alespoň xxxxxx xxxxxx xx sjízdnosti (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx v příloze č. 6.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx údržby x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 7, vzor xxxxxx x zimní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyhodnocení jsou xxxxxxx x příloze č. 8.

(4) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx zimním xxxxxxx xxxx xx 1. listopadu xx 31. xxxxxx následujícího xxxx. X tomto xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zimní xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx zimní xxxxxxxxxxxx situace xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx závady xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx xxxxxxxxx k vzniklé xxxxxxx.

§42

Xxxx zimní xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx údržby se xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) X. xxxxxx
- silnice X. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX. xxxxx,
x) XX. xxxxxx
- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx II. xxxxx xxxxxxxxxx xx X. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX. xxxxx,
x) XXX. xxxxxx
- xxxxxxx silnice III. xxxxx xxxxxxxxxx xx XX. pořadí x xxxxxxxxx zpravidla jen xxxxxxxxxx,
x) neudržované
- silnice, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údržbu [xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uživatelé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 8)].

(2) X xxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx komunikace rozhodují xxxx podle xxxxxxxxx xxxx x dopravního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx obce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xx XXX. xxxxx, přihlédnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) I. pořadí
- xxxxxxxxxx a sběrné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravou x x linkovou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízením a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) II. pořadí
- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx X. xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) XXX. pořadí
- ostatní xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx
- xxxxxx komunikace, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bezvýznamnosti (na xxxx skutečnost xxxx xxxxxxxx uživatele xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx).

§43

Dálnice

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se zmírňují xx všech průběžných xxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pruzích xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x odpočívek x na xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx zmírňují xxxxxx xx schůdnosti xxxxxxxxx, a xx xxxx za xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx nepříznivých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nejméně xx jednom xxxxxxx xxxxx x každém xxxxxxx směru.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozprostření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Zdrsňovací materiály xx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, kdy xx pro xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx chemických rozmrazovacích xxxxxxxxx, anebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx možno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situace xxxxxxx závady ve xxxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxx silnice

Při výkonu xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zimní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§42 xxxx. 1):

x) I. xxxxxx
- udržuje xx xxxx šířka xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx x xxxxxxxx vrstva sněhu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx 3 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdrsňuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiály,
b) XX. xxxxxx
- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v X. xxxxxx x xxx, xx x případě xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zdrsňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx možno xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx komunikace (křižovatky, xxxxx stoupání, ostré xxxxxxx, xxxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx),
x) XXX. xxxxxx
- xxxxxxx xx xx xx ošetření xxxxxx I. x XX. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xxx si to xxxxxx xxxxxxxx technický xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zdrsňovacími xxxxxxxxx.

§45

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a silnic

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údržbu xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vydán xxxxxxxxxx xx zjištění xxxx xxxxxxx x aby xxxxxxxxx bylo prováděno xxx x xxxxxxx xxxxx sněhu x xxxxx potřeby x xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx od zjištění xxxxxx závady ve xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx být x zimním období xxxxx než 30 xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx průtahů.

(3) Vlastními xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) na xxxxxxxxx..... xx 2 xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx X. pořadí ..... xx 3 xxxxx,

XX. xxxxxx ..... xx 6 xxxxx,

XXX. xxxxxx ..... xx 12 hodin.

(4) Lhůty xxxxxxx x odstavci 3 platí xxx xxxxxxx a silnice xxxxxxxx do X. xxxxxx po xxxxxx 24 xxxxx, xxx xxxxxxx zařazené xx XX. x XXX. xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x plánu xxxxx xxxxxx.

§46

Xxxxx xxx zmírňování xxxxx xx sjízdnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. až XXX. xxxxx v xxxxxx xxxxxxx:

x) X. pořadí xxxxxxxxxxx ..................... xx 4 xxxxx,

x) II. xxxxxx xxxxxxxxxxx .................... xx 12 hodin,

c) XXX. xxxxxx xxxxxxxxxxx ................... xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx I. x XX. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 48 xxxxx.

§47

Zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxx komunikací se xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx a xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxx období xx dálnicích, xxxxxxxxx X. třídy a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx, xx xxxxxxxxx II. x XXX. xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. x XXX. xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx (odstranění zbytků xxxxxxxxxxxx materiálů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx apod.),

b) x xxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvodnění,

c) před xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx opravě,

d) xxxxxxxxxx xx zjištění mimořádného xxxxxxxxxx, zejména po xxxxxxxxx a poruchách xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hmoty), xxxx xxx xxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ihned xxx, xxx xx k xxxx xxxxxxx podle §28 odst. 1 xxxxxx,

x) xxxxx možností x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jako na xxxxxxxxxx xxxxxxx dálnice xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6221.

§47x

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 317/2011 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXX KOMUNIKACÍ X XXXXXXX XXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX SÍTĚMI X XXXXXX XXXXXXXX

(x §36 xxxx. 8 x §37 xxxx. 1 zákona)

§48

Křížení x xxxxxxx toky

(1) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx být x xxxxxxx xxxxxx zachována xxxxx xxxxx nejméně 0,50 x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průtoku. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné vodní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx toku xxxxxxx objektem, x xxxxxxx xx počítá xx zahlcením vtoku, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx toky obsahuje xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dopravně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 5) xxxx xxxxxx xxxxx splňovat xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 6)

§49

Xxxxxxx s xxxxxxx

(1) Xx mostních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx železniční, xxxxxxxxxx xxxx trolejbusové xxxxx xxxx xxx xxxxxxx zábrany (xxxxxxxx xxxxx x sítě xxxx.) xxxxx dotyku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vedení. X xxxxxxx drah x xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx osazeny xxxxxxx xxxxx kouřovým plynům. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx závazné XXX 73&xxxx;6201 x ČSN 73&xxxx;6223.

(2) Zřízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx úrovňového xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx dopravního významu xxxxxxx xxxxxxxx předpisy 8) 7) x xxxxxxx XXX 73 6380. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x ČSN 73&xxxx;6110.

§50

Vedení x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx inženýrských xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx být xxxxxxx x dálnice xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx uložení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxx xxxx nutno xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tras xxxxx xxxxxxx XXX 73 7505.

(2) Xx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx území xxxx x xx xxxxxx xx nesmí umisťovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx pro dopravu xxxxxxxxx kapalin, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nebo xxxxxxxxx médií.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ČSN 73&xxxx;6005. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx x inženýrskými xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 1 xxx x. 49, 51, 65 x 66.

§51

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pro xxxxxx cizího xxxxxxxx xx mostním xxxxxxx, xxx xxxx křížení xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxx xxxxx xxx xxxxx plynovod, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pokud by xxxx polohou, provozem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poškození mostního xxxxxxx, bránit xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení

(K §38b xxxx. 5 xxxxxx)

§51x

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontrola

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v jízdní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nápravy xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x jízdní xxxxxxxx xxxxxx nákladu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx spojitelnosti xxxxxxx x jízdní xxxxxxxx.

(2) Xxxxx vozidla xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vážení, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řidiče x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§51b

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxx nízkorychlostního kontrolního xxxxxx

(1) Xxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, čas x místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx váhy, na xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výrobního xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 24),

c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právního předpisu 17),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x, xxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednotlivé nápravy,

e) xxxxxxxx měření okamžité xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jízdní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měření xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 24) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 17) xx xxxxxxxx relativní chyby xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 24),

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxx nákladu xxxxxxxxxxx xx zvláštního právního xxxxxxxx 17),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hmotnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx řidiče xxxxxxx,

x) xxxxxx poznávací značku, xxxxxxx značku x xxx vozidla, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx počítadla xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxxx 23) vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx xxxx fyzickou osobu xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx bydliště x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu),

m) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx vážení, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) písemné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx dle §25 xxxxxx),

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxx dokladu,

r) xxxxxxxx odesílatele xxxxxxx (xxxxx, sídlo, identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxx bydliště x cizině, jde-li x xxxxxxxx xxxxx).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zjišťovány.

(3) Xxxx xxxxxx dokladu xx xxxxxx v příloze č. 10 xxxx 1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(X §38d odst. 4 xxxxxx)

§51x

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vážením xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx skupiny náprav.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení xx xxxxxxx nepřenosnými xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, a xx x xxxxx, které xx x tomu xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx vysokorychlostního kontrolního xxxxxx xxxxx vozidla xxxx jízdní xxxxxxxx xxxx místo přejede x x průběhu xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx vozidlo xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vysokorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx režimu.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vysokorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxx výrobního xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měřidla podle xxxxxxxxxx právního předpisu 24),

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx náprav vozidla xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 17),

x) xxxxxxxx měření xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x okamžité xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měření xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 22) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22),

x) xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, tovární xxxxxx x typ xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, státní poznávací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxx vozidla, rozlišovací xxxxxx státu registrace xxxxxxxxxx vozidla,

g) fotografii xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx soupravy a xxxx státní poznávací xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx provozovatele 23) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx soupravy (xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxx-xx x právnickou xxxxx xxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo bydliště x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxx vlastníka pozemní xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolní vážení,

j) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a podpis xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 10 bodě 2.

§51x

Xxxxx lístek

(1) Vážní xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x §51c xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) x x),

x) xxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x rozlišovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přípojného xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, x příjmení xxxxx, xxxxx vydala xxxxx xxxxxx, a

d) xxxx x datu x xxxx xxxxxxxxxx vážního xxxxxx.

(2) Xxxx vážního xxxxxx xx uveden x xxxx 3 přílohy č. 10 x této xxxxxxxx.

Xxxxx materiál

(K §43 xxxx. 7 xxxxxx)

§51x

Xx xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx pohybovat x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§51x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 208/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §43d odst. 4 xxxxxx)

§51x

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 25)&xxxx;xx xxxxxx x příloze č. 9.

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 268/2022 Xx. x účinností xx 9.9.2022

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 9/2015 Sb.

§53

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX NOREM

Závazné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. XXX 36&xxxx;5601
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. XXX xxx xxxxxx silničního xxxxxxx, XXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
2. XXX 73&xxxx;6005
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx technického vybavení.
3. XXX 73 6021
Světelné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Umístění a xxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. XXX 73&xxxx;6102
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx komunikacích.
5. XXX 73&xxxx;6114
Xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx
6. XXX 73&xxxx;6121
Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx asfaltové xxxxxx.
7. XXX 73&xxxx;6122
Xxxxxx xxxxxxx. Lité xxxxxxx.
8. XXX 73 6123
Stavba xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
9. XXX 73&xxxx;6124
Xxxxxx vozovek. Kamenivo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX 73 6125
Stavba xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11. XXX 73&xxxx;6126
Xxxxxx vozovek. Nestmelené xxxxxx.
12. XXX 73&xxxx;6127
Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx.
13. XXX 73&xxxx;6128
Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx vrstvy.
14. XXX 73&xxxx;6129
Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x nátěry.
15. XXX 73&xxxx;6130
Xxxxxx vozovek. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
16. XXX 73&xxxx;6131
Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxx z dlažeb
Část 2: Xxxxx xx xxxxxxxxxx dílců
Část 3: Xxxxx z vegetačních xxxxx
17. ČSN 73&xxxx;6201
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
18. XXX 73&xxxx;6207
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
19. XXX 73&xxxx;6212
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí.
20. XXX 73&xxxx;6213
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
21. ČSN 73&xxxx;6220
Xxxxxxxxxxxxx x evidence xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
22. ČSN 73&xxxx;6223
Xxxxxxx xxxxx nebezpečnému xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plynů na xxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx drah a xxxxxx.
23. ČSN 73&xxxx;6242
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24. XXX 73&xxxx;6266
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mostů přes xxxxxxx xxxxxxxxxx.
25. XXX 73&xxxx;6380
Xxxxxxxxxx přejezdy a xxxxxxxx.
26. XXX 73&xxxx;6425
Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27. ČSN 73&xxxx;7505
Xxxxxxxx xxxxx městských xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28. XXX 73&xxxx;7507
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
29. XXX 73&xxxx;6101
Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
30. XXX 01&xxxx;3466
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
31. XXX 01 3467
Výkresy xxxxx.
32. XXX 01 8020
Dopravní xxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.
33. XXX 36&xxxx;0400
Xxxxxxx xxxxxxxxx.
34. XXX 36 0410
Osvětlení místních xxxxxxxxxx.
35. XXX 36&xxxx;0411
Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.
36. XXX 72&xxxx;1002
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx stavby.
37. XXX 72 1006
Kontrola xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
38. XXX 73 0031
Spolehlivost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základových xxx. Xxxxxxxx ustanovení xxx výpočet.
39. ČSN X ENV
1991-1
73 0035
Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx 1. Zásady navrhování
40. XXX 73&xxxx;0037
Xxxxx tlak xx xxxxxxxx konstrukce.
41. XXX 73&xxxx;2401
Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
42. XXX X XXX
206
73&xxxx;2403
Xxxxx. Vlastnosti, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení.
43. XXX 73&xxxx;2603
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx mostních xxxxxxxxxx.
44. XXX 73 3050
Zemní xxxxx.
45. XXX 73 6056
Odstavné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
46. XXX 73&xxxx;6059
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel. Xxxxxxx xxxxxxx pohonných xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
47. XXX 73&xxxx;6075
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
48. XXX 73 6100
Názvosloví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
49. XXX 73 6101
Projektování xxxxxx x xxxxxx.
50. XXX 73&xxxx;6108
Xxxxx xxxxxxxx xxx.
51. ČSN 73&xxxx;6110
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
52. XXX 73&xxxx;6133
Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx tělesa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
53. XXX 73&xxxx;6175
Xxxxxx xxxxxxxxxx povrchů vozovek.
54. XXX 73&xxxx;6177
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
55. XXX 73&xxxx;6192
Xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx x podloží.
56. XXX 73 6200
Mostní názvosloví.
57. XXX 73&xxxx;6203
Xxxxxxxx mostů.
58. XXX 73 6205
Navrhování xxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí.
59. XXX 73&xxxx;6206
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mostních xxxxxxxxxx.
60. XXX 73&xxxx;6209
Xxxxxxxxxx zkoušky xxxxx.
61. XXX 73&xxxx;6221
Xxxxxxxxx xxxxx pozemních xxxxxxxxxx.
62. XXX 73&xxxx;6244
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
63. XXX 73&xxxx;7501
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
64. XXX X 74 2871
Systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obecné xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
65. XXX 75&xxxx;5630
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx železnicí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
66. XXX 6230
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 104/1997 Xx.

XXXXXX PROHLÍDKY

Cílem xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx prohlídek. Xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1. XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

1.1. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx přípustný x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lokalizačnímu xxxxxxx.

1.2. Xxxxxxxxx xx xxxx těleso komunikace, xxxxxx součástí a xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx rozdělené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pás brán xxxx samostatná komunikace.

1.3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6221.

2. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

2.1. Xxxxxxx x těleso xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) X xxxxxx xx sledován xxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxx) x xxxxxxxx xx xxxxxxx. Jevy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx proměnných xxxxxxxxx (xxxxxxx, podélná x xxxxxx nerovnost, xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x příloze č. 1.

2.2. Mostní xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx závazné ČSN 73&xxxx;6220 a doporučené XXX 73&xxxx;6221.

2.3. Zemní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx mimo mostních

Je xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu

I.
výborný
bez xxxxxxxx xxx
XX.
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx vady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx životnost
III.
vyhovující
 
závažnější xxxxxxx xxxxxx částečný xxxx na funkčnost x xxx provedení
údržby xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
XX.
xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx minimální
V.
havarijní
prvek xx xxxxxxxxx, životnost xx xxxxxx

2.4. Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx evidován jejich xxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxx, xxxx. xxxxx) a xxxxxxxxx stav. Skutečný xxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx věnována stavu xxxxxxxxxx značení a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

3.1. Xxxxxxx komunikace (xxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx porušení x xxxxxxxxxx xx dopravním xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx významu.

Měření x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx pod x. 53, 54 x 55 x příloze č. 1. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx souběhu xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejzávažnější.

Na xxxxxxx zjištěných hodnot xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozovky xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sekcí x zatřídí xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se x způsobu xxxxxx xxxx opravy.

Údržbu (xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx lze většinou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jejich xxxxx xx závislý xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x návrh xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6220 a doporučené XXX 73&xxxx;6221.

3.3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx 2.3.

I. xxxxxxx
- xxxxx xxxxxxxx
XX. xxxxxxxxxx
- xxxxx údržba xxx xxxxx
XXX. xxxxx
- xxxxx xxxx souvislá údržba, xxxxxxxx do xxxxx xxxxx
XX. nevyhovující
- xxxxxxxxx xxxxxx xxxx souvislé xxxxxx
X. xxxxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx, x xxxxxxxx havarijního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prací xx xxxxxx xxxxxx.

3.4. Další xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komunikace.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 104/1997 Sb.

URČENÍ HRANICE XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX (XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX)

Xxxxxxx 1 - Xxxxxxxx křižovatka xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunikaci xxxx xx xxxxxxxxxxx ostrůvky xxxx xxxxxx šířku xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx 2 - Úrovňová xxxxxxxxxx xx směrovacími xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunikaci

Obrázek 3 - Úrovňová xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx 4 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vpravo a xxxxxxxxxxxx pruhem

 

Obrázek 5 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx 6 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx 7 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx průpletových xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx 8 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kosodélná

 

Obrázek 9 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikaci

 

Vysvětlivky x obrázkům

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komunikacemi x místě připojení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx silnou xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx body xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxx osadit xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Část hranice xxxxxxxxx xxxxxxx směr xxxxxx komunikace xx xxxxxx do úrovně xxxxxx zpevnění na xxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxxxxx 1) xxxx xx úrovně nejbližších xxxxxxxxxxx ostrůvků na xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx 1 xx 4).

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx větve xxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx zpevnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx začátku xxxxxxx xxx odbočení (xxxxx křižovatky).

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx komunikací xx xxxxxxx křižovatce x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx oblouku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x ose xxxxxxxxx vedlejší komunikace.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 104/1997 Sb.

Příloha x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2006 Sb.

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx č. 104/1997 Xx.

XXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXX

1. XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Běžná xxxxxx zahrnuje xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx komunikací.

Jedná se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx:

1.1. xxxxxx vozovky x xxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krytů

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x čištění xxxxxxx

1.2. xxxxxx dopravního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příslušenství

(svislé x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, zábradlí, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx sloupky, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.)

1.3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(xxxxxxxxx, xxxxxxx, rigoly, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vpusti a xxxxxx splavenin)

1.4. xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx komunikace

1.5. xxxxxx chodníků x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.6. xxxxxx xxxxx a vybavení xxxxxxxxx, odstavných a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx komunikace

(staničníky, xxxxxxx, zpomalovací prahy, xxxxxxx xxxx, protihlukové xxx a xxxx)

1.7. xxxxxx objektů

(tunely, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxx)

1.8. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

2. XXXXXXXX ÚDRŽBA XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x obnově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx vyhodnocené xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce:

2.1. xxxxxx xxxxxxxxxxx souvrství, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, chodníků x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx krytu

obnova xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krytu

- xxxxxxx x cementobetonovým xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxx krytu

- vozovky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx

2.2. xxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v xxxxxxxxx xxxx)

2.3. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

2.4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úsecích

2.5. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx úsecích

3. XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce:

3.1. xxxxxxxx xxxx rozšíření vozovky x krajnic

3.2. xxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx nivelety

3.3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x odřezech

3.4. xxxxxxxxxx xxxxxxx škod xx xxxxxx xxxxxxxxxx

3.5. oprava xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

3.6. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.7.

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

XXXX X XXXXXXXXXX ZIMNÍ XXXXXX

1. Xxxx xxxxx údržby xxxxxx

Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se zpracovává xx xxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxx plán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správy a xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "SSÚD")

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; organizace xxxxxxxxx xxxx do 20. xxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

1.1. Xxxx XXXX xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v měřítku 1:50&xxxx;000, x xxx xx vyznačí:

- xxxxxxxx xxxxx udržované posypem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx roztoky (modrou xxxxxx) x posypem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx)

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx pracovních xxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1000 m3 (xxxxxxx XX), chemických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 100 x (písmena XXXX) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx CHR)

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx podél xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx)

- xxxxxxxxx xxxxxxx (písmeno X)

- xxxxxxxxxx radiotelefonních stabilních xxxxxx (xxxxxxx V)

- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pohonných hmot (xxxxxxx PH - xxxxxx, xxxxx)

- umístění xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XX)

x) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a telefonního xxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxxxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx spojení xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxx státní správy, Xxxxxxx XX, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

- xxxxxx xxxxx xxxxxx, křižovatek x udržovaných xxxxxxxxx

- xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, chemickými xxxxxxx x zdrsňovacími xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásahu xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx klimatických a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx období x xxxxx úseku xxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stavu xxxxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zimní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

- xxxxxx skladů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx hmot x xxxxxxxxx stanic

- xxxxxx stanovišť xxxxxxxxxx x xxxxxxxx druhů x xxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zimní údržby

- xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

1.2. Xxxx organizace xxxxxxxx:

x) mapu xxxxxxxxxxx xxxxxx x měřítku 1:50&xxxx;000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a XXXX

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x vybavenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zimní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kapalných xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých XXXX

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx situací

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) způsob xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotlivými XXXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance XXXX

x) režim xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx zdroje xxxxxxx xxx, na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6221.

2. Plán zimní xxxxxx silnic

Xxxx xxxxx xxxxxx silnic xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zaujetí stanoviska x xx 30. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Plán xxxxxxx x xxxxxx xxxxx:

2.1. Mapová část:

a) Xxxx xxxxxxxxx sítě x xxxxxxx 1:100&xxxx;000 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx takto:

I. xxxxxx
- xxxxxxx
XX. pořadí
- xxxxx
XXX. xxxxxx
- xxxxx
xxxxxxxxxxx
- xxx xxxxxxxx

x) Xxxx xxxx jízd xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měřítku 1:50&xxxx;000. Xxx se xxxxxxx:

- trasy (okruhy) xxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx:

XX
- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X
- xxxxxxxxxx xxxxx
1 - ...
- xxxxx obvodu
V
- xxxxxxxxx xxxxxxx kapacitou
D
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(xxxxxxx: XX 12 - X)

- silnice xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxx označení

c) Xxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1:100&xxxx;000 xxxx 1:50&xxxx;000.

2.2. Xxxxxxx xxxx:

x) Xxxxx odpovědné xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řádem xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx výkon xxxxx xxxxxx odpovídá:

- xx xxxxx xxxxxxxxxxx území: xxxxxxx xxxxx údržby, xxxx pracovní dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

- na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dispečer, vedoucí xxxxx)

- na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxx, jemuž xx trasa xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zaznamenává xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx středisku xxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx přehled

Třída xxxxxxx

Xxxxxx xx

X xxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxx. rozmrazovacími xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx

xx xxxxxxxxx

xxxxxxx, škvára

drť, xxxxx

X.

XX.

XXX.

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx. zaměst.

Seznam xxxxxx xxx pořadí důležitosti

Pořadí xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xx
Xxxxx xx
Xxxxxxxxx xx
X.
xxxxxxx č.: …………………..........................
xxxxxxx č.: …………………..........................
X. xxxxxx celkem:
II.
silnice č.: ………………….........................
xxxxxxx x.: ………………….........................
II. xxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
XXX.
xxxxxxx č.: ………………….........................
xxxxxxx x.: …………………..........................
XXX. xxxxxx xxxxxx:
xxxxxxx v zimním xxxxxx xxxxxxxxxxx:
xxxxxxx č.: …………………..........................
xxxxxxx x.: …………………...........................
silnice x&xxxx;xxxxxx období neudržované xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xxx každou trasu xx xxxxx:

Xxxxxxxx trasy

Staničení

Zaměstnanec (xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx, ...)

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxx jednotlivé xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pořadí jízd x xxxx, xx xxxxxx xxx obvyklých xxxxxxx povětrnostních xxxxxxxxxx xxxxxxx mechanismus xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x přednostně xxxxxxxx xxxxxxxx důležitá místa.

c) Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxx posyp

sypače xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami (xxxxx xxx, zvlhčená xxx)

- xx xxxxxxxx xxxxxxx

- xxx xxxxxxx

xxxxxx pro xxxxxxxxxx posyp

- xx xxxxxxxx xxxxxxx

- xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxx možnosti současného xxxxxx)

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxx posypu

radlice xxxxxx

xxxxxx xxxxx celkem

traktorové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx celkem

sněhové xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx x nepřetržitou xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitou xxxxxxx zodpovědnou xx xxxxx zimní xxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx všichni xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a mistři xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x příjmení, xxxxxx, xxxxxxxxxx, telefon xx xxxxxxxxxx, telefon xx xxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu:

Místo, xxxx materiálu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu zásob x 1. xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx, xxxxx obsluhy, xxxxxxx, sjednaná xxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx krajinné xxxxxxx x v xxxxxxx zdroje xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6221

Xxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxx, místní xxxxx, technologie údržby.

i) Xxxxxxx

- záznamy x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

- xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx o použitých xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy

- xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx g)

- xxxxx doklady.

3. Plán xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

O zpracování xxxxx xxxxx údržby xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

4.1. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx silnice xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zimní xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

4.2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx operační xxxx zimní údržby xxxxxx x dálnic xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx situací. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přizve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxx Xxxxxxxx Policie XX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.3. Na xxxx xxxxxxxx xxxx začátkem xxxxxxx období projedná xxxxxxxx štáb plán xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x vzájemná xxxxxxx. Další xxxxxxxx xxxx operativně svolávána xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx správce xxxxxxx xxxx dálnice xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxx x všech x oblasti dosažitelných xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx operační štáb. Xx zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx využijí xxxxxxx xxxxx pravomocí xxxxx §5 odst. 2 xx 4 xxxxxx x. 425/1990 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4.4. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 3; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 4.3., xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxxxx x. 367/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovišti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 104/1997 Sb.

TECHNOLOGIE ZIMNÍ XXXXXX

1. Opatření před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx minulého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx údržbu, xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx údržbu (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, pravidla x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.) xx 15. xxxxx

- projednání smluv x xxxxxxxx do 31. xxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxx xx přilehlé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx.

x) Stavění xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxx komunikace xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vzdálenosti xx xxxxx koruny komunikace xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx směr převládajících xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve vzdálenosti 12 - 18xxxxxxx xxxxxx výšky, x xx xxx místních xxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx výšky zásněžek x xxxxxx sněhu xx xxx nad xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx převládajícímu xxxxx větru xx xxxxxxxxxx 12 xx 25 xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx komunikace postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx nevznikly xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sloužící x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx odrazkami nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 5 xx. Jejich délka xx 1 - 3 x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx 50 xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vzdálenostech xxx xx 50 x. Tato vzdálenost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obloucích nebo x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X 22 "Xxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx".

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx, kde v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx osazena xxxxxxxx xxxxxx A 22 "Xxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

x) Xxxxxxxx smluv

S xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavře xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx výměně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x).

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxx a prokazatelně xxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxx zimní údržbu xxxxxxxxxxxx). Osnova xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx také pravidla xxxxxxxx práce x xxxxx xxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx odklízení xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx především xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vrstvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 3 xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx je za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstraňovat xxx, xxx xxxxxxx x xxxx ujetí provozem x xxxxxxxxxx x xxxxxxx vozovky. Sněhovou xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx odstranit.

Boční xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx zachován xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx výhled. Xxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx mimořádném xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx pouze ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx odklízet xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx odpočívkách x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx sníh nejprve xxxxxx do valů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xx xxxxx xxxx na xx, xxx xxxx sněhová xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X podjezdů xx xxxxx dbát xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx se xxxx odstraňuje x xxxx xxxxx x xxxxx mostu. Xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx pokud xxxxx x podélném xxxxx xxxx odvezen, xxxxx xx xxx odhozu xx xxxxx padal xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx objekty.

K xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx při xxxxxxx xxxxxx xxxx dosáhne-li xxxxx xxxxx cca 30 - 50 xx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Vrstvy xxxxx xxxxx xxx 70 xx xx xxxxxxxxxx sněhovými xxxxxxx. Xxxxxxx metače xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx dopravně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sněhu xxxxxxxxxx 3 xx.

3. Odklizení xxxxx s použitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánem xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xx. Xx sněhové vrstvy xxxxx než 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vápenatým xx provádí x xxxxxxxxxx xx intenzitě xxxxxxx. Xxx malé xxxxxxxxx (1 - 1,5 xx xx xxxxxx) xx xxxx xxxxxx 10 x.x-2, xxx xxxxx intenzitě xxxxxx 20 x.x-2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vznik xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx sněžení xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x průběhu xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 x.x-2 xxxxxxxx, xxx xxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx sůl dostala xx povrch xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx náledí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiály xx xxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx již xxxxx odstranit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 1 - 2 xx xxxx xxxxxx xx tloušťky 2 xx. Xx vyšší xxxxxx xx nutný xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx mechanických prostředků. Xxx teplotách xxxxx -5 °X xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx -15 °X se xxxxxxx xxxxxxx vápenatý - x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxx použita směs xxxx chloridů. Xxxx xxxxxxx dávkování xxxxx xxx xxxxxxx sodný x xxxxxxx vápenatý x uvedené maximální xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx 20 x.x-2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zpravidla xxxxx použít xxxxx xxxxxxx, celková spotřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nemá xxxxxxxxx 60 x.x2. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx obnovit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx než 60 x.x2. Xxxxx vyšší xxx 20 x.x2 xx nesmí používat xx úsecích silnic xxxxxxxxxxx silným xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx použito xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx tenké xxxxxx xxxxxx xx nechá xxxxx xxxxxxx xxx 2 xxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxx náledí xx nechá xxxxx xxxxxxx 2 - 5 xxxxx. Pokud xx za xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx neuvolní, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx radlicí x xxxxxxxx xxxxxx x celý postup xx xxxxxxx. Celková xxxxxxxx posypové xxxx xxxxxx xxxxx přesáhnout xxxx xxxxxxx povolené xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mechanicky xxxxxxxxx.

Xxx x mimořádných xxxxxxxxx (při mrznoucím xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx výjimečně xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dávka xx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx množství xxxxxxxx složky xxxxxxxxxx xxxx uvedenou maximální xxxxx - např. xxxxxxxxx 240 g.m-2 xxxxx x xxxxxxx 1:5.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sněhových xxxxxx xxxxxxx zdrsňovacími xxxxxxxxx

Posyp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx komunikacích, xxxxx xxxxxx udržovány xxxxxx xxxxxxxxxx rozmrazovacích xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx posyp xx dopravně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx komunikace (xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oblouky, xxxxxxxx xxxxxx linkové dopravy). Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x samoobslužné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů.

Pro posyp xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx materiál (zrna xxxxx než 2 xx). Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ujetých sněhových xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx materiál x xxxxxx obsahem xxxxxxx xxxxxx (zrn xxxxxxx xxx 4 xx).

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxx 8 xx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx dávkou xxx 70 xx 100 xx.x-2, xxxxx, kde xx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx sypou xxxxxx xxx 300 g.m-2. Xx frekventovaných zledovatělých xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x 50 xx 100 %. Xxxxx vyšší než 500 x.x-2 xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, případně v xxxx šířce dopravního xxxxx, xx. xxxxxxxxx 3,5 x v xxxxxx směru.

6. Odstraňování xxxxx x náledí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxx

O xxxxxxxxxxxx sněhu x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zajišťuje xxxxxxxxx xxxx odhrnutím sněhu, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdrsňovacími materiály. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxx kryt) x xxxx odděleny xx zelených xxxxx x xxxx xxx xxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx stékat xxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx

x) Sypače xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu x x.x-2 xx xxxxx požadované xxxxx xx xxx nastavitelná x mezích 10 - 60 x.x-2, x xx xxxxxxx xxxxxxx,

- xxx stupňovité xxxxxxxx xxxxxxxx dávky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 10, 20, 30, 40 a 60 x.x-2, nejméně xxxx 10, 20 x 40 x.x-2

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx automaticky xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 10 xx 60 xx.x-1

- xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 - 9 m, x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx minimálně 2 m, xxxxxxxxx 3,5 x

- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx posypové xxxx xx být xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 7:3 xxx xxxxxxxxx 5-20 x.x-2. Xxxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxx sodného x xxxxxxx xx 18-21 %. Před xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x.x-1 x xxxxxxxxxx materiálem a xxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx skutečné xxxxx xxxx x xxxxxxx x požadovanými xxxxxxxxx.

x) Sypače xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 70-500 x.x-2 (xxxxxxxxx xx 300 g.m-2), xxx xxxxxxxx 0,05-0,33 x.x-2 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx 1500 xx.x-3

- xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx posypové xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nastavení xxxxx 70, 100, 200, 300 (500) g.m-2 xxx xxxxxxx zdrsňovacích xxxxxxxxx xx xxxxx xxx. 18 mm, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx plynulé xxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx udržována x xxx xxxxxxx xxxxxxxx rychlosti sypače x xxxxxx 10-40 xx.x-1

- xxxxx xxxxxx (x sypačů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2,5-10 x (xxxxxxxxx 2,4-5 x)

- šířka posypu x xxxxxx x xxxxxxxxxx šířkou xx xxx v xxxxxx 2,5 až 3,5 x

- xxxxxx x xxxxxxx nerovnoměrnost posypu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xx xxx uvedena x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zimní xxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxx silnic, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiály:

- Chlorid xxxxx

- Chlorid vápenatý

- Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx - (sůl xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx)

XxXx - xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx náledí x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx -5 °X a xx xxxxxxxx podmínek i xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx XxXx2 - je xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx náledí x xxxxxxxxx vrstev xxx -15 °X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxx procent xxxxxxxxxx xxxxx pod 0,16 xx. Skladba xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Jemné xxxxxxx xxxxxxxxx rychlé xxxxxx xxxxxxxxxxx, účinek xx xxxxxxx xx xxxx omezený. Hrubé xxxxxxx xxxxxxxxx více xx xxxxxxx, takže xxxxx sněhová xxxxxx xxxx silnější náledí xxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x má xxxxxxxxx xxxxxxx 96 xxxxxxxx procent xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx složení, o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členění:

pod 0,16 xx

xx 0,16 xx xx 0,80 xx

xx 0,80 mm xx 3,15 xx

xx 3,15 xx do 5,00 xx

xxx 5,00 mm

Limity xxx obsah xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmrazovacích materiálů

Chemické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx jsou nejúčelnější xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 500 - 1000 t nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 40 - 200 x xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X uzavřených xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx do xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx chlorid xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx rozmrazovacích xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx posypových xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx 18 - 21 %. X xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx určeny xxxxxxxxxx xxxxxx stanice.

Přímé xxxxxxx xxxxxxx rozmrazovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx -3 °C. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 3.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přednost xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx x drtím. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx používat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zdrojů, xxxx xx xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x škváry xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doložit xxxxxxx. Hmoty xxx xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxx, tvrdý x xxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posypových materiálů xx být x xxxxxxx 0,5 xx 8 xx. V xxxxxx případě xxxx xxxxxxxxxx materiál xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 0,3 xx xxxx xxxxx xxx 16 xx.

Xxxxxxxxxx zdrsňovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx materiály xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je vybudováno xxx, aby bylo xxxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxx x xxxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxxxx hromad xxxxxx malou xxxxx (1-3 %) xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Směsi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je použití xxxxxxxx materiálů přípustné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxx materiálu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xx 3 až 6 xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx odvozena xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx.

Xxx použití xxxxx x xxxxxx 1:6 xx xx 280 x.x-2 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 1:3 xxxxx 160 x.x-2.

Xxxxxxx č. 8 x vyhlášce č. 104/1997 Xx.

XXXXX ZÁZNAM X ZIMNÍ XXXXXX X JEJÍ VYHODNOCENÍ

Správci xxxxxx a silnic xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx údržbě jako xxxxxxxxxx deník, ve xxxxxx chronologicky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx nemohlo xxx nic dodatečně xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlášení, xxxxxxxx, xxxxxxx, výjezdy xx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx, zpráva x sjízdnosti, xxxxxx, xxxxx xxxxx teplot, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nichž xx předpoklad, xx xxxx xxxxxxxx závadou xx sjízdnosti, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx sjízdnost xxxx xxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxx deníku xxxxxxx xxxx podpisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx chronologicky xx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x jedním xxxxxxxx. Xxxxxxxx deníky xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx.

1. Deník xxxxx údržby xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx mistr obvodu)

- xxxxx, xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx směny

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx pohotovost

- xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx směny

Vozidla a xxxxxxxxxx x xxxxxxx

- xxxxx a druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zimní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx směnu

Povětrnostní xxxxxxx

- xxxxxxx, jasno, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, xxxx, sněžení, xxxx xxxx.

Xxxx sjízdnosti

- xxxxxxx xxxxx (x silnic xxx xxxxxx důležitosti), xxxxxxx xxxxxxx, sjízdnost xxxxxxx, vrstva xxxxx x cm, xxxxxxx, xxxxxx x xx, xxxxxxx nesjízdná - xxxxxxx odkloněna - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

- xxx xxxxxxx x xxxxxxxx služby

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx událostí

- xxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxx o xxxxxxxxxx xx jiných xxxxxx - uvádí xx čas, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxxx na xxxxxx přecházející do xxxxx směny.

2. Deník xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zimní xxxxxxx místních xxxxxxxxxx xx území hl. x. Xxxxx, Plzně, Xxxx x Xxxxxxx xx vedení deníku xxxxx xxxx 1. xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx doporučené.

3. Vyhodnocení xxxxx údržby xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx údajích:

- xxxxxx xxxxxxxxx sítě

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zimní xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx průběhu xxxxx údržby

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxx xxxxxx, jejich poruchovosti, xxxxx apod.

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technologií, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

- zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx apod.

- xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxx vybavení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

- Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: ................ xx

- Používané xxxxxxxxxxx:

xxxxx xxx: ............... km

vlhčená xxx: ............. xx

xxxxxxx, xxxxxx: ....... xx

xxxx, xxxxx: ............... xx

xxxxx xxxxxxxxx ..... xx

xxxxxxxxxxx: ........... km

- Finanční xxxxxxx

xxx. Xx

Xxxxxx
x toho:
IV. xxxxxxxx
X. xxxxxxxxx
Xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx:
Xxxx. xx 1 xx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;
Xxxxxx
x xxxx:
XX. xxxxxxxx
X. xxxxxxxxx
Xxx x
Xxxxxxx hl
Drtě, xxxxx x
Xxxxxxx, xxxxxx x
&xxxx;

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxx

xxx

Xxxxx
10
11
12
1
2
3
4
Xxxxx
Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

&xxxx;
xxxxxxx
xxxx
Xxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxx

Xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx - 2 xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxx
Xxxxxxxxxx

- z toho xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx, metače
Nakladače
Solankové xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx náledí

Správce odevzdá xxxxxxxxxxx pracovišti pověřenému Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30. dubna.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx údržby xxxxxxxx komunikací

O rozsahu x xxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Příloha č. 9 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx

XXXX

XXXXXXXXXX FORMULÁŘ

Informace xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx x §43d zákona č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2, §42a xxxx. 3 nebo §42b xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx):
&xxxx;

Xxxxxxx značka:
 

Číslo xxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
&xxxx;

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxxx stát xxxxxxxxxx xxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx x xxx vozidla:
 

Druh, xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx automatizovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx zjištěn:
 

Skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx xx výše:
 

Vymezení xxxxxxxxx trestu, xxxxx xx příkazem xxxxxxx*:
&xxxx;

Xxxxxxxxx x splatnosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příkazu**:
 

Poučení: Xxxxx tomuto příkazu xxx xxxxx xxxxx xx 8 xxx xxx dne jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.*
&xxxx;

* Xxx-xx příkaz xxxxx

** Je-li příkazem xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 10 x vyhlášce x. 104/1997 Sb.

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx

Xxx ............... x .......... hod. xxxx xxxxxxxxx na .............................. (xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx stanoviště) v xxxxx .................................... nízkorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výrobce/typové označení .............................. xxxxxxxxx xxxxx ........................., xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx do ..............

Xxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

Jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řidiče: ................................... Xxxxx narození: ....................................

Místo xxxxxx1: ................................ Xxxxxx xxxxxxxxxxx: .............................................

Státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx: ....................................

Xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx ........................................ Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu: ..........................................

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: ..........................................

Xxxxxxxxxxxx vozidla:

Název/jméno, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx2: ..........................................................

Xxxxx/xxxxx xxxxxx1,2: ......................................................

XXX/xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx2: ..........................

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx/xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx2: ...........................................................

Xxxxx/xxxxx xxxxxx1,2: .....................................................

XXX: ............................................

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (bylo-li xxxxxx) ..............................

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx
Xxxxxxxxxx x ........... xx ..... %
X. 1 .................. xx
X. 1 .................. xx
.................. xx ....................
X. 2 .................. xx
X. 2 .................. xx
.................. xx ....................
Č. 3 .................. xx
X. 3 .................. kg
.................. xx ....................
Č. 4 .................. kg
Č. 4 .................. xx
.................. xx ....................
X. 5 .................. xx
X. 5 .................. xx
.................. xx ....................
X. 6 ...................xx X. 6 ...................xx .................. xx ....................
Xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xx nápravu Překročeno (xxx/xx)
X. 1 .................. xx .........................
X. 2 .................. xx .........................
X. 3 .................. kg .........................
Č. 4 .................. xx .........................
X. 5 .................. xx .........................
X. 6 .................. xx
.........................
Xxxxxxxx xxxxxxxx připadající xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx x .... xx ... %
X. 1 .................. xx
X. 1 .................. xx
.................. xx ....................
X. 2 .................. xx
X. 2 .................. xx
.................. xx ....................
X. 3 .................. xx
X. 3 .................. xx
.................. xx ....................
Č. 4 .................. xx
X. 4 .................. xx
.................. xx ....................
X. 5 .................. xx
X. 5 .................. kg
.................. xx ....................
X. 6 .................. xx X. 6 .................. xx .................. xx ....................
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla Překročeno x ........... xx ..... %
.................. xx .................. xx .................. kg ....................
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x ................ xx
..................... kg
Okamžitá xxxxxxxx xxxxxxx 2 Xxxxxxxx povolená xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x ........... xx ..... %
.................. xx ..................... kg .................. xx ....................
Největší technicky xxxxxxxxx hmotnost vozidla Překročeno x ................ xx
..................... xx
Xxxxxxxx hmotnost xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx o ........... tj ..... %
.................. xx ..................... xx .................. xx ....................
Xxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx jízdní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx o ................ xx
..................... kg
Poměr xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx: ....................................
Okamžitá xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx šířka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x ........... xx ..... %
.................. x ......................................... m .................. x ....................
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx výška xxxxxxx xxxxxx nákladu Překročeno x ........... xx ..... %
.................. x ......................................... x .................. x ....................
Okamžitá xxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx délka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x ........... tj ..... %
.................. x ......................................... x .................. x ....................

Kontrolní vážení xxxxxxx (xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx):
&xxxx;

........................................................................................ Xxxxxx .............................................

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx: (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo kraje, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx):
&xxxx;

............................................................. Xxxxxx ................................................

Vyjádření xxxxxx xxxxxxx k obsahu xxxxxxx: .........................................

Xxxxxx řidiče x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výtisku dokladu: ......................................

Xxxxxx x provedeném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx ............... x ....................... xxx.

Xxxxxxxx:

1) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

2) vyplní xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx, zda xxx x xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxx jde-li x fyzickou xxxxx

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení

Xxxxxx x xxxxxxxx vysokorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx ............... x .......... xxx. xxxx xxxxxxxxx xx .............................. (xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx) .................... x xx .................................... xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx ............................ xxxxxxxxx xxxxx ........................, ověření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx do ..............

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: ....................................

Xxxxxxx xxxxxx x typ xxxxxxx ........................................ Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: ..........................................

Xxxxxx xxxxxxxxx značka xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: ....................................

Xxxxxxx xxxxxx x xxx vozidla ........................................ Rozlišovací xxxxxx xxxxx: ..........................................

Provozovatel vozidla:

Název/jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx2: ..........................................................

Xxxxx/xxxxx xxxxxx1,2: ......................................................

XXX/xxxxx číslo nebo xxxxx narození2: ..........................

Xxxxxxxx xxxxxxxx připadající xx xxxxxxx
Xxxxxxxx povolená xxxxxxxx xx nápravu
Překročeno x ........... xx ..... %
X. 1 .................. xx
X. 1 .................. xx
.................. xx ....................
X. 2 .................. xx
X. 2 .................. xx
.................. xx ....................
X. 3 .................. xx
X. 3 .................. xx
.................. kg ....................
X. 4 .................. xx
X. 4 .................. xx
.................. xx ....................
X. 5 .................. xx
X. 5 .................. kg
.................. xx ....................
X. 6 .................. kg
Č. 6 .................. xx
.................. xx ....................
Xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxxx xx skupinu xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xx xxxxxxx náprav
Překročeno x .... xx ... %
X. 1 .................. xx
X. 1 .................. xx
.................. xx ....................
X. 2 .................. xx
X. 2 .................. kg
.................. xx ....................
X. 3 .................. xx
X. 3 .................. xx
.................. xx ....................
X. 4 .................. xx
X. 4 .................. xx
.................. xx ....................
Č. 5 .................. xx
X. 5 .................. xx
.................. xx ....................
X. 6 .................. kg
Č. 6 .................. xx
.................. xx ....................
Xxxxxxxx hmotnost xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost vozidla
Překročeno x ........... tj ..... %
.................. xx
.................. xx
.................. xx ....................

Xxxxxxxxxxxxxxx x místa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení:

Fotografie xxxxxxx xxxx tažného xxxxxxx soupravy x xxxx xxxxxx poznávací xxxxxx: .....................................

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: ...................................

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení xxxxxxx (xxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxx): ..........................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx tento doklad (xxxxx, xxxxxxxxx jména x příjmení):

............................................................. Xxxxxx ................................................

Xxxxxx o výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení xxxxxxxxx dne ........................

Xxxxxxxx:

1) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

2) vyplní xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x ohledem na xx, xxx jde x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jde-li x xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx lístku xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení

Vážní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx ............... x .......... hod. xxxx xxxxxxxxx xx .............................. (xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) v xx .................................... xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx .............................. xxxxxxxxx xxxxx ......................... xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx&xxxx; ..............

Xxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: ....................................

Rozlišovací xxxxxx xxxxx: ..........................................

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: ....................................

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: ..........................................

Okamžitá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x ........... xx ..... %

Č. 1 .................. xx

X. 1 .................. xx

.................. xx ....................

X. 2 .................. kg

Č. 2 .................. xx

.................. xx ....................

X. 3 .................. xx

X. 3 .................. xx

.................. xx ....................

X. 4 .................. xx

X. 4 .................. kg

.................. xx ....................

Č. 5 .................. xx

X. 5 .................. xx

.................. xx ....................

X. 6 .................. xx

X. 6 .................. xx

.................. kg ....................

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx náprav

Největší xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx x .......... xx ..... %

X. 1 .................. kg

Č. 1 .................. xx

.................. xx ....................

X. 2 .................. xx

X. 2 .................. xx

.................. xx ....................

X. 3 .................. xx

X. 3 .................. xx

.................. kg ....................

X. 4 .................. xx

X. 4 .................. xx

.................. xx ....................

X. 5 .................. xx

X. 5 .................. xx

.................. xx ....................

X. 6 .................. xx

X. 6 .................. xx

.................. xx ....................

Xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla

Největší povolená xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x ........... tj ..... %

.................. xx

.................. xx

.................. xx ....................

Fotodokumentace x xxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tažného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: ..................................

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx značky: .........................................

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zajišťuje-li xxxxxx, xxxx jím xxxxxxxx xxxxx): ..............................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx lístek (xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx osoby xxxx kraje, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxx):

Xxxxx lístek x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhotoven xxx ............... v ............ xxx.

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx č. 104/1997 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Prověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx)

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zastavěného území

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

4. Posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx

5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x krajnic (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kvalita xxxxxxx)

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stání

7. Posouzení xxxxxxxxxx užití x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxx

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pevných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnosti (xxxx. podpěrné konstrukce, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx tvar příkopu, xxxxxxxx, xxxxxxxx)

10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za různých xxxxxxxx (xxxx. xxx, xxxxxxxxxxxx podmínky)

11. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přejezdů (xxxx. xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx)

12. Xxxxxxxxx vlivu xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

13. Xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 11 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 317/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.10.2011

Příloha č. 12 x xxxxxxxx x. 104/1997 Sb.

Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravních xxxxx x x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(X §18m xxxx. 5 xxxxxx)

1. celková xxxxxxxxx xxxxxxxx motorové dopravy x podíl xxxxxxxx xxxxxxx xxx 3,5 xxxx xx posuzovaném xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx R xxxxxxxxx xxx vzorce

kde:

N xx xxxxx nehod xx xxxxxxxxx období,

I xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx provedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [xxxxx xxxxxxx / 24 hodin],

L xx xxxxx xxxxx [xx] x

x xx sledované xxxxxx [rok]

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx instalovaného xxxxxxxx x vodorovného xxxxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxxxxxxx dopravně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

6. xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou mít xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace.

Příloha x. 13 x vyhlášce x. 104/1997 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X §18n xxxx. 6 xxxxxx)

1. xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

2. posouzení dostatečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx značení

3. xxxxxx zajištění přechodu xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx

5. hustota xxxxxxxxxxxxx připojení na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, úhlu xxxxxxx x dostatečnosti rozhledových xxxxxx, xxxxx se xx xxxx pozemní xxxxxxxxxx nachází xxxxxxxxxx xxxxxxx

7. xxxxxx xxxxx x tunelů na xxxxxxxxxxx úseku x xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxxxx

8. pevné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx chráněné xxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxx xxxxx pasivní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

9. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 13 vložena právním xxxxxxxxx x. 99/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.4.2023

Xxxxxxx č. 14 x xxxxxxxx č. 104/1997 Xx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx záměru

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x povětrnostní xxxxxxxx

2. Xxxxxxxxxx křižovatek x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx dopravního xxxxxx

5. Xxxxxx začlenění předmětné xxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6. Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakteristiky xxxxxxxxxx xxxxxx

7. Směrové a xxxxxxx vedení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxx xxxxxxxxx přechodu komunikace xx xxxxxxxxxxx území

10. Xxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx

11. Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XX. Kritéria xxx posouzení návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

2. Xxxxxxxxx, logická xxxxxxxxx a konzistence xxxxxxxx a vodorovného xxxxxxxxxx značení, včetně xxxxxxxx předjíždění

3. Rozhledové xxxxxx

4. Xxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxx

6. Xxxxx xxxxxx

7. Xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx

8. Parkovací a xxxxxxxx plochy

9. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

10. Xxxxxxxx místní x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

11. Výsledky xxxxxxxxx xxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX. Xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxx zkušební xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek

2. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx

3. Stav vozovky

4. Xxxxxxxxx

5. Existující xxxxx xxxxxxxx

6. Viditelnost x xxxxxxxxxx poměry

7. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxxx xxxxx zeleně

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx

XX. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxx kolaudační souhlas

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx komunikace

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx

4. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

5. Xxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx

6. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

7. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fází xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemní komunikace.

Příloha x. 14 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 99/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.4.2023

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností vyhlášky xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 490/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2006

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx pověření x výkonu státního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a veřejně xxxxxxxxxxx účelovými xxxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 9 xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017.

§10 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 9/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 104/1997 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.5.1997.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

300/1999 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 104/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.12.1999

355/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 300/1999 Xx.

x xxxxxxxxx od 13.10.2000, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §37, §38 xxxx. 1 a přílohy č. 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001

367/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.10.2001

555/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

305/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2005

325/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx vyhláška č. 305/2005 Xx., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2005

490/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

527/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

317/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx komunikacích, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 27.10.2011

288/2012 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

26/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2014

9/2015 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx dozoru, státního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx vyhlášek

s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

338/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2015

208/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 104/1997 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

49/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2022

268/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x.&xxxx;104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 9.9.2022

99/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.4.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Evropská xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s mezinárodním xxxxxxxx (XXX - Xxxxxx 1975).
2) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 102/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a technických xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3) Xxxx. xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxx. xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xxxxx č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x o výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxx energetické xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 110/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §3 xxxxxx x. 114/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6) §8 xxxxxxxx č. 222/1995 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
7) Xxxxxxxx č. 177/1995 Sb.
8) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra č. 99/1989 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx silničního xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) §117 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10) §139 xxxx. 3 xxxxxx x. 50/1976 Sb.
11) §3 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxx technický x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 85/1976 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxx a stavebním xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Např. xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx č. 174/1994 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobami s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 177/1995 Sb., xxxxxx xx vydává xxxxxxxx x technický xxx xxxx.
13) §5 xxxxxx x. 17/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
14) Např. xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 289/1995 Sb., x lesích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Směrnice Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x.x. 01115-25-81, xx znění xxxxxxx x.x. 07012/15-88 x x.x. 013012/1-91.
16) Například xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 209/2018 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x spojitelnosti xxxxxxx.
18) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx č. 369/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopností pohybu x orientace.
19) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) Rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 661/2010/EU xx dne 7. xxxxxxxx 2010 x hlavních xxxxxxx Xxxx pro rozvoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě.
21) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/96/ES xx xxx 19. listopadu 2008 x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury.
22) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx č. 345/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ověřování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
24) Zákon č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/520 ze xxx 19. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx.

26) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/96/ES xx xxx 19. listopadu 2008 x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1936 xx xxx 23. října 2019, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2008/96/XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/54/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx silniční sítě.