Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.04.2023.


Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

104/97 Sb.

Vyhláška

ČÁST I. Základní ustanovení §1

Úvodní ustanovení §1a

Označení dálnic, silnic a místních komunikací §2 §3

Průjezdní úsek dálnice a silnice §4

ČÁST II. Péče vlastníka o komunikace a jejich evidence

Evidence komunikací §5

Prohlídky komunikací §6

Hlavní a mimořádná prohlídka komunikace §7

Bezpečnostní inspekce §7a

Posouzení bezpečnosti pozemních komunikací v provozu §7b

Předmět podrobné prohlídky §7c

Prohlídky mostních objektů §8

Údržba a opravy komunikací §9

Údržba a opravy mostů §10

Náležitosti smlouvy o zajištění správy a údržby dálnice nebo silnice I. třídy §10a

ČÁST III. Technické podmínky pro připojování komunikací a sousední nemovitosti na komunikaci

Podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací §11

Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím §12

Podmínky pro připojování dalších nemovitostí na komunikaci §13

ČÁST IV. Stavební úpravy komunikací

Stavební úpravy vyžadující ohlášení §14

Stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení §15

ČÁST V. Obecné technické požadavky na komunikaci

Příprava staveb, výstavba a stavební úpravy §16

Návrhové prvky a kategorie §17

Směrové a výškové vedení §18

Příčné uspořádání na úsecích mezi křižovatkami §19

Křižovatky §20

Těleso komunikace §21

Životní prostředí a začlenění do krajiny §22

Součásti a příslušenství §23

Dopravní značky, dopravní a bezpečnostní zařízení §24

Veřejné osvětlení §25

Odpočívky §26

Průjezdní a průchozí prostor §27

Šířkové uspořádání na mostních objektech §28

Záchytná bezpečnostní a stálá zařízení §29

Zatížení mostních objektů §30

Zatížitelnost mostů §31

Tunely §32

Galerie a obdobná zařízení §33

Zdi §34

Propustky §35

Protihlukové stěny a valy §36

Výjimky z technických požadavků §36a

ČÁST VI.

Předmět auditu bezpečnosti pozemních komunikací §37

Obory související s auditem bezpečnosti pozemních komunikací §38

Rozsah a obsah školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací §38a

Zkouška k prokázání odborné způsobilosti auditorů bezpečnosti pozemních komunikací §38b

Kritéria pro posouzení předpokládaných dopadů připravovaného záměru na bezpečnost silničního provozu §38c

ČÁST VII. Uzavírky a objížďky a zvláštní užívání komunikací

Uzavírky a objížďky §39

Zvláštní užívání komunikací §40

Výše náhrady za poskytnutí policejního doprovodu §40a

ČÁST VIII.Rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti

Základní ustanovení §41

Plán zimní údržby §42

Dálnice §43

Ostatní silnice §44

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic §45

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací §46

Zajišťování sjízdnosti čištěním komunikací a mostů §47 §47a

ČÁST IX. Styk komunikací s vodními toky, dráhami, inženýrskými sítěmi a jinými vedeními

Křížení s vodními toky §48

Křížení s dráhami §49

Vedení v tělese komunikací §50

Vedení na mostních objektech §51

ČÁST X. Kontrolní vážení vozidel

Nízkorychlostní kontrolní vážení

Rozsah a způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení §51a

Náležitosti dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení §51b

Vysokorychlostní kontrolní vážení

Rozsah a způsob provádění vysokorychlostního kontrolního vážení a náležitosti dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení §51c

Vážní lístek §51d

Sypký materiál §51e

ČÁST XI. Informační formulář §51f

ČÁST XII. Závěrečná ustanovení §52

Účinnost §53

Příloha č. 1 - Seznam souvisejících českých technických norem

Příloha č. 2 - Hlavní prohlídky

Příloha č. 3 - Určení hranice mezi pozemními komunikacemi navzájem a mezi nimi a nemovitostmi (Schéma křižovatek a připojení)

Příloha č. 4

Příloha č. 5 - Údržba a opravy komunikací

Příloha č. 6 - Plán a organizace zimní údržby

Příloha č. 7 - Technologie zimní údržby

Příloha č. 8 - Denní záznam o zimní údržbě a její vyhodnocení

Příloha č. 9 - Vzor informačního formuláře

Příloha č. 10 - Vzor dokladu nízkorychlostního a vysokorychlostního kontrolního vážení

Příloha č. 11 - Minimální rozsah bezpečnostní inspekce

Příloha č. 12 - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací z hlediska rizika dopravních nehod a z hlediska závažnosti jejich dopadů

Příloha č. 13 - Kritéria pro posouzení úseku pozemní komunikace v rámci podrobné prohlídky

Příloha č. 14 - Předmět auditu bezpečnosti pozemních komunikací

č. 490/2005 Sb. - Čl. II

č. 9/2015 Sb. - §10

INFORMACE

104

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy x xxxxx

xx dne 23. xxxxx 1997,

kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4, §8 xxxx. 3, §9 xxxx. 3, §10 xxxx. 6, §16 xxxx. 3, §20 xxxx. 2, §22 xxxx. 2, §24 xxxx. 9, §25 xxxx. 7, §27 xxxx. 7, §36 xxxx. 8, §37 xxxx. 1 a §41 xxxx. 4 xxxxxx č. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"), x xxxxx §194 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx):

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Tato xxxxxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 26) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx připojování komunikací x sousední xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) stavební xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx komunikací,

g) xxxxxx, xxxxxx x časové xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx, dráhami, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§1x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) spojené x xxxxxxxxxx zemního xxxxxx; xxxxxxxxxx zemního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx koruny komunikace, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) opravou komunikace xxxxx dokončené stavby, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx ohraničení xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx udržuje x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x nedostatky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxx xxx motorová xxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neměnící xx xxx stavebního xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, šířkové xxxxxxxxxx, konstrukce xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx parametry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx zbytková xxxxxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxxxx xxxxxx komunikací, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxxx xx základě získaných xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vložených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dosažení xxxxxx xxxxxxxxx priorit,

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxx, řidiči xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx připojení

a) xxxxx xxxx lesní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx, čerpací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, parkoviště, xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) sousední xxxxxxxxxxx

xx silnici xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx vyřazovací úsek (xxxx) xxxxxxxx pro xxxxxx vozidel xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xx sousední xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx komunikace.

§1a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2023 Xx. s xxxxxxxxx od 15.4.2023

§2

Označení dálnic, silnic x místních xxxxxxxxxx

(x §6 xxxx. 4 x §9 xxxx. 3 zákona)

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx I. xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx 0 xx 99; xxx-xx x xxxxxxx, uvádí xx v evidenci xxxx xxxxxxx xxxxxxx "X". Xxxxxxx II. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx od 100 xx 999. Xxxxxxx XXX. xxxxx xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx X. nebo II. xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx malým xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx písmenem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) pro xxxxxxxxxxx provoz se xxxxxxxx xxx písmenem "X" x xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 8)

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx komunikace xxxxxxxx xxxxxxxxx číslicemi xxxxxxxx xxxxxx 1, x xx zásadně odděleně xxx každou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

x) xxx místní xxxxxxxxxx X. třídy xxxxxxx x, xxxx. 1x, 2x,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx II. xxxxx xxxxxxx x, xxxx. 1x, 4x,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxx xxxxxxx c, xxxx. 1x, 8x,

x) xxx xxxxxx komunikace XX. xxxxx xxxxxxx x, xxxx. 1d, 12x.

(5) Mostní a xxxxx objekty (xxxxxxxx, xxxxxx) xx komunikacích xxxx označovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx číslem 1 xx začátku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z čísla xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx doplněného xxxxxxxx xxxxx indexy. Xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x označení xxxxxx komunikace (xxxxx x xxxxx), pomlčkou xxxxxxxxxx xxxxx objektu (xxxx. X = xxxx) a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6220.

§3

(x §6 xxxx. 4 zákona)

(1) Místními xxxxxxxxxxxx X. xxxxx xxxx xxxxxxxx nejvýznamnější xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx komunikacemi XX. třídy jsou xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx měst xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třídy xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx III. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxx xxxx samostatné xxxxxxxx, stezky xxx xxxx, xxxxxxxxxxx stezky, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx zóny xxxx.

§4

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(x §8 xxxx. 3 xxxxxx)

(1) Xxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad 9) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx komunikace; xxxxxxxx xxxxxx až xx 200 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zastavění.

(2) Xxxxxxxx dopravní xxxxxx 8) označující obec xxxx xxxxx xxxx xxxxxx být totožné x xxxxxxx průjezdního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

(x §9 xxxx. 6 , §18m odst. 5 x §18n xxxx. 6 xxxxxx)

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx evidencí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx dálnic x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 2 zákona).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx místních xxxxxxxxxx zahrnuje délku xxxxxxxx komunikací I. xx III. xxxxx x km, xxxxx x xxxxxxxx délku xxxxx na nich x xx x xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x zvlášť xx jejich xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dotčené komunikace x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx dělí xx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, podrobné a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx značení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x závady xx sjízdnosti (xxxxxxxxxx) x xxxxxx lhůtách:

dálnice ........ každý pracovní xxx,

xxxxxxx X. xxxxx ........ 2x týdně,

silnice XX. xxxxx ........ 2x xxxxxxx,

xxxxxxx XXX. xxxxx ........ 1x xxxxxxx.

§7

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace

(1) Pokud xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou xxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx. Cílem xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příslušenství.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxx xx 5 let, xxxxx xxxx:

x) při xxxxxxx xxxxxx xxxx rekonstruovaného xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hlavních prohlídek x xxxxxx xxxxxxx x xxxx jsou xxxxxxx v příloze č. 2.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx běžných x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx:

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx, živelní xxxxxxxx),

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx),

x) při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx data xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vozovkou.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx doplňovány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a využívají xx xxx evidenci x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 21) xx xxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxx a vyhodnocení xxxxx, xxxxx plynou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx auditor xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx 500 x, xxx xx provádění bezpečnostní xxxxxxxx daného xxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx inspekce xx xxxxxxx minimálně jednou xx 5 let.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 11.

§7b

Posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx

(X §18m xxxx. 5 xxxxxx)

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 k této xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx bezpečnost xxxxxx zranitelných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx náleží xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Posuzovaný xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x

x) vysokou úrovní xxxxxxxxxxx, pokud relativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,19 x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxx,

x) střední xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx relativní xxxxxxxxxx převyšuje xxxxxxx 0,19 a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,79 x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxx kritérií, xxxx

x) xxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převyšuje xxxxxxx 0,79 xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx I. xxxxx xx xxxxxxx oddělenými xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x

x) vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud relativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,34 x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) střední xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx relativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,34 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,83 x xxxxx jej xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx střední nebo xxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx xxxxx souhrnného posouzení xxxxx xxxxxxxxx kritérií, xxxx

x) xxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,83 xxxx xxxxx xxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx úsek xxxxxxx I. xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x

x) xxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřevyšuje hodnotu 0,32 x xxxxx xxx xxx takto xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx relativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,32 a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,27 x xxxxx jej xxx xxxxxxxx jako úsek xx střední xxxx xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) nízkou xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx relativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,27 xxxx pokud xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XX. třídy xx xxxxxxx jako xxxx x

x) vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nehodovost nepřevyšuje xxxxxxx 0,44 a xxxxx xxx xxx xxxxx hodnotit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) střední xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,44 a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,75 x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx souhrnného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxx bezpečnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převyšuje xxxxxxx 1,75 nebo xxxxx xxx xxx xxxxx hodnotit xxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx silnice XXX. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu 0,21 x xxxxx jej xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx úrovní bezpečnosti, xxxxx xxxxxxxxx nehodovost xxxxxxxxx hodnotu 0,21 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,21 x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,21 xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx hodnotit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7x xxxxxx právním předpisem x. 99/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2023

§7x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X §18n odst. 6 xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úseků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx.

§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 99/2023 Xx. x účinností xx 15.4.2023

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx mostů xx xxxx xx xxxxx, xxxxxx, kontrolní a xxxxxxxxx.

(2) Prohlídky mostních xxxxxxx zabezpečuje jejich xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x provozu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx záznamu x xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6221.

(4) Při zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména uzavření xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx apod.

§9

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx údržby x xxxxx xx xxxxxxxxx závady ve xxxxxxxxxx, opotřebení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx výsledků prohlídek, xxxx. na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxx x xxxxxxxx,

x) okamžité xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxx záchytných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx propadů a xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xx správce xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxx silničnímu správnímu xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx údržbu a xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, včetně ošetřování xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vady, xxxxxxxxxx xxxx poškození xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxx kvalita xxxxxx x zvyšuje bezpečnost xxxxxxx. Opravou xxxxxxx x obnově xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 5.

§10

Údržba x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx x v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Údržbu x xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx) zabezpečuje xxxxxxxx (xxxxxxx) mostu. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pod xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx), xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx ním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, a xx xxxx po xxxxxx x vlastníkem (správce) xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx, zejména vodních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, bezpečném x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx povětrnostních x za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se provádí xxxxxxxx po xxxx xxx.

(5) Xxx opravě xxxxx xx stavebními xxxxxxx prováděnými xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxx podrobnosti x xxxxxx x xxxxxxxx mostů obsahuje xxxxxxxxxx XXX 73 6221.

§10x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx I. xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx jednat,

b) xxxxxx vymezení úseků xxxxxxx nebo silniceI.třídy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx x zimním x x xxxxxxxx období,

d) xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) doba, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx,

x) sankce xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx podmínky, xxxxxxx obsah xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx smluvní strany,

j) xxxxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xx smluvní xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x údržby xxxxxxx xxxx silnice X. xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx. 16)

(3) Xxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 17.10.2001

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX KOMUNIKACÍ X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX

(x §10 xxxx. 5 zákona)

§11

Podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vzájemná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx svým umístěním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx plynulé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazná XXX 73 6102 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x XXX 73&xxxx;6110.

(2) Určení xxxxxxx xxxx pozemními xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a zaústění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví příloha č. 3, přičemž za xxxxxx komunikaci xx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx třídou.

§12

Xxxxxxxx xxx připojování xxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Sjezdy x xxxxxxx xx silnici x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zřídit, xxx xxxxx splňují xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxxxx vozidla; xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx bránit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx na xxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nutné xxx zastavení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx provozu.

Bližší informace xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX 73 6101 x ČSN 73 6110.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx musí umožňovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx silnice xxxx x místní xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx. Parametry xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsaženy x xxxxxxx XXX 73&xxxx;6102. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trub:

a) 400 xx pro xxxxx propustku xx 6,00 x,

x) 600 xx pro xxxxx xxxxxxxxx xx 6,00 xx 10,00 m x xxx délku xxxxxxxxx xxxx 10,00 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx nad 2 %,

x) 800 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10,00 x xxx sklonu propustku xx 2 %.

(3) Xxxxx x nájezd xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravou, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vozovkovým xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x jejímu xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx zřízení xxxxxx x nájezdu xxxx jejich xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx k xx xxxx práva, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 10) xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx změny xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nájezdu vznikne x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na komunikaci, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stavebník xxxxxxx komunikace.

(5) Jestliže xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx sjezdu xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxx xxxxx x xxxx nemovitosti xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x §1a xxxx. 2 písm. x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx snížena plynulost x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze vyřazovacím xxxxxx, xxx zařazovacího xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx navrhují xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx volné šířky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dělicím xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx dvoupruhové xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úrovňové odbočení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pruhů, xxxxxxxxxxxx x zařazovacích xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pruhu x xxxxxxx a xxxxxxxxxx poměry jsou xxxxxxxx x závazné XXX 73 6102. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x XXX 73&xxxx;6110. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 3.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

(x §16 xxxx. 3 xxxxxx)

§14

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ohlášení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou uvedeny x §15, xxxxxxxxxx xx xxxx třetích xxxx a xxxxx xx o:

a) portálové xxxxxxxxxx dopravního xxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, výběru x kontrole úhrady xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx komunikace, x xxxxxxx sypkých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stavební xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx užívání, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí, x xxxxxxx xxxxxxxxx práce xx stavbě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo památkové xxxx,

x) úpravy xxxxxxxxxx, xxx nichž xxxxx xxxxxxx nivelety xxxxxxxxxx

1. 3 xx u xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, x podjezdech x x xxxxxxx, xxx xxxx umístěny inženýrské xxxx x jiná xxxxxx,

2. 10 xx x xxxxxxxxxx, které xxxxxx uvedeny x xxxxxxxxxx xxxx,

3. 6 xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prahů xxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nad rozsah xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 5,

x) xxxxxxx xxxxx x vozovce,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx míst xxxxxxxx koruny x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx chodníku x xxxxxxxx xxxxxxx obrub,

e) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx půdy nebo x poddolovaném xxxxx,

x) xxxxxx propustků x xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx tělesa, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rigolů nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stavba xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx mostních xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx úpravy a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Stavební povolení xxx ohlášení speciálnímu xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx x prací xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x rámci jejich xxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx nosných xxxxxxxxxx), její xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zóny,

c) xxxxxxxxx x jakémukoliv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx chráněné xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, která xxxxxx xx styku komunikace x xxxxxx dopravními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx sítěmi, xxxxxx vedeními, xxxxxx x vodohospodářskými xxxx x s chráněným xxxxxx (§36 a 37 xxxxxx).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx uvedeny x přílohách č. 5 a 7.

XXXX PÁTÁ

OBECNÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX KOMUNIKACI

(k §16 odst. 3 xxxxxx)

§16

Xxxxxxxx staveb, xxxxxxxx x stavební xxxxxx

Xxx xxxxxxxx staveb, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) x xxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxx x. 1 xx 29. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x doporučených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 pod x. 30 až 66. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx stávajících xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx alespoň xxxxxxxxx x homogenitě celého xxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxx uživatelům xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x bezpečnou xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 13)

(2) Návrhové xxxxx a uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, charakteristiky xxxxx, xxxx. zástavby x obecných technických x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrhová xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xx této komunikaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x rozmezí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx doporučené XXX 73&xxxx;6101 a XXX 73&xxxx;6110.

§18

Xxxxxxx x výškové xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx vedení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx sladěno x xxxxxxxxxxxx dopravnímu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx x plynulosti provozu xx ní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výškových xxxxx xx xxxxxxxx jen x odůvodněných xxxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx xxx nesmí xxx užity x xxxxx x x xxxxxxxxx křižovatek xxxx xx xxxxxx místech xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx musí xxx xx celé xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné xxx zastavení před xxxxxxxxx na vozovce.

(4) Xx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx jízdním xxxxx je třeba, xxx xx xxxxx x větší xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx největší mírou xx xxxxxxx délce xxxxxxxxxx a rozmístily xx xx co xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx délkám xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx předjíždění xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x XXX 73&xxxx;6110.

§19

Příčné xxxxxxxxxx na xxxxxxx mezi křižovatkami

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pruhy, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx pruhy pro xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx pruhy xxx chodce x xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx pomalá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jízdních pruhů xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxx v dopravním xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73 6425.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx musí xxx dostatečně široká, xxx xxxxxxxxxxx rozhled x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušenství xxxxxxxxxx, kde xx xx nezbytné.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxxxxx xxxxxxx xx možno xxxxxxxxx, xxxx však xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního zařízení. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zastavení ve xxxxxxxx oblouku. Xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x silnic xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx opatřen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, povolené xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pásu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx 2,5 %, xx rekonstruovaných xxxxxxx nejméně 2 %. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxx příčný xxxxx střechovitý xx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 obsahují xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x ČSN 73&xxxx;6110.

§20

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Druh x xxx xxxxxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6102.

(2) Při xxxxxx xxxxxxxxxx křižovatek xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhledové xxxxxx, xxxxxxxxx křižovatky xx řeší v xxxxxxx s xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx byla pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vedlejší xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

§21

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x zemního xxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx, druh x jakost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxx x. 5 xx 16 x 23. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 pod x. 36 xx 40, 44, 49 x 52.

§22

Xxxxxxx prostředí a xxxxxxxxx do xxxxxxx

(1) Xxx přípravě a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx úprav xxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.14)

(2) Xxxxxxxxx trasy xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx se xxxx ohleduplně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xx xxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx nejšetrněji xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx, xxx není možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx a příslušenství

Technické x xxxxxxx xxxxxxxxx xx světelná signalizační xxxxxxxx xxxxxxxx závazné XXX 36&xxxx;5601 x XXX 73 6021. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx součástí a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x XXX 73&xxxx;6110.

§24

Xxxxxxxx značky, dopravní x bezpečnostní zařízení

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx navrženy, provedeny x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisu. 8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 01&xxxx;8020.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dálnic a xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo mezi xxxxxxxxxx a xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zpomalovacími prahy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx chodce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxx xxxxxxxxx. Před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ČSN 73&xxxx;6101 x XXX 73&xxxx;6110.

(4) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sloupky xxxxxxxxx xxxxxxxx či jiného xxxxxxxxxxx prostředku (hlásky) xxxxxxxx na dispečerské xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx krajnice x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx 2 xx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx se vždy xxxxxxxxx x zastavěném xxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v tunelech x xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx křižovatkách, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6102 x XXX 73 7507. Xxxxxxxxx lze zřídit x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxxxx chodců x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxxx xxxxx technické xxxxx uvedené x příloze č. 1 xxx x. 33, 34, 35, 49 a 51.

§26

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla xxxxx charakteru provozu x v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx křižovatky. X xxxxxxxxx xxxxxxxx odpočívky xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně pro 25 xxxxxxxx vozidel, 10 xxxxxxxxxx vozidel, 4 autobusy, hygienické xxxxxxxx s odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 18) x nepřetržitým celoročním xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, odpočinkové xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozní x xxxxxxxxx plochy odpočívky xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx xx silnice pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx též osobám x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx údaje k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doporučená ČSN 73&xxxx;6101.

§27

Průjezdní a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Tvar x xxxxxxx průjezdního x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxx a třídy xxxxxxxxxx xxxxxxx ČSN 73&xxxx;6201; xxxxx případů x xx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx.

(2) Xxxxx výška xx mostních objektech x v xxxxxxxxxx xx stanoví na xxxxxxx tvaru x xxxxxxx průjezdního a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx závazná XXX 73&xxxx;6201 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx průjezdního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdálenost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxx výška xxx xxxxxxxx vozovky x xxxxxxxx.

§28

Šířkové uspořádání na xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pruhů, xxxxxxxx xxxxxxx, krajnic, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stejně xxxx xx přilehlých xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx krajnic x mostů xxxxxxx xxx 100 x, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx chodců x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Nezpevněná xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx probíhají xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) chodnících. Šířka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx doplňkových zařízení x šířku xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0,50 m xx průjezdního xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ČSN 73 6201.

(3) Xxxxxx lávky pro xxxxxx x trvalé xxxxxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxx nejméně 2,00 x.

§29

Záchytná xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

(1) Požadovanou xxxxxx zadržení a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x konstrukci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, kde xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx x dovolenou rychlostí xxxxxxx 50 xx/x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odraznými obrubníky xxxxx xx 0,12 x do 0,20 x.

(4) Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx chodce x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x římsách přesypaných xxxxxxx ve výšce xxxxx xxx 2,00 x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73 6201.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.15)

§30

Zatížení xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx zatížení, xxxxx xx dělí xx dvou xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx X - xxx veškeré xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx X., XX. xxxxx, xxxx xxxxxxx XXX. xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx, x xxxxxx komunikace X. x II. xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx X - xxx xxxxxx xxxxxxxxxx III. xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx X xxxxx ustanovení xxxxxxx a).

Bližší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doporučená XXX 73&xxxx;6203.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mostu.

(2) X všech xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6220; xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx nápravou) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 8)

§32

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx ustanovení. Xx xxxxxx xxxxxxx nesmí - x xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zařízení (xxxxxxxxx, větrání, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení xxxx.).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obrubami xx xxx xxxxx xxxxxx xxx v tunelové xxxxxx 7,50 x, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 3,50 x x xxxxxxxx xxxxxxx 0,25 x. Xxxxxxxx šířka služebních xxxxxxxx xx 0,75 x. Xxxxx průjezdního xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx 4,50 m.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy (xxxxxxx a otáčecí xxxxxx, xxxxxxx cesty) x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;7507 x xxxxxxxxxx xx délce tunelu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, intenzitě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) V xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x lavinami, xx xxxxxxx x odřezu xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavby, xxxx. ochranné xxxx, xxxxxxxx zdi x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73 6201; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostor, xxxxxxx x xxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx členěných xxxxxx) xxxx stejné xxxx xxx podjezdy (§27).

§34

Xxx

(1) Opěrné xxx x xxxxxxx xxx, xxxxx bezprostředně zajišťují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx navrhují xxxxx xxxxxxx ČSN 73 6201.

(2) Xxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdmi xxxxxxx xxx 2,00 m x xxxxxx pro xxxxxxxxxx záchytných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(3) Informace x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx 2,00 x, nad přesypanými xxxxxxxx zdmi xxx xxxxxx xx jejich xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 pod x. 40, 49, 52, 57.

§35

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vody x xxxxxxxxxx tvarem xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2,00 m xxxxxx. Xxxxxxx otvorů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výpočtem, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 600 xx. Xxxxxxxxxxx upravuje závazná XXX 73 6201.

§36

Xxxxxxxxxxxx stěny x xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx stěny xxxxx komunikace musí xxx umístěny mimo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x deformační xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx stěně delší xxx 300 x xx xxxxxxx únikové xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx 150 m. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x XXX 73&xxxx;6110.

(2) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxx zachována šířka xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(3) Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ochranou xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nižším xxx 1,50 x xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§36x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §12 xxxx. 2, §13 xxxx. 1 x §26 xxxx. 1 lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx.

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 338/2015 Xx. x účinností od 31.12.2015

XXXX XXXXX

Xxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(X §18g odst. 10 xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stavby xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 14.

§38

Obory související x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou dopravní xxxxxxxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx 40 xxxxx. Školení xx zaměřeno na

a) xxxxxx nehodovosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na zranitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx normy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního provozu x xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se skládá x xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu 24 xxxxx, praktické xxxxx x rozsahu 16 xxxxx x zpracování xxxxxxxxx studie.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu 16 xxxxx se zaměřením xx prohloubení x xxxxxxxxx znalostí získaných xxxxx odstavce 2.

§38x

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditora xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohovoru před xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 45 otázek xxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx školení xxxxxxxxx x §38a xxxxxxxx 1. Každá skupina xx skládá z 15 otázek. Každé xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 4 možné xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx 1 je xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx hodnocena 1 xxxxx.

(3) Ústní xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" nebo "xxxxxxxxx". X hodnocení xxxxxxx "xxxxxxx" xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 39 xxxx x xxxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx o výsledku xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx "xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditora xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací",

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx konání zkoušky,

d) xxxxxxx výsledek xxxxxxx x

x) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§38x xxxxxx právním předpisem x. 317/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.10.2011

§38x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X §18g xxxx. 10 xxxxxx)

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx jsou

a) převažující xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx řešeném xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stavbou xxxxxxxxx,

x) celková xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dopravy xxx 3,5 xxxx, skladba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx dopravních xxxxx na současné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, za období xxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rizikových x hlediska nehodovosti x xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx záměr xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předpokládané cílové xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx uvažovány, a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x případě, xx záměr xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pozemní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vozidel pro xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

i) další xxxxxxxxx, které mohou xxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

§38c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 99/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2023

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXX X ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX KOMUNIKACÍ

§39

Uzavírky x xxxxxxxx

(x §24 xxxx. 9 xxxxxx)

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx uzavírky x xxxxxxxx objížďky xxxxxxxxxx obsahuje:

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx a x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), popřípadě místopisného xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) důvod uzavírky (xx-xx důvodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a označení xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přílohy,

e) xxxxx xxxxxxxxx jména x příjmení pracovníka xxxxxxxxxxx xx organizování x zabezpečení xxxx, xxxxx je důvodem xxxxxx xxxxxxx, adresu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xx požadovaná doba xxxxxx uzavírky a xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx a xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxx harmonogram xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) souhlas xxxxxxxxx dopravního úřadu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přemístění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx o xxxxxxx (§24 xxxx. 8 xxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxx uzavírky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu úřadu xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxx požadovaného xxxxxxxx komunikace.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx. 8) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxx xxx xx xxxxxxx uzavírky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením dat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx uzavírka xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) přesné xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx trvání xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx objížďky,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za organizování x xxxxxxxxxxx akce (xxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dočasné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dopravního xxxxxxx x místě xxxxxxxx a xx xxxxx objížďky.

§40

Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxx

(x §25 xxxx. 13 xxxxxx)

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx stavební práce, xxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxx, xxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx obsahuje:

a) účel, xxxxxx x dobu xxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx průběhu xxxxx x přibližným uvedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx přepravě xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, huštění x typ pneumatik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejmenší xxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx otáčení,

e) xxxxxx xxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Přepravy xxxxx předchozího odstavce x celkové xxxxxxxxx xxxxx xxx 60 xxx xxxx nadměrných xxxxxxx 2) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx není xxxxxxxxx xxxxxx snížit hmotnost xxxx rozměry xxxxxxxx xxx použít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posouzením xxxxxx realizaci xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. b) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) x x odstavci 5 xxxx. d); xxx-xx x zvláštní xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxx xxxx návrh xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) xx e) zákona xxxxxxxx:

x) přesné xxxxxx xxxxx, účelu x xxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (jaký druh xxxxxxxxxx xxxxx, jaký xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx, xxxx rozsah xxxx xxxx.),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xx xx průběh xxxxxxxxxx xxxxxxx zodpovídat, xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxxx x adresu (x právnických xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x XXX),

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx užívání (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx dotčeném xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) povolení x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 3)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 4)

(6) Xxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx užívání,

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx má xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídat, xxxx xxxxxx a datum xxxxxxxx, xxxxxxx (x xxxxxxxxxxx osob xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx, xxx (xx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxx),

3. výrobní xxxxx (xx-xx na xxxxxxx xxxxxxx),

4. xxxxxxx (xxxxx, xxxxx x xxxxx),

5. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. počet xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. světelná xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx x xxxxxxxx),

8. nejvyšší xxxxxxxxxxx rychlost,

e) nákres xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx světelných xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxx.

(7) Povolení xxxxxxxxxx užívání xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx trasu, xxxxxx x xxxx přepravy; xxxx xxxx obsahovat xxxxxxx rychlost jízdy, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ochrany dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (přejezdů, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx), vedení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, vlastníků sousedních xxxxxxxxxxx apod.

(8) X xxxxxxxx podle odstavce 6 xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx oznámil xxxx dotčeným správním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dobu xxxxxxxxx (xxxx. odstranění), xxxxx, xxxx, xxxxxx x jednoduchý technický xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx se nutné xxxxxx xxxx, inženýrských xxxx a xxxxxx xxxxxx, vodních toků, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x chráněných xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 4)

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 6 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žádost x xxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 4.

(10) Xxxxxxxx způsobů zvláštního xxxxxxx podle §25 xxxx. 6 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x doby zvláštního xxxxxxx a způsobu xxxx xxxxxxxxx (jaký xxxx stavebních prací, xxxx xxxxxx prodeje x v xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx.),

x) xxxxx x příjmení toho, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx (u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x XXX),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx užíváním vyvolána xxxx xxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx komunikace xx původního xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxx.).

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx xxxxx pohybu xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx má za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx (u xxxxxxxxxxx xxxx název, sídlo x identifikační xxxxx),

x) xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx funkčním xxxxxxxxx xxxxxxxxx (světlomety x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx směrová xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6 xx/x xxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxx umístěním a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 17)

(12) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výstražného světelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.). X povolení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vybaveny xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx jízdě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx nedošlo k xxxxxxxxx vozovky, x xx nesená xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx xx komunikaci.

§40x

Xxxx náhrady xx xxxxxxxxxx policejního xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx policejního doprovodu xx xxxxxxx jako xxxxxx částky 600 Xx xx každý xxxxxxxxxx xxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doprovodu.

(2) Xxxxx náklady spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou

a) 400 Xx xx 1 xxxxxx služby xxxxxxxxx, xxxxx se účastnil xxxxxxxxxxx doprovodu,

b) 15 Xx za 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx policejním doprovodu, x xxxxxxxx pohonných xxxx.

§40x vložen právním xxxxxxxxx x. 317/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.10.2011

XXXX XXXX

XXXXXX, XXXXXX X XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX SJÍZDNOSTI

(k §27 xxxx. 7 zákona)

§41

Základní xxxxxxxxxx

(1) Zimní xxxxxxx xx xxxxx pořadí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivy x podmínkami za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx komunikací x xx xxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx provádí xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. V obvyklé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) komunikace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) komunikace v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zimní xxxxxx, xxxxx vzor je xxxxxx x příloze č. 6.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx údržby a xxxxxxx xxxxxxxxxxx používaných x xxxxx xxxxxx xxxx podrobně xxxxxxx x příloze č. 7, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 8.

(4) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx zimním xxxxxxx xxxx od 1. listopadu xx 31. xxxxxx následujícího xxxx. X tomto xxxxxxx se provádí xxxxx údržba xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx vznikne xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx období, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§42

Xxxx zimní xxxxxx

(1) Xxx účely xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) X. xxxxxx
- xxxxxxx X. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX. xxxxx,
x) XX. xxxxxx
- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx II. xxxxx xxxxxxxxxx xx X. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx silnice XXX. xxxxx,
x) XXX. pořadí
- xxxxxxx silnice XXX. xxxxx xxxxxxxxxx xx XX. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx
- silnice, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx linková xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx [xx xxxx xxxxxxxxxx musí xxx uživatelé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx předpise 8)].

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle velikosti xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx místních komunikací. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x zpracování plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xx XXX. xxxxx, přihlédnou x tomuto pořadí xxxxxxxxxxx:

x) X. xxxxxx
- xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx x s linkovou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxxx významné xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) XX. pořadí
- xxxxxx xxxxxx komunikace xxxxxxxxxx xx I. xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx,
x) XXX. xxxxxx
- ostatní xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx
- xxxxxx komunikace, xx nichž není xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx bezvýznamnosti (na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uživatele xxxxxxxx x xxxxx obvyklým).

§43

Dálnice

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx všech průběžných xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx na jízdních xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx pomalá vozidla, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x odpočívek x xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx sjízdnosti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx zásadně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, především xxxxxxxxxxxxxxx mechanismů či xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dávkování x xxxxxxxxxx rozprostření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x případě, kdy xx pro daný xxxx xxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxxxxx rozmrazovacích xxxxxxxxx, anebo pokud xx jejich použitím xxxxxx možno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxx výkonu xxxxx údržby se x souladu se xxxxxxxxxx xxxxxx zimní xxxxxx xxxxxxx taková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx vyhovuje xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§42 xxxx. 1):

a) X. xxxxxx
- xxxxxxx xx xxxx šířka xxxxx xxxxxxx
1. xxxxxx x xxxxxxxx vrstva xxxxx xx pluhování x xxxxxxxx xxxxx než 3 cm se xxxxxxxxxx posypy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx x xxxxxxxx sněhové xxxxxx při neúčinnosti xxxxxxxxxx rozmrazovacích materiálů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) II. xxxxxx
- xxxxxx technologie xxxx x X. xxxxxx x xxx, xx x případě xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx ponechávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zdrsňují posypem xxxxxxxxxxxx materiály. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx místech, xxx xx xx xxxxxxxx dopravně xxxxxxxxx xxxx komunikace (xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx),
x) XXX. xxxxxx
- udržují se xx po ošetření xxxxxx X. x XX. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xx to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zdrsňovacími xxxxxxxxx.

§45

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx komunikací zabezpečují xxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx v průběhu xxxxx sněhu x xxxxx xxxxxxx x xx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxx od zjištění xxxxxx závady ve xxxxxxxxxx dálnice xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx prvních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x zimním období xxxxx xxx 30 xxxxx. Mimo xxxxx xxxxxx xx závady xx sjízdnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěna xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výjezdu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) na xxxxxxxxx..... xx 2 xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx I. xxxxxx ..... xx 3 xxxxx,

XX. xxxxxx ..... xx 6 hodin,

III. xxxxxx ..... do 12 hodin.

(4) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 platí xxx xxxxxxx a silnice xxxxxxxx do X. xxxxxx xx xxxxxx 24 xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx do XX. x XXX. xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx.

§46

Lhůty pro zmírňování xxxxx xx sjízdnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. až XXX. xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x) I. xxxxxx xxxxxxxxxxx ..................... do 4 xxxxx,

x) XX. xxxxxx xxxxxxxxxxx .................... xx 12 xxxxx,

x) XXX. xxxxxx důležitosti ................... po ošetření xxxxxxxxxx X. x XX. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 48 xxxxx.

§47

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čištěním xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx a termínech:

a) xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx X. xxxxx a xxxxxxxx komunikacích I. xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx, xx xxxxxxxxx II. x XXX. xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. x XXX. xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx (odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.),

x) x xxxxxx do 30. xxxxxxxxx odstranění spadaného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) před xxxxxxxxx prací xx xxxxxxxx údržbě nebo xx xxxxxx,

x) neprodleně xx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx a poruchách xxxxxxx, x jejich xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vrstvy xxxxxxx (xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx), xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx k xxxx xxxxxxx xxxxx §28 odst. 1 xxxxxx,

x) podle xxxxxxxx x xxxxxxx zimního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Správce xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úseků xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx území.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x čištění xxxxx xxxxxxxx doporučená XXX 73&xxxx;6221.

§47x

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 317/2011 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX TOKY, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

(x §36 odst. 8 x §37 xxxx. 1 xxxxxx)

§48

Xxxxxxx s xxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxx objektů xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx zachována xxxxx výška nejméně 0,50 m xxx xxxxxxxx návrhového xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mostních xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxx, posouzení xxxxx xxxxxx x případy, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx objektem, x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vtoku, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx křížení x xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxx XXX 73 6201.

(2) Xxxxxxx-xx komunikace vodní xxxxx dopravně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 5) xxxx xxxxxx otvor splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 6)

§49

Křížení s xxxxxxx

(1) Xx mostních objektech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx.) proti dotyku x živými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx drah x xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx osazeny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plynům. Xxxxxxxx xxx uvedené xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ČSN 73&xxxx;6201 x XXX 73&xxxx;6223.

(2) Zřízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx silnic x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx významu xxxxxxx xxxxxxxx předpisy 8) 7) x xxxxxxx ČSN 73&xxxx;6380. Xxxxxx podrobnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ČSN 73&xxxx;6101 x XXX 73&xxxx;6110.

§50

Vedení x tělese xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx uložení xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obcí xx xxxx xxxx nutno xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx XXX 73 7505.

(2) Xx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx x do tunelů xx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx ani podzemní xxxx xxx dopravu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí obsahuje xxxxxxx XXX 73 6005. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a prostorovém xxxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doporučené xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxx x. 49, 51, 65 x 66.

§51

Xxxxxx na mostních xxxxxxxxx

(1) Podmínky pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx objektu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx x souběhu x xxx xxxxxxxx xxxxxxx ČSN 73&xxxx;6201.

(2) Xx xxxxxxx objektu, x xxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx plynovod, produktovody xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pokud by xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx poruchami xxxxx způsobit xxxxxxx xxxx poškození xxxxxxxx xxxxxxx, bránit xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(X §38b xxxx. 5 xxxxxx)

§51x

Xxxxxx x způsob xxxxxxxxx nízkorychlostního kontrolního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) hmotnosti xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx,

x) rozložení xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x jízdní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx vozidla xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxx xx přítomnosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

§51x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) datum, xxx x místo provedeného xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní vážení, xxxxxx výrobního xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 24),

c) xxxxx o největší xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nápravu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 17),

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx soupravy x, xxxx-xx k dispozici, xxxxx o největší xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx měření xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx náprav xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla a xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx největší xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x procentech podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx chyby xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 24) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x procentech xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 24),

x) zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nákladu vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17),

x) výsledek xxxxxxxx xxxxxx hmotnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dodržení xxxxxxxx spojitelnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx řidiče vozidla,

j) xxxxxx xxxxxxxxx značku, xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 23) vozidla xxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, jde-li x právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx; jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx osobu),

m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxx jím pověřené xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a příjmení x podpis xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxx dokladu xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx xxx §25 xxxxxx),

x) datum a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vážením xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx tohoto dokladu xx xxxxxx x příloze č. 10 xxxx 1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx

(X §38d xxxx. 4 xxxxxx)

§51x

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx vysokorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx x náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vozidla nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx skupiny xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx umístěny xx xxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxx xx k tomu xxxxxxxx-xxxxxxxxx způsobilé. Xxx xxxxxxxxx vysokorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx řidič xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxxxx čelní x zadní pohled xx vozidlo xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx značkou. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení nemusí xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxx označení xxxx, xx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 24),

x) údaje o xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze zvláštního xxxxxxxx předpisu 17),

x) xxxxxxxx xxxxxx okamžité xxxxxxxxx na xxxxxxx x skupinu náprav xxxxxxx x okamžité xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na nápravu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22) x zjištěné překročení xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti x kilogramech a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měření stanovené xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 22),

x) xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx registrace tažného xxxxxxx, státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxx poznávací značky,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx soupravy (xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx bydliště x xxxxxx, jde-li x fyzickou xxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxx xxx pověřené xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení,

j) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx,

x) datum vyhotovení xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 10 xxxx 2.

§51d

Vážní xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x §51c xxxx. 3 xxxx. x) xx x), x) x i),

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx značce vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x rozlišovací xxxxxx xxxxx registrace xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x rozlišovací značce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, x xxxxxxxx osoby, xxxxx vydala xxxxx xxxxxx, x

x) údaj x xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Vzor xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx 3 přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

(X §43 xxxx. 7 zákona)

§51e

Za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělitelných xxxxxxx, volně ložených xxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx setrvačných xxx x xxxxxxx xxxxx pohybovat x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§51x xxxxxx právním předpisem x. 208/2018 Xx. x účinností od 1.10.2018

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §43d odst. 4 xxxxxx)

§51x

Xxxx informačního xxxxxxxxx 25)&xxxx;xx xxxxxx x příloze č. 9.

§51x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 268/2022 Xx. s účinností xx 9.9.2022

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§52

§52 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 9/2015 Sb.

§53

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Ministr:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxx technické xxxxx
1. XXX 36 5601
Světelná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky. SSZ xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, XXX pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx míst.
2. XXX 73&xxxx;6005
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx technického xxxxxxxx.
3. XXX 73 6021
Světelné signalizační xxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. ČSN 73&xxxx;6102
Xxxxxxxxxxxx křižovatek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
5. ČSN 73&xxxx;6114
Xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení pro xxxxxxxxxx
6. XXX 73&xxxx;6121
Xxxxxx xxxxxxx. Hutněné xxxxxxxxx xxxxxx.
7. XXX 73&xxxx;6122
Xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx.
8. XXX 73&xxxx;6123
Xxxxxx vozovek. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
9. ČSN 73&xxxx;6124
Xxxxxx xxxxxxx. Kamenivo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojivem.
10. XXX 73 6125
Stavba vozovek. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11. XXX 73&xxxx;6126
Xxxxxx xxxxxxx. Nestmelené xxxxxx.
12. XXX 73&xxxx;6127
Xxxxxx xxxxxxx. Prolévané vrstvy.
13. XXX 73 6128
Stavba xxxxxxx. Xxxxxxxxxx vrstvy.
14. XXX 73&xxxx;6129
Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx.
15. ČSN 73&xxxx;6130
Xxxxxx xxxxxxx. Emulzní xxxxxx xxxxxx.
16. ČSN 73&xxxx;6131
Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxx x xxxxxx
Xxxx 2: Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx 3: Xxxxx x vegetačních xxxxx
17. XXX 73&xxxx;6201
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
18. XXX 73&xxxx;6207
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
19. XXX 73&xxxx;6212
Xxxxxxxxxx dřevěných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
20. XXX 73&xxxx;6213
Xxxxxxxxxx xxxxxxx mostních xxxxxxxxxx.
21. XXX 73&xxxx;6220
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mostů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
22. ČSN 73&xxxx;6223
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x živými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účinkům xxxxxxxxxx plynů xx xxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.
23. XXX 73 6242
Navrhování x provádění xxxxxxx xx xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx.
24. XXX 73 6266
Protinárazové xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
25. XXX 73&xxxx;6380
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
26. ČSN 73&xxxx;6425
Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27. XXX 73&xxxx;7505
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28. XXX 73&xxxx;7507
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
29. ČSN 73&xxxx;6101
Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy
30. XXX 01&xxxx;3466
Xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx.
31. XXX 01 3467
Výkresy xxxxx.
32. XXX 01&xxxx;8020
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
33. XXX 36&xxxx;0400
Xxxxxxx osvětlení.
34. XXX 36&xxxx;0410
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
35. XXX 36 0411
Osvětlení xxxxxx a xxxxxx.
36. XXX 72 1002
Klasifikace zemin xxx xxxxxxxx xxxxxx.
37. XXX 72 1006
Kontrola xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
38. XXX 73 0031
Spolehlivost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a základových xxx. Xxxxxxxx ustanovení xxx výpočet.
39. XXX X XXX
1991-1
73&xxxx;0035
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx 1. Zásady xxxxxxxxxx
40. XXX 73&xxxx;0037
Xxxxx tlak xx xxxxxxxx konstrukce.
41. XXX 73 2401
Provádění a xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx betonu.
42. ČSN X ENV
206
73 2403
Beton. Vlastnosti, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení.
43. XXX 73&xxxx;2603
Xxxxxxxxx ocelových mostních xxxxxxxxxx.
44. ČSN 73&xxxx;3050
Xxxxx xxxxx.
45. ČSN 73 6056
Odstavné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.
46. XXX 73&xxxx;6059
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
47. XXX 73&xxxx;6075
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staníc.
48. XXX 73 6100
Názvosloví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
49. ČSN 73&xxxx;6101
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
50. XXX 73&xxxx;6108
Xxxxx xxxxxxxx xxx.
51. XXX 73&xxxx;6110
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikací.
52. ČSN 73&xxxx;6133
Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
53. XXX 73&xxxx;6175
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozovek.
54. XXX 73 6177
Měření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozovek.
55. XXX 73&xxxx;6192
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a podloží.
56. XXX 73&xxxx;6200
Xxxxxx xxxxxxxxxx.
57. XXX 73&xxxx;6203
Xxxxxxxx xxxxx.
58. XXX 73&xxxx;6205
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí.
59. XXX 73&xxxx;6206
Xxxxxxxxxx betonových a xxxxxxxxxxxxxxxx mostních xxxxxxxxxx.
60. XXX 73&xxxx;6209
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
61. ČSN 73&xxxx;6221
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
62. XXX 73&xxxx;6244
Xxxxxxxx mostů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
63. XXX 73&xxxx;7501
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
64. XXX X 74&xxxx;2871
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x zkoušení.
65. XXX 75&xxxx;5630
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
66. XXX 6230
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x pozemní xxxxxxxxxx.

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 104/1997 Sb.

HLAVNÍ XXXXXXXXX

Xxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx záznamu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Její xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx kritérií na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností.

1. XXXXXX PROVÁDĚNÍ HLAVNÍ XXXXXXXXX

1.1. Hlavní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systém xxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lokalizačnímu xxxxxxx.

1.2. Xxxxxxxxx xx xxxx těleso komunikace, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxx rozdělené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx pás xxxx xxxx samostatná komunikace.

1.3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6221.

2. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

2.1. Xxxxxxx x těleso xxxxxxxxxx (xxxxxx krajnice) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozsah (plocha, xxxxx) a xxxxxxxx xx vozovce. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx parametrů (xxxxxxx, podélná x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx), změřené x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x příloze č. 1.

2.2. Mostní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6220 a xxxxxxxxxx XXX 73 6221.

2.3. Zemní xxxxxx komunikace, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxx výskyt, xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx), stavebně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxx

X.
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx vad
II.
dobrý
 
drobnější xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx
XXX.
xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx mající částečný xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx také xx xxxxxxxxx
XX.
xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx funkčnost, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
X.
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx nulová

2.4. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx evidován jejich xxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxx, xxxx. xxxxx) x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx x údaji x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. VYHODNOCENÍ XXXXXXXXXX JEVŮ

3.1. Xxxxxxx komunikace (xxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jevů xx zpravidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx porušení x xxxxxxxxxx xx dopravním xxxxxxxx komunikace x xxxxx dopravním významu.

Měření x vyhodnocení je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x doporučenými XXX xxxxxxxxx xxx x. 53, 54 x 55 x příloze č. 1. X odůvodněných xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx doplněno xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů.

Při xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozovky xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx klasifikačních xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxx) nebo xxxxxx xxx většinou xxxxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jejich výběr xx xxxxxxx především xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2. Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx závazné ČSN 73&xxxx;6220 x xxxxxxxxxx XXX 73 6221.

3.3. Xxxxx xxxxxx komunikace, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu dle xxxx 2.3.

X. xxxxxxx
- xxxxx opatření
II. xxxxxxxxxx
- xxxxx xxxxxx xxx xxxxx
XXX. dobrý
- xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxxxx xxxxx
XX. nevyhovující
- provedení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
X. havarijní
- okamžité xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxx zapracována xx xxxxxxxxxxxx prací na xxxxxx xxxxxx.

3.4. Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX (XXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX)

Xxxxxxx 1 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunikaci xxxx xx směrovacími ostrůvky xxxx volnou šířku xxxxxx komunikace

Obrázek 2 - Úrovňová xxxxxxxxxx xx směrovacími xxxxxxxx xx vedlejší xxxxxxxxxx

Xxxxxxx 3 - Úrovňová xxxxxxxxxx s odbočovacím xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx 4 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pruhem

 

Obrázek 5 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx 6 - Mimoúrovňová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx 7 - Mimoúrovňová křižovatka xxx xxxxxxxxxxxx úseků xxxx x průpletovými xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx 8 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx 9 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx, silnici xxxx xxxxxx komunikaci

 

Vysvětlivky x xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx připojení xx vyznačena xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v místech, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x kroužkem xx zpevněných xxxxxxxx, xxx xx užijí xxxxx xxx vyznačení xxxx.

2. Xxxx hranice xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxxxxx 1) nebo xx xxxxxx nejbližších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunikaci (xxx xxxxxxx 1 xx 4).

3. Část xxxxxxx xxxxxxxxxx větve připojení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx křižovatky).

4. Hranice xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2006 Sb.

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 104/1997 Sb.

ÚDRŽBA X XXXXXX XXXXXXXXXX

1. BĚŽNÁ XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx zahrnuje drobné, xxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxxxx potřeba xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx x následující xxxxx:

1.1. xxxxxx vozovky x xxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

- vysprávka xxxxxxxxxxxxxxxxx krytů

- xxxxxxxxx x xxxxxx dlážděných xxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxx, doplnění, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

1.2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příslušenství

(svislé x vodorovné xxxxxxxx xxxxxx a zařízení, xxxxxxx, xxxxxx, veřejné xxxxxxxxx, xxxxxxxx signalizační xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, zábradlí, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx sloupky, zásněžky, xxxxxxxxx x skládky xxxxxxxxxx xxxx apod.)

1.3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

(propustky, xxxxxxx, xxxxxx, skluzy, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx)

1.4. xxxxxx xxxxx a násypů xxxxxxx xxxxxx komunikace

1.5. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nemotoristických komunikací, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ostrůvků

1.6. údržba xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavných x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx součástí xxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxx a valy)

1.7. xxxxxx objektů

(tunely, galerie, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxx)

1.8. ošetřování xxxxxxxx xxxxxxxx

2. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Souvislá xxxxxx xxxxxxxx rozsáhlejší xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zachování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx vyhodnocené xxxxx z prohlídek xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx x následující práce:

2.1. xxxxxx vozovkového xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, chodníků a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx komunikací

- xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx krytu

obnova xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx využívající xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxx x cementobetonovým xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastností krytu

obnova xxxxxxxx krytu

- xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx silničních xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx krytu

zesílení

- xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx

2.2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x souvislém xxxx)

2.3. xxxxxx zemního xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx zřízením xxx

2.4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

2.5. obnova xxxxxxxx vegetace x xxxxxxxxxx xxxxxxx

3. XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

3.1. zesílení xxxx rozšíření xxxxxxx x xxxxxxx

3.2. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx nivelety

3.3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx

3.4. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx

3.5. oprava xxxxxx komunikace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

3.6. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.7.

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

XXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

1. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxx zimní údržby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dálnic (dále xxx "XXXX")

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; organizace xxxxxxxxx xxxx do 20. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.1. Xxxx SSÚD xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx 1:50&xxxx;000, x xxx xx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxx udržované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiály (xxxxxxxx barvou), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx roztoky (xxxxxx xxxxxx) x posypem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx)

- stanoviště mechanismů xxx zimní xxxxxx x xxxxx pracovních xxxxxx

- xxxxxxxx zdrsňovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1000 m3 (písmena XX), chemických rozmrazovacích xxxxxxxxx nad 100 x (xxxxxxx XXXX) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx CHR)

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dálnice (xxxxxx xxxxxx)

- xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx X)

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx X)

- xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx pohonných hmot (xxxxxxx XX - xxxxxx, nafta)

- umístění xxxx hlásičů xxxxxx (xxxxxxx XX)

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx:

- seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, chodníků x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxx telefonních x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx SSÚD, xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx, Xxxxxxx XX, zdravotnická xxxxxxxx xxxx.

- xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x udržovaných odpočívek

- xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiály, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásahu xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxxx klimatických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx úseku xxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dálnice

- organizace xxxx a xxxxxx xxxxxx

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx

- soupis xxxxxx xxxxxxxxx, pohonných hmot x xxxxxxxxx stanic

- xxxxxx stanovišť xxxxxxxxxx x uvedením xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx údržby

- xxxxx o sjednané xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

1.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1:50&xxxx;000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízeními xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx určených x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých XXXX

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx telefonního xxxxxxx x bydliště

e) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby

f) předpokládaný xxxxxx výpomoci jednotlivými XXXX včetně xxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance XXXX

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x chráněné xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx pitných xxx, na mostech xxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6221.

2. Plán xxxxx xxxxxx xxxxxx

Plán xxxxx údržby silnic xxxxxxxxx xxxxxxx silnic xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zaujetí stanoviska x xx 30. xxxx pracovišti pověřenému Xxxxxxxxxxxxx dopravy. Plán xxxxxxx z xxxxxx xxxxx:

2.1. Xxxxxx xxxx:

x) Xxxx xxxxxxxxx sítě x xxxxxxx 1:100&xxxx;000 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxx:

X. xxxxxx
- červená
II. xxxxxx
- xxxxx
XXX. pořadí
- xxxxx
xxxxxxxxxxx
- xxx označení

b) Xxxx xxxx jízd xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx podmínkách xx xxxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx důležitosti xxxxxx x xxxxxxx 1:50&xxxx;000. Zde se xxxxxxx:

- xxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx - xxxxx barevnou xxxxxxxx xxxxx x každé xxxxx xx zkratkou xxxxxxx:

XX
- xxxxx chemickým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X
- xxxxxxxxxx xxxxx
1 - ...
- xxxxx xxxxxx
X
- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
X
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(xxxxxxx: XX 12 - V)

- xxxxxxx xxxxxxxxx pouze pluhováním - xxxxxxxxxxx barevnou xxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx - bez xxxxxxxx

x) Xxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1:100&xxxx;000 xxxx 1:50&xxxx;000.

2.2. Xxxxxxx xxxx:

x) Xxxxx odpovědné xx xxxxx údržbu.

Odpovědnost xx xxxxx údržbu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

- na xxxxx spravovaném území: xxxxxxx zimní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxx vedoucí xxxxx xxxxxx

- xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: x pracovní xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx době pověřený xxxxxxxxxxx (dispečer, xxxxxxx xxxxx)

- na trase xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxx, xxxxx xx xxxxx přidělena x xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Případné xxxxx zaznamenává do xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx přehled

Třída silnice

Celkem xx

X xxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxx

xx zvlhčením

struska, škvára

drť, xxxxx

X.

XX.

XXX.

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx. xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxx pořadí důležitosti

Pořadí xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xx
Xxxxx xx
Xxxxxxxxx xx
X.
xxxxxxx x.: …………………..........................
xxxxxxx x.: …………………..........................
X. xxxxxx xxxxxx:
XX.
xxxxxxx x.: ………………….........................
xxxxxxx x.: ………………….........................
XX. xxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
XXX.
xxxxxxx x.: ………………….........................
xxxxxxx x.: …………………..........................
III. xxxxxx celkem:
silnice v zimním xxxxxx neudržované:
silnice č.: …………………..........................
xxxxxxx x.: …………………...........................
xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx období neudržované xxxxxx:

Xxxxxx jednotlivých xxxx (xxxxxx)

Xxx xxxxxx xxxxx xx uvede:

Označení trasy

Staničení

Zaměstnanec (xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx, ...)

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx jízd xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jízd x xxxx, za xxxxxx xxx obvyklých xxxxxxx povětrnostních podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxxx posyp xxxxxxx. Časový plán xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx pořadí důležitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

c) Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx

xxxxxx xxx posyp xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami (xxxxx xxx, xxxxxxxx xxx)

- xx xxxxxxxx radlicí

- xxx radlice

sypače pro xxxxxxxxxx posyp

- xx xxxxxxxx radlicí

- xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx pluhování (xxx možnosti xxxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xx závěsnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx a škrabky xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx, xxxxxx x možnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx údržby.

e) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx obvodech xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x 1. listopadu.

g) Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx (organizace), xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxx údržby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vod xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx doporučené XXX 73&xxxx;6221

Xxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx

- xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

- xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx údržbě na xxxxxxxxx přecházejících xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x použitých xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy

- smlouvy x výpomocích xxxxxxxx xxxxx písmene x)

- xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxx údržby xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X zpracování xxxxx zimní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

4.1. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx operační xxxxx xxxxx xxxxxx silnic. X účasti v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx rozhodujícím xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Operační xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

4.2. Xxxxxxxxxxxx dopravy zřizuje xxxx xxxx pomocný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx údržby xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx operativního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Prezidia Policie XX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstva životního xxxxxxxxx.

4.3. Na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, její xxxxxxxxxx x vzájemná xxxxxxx. Xxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxxx svolávána xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo dálnice xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklou xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx nasazení xxxxx xxxxxxxxx i xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx, xxxxx operační xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx život a xxxxxx xxxxxx, nebo xxx bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxxx škodách xx xxxxxxx využijí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x. 425/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.4. Obce postupují xxxxx bodu 3; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 4.3., xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §47 xxxxxx č. 367/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx předkládají xx xxxxxxxxxxx termínech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zimní údržby

V xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx provedou správci xxxxxx a dálnic xxxxxx minulého zimního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

- připravenost xxxxxxxxxx xxx xxxxx údržbu, xxxxxxxxx znalostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx údržbu (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx mechanismů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.) xx 15. xxxxx

- xxxxxxxxxx smluv x výpomoci xx 31. xxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxx xx přilehlé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx straně, xxxxx xxxxx xxxxx xx směr převládajících xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 12 - 18xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx místních xxxxxxxx. Když návěj x xxxxx xxxxxxxx xxxx výšky zásněžek x povrch xxxxx xx xxx xxx xxxxxx horní xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx 12 xx 25 xxxxx, a xx podle hloubky xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx umisťování xxxxxxxx xxx, aby nevznikly xxxxx na dotčených xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

x) Orientační sněhové xxxx

X xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx srážkami xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx orientaci xxx pluhování. Xxxx xxxxxxxx odrazkami xxxx xxxxxxxxxx natřené mají xxxxxx xxx 5 xx. Xxxxxx xxxxx xx 1 - 3 x x xxxxxxxxxx xx výšce xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx oblasti. Xxxxxxx xx 50 cm xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx 50 x. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx výskytem mlh.

c) Xxxxxxxx neudržovaných xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx sjízdnost xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx začátkem zimního xxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxxx X 22 "Xxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxx xx x zimě xxxxxxxxx".

x) Xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx

Xxx, xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx posypu, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx X 22 "Xxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxxxx tabulkou, xxxx. "Xxxxx chemického posypu".

e) Xxxxxxxx smluv

S xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavře správce xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx v kalamitních xxxxxxxxx, smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx udržovaných xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správců xxx, xxx xxxxxx sjízdnost xxxx zajišťována pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx možné, xxxx xxx xxxxxxx technologie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Místa xxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx podle odstavce x).

x) Xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxx údržbu

Všechny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx a organizačních xxxxxx xxxx pravidla xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx odklízení xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx především xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx chemickými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vrstvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 3 xx bez předchozího xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx je xx xxxxxxx zimní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx k xxxx ujetí provozem x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx třeba x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx rozšiřovat, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxx zabezpečen xxxxx xxxx.

X dvoupruhových xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ze středu xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx vozovky. Xxx mimořádném xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx místních komunikacích xxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx chodníků x dle xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze ve xxxxxxxxxxx případech x xx stanovených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X vícepruhových xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx odpočívkách x pracovištích xxxx xxx xxxx nejprve xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx křížení xxxxxxxxxx x ponechanou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxx na to, xxx tato xxxxxxx xxxxxx plynule navazovala xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X podjezdů xx xxxxx dbát xx zachování volné xxxxx.

Xx mostech xx xxxx odstraňuje z xxxx šířky x xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx xx stran padal xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx radlice. Xxxxxxxx-xx xxx sněžení xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxx sněhu xxx 30 - 50 xx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx vyšší xxx 70 xx xx xxxxxxxxxx sněhovými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nemá po xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbytková xxxxxx sněhu xxxxxxxxxx 3 xx.

3. Odklizení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmrazovacích xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxx sněhu xxxxxxxxxx 3 cm. Xx sněhové vrstvy xxxxx xxx 3 xx není dovoleno xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx chloridem xxxxxx xxxx chloridem xxxxxxxxx xx provádí v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxx xxxxxxxxx (1 - 1,5 xx xx xxxxxx) xx xxxx xxxxxx 10 g.m-2, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 20 x.x-2. Xxxxxxx xxxxxxx dávek xxx xxxxxxxxx vznik xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spadu xxx x průběhu xxxxxxx xxxxx dávkou 10 x.x-2 xxxxxxxx, xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vrstev xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálů

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x rychle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do tloušťky 1 - 2 xx xxxx náledí xx tloušťky 2 xx. Na xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx mechanických xxxxxxxxxx. Xxx teplotách kolem -5 °X xx xxxxxxx chlorid xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx -15 °X xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - x mezilehlém xxxxxxxxx teplot xxxx xxx xxxxxxx směs xxxx chloridů. Níže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx sodný x xxxxxxx vápenatý x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx dostačující xxxxx pro xxxxx xxx posypu je 20 x.x-2. Při xxxxxxxxx xxxxxxx vrstev xxxxxx xx zpravidla xxxxx použít xxxxx xxxxxxx, celková spotřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx jednom xxxxxxxxx xxx xxxx překročit 60 g.m2. Jen xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxx rychle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx než 60 x.x2. Xxxxx xxxxx xxx 20 x.x2 xx nesmí používat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx větrům, xxxxx není xx xxxxxx xxxxxxx zkrápěcí xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 2 xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx posyp xxxxxxx 2 - 5 hodin. Xxxxx xx xx xxxx xxxx vrstva od xxxxxxx zcela xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vrstva radlicí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx postup xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx břečku xxxx ledovou tříšť xx nutno x xxxxxxx neprodleně mechanicky xxxxxxxxx.

Xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx výjimečně xxxxxx xxxxxx směsí xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dávka xx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx složky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxx. xxxxxxxxx 240 x.x-2 xxxxx x xxxxxxx 1:5.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx posypem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx používá xx komunikacích, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx prováděn xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx důležitých xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (křižovatky, xxxxx stoupání, ostré xxxxxxx oblouky, zastávky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxxx místech xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů.

Pro posyp xxxxxx je vhodný xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx než 2 xx). Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ujetých xxxxxxxxx xxxxxx by xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x větším xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zrn xxxxxxx xxx 4 xx).

X zastavěných xxxxxxxxx xx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx 8 xx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx cca 70 xx 100 xx.x-2, xxxxx, kde xx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx 300 x.x-2. Xx frekventovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x 50 xx 100 %. Xxxxx vyšší xxx 500 x.x-2 xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx zdrsňovacími xxxxxxxxx xx xxxxxxx x celé šířce xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxxxx 3,5 m x xxxxxx xxxxx.

6. Odstraňování xxxxx x náledí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. třídy

X xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxx x zajištění jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odhrnutím xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zdrsňovacími xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rozmrazovacím materiálem xx xxxxx sypat xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sítě (ledaže xxxx uzavřený xxxx) x xxxx odděleny xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

7. Mechanismy xxx xxxxx xxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- dávka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x g.m-2 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx nastavitelná x xxxxxx 10 - 60 x.x-2, x xx xxxxxxx xxxxxxx,

- při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dávky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 10, 20, 30, 40 x 60 x.x-2, xxxxxxx xxxx 10, 20 x 40 x.x-2

- xxxxxxxxx dávkování má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx rychlosti xxxxxx x xxxxxx 10 xx 60 xx.x-1

- xxxxx posypu má xxx nastavitelná xxxxxxxxx x mezích 2 - 9 x, x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx minimálně 2 x, xxxxxxxxx 3,5 x

- xxxxxx x podélná xxxxxxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx jakosti posypové xxxx má xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

- sypače, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x solanky 7:3 xxx xxxxxxxxx 5-20 x.x-2. Xxxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxx sodného x xxxxxxx xx 18-21 %. Před zimním xxxxxxx je nutno xxxxxxxxxx xxxxxxxx dávkování x x.x-1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústrojí xxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Sypače xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- xxxxx zdrsňovacího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx v mezích 70-500 x.x-2 (xxxxxxxxx xx 300 x.x-2), xxx odpovídá 0,05-0,33 x.x-2 xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx 1500 xx.x-3

- xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 70, 100, 200, 300 (500) g.m-2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zrnem xxx. 18 xx, xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxx plynulé xxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx rychlosti sypače x xxxxxx 10-40 xx.x-1

- šířka xxxxxx (x sypačů s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xx být xxxxxxxxxxxx x mezích 2,5-10 x (xxxxxxxxx 2,4-5 x)

- šířka xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x mezích 2,5 xx 3,5 x

- xxxxxx x xxxxxxx nerovnoměrnost posypu x závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx údržbu

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Chlorid xxxxx

- Chlorid xxxxxxxx

- Xxxxx chloridů

Chlorid sodný - (sůl xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx)

XxXx - xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vrstev xxx xxxxxxxxx do -5 °X x xx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx CaCl2 - xx účinný xxx odstraňování náledí x sněhových xxxxxx xxx -15 °X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemají obsahovat xxxx xxx 5 xxxxxxxx procent xxxxxxxxxx xxxxx xxx 0,16 xx. Xxxxxxx zrnitosti xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Jemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozpouštění, účinek xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Hrubé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx hloubky, xxxxx xxxxx sněhová xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx účinkem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx nemá xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx procenta xxxxx xxxxxxxx x má xxxxxxxxx nejméně 96 xxxxxxxx procent xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx dodání xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx složení, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x vlhkosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

xxx 0,16 xx

xx 0,16 xx xx 0,80 mm

od 0,80 xx xx 3,15 xx

xx 3,15 xx xx 5,00 xx

xxx 5,00 mm

Limity xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy.

Skladování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx haly x xxxxxxxx 500 - 1000 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx 40 - 200 x umístěná x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx do xxxxx x průsaku xx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx možno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 18 - 21 %. K xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx určeny ambulantní xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozmrazovacích prostředků x xxxxxxxxxxxx náledí xxxx ujetých xxxxxxxxx xxxxxx xx možné, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx -3 °X. Xxxxxxx xx aplikují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxx roztoků xx vychází x xxxxxxxxxxx xxxxxx látky, xxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx mezní hodnoty xxxxx podle bodu 3.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X hlediska xxxx x životní prostředí xx xxxx přednost xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx x drtím. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxx mají xxx xxxxxxxxxxx. Nezávadnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doložit xxxxxxx. Hmoty xxx xxxxx nesmí obsahovat xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxx, tvrdý a xxx xxxxxxx zrn.

Zrnitost xxxxxxxxxxxx posypových xxxxxxxxx xx být x xxxxxxx 0,5 až 8 xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx xxx 0,3 xx xxxx xxxxx xxx 16 xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v silech, xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx. Xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vybudováno xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx malou xxxxx (1-3 %) xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Směsi xxxxxxxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx těmito xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx materiálu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx drť, xx xxxxxxx xx rovnoměrně xxxxxxx chlorid xxxxx x xxxxxx 1 xxx chloridu xx 3 xx 6 xxxx písku.

Nejvyšší přípustná xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx odvozena od xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

Xxx použití směsi x poměru 1:6 xx xx 280 x.x-2 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 1:3 xxxxx 160 x.x-2.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 104/1997 Xx.

XXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx x silnic xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx chronologicky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx dodatečně xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx kontrolu xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx teplot, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dopravní xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zodpovědný xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx chronologicky xx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x jedním xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx dobu xxxx let.

1. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx obvodu)

- xxxxx, xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx směny

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx přítomnosti

Domácí xxxxxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx

- xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx stavu xxx danou směnu

Povětrnostní xxxxxxx

- xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxx, vítr xxxx.

Xxxx sjízdnosti

- stručný xxxxx (x xxxxxx xxx xxxxxx důležitosti), xxxxxxx sjízdná, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx sněhu x xx, xxxxxxx, xxxxxx x xx, xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

- xxx xxxxxxx x xxxxxxxx služby

- chronologický xxxxxx nejdůležitějších xxxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

- zprávy x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx - xxxxx xx čas, obsah x xxx xxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxxx xx xxxxxx přecházející do xxxxx xxxxx.

2. Deník xxxxx údržby xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx místních komunikací xx území xx. x. Xxxxx, Xxxxx, Xxxx a Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1. xxxxxxx, pro xxxxxxx xxxx doporučené.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxx údržby xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx údajích:

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx skutečnému xxxxxxx xxxxx xxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx apod.

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - personálního xxxxxxxxxxx úkolů, dodržování xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

- xxxxxxxxxx ostatních podmínek - xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: ................ xx

- Xxxxxxxxx technologie:

suchá xxx: ............... xx

xxxxxxx xxx: ............. xx

xxxxxxx, xxxxxx: ....... xx

xxxx, xxxxx: ............... xx

xxxxx xxxxxxxxx ..... xx

xxxxxxxxxxx: ........... xx

- Xxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Kč

Sezona
z xxxx:
XX. xxxxxxxx
X. čtvrtletí
Celkové
z xxxx xxxxxxxxxxxx:
Xxxx. na 1 xx

- Spotřeba xxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;
Xxxxxx
x xxxx:
XX. xxxxxxxx
X. xxxxxxxxx
Xxx t
Solanka hl
Drtě, xxxxx x
Xxxxxxx, škvára x
&xxxx;

- Počet xxxxxxxxxx xxx

xxx

Xxxxx
10
11
12
1
2
3
4
Xxxxx
Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

&xxxx;
xxxxxxx
xxxx
Xxxxxx vozovek
Suchá xxx

Xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx - 2 xxxxxx
Xxxxxxx, xxxxx
Xxxxxxxxxx

- z toho xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
Xxxxxxx frézy, xxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx, mísicí xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovišti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx zimní xxxxxx xx 30. xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx komunikací

O rozsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údržby xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx č. 104/1997 Xx

XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx povinností při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx x §43d xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx x ohledem xx vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2, §42a odst. 3 xxxx §42b xxxx. 2 písm. x) až e) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (včetně kontaktních xxxxx):
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:
&xxxx;

Xxxxx jednací:
 

Datum xxxxxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku
 

Jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název osoby xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxx bydliště nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku:
 

Popis xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
&xxxx;

Xxx xxxxxxxx přestupku:
 

Způsob spáchání:
 

Registrační xxxxxx xxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxxx stát xxxxxxxxxx xxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx:
&xxxx;

Xxxx, xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx, pokud jím xxx xxxxxx zjištěn:
 

Skutková xxxxxxxx přestupku včetně xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx xxxxxxxx tohoto přestupku xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx:
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ukládán*:
 

Informace x xxxxxxxxxx xxxxxx x platebních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx**:
&xxxx;

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx příkazu xxx xxxxx xxxxx xx 8 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxx (doručení) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.*
&xxxx;

* Xxx-xx příkaz xxxxx

** Je-li příkazem xxxxxxx pokuta

Xxxxxxx x. 10 x vyhlášce č. 104/1997 Sb.

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx nízkorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx ............... x .......... xxx. bylo xxxxxxxxx na .............................. (xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxx .................................... xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx/xxxxxx označení .............................. xxxxxxxxx čísla ........................., xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx měřidla xx xxxxxx do ..............

Byly xxxxxxxx tyto údaje:

Jméno, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx xxxxxx: ................................... Xxxxx xxxxxxxx: ....................................

Xxxxx xxxxxx1: ................................ Xxxxxx xxxxxxxxxxx: .............................................

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx: ....................................

Xxxxxxx xxxxxx a typ xxxxxxx ........................................ Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: ..........................................

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: ..........................................

Xxxxxxxxxxxx vozidla:

Název/jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx2: ..........................................................

Sídlo/místo xxxxxx1,2: ......................................................

XXX/xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození2: ..........................

Odesílatel xxxxxxx:

Xxxxx/xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx2: ...........................................................

Sídlo/místo xxxxxx1,2: .....................................................

XXX: ............................................

Evidenční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx) ..............................

Xxxxxxxx xxxxxxxx připadající xx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nápravu
Překročeno x ........... xx ..... %
X. 1 .................. kg
Č. 1 .................. xx
.................. xx ....................
X. 2 .................. xx
X. 2 .................. xx
.................. kg ....................
X. 3 .................. xx
X. 3 .................. xx
.................. xx ....................
X. 4 .................. xx
X. 4 .................. xx
.................. xx ....................
X. 5 .................. xx
X. 5 .................. xx
.................. kg ....................
X. 6 ...................xx X. 6 ...................xx .................. xx ....................
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxx/xx)
X. 1 .................. xx .........................
X. 2 .................. xx .........................
X. 3 .................. xx .........................
X. 4 .................. xx .........................
X. 5 .................. xx .........................
X. 6 .................. xx
.........................
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx povolená xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx o .... xx ... %
X. 1 .................. kg
Č. 1 .................. xx
.................. xx ....................
X. 2 .................. xx
X. 2 .................. xx
.................. xx ....................
X. 3 .................. xx
X. 3 .................. xx
.................. xx ....................
X. 4 .................. xx
X. 4 .................. xx
.................. xx ....................
X. 5 .................. xx
X. 5 .................. kg
.................. xx ....................
X. 6 .................. xx X. 6 .................. xx .................. kg ....................
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x ........... tj ..... %
.................. kg .................. xx .................. xx ....................
Xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x ................ xx
..................... kg
Okamžitá hmotnost xxxxxxx 2 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla Překročeno o ........... xx ..... %
.................. kg ..................... kg .................. xx ....................
Největší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla Překročeno x ................ xx
..................... xx
Xxxxxxxx hmotnost xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x ........... xx ..... %
.................. xx ..................... kg .................. xx ....................
Největší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx o ................ xx
..................... xx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx: ....................................
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx včetně nákladu Největší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx o ........... tj ..... %
.................. x ......................................... x .................. x ....................
Okamžitá výška xxxxxxx xxxxxx nákladu Největší xxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxxx nákladu Překročeno o ........... xx ..... %
.................. x ......................................... x .................. x ....................
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladu Největší xxxxxxxx délka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx o ........... tj ..... %
.................. m ......................................... x .................. x ....................

Kontrolní xxxxxx xxxxxxx (xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx):
&xxxx;

........................................................................................ Xxxxxx .............................................

Xxxxxxxxxxx vážení xx xxxxxxxx: (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx):
&xxxx;

............................................................. Xxxxxx ................................................

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx: .........................................

Xxxxxx řidiče x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx: ......................................

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vážení xxxxxxxxx xxx ............... x ....................... xxx.

Xxxxxxxx:

1) xxxxxx pobytu xx xxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx bydliště x cizině

2) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x ohledem xx xx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jde-li x fyzickou osobu

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Doklad x výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení

Dne ............... x .......... hod. xxxx xxxxxxxxx xx .............................. (kategorie pozemní xxxxxxxxxx) .................... x xx .................................... xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pro vysokorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx výrobce/typové xxxxxxxx ............................ výrobního xxxxx ........................, ověření xxxxxx stanoveného měřidla xx xxxxxx xx ..............

Xxxx zjištěny xxxx xxxxx:

Xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: ....................................

Tovární xxxxxx a xxx xxxxxxx ........................................ Rozlišovací xxxxxx státu: ..........................................

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxx: ....................................

Tovární xxxxxx x typ xxxxxxx ........................................ Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: ..........................................

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx/xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx2: ..........................................................

Sídlo/místo xxxxxx1,2: ......................................................

XXX/xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx2: ..........................

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nápravu
Překročeno x ........... xx ..... %
X. 1 .................. xx
X. 1 .................. xx
.................. xx ....................
Č. 2 .................. kg
Č. 2 .................. xx
.................. xx ....................
Č. 3 .................. xx
X. 3 .................. xx
.................. kg ....................
X. 4 .................. xx
X. 4 .................. xx
.................. kg ....................
Č. 5 .................. xx
X. 5 .................. kg
.................. xx ....................
Č. 6 .................. kg
Č. 6 .................. xx
.................. kg ....................
Xxxxxxxx xxxxxxxx připadající xx skupinu xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx x .... xx ... %
X. 1 .................. xx
X. 1 .................. xx
.................. xx ....................
Č. 2 .................. kg
Č. 2 .................. xx
.................. xx ....................
X. 3 .................. xx
X. 3 .................. xx
.................. xx ....................
X. 4 .................. xx
X. 4 .................. xx
.................. xx ....................
X. 5 .................. xx
X. 5 .................. kg
.................. xx ....................
X. 6 .................. xx
X. 6 .................. kg
.................. xx ....................
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx x ........... xx ..... %
.................. xx
.................. xx
.................. xx ....................

Xxxxxxxxxxxxxxx x místa provedení xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: .....................................

Fotografie přípojného xxxxxxx x xxxx xxxxxx poznávací xxxxxx: ...................................

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx kraje, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxx): ..........................................................

Osoba xxxxxxxxxx xxxxx doklad (xxxxx, popřípadě jména x příjmení):

............................................................. Podpis ................................................

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx ........................

Xxxxxxxx:

1) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx adresa místa xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

2) xxxxxx xx odpovídající xxxxx x xxxxxxx na xx, xxx xxx x právnickou xxxxx xxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx-xx x fyzickou xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx lístku xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx ............... v .......... xxx. xxxx xxxxxxxxx xx .............................. (xxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx) x xx .................................... vysokorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx vysokorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx .............................. xxxxxxxxx xxxxx ......................... ověření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx platné do  ..............

Xxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx soupravy: ....................................

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: ..........................................

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: ....................................

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: ..........................................

Xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx

Xxxxxxxxxx o ........... xx ..... %

X. 1 .................. xx

X. 1 .................. xx

.................. xx ....................

X. 2 .................. xx

X. 2 .................. xx

.................. kg ....................

X. 3 .................. xx

X. 3 .................. xx

.................. kg ....................

X. 4 .................. xx

X. 4 .................. kg

.................. xx ....................

X. 5 .................. xx

X. 5 .................. xx

.................. kg ....................

X. 6 .................. xx

X. 6 .................. xx

.................. kg ....................

Okamžitá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx náprav

Největší xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx x .......... xx ..... %

X. 1 .................. kg

Č. 1 .................. xx

.................. xx ....................

X. 2 .................. xx

X. 2 .................. xx

.................. xx ....................

X. 3 .................. xx

X. 3 .................. xx

.................. xx ....................

X. 4 .................. xx

X. 4 .................. kg

.................. xx ....................

Č. 5 .................. kg

Č. 5 .................. xx

.................. xx ....................

X. 6 .................. xx

X. 6 .................. xx

.................. kg ....................

Okamžitá xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx povolená xxxxxxxx vozidla

Překročeno x ........... xx ..... %

.................. xx

.................. xx

.................. xx ....................

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tažného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx značky: ..................................

Xxxxxxxxxx přípojného xxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: .........................................

Vysokorychlostní xxxxxxxxx vážení xxxxxxx (xxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx osoby nebo xxxxx, zajišťuje-li xxxxxx, xxxx xxx pověřené xxxxx): ..............................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vážní xxxxxx (xxxxx popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx kraje, zajišťuje-li xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx osoby):

Vážní lístek x xxxxxxxx vysokorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx ............... x ............ xxx.

Xxxxxxx x. 11 x vyhlášce č. 104/1997 Sb.

Minimální rozsah xxxxxxxxxxxx inspekce

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx rychlost, xxxxxxx, xxxxxxxxx)

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx způsobu xxxxxxxxx přechodu komunikace xx zastavěného xxxxx

3. Xxxxxxxxx směrového x xxxxxxxxx xxxxxx

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx

5. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx vlastnosti, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx)

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stání

7. Posouzení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopravního značení x xxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxx

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

9. Xxxxxxxxx existujících pevných xxxxxxxx x aplikací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. podpěrné xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx tvar xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx)

10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx různých xxxxxxxx (např. xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

11. Posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

12. Xxxxxxxxx vlivu xxxxx xx komunikaci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

13. Xxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 11 vložena xxxxxxx předpisem x. 317/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.10.2011

Příloha č. 12 x vyhlášce č. 104/1997 Xx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(X §18m xxxx. 5 xxxxxx)

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx x xxxxx nákladní xxxxxxx nad 3,5 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx posledního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2. xxxxxxxxx pohybu zranitelných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3. xxxxxxxxx nehodovost X xxxxxxxxx xxx xxxxxx

xxx:

X xx počet nehod xx xxxxxxxxx xxxxxx,

X xx xxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy [xxxxx xxxxxxx / 24 xxxxx],

X xx xxxxx xxxxx [xx] x

x xx xxxxxxxxx xxxxxx [xxx]

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx instalovaného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx

6. další xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace.

Xxxxxxx č. 13 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx prohlídky

(K §18n xxxx. 6 xxxxxx)

1. xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

2. posouzení dostatečnosti xxxxxxxxxxxxx svislého x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

4. způsob zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxx

5. hustota xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx porovnání xxxxx xxxxxxxxx k délce xxxxxxx komunikace

6. posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx křížení x xxxxxxxxxxxxx rozhledových xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxx železniční xxxxxxx

7. xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

8. xxxxx xxxxxxxx v blízkosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx svodidly, xxxxxxxxx xx jinými xxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxx nejsou

9. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměřením xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 13 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2023

Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací

I. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx záměru

1. Xxxxxxxxx x celková xxxxxxx xxxxxx komunikace, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx křížení x xxxxxx vzdálenosti

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx úseky a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proudu

5. Xxxxxx začlenění předmětné xxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxx

6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

7. Směrové x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zastavěného xxxxx

10. Xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména zranitelných xxxxxxxxx silničního provozu

11. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XX. Kritéria xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Parametry xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx

2. Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx značení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx

4. Xxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx x pevné xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxx

6. Xxxxx xxxxxx

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx plochy

9. Xxxxxxxx xxxxx pasivní xxxxxxxxxxx

10. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

11. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xx různých xxxxxxxx

2. Xxxxxxxxx užití x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušenství komunikací, xxxxxx světelného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dálnic a xxxxxx

3. Xxxx vozovky

4. Xxxxxxxxx

5. Existující pevné xxxxxxxx

6. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

7. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnosti

8. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx

XX. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx komunikace

3. Xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zranitelných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

4. Xxxxxxxxxxx x rozhledové xxxxxx

5. Xxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx

6. Aplikace xxxxx xxxxxxx bezpečnosti

7. Správnost, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

8. Výsledky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 14 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2023 Xx. s xxxxxxxxx od 15.4.2023

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zahájených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 490/2005 Sb. x účinností od 1.1.2006

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

Dosavadní xxxxxxxx x výkonu státního xxxxxx xxx místními xxxxxxxxxxxx a veřejně xxxxxxxxxxx účelovými komunikacemi xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 9 xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejdéle do 31. xxxxxxxx 2017.

§10 xxxxxx právním předpisem x. 9/2015 Xx. x účinností od 1.2.2015

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 104/1997 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.5.1997.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

300/1999 Sb., kterým xx xxxx vyhláška x. 104/1997 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 9.12.1999

355/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 104/1997 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 300/1999 Xx.

x xxxxxxxxx od 13.10.2000, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §37, §38 xxxx. 1 a přílohy č. 4, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001

367/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.10.2001

555/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

305/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2005

325/2005 Xx., kterým se xxxxxxx xxxxxxxx x. 305/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 104/1997 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2005

490/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

527/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

317/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 27.10.2011

288/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 104/1997 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

26/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2014

9/2015 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vzorů xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx dozoru, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vrchního xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx x dopravě xx xxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx vyhlášek

s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

338/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2015

208/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2018

49/2022 Xx., kterým xx mění vyhláška x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2022

268/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x.&xxxx;104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 9.9.2022

99/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2023

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Evropská xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX - Xxxxxx 1975).
2) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx dopravy č. 102/1995 Sb., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3) Xxxx. xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Např. xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, zákon č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 138/1973 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §3 xxxxxx x. 114/1995 Xx., x vnitrozemské xxxxxx.
6) §8 xxxxxxxx x. 222/1995 Xx., o vodních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, společné xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.
7) Xxxxxxxx č. 177/1995 Sb.
8) Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1989 Sb., x pravidlech xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §117 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10) §139 xxxx. 3 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
11) §3 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. b), x) x x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rozvoj x. 85/1976 Xx., o xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxx. xxxxx č. 50/1976 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx hospodářství č. 174/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobami x xxxxxxxx schopností pohybu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy č. 177/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x technický xxx drah.
13) §5 xxxxxx č. 17/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
14) Např. xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx přírody a xxxxxxx, zákon č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany x Federálního ministerstva xxxxxxx xxx budování xxxxxxx zařízení x xxxxxx na pozemní xxxxxxxxxx x.x. 01115-25-81, xx xxxxx doplňků x.x. 07012/15-88 x x.x. 013012/1-91.
16) Například xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), zákon č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 209/2018 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx č. 369/2001 Sb., x obecných technických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx.
19) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx České republiky (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.
20) Rozhodnutí Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx č. 661/2010/EU xx xxx 7. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx rozvoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě.
21) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/96/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
22) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx č. 345/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví měřidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měřidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx typu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx pozemních komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

25) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/520 ze xxx 19. března 2019 x interoperabilitě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx mýtného x xxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii.

26) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/96/ES ze dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1936 ze xxx 23. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2008/96/XX x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/54/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x minimálních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.