Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.09.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2018.


Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

104/97 Sb.

Vyhláška

ČÁST I. Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §1

Označení dálnic, silnic a místních komunikací §2 §3

Průjezdní úsek dálnice a silnice §4

ČÁST II. Péče vlastníka o komunikace a jejich evidence

Evidence komunikací §5

Prohlídky komunikací §6

Hlavní a mimořádná prohlídka komunikace §7

Bezpečnostní inspekce §7a

Prohlídky mostních objektů §8

Údržba a opravy komunikací §9

Údržba a opravy mostů §10

Náležitosti smlouvy o zajištění správy a údržby dálnice nebo silnice I. třídy §10a

ČÁST III. Technické podmínky pro připojování komunikací a sousední nemovitosti na komunikaci

Podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací §11

Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím §12

Podmínky pro připojování dalších nemovitostí na komunikaci §13

ČÁST IV. Stavební úpravy komunikací

Stavební úpravy vyžadující ohlášení §14

Stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení §15

ČÁST V. Obecné technické požadavky na komunikaci

Příprava staveb, výstavba a stavební úpravy §16

Návrhové prvky a kategorie §17

Směrové a výškové vedení §18

Příčné uspořádání na úsecích mezi křižovatkami §19

Křižovatky §20

Těleso komunikace §21

Životní prostředí a začlenění do krajiny §22

Součásti a příslušenství §23

Dopravní značky, dopravní a bezpečnostní zařízení §24

Veřejné osvětlení §25

Odpočívky §26

Průjezdní a průchozí prostor §27

Šířkové uspořádání na mostních objektech §28

Záchytná bezpečnostní a stálá zařízení §29

Zatížení mostních objektů §30

Zatížitelnost mostů §31

Tunely §32

Galerie a obdobná zařízení §33

Zdi §34

Propustky §35

Protihlukové stěny a valy §36

Výjimky z technických požadavků §36a

ČÁST VI.

Minimální rozsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací §37

Obory související s auditem bezpečnosti pozemních komunikací §38

Rozsah a obsah školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací §38a

Zkouška k prokázání odborné způsobilosti auditorů bezpečnosti pozemních komunikací §38b

ČÁST VII. Uzavírky a objížďky a zvláštní užívání komunikací

Uzavírky a objížďky §39

Zvláštní užívání komunikací §40

Výše náhrady za poskytnutí policejního doprovodu §40a

ČÁST VIII.Rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti

Základní ustanovení §41

Plán zimní údržby §42

Dálnice §43

Ostatní silnice §44

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic §45

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací §46

Zajišťování sjízdnosti čištěním komunikací a mostů §47 §47a

ČÁST IX. Styk komunikací s vodními toky, dráhami, inženýrskými sítěmi a jinými vedeními

Křížení s vodními toky §48

Křížení s dráhami §49

Vedení v tělese komunikací §50

Vedení na mostních objektech §51

ČÁST X. Kontrolní vážení vozidel

Nízkorychlostní kontrolní vážení

Způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení §51a

Náležitosti dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení §51b

Vysokorychlostní kontrolní vážení

Náležitosti dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení §51c

Vážní lístek §51d

Sypký materiál §51e

ČÁST XI. Závěrečná ustanovení §52

Účinnost §53

Příloha č. 1 - Seznam souvisejících českých technických norem

Příloha č. 2 - Hlavní prohlídky

Příloha č. 3 - Určení hranice mezi pozemními komunikacemi navzájem a mezi nimi a nemovitostmi (Schéma křižovatek a připojení)

Příloha č. 4

Příloha č. 5 - Údržba a opravy komunikací

Příloha č. 6 - Plán a organizace zimní údržby

Příloha č. 7 - Technologie zimní údržby

Příloha č. 8 - Denní záznam o zimní údržbě a její vyhodnocení

Příloha č. 9

Příloha č. 10 - Vzor dokladu nízkorychlostního a vysokorychlostního kontrolního vážení

Příloha č. 11 - Minimální rozsah bezpečnostní inspekce

Příloha č. 12 - Minimální rozsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací

č. 490/2005 Sb. - Čl. II

č. 9/2015 Sb. - §10

INFORMACE

104

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy x xxxxx

xx xxx 23. xxxxx 1997,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx komunikacích

Ministerstvo dopravy x spojů xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4, §8 xxxx. 3, §9 xxxx. 3, §10 xxxx. 6, §16 xxxx. 3, §20 xxxx. 2, §22 xxxx. 2, §24 xxxx. 9, §25 xxxx. 7, §27 xxxx. 7, §36 xxxx. 8, §37 xxxx. 1 x §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"), x podle §194 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx):

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxx nebo xxxxxxx zřízení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; přestavbou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, změna xxxxxxxx xxxx přemístění xxx xxxxxxxxxx xxx, xx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx půdorysné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby, xxx xxxxx xx zachovává xxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxx xxxxx xx zlepšují xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údržbou xxxxxxxxxx xxxxxx prací, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x technicky vyhovujícím xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx původního stavu,

d) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx silnice nebo xxxxxx komunikace, xxxxx xx označena xxxxxxxx xxxxxxx "Silnice pro xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x neomezeným xxxxxxxxx xxxxx silnice xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) neproměnnými xxxxxxxxx vlastnosti určující xxxxxxxx technický xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vozovky, křížení x objekty),

g) proměnnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx komunikace, xxxxx se xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx počasí, dopravního xxxxxxxx a stárnutí xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, únosnost, xxxx. zbytková životnost),

h) xxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x silnic xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx technologiích s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vložených prostředků, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx připojení

a) xxxxx nebo xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, motorestu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx) sloužící xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na sousední xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komunikace.

§2

Xxxxxxxx dálnic, xxxxxx x místních komunikací

(k §6 xxxx. 4 x §9 odst. 3 xxxxxx)

(1) Dálnice x silnice X. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx 0 xx 99; jde-li x xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx písmeno "X". Xxxxxxx II. xxxxx xx označují xxxxx xx 100 xx 999. Xxxxxxx XXX. xxxxx se xxxxxxxx jen v xxxxxxxx čtyř xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx X. nebo XX. xxxxx, xxxxxxxx doplněnými xxxxxxx malým xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx písmenem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx písmenem "X" x číslem.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 stanoví xxxxxxxx xxxxxxx. 8)

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx číslicemi xxxxxxxx xxxxxx 1, a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxx třídy xx xxxxxxx alfabetický xxxx:

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxx xxxxxxx x, xxxx. 1x, 2x,

x) pro místní xxxxxxxxxx XX. xxxxx xxxxxxx x, xxxx. 1x, 4b,

c) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx III. xxxxx písmeno x, xxxx. 1x, 8x,

x) xxx místní xxxxxxxxxx XX. xxxxx písmeno x, např. 1x, 12x.

(5) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx počínaje xxxxxx 1 od xxxxxxx xxxxxxxxx komunikace. X xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx objektu xxxxxx x čísla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx doplněného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx z označení xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxx), pomlčkou xxxxxxxxxx xxxxx objektu (xxxx. X = xxxx) x xxxx xxxxxxxxxx čísla. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx XXX 73&xxxx;6220.

§3

(x §6 xxxx. 4 xxxxxx)

(1) Místními xxxxxxxxxxxx I. třídy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.

(2) Místními xxxxxxxxxxxx XX. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx části xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší třídy xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx III. třídy xxxx obslužné xxxxxx xxxxxxxxxx xx městech x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obsluhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx motorových vozidel.

(4) Xxxxxxxx komunikacemi IV. xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stezky pro xxxx, xxxxxxxxxxx stezky, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podchody, lávky, xxxxxx, xxxxxx, zklidněné xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx zóny xxxx.

§4

Xxxxxxxxx úsek xxxxxxx x xxxxxxx

(x §8 xxxx. 3 zákona)

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 9) xx skutečného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; stavební xxxxxx xx xx 200 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvislé zastavění.

(2) Xxxxxxxx dopravní značky 8) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxx x hranicí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXX VLASTNÍKA X XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

(x §9 xxxx. 6 zákona)

§5

Evidence xxxxxxxxxx

(1) Základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pasport, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 2 xxxxxx).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komunikací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xx XXX. xxxxx v km, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx mostů xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx na jejich xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Prohlídku xxxxxxxxxxx vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx vede xxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xx xxxxx, hlavní, xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 20).

(2) Běžnou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a závady xx sjízdnosti (schůdnosti) x xxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxx ........ xxxxx xxxxxxxx xxx,

xxxxxxx X. xxxxx ........ 2x týdně,

silnice XX. třídy ........ 2x měsíčně,

silnice XXX. xxxxx ........ 1x xxxxxxx.

§7

Xxxxxx x mimořádná xxxxxxxxx komunikace

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x fyzickou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx. Cílem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx komunikace, xxxxxx jejích xxxxxxxx x příslušenství.

(2) Hlavní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 let, jinak xxxx:

x) xxx uvedení xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doby,

b) xxx inventarizaci komunikací.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hlavních prohlídek x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxx běžných x xxxxxxxx prohlídek, x xx zejména:

a) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. dopravní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxx výrazné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxx nutnosti xxxxxx vstupní xxxx xxx systémy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Údaje xxxxxxx hlavní nebo xxxxxxxxxx prohlídkou xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měřením proměnných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 21) se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastností komunikace xx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, která plynou x vlastností komunikace xxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařazené xx transevropské xxxxxxxx xxxx. Bezpečnostní inspekci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společně x xxxxxxx jednou xxxxx fyzickou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekce xx xxxxxx x příloze č. 11.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 317/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.10.2011

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx objektů

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx na běžné, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx mostních xxxxxxx zabezpečuje xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx prohlídek xxxx x x xxxx xxxxxxxxx vyloučení xxxxx z provozu xxxx před xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx intervaly, xxxxxx xxxxxxx x xxxx a další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ČSN 73&xxxx;6221.

(4) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx uzavření xxxxx x vyznačení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx oprava xxxxxxxxxxx xxxxx apod.

§9

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x způsob xxxxxxxxx závisí na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx doporučeních xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx neprodleně xx xxxxxxxx závady xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx úsecích xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) xxxxx,

x) vyznačení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení,

c) okamžité xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podepření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx pevných xxxxxxxx).

Xxxxxxxx provedená xxxxx xxxxxx a) a x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx x povahy xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx běžnou a xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx místně vymezené xxxxx, xxxxxx ošetřování xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zachování x x obnově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozovky komunikace xxxxxxxxx či zlepšením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx vady, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, popř. xx xxxxxxxx kvalita xxxxxx x zvyšuje xxxxxxxxxx xxxxxxx. Opravou xxxxxxx x xxxxxx či xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xx xxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příslušenství komunikace.

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 5.

§10

Xxxxxx a opravy xxxxx

(1) Xxxxxx a xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx základě xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx průzkumu, xxxx. dokumentace xxxxxx. Xxxxxxxxx vykonávat údržbu x opravy mostu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx i v xxxx před xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx x v xxxx xxxx xxxxxxxxx vyloučení x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x opravy xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pod xxxx) zabezpečuje xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx. Xxxxxx x opravy xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pod xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx), xxxx. cizího xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx ním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastník (xxxxxxx) xxxxxx zařízení xxxx xxxxx, a xx xxxx xx dohodě x vlastníkem (xxxxxxx) xxxxx.

(3) Při údržbě x opravách mostu xxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x chráněného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Údržbu xxxxx tvoří souhrn xxxxx, xxxxxxx se xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxx se provádí xxxxxxxx xx celý xxx.

(5) Při opravě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstraňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(6) Bližší xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx mostů obsahuje xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6221.

§10x

Xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx správy a xxxxxx dálnice xxxx xxxxxxx X. třídy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxx jména a xxxxxxxx xxxx oprávněných xx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx úseků xxxxxxx nebo xxxxxxxX.xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx staničením,

c) xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sjízdnosti x xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx I. xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx a ukončení xxxxxxx,

x) xxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vzájemné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xx smluvní xxxxxx.

(2) Xxxxxxx musí xxxx obsahovat zvláštní xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx a údržby xxxxxxx nebo xxxxxxx X. třídy xx xxxxxxxxx xxxxx. 16)

(3) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx dodatky xxxx xxx uzavřeny xxxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 17.10.2001

XXXX TŘETÍ

TECHNICKÉ XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX

(x §10 xxxx. 5 zákona)

§11

Podmínky xxx vzájemné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx umístěním x provedením vyhovovala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx odvodnění. Nejmenší xxxxxxxxxxx xxxx budovaných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6102 x xxxxxx podrobnosti jsou xxxxxxx x doporučených XXX 73&xxxx;6101 a XXX 73 6110.

(2) Určení xxxxxxx mezi pozemními xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kategorie nebo xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 3, přičemž xx xxxxxx komunikaci xx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx xxxxxxxxxx významu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§12

Podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zřídit, xxx xxxxx splňují tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx uživatele xxxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; vozidlo, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, nesmí bránit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx něj xxxx být xxxxxx xx vzdálenosti xxxxx xxx zastavení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsaženy v xxxxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x XXX 73&xxxx;6110.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxxx komunikace x xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x závazné XXX 73&xxxx;6102. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx propustek, musí xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x) 400 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx 6,00 x,

x) 600 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx od 6,00 xx 10,00 x x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10,00 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx nad 2 %,

x) 800 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10,00 x xxx sklonu xxxxxxxxx xx 2 %.

(3) Xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx takové, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vody na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx zřízení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx. zrušení vyvoláno xxxxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx jiná xxxxx, xxx je tato xxxxx xxxxxxxxxxx 10) xxxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sjezdu xxxx nájezdu xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací nebo xx xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx zřizuje, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ruší xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti xxxx osoba x xxxxxx právy k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxx komunikace.

(6) Vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údržbu xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxx připojování xxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx v §1 xxxx. 2 písm. x) podle místních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx plynulost x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pruhy; rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx povoleno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bez zařazovacího xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx samostatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx oddělených od xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pásem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx oblouků x xxxxxxxxx xxxxxxxx pruhu x xxxxxxx a xxxxxxxxxx poměry xxxx xxxxxxxx x závazné XXX 73&xxxx;6102. Xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou obsaženy x xxxxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x ČSN 73&xxxx;6110. Určení hranice xxxxxxxxx stanoví příloha č. 3.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

(x §16 xxxx. 3 xxxxxx)

§14

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ohlášení

(1) Ohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx všechny práce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §15, nedotýkají xx xxxx třetích xxxx x jedná xx x:

x) portálové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx součásti určená x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úpravy, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx konstrukcí stavby xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vzhled xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx udržovací práce xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx památkové xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nepřesáhne

1. 3 xx u xxxxxxxxxx s přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, x podjezdech a x místech, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx,

2. 10 xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx bodu,

3. 6 xx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx vozovek x xxxxxxx nad xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 5,

x) zřízení xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx koruny a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x poddolovaném xxxxx,

x) xxxxxx propustků a xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pásu,

i) doplňování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mostech.

§15

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nevyžadují xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx speciálnímu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x prací xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx negativně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx vzhled xxxx xxxxxxx prostředí,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx památkové xxxx,

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, změně xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x s xxxxxxxxx xxxxxx (§36 x 37 xxxxxx).

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxx x přílohách č. 5 a 7.

ČÁST XXXX

XXXXXX TECHNICKÉ XXXXXXXXX XX KOMUNIKACI

(k §16 xxxx. 3 xxxxxx)

§16

Xxxxxxxx staveb, výstavba x xxxxxxxx úpravy

Při xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úpravách se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxx x. 1 xx 29. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsaženy x doporučených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxx x. 30 xx 66. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvýšením xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx alespoň přispívat x homogenitě xxxxxx xxxx.

§17

Návrhové xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx uživatelům xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx zřetelem x xxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx únosného zatížení xxxxx. 13)

(2) Xxxxxxxx xxxxx x uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxx výhledové xxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, popř. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomických xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx návrhová xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rychlostí. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx mohou xx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bližší xxxxx x xxxxxxx návrhových xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 a XXX 73&xxxx;6110.

§18

Xxxxxxx x výškové xxxxxx

(1) Směrové x xxxxxxx vedení trasy xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kategorii komunikace, xxxxx i xxxxxxxxxxx x plynulosti provozu xx ní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty směrových x výškových prvků xx xxxxxxxx jen x odůvodněných xxxxxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx ani xxxxx xxx xxxxx x xxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx místech xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx celé nově xxxxxxxx trase komunikace xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx x xxxxxx obousměrným xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx předjíždění xxxxxxxx xx největší mírou xx xxxxxxx délce xxxxxxxxxx x rozmístily xx ní xx xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x největším xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doporučené XXX 73&xxxx;6101 x XXX 73&xxxx;6110.

§19

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přídatné x xxxxxxxxxx pruhy, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pás, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx pruhy xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Přídatné xxxxx pro pomalá xxxxxxx xxxx zvětšený xxxxx jízdních xxxxx xx zřizují xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x klesání, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dopravním xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x na místních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6425.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx krajnice xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx usnadňovala xxxxxxx x poskytovala xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx dělicího xxxx xx xxxxx stísněných xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního zařízení. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zastavení xx xxxxxxxx xxxxxxx. Střední xxxxxx pás x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx opatřen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením, x ostatních směrově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nově xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx 2,5 %, xx rekonstruovaných xxxxxxx xxxxxxx 2 %. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, kde xx xxxx xxxxxx xxxxx střechovitý xx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x ČSN 73&xxxx;6110.

§20

Xxxxxxxxxx

(1) Tvar křižovatky xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx křižujících xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx komunikací x umístění křižovatky x xxxxxx. Xxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx XXX 73&xxxx;6102.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxx xx nejjednodušeji, xxx byla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx zvýrazněny xxxxxx x vedlejší xxxxx x xxxxxxxx přednosti x jízdě.

§21

Těleso xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x zemního xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx odvodnění x xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxx x. 5 xx 16 a 23. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxx x příloze č. 1 pod x. 36 až 40, 44, 49 x 52.

§22

Xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxx úprav xxxxxxxxxx xx vychází x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x životního prostředí xxxxx zvláštních předpisů.14)

(2) Xxxxxxxxx trasy xxxxxxxxxx xx krajiny x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx poměrů x x ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlivům (xxxx, xxxxxxx apod.). Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx komunikace xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx okolní xxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxx x případech, xxx xxxx možné xxxxxx škodlivé účinky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§23

Součásti a xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x funkční xxxxxxxxx xx světelná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 36&xxxx;5601 x XXX 73&xxxx;6021. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prostorovém xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x XXX 73&xxxx;6110.

§24

Dopravní xxxxxx, dopravní x bezpečnostní xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx značky xxxx xxx navrženy, xxxxxxxxx x umístěny xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx XXX 01 8020.

(2) Xxxxx xxxxx oslnění xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dělicím páse xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladních xxxxxxxxxx na mimořádně xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přechody xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rychlosti. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx osazeny xxxxxxxxx xxxxxxxx značky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8) Bližší xxxxxxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 x XXX 73&xxxx;6110.

(4) Na xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxx sloupky xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Hlásky xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx krajnice s xxxxxxxx xx stavebních xxxxxxx, xxxxxxxxx xx 2 xx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Mimo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx. xx hraničních xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx x xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx, výjimečně xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6102 x XXX 73&xxxx;7507. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxxx xxxxx technické xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 pod x. 33, 34, 35, 49 a 51.

§26

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x souladu x českými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 25 osobních xxxxxxx, 10 xxxxxxxxxx xxxxxxx, 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odpovídající xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zdroj pitné xxxx x elektrického xxxxxx, odpočinkové plochy xx xxxxx, lavicemi x xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx plochy odpočívky xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xx jízdního xxxx (xxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxx vozidla a xxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxx xxx osobám x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ČSN 73&xxxx;6101.

§27

Průjezdní x průchozí xxxxxxx

(1) Xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ČSN 73&xxxx;6201; kromě xxxxxxx x ní uvedených xxxxxxx do tohoto xxxxxxxx zasahovat xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx.

(2) Volná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx tvaru x xxxxxxx průjezdního x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx závazná XXX 73&xxxx;6201 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostoru x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x bezpečnostní vzdálenost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxx výška xxx xxxxxxxx vozovky x xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Šířka x počet xxxxxxxx xxxx, popř. xxxxxxxx xxxxx, přídatných a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, chodníků x xxxxxxxxx dělicího xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx nebo x podjezdu stanoví xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx 100 x, xx směrově rozdělených xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pruhy. Xxxxxxxxxx xxxx krajnice xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx mostních objektech xxxxxxxxx xx oddělených (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx průchozího xxxxxxxx, xxxx. xxxxx svodidla, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x šířku xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0,50 x xx xxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx navrhují podle xxxxxxx ČSN 73 6201.

(3) Xxxxxx lávky xxx xxxxxx x trvalé xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx nejméně 2,00 m.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x konstrukci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx svodidel xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je xxxxx xxxxxxx podpěr x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištění bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx x dovolenou xxxxxxxxx xxxxxxx 50 xx/x xxx xxxxxxx chodníky xxxxx odraznými xxxxxxxxx xxxxx xx 0,12 x xx 0,20 x.

(4) Na xxxxxx xxxxxx chodníků, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, revizních lávkách x římsách xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx než 2,00 x se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx.15)

§30

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx objekty se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx tříd:

a) xxxxxxxxxx třída X - xxx xxxxxxx xxxxx převádějící xxxxxxx, xxxxxxx X., II. xxxxx, dále xxxxxxx XXX. třídy, xxxxx xxxx určeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, x xxxxxx komunikace X. x XX. xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx X - xxx xxxxxx xxxxxxxxxx III. xxxxx, xxxxx nebyly xxxxxx do třídy X podle ustanovení xxxxxxx x).

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ČSN 73&xxxx;6203.

(2) Výjimečné xxxxxxxx xxxxx zvláštními xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx silniční xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mostů, xxxxxxxx xxxx vyznačení xx xxxxxxx zabezpečuje vlastník xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxx stávajících xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zatížitelnosti xxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6220; při xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (normální, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravní xxxxxx. 8)

§32

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průjezdnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Do xxxxxx xxxxxxx xxxxx - x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - zasahovat žádné xxxxx staveb, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zařízení (xxxxxxxxx, xxxxxxx, signalizace, xxxxxxxx značky, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení xxxx.).

(2) Xxxxxxxx šířka vozovky xxxx obrubami xx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx 7,50 x, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 3,50 x x vodicích xxxxxxx 0,25 m. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 0,75 x. Výška xxxxxxxxxxx xxxxxxx tunelu xx xxxxxxxxx 4,50 x.

(3) Xxxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxxx tunelu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx a otáčecí xxxxxx, xxxxxxx cesty) x vybavení xxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxx, řízení xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;7507 v závislosti xx délce xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

§33

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxx kamenů, xxxxxx xxxxxx předmětů x lavinami, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxx ochranné xxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201; xxxxxx podrobnosti xxxx xxxxxxxx v doporučené XXX 73&xxxx;6101.

(2) Xxxxxxxxx xx průjezdní a xxxxxxxx xxxxxxx, šířkové x xxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxxxx pokyny (např. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx stejné xxxx xxx podjezdy (§27).

§34

Xxx

(1) Xxxxxx zdi x xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx zajišťují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyššími xxx 2,00 x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx záchytných bezpečnostních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx ČSN 73&xxxx;6201.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x šířkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostoru nad xxxxxxxxxxxxx opěrnými xxxx x xxxxx xxxxx xxxx rovné 2,00 x, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdmi xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a podél xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v příloze č. 1 xxx x. 40, 49, 52, 57.

§35

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xx objekt xxxxxxxxxxx povrchové vody x libovolným xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx světlostí xxxxxx xx 2,00 x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výpočtem, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 600 xx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazná XXX 73&xxxx;6201.

§36

Protihlukové stěny x xxxx

(1) Protihlukové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxxx x průchozí xxxxxxx x závislosti xx jejich odolnosti xxxxx nárazu vozidel x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx stěně xxxxx xxx 300 x xx zřizují únikové xxxxxx ve vzdálenosti xxxxxxx 150 x. Xxxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxxxxx xxxx obsahují xxxxxxxxxx XXX 73 6101 x XXX 73 6110.

(2) Xx-xx xx vnějším xxxxxx chodníku xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx zachována xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ČSN 73 6201.

(3) Xxxxx valy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 1,50 m se xxxxxx svodidlem.

§36a

Výjimky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §12 odst. 2, §13 xxxx. 1 x §26 xxxx. 1 xxx xxxxxx výjimku xxxxxxxx xxxxx stavebního zákona.

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2015 Xx. x účinností xx 31.12.2015

XXXX XXXXX

§37

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací 21) xx xxxxxx x příloze č. 12.

§38

Xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx

Xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou dopravní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§38a

Rozsah x obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací

(1) Rozsah xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx znalostí, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx nehodovosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx normy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx.

(2) Školení se xxxxxx x teoretické xxxxx v xxxxxxx 24 xxxxx, praktické xxxxx x xxxxxxx 16 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx formou teoretické xxxxx x xxxxxxx 16 xxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 317/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.10.2011

§38x

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací

(1) Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Písemný xxxx xx skládá xx 45 otázek xxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §38a odstavci 1. Xxxxx xxxxxxx xx skládá x 15 xxxxxx. Každé xxxxxx xxxx přiřazeny 4 xxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxx 1 je správná. Xxxxx správná odpověď xx hodnocena 1 xxxxx.

(3) Ústní xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx hlubších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stupněm "xxxxxxx" nebo "neprospěl". X xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" je xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx 39 xxxx x xxxxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pohovoru.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx "xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditora xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx",

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx konání zkoušky,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) jména, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx zkušební xxxxxx.

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 317/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.10.2011

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXX X ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX XXXXXXXXXX

§39

Xxxxxxxx a xxxxxxxx

(x §24 xxxx. 9 xxxxxx)

(1) Žádost x povolení xxxxxxxx x nařízení objížďky xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vzdálenosti x xx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dobu trvání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pracovního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx práce provádět),

d) xxxxx trasy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přílohy,

e) xxxxx xxxxxxxxx jména x příjmení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x zabezpečení xxxx, xxxxx je důvodem xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x telefonní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) pokud xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx delší xxx xxx dny x xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxx,

x) souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxxxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxxxx xxxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx (§24 xxxx. 8 xxxxxx), žádost x xxxxxxxx uzavírky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 dní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikace.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpis. 8) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx být na xxxxxxx uzavírky navíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx tabule x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx místopisného xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx trasy xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akce (xxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dopravního xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(x §25 xxxx. 13 xxxxxx)

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ten, x xxxxx zájmu xxxx kvůli jehož xxxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx takovým xxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxxxxxx žádost zhotovitel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 písm. a) xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx a xxx xx bude xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přibližným uvedením xxxxxxxx xxxxxxx přepravy,

c) xxxx, typ x xxxxxx poznávací značky xxxxxxx, jichž má xxx xxx přepravě xxxxxxx,

x) hmotnost xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, huštění x xxx pneumatik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejmenší xxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx soupravy x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poloměr otáčení,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx rozměrů a xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Přepravy xxxxx předchozího odstavce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 60 xxx xxxx nadměrných xxxxxxx 2) lze xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx není xxxxxxxxx xxxxxx snížit xxxxxxxx xxxx rozměry xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přepravy a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x únosnost vozovek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx realizaci xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) x v xxxxxxxx 5 xxxx. x); xxx-xx x zvláštní xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 odst. 6 písm. x) xx x) zákona xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx zvláštního xxxxxxx x způsobu jeho xxxxxxxxx (jaký xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jaký xxxxxx xxxxxxx a x jakém xxxxxxxx, xxxx rozsah xxxx xxxx.),

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, kdo xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zodpovídat, xxxx xxxxx narození, xxxxxxx x adresu (x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x XXX),

x) odhadovaný xxxx zvláštního užívání (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vyvolaného) xx xxxxxxxxxx x plynulost xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) povolení x xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx povolení xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, 3)

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 4)

(6) Žádost x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 písm. x) zákona xxxxxxxx

x) xxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx užívání,

b) xxxxx x příjmení xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídat, xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, telefon (x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx xxxxx xxxxxx vozidla,

d) základní xxxxxxxxx údaje vozidla

1. xxxx vozidla,

2. xxxxxxx xxxxxx, xxx (xx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxx),

3. xxxxxxx xxxxx (xx-xx na xxxxxxx xxxxxxx),

4. rozměry (délka, xxxxx x xxxxx),

5. xxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx,

6. xxxxx náprav x zatížení xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx x xxxxxxxx),

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx fotografie vozidla xxxxxxx, x boků x xxxxxx.

(7) Povolení xxxxxxxxxx užívání xxxxx §25 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, způsob x dobu xxxxxxxx; xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx rychlost xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a plynulosti xxxxxxx, ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx), vedení x xxxxxx inženýrských xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx apod.

(8) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 může xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx písemně oznámil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx), xxxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx technický xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx x chráněných xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 4)

(9) Povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 písm. x) x f) xxxxxx obsahuje stejné xxxxxxxxxxx jako žádost x xxxx povolení xxxxx odstavce 4.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) až x) xxxxxx obsahuje:

a) přesné xxxxxx xxxxx, xxxxx x doby zvláštního xxxxxxx a způsobu xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxx stavebních prací, xxxx xxxxxx xxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx.),

x) xxxxx x xxxxxxxx toho, xxx xx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sídlo a XXX),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx potřeba xxxx xxxxx,

x) termín x xxxxxx uvedení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu (xxxxx, xxxxxxxxx apod.).

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pohybu xxxxxxx x xxxx, ve xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx má xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx adresu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx (x právnických xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. zákaz xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx světelným xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx obrysová xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6 xx/x xxx brzdová xxxxxx), xxxxx xxxx xxxx umístěním x xxxxxx xxxxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxx předpisu. 17)

(12) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx obsahovat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, plynulosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.). X xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stroje nebo xxxxxxxx xxxxxxx traktorů, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx opatřena xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, aby xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx po komunikaci.

§40x

Xxxx náhrady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx policejního xxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx 600 Xx za každý xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnut, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx policejního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) 400 Xx xx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 15 Xx za 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§40x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 317/2011 Xx. s účinností xx 27.10.2011

XXXX XXXX

XXXXXX, XXXXXX X XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX

(x §27 xxxx. 7 zákona)

§41

Základní xxxxxxxxxx

(1) Zimní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zmírňují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x podmínkami za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Zimní xxxxxx xx provádí xxxxx plánu xxxxx xxxxxx. X obvyklé xxxxx situaci xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) komunikace v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze č. 6.

(3) Xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 7, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 8.

(4) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zimní údržby. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx situace mimo xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx závady xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) komunikace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§42

Plán xxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx plánu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx takto:

a) X. xxxxxx
- silnice X. třídy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX. třídy,
b) XX. xxxxxx
- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx II. xxxxx xxxxxxxxxx xx X. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx III. xxxxx,
x) III. xxxxxx
- xxxxxxx silnice XXX. xxxxx xxxxxxxxxx xx XX. pořadí a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) neudržované
- xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobní linková xxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx význam vykonávat xxxxx xxxxxx [xx xxxx skutečnost xxxx xxx uživatelé upozorněni xxxxxxxx stanoveným xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 8)].

(2) X xxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx velikosti xxxx x dopravního xxxxxxx xxxxxxxx komunikací. Xxxxx obce xxxxxxxxx x zpracování xxxxx xxxxxxxxx sjízdnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. až XXX. třídy, xxxxxxxxxx x xxxxxx pořadí xxxxxxxxxxx:

x) X. pořadí
- xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx komunikace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx dopravou, xxxxxxxxxx xxxxxx komunikace ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx,
x) II. xxxxxx
- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx X. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) XXX. pořadí
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx komunikace,
d) xxxxxxxxxxx
- xxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxx vykonávat zimní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (na xxxx skutečnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx).

§43

Dálnice

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx průběžných xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pruzích xxx xxxxxx xxxxxxx, xx zpevněných xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxx x xx odpočívkách. Xxxxx xx zmírňují xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxx xx denního xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zmírňují xxxxxx xx sjízdnosti xxxxxxx xx xxxxxx jízdním xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Posyp xx postřik se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mechanismů či xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rozprostření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx materiály xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situace xxxxxxx závady xx xxxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxx výkonu xxxxx údržby se x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxx zimní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyhovuje místním xxxxxxxxx a pořadí xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§42 xxxx. 1):

a) X. xxxxxx
- xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
1. náledí a xxxxxxxx xxxxxx sněhu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx 3 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při neúčinnosti xxxxxxxxxx rozmrazovacích xxxxxxxxx xx zdrsňuje posypem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) II. xxxxxx
- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x I. xxxxxx x xxx, xx x případě xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrstvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx provádět xxxxx xx místech, xxx xx to xxxxxxxx dopravně xxxxxxxxx xxxx komunikace (xxxxxxxxxx, xxxxx stoupání, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx),
x) XXX. xxxxxx
- xxxxxxx se xx po xxxxxxxx xxxxxx X. x XX. xxxxxx xxxxxxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx technický xxxx komunikace, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údržbu xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx příslušného zásahu xxx vydán neprodleně xx zjištění xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxx v průběhu xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx i xx xxxx skončení.

(2) Xxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dálnice nebo xxxxxxx xx doby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění této xxxxxx xxxxx xxx x zimním období xxxxx xxx 30 xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx průtahů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěna xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxx od výjezdu xxxxxxxxxx mechanismů:

a) xx xxxxxxxxx..... xx 2 xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx I. xxxxxx ..... do 3 xxxxx,

XX. pořadí ..... xx 6 xxxxx,

XXX. xxxxxx ..... xx 12 xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx I. xxxxxx po celých 24 xxxxx, pro xxxxxxx zařazené xx XX. a XXX. xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx v plánu xxxxx xxxxxx.

§46

Xxxxx xxx zmírňování xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xx III. xxxxx v xxxxxx xxxxxxx:

x) X. pořadí xxxxxxxxxxx ..................... xx 4 xxxxx,

x) II. xxxxxx xxxxxxxxxxx .................... xx 12 hodin,

c) XXX. xxxxxx xxxxxxxxxxx ................... po ošetření xxxxxxxxxx I. a XX. xxxxxx, nejpozději xxxx xx 48 xxxxx.

§47

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxx komunikací xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx:

x) xx zimním období xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx X. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx, na xxxxxxxxx XX. a XXX. xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. x XXX. xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx (xxxxxxxxxx zbytků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx značek a xxxxxxxx xxxx.),

x) v xxxxxx do 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx zjištění mimořádného xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x jejich xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx), xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx škod, x xx xxxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx,

x) xxxxx možností x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čištění jejich xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx území.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x čištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6221.

§47x

§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 317/2011 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXX KOMUNIKACÍ X VODNÍMI TOKY, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

(x §36 xxxx. 8 x §37 xxxx. 1 zákona)

§48

Křížení x xxxxxxx toky

(1) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vodní xxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 0,50 x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx objektem, x xxxxxxx xx počítá xx zahlcením vtoku, xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(2) Xxxxxxx-xx komunikace xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx, 5) musí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 6)

§49

Xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx objektech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx.) xxxxx dotyku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vedení. X xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ochrany xxxxx kouřovým xxxxxx. Xxxxxxxx xxx uvedené xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201 x XXX 73&xxxx;6223.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx úrovňového xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dopravního významu xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx 8) 7) a xxxxxxx ČSN 73 6380. Xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxx xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6101 a ČSN 73&xxxx;6110.

§50

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx křížení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí xx silnicí nebo xxxxxx komunikací xxxx xxx v technicky x ekonomicky xxxxxx xxxx používáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Překop xxxxx xxx xxxxxxx x dálnice xxxx xxxxxxxxx území xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zastavěného xxxxx obcí je xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ukládat xx xxxxxxxxxx tras podle xxxxxxx XXX 73 7505.

(2) Xx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx území xxxx x xx tunelů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxx pro dopravu xxxxxxxxx kapalin, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx médií.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6005. Xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x prostorovém xxxxxxxxxx styku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 pod x. 49, 51, 65 x 66.

§51

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Podmínky xxx xxxxxx cizího xxxxxxxx xx xxxxxxx objektu, xxx jeho xxxxxxx xxxx v souběhu x ním xxxxxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6201.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx polohou, provozem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zničení xxxx poškození xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx nebo ohrozit xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní vážení

(K §38b odst. 6 xxxxxx)

§51x

Xxxxxx provádění nízkorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx kontrolní xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xx přítomnosti xxxxxx x dalších xxxxx xxxxxx x kabině xxxxxxx.

§51x

Xxxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx nízkorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Doklad xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxx x xxxxx provedeného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení,

b) xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výrobního xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto stanoveného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 24),

c) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o největší xxxxxxxx hmotnosti na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vozidla, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17),

x) xxxxxxxx xxxxxx okamžité xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx náprav xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x skupinu xxxxxx v xxxxxxxxxxx x procentech podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx chyby měření xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 24) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx vozidla v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 17) po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovené na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 24),

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 17),

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx příslušnost xxxxxx vozidla,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx značku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla při xxxxxxxx na kontrolní xxxxx,

x) xxxxxxxx provozovatele 23) xxxxxxx xxxx xxxxxxx vozidla soupravy (xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemní komunikace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx vážení, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zúčastnil xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního vážení,

l) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx spolu x xxxx podpisem,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání (bylo-li xxxxxx dle §25 xxxxxx),

x) xxxxx a xxx xxxxxxxxxx dokladu,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladu (xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo bydliště x xxxxxx, jde-li x fyzickou xxxxx).

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 10 bodě 1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(X §38d odst. 5 xxxxxx)

§51x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, čas x místo provedeného xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx váhy, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxx výrobního xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto stanoveného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 24),

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, údaj x xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx, xxxxxxxx údaj x okamžité xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývající xx zvláštního právního xxxxxxxx 17),

x) výsledek xxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xx nápravu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxx překročení xxxxxxxx povolené hmotnosti xx xxxxxxx x xxxxxxx náprav x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 22) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22),

x) xxxxxx xxxxxxxxx značku vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxx vozidla, xxxxxxxxxxx značku státu xxxxxxxxxx tažného vozidla, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxxx x typ xxxxxxx, rozlišovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tažného xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx osobu),

i) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení,

j) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx uveden x příloze č. 10 xxxx 2.

§51d

Vážní lístek

(1) Xxxxx xxxxxx obsahuje údaje xxxxxxx v §51c xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x) x x).

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x xxxx 3 přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx materiál

(K §43 xxxx. 7 zákona)

§51e

Za xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, volně ložených xxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prostoru xxxxxxx.

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 208/2018 Sb. x účinností xx 1.10.2018

XXXX JEDENÁCTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 9/2015 Sb.

§53

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Ministr:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. XXX 36 5601
Světelná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky. SSZ xxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, XXX xxx xxxxxxxxxx nebezpečných xxxx.
2. XXX 73&xxxx;6005
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx technického vybavení.
3. XXX 73&xxxx;6021
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. XXX 73&xxxx;6102
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
5. ČSN 73&xxxx;6114
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx
6. XXX 73&xxxx;6121
Xxxxxx xxxxxxx. Hutněné xxxxxxxxx xxxxxx.
7. ČSN 73&xxxx;6122
Xxxxxx xxxxxxx. Xxxx asfalty.
8. XXX 73 6123
Stavba xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
9. ČSN 73&xxxx;6124
Xxxxxx xxxxxxx. Kamenivo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX 73 6125
Stavba vozovek. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11. ČSN 73&xxxx;6126
Xxxxxx vozovek. Xxxxxxxxxx xxxxxx.
12. XXX 73&xxxx;6127
Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx vrstvy.
13. XXX 73 6128
Stavba vozovek. Xxxxxxxxxx xxxxxx.
14. ČSN 73&xxxx;6129
Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx.
15. XXX 73&xxxx;6130
Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
16. ČSN 73&xxxx;6131
Xxxxxx xxxxxxx. Dlažby x xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxx x dlažeb
Část 2: Xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx 3: Xxxxx x vegetačních xxxxx
17. XXX 73&xxxx;6201
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx objektů.
18. XXX 73&xxxx;6207
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx betonu.
19. XXX 73&xxxx;6212
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
20. XXX 73&xxxx;6213
Xxxxxxxxxx xxxxxxx mostních xxxxxxxxxx.
21. ČSN 73&xxxx;6220
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
22. ČSN 73&xxxx;6223
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x živými xxxxxx trakčního xxxxxx x xxxxx účinkům xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx drah x xxxxxx.
23. XXX 73&xxxx;6242
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24. XXX 73 6266
Protinárazové xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
25. XXX 73&xxxx;6380
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
26. XXX 73 6425
Autobusové, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27. XXX 73 7505
Sdružené xxxxx městských xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28. XXX 73&xxxx;7507
Xxxxxxxxxxxxx tunelov xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
29. XXX 73&xxxx;6101
Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx přípojky.
Doporučené xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
30. ČSN 01&xxxx;3466
Xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx.
31. XXX 01 3467
Výkresy mostů.
32. XXX 01&xxxx;8020
Xxxxxxxx xxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.
33. XXX 36 0400
Veřejné xxxxxxxxx.
34. XXX 36&xxxx;0410
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
35. ČSN 36&xxxx;0411
Xxxxxxxxx xxxxxx x dálnic.
36. XXX 72&xxxx;1002
Xxxxxxxxxxx zemin xxx xxxxxxxx xxxxxx.
37. XXX 72 1006
Kontrola zhutnění xxxxx x sypanin.
38. XXX 73&xxxx;0031
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx.
39. XXX X ENV
1991-1
73 0035
Zásady xxxxxxxxxx x zatížení xxxxxxxxxx
Xxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxx
40. XXX 73&xxxx;0037
Xxxxx xxxx xx stavební xxxxxxxxxx.
41. XXX 73&xxxx;2401
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx.
42. ČSN X ENV
206
73 2403
Beton. Xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení.
43. XXX 73&xxxx;2603
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
44. XXX 73&xxxx;3050
Xxxxx xxxxx.
45. ČSN 73 6056
Odstavné x xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxxx xxxxxxx.
46. XXX 73&xxxx;6059
Xxxxxxx x opravy xxxxxxxxxx vozidel. Čerpací xxxxxxx pohonných hmot. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
47. XXX 73&xxxx;6075
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
48. XXX 73&xxxx;6100
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
49. XXX 73 6101
Projektování xxxxxx a xxxxxx.
50. XXX 73 6108
Lesní dopravní xxx.
51. XXX 73&xxxx;6110
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikací.
52. XXX 73&xxxx;6133
Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
53. ČSN 73&xxxx;6175
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
54. XXX 73 6177
Měření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
55. XXX 73&xxxx;6192
Xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx x xxxxxxx.
56. XXX 73 6200
Mostní xxxxxxxxxx.
57. XXX 73 6203
Zatížení mostů.
58. XXX 73&xxxx;6205
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí.
59. XXX 73&xxxx;6206
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukcí.
60. XXX 73&xxxx;6209
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
61. XXX 73&xxxx;6221
Xxxxxxxxx xxxxx pozemních komunikací.
62. XXX 73 6244
Přechody mostů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
63. ČSN 73&xxxx;7501
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
64. ČSN X 74 2871
Systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
65. XXX 75&xxxx;5630
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx železnicí x xxxxxxxx komunikací.
66. XXX 6230
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 104/1997 Xx.

XXXXXX PROHLÍDKY

Cílem xx stanovení jednotného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Její xxxxxxxx xx i xxxxxxxxx kritérií xx xxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxxx.

1. XXXXXX XXXXXXXXX HLAVNÍ XXXXXXXXX

1.1. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx lokalizačním xxxxxxx, pro xxxxxxx xx přípustný x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx místních xxxxxxxxxx se systém xxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.2. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čtyřpruhové xxxxxxxxxx xx každý xxxxxx pás xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.3. Xxxxxx prohlídky xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ČSN 73 6221.

2. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

2.1. Xxxxxxx x xxxxxx komunikace (xxxxxx krajnice) U xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxx) x xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dostupné xxxxx proměnných parametrů (xxxxxxx, podélná x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx), změřené x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x příloze č. 1.

2.2. Xxxxxx xxxxxxx xxxx sledovány xxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6220 a xxxxxxxxxx XXX 73 6221.

2.3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx mimo mostních

Je xxxxxxxx xxxxxx výskyt, xxxxxxxx (xxxxxx a xxxxx), stavebně technický xxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X.
xxxxxxx
&xxxx;
xxx xxxxxxxx vad
II.
dobrý
 
drobnější xxxx xxxxxxxxxxxxx funkčnost x xxxxxxxxxxxxx ani životnost
III.
vyhovující
 
závažnější xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
XX.
xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx funkčnost, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
X.
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xx xxxxxxxxx, životnost xx xxxxxx

2.4. Další xxxxxxxx a příslušenství xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxx, xxxx. xxxxx) x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx kontrolován x xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení.

3. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

3.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jevů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx návrhová xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx x vyhodnocení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx pod x. 53, 54 x 55 x příloze č. 1. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx doplněno xxxxxxx xx konstrukce vozovky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxx a více xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejzávažnější.

Na xxxxxxx zjištěných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruch xxxxxxx xx vozovka xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x zatřídí do xxxx klasifikačních xxxxxx x xxxxxxxxx se x způsobu xxxxxx xxxx opravy.

Údržbu (xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx posouzení.

3.2. Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx zjištěných xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX 73&xxxx;6220 x xxxxxxxxxx XXX 73&xxxx;6221.

3.3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx mimo mostních

Navržená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle xxxx 2.3.

X. výborný
- xxxxx opatření
II. xxxxxxxxxx
- xxxxx xxxxxx dle xxxxx
XXX. dobrý
- xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx plánu xxxxx
XX. nevyhovující
- xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx
X. xxxxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zapracována xx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx.

3.4. Další xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx harmonogram xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 104/1997 Xx.

XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX KOMUNIKACEMI XXXXXXXX X XXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX (XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX)

Xxxxxxx 1 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunikaci nebo xx směrovacími xxxxxxxx xxxx xxxxxx šířku xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx 2 - Úrovňová křižovatka xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunikaci

Obrázek 3 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx pro odbočení xxxxxx

Xxxxxxx 4 - Xxxxxxxx křižovatka x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx 5 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx 6 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx 7 - Xxxxxxxxxxxx křižovatka xxx průpletových xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx 8 - Xxxxxxxxxxxx křižovatka xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx 9 - Připojení xxxxxxxxxxx (obslužných zařízení) x dálnici, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx x obrázkům

1. Hranice xxxx xxxxxxxxx komunikacemi x místě připojení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx silnou xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx jsou označeny xxxxxxx v místech, xxx lze osadit xxxxxxx x xxxxxxxx xx zpevněných plochách, xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx hranice xxxxxxxxx podélný směr xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx zpevnění na xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx 1) nebo xx xxxxxx nejbližších xxxxxxxxxxx ostrůvků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx 1 xx 4).

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx připojení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okraje xxxxxxxx xxxxxxxx a okraje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx odbočení (xxxxx xxxxxxxxxx).

4. Hranice xxxx vedlejší x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx oblouku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k ose xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 104/1997 Xx.

Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2006 Sb.

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce x. 104/1997 Sb.

ÚDRŽBA A XXXXXX XXXXXXXXXX

1. XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Běžná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx komunikací.

Jedná xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx:

1.1. xxxxxx xxxxxxx x krajnic

- vysprávka xxxxxxxxxxx krytů

- vysprávka xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

- vyrovnání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxx štěrkových xxxxx

- seříznutí, xxxxxxxx, xxxxxxxx x čištění xxxxxxx

1.2. údržba dopravního xxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení x dalšího xxxxxxxxxxxxx

(xxxxxx x vodorovné xxxxxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx dopravy, zábradlí, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, pružidla, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.)

1.3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

(propustky, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, silniční xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx)

1.4. xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx tělesa xxxxxxxxxx

1.5. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.6. xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zóny, protihlukové xxx x xxxx)

1.7. xxxxxx objektů

(tunely, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, obkladní x xxxxxxxxx zdi, xxxxxx)

1.8. ošetřování silniční xxxxxxxx

2. XXXXXXXX ÚDRŽBA XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podkladem xxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx, xxxxxxxx vyhodnocené xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce:

2.1. xxxxxx vozovkového souvrství, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, chodníků a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krytu

obnova xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krytu

- xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastností krytu

obnova xxxxxxxx xxxxx

- vozovky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x krytem xx silničních dílců

obnova xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx krytu

zesílení

2.2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxx)

2.3. úprava xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

2.4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx

2.5. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

3. XXXXXX

Xxxxxx zahrnují především xxxxxxxxxxx xxxxx:

3.1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x krajnic

3.2. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx

3.3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx v zářezech x xxxxxxxx

3.4. odstranění xxxxxxx škod na xxxxxx xxxxxxxxxx

3.5. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

3.6. xxxxxx objektů uvedených x xxxx 1.7.

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 104/1997 Sb.

PLÁN X XXXXXXXXXX ZIMNÍ ÚDRŽBY

1. Xxxx zimní údržby xxxxxx

Xxxx xxxxx údržby xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správy x xxxxxx dálnic (xxxx xxx "SSÚD")

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 20. října Ministerstvu xxxxxxx x spojů.

1.1. Xxxx SSÚD xxxxxxxx:

x) xxxx dálničního úseku x měřítku 1:50&xxxx;000, x níž xx xxxxxxx:

- dálniční úseky xxxxxxxxx posypem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (modrou xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx barvou)

- xxxxxxxxxx mechanismů pro xxxxx údržbu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxx zdrsňovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad 1000 x3 (xxxxxxx XX), xxxxxxxxxx rozmrazovacích xxxxxxxxx xxx 100 x (xxxxxxx XXXX) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (písmena XXX)

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx)

- xxxxxxxxx spojení (xxxxxxx T)

- stanoviště xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx X)

- xxxxxx x čerpací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (písmena XX - benzin, xxxxx)

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XX)

x) textovou část, xx které xx xxxxx:

- xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xx sjízdnosti x xxxxxxxxxx vozovek, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx x telefonního xxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxxx smluvně xxxxxxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x faxových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx XX, xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx.

- xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxx xxxxx xxxxxx udržovaných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx roztoky x zdrsňovacími xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx údržby - xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx charakteristických xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx dálnice

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stavu xxxxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxx směn x xxxxxx xxxxxx

- xxxxxx xxxxxxx posypových x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x jejich zdrojů

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx hmot x xxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx mechanismů

- xxxxx xxxxxxxxxxx x stravovacích xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx údržby

- xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kalamitních situacích

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x předpovědí.

1.2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx udržovaných dálnic x xxxxxxx 1:50 000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx určených x xxxxxx xxxxx xxxxxx x množství xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx materiálů xxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX

x) xxxxx x sjednaných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědných xx xxxxx zimní xxxxxx dálnic xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx organizace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotlivými SSÚD xxxxxx spojení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx SSÚD

g) xxxxx xxxxx údržby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx dle xxxxxxxxxx ČSN 73&xxxx;6221.

2. Xxxx zimní xxxxxx xxxxxx

Plán xxxxx xxxxxx silnic xxxxxxxxx xxxxxxx silnic příslušnému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoviska x xx 30. xxxx xxxxxxxxxx pověřenému Ministerstvem xxxxxxx x xxxxx. Xxxx sestává x xxxxxx xxxxx:

2.1. Xxxxxx xxxx:

x) Xxxx xxxxxxxxx xxxx x měřítku 1:100&xxxx;000 s xxxxxxxxxx xxxxxx důležitosti

zimní xxxxxx xxxxx:

X. pořadí
- xxxxxxx
XX. xxxxxx
- xxxxx
XXX. xxxxxx
- xxxxx
xxxxxxxxxxx
- xxx xxxxxxxx

x) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpracovává x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1:50&xxxx;000. Zde xx vyznačí:

- xxxxx (xxxxxx) jízd xxxxxx - plnou barevnou xxxxxxxx xxxxx u xxxxx trasy xx xxxxxxxx xxxxxxx:

XX
- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X
- xxxxxxxxxx xxxxx
1 - ...
- xxxxx xxxxxx
X
- xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx
X
- xxxxxxxxx dodavatelsky
(příklad: XX 12 - V)

- xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxxx

x) Mapa s xxxxxxx tras pluhování x měřítku 1:100&xxxx;000 xxxx 1:50&xxxx;000.

2.2. Xxxxxxx xxxx:

x) Xxxxx odpovědné xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx stanovena organizačním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx náplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

- xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mimo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

- xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: x xxxxxxxx xxxx cestmistr, x mimopracovní době xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx směny)

- xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx pohotovosti: řidič, xxxxx xx trasa xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx směna xxxxxxxxx řádným xxxxxxxx. Xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zimní xxxxxx xx středisku xxxxxxxxx.

x) Seznam xxxxxx x xxxxxxxxx údržby xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xx
X xxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx materiály
jen xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xx zvlhčením
struska, xxxxxx
xxx, písek
I.
 
 
 
 
 
 
 
II.
 
 
 
 
 
 
 
III.
 
 
 
 
 
 
 
Celkem
 
 
 
 
 
 
 
Dodavatelsky
 
 
 
 
 
 
 
Vlast. zaměst.
 
 
 
 
 
 
 

Seznam xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx silnice
Staničení
Celkem xx
Xxxxx xx
Xxxxxxxxx xx
X.
xxxxxxx x.: …………………..........................
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx č.: …………………..........................
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X. xxxxxx celkem:
 
 
 
 
II.
silnice x.: ………………….........................
 
 
 
 
 
silnice x.: ………………….........................
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XX. xxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXX.
xxxxxxx x.: ………………….........................
 
 
 
 
 
silnice x.: …………………..........................
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXX. pořadí celkem:
 
 
 
 
 
silnice x&xxxx;xxxxxx období xxxxxxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx x.: …………………..........................
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx č.: …………………...........................
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx v zimním období xxxxxxxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xxx xxxxxx xxxxx xx uvede:

Označení xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx, ...)

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx pořadí xxxx x xxxx, xx kterou při xxxxxxxxx zimních povětrnostních xxxxxxxxxx provede xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Časový xxxx xx zpracuje xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx limity xxx jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důležitá xxxxx.

x) Seznam mechanismů

(s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dodavatelské)

Mechanismy xxx xxxxx

xxxxxx pro posyp xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxxxxxxx xxx)

- se sněhovou xxxxxxx

- xxx radlice

sypače xxx xxxxxxxxxx xxxxx

- xx sněhovou radlicí

- xxx radlice

Mechanismy pro xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxx metače

sněhové frézy

Rekapitulace:

sypače xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx pluhy xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx, adresa x xxxxxxx spojení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zodpovědnou xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:

Jméno x xxxxxxxx, funkce, xxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxx posypového xxxxxxxxx:

Xxxxx, druh materiálu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k 1. xxxxxxxxx.

x) Sjednaná výpomoc

Firma (xxxxxxxxxx), sídlo, xxxxx xxxxxxx, telefon, xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Režim zimní xxxxxx x chráněné xxxxxxxx xxxxxxx a x oblasti zdroje xxxxxxx vod, v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxx doporučené XXX 73&xxxx;6221

Xxxxx xxxxx - číslo xxxxxxx, xxxxxx název, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx

- záznamy x xxxxxxx štábu xxxxx údržby

- xxxxxxx x xxxxxxxx výpomoci xxx zimní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sousedních území, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx technologiích

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx

- smlouvy x xxxxxxxxxx sjednané xxxxx písmene g)

- xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxx xxxxxx místních xxxxxxxxxx

O zpracování xxxxx zimní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx rozsahu rozhodují xxxx podle §42 xxxx. 2 vyhlášky.

4. Xxxxxxxx xxxxx zimní xxxxxx

4.1. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx operační xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X účasti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx ČR x xxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx materiální x technické spolupráci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Operační xxxxx zimní xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxx x dálnic.

4.2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zřizuje xxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx údržby xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx Policie ČR, Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

4.3. Xx xxxx zasedání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plán zimní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx svolávána podle xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x všech v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, svolá xxxxxxxx štáb. Xx xxxxx mimořádných povětrnostních xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx a zdraví xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx hrozících xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx 4 zákona x. 425/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4.4. Xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 3; x xxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx 4.3., xxxxxx využití pravomocí xxxxx §47 xxxxxx x. 367/1990 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5. Zpravodajství

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ve stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřenému Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacími xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

XXXXXXXXXXX ZIMNÍ XXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx údržby

V xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx provedou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx minulého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

- připravenost xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx údržbu (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx mechanismů, pravidla x xxxxxxxxxxx práce xxxx.) xx 15. xxxxx

- projednání xxxxx x xxxxxxxx xx 31. října

- xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx komunikace xx xxxxxxxx zásněžky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx kolmo xx xxxx převládajících xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 12 - 18xxxxxxx xxxxxx výšky, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Když xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásněžek x povrch xxxxx xx xxx xxx xxxxxx horní hranou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx řada xxxxxxxx xxxx první xxxx proti převládajícímu xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx 12 až 25 metrů, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx nevznikly xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x aby xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

X xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx sněhovými srážkami xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tyče xxxxxxxx x xxxxx orientaci xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx natřené xxxx xxxxxx xxx 5 xx. Xxxxxx xxxxx xx 1 - 3 x v xxxxxxxxxx na výšce xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx oblasti. Xxxxxxx xx 50 xx xxx od čištěné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx 50 x. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zkracuje x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx.

x) Xxxxxxxx neudržovaných xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxx začátkem zimního xxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxxx X 22 "Xxxx xxxxxxxxx" s xxxxxxxxxx xxxxxxxx "Silnice xx x xxxx xxxxxxxxx".

x) Xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx

Xxx, xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxx dopravní xxxxxx X 22 "Xxxx nebezpečí" x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

x) Xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx udržovaných xxxxxxxxxx x xxxxxx x jednotné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajišťována xxxxx xxxxx stejnou technologií. Xxxxxxx-xx x dohodě xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx použitá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x).

x) Školení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx provádějící xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x osoby xxxxxxxxxxx zimní xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Osnova školení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práce x xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx odklízení xxxxx

Xxxxxxxxx sněhu se xxxxxxx xxxxxxxxx mechanicky. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sněhu xxxxx xxx 3 xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx nepřípustné. Xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstraňovat xxx, xxx nedošlo x xxxx ujetí xxxxxxxx x přimrznutí k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx rozšiřovat, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx výhled. Xxx xxxx musí xxx zabezpečen xxxxx xxxx.

X xxxxxxxxxxxxx obousměrných xxxxxx xx sníh xxxxxxx xx středu xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx komunikacích xxxx xxxxxxx xxxxx x okrajům chodníků x xxx možností xxxxxx.

Xxxxxxxxx sněhu xxxxxx x protisměru je xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vhodné odklízet xxxx ve vícečlenných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx odpočívkách x xxxxxxxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx úrovňovém křížení xxxxxxxxxx s ponechanou xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xx nutno xxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx navazovala xx niveletu železničního xxxxxxxx. X podjezdů xx nutno xxxx xx xxxxxxxxx volné xxxxx.

Xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxx možno x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx xx stran xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx objekty.

K xxxxxxxxx xxxxx xx běžně xxxxxxxxx xxxxxxx radlice. Xxxxxxxx-xx při xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxx sněhu cca 30 - 50 xx, nasazují se xxxxxx pluhy. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 70 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx metače xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx periodicky opakuje. Xx xxxxxxxx důležitých xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbytková xxxxxx sněhu xxxxxxxxxx 3 cm.

3. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálů

Xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx určených xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx se zahajuje, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 cm. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx při xxxxxx chloridem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxx xxxxxxxxx (1 - 1,5 cm za xxxxxx) xx xxxx xxxxxx 10 g.m-2, xxx větší xxxxxxxxx xxxxxx 20 x.x-2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx způsobuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx dlouhém sněžení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spadu xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 x.x-2 xxxxxxxx, xxx xxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx dostala xx xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx chemických xxxxxxxxxxxxxx materiálů

Chemické xxxxxxxxxxxx materiály xx xxxxxxx aplikují xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx materiály xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vrstvy uježděného xxxxx xx tloušťky 1 - 2 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx. Na xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx posyp x xxxxxxxxxx mechanických xxxxxxxxxx. Xxx teplotách kolem -5 °C xx xxxxxxx chlorid xxxxx, xxx teplotách xxxxx -15 °X se xxxxxxx xxxxxxx vápenatý - x mezilehlém xxxxxxxxx teplot může xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx dávkování xxxxx xxx chlorid xxxxx x chlorid xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx, technologicky xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx posypu xx 20 g.m-2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx solí však xxx jednom zásahovém xxx xxxx xxxxxxxxx 60 x.x2. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy je xxxxxxxx obnovit rychle xxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 60 x.x2. Xxxxx xxxxx xxx 20 x.x2 xx xxxxx používat xx úsecích silnic xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx zkrápěcí xxxxxxxx.

Xx tenké xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 2 xxxxxx. Na xxxxxxxx vrstvy náledí xx xxxxx posyp xxxxxxx 2 - 5 xxxxx. Xxxxx xx za xxxx xxxx vrstva xx xxxxxxx zcela xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx břečku xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx v mimořádných xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx výjimečně xxxxxx posypu xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dávka xx xxxxxx volí xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx složky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx maximální xxxxx - xxxx. xxxxxxxxx 240 x.x-2 xxxxx x poměrem 1:5.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ujetých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx komunikacích, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx rozmrazovacích xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx posyp xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxx dopravně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx stoupání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zastávky xxxxxx linkové dopravy). Xx těchto xxxxxxx xx xxxxxx zřídit x xxxxxxxxxxxx skládky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx posyp xxxxxx xx vhodný xxxxxxxxxx materiál (xxxx xxxxx xxx 2 xx). Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sněhových xxxxxx by měl xxx použit materiál x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zrn xxxxxxx xxx 4 xx).

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zrny xxx 8 xx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxx 70 až 100 xx.x-2, místa, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav komunikace, xx xxxxx xxxxxx xxx 300 g.m-2. Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dávky xxxxxx x 50 xx 100 %. Xxxxx xxxxx xxx 500 g.m-2 xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, případně v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxx 3,5 x x xxxxxx směru.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX. xxxxx

O xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx místních xxxxxxxxxxxx XX. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx komunikací xx xxxxxxxxx odmetením xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx zmrazků a xxxxxxx zdrsňovacími materiály. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálem xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (ledaže xxxx xxxxxxxx xxxx) x jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x pásů xxx xxxxxx takovým způsobem, xxx xx ně xxxxxx stékat xxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozmrazovacích xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx požadavky:

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu x x.x-2 na xxxxx požadované šířky xx xxx xxxxxxxxxxxx x mezích 10 - 60 x.x-2, x to nejlépe xxxxxxx,

- při stupňovité xxxxxxxx posypové xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 10, 20, 30, 40 x 60 x.x-2, xxxxxxx xxxx 10, 20 x 40 g.m-2

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx automaticky xxxxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sypače x mezích 10 xx 60 km.h-1

- xxxxx posypu xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2 - 9 m, x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx posypu xx xxx minimálně 2 x, maximálně 3,5 x

- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx jakosti xxxxxxxx xxxx má xxx xxxxxxx x technických xxxxxxxxxx sypače

- sypače, x nichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx materiálu x xxxxxxx 7:3 xxx xxxxxxxxx 5-20 x.x-2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx 18-21 %. Před xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x g.m-1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx byly x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Sypače xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxxxx posypového xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 70-500 x.x-2 (xxxxxxxxx xx 300 x.x-2), xxx xxxxxxxx 0,05-0,33 x.x-2 xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx 1500 xx.x-3

- xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 70, 100, 200, 300 (500) x.x-2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zrnem xxx. 18 mm, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nastavování

- xxxxxxxxx xxxxx xx xxx automaticky xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sypače x mezích 10-40 xx.x-1

- xxxxx posypu (x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx šířkou xxxxxx) xx xxx xxxxxxxxxxxx x mezích 2,5-10 x (minimálně 2,4-5 x)

- xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx šířkou má xxx x mezích 2,5 xx 3,5 x

- příčná x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx uvedena x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zimní xxxxxx

x) Xxxxxxxx rozmrazovací xxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chemické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxx

- Chlorid vápenatý

- Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx - (sůl kamenná, xxx xxxxxxxxx)

XxXx - xx účinný xxx xxxxxxxxxxxx náledí x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx -5 °X x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx XxXx2 - je xxxxxx xxx odstraňování xxxxxx x sněhových xxxxxx xxx -15 °X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxx procent xxxxxxxxxx xxxxx pod 0,16 xx. Skladba zrnitosti xx významná pro xxxxxx použití x xxxxxxxx posypu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx pronikají xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx vrstva xxxx silnější náledí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxx dodání xxxx než 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x má xxxxxxxxx xxxxxxx 96 xxxxxxxx procent účinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příměsí, x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

xxx 0,16 xx

xx 0,16 xx xx 0,80 xx

xx 0,80 xx xx 3,15 mm

od 3,15 xx do 5,00 xx

xxx 5,00 xx

Xxxxxx xxx obsah xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmrazovacích materiálů

Chemické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx 500 - 1000 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 40 - 200 t xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X uzavřených xxxxxxxx xxxx xxx zabráněno xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. V uzavřeném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx zkrápění xxxxxxxxxx xxxx xx používají xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 18 - 21 %. X xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx určeny ambulantní xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozmrazovacích prostředků x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sněhových xxxxxx xx možné, xxxxxxxx se nepředpokládá xxxxxx xxxxxx xxx -3 °X. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rovnoměrný xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vychází x xxxxxxxxxxx účinné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx bodu 3.

x) Xxxxxxxxxx posypové xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx materiálům - xxxxxx x drtím. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxx materiály x xxxxxxxx zdrojů, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx strusky x xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxx, tvrdý x xxx xxxxxxx zrn.

Zrnitost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx 0,5 až 8 mm. V xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx xxx 0,3 xx xxxx xxxxx než 16 xx.

Xxxxxxxxxx zdrsňovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx materiály xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx prostranství, vhodnější xx však jejich xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxx, xx úložiště xxxxxx xxxxxxxxx je vybudováno xxx, xxx bylo xxxxxxxxx průsaku xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx hromad xxxxxx malou xxxxx (1-3 %) xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx řadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je použití xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx selhává xxxxx těmito materiály xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vhodný xxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sodný x xxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xx 3 až 6 xxxx písku.

Nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx posypu xxx jednom xxxxxx xx odvozena od xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx 1:6 xx xx 280 x.x-2 xxx použití xxxxx x poměru 1:3 xxxxx 160 x.x-2.

Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 104/1997 Sb.

DENNÍ XXXXXX X ZIMNÍ ÚDRŽBĚ X JEJÍ VYHODNOCENÍ

Správci xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx údržbě xxxx xxxxxxxxxx deník, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaznamenávají xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx veškerá xxxxxxx, xxxxxxxx, sdělení, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x sjízdnosti, xxxxxx, xxxxx změny xxxxxx, xxxxxx, vítr, podávaná xxxxxxx na centrální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx sjízdnosti, dále xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podpisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxx, xxx xxxxxx možno xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx průpisem. Xxxxxxxx deníky se xxxxxxxxx po xxxx xxxx xxx.

1. Xxxxx xxxxx údržby xxxxxx x silnic

Vedoucí xxxxx (x silnic xxx xxxxxxx mistr x xxxxxxx mistr obvodu)

- xxxxx, xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx údržbu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx pohotovost

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx

- xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx vyčleněných pro xxxxxx xxxxx údržby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx směnu

Povětrnostní xxxxxxx

- teplota, jasno, xxxxxxx, zamračeno, xxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx.

Xxxx sjízdnosti

- xxxxxxx xxxxx (u xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx, sjízdnost xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x cm, xxxxxxx, xxxxxx x km, xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx odkloněna - xxxxxxxxxx sjízdnosti

Průběh xxxxxx

- xxx nástupu a xxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxx, xxxxx x xxx informaci xxxxx

- xxxxxxxxxx xx xxxxxx přecházející xx xxxxx xxxxx.

2. Deník xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zimní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx. x. Xxxxx, Xxxxx, Xxxx x Ostravy xx vedení xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxx, xxx ostatní xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx údržby se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx údajích:

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

- zhodnocení xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx vztahu xx skutečnému xxxxxxx xxxxx xxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx apod.

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a výsledky xxxxxxx

- zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek - xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxxx celkem: ................ xx

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxx xxx: ............... km

vlhčená xxx: ............. km

struska, xxxxxx: ....... xx

xxxx, xxxxx: ............... xx

xxxxx xxxxxxxxx ..... xx

xxxxxxxxxxx: ........... xx

- Xxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

&xxxx;
Xxxxxx
x toho:
IV. xxxxxxxx
X. čtvrtletí
Celkové
 
 
 
z xxxx xxxxxxxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx. xx 1 xx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;
Xxxxxx
x xxxx:
XX. xxxxxxxx
X. xxxxxxxxx
Xxx x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx, xxxxx x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx, škvára x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

- Počet xxxxxxxxxx xxx

xxx

Xxxxx
10
11
12
1
2
3
4
Xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

- Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx
xxxx
Xxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx xxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxxx materiál
 
 

Kombinované - 2 xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx, xxxxx
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;

- x&xxxx;xxxx segmentové
 
 

Šípové xxxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx, mísicí xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx období xx 30. dubna.

4. Vyhodnocení xxxxx údržby xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx a xxxxxxx vyhodnocení zimní xxxxxx rozhodují obce. Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx použito xxxxxxxxxxx xxxxx údržby xxxxxx.

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx

Xxxxxxx x. 9 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 9/2015 Sb.

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

1. Xxxx xxxxxxx nízkorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx ............... x .......... xxx. bylo xxxxxxxxx xx .............................. (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) v xxxxx .................................... xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výrobce/typové xxxxxxxx .............................. výrobního xxxxx ......................... xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx ..............

Byly xxxxxxxx tyto xxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řidiče: ................................... Xxxxx xxxxxxxx: ....................................

Xxxxx xxxxxx1: ................................ Státní xxxxxxxxxxx: .............................................

Xxxxxx poznávací xxxxxx vozidla: ....................................

Xxxxxxx xxxxxx x typ xxxxxxx ........................................ Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu: ..........................................

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: ..........................................

Xxxxxxxxxxxx vozidla:

Název/jméno, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx2: ..........................................................

Sídlo/místo xxxxxx1,2: ......................................................

XXX/xxxxx číslo xxxx xxxxx narození2: ..........................

Odesílatel xxxxxxx:

Xxxxx/xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení2: ...........................................................

Xxxxx/xxxxx xxxxxx1,2: .....................................................

IČO: ............................................

Evidenční xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx (bylo-li xxxxxx) ..............................

Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx povolená xxxxxxxx xx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx x ........... xx ..... % xxxxxxxxxxx xx nápravu
Č. 1 .................. xx
.................. xx
.................. xx ....................
X. 2 .................. xx
.................. kg
.................. xx ....................
X. 3 .................. xx
.................. kg
.................. xx ....................
Č. 4 .................. xx
.................. kg
.................. xx ....................
X. 5 .................. xx
.................. kg
.................. xx ....................
Č. 6 .................. kg
.................. kg
.................. xx ....................
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx.xxxxxx
Xxxxxxxxxx x .... xx ... % xxxxxxxxxxx xx skupinu xxxxxx
X. 1 .................. xx
.................. kg
.................. xx ....................
X. 2 .................. xx
.................. xx
.................. kg ....................
X. 3 .................. xx
.................. xx
.................. kg ....................
X. 4 .................. xx
.................. kg
.................. xx ....................
X. 5 .................. xx
.................. kg
.................. kg ....................
X. 6 .................. xx
.................. xx
.................. xx ....................
Xxxxxxxx hmotnost
Největší xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla
Překročeno x ........... xx ..... % vozidla
.................. xx
.................. xx
.................. kg ....................

Zjištěné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ...............................................

Xxxxxxxxxx: ........................................

Kontrolní xxxxxx provedl (jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx):

........................................................................................ Xxxxxx .............................................

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx: (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoby nebo xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx):

............................................................. Podpis ................................................

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx dokladu: .........................................

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výtisku xxxxxxx: ......................................

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxx xxxxxxxxx xxx ............... v ....................... xxx.

Xxxxxxxx:

1) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

2) xxxxxx xx odpovídající xxxxx x xxxxxxx xx xx, zda xxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx-xx x fyzickou xxxxx

2. Vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního vážení

Dne ............... x .......... xxx. bylo xxxxxxxxx xx .............................. (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) .................... x xx .................................... xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx ............................ xxxxxxxxx čísla ........................ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx ..............

Byly xxxxxxxx xxxx údaje:

Státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: ....................................

Xxxxxxx xxxxxx x xxx vozidla ........................................ Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: ..........................................

Xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxx nebo tažného xxxxxxx soupravy: ....................................

Xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx ........................................ Rozlišovací xxxxxx státu: ..........................................

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx/xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx2: ..........................................................

Xxxxx/xxxxx xxxxxx1,2: ......................................................

IČO/rodné xxxxx xxxx datum narození2: ..........................

Xxxxxxxx hmotnost
Největší xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx x ........... xx ..... % xxxxxxxxxxx xx nápravu
Č. 1 .................. xx
.................. xx
.................. xx ....................
Č. 2 .................. kg
.................. xx
.................. xx ....................
Č. 3 .................. xx
.................. xx
.................. xx ....................
X. 4 .................. xx
.................. xx
.................. xx ....................
X. 5 .................. kg
.................. xx
.................. xx ....................
X. 6 .................. xx
.................. kg
.................. xx ....................
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xx xx.xxxxxx
Xxxxxxxxxx o .... xx ... % xxxxxxxxxxx na sk. xxxxxx
X. 1 .................. xx
.................. kg
.................. kg ....................
X. 2 .................. xx
.................. kg
.................. xx ....................
X. 3 .................. xx
.................. xx
.................. kg ....................
X. 4 .................. xx
.................. xx
.................. xx ....................
X. 5 .................. xx
.................. xx
.................. xx ....................
X. 6 .................. xx
.................. xx
.................. xx ....................
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla
Překročeno o ........... tj ..... % xxxxxxx
.................. xx
.................. xx
.................. kg ....................

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení:

Fotografie xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: .....................................

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx poznávací xxxxxx: ...................................

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx vlastníka xxxxxxx komunikace xxxx xxx pověřené osoby xxxx xxxxx, zajišťuje-li xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx): ..........................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxx jím xxxxxxxx osoby):

............................................................. Podpis ................................................

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxx xxx ........................ x ................ xxx.

Xxxxxxxx:

1) xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cizině

2) vyplní xx odpovídající xxxxx x xxxxxxx xx xx, zda jde x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx nebo jde-li x xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx

Xxxxx xxxxxx vysokorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx ............... x .......... xxx. xxxx xxxxxxxxx xx .............................. (xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) x xx .................................... xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pro vysokorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx výrobce/typové xxxxxxxx .............................. xxxxxxxxx xxxxx ......................... ověření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx platné xx&xxxx; ..............

Xxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: ....................................

Xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx ........................................ Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu: ..........................................

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: ....................................

Xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx ........................................ Rozlišovací xxxxxx xxxxx: ..........................................

Xxxxxxxx hmotnost

Největší xxxxxxxx hmotnost xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x ........... xx ..... % xxxxxxxxxxx na xxxxxxx

X. 1 .................. xx

.................. xx

.................. kg ....................

X. 2 .................. kg

.................. xx

.................. xx ....................

X. 3 .................. xx

.................. xx

.................. xx ....................

X. 4 .................. kg

.................. xx

.................. xx ....................

X. 5 .................. xx

.................. xx

.................. xx ....................

Č. 6 .................. xx

.................. xx

.................. xx ....................

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx.xxxxxx

Xxxxxxxxxx o .... xx ... % připadající na xx. náprav

Č. 1 .................. xx

.................. xx

.................. xx ....................

X. 2 .................. xx

.................. xx

.................. xx ....................

Č. 3 .................. kg

.................. xx

.................. xx ....................

X. 4 .................. xx

.................. xx

.................. xx ....................

Č. 5 .................. xx

.................. kg

.................. xx ....................

X. 6 .................. kg

.................. kg

.................. xx ....................

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x ........... xx ..... % vozidla

.................. xx

.................. xx

.................. kg ....................

Xxxxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx značky: ..................................

Fotografie xxxxxxxxxx vozidla x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: .........................................

Xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxx (označení xxxxxxxxx pozemní komunikace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, nebojím xxxxxxxx xxxxx): ..............................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vážní xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx osoby):

......................... Xxxxxx: ...............................

Xxxxx xxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení vyhotoven xxx ............... v ............ xxx.

Příloha č. 11 x xxxxxxxx x. 104/1997 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekce

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx inženýrských xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx)

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxx, xxxxxx způsobu xxxxxxxxx přechodu xxxxxxxxxx xx zastavěného xxxxx

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

4. Posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (rozhledové xxxxxx, připojovací a xxxxxxxxxx pruhy) a xxxxxx vozidel x xxxxxxxxxx

5. Posouzení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx)

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušenství xxxxxxxxxx, xxxxxx

8. Posouzení xxxxxxxxx

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a aplikací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. podpěrné konstrukce, xxxxx, reklamní zařízení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx)

10. Zhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za různých xxxxxxxx (xxxx. xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

11. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, úhel xxxxxxx, xxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx)

12. Xxxxxxxxx vlivu xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx

13. Xxxxxx x doporučení.

Příloha x. 11 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 317/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.10.2011

Příloha x. 12 x vyhlášce x. 104/1997 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, sezónní x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2. Posouzení xxxxxxxxxx křižovatek x xxxxxxxxxx xxxxxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx skladbu x intenzitu dopravního xxxxxx

5. Posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx hodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6. Xxxxxxxxx základních dopravně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx (xxxxxxxxx rychlost, xxxxxxx, xxxxxxxxx)

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a výškového xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx

8. Prověření xxxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastníků silničního xxxxxxx (chodců, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx osobních x nákladních xxxxxxx x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx)

11. Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XX. Xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zemního tělesa x odvodnění

2. Posouzení xxxxxxxxxx, xxxxxxx návaznosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předjíždění

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6. Xxxxxxxxx xxxxx zeleně

7. Xxxxxxxxxx xxxxxx všech účastníků xxxxxxxxxx provozu (chodců, xxxxxxxx, motocyklistů, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx)

8. Xxxxxxxxx parkovacích x xxxxxxxxxx xxxxx

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxx prvků xxxxxxx xxxxxxxxxxx (například xxxxxxx xxxxxx pásy a xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu)

10. Xxxxxxxxx případné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx komunikaci

11. Posouzení xxxxxxxx předchozí xxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX. Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zkušební provoz

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek (xxxx. xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně světelného xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5. Posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a rozhledových xxxxxx

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zeleně

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

XX. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxx souhlas

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx

2. Situace xxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxxx potřeb xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx, motocyklistů, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx)

4. Prověření xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poměrů

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

6. Posouzení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravního xxxxxxx

8. Posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 12 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 317/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.10.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 490/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2006

§10

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx pověření x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacemi xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 9 xxxxxxxx č. 104/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejdéle do 31. prosince 2017.

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 9/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

Informace

Právní xxxxxxx č. 104/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 7.5.1997.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

300/99 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 104/97 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 9.12.99

355/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 104/97 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 300/99 Xx.

x xxxxxxxxx od 13.10.2000, s výjimkou xxxxxxxxxx §37, §38 xxxx. 1 a přílohy č. 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2001

367/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 104/97 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 17.10.2001

555/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 104/97 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

305/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 104/97 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2005

325/2005 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 305/2005 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 104/97 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2005

490/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 104/97 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

527/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemních komunikací x x xxxxx xxxxxxxx č. 104/97 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

317/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 104/97 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.10.2011

288/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 104/97 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

26/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 104/97 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.3.2014

9/2015 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vzorů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru a xxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhlášek

s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

338/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 104/97 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2015

208/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 104/97 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxx (AGR - Xxxxxx 1975).
2) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 102/1995 Sb., x schvalování technické xxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx.
3) Xxxx. xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Např. xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xxxxx č. 222/1994 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1964 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 50/1976 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §3 xxxxxx x. 114/1995 Xx., o vnitrozemské xxxxxx.
6) §8 xxxxxxxx x. 222/1995 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
7) Xxxxxxxx č. 177/1995 Sb.
8) Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) §117 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §139 xxxx. 3 xxxxxx x. 50/1976 Sb.
11) §3 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x), x) a x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rozvoj x. 85/1976 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxx a stavebním xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxx. xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx č. 174/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy č. 177/1995 Sb., xxxxxx xx vydává xxxxxxxx a technický xxx xxxx.
13) §5 xxxxxx x. 17/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
14) Např. xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, zákon č. 244/1992 Sb., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x zdraví lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Směrnice Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení k xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x.x. 01115-25-81, xx xxxxx doplňků x.x. 07012/15-88 x x.x. 013012/1-91.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, zákon č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), zákon č. 241/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
17) Vyhláška č. 341/2002 Sb., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x technických podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 100/2003 Xx.
18) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx č. 369/2001 Sb., x obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečujících užívání xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace.
19) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
20) Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady č. 661/2010/EU ze xxx 7. xxxxxxxx 2010 x hlavních směrech Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravní sítě.
21) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/96/ES xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x řízení bezpečnosti xxxxxxxx infrastruktury.
22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 345/2002 Sb., kterou xx stanoví xxxxxxx x xxxxxxxxx ověřování x xxxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.