Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.05.1997.


Nález ÚS ČR ze dne 2.4.97 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení §49 odst. 2, 3 a 4, části §50 odst. 1 a části §51 odst. 2 zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a části §200n odst. 1 zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
88/97 Sb.
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx republiky
Xxxxxxx soud České xxxxxxxxx xxxxxxx dne 2. xxxxx 1997 x plénu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx podaném xxxxx x ústavní xxxxxxxxx xx xxxxxxx §49 xxxx. 2, 3 x 4, xxxxx §50 odst. 1 x xxxxx §51 xxxx. 2 xxxxxx x. 247/1995 Xx., o volbách xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx §200n xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx:
Xxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Dne 18. července 1996 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 3. xxxxxx 1996, xxxx xxxx komise xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. x. Xxx 5/96/Št-24 x 12. června 1996, xxxxxx xxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 12 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x tzv. xxxxxx skrutiniu.
Součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zrušení §49 odst. 2, 3 a 4, xxxxx §50 xxxx. 1 a xxxxx §51 odst. 2 xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"). Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx proto xxxx xxxxxxxxx z 9. xxxxx 1996 xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.
V xxxxxx xx příslušný výrok Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx svůj xxxxxxxxx takto:
a) xxxxxx §49 xxxx. 2, 3 a 4 xxxxxxxxx xxxxxx,
x) v §50 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx:"..., xxxxx postoupily xx prvního xxxxxxxxx, ...",
x) §51 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx."
Navrhující xxxxxx xx xx xx, že xxxxxxxx xxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxx čl. 18 a 19 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dle xxx "Xxxxxx") x že xxxx rovněž xxxxxxx xx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x čl. 21 odst. 4 a čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx"). Čl. 18 Ústavy xxxxxxxxx principy xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x přímého xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx poměrného xxxxxxxxxx. Čl. 19 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxx zvolen xxx všechny xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx xxxx 21 xxx x xxxx xxxxxxx volební xxxxx. Xxxxx čl. 21 xxxx. 4 Listiny mají xxxxxx xx rovných xxxxxxxx přístup x xxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx čl. 21 xxxx. 1 Listiny xxxx xxxxx se xxxxxxx na správě xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx svobodnou xxxxxx xxxxx zástupců.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxxx slova "bez xxxxxxx xxxxxxxxx" v §200n xxxx. 1 xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, x xxxxxxx xxxxx, a xx x odůvodněním, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx čl. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx má xxxxx xxxxx, xxx xxxx věc xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx přítomnosti x aby xx xxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X odůvodnění xxxxxxx xxxxxxxxx xx uvádí, xx politické xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx volbách xx Poslanecké sněmovny xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x když xxxxxxx 169&xxxx;796 hlasů x xxxxx principu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poslanci, xxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxxxxx připadlo x průměru 30&xxxx;296 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx přiznány, xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx občané Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx k xxxxxx xx základních xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky, x xxxxxx nebylo naplněno xxxxxx pasivní xxxxxxx xxxxx dle čl. 21 Xxxxxxx. Právě tak xxxxx také x xxxxxx xx aktivního xxxxxxxxx práva 169&xxxx;796 xxxxxx - voličů Xxxxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxx v Poslanecké xxxxxxxx zastoupeni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxx namítá xxxx, xx přímá xxxxx xxxx xxxxxxx nahrazena xxxxxxxxxxxxxxxx jmenováním Xxxxxxxx xxxxxxx komisí, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx pouze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politických xxxxx.
Xxxxxxx porušení základních xxxx xxxxx Demokratická xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismu pětiprocentní xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxxx práva zaručeného čl. 18 Xxxxxx. X xxxxxxxx toho stejný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx nikoli. Xxxxxxxxxxx tedy došlo x porušení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx funkcím. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - dovozuje Xxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlasů, xxx povaha xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, že návrh xx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx §74 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx něhož spolu x ústavní xxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nastala xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx nebo mezinárodní xxxxxxxx podle čl. 10 Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x jiný xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx unie v xxxxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxx xxxxx mandát, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 170 000 xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx kandidáti xxxx xxxxxxxxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxxx celkem xxxxxxx xxx procent xxxxx. Protože xxx Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednat x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx klauzuli, xxxxxxxx xx Demokratická unie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx.
Když Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx stížnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx z 5. xxxxxxxx 1996, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxx. Xxxxx Zeman, xx xxxxx, xx xxxxxxx zákon xxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny návrh Xxxxxxxxxxxx unie odmítá, xxxxxxx x xxxxxxxx xx tyto argumenty:
Xxxxxx xxxxxx - xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - blíže xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jak xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx techniku, xxxxxx xxx xx odevzdané xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx mandátů. Xxxxx xxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxx x šíři xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastoupení x xxx. xxxxxxxxx klauzulí, xxxxxx xxx xx xx zabránit přítomnosti xxxxx politických xxxxx x xxxxx nízkým xxxxxx mandátů x Xxxxxxxxxx sněmovně, xxx xx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vytvoření stabilní xxxxx. Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přitom xxxxxxxx, xxxxx xx spočívá x tom, xx xxxxx volič xx xxx xxxxx xxxxx xxxx x ten xx xxxxxxx xxxx xxxx hlas jiného xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x každém x xxxx. Uzavírací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nárok xxxxxx na xx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxx jím xxxxxx. Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx, protože xxxx xxxxx nezaručuje xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx splnění xxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x povinnost získat xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx stanoviska Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx znamená, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Volič xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxx koalice. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx s tím, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx, x to xxxxx xxxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx Poslanecká xxxxxxxx za xx, xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudem, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vykonávat svůj xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxx zpochybnilo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XX.
X xxxxxx Demokratické xxxx xxxxxxx, že xx xx Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tzv. pětiprocentní xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx znění ustanovení §8 ústavy z xxxx 1920 s čl. 18 Xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx obsahují xxxxx shodný text, xx xxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastoupení, a xxx xxxxxxxxx žádnou xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx, xxxx xxx - xxx názoru Xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxx x Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxx x ústavou xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky zakotvila xxxxxx poměrného xxxxxxxxxx xxx jakéhokoli xxxxxxx.
Xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx soustava xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vycházela x xxxxxxx proporcionálního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxx skrutinia; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx možná, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx ústavní stížnosti xx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx otázku, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx principu xxxxxxxxx zastoupení, xxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx volební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zastoupení xxx xx oním xxxxxxxx omezila. Pokud xxx x xxxxxx x xxxx 1920, xxx x jejího xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx volebního zákona, xxxxx xxx vydán xx základě xxxxxx x roku 1993. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx nastala xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastoupení xxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx koncipována xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1920 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx "xxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx její xxxxx.
Xxxxxx zkušenosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jimiž lze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxx to xxxxx zkušenosti Xxxxxxxx xxxxx Výmarské xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxx zkušenosti francouzské, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (1946 - 1958) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x neomezené xxxxxxx zastoupení se xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ústavního xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměrného xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x současných xxxxxxx reprezentativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx zavedení xxxxxxxx závažnými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jakožto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poměrného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx tím považovaly xxxxxxx poměrného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
Ústava x tomto směru xxxxxxxxxx xx ústavu x xxxx 1920, xxx xx teoretický xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx soudobých demokratických xxxxx, xxxxx praktikují xxxxxxx zastoupení xxxxxxxx x tak xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx také xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx shodných xxxxxxxxx xxxxx, které však xxxxxxx x rozdílných xxxxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx reprezentativní demokracie x xxxxxxx x xx xxxx odlišných xxxxxxx, xxxxx dovodit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx administrativní přidělení xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xx získali x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klauzule xx xxxx těch xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx aktivního x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (čl. 18 Xxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxx čl. 19 odst. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx unie xxxxxxxx, xx x daném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx klauzule xxxxxxx situace, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x potencionální kandidáti x xxxxxxxxx volebního xxxxx.
Přímost xxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx si xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx voleb xx xxxxxxxx bezprostřední xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx následná xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx své xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx mohli xxx xxxx. xxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx určil, xxx xx být xxxxxx funkce obsazena.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx okruh xxxxxxxxx xxx xxxxx x nezprostředkovaně xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx ve xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uzpůsoben xxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx spoluvolby xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. nebrání xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany x xxxxxxx xxxxxx kandidují xxxx osob xxxxxxxx. Xxxxxxxxx volba splňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx volby sice xxxxxx jiná xxxxxxxx (xxxxxxxxx strana), to xx xxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxx xxxxxx předchází x xxx xx chápat xxxx - sui xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx přímost xxxxx, xxxxxxxx xx stanovené xxxxxx kandidátů voličům xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx každý xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, x xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nárok na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poměrného xxxxxxxxxx. X x tomto xxxxxxx musí však xxx x xxxxxxxx xxxxxxx mandátu xxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxx x x nichž mohli xxxxxx předpokládat xxx xxx xxxx hlasování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mandát, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx dalšího xxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx pěti xxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx označit xx xxxxxxxxxxxxxxx, protože xxxx xxxxxxxxx volné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx situace x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx jmenovatelem xxxxxxx Demokratické xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xx porušení čl. 21 xxxx. 4 Listiny, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx rovných xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a jiným xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx čl. 18 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx něhož xx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx principu xxxxxxxx xxxxxxxxx práva.
Princip xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx základních xxxxxxxx. Xxxxx hledisko xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx hlasování. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyžaduje, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx hlasy xxxxxxx xxxxxx, xx. měly xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx rovnost) a xxxxxxx závažnost, a xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx početní "identifikaci" xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx volebního xxxxx zachycuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx principu, xx. x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odevzdaných pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx míru xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přiměřená početním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Jde tudíž x nárok xx xxxxxx hodnocení výsledku xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx mandátů.
Ústavní xxxx xxxxx váhu xxxxxxxxx Demokratické unie x xx si xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxxxxx, když xxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx nezískala xxxxx xxxxxx, ačkoliv obdržela 169&xxxx;796 platných hlasů, xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na pět xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx těm xxxxxxx, xxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x získání xxxxxxx xxxxxxx 30 296 xxxxx. Jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx sama x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxx disproporce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postihující xxxx xxxxxxxxx strany, xxxxx xxxxxx, xxx x xx jaké xxxx xx pětiprocentní xxxxxxxx xxxxxxx oprávněná x xxx, xxxx. xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rovnosti xxxxxxxxx práva.
Posouzení xxxx otázky xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx aspektu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx rovnost xxxxx xxx jejich xxxxxxx a zjišťování xxxxxxxxx výsledku xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posuzování odevzdaných xxxxx xx nepřípustná x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xx to xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) způsobem xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx mandátů, xx jisté xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx přípustné. Je xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx nemožnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. proto, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxx" štěpení xxxxxxx.
Xxx omezení xxxxxxxx mohou xxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx důvody, jež xxxxxxxxx z účelu x xxxxxx xxxxx x demokratické společnosti. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx diferenciace xxxxxxxxxx xxxxx. Cílem xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx voličů x xxxxxxxx jen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obrazu názorových xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx voličů. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx - xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx - a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxx volby a xxxxxxx systém na xxxxxxx x schopnost xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx vůle většiny xxxxxxxx. Konsekventním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx reprezentace xxxxxxxxxx xx většího xxxxx xxxxxx skupin x xxxxxxxxxxx zájmy, což xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
V xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx x rozdělování xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx složením xxxxxxxx xxxxx politické xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mechanizmu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx neomezenou proporcionální xxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxxx hlasů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx" politických xxxxx, x tím x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx špatných zkušenostech x přílišnou roztříštěností xxxxxxxxxxx xxxxxxx přistoupily xxxxxxxx státy při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Obecně xx uznává xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hlasů na xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx, x xxx zacházet x xxxxxxxxxxx stranami xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx voleb xxx xxxxxx xxxxxxxxx vůle xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx parlamentními volbami.
Xxxxxxxxx omezovací klauzule xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klauzule xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže být xxxxxxxxx, xxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx považovat za xxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx nutná k xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sboru umožnilo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí x xxx xxxxx vlády xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. I pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zásada minimalizace xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx volebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx klauzule xxxxxxxxx hodnotu, ale xx relativní a xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx a xx struktury xxxxxx xxxxxxxxxxxx. V SRN xxxx. někteří autoři xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx stabilitě, xxxxx xxxxx země xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx získání mandátů xx Sněmu ohrožen xxxxxxxx v xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zastánci xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, však xxxxxxx xxxx namítají, xx xxxxxxxxx roztříštěnosti xx xxxxx xxxxx aktuální, xxxxxxx xxxxxxxx stabilizovaný xxxxxx xxxxx je x neposlední xxxx xxxx produktem xxxxxxxx, x nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, např. snížením xxxxxxx xxxxxxxxx klauzule x xxxx xxxxxxx, xxxx. xx tři xxxxxxxx.
Ve prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxx hovoří x její srovnání xx xxxxxxxxx většinovou. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bezpodmínečně jako xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx názory velké xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx druhu, xxx xx xxxxxx xxxxx, xxx je x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx z xxxx, xx pouze xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, zatímco ostatní xxxxx "propadají". V xxxxxxxx efektu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nerovnostmi xx xxxxxxx obvodech. X xxxxxxxxxxx systému xx xxx sice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx co do xxxxxx xxxxxxx váhy, xxxxx nárok xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx diferencován; xxxxx pro úspěšného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stoprocentní xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx pak xxxxxx podíl.
Z xxxx, co xxxx xxxxxxx, xxx učinit xxxxx, xx pětiprocentní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx otázky se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, zda x případě Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oním minimálně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx nutné pro xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxx jednat, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx zákonodárné xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx většinu, x xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x zda xxxx zásahu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx vysoká, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Politické xxxxxxxx Xxxxx republiky je - xxx xx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx dosud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zřetelně xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx byla x dosavadních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vůbec, xxx x v xxxxxxx xxxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x roce 1996 značná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil do xxxxxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx x získání xxxxxxx ve sněmovně. X když x xxxxxxxxxx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx klesl xxxxx soutěžících xxxxx x xxxxx xx 20, x výsledků xxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastoupení by x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx další xxxxxxxxx strany. Xxxxx xxx xxxxxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx menší xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x podobnými xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx Francouzské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Proto, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klauzule xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx pochyby x xxxxxxxxxxxx povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Ústavnímu xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx unie též xxxxxxx xxxx "bez xxxxxxx xxxxxxxxx" x §200n xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx znění xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxx, aby xxxxx odstavec zněl: "X stížnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxx, x xx xx 10 dnů".
Ústavní xxxx pečlivě xxxxxxxx xxxxxxxxx pro x xxxxx zrušení xxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxxxx". Xx nepochybné, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx význam xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx veřejně x xx xxxx účasti x aby se xxxx xxxxxxxx xx xxxx prováděným xxxxxxx (čl. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx). Xxxxxx této xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx "xxx grano xxxxx", xxxxx xxx čl. 96 xxxx. 2 Xxxxxx xxxx zákon x xx stanovit xxxxxxx.
Xxxxxxx soud xxxxxxx xxx x xxxx, xx jednání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx "xxxx xxx" ve xxxxxx čl. 38 Listiny. X tomto xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx x 10. xxxxx 1996 xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx x. 31/1996, kterým xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx §200l xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx "x.x.x."). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx týkají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zvolených xxxx xxx nepořádků x organizačním xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx, xxx xx mohly k xxxxxxxx vyjádřit xxxx x xxxxxx xxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx soud xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x.x.x. Již samotný xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx §200l x.x.x. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxx zrušení xxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxxxx" x §200n x.x.x. Xxxxxxx soud tehdy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 §200l x.x.x., xxxxx stanovil, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx pouze xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §200n x.x.x., xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (poslanec xxxx senátor). Současná xxxxxx §200l x.x.x. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x vyloučením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxxxx §200n x.x.x. xx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx hlediska x xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx do xxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxx xxxx senátora Xxxxxxx soud a xxxx vstup xxxxx x čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx - x xxxxxx zákon o Xxxxxxxx xxxxx x §85 - xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti rozhodnutí xx xxxx ověření xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Opravný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a dále xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhověno, x to xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxx x ověření xxxxxxxxx volby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, lze x xxxxxxxx Ústavy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x stížnosti xxxxx xxxxxx osvědčení x zvolení xxxxxxxxx. Xxx §86 zákona x. 182/1993 Xx. xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx koná xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx ústní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x ústního xxxxxxxxxx xxxx xx xxx zaručen xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x které xxxxxxxx xxxxxxx záruky čl. 96 xxxx. 2 Xxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx. X důsledku xxxx xxx xxx xx to, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zachován xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx by xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx x Nejvyššího xxxxx xxxx újmu.
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx před Nejvyšším xxxxxx, xxx předpokládat, xx by se xxxxxx xxxxx podstatně xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx ponechává xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx lhůta xx xxxx Ústavnímu xxxxx xxx xxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxxx časové dispozice xxxxxxxx pro jednotlivé xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx této lhůty xx xxxxxx prvek xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx, xx "xxxxx xxxxx nemo xxxxx xxxxxxx". Kromě xxxx xxx x pravděpodobností xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jejichž zvolení xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx obrátili x Ústavnímu xxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx by xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx prodloužilo. Vznikl xx xxxxxx "trojinstanční" xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx před Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem. Xx srovnatelných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxx. Xxxxxxx x Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx je přípustná xxxxx x xxxxxxx xxxxx - x xx xxxxxxxxx xxxxx. X Xxxxxxx x xxxxxx případech dokonce xxxxxxx soud ani xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jednání.
Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxx xx Ústavnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx nezjistil, xx odporuje čl. 96 Xxxxxx xxx čl. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx xxx Xxxxxx o xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx svobod (čl. 6 xxxx. 1), xxxxxx xxxxxx ke xxxxx §200n xxxx. 1 xxxxxx č. 99/1963 Xx., v xxxxxxx znění. Xxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 88/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.5.1997.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.