Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Zákon o státním podniku

77/97 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení

Předmět úpravy a základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní ustanovení §2

Zakladatel podniku §3

ČÁST II. Založení, vznik, zrušení, přeměna a zánik podniku

Založení podniku §4

Vznik podniku §5

Zrušení podniku §6

Přeměna podniku §7 §7a §8

Likvidace podniku §9

Zánik podniku §10

ČÁST III. Orgány podniku §11

Ředitel §12 §12a

Dozorčí rada §13 §13a §14

ČÁST IV. Práva a povinnosti zakladatele §15

ČÁST V. Majetkové postavení a fondy podniku §16

Nabývání majetku a nakládání s majetkem podniku §17 §17a §17b §17c §17d §17e §18

Fondy podniku §19

ČÁST VI. Přechodná a závěrečná ustanovení §20 §20a §21 §22 §23 §24 §25

Účinnost §26

č. 30/2000 Sb. - Hlava III

č. 213/2013 Sb. - Čl. II

č. 253/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx").

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Podnik xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vykonává xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Podnik provozuje xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, hospodářských, společenských, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx státu.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx jměním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx listině, x xxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxx vzniku. Kmenové xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zakladatel může xxxxxx kmenové xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx provozování xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) X průběhu xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx kmenové xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxx ztrát podniku, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx. Snížením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx listině při xxxxxxxx podniku.

(6) Zakladatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx kmenového xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sobě s xxxxxxx xxxxxxxx 30 xxx. Zakladatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kmenového xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx podniku xx lhůtě xx 90 xxx po xxxxxxxxxx posledního xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx kmenového xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx.

(7) Podnik xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pohledávku xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx jinak. Xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxxx státu, x xxxx xx podnik xxxxx xxxxxxxxxx. Jměním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podniku.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vymezen jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zakládací xxxxxxx. Xxxxxx majetek podniku xx zapisuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zakladatelem xxxxxxx xx xxxx. Xxxx jménem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx dluhy xxxxx x stát xxxxxx xx dluhy xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x určitém xxxxxxx xxxxx xxx obranu xxxxx, xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxx xxxxxxxxx x xxxx ministerstvo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Podnik xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX, VZNIK, XXXXXXX, PŘEMĚNA X XXXXX XXXXXXX

§4

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx zakládá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx státu vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§3).

(2) Xxxxxxx podpisu osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx listině xxxxxx xxxxxxx.

(3) Zakládací xxxxxxx xxxx obsahovat

a) označení xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x sídlo xxxxxxx; xxxxxxxx názvu xx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx "s.p.",

c) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx kmenového jmění x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx zachovat, xxxxxx xxxxxxx x xxxx položkovou specifikaci,

e) xxxxxx x ocenění xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 12),

x) jméno xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx prvních xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxx 10 % kmenového xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx doplněn x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zakladatele.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dni xxxxxxxx podniku.

(5) Xxx xxxxxxxxx výše kmenového xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x podzemním xxxxx, xxxxxx pozemkům a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x jeskyním.

§5

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx dnem, xx xxxxxxx byl zapsán xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 16) Xxxxx na xxxxx podává xxxxxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxxxx

x) zakládací xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, s nímž xx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxx v okamžiku xxxxx xxxxxxxx, provedeném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 12)

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx souhlas se xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxx podniku

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zakladatel xxxxxxxx x zrušení xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podnik zruší, xxxxxxxx

x) podnik xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro činnost xxxxxxx zákonem.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) založením xxxx přeměnou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx předmětu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx kmenového xxxxx xxxx xxxxxxx x majetkem xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy, xxxx

x) x jiných xxxxxx xx návrh osoby, xxxxx osvědčí xxxxxx xxxxx.

(5) O xxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x 4 xxxx rozhodnout xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx důvodu, xxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx.

Přeměna podniku

§7

(1) X xxxx nebo rozdělení xxxxxxx dochází xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zakladatele.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zakladatel xxxxxxx, kteří zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx a rozdělení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která upravují xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

§7x

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx určený xxxxxxx nástupnických xxxxxxx. X případném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zakladatele x xxxx xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 32). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podniku. X xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxx odborová xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vhodným x xxxxxxxxxxxxx způsobem.

(4) X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx zakladatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx listiny xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§8

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zakladatele x xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podniku xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx hospodařit x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xx x této části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně xxxxx xxxxxxxxxxx podnik; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí.

§9

Likvidace podniku

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxx hospodařit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx státní organizace xxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx příslušnosti hospodařit xxxxxxxxxxx složky státu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, xxx takový xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx hospodárnější xxx xxxx způsob xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitou xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 33) xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx převod xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx kdy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxx xxxx ohroženo xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx zatížit xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx nemovité věci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kupní xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Likvidátor nabídne xxxxx majetek podniku, xx kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jinak, x xxxxxxxxxxxx převodu Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx učinit xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx, daně, xxxxxxxx x jiná obdobná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Úřad xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavře x xxx likvidátor xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zbylého xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx hospodařit.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxx svém xxxxxxx, jímž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx účel likvidace.

§10

Zánik xxxxxxx

Xxxxxx zaniká xx xxx xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY XXXXXXX

§11

Xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x dozorčí xxxx.

Xxxxxxx

§12

(1) Ředitel xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ředitele xxxxxxx x odvolává 21) xxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx, kdy si xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 21) zástupce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x době nepřítomnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele x plném xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx zástupců, xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx. Zástupci xxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 34)

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, který xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zakladatele xxxxxxxx, xxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx odštěpné xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx povinen xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12x

(1) Ředitel xx xxxxxxx xxxxxxx si x péčí řádného xxxxxxxxx x zajistit, xxx xxxxxx významných xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx prospěchu možné, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x penězích. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx jednal x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx v obdobné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pečlivá xxxxx, xxxx-xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pečlivě x x xxxxxxxxxx znalostmi xxxxx ten, xxx xxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxxxx předpokládat, xx jedná xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxx podniku; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebylo xxxxxxx x nezbytnou loajalitou.

(2) Xxxxxxx-xx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobenou xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zákoníku xxxxx 35).

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx jednal x xxxx řádného xxxxxxxxx, xxxx důkazní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx, xx xx xx něm xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2017

Dozorčí xxxx

§13

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxx, xxxxxxx otázky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a služeb, xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xxx xxxxxxx, programy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.) x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxx majetek),

b) xxxxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření x přezkoumává xxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxx x návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx); své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dohlíží na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řediteli x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku, zejména xxx xx podnikatelská xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyjadřuje xx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podniku,

f) xx xxxxxxxxx nahlížet xx všech dokladů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx upozornit xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zjištěné xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx navrhnout xxxxxxxx opatření x xxxxxxx,

x) xx povinna xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxx stanovené,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxx tři xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxx a odvolávají xxxxxxxxxxx podniku na xxxxxxx výsledků xxxxx. Xxx xxxxxxx členů xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx ze xxxxx členů předsedu, xxxxx xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxx a xxxx její činnost. Xxx volbě xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx rady jeden xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxxxx rady.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxx odborníků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx nezastupitelný.

(4) Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx rady, xxxxx xxxx xxx na xxxxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxx volby a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx volební řád. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx organizace, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx odborových organizací, xxxx se jejich xxxxxxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxx. 2) Xxxxxxxx-xx x zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx způsob x xxxxxxxx volby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xx uvedou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xx požádají.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx hospodáře a xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vzniknout xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx členství v xxxxxxx radě.

§13x

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx takový xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx způsobenou podniku xx členové xxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx rady zaměstnanec xxxxxxx nebo zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 2. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx újmy x členů dozorčí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxx xxxxxx výdělku pobíraného x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx, která xxx xxxx stanovena x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx dozorčí xxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx utrpí újmu, xxxxxxx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxx ředitel x xxxxxxx xxxxxxx rady, xxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx hospodáře, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Při posuzování, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx §12a xxxx. 1 a 3.

§13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§14

(1) Xxxxxxx podniku, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx

x) podnikat nebo xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxx zprostředkovávat xxxxxxx xxxxxxx pro jiného,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx podniku, jeho xxxxxxxx x členové xxxxxxx rady xxx xxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx orgánu

a) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxx osobu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx právnické osoby, xxx je obchodní xxxxxxxxxx se stejným xxxx obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) podniku xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání, xxxxx-xx se o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx konkurence podle xxxxxxxx 1 nebo 2, odvolá xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx; xxxxxx-xx zakladatel xxxx xxxxx-xx xx, xx xxxxx konkurence xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx zástupce xxxxxxxx, uloží řediteli, xxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxx z funkce. Xxxxxxx-xx v důsledku xxxxxxxxxx xxxxxx konkurence xxxxxxx xxxxx prospěch, xxxxxx xxxxx získaný xxxxxxxx xxxxxxx; není-li xxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxxx, xxxxxxx jej x xxxxxxxx. Tím xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX ZAKLADATELE

§15

(1) Zakladatel

a) xxxxxxx x ruší xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx ředitele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x likvidátora,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx jejích xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx rok,

d) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určený xxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx zakládací listinu x výjimkou xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx listiny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

x) do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx, ve xxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dozorčí xxxx; statut xxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx, xxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zásady xxxxxxxxx x majetkem xxxxxxx,

x) xx právo x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx podniku x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, 3)

h) kontroluje, xxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx účelně x hospodárně,

i) schvaluje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx ztráty); xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu zakladatele xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) x §19 odst. 4, zakladatel rozhoduje xxxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxx použitelného xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx minulých xxx x fondů xxxxxxx, x výjimkou fondů xxxxxxxxxxx podle §19 xxxx. 1 písm. x) a b), xx v příslušném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx tohoto xxxxx,

x) xxxxxxx likvidační xxxxxxxx x xxxxxxx zrušení xxxxxxx x likvidací; xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx finančních xxxxx,

x) xxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády,

l) xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx hospodařit x majetkem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx do programů x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejných zdrojů xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx ovlivňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxx řádného xxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podnik xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastníka, vlastním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxx x účastní se xxxxxx xxxx soudy x jinými orgány xx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx podniku xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx právo státu x xxxxxxx podniku.

(3) Xxxxxx jednání xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx učiněná podnikem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxx xxx xx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx podnik majetek xx xxxx osoby xxx od xxxxx, xxxxxx xxx pro xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx majetkem xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx může z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jen x xxxxxx a x xxxxxxx, x jakém xxx podle zvláštního xxxxxx odečíst xxxxxxx xxxx od základu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 4)

(7) Xxxxxx xxxx k xxxxxxx zřídit xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zakladatele.

(8) Xxxxxxx, s xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx nachází pozemní xxxxxxxxxx XX. xxxx XXX. xxxxx či xxxxxx komunikace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 33), xxxxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vlastnictví tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx nemovitou věc, x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx bezúplatně darovací xxxxxxxx převést xx xxxxxxxxxxx územního samosprávného xxxxx xxxx sdružení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků 33) na návrh xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády. Tento xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Nabývání xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku rozhodnout x zvýšení nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyžadují-li to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx zájmy xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnik xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§17a

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze věci, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho podnikání.

(2) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx schválení. Xxx xxxxxxxx nabývání xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího ceny 36) pouze xx xxxx rovnající xx xxxxxxx této nemovité xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx 37). Zakladatel ve xxxxxxx podniku určí xxxxxx limity x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx s xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx movité xxxx xxxx podnik xxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxx schválením xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x doložením xxxxxxxxx xxxxxxx ceny s xxxxxxxx veřejné xxxxxxx.

(3) Xxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§17b

(1) Podnik je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x majetkem hospodaří x nakládá xxx, xxx svým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nesnižoval jeho xxxxxx a hodnotu xxxxx xxxxx x xxxxxx majetku.

(2) Xxxxxx xxxxxx o zachování xxxxxxx x xxxx xxxxxx, a xxxxx xx připouští jeho xxxxxx, i x xxxx zlepšení xxxx xxxxxxxxxx. Chrání xxx xxxx poškozením, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při uplatňování x hájení svých xxxx a práv xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx uplatňuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxx práva x xxxxxxxxx, zachování x xxxxxxx majetku.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx dlužníci xxxx x řádně xxxx xxx xxxxx, x xxxxxxx včasným xxxxxxxxxx x vymáháním xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx zániku těchto xxxx. Podnik xx xxxxxxxx xxxxxxxx úroky x prodlení a xxxxxxxx xxxxxxx pokuty. Xxxxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxx xxxxxx v rozporu x xxxx řádného xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx závěrka xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ředitel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§17x

(1) Xx-xx xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx "Portálu xxxxxxx správy" za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx organizací x xxxxxxxx převzít xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx organizační xxxxxx státu nebo xxxx xxxxxx organizace x xxxxxxxx nemovité xxxx zájem, uskuteční xxxxxx převod xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx cenu obvyklou. Xxxxxxxxxx převede xxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydaném na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx organizační složka xxxxx nebo jiná xxxxxx organizace xx xxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§17x

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx prodejem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sjedná xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx ceny xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx sjednat xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podnik xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx před schválením xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx určeného xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nímž xx xxxxxx právo xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx zakladatel xxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x takový xxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxx obranných xxxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, státní xxxxxxxxxx xxxx státní podniky.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanoví, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx s nemovitými xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§17x

(1) Xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx podnik, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxxxxxxxxxx hospodařit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnik xxxxxxx xxx x majetku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx svých xxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx příslušnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky státu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezúplatně, je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předchozí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx převádějícího podniku.

(3) Xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zakladatele xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zakladatel odejme x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxxx §16 xxxx. 1 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx organizace, která xxxxxxx xxx nezbytně xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podniku xxxxx odstavců 1 x 2 x xxxxxxx s pravidly xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx povinen doložit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2016 Sb.

§19

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb,

c) fond xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(2) Xxxxxxxx xxxx u podniků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx určen xx xxxxx ztrát x xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx přídělu xx xxxxx kulturních x sociálních potřeb x xxxx podniků, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx založení podniku 10 % xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xx ročně xxxxxxx 10 % x xxxxxxx xxxxx xx do dosažení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x užívá x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx předpisem. 6)

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o vytvoření xxxxx xxxxxxxxxxx, doplní xxxxxxxx xxxx tvorby x užití xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určenou xxxx xxxxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx podniku a xxxxx podniku, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x). Xxxxxxxx prostředky x tomto fondu xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, do rozpočtu xxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 31) xxxx uvolněny xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; zakladatel xxx nakládání x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx učiněno jen xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxx xx xxxxx zakladatele. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xx svého použitelného xxxxx vytvářet xxxxx xxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§20

(1) Podniky xxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 7) se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx ústřední xxxxx státní správy, xxxxx do šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx zakládací xxxxxxx x xxxxxxx dozorčí xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx zápis změny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zakládací xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Právní xxxxxx podniku xx xx dne xxxxxx xxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx lhůtě xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx ústřední xxxxx státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx zrušit xxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona; 18) právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x podniků xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx ustanovení xxxxxx x. 111/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Vykonává-li xxxxxx zakladatele xxxxxxx xxxx 8) xxxx xxxx, 9) xxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxx x likvidací, nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona; 18) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx předpisy x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 111/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxx x fondech se xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxx jmenuje xxxxxxxxxxx. Ustanovení odstavce 2 x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxx xx středníkem platí xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx založených Xxxxxxxxxxxxx obrany, x xxxxx xxxx xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§20x

(1) Před vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podniku.

(2) Oprávnění xxxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx uplynula xxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxxx xxxxx, xx

x) nebyla dokončena xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, 25)

d) xxxxxx xxx zjištěn xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 26)

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 4.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 103/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.3.2001

§21

Xxxxx-xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daních, odvodech, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x má-li xxx tento podnik x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zrušen, aniž xx bylo xxxxx xx xxxxxxx x xxx x části x xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x od xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx se upouští. Xxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně o xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, 10) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxx zakladatele Xxxxx xxxxx, x. x. xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxxxxx tvorbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se nepoužijí 47b x 47c xxxxxx x. 92/1991 Xx., o podmínkách xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx nevztahují xxxxxxxx o správním xxxxxx.

§25

Zrušují xx:

1. xxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb. x xxxxxx x. 119/1995 Xx.,

2. §761 odst. 3 zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1997.

Zeman v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxx xx xxxxxx

1. Není-li xxxx stanoveno jinak, xxxx xx ustanoveními xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx z nich xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §27a xxxxxx x. 335/1991 Xx., x xxxxxxx x soudcích, xx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Hlava XXX vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §13, 15 a 19 zákona x xxxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro národní xxxxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni do 24 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x statuty xxxxxxxx podniků x xxxxx xxxxx na xxxxx provedených změn xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x likvidaci, na xxxxx xx vztahuje xxxxx x. 77/1997 Xx., x státním xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx právo hospodařit x xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudního xxxxxx anebo které xxxx dotčeny přechodem xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx republiku xxxxx §8 odst. 1 xxxxxx x. 172/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obcí, xx znění zákona x. 173/2012 Xx.

3. Xxxxx je u xxxxxxxx věci ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxx hospodaření xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxxxx zákona č. 219/2000 Sb., o majetku Xxxxx republiky a xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 253/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Informace

Právní xxxxxxx č. 77/97 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1997.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

30/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2001

220/2000 Xx., x změnách některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x majetku ČR x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

103/2001 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.2001

77/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx dráhy, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 266/94 Xx., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 (xxx xxx xxxxxx akciové společnosti Xxxxx dráhy)

202/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 77/97 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2002

480/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 171/91 Xx., x působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 229/2001 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx, x xxxxx x. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2003

110/2007 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

213/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 77/97 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2013

319/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 77/1997 Xx., x státním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

253/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §761 xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxx (kontrolní xxx).
4) §20 xxxx. 8 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 259/1994 Xx.
5) Xxxxx XXX č. 524/1992 Sb., o xxxxxxxxxx a Komoře xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 63/1996 Sb.
6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 310/1995 Sb., x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx.
7) Xxxxx č. 111/1990 Sb., o státním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §19 xxxx. a) zákona XXX x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1992 Xx. x xxxxxx č. 254/1994 Xx.
Xxxxxxxx vlády č. 270/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx období xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) §14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx ČNR x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 302/1992 Xx.
10) §35 xxxxxx XXX x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxx. xxxxx č. 137/1995 Sb., o xxxxxxxxxx známkách, zákon č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx.

12) §25 xxxx. 6 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx.
14) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 92/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §126 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
17) §30 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 210/1993 Xx.
19) §8a xxxx. 3 xxxxxx x. 63/1991 Xx., x ochraně hospodářské xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 286/1993 Xx.
20) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §33 xxxx. 3 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §28 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxxx xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x xxxxxx zemědělskému majetku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 97/1993 Sb., x působnosti Xxxxxx státních hmotných xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení xxxxx x. 284/1992 Xx., x opatřeních xxxxxxxxxxx mobilizace.
27) §46 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx zákona č. 313/2002 Xx.
§24 xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 231/2002 Sb.
§21 x 22 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx.
28) §21 xxxx. 1 zákona x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 202/2002 Xx.
29) §3 xxxxxx x. 174/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
30) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxxx xxxxx č. 256/2000 Sb., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Zákon č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) §46 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) §42 písm. x) xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

35) §257 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

36) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.