Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 85/96 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
228/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o advokacii Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. V
228
ZÁKON
xx dne 9. xxxxxx 2002,
kterým xx xxxx xxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx)
Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. I
Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 210/1999 Xx., zákona č. 120/2001 Sb. a xxxxxx x. 6/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxx x něm uvedeným
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru a xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx advokát").".
2. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx "(§5 xxxx. 3)" xxxxxxxxx xxxxx "(§5a xxxx. 2)".
3. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".
4. X §5 xxxx. 1 xxxx. b) xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx vzdělání x xxxxxxx práva na xxxxxx škole x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána, xxxxx xx toto vzdělání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
5. X §5 xx xxxxxxxx 2 až 4 zrušují a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
6. Xx §5 xx vkládají xxxx §5x xx 5x, xxxxx xxxxx:
"§5x
(1) Xxxxxx zapíše xx základě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §5 písm. x) a x) xx x) x
x) xxxxxxx, že xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxx služby způsobem xxxxxxxx x §3 x xxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxxx x xxxxx zákonem, x
b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 3).
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx do seznamu xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx státu, x xxxx získal xxxxxxxxx x poskytování právních xxxxxx, a v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§5x
(1) Komora xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. x) x x) až x) x který xxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§35x xxxx. 1) xx xxxx xxxxxxx xxx xxx,
x) právní xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Prokáže-li žadatel x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b), v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jmenovanou xxxxxxxxx Xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx x právu Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxx dostatečné k xxxxxx advokacie, xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§5x
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx složení slibu xx seznamu advokátů xxxxxxxx příslušníka některého x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. a) x x) xx x) a xxxxx
x) xxxxxxx, xx xxxxxx podmínky profesního xxxxxxxx x praxe xxxxxxxxx x tomto xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx označením podle §2 odst. 1 xxxx. b), a
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§54 odst. 2).
§5x
Xxxxxx xxxx advokátovi, xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stavovský xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; x osvědčení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxx §5x xxxx. 2.
§5x
Xxxxx do seznamu xxxxxxxx zaznamená Komora x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxxx §5d.
§5f
Xxxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5x, xx oprávněn xxxxxxx x xxxx xxxxx xx seznamu advokátů xxxxx §5 xxxx §5x, xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§5x
Tomu, xxx prokáže právní xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, xxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 písm. b), x) x x).".
7. V §6 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx" xx doplňují xxxxx "xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu".
8. §7 zní:
"§7
(1) Xxxxxx xxxxxx xx devíti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, (dále xxx "xxxxxxxx xx xxxxxxx")
x) xxxxxxxxx zkoušku (§54 odst. 1) xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx splňuje podmínky xxxxxxx v §5 xxxx. x) až x),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2) xxxxxxxx příslušníkovi xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx členských států Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx xxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. a) x x) xx x) x x §5x písm. x),
x) xxxxxxxx xxxxxxx (§54 xxxx. 3) xxxxxxx, kdo prokáže, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. a) x x) až g) x x §5x xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xxxxxx xxxxxxxx uchazeče x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx, xxx xxx xxxxxxx xx zkoušek xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxxx. Xxxxxx opakování xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx umožní, x xx xxx, xxx xx opakovaná xxxxxxx konala xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ode xxx konání xxxxxxx, xxx xxxxx žadatel xxxxxxx. Zkoušku lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Ten, xxx xxx některé ze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 neuspěl x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 žádost o xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xx zkoušek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 neuspěl xxx xxx xxxxx druhém xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, kdo xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dále prokázat, xx x xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx advokátního xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdo prokáže, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. x) až x) xxxx v §5x až 5x. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx advokátů xx xxx složení xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx mezi xxxxxxxx xxxxx x tímto xxxx tři xxxxxx; xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx praxe podle §6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5x odst. 2 pozbývají platnosti.".
9. X §7b xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xx měsíci" xxxxxxx.
10. X §8 odst. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
11. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx "§5 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx x) xxxxx v §5 xxxx. 2 xxxx. a)" xxxxxxxxx xxxxx "§5 xxxx. x), b) xxxx x) xxxxx x §5x odst. 1 xxxx. x)".
12. §10 xxx:
"§10
(1) Dojde-li u xxxxxxxx, který byl xxxxxx do seznamu xxxxxxxx xxxxx §5a, x xxxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx služby x xxxxxx, pozastaví xx Xxxxxx xxxxx advokacie xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxx vyškrtne.
(2) Komora xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx advokátovi, xxxxx xxx zapsán xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5x, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxx §5b, xxxxx byl-li tento xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx bez odkladu x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) (dále xxx "příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx").
(4) Xxxxxx informuje xxx xxxxxxx v potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx členského xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx podle §5 xxxx §57 poskytuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx usazenému xxxxxxxxxx advokátovi xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.".
13. X §15 odst. 7 xx xxxxx "§19 xxxx. x) x c)" xxxxxxxxx xxxxx "§19 odst. 1 xxxx. x) x x)".
14. X §21 xxxx. 10 xx slova "x informování xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §35d" nahrazují xxxxx "ke xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §10 odst. 2 xx 4, §35x x §35r odst. 1, 2 a 4".
15. X §22 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x jejich výši xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx.".
16. X §27 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "určí".
17. V §27 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" a slovo "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
18. X §35x x xxxxxx xxxx xx xxxxx "xx hledí," xxxxxxxxx xxxxx "se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx hledí,".
19. §35x zní:
"§35d
(1) Xxxxxx informuje xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x zahájení x x výsledku xxxxxxx xxxxxx xxxxx advokátovi, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx advokátů xxxxx §5x.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx §57 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx usazenému xxxxxxxxxx advokátovi podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisů xxx:
"XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
§35x
Xxxxxxxxxx evropským xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
§35x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx být vyjádřeno x oficiálním xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx jazyků xxxxxxxxxx xxxxx.
§35h
(1) Xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§14) xxx xxxxxxxxxxx společnosti (§15).
(2) Hostující xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x nemůže xxx xxxxx do xxxxxx Xxxxxx.
§35x
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spočívajících x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx advokáty, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx otázku xxxxxxxxxx, xx hostující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx právními, stavovskými xxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "předpisy xxxxxxxxxx xxxxx").
(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx hostující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx některou xxxxxx neupravují, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §3 xxxx. 1 x 2, §16, 17, §18 xxxx. 1, §19 xx 21, §22 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a 2, §25, 26 x 28, xxxxx x xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud upravují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxx stanovených xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem xx všem okolnostem, x zejména ke xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxxx; to však xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §16, 17, §19 xx 21 x §24 xxxx. 1 x 2.
§35j
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx místa v Xxxxx republice pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx písemnosti (rozhodnutí) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx; xx xxxxx i x xxxxxxx písemností, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v trestním xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností (dále xxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx"); xxxxxxxxxx §35x xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx evropský xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxx úkonu, xxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx s tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx; xx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§35x
(1) Pokud xx x xx požádán, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx"); xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložen x jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx oprávněn xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXX
Xxxxxxx evropský advokát
§35x
(1) Usazeným xxxxxxxxx advokátem je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx služby xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§35x
(1) Xxxxxx zapíše xxxxxxxxxx xxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zápis, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx x tom, že xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx (§35x xxxx. 1) ne xxxxxx xxx xxx xxxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezapíše, xxxxx mu xxxx xxxxxxx kárné opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§35x xxxx. 2) x xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx, neuplynula xxxx alespoň xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxx 5 000 Xx, xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxx, a xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxx v xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Předseda Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle §55 xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx-xx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §35n xxxx. 6,
b) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v domovském xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x),
x) xxxxxxx-xx být xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) z xxxxxx uvedených x §7x xxxx. 1 xxxx. x) x x) x x §8 odst. 1 xxxx. b) až x).
(6) Usazený xxxxxxxx advokát,
a) xxxxx zemřel, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxx,
b) xxxxx byl prohlášen xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§35q xxxx. 2), xx vyškrtnut xx seznamu evropských xxxxxxxx xx dni xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx advokátů, xxxxxxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx.
(7) V xxxxxxx vyškrtnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx advokáta xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7x odst. 2 x §8 xxxx. 2 x 3.
§35x
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx předpisů o xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti advokátů x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát xx xxxxxxx používat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x); xxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyjádřeno v xxxxxxxxxx jazyku nebo x jednom x xxxxxxxxxxx jazyků xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx advokát xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx zápis do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Usazený evropský xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnost, že x domovském státě, xxxxxxxxx x x xxxxxx cizích xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxx x jinými xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx nebo společnosti xxxxx xxxxxx zákona (§14 x 15).
(4) Usazený evropský xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§14) xxxx xxxxxxxxxxx společnosti (§15).
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx advokát xx xxxxx účastnit xx xxxxx; xxxxxx však xxx volen xx xxxxxx Komory.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. listopadu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxx (§35k xxxx. 1) xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.
(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§13) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §26.
(9) Ustanovení §27 xxxx. 4 x §30 odst. 2 xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx usazeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx evropských advokátů.
XXXXX TŘETÍ
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§35o
Xxxxxxxx advokát je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v trestním xxxxxx, x xx x v xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx řízení xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo že xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxx xxxxxxx.
§35x
(1) Xxxxxxxxx-xx evropský xxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx, xx evropský xxxxxxx xxxxxxx ustanovit xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v otázkách xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x řízení xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"); xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §35x xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sídla xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx služby dále xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx (xxxxxxx) evropský xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 2, ani xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§35x xxxx. 1).
Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx
§35x
(1) Xxxxxxxx advokát xx xxxxx odpovědný podle xxxxx xxxxx hlavy xxxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Evropskému xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) a xxxxx xxxxxxxx dočasného xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx pěti xxx. Na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §35x xxxx. 3 x §35b xxxx. x).
§35x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx x skutečnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zahájit xxxxx xxxxxxxxxx advokátovi xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx bylo-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministrem xxxxxxxxxxxxx, xx Komora xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v potřebném xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx vyžádá xxxx xxxxx x podkladů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx informuje bez xxxxxxx v potřebném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx kárného řízení xxxxx xxxxxxxxxx advokátovi.".
Xxxxxxxxx xxxxx třetí xx šestá xx xxxxxxxx jako části xxxxxx až xxxxx.
21. X §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx vzdělání x oblasti xxxxx xx xxxxxx škole x zahraničí, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxx xx toto xxxxxxxx uznáno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů".
22. V 37 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxxx xxxx věta: "Xxxxx xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx.".
23. X §37 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx" xxxxxxx.
24. X 37 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ze xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.".
25. X §37 odst. 5 xx xxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podal Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx".
26. X §37 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".
27. X §40 se xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx; při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komora xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx správního xxxx.15)".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
28. X §41 xxxx. 1 xxxxxxx f) xxx:
"x) zkušební xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zkoušky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").".
29. V §42 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxx xx schopný xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx přítomných xxxxxxxx. Xxxxxxxx sněmu xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx něj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxxxxx. Xxx volbě členů x náhradníků orgánů Xxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx.".
30. V §44 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x),
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §37 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x x),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx advokátního xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5 x xxxxxx uvedených x §9 odst. 2 xxxx. x) x x).".
31. V §44 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xx xx zkušebnímu xxxx xxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zkoušky (xxxx xxx "xxxxxxxxx zkušební xxx"),".
32. X §45 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) o určení xxxxxxxx podle §18 xxxx. 2,
x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 1,
c) x určení nástupce xxxxxxxx §27 xxxx. 4,
x) x xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), x) x §10 odst. 1,
x) x xxxxxxxxxx xx seznamu advokátních xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x), x), d) x x),
f) x pozastavení výkonu xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 a xxxx. 2 xxxx. x) x §10 xxxx. 1,
x) x pozastavení výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 5 z xxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 2 xxxx. x),
x) x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
33. V §45 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Předseda Komory xxxxxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x veřejných obchodních xxxxxxxxxxx vykonávajících advokacii x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
34. X §50 xxxx. 2 xx xxxxx xx středníkem "ustanovení §247 až 250x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx použijí přiměřeně" xxxxxxx x xxxxxxxx xx nahrazuje xxxxxx.
35. V §52 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "advokátní xxxxxxxx řád".
36. X §52 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxx zkušební xxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx, x to xxxxxxx xxxxx třetinu xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxx x jednu xxxxxxx jejích členů xx návrh Xxxxxxxxxx xxxxx.".
37. Za §52 se xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxx:
"§52x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. b).".
38. X §53 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Stavovské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zákonem; xxxx xx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx o jejím xxxxxxx,
x) poplatek xx vydání osvědčení x zápisu xx xxxxxxx advokátů x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx seznamu evropských xxxxxxxx x podrobnosti x jejich xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx advokátů x xxxxxxxxx evropských xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb evropskými xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx advokátů, advokátních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x kárném xxxxxx x x xxxxxx podle §55 x 55a,
i) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokátů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx advokátů, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx.".
39. X §53 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx x advokátní xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "advokáty, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx advokáty".
40. X §53 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxxxxx předpisy uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti nebo xxxxxxxx xxxxxxx.".
41. X §54 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Zkouškou způsobilosti xx ověřují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, avšak x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx žadatel x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxxxx podmínky k xxxx, xxx x xxxxx státě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 a 4.
42. X §54 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Podrobnosti o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx advokátní xxxxxxxx xxx (§52 xxxx. 1).".
43. X §55 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) X xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx představenstvu (§44 xxxx. 3), xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
44. §55x xxx:
"§55x
Xxx,
x) kdo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx do jednoho xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zápisu do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx advokátní xxxxxxx, zkoušku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušku,
x) xxxx xxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxx xxxxxxx umožněno xxxxxxx xxxxx,
e) x xxxx nebyl xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem proveden x seznamu xxxxxxxx, x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený v §55x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),
f) x xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx advokátů, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x seznamu xxxxxxxxxx advokátů xxxxxx xxxxxxx x §55c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c),
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx, xxx x xxxx xxxxx rozhodl.
(2) Xxxxx x plnění xxxxxxx vzniklých na xxxxxxx povinností uvedených x §30 xxxx. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soud.".
45. §55x xxx:
"§55c
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátů,
x) xxxxxxxxxx ze xxxxxxx advokátů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx seznamu xxxxxxxxxx advokátů,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx advokátního xxxxxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx advokacie xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) ve Xxxxxxxx.".
46. §55x zní:
"§55x
(1) Seznam xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx nich xxxx x sídle Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx, seznam advokátních xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx a xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx §5x x §27 xxxx. 2, xxxxxxxxx o xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, osvědčení x xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx advokátů, xxxxx x výpisy xx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx advokátních xxxxxxxxxxx x ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
47. X §55x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komora xx xxxx sídla; xxxxxxxxxx §14 odst. 3 x §15 xxxx. 5 xxx xxxxxx xxxxxxx. Písemnosti určené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komora xx xxxxx xxxxxxxxx v §35x xxxx. 1. Xxxxxxxxxx určené advokátnímu xxxxxxxxxxxxx doručuje Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x němuž je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru ke xxxxxxxxxxx (§15), xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx advokátnímu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx sídla kteréhokoliv xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.".
48. X §55x xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxx xxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx," a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "advokátovi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
49. X §55x xxxx. 4 xx slova "xxxxxxx nebo advokátní xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx, advokátní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
50. V §55x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Předchozími xxxxxxxx není dotčeno xxxxxxxxxx §35x xxxx. 1 věta xxxxx.".
51. §56 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 17), 17x) x 17x) xxx:
"§56
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.17)
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x třetí xxxxxx xxxxxx xx použijí xxx činnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx i pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17x) xxxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §21 xxxxxxx skutečností, x nichž se xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17x) o povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
17) §8 xxxxxx x. 328/1991 Xx., o konkursu x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17x) Xxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §70 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 xxxx. 3 zákona č. 77/1997 Xx., o xxxxxxx podniku, ve xxxxx zákona x. 103/2001 Xx., §50 xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 328/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §28 a 29 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17x) §8 xxxx. 8 xxxxxx x. 328/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. X nový xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. X xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7x xxxx. 1 písm. x) na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxx advokátní komoře xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosavadními xxxxxxxx.
3. X xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy.
4. Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 1 větě xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
5. Zkušební xxxxxx pro advokátní x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx zkušební xxxxxx Xxxxx advokátní komory xxxxx xxxxxx x. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXX
X xxxxxxx č. 5 x xxxxxx č. 6/2002 Sb., x soudech, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), se xxxxxxxx xxx 3, xxxxx xxx:
"3. Krajský xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx - pobočka v Xxxxxx.
V obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xx 31. prosince 2006 xxxxxxx xxxxxxx x Táboře.
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx vyhlásil xxxxx xxxxx xxxxxx x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, jak xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX
Čl. X
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vstupu xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky do Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx čl. I xxxx 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 xx 18, 21 xx 26, 29, 30, 32, 34, 43 x 51 x čl. III, které xxxxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxx, x čl. I xxxx 27, který xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2003.
Xxxxx x. x.
Havel v. x.
Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 228/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX xx EU x platnost, x xxxxxxxx čl. I bodů 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 xx 18, 21 až 26, 29, 30, 32, 34, 43 a 51 x čl. III, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 4.6.2002, x čl. I xxxx 27, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2003.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.