Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2003.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
151/2002 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna lustračního zákona Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 14/2002 Sb. Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o sdružování občanů Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o právu shromažďovacím Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna energetického zákona Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna telekomunikačního zákona Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o patentových zástupcích Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Přechodná ustanovení k části šesté Čl. XXV
Přechodná ustanovení k části desáté Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. XXVII
151
ZÁKON
xx xxx 21. xxxxxx 2002,
kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního
Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxx x xxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), se xxxx xxxxx:
1. X §8 se xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx," xxxxxxxx slova "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,".
2. X §14 xxxx. 1 xx xx slova "pravomoci xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx".
3. X §14 odst. 3 xx za xxxxx "rozhodnutí soudů" xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxx soudním xxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx".
4. X §25 xx písmeno x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
5. X §32 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxx: "; xxx-xx o xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx ve správním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoviska Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu".
6. V §32 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxx: "; xxxxxxx postupuje, je-li x xxxxxxxxx požádán xxxx přijetím xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem".
7. X §33 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
8. V §67 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx doplňují xxxx xxxxx: ", xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní předpis xxxxx".
9. V §72 xxxx. 2 xx xxxxx "Podle xxxxxxxx 1 xxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx 1".
10. X §73 se xx konci xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx, xxxxx zní: "Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
11. X §73 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu.".
12. X §73 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu".
13. X §110 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Nejvyššího xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
14. V §117 xx doplňuje odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, Nejvyššího soudu xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §110 alespoň 3 xxxx.".
15. X §129 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx tato xxxxx: "xxxx Xxxxxxxx správní xxxx".
16. V §134 xxxx. 2 xx xx slova "x Xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
17. X §135 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu.".
18. X §136 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "x xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx".
19. X §139 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má 9 xxxxx x tvoří xx 3 xxxxxx xxxxxxx soudci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx řad, 2 xxxxxx určení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx navržený Xxxxxx xxxxxxxxx komorou x 3 xxxxxxxxx x xxxxx správního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx škol xx sídlem x Xxxxx republice.".
20. X §139 odst. 7 se za xxxxx "zvolení těmito xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Nejvyššího správního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxx řad,".
21. X §140 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) X xxx soudců Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xx Rady xxx xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxx xxxx xxxxxxx x náhradníci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kolegia x xx Xxxx xxx oblast civilního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a náhradníci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx.".
22. V §140 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xx xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxxxxx.".
23. X §141 xxxx. 1 xxxx první xx na xxxxx xxxxxxxx xxxx slova: "; xxx-xx o Xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx soudce xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
24. V xxxxxxx x. 3 "Xxxxx, xxxxxx x xxxxx okresních xxxxx" xx x xxxx 3 "Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx" xx xxxxx "Sloup," xxxxxx xxxxx "Xxxxxx,".
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx zákona x xxxxxx ve věcech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 7/2002 Sb., x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §8 odst. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".
2. X §8 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"c) předseda Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx patřících xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxx xxxxxxx orgánem,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx e) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx lustračního zákona
Xx. XXX
Xxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx 1992, xxxxxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 1992 v xxxxxx 116/1992 Xx., xxxxxx x. 254/1995 Xx., xxxxxx x. 422/2000 Xx. a xxxxxx x. 147/2001 Sb., xx xxxx takto:
X §1 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx slova: "x x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu,".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 261/1994 Sb., xxxxxx x. 201/1997 Xx., xxxxxx x. 169/1999 Xx., xxxxxx x. 11/2001 Sb. x xxxxxx č. 14/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §32x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx, navržený Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx trestním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx".
2. X §32c odst. 3 xx slova "xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "soudce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx".
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 14/2002 Sb.
Čl. X
V čl. 3 xxxx 2 xxxxxx č. 14/2002 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 283/1993 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 201/1997 Xx., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx., se slova "xx 48 měsíců" xxxxxxxxx xxxxx "xx 24 xxxxxx".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Sb., xxxxxx č. 180/1990 Xx., zákona č. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., zákona č. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu č. 31/1996 Sb., zákona x. 142/1996 Xx., xxxxxx Ústavního soudu x. 269/1996 Sb., xxxxxx č. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona č. 165/1998 Xx., zákona x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., nálezu Ústavního xxxxx x. 2/2000 Xx., zákona č. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 204/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Sb., zákona x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Sb., zákona x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 491/2001 Xx. a xxxxxx x. 501/2001 Xx., xx xxxx takto:
1. X §7 xx za odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxx x jiné právní xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx orgány xxx soudy, soudy x xxxxxxxxx soudním xxxxxx projednávají a xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x části xxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje jako xxxxxxxx 3.
2. X §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 96) zní:
"(4) Xxxxxxxx soudů ve xxxxxx správního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.96)
96) Zákon x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx.".
3. §8x xx zrušuje.
4. X §9 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 39) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
5. X §9 xxxx. 2 písmeno x) zní:
"x) xx sporech x xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x kolektivní xxxxxxx,".
6. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) xx xxxxxxx.
7. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx firmě".
8. Xx §25x xx xxxxxx xxxx §25x, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou č. 57x) zní:
"§25x
X xxxxxxxx dovolání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupcem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.57b)
57x) §2 xxxxxx x. 237/1991 Xx., x patentových zástupcích, xx znění xxxxxx x. 151/2002 Xx.".
9. V §26 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 57c) xxx:
"(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx původu, náboženství, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx sexuální xxxxxxxxx xx účastník může xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,57x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx patří ochrana xxxx xxxxxxx diskriminací.
57x) Zákon x. 83/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
10. X §26 xxxx. 4 xx xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3".
11. §45 xxx:
"§45
Písemnost xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx exekutorem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxx datové xxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
12. V §46 odst. 6 xxxx. b) xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxx xxxx.".
13. §48 x 48x xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§48
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadům xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx x xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xx správní xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně písemnosti xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správní xxxx před soudem xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pověřeni xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§48x
Xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Písemnost určená xxxxx xx doručuje xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xx adresu xxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx x to xxxxxx, doručuje xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §21x odst. 2 xxxx její xxxxxxxxxxx, kteří byli xxxxxxxx xxxxxxxx písemnosti. Xxxx-xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
14. Xx §48x xx vkládá xxxx §48e, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 61x) xxx:
"§48x
Xxxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx vykonávají exekutorský xxxx.61x) Xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx soudnímu exekutorovi, xxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxxx přijmout xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx §46 xxxx. 6 x §48x xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.
(4) Při xxxxxxxxxx písemnosti zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
61x) §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních exekutorech x exekuční činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
15. Xx §50 xx xxxxxxxx xxxx §50x xx 50x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
§50x
(1) Doručuje-li xxxx xxxxxxxxx při jednání xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxxxx x jednání xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx sepsán x xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§40) xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Protokol xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx provedl, x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, kdo za xxxx písemnost převzal.
§50x
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxx při xxxxx soudním xxxxx x xxxxx-xx xx xxxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obálce k xxxxxxxx xxxxxxx doručovatelem, xxxxxx xxxxxxxx stráže, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxxx policejního xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx").
(2) Je-li xxxxx pro xxxxxx xxxxxx o doručení xxxxxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxxxx x doručení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx (§45x), xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xx vlastních xxxxx". Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx doručence xxxxxxxx "xxxxxxxx doručení xxxxxxxxx". Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx poznámka "xxxxxx xxx xxxxxxxx".
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx odevzdá x xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxx písemností, xxxxxxx xxxxxxxx má být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx určení xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xx její xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
§50x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx notáře, xxxxx, vyšším xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, soudním xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dny xxxxxxxxxx klidu a xxxxxxxxx v xxxx xx 9 xx 15 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx klidu x xxxxxxxxx v xxxx od 15 xx 22 xxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx adresáta x xxxx, které xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převzít.
§50d
(1) Xxxxxx-xx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x místě xxxxxxxxxx zastižena, provede xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx způsobem šetření, xxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx, xx xx v místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxx jiná xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx orgán písemnost xx xxxxxxx o xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx odevzdal x doručení.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyloučeno, xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xx zprávou x tom xxxxx, xxxxx xx písemnost xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx doručovatel xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x pošty, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx adresátu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx o xxx, kdo xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, xxx x v xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx uložena a xx xxx x x xxxx xxxx xx adresát může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§50x
(1) Doručenka xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxx x doručení,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxx doručení xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx (xxxxx) xxxxx xxx, x němž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) hodinu x xxxxxx xxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx",
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x příjmení xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odepřela,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doručujícího xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Vyzvedne-li xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx, písemnost xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx písemnosti, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uloženou xxxxxxxxx vyzvedla, x xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx adresát, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxx převzít, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x následcích xxxxxxxx xxxxxxx písemnosti (§50), a xxx, xxxxxxxxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Doručenka, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní §50a x 50x se xxxxxxxx xxxx §50x x 50g.
16. X §51 větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x elektronické xxxxxx,".
17. V §79 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "(xxxxxxxx xxxxx xxxx název a xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "(obchodní xxxxx xxxx název x xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx organizační xxxxxx státu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx vystupuje)".
18. X §82 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxx-xx žalobu (návrh xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona96) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx o xxx, xxxxxx soudy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudnímu řízení xx jednoho měsíce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxx, xxxxx, xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx odmítnutá xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx).".
19. X §83 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 62a) x 62x) xxx:
"(2) Xxxxxxxx řízení
x) x zdržení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x odstranění závadného xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx práv porušených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,62x)
x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx,62x)
x) ve xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx,41)
x) v xxxxxxx xxxxxx stanovených zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx žalovanému xxxxxxxxx u soudu xxxxx řízení o xxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x téhož xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx nároky.
62x) §53 x 54 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62b) Xxxxxxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Sb.".
20. X §104x se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní:
"(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 7 xx xxxxxxxxx, náleží-li xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx96) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
21. Xx §104a xx xxxxxxxx xxxx §104x x 104x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 97) xxxxx:
"§104x
(1) Náleží-li xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhoduje xxxxx zvláštního xxxxxx96) xxxx xxxxxxxxx soudnictví, xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx navrhovatel xxxxxx xxxxxx o možnosti xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx správním xxxxxxxxxx.
(2) Ustanovení odstavce 1 xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx96) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx výkonné, orgánu xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx nezákonným xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx, orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, jimž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx, rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx xxxx rozhodnutí x kompetenční žalobě. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxx x podáním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zachovány.
(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx senátem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx96) k xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudnictví x xxxxx senátem xxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx, xxx xxx x xxx správního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx zvláštního xxxxxx;97) xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, popřípadě k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx.
§104c
(1) Náleží-li xxx xx xxxxx příslušnosti xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx96) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx podle §104x, xxxxxxxx xxxx, xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxxxxx zákona96) věci xxxxxxxxx soudnictví, xx xxxxxx xxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh x xxx, xx xxx x věc, xxxxxx soudy projednávají x rozhodují x xxxxxxxxx soudním řízení.
(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona,97) aby xxxxxxx xxxxx spor x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
97) §2 zákona x. 131/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
22. X §120 xxxx. 2 se xxxxx "x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx.
23. V §133x xx za slovo "xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, náboženství, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotního xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,".
24. X §133x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx účastník xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, přístupu xx vzdělání x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x veřejným xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x členství x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx zboží v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokázané, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx najevo xxxx.".
25. X §137 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx, xxxxx xxx: "X nákladům řízení xxxxxx též odměna xx zastupování, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§25x); xxx její xxxxxx se užije xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx advokátům xx xxxxxxxxxxx právních služeb.".
26. X §155 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Ve xxxxxx xxxxxxx xxxx porušených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx62x) a xx xxxxxx xxxxxxx xxxx spotřebitelů62b) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyhověl, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx výroku xxxxxxxx xxxxx rozsudek xxxxxxxxx xx xxxxxxx neúspěšného xxxxxxxxx; xxxxx okolností xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozsah, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.".
27. V §157 xxxx. 4 xx xxxxx "; to xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
28. X §159 xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 a xxxxxxx xx ruší xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
29. Xx §159 xx xxxxxx xxxx §159x, který xxx:
"§159x
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx pravomocného xxxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnuto xx věcech xxxxxxxxx x §83 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx tytéž nároky x xxxxx jednání xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx pravomocného rozsudku xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx bylo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výroku xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx projednávána xxxxx.".
30. §200x xx 200n se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 34x) xx 34x) zrušují.
31. §200x včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 34x) xxx:
"Řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
§200o
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,34x) xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4, §79 odst. 1) obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezákonnost xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, xxxxx se navrhovatel xxxxxxxx, a musí x xxx xxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxx připojit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x listinné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
34x) Xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
32. X §200x xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
33. §200x xx xxxxxxx.
34. V §200x xx xxxxx "xxxxx §200x xxxx. 2" zrušují.
35. X §200x xxxx. 5 se xxxxx "x xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
36. §200x x 200x xx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 34x) xxxxxxx.
37. V §202 xxxx. 1 xx písmeno i) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx i) xx x).
38. Za §243x xx xxxxxxxx xxxx §244 xx 250x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a poznámek xxx čarou x. 98) xx 100) xxxxx:
"XXXX XXXX
XXXXXX VE XXXXXX, X XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXX
OBECNÁ XXXXXXXXXX
§244
(1) Xxxxxxx-xx xxxxx moci xxxxxxx, orgán územního xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřízený xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx (xxxx xxx "správní xxxxx") podle xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx o xxxx xxxxxx věci, která xxxxxxx x občanskoprávních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§7 xxxx. 1), a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxx xxx tatáž xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx,
x) rozhodl-li x sporu xxxx x jiné xxxxxx xxxx rozhodce nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx,98)
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx námitek xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx účastníka právního xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx na xxxxxx před xxxxxx.99)
§245
Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, užijí se xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákona.
XXXXX XXXXX
PODÁNÍ XXXXXX
§246
(1) X xxxxxx je xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx, xx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byla xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Žaloba musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 odst. 4) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx, x xxxxxxxxxx správního xxxxxx, vylíčení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx podána xxxx, xxxxx x xxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx svých xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx provedeny, xxxxx x xx, x xxxxx rozsahu xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx soudem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx nebo jiná xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xx žalobce xxxxxxx připojit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se dovolává.
§247
(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx dvou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx této lhůty xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx nepřípustná, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx projednány.
§248
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx.
(2) Xxxx xx xxxxxx žalobce xxxxxx
x) vykonatelnost xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výkonem rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ohrožen xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxx nabytých xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Odklad xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx ukáže, xx xxxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXX O XXXXXX
Příslušnost
§249
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudy.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx prvního xxxxxx ve věcech xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.100)
§250
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx místně xxxxxxxxx
x) obecný xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) obecný xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx návrh xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),
c) xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx nebo x jiné xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).
(2) Xxxxxx-xx xx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxx, x xxxxx xxxxxx xx nemovitost.
§250x
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx řízení jsou xxxxxxx x ti, xxx xxxx účastníky x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdo xx xxxxx odstavce 1 jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx usnesením xx řízení. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Projednání xxxxxx
§250b
(1) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx další žaloby, xxxxx byly xxxxxx xx věci, o xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx.
(2) X průběhu řízení xxxx soudem xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx tu xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx řízení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§107 a 107x).
(3) Xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x průběhu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
§250x
(1) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Stejnopis xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx o xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx, xxx xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Ustanovení §114b xx xxxxxxxxx.
§250d
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxx soudem xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx skutečnostem x xxxxxxx xx nepřihlíží. Xx xxxxxxx, jde-li x skutečnosti nebo xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xx prvním jednání xxxx které xxxxxxxx xxxxxx bez xxx xxxx xxxx xxxxx.
(2) X povinnostech xxxxx xxxxxxxx 1 x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být účastníci xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednání xx xxxx.
§250x
(1) Soud xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavem, xxx byl zjištěn xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxx. Možnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§250x
Xxxx xxxxxxxx věc x xxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx věci x xxxxxx před xxxxxx. Tímto rozsahem xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx,
x) jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účastníky, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxx mezi xxxxxxxxx.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXXXX X XXXXXX
§250x
(1) Xxxx xxxxxx odmítne,
x) xxxx-xx xxxxxx opožděně,
x) byla-li xxxxxx xxxxx, kdo x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xx-xx nepřípustná.
(2) K rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.
§250h
(1) Xxxxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zpět, x xx zcela xxxx xxxxxx.
(2) Byl-li xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx-xx x tímto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníci xxxxxx, soud xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Zastaví-li xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.
§250i
Xxxx žalobu xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx správní orgán xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx věci správně.
§250x
(1) Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx o xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx věci xx xxx rozhodnuto xxxxx, xxx xxxxxxx správní xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx samé xxxxxxxxx.
(2) Rozsudek soudu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§250x
Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §250x, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx.
§250x
Nahrazuje-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§250j xxxx. 2) xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zčásti xxxx xxxxxxxx (§250x xxxx. 3), rozhodne xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.
98) Xxxxx č. 216/1994 Xx., x rozhodčím xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
99) Xxxxxxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.
100) Xxxxx x. 265/1992 Xx., x zápisech xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
39. X §274 se xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
40. X §374 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
41. Příloha X se xxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., xxxxxx x. 68/1993 Xx., zákona x. 189/1993 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxx x. 296/1995 Xx., xxxxxx x. 322/1996 Xx., xxxxxx č. 340/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 98/2001 Xx., xxxxxx č. 104/2001 Xx. x xxxxxx x. 170/2001 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §7 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví určení, xx návrh na xxxxxxxxxx xxxx nedostatky.".
2. X §7 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx bylo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,".
3. V §14 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §14 odst. 3 se xxxxx "xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "žaloby xxxxxx x xxxxx xxxx xx správním soudnictví".
5. V §15 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
6. X §16x xxxx. 1 xx slova "xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxx odporující stanovám" xxxxxxxxx xxxxx "určení, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx a xxxxxxxxx".
7. X §16x xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
8. X §16x xxxx. 3 věta xxxxx xxx: "Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
9. V §16a xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.
10. V §20a xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxx xxxxx Nejvyššímu xxxxx návrh" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx".
XXXX OSMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 300/1990 Sb., xxxxxx x. 513/1991 Xx. x zákona x. 68/1993 Sb., xx mění xxxxx:
1. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx "o jeho xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x určení, zda xx takové xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a stanovami".
2. V §15 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
V §13 xxxxxx č. 84/1990 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2) xxx: "Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.2)
2) §65 xx 78 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 103/2000 Sb., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx č. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Sb. x xxxxxx x. 451/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxx ten, xxx xxxxx
a) xxxxxx nebo xxxx xxxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxx zní: "Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx x místně xxxxxxxxx x projednání x xxxxxxxxxx xxxx.".
3. V §3 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x věci xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x odvolacím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se řízení xxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxx soudních poplatků xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.".
4. X §3 se xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx odstavec 4, xxxxx zní:
"(4) Xx věcech xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.
5. V §4 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), které xxx:
"d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx e) xx x).
6. X §7 xxxx. 1 xx xxxx "x) až x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x) xx h)".
7. X §9 xxxx. 1 se slova "xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stížnosti".
8. V §9 xxxx. 7 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x x ostatních xxxxxx".
9. V §10 xxxx. 3 xx slova "xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", dovolání xxxx xxxxxxx stížnosti".
10. X §11 odst. 1 xxxxxxx b) xxx:
"x) důchodového xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), xxxxxx xxxxxxxx podpory, pojistného xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a státních xxxxx,".
11. X §11 odst. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx" xxxxxxx.
12. X §11 odst. 1 se tečka xx konci nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 2x) xxxxx:
"x) volebních,
x) xxxxxxxxxx politické xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx exekuce soudem.2a)
2x) Xxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
13. X §11 xxxx. 3 se xx xxxxxxx e) xxxxxx xxxx písmeno x), které zní:
"x) x xxxxxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g).
14. X §11 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"h) xxxxxxxx.".
15. V §11 odst. 4 xx za slova "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx řízení2a)".
16. Xx §13a xx xxxxxx xxxx §14, xxxxx xxx:
"§14
Xxxxx usnesením xx xxxxxx poplatků xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
17. V xxxxxxx k xxxxxx x. 549/1991 Xx., Xxxxxxxx xxxxxxxx, Poznámky x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, kasační xxxxxxxxx xxxx".
18. V xxxxxxx x zákonu x. 549/1991 Sb., Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx položku 14 xxxxxx xxxx položka 14x, xxxxx xxx:
"Xxxxxxx 14x
1. Xx žalobu xxxxxxx xx věci, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než xxxx, xx-xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xx částky 20 000 Xx xxxxxx Xx 1&xxxx;000,-
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kč 2&xxxx;500,-
2. Za xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx Xx 2 000,-
x) xx xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (změny xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xx 5 000,-
x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí Xx 10&xxxx;000,-
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx 1&xxxx;000,-".
19. Xxxxxxx 15 přílohy x xxxxxx č. 549/1991 Xx.,
Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx:
"Položka 15
Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xx 3&xxxx;000,-".
20. X Xxxxxxx 16 xxxxxxx k xxxxxx x. 549/1991 Sb., Xxxxxxxx xxxxxxxx, bod 2 Xxxxxxxx zní:
"2. Xx xxxxx xx zastavení výkonu xxxxxxxxxx nebo exekuce xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se poplatek xxxxxxxx; jde-li x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. g) x. x. x., xxxxxxxx xx vybere xxxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx.".
21. X Xxxxxxx 16 přílohy x zákonu x. 549/1991 Xx., Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxx doplňuje xxx 3, xxxxx xxx:
"3. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx exekuce xx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
22. X Xxxxxxx 22 xxxxxxx x xxxxxx x. 549/1991 Xx., Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx "řád" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxx správní".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
X xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), se §97 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17) xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
V §102 zákona č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx 3 zrušuje.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx České republiky
Xx. XXXX
Zákon č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §124 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 17) xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,17) x xxxx xxxx xxxxxxxx o trvání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §200x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
2. X §127 písmeno x) xxx:
"b) xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxx.17)".
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 164/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 363/2000 Xx., xxxxxx x. 60/2001 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu vyhlášeného xxx x. 322/2001 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 7 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. V §73 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx osvědčení xxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx rozhodnutí. X xxxxxx o této xxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx.".
ČÁST PATNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., zákona x. 116/2001 Xx. x xxxxxx č. 353/2001 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §14 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "opravný xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx správním xxxxxx xxxx žalobu".
2. X §78 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
3. §79 se xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 22) xxxxxxx.
4. V §85 odst. 2 xx xxxx xxxxxx x xxxx zrušují.
5. §89 včetně xxxxxxx zní:
"§89
Xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxx přezkumu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x důchodu x důchodového pojištění; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx důchodu, xxxxxx xxxxx xxxx lhůta x podání xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.".
6. X §97 se xx xxxxx xxxxxxxx věta, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxx §95 x §96 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx nebo částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.".
7. X §104 xxxx xxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx x náhradách xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyloučena xx soudního xxxxxxxx.".
8. §104x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21) xxx:
"§104x
Xxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x) povolení splátek xxxxxxxxxx x penále,21)
x) xxxxxxxxx xxxxxx (§104xx).
21) §20a xxxxxx č. 589/1992 Xx.".
9. X §104x se odstavec 1 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
10. X §104x xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxx.
11. §106 xxx:
"§106
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx xxxx vyloučena xx soudního přezkumu.".
12. X §111 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx §89 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.".
13. X §118x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 1/1991 Xx., zákona x. 46/1991 Sb., xxxxxx x. 306/1991 Xx., zákona x. 482/1991 Xx., zákona x. 578/1991 Xx., xxxxxx č. 582/1991 Xx., zákona x. 235/1992 Sb., zákona x. 589/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., zákona x. 182/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 155/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 133/1997 Sb., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 155/1998 Xx., zákona x. 350/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx. x xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §107 xxxx. 3 xx xxxxx "opravném xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, xxxxxx x žalobě,".
2. X §109 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx prostředku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxx".
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 125/1990 Xx., xxxxxx x. 210/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 459/1990 Xx., zákona x. 9/1991 Xx., xxxxxx č. 144/1991 Xx., zákona x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 72/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 155/1998 Xx., zákona x. 169/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx. x xxxxxx x. 132/2000 Xx., xx xx §56x xxxxxx nový §56x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§56x
Xxxxxx xxxxxxx
Xx soudního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
a) xxxxxxx xxxxxxxx péče x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanům xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34 odst. 1 xxxx. x) xx x),
b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XVIII
Xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx. x xxxxxx x. 271/2001 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §62 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx, která xxx: "Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x odvolání, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx-xx na úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.".
2. Xx §73 xx xxxxxx nový §73x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§73x
Xxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.".
XXXX DEVATENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx odborném xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XIX
Zákon č. 174/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 575/1990 Sb., zákona x. 159/1992 Xx., xxxxxx x. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx. x xxxxxx x. 124/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
Xx §7x xx xxxxxx xxxx §7x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"§7x
Xxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxx přezkumu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx při provádění xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 1 xxxx. x) xx x).".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 305/1991 Xx., zákona x. 578/1991 Xx., xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 39/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 289/1997 Sb., zákona x. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 369/2000 Sb., xxxxxx x. 474/2001 Xx. x xxxxxx x. 2/2002 Xx., xx xxxx takto:
1. V §25 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) xx xxxxxxx.
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x kolektivním vyjednávání
Xx. XXI
Xxxxx č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 155/1995 Xx. x xxxxxx x. 220/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §14 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx: "Xxx rozhodování xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx upravujících xxxxxx x prvním xxxxxx; xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani obnova xxxxxx.".
2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24) xx xxxxxxx.
3. X §15 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx vyhláškou".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx č. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 286/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., zákona x. 142/1996 Xx., xxxxxx x. 77/1997 Xx., zákona č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákona x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Sb., xxxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Sb., xxxxxx č. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx. x xxxxxx č. 15/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §54 se xxxxxxxx 3 zrušuje.
2. §55 xx xxxxxxx.
3. X §220x xxxx. 11 xxxx xxxxx zní: "Xxxxxx xxxxxx na zahájení xxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxx má xxx xxxxx xxxxxxxx žalobce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx spotřebitele
Xx. XXXXX
V §25 xxxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ochrany práv xxxxxxxxxxxx může xxxxx x účastníkem xxxxxxxx xxxxxx může být x xxxxxxxx, x xxxxx stanovách xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zástupcích
Xx. XXIV
X xxxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx zástupcích, ve xxxxx zákona č. 14/1993 Xx., §2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x) xxx:
"§2
Patentový xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx za xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx zastupuje x řízení před xxxxx1x) x dále xx zastupuje v xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "Úřad"), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytuje xxx xxxxxxx rady.
1a) §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx.§25x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX DVACÁTÁ XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xx. XXV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k části xxxxx
1. Xx xxxxxx xxxxxxxxx v §244, x nichž xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx soudu rozhodování x opravných prostředcích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x 31. prosinci 2002, lze xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx jím stanovených.
2. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x řízení xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Pro určení xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxx-xx x xxxx, xxxxx xx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodují v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
4. Xx xxxxxxx x xxxxxx příslušnost xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx nabytí jeho xxxxxxxxx, jde-li o xxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx. Vznikl-li xxxx xxxx x xxxxxx příslušnost xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
5. Xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x dosavadních §200h xx 200x, 200x x 200w xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx doručovány xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxxx
1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vybírají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx splatnými xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxx-xx xxxxxxxx xx věci poplatku xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, řízení x xxxx poplatkové xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vyberou xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx řízeních zahájených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXXXX
Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2003, x xxxxxxxx části první xxxx 14, částí čtvrté x páté, části desáté xxxx 20 a 21, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel v. x.
v x. Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 151/2002 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003, x výjimkou části první xxxx 14, částí čtvrté x páté, části desáté xxxx 20 x 21, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 17.4.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.