Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2002.


Zákon, kterým se mění zákon č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
48/2002 Sb.
48
XXXXX
xx xxx 11. xxxxx 2002,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Parlament xx usnesl na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
Čl. X
Xxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 236/1995 Sb., xxxxxx x. 77/1998 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx. a xxxxxx x. 132/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 87 xxxx. 2 Ústavy.".
2. X §13 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) a x) nebo x) Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a xx. 87 odst. 2 Xxxxxx".
3. V §39 větě druhé xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "§71x xxxx. 1,".
4. X §43 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx §64 xxxx. 1 xx 4" xxxxxxxx xxxxx "x §71x xxxx. 1".
5. V §44 odst. 1 xx za xxxxx "xxxx. 1" vkládají xxxxx "x 2".
6. X §57 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:
"x) x xxxxxx xx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 87 xxxx. 2 Ústavy.".
7. X §64 odst. 2 písmena x) x g) xxxxx:
"x) Veřejný xxxxxxxx xxxx,
g) xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu kraje, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
8. X §64 xxxx. 7 xx věta xxxxx xxxxxxx.
9. X §66 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx xx dále xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx doručením xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavní xxxxx nebo xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.".
10. V §67 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx," xxxxxxx.
11. X §68 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx rozhodování xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx obsah xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx souladu x ústavními xxxxxx, x jedná-li xx x xxxx právní xxxxxxx, xxx se xxxxxx a zjišťuje, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.".
12. X §70 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxx-xx po xxxxxxxxxx xxxxxx Ústavní soud x závěru, že xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zákonem nebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, nálezem xxxxxxxx, xx xxxxxx zákon xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx.".
13. X xxxxx xxxxx xxxxx druhé xx xx oddíl xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx druhý, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxx xxxxx
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 10x x xx. 49 Xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx
§71a
Xxxxxx návrhu
(1) Xxxxx xx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx zákonem xxxxx xx. 87 xxxx. 2 Xxxxxx xxxx podat
x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x ratifikaci, xx xxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx usnesla,
x) xxxxxxx xxxxxxx 41 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 17 senátorů xx okamžiku, xxx xxx Parlamentem k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx prezident xxxxxxxxx xxxxxxx ratifikoval,
x) prezident xxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xx xxxx mezinárodní xxxxxxx předložena k xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx senátorů podle xxxxxxxx 1 písm. x) musí xxx xxxxxxxx stanoveným počtem xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
(3) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sjednána x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, musí xxx x návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva alespoň x jednom xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.".
§71b
Xxxxxxxxxxxxx návrhu
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebyl xxxxxxxxx x xxxxxxx x §71x xxxx. 1 x 2.
(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, s nímž xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx před xxxxxxxxx návrhu Ústavnímu xxxxx platnosti.
§71c
Xxxxxxxxx xxxxxx
Účastníkem xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxx Xxxxxxxxx, prezident xxxxxxxxx x vláda.
§71x
Xxxxxx řízení
(1) Xxxxxxxx o xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx, a bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx návrh xxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnout o xxx x xxx xxxxxxx návrhů.
(3) Xxx rozhodování posuzuje Xxxxxxx xxxx obsah xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§71x
Nález x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) Dojde-li Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxxx ústavního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx Xxxxxxx soud xx provedeném xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx smlouva není x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx ratifikaci mezinárodní xxxxxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx.
14. X §72 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx" xxxxxxx.
15. X §74 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 10 Xxxxxx" xxxxxxx.
16. V §78 odst. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 10 Xxxxxx" xxxxxxx.
17. X §82 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx a jaké xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx porušeny a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,".
18. V §117 xx slova "xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o lidských xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx dal Xxxxxxxxx souhlas x xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána".
Xx. XX
Xxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx xxxxxx vyhlásil xxxxx znění xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2002.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 48/2002 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2002.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.