Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

320/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Finanční kontrola §3

Hlavní cíle finanční kontroly §4

Organizační zajištění finanční kontroly §5

Kontrolní metody a kontrolní postupy §6

ČÁST DRUHÁ - VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA

HLAVA I - PŮSOBNOST KONTROLNÍCH ORGÁNŮ

Působnost orgánů Finanční správy České republiky §7

Působnost správců kapitol státního rozpočtu §8

Působnost řídícího orgánu a platební agentury §8a

Působnost územních samosprávných celků §9

Působnost dobrovolných svazků obcí §9a §10

Společná ustanovení k působnosti kontrolních orgánů §11

HLAVA II - PROCESNÍ PRAVIDLA §12

 Pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly na místě §13

Zvláštní ustanovení o procesních pravidlech pro výkon auditu §13a §14 §15 §16 §17

Opatření k nápravě §18

Informace o uložení opatření k nápravě §19 §20 §20a §21

Podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly §22

Spolupráce v oblasti finanční kontroly §23 §23a

ČÁST TŘETÍ - FINANČNÍ KONTROLA PODLE MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Pravidla pro výkon finanční kontroly podle mezinárodních smluv §24

ČÁST ČTVRTÁ - VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

HLAVA I - ZAVEDENÍ, UDRŽOVÁNÍ A PROVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU

Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců §25

HLAVA II - ŘÍDÍCÍ KONTROLA

Předběžná kontrola §26

Průběžná a následná kontrola §27

HLAVA III - INTERNÍ AUDIT

Funkční nezávislost interního auditu §28

Postavení útvaru interního auditu §29

Plánování interního auditu §30

Podávání zpráv §31

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ

Přechodná ustanovení §32 §32a

Zmocňovací ustanovení §33

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech §34

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §35

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze §36

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení) §37

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení) §38

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o okresních úřadech §39

ČÁST DVANÁCTÁ §40

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích §41

ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST §42

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 64/2014 Sb. - Čl. LIII

INFORMACE

320

XXXXX

xx xxx 9. xxxxx 2001

x finanční xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx uspořádání x xxxxxx finanční kontroly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx1), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x žadateli nebo xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx předmět, hlavní xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxx předpisy1) xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zakladatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

(3) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx nevztahují na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyšším xxxxxxxxxx úřadem xx xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2a) x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) x xxxxxxxx xxxxxxxx poskytované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,5) xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx svazek xxxx, příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku, xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Prahy nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí, xxxxxx organizace Xxxxxx xxxxxxxxxx dopravní cesty x jiná právnická xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx6) nebo právnická xxxxx zřízená xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, která hospodaří x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,7)

x) xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx příjemcem; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx žadatelem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jejím xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx jsou xx smluvním xxxxxxx xxxxxxxx xx systému xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské unie xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7a),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx správy, který xx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx oprávněný xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x); x xxxxx se xxxxxx vedoucím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxxx xxxxxxxx obce, xx statutárních městech xxxxxxxx x x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy,

e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podílející xx xx xxxxxxxxx zboží xxxx služeb hrazených x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x veřejné xxxxxxxx podpory,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x veřejné výdaje,

g) xxxxxxxxx prostředky veřejné xxxxxxx, věci, majetková xxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx uvedené v xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, x xxxxxx peněžních xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x prostředků soustředěných x Xxxxxxxx xxxxx8) x x jiných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv nebo xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx správy,

j) xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenu x), x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x xx zisku x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx společnostech, státního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, prostředky xxxxxxxxxx x Národního xxxxx x jiné prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxx soulad x xxxxxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x zajištění stanovených xxxxx x co xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx dodržení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx použití xxxxxxxxx prostředků, xxxxxx xx dosáhne nejvýše xxxxxxx rozsahu, xxxxxxx x xxxxxxx plněných xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dosažení xxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxx prostředky. Xxxxx ji

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx §711,

b) xxxxxx finanční kontroly xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24,

c) xxxxxxx kontrolní systém x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xx 31.

(2) Systém xxxxx odstavce 1 xxxx. a) zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kontrolovaných osob, x xx xxxx xxxxxx poskytnutím, v xxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx7a) (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(3) Systém xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávanou mezinárodními xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.9)

(4) Systém podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přípravě xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxxxxxxx operací xx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prověření xxxxxxxxx operací x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx řídící kontroly, xxxxxx xxxxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxx operací, (dále xxx "interní audit").

§4

Hlavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Hlavními xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x opatření xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx x mezích xxxxxx předpisů při xxxxxxxxxxx x veřejnými xxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nedostatkům způsobeným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neefektivním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x spolehlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx správy x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hledisek uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. d) stanovena xxxxxxxx xxxxxxxx, technickými xxxx jinými xxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx vedoucím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxxx.

§5

Organizační xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, řízení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Při zavádění x xxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx správy jejich xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx přiměřená xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx včasné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hospodaření, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx veřejné xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx,

x) xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zároveň xxxxxxxxx x u xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;10) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xxx nedbalostní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx zahlazeno xxxx xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx vyloučeny nežádoucí xxxxxx směřující x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx pokyn xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx cíle xxxxxxxx xxxxxxxx podle charakteru xxxxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x jejími xxxxxxxx cíli xxxxx §4,

x) sledovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx, jakož x systémová opatření, xxxxx xxxx xx xxx předcházet a xxxx odhalovat xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) X dobrovolného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat x xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§6

Kontrolní metody x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx metody:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx informačních systémech x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx uplatňují xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) operační xxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxx x xxxxxx průběh xxxxxxx až xx xxxxxx konečného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx zahrnují i xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx finančních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x statistických xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx schválenými xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, které zajišťují xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přiměřenosti x účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx zavedených x xxxxx systému xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnují x xxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX KONTROLNÍCH XXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx kontrolu

a) xxxxxxxxx xxxx x koordinuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x metodické řízení xxxxxx xxxxxxxx kontroly xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní předpis12) xxxxxxxxx jinak, u

a) xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxx,7) x xx xxxxxx prověřování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxx x x xxxxxxxx této podpory x xxxx x xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx veřejnosprávní xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx.2a)

§8

Působnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx13) xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Současně xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, nejméně xxxxxx ročně, xxxx xxxxxxxxx.

(2) Poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, jímž byla xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxx samosprávného xxxxx.

§8a

Působnost řídícího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx7a) x platební xxxxxxxx13a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolovaných xxxx xx xxxxx xxxxxxxx realizace finančních xxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

§9

Xxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx

(1) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx x veřejnými xxxxxxxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx samosprávné xxxxx xxxxxxxxxx veřejnosprávní kontrolu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Současně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, nejméně xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona hospodaření x veřejnými xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx svazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x žadatelů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém finanční xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterým zajistí xxxxxxxx kontrolu jak xxxxx hospodaření, xxx x xxxxxxxxxxx jimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx systému a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx hodnocení.

§10

Při xxxxxx veřejnosprávní xxxxxxxx x xxxx x jimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prověřují krajské xxxxx pouze

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx, xx xxxxxxxx fondu xxxx Xxxxxxxxx fondu,

b) xxxxxx s právními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx peněžními prostředky xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozhodné xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx

(1) Xxx veřejnosprávní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x schválení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolovanými osobami xxx xxxxxxxxxxxx operace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx především do xxxxxx xxxx přijetím xxxxxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx, která zavazuje xxxxxx veřejné správy x veřejným xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povahy, x xx xxxxxxxx zejména xx prověřování xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou rozhodné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx plnění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx plánované x xxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkolům veřejné xxxxxx x xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx stanovené podmínky x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, vypořádávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ekonomických, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx,

x) provádějí xxxx x přesně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx evidencích x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zda xxxxxxxxx včasnou přípravu xxxxxxxxxxx finančních, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zkoumají x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx zejména, zda

a) xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zobrazují xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnostem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, výdajů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, programy, xxxxxxxx, uzavřenými xxxxxxxxx xxxx jinými rozhodnutími xxxxxxxxx x rámci xxxxxx a splňují xxxxxxxx hospodárnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo předcházení xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxxxx x prověřování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(6) Xxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx posuzují xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx x správnost xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX PRAVIDLA

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§13

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxxxx orgány x kontrolovanými osobami xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxx kontrolním xxxxx,11) nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x právnické nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx příjemcem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x podle kontrolního xxxx11) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx kontrolní xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z veřejných xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx kontrole x xxxxx povinné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx spolupůsobit xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Při xxxxxx veřejnosprávní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx centrálního systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x účetnictví.

§13a

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx auditorským xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx §9 xxxx. x), §10 xxxx. 1 xxxx. x) x d), §12 xx 19, §21, §2327 kontrolního xxxx x §18 xx 21 tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx, xxxxx xxxxx vykonal, xxxxxxxx o tomto xxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxx x auditu xxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxx xxxxxx je x případě zjištěných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx nebo zmírnění xxxxx x k xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx povinen seznámit xxxxx, x které xx tento xxxxx xxxxxxxxx, xx získanými xxxxxxxx a s xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Lhůtu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx audit xxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxx být xxxxxx xxx 5 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vykonal, xx xxxxxxx zprávu x xxxxxx xxxxxx osobě, x které byl xxxxx xxxxx vykonán. Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, jehož xxxxxxxxxxx xxxxx vykonal, x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ukončen xxxx xxxxxxxx zprávy x auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§14

§14 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§15

§15 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§18

Xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,20) nebo xxxxxxxxx svá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.21)

§19

Informace o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxx x xxxxxx uložení x x xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněny prověřit x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, plnění xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§20a

§20a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§22

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxx roční zprávu x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx předává xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Orgán xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních kontrol Xxxxxxxxxxxx financí.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx i hodnocení xxxxxxxxxxxx a účinnosti xxxxxxxxxx systému finanční xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Tam, xxx tento xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx xxxxx zprávy xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx finančních kontrol, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X závažných zjištěních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx

x) zjištění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx26) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx neoprávněného xxxxxxx, zadržení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx 300&xxxx;000 Xx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozpočtové xx xxxxxx kázně podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.23)

§23

Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly xx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx úřadu.

§23x

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXX TŘETÍ

FINANČNÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX

§24

Xxxxxxxx xxx xxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx mezinárodní smlouva, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,9) xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní organizace xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxx zákona v xxxxxxx a za xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stanoví-li xxx xxxxxxx uvedená x odstavci 1, xxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxxx x xx podmínek, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vyžadovat xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo zajištění xxxxxx výkonu. Dožádaný xxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx x předmětu, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx výkon a xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxx ve vzájemné xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 a 2 xxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, požadují xxxxxxxxx orgány veřejné xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o jimi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx správy xxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx kontrolách x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx poskytly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

VNITŘNÍ XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

ZAVEDENÍ, UDRŽOVÁNÍ X PROVĚŘOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX KONTROLNÍHO XXXXXXX

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx své xxxxxxxxxxxx povinen x xxxxx xxxxxx zavést x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx,

x) je způsobilý xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx včasné xxxxxxxx informací příslušným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §5 xxxxxxxxx x působnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou účetními xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, organizačních útvarů, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x interního xxxxxx. X xxxx xxxxxxx

x) stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravomocí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x veřejnými xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x jimi plněným xxxxxx,

x) xxxxxxx oddělení xxxxxxxxx x odpovědností xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, zejména ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, uzavírání smluv, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx pohledávek,

c) xxxxxxx, aby o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a účelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx se xxxxxxxx spolehlivého xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodujících xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměrů x xxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx podle §22 xxxx. 6 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx povinností, pravomocí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dosahovaných při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o přijímaných x xxxxxxxx opatřeních x jejich xxxxxxx.

(5) Xx xxxxx finanční xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx kontrolního systému xxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxxxxxxx procesní xxxxxxxx xxxxx §13 xx 21.

(6) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xx vykonávána xxxxxxxx kontrola; xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.2a)

HLAVA XX

XXXXXX KONTROLA

§26

Předběžná xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánovaných x xxxxxxxxxxxxxx operací

a) xxxxxxx tohoto orgánu xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx xx správu rozpočtu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx správce xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědný xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx zaměstnanec pověřený x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx odůvodněno xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxx, strukturu x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 1 a xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x).

(5) Xxxxxx-xx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy. Xxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řádného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxx předběžnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(7) X xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx.

(8) U xxxxxx xxxxxxx správy, který xxxx víc xxx 5 zaměstnanců, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx operací xxx hospodaření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 x 4 x xxx xxxx výkon xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xx x).

(3) Zjistí-li osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx a následné xxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, oznámí xxx zjištění písemně xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě zjištěných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řádného xxxxxx této xxxxxxxx.

XXXXX III

INTERNÍ XXXXX

§28

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezávislý xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, organizačně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx interního xxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx, xxx

x) právní xxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx x činnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx včas xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, finanční x xxxx informace,

d) xxxxxxxx x finanční xxxxxxxx xxxxx §4 jsou xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx systém xx xxxxxxxxxx xxxxxx, reaguje xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, provozních x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné správy xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx záměry x xxxx tohoto xxxxxx xxxxx splněny.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx, x předcházení xxxx ke xxxxxxxx xxxxx a k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Interní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ověřují, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zobrazují xxxxxxx, xxxxxx jeho financování x hospodaření x xxx,

x) xxxxxx systémů, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, financování jeho xxxxxxxx a zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výběrovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, efektivnost x xxxxxxxx operací x xxxxxxxxxxx a účinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxx útvaru interního xxxxxx

(1) Útvar interního xxxxxx je přímo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx struktur.

(2) Vedoucího xxxxxx interního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx financí po xxxxxxxxxx xx vládě, xxxxx jde x xxxxx interního auditu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx správcem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,13) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx auditu tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu po xxxxxxxxxx x předsedou xxxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx auditu Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této osoby, xxxxx xxx x xxxx xxxxx interního xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx účetní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxx písmenem x), xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x útvar xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx obce, xxxxx xxx x xxxxx interního xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx jde x xxxxx interního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

i) xxxx městské části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx x útvar xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) statutární xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxx x útvar xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx x §28 xxxx. 1 zajišťováním interního xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx postupuje vedoucí xxxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které jsou x xxxxxxx s xxxxxxxxxx plněním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úkolů útvaru xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx pověřen zajišťováním xxxxxx následné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 4 xx 6.

(5) X xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřiměřených rizik xxx hospodaření s xxxxxxxxx prostředky, x xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizací xx xxx xxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx celky podle §9 xxxx. 3 x svých organizačních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx obcí podle §9a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonem veřejnosprávní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(6) Xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, které mají xxxx jak 15&xxxx;000 xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dostatečných xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxxx průběžné sledování x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx v xxxxxxxxxx xx toto hodnocení xxxxxx, xx přijatá xxxxxxxx nejsou dostatečně xxxxxx, xxxx obce, xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x orgánu xxxxxxx správy v xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odráží xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x předpokládaných xxxxxx x cílů xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, věcné xxxxxxxx a typ xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění. Dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x konzultační xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyplývají ze xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx správy, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx systému.

(5) Vedoucí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx bere x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx zvláště odůvodněných xxxxxxxxx xxxx útvar xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx schválený xxxxx plán.

(7) Vedoucí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxx vnitřního provozního x finančního xxxxxx xxxxxx orgánu. Xxx, xxx dosud xxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx orgánu x potřeba xxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předává xxxxxx o svých xxxxxxxxxx z provedených xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx podle §28 xxxx. 3.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přijata xxxxxxxxx xxxxxxxx, je povinen xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zprávě xxxxxxxxxxx vedoucímu xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ovlivnily xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxx způsobit xxxxxxxxx xxxx neprůkaznost xxxxxxxxxx,

x) předkládá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx doporučení xxxxxx xxxxxxxxx auditu, xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22, která xxxxxxxx xxxxx a informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ X ZMOCŇOVACÍ

§32

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu tohoto xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx účinnosti, se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí, xxxxxx x příspěvků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky x xx státních xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx27) a řídí xx xxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 6 xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §29 odst. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.28)

§32x

Xxxxxxxxxx §26 x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx při plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x při xxxxxx xxxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx České republiky, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.28a)

§33

Xxxxxxxxxx ustanovení

Vyhlášku k xxxxxxxxx §6 xxxx. 4 x §22 xxxx. 5 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x rozpočtových xxxxxxxxxx

§34

Xxxxx č. 218/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 493/2000 Xx., xxxxxx č. 141/2001 Xx. a xxxxxx x. 187/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §39 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 22) xxx:

"§39

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, správci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu hospodaření x prostředky státního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx kontrole).".

2. §40, 41 x 42 se zrušují.

3. §43 zní:

"§43

Jsou-li xxxxxxxxxx xx zahraničí poskytovány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.22)

4. X §44 xxxx. 6 xx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22)" zrušují.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx rozpočtů

§35

V xxxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx x §15 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 10x) xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zajišťují výkon xxxxxxxx kontroly podle xxxxxxxxxx právního předpisu.10a)

10a) Xxxxx č. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o finanční xxxxxxxx).".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

§36

Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx. x xxxxxx x. 273/2001 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 1x) xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx zajišťuje výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.1a)

1a) Xxxxx x. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).".

2. X §3 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.1x)".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x obcích (obecní xxxxxxx)

§37

X xxxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 273/2001 Xx., xx za §9 xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2x) xxx:

"§9x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2x)

2x) Xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx kontrole xx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx (krajské xxxxxxx)

§38

X xxxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (krajské xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 273/2001 Xx., se x §2 doplňuje xxxxxxxx 3, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1a) xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1x)

1x) Xxxxx x. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§39

X xxxxxx č. 147/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, v §9 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x) xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx finanční kontroly x svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx a u xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.7x)

7x) Xxxxx x. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).".

ČÁST XXXXXXXX

§40

§40 (část xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx

§41

Xxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx České republiky x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx. x zákona x. 229/2001 Xx., xx xxxx takto:

1. X §48 xxxx. 1 xx xxxxx "Vnitřní" x xxxxx "(dále xxx "xxxxxxxx")" zrušují.

2. X §49 xxxxxxxx 1 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 65x) xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxx provádění xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,65a) které xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu x xxxx xxxxx, x xxxxxxxx obsaženými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolními xxxxxx.

65x) Xxxxxxxxx zákon x. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx kontrole).".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§42

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx zahájena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 320/2001 Xx. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxx skončena, xxxxxxxxx xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 320/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

- xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx část xxxxxxxxx xxxxxx zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.5.2003

320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2003

123/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)

x účinností od 6.5.2003

426/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

421/2004 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x přezkoumávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

482/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.9.2004

626/2004 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

377/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

138/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.7.2006

298/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 29.11.2007

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

239/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

126/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx kontrole), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2020

251/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx regionálního xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2011/85/EU xx xxx 8. xxxxxxxxx 2011 o požadavcích xx rozpočtové xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxx č. 77/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2a) §36 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx zákona x. 353/2001 Xx.
3) Xxxxx č. 166/1993 Sb., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 147/2000 Sb., x okresních xxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §1 xxxx. 2 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 492/2000 Xx.
6) Například xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Nařízení Xxxx (XX) č. 1083/2006 xx xxx 11. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx a Fondu xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1260/1999 x xxxxxxxx Rady (ES) x. 1198/2006 xx xxx 27. xxxxxxxx 2006 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
8) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxx xxxxxxx č. 7/1995 Sb., o xxxxxxxx Evropské dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx straně x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx x. 67/1997 Sb., xxxxxxx č. 251/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx x. 265/1998 Xx., ve znění xxxxxxx x. 75/1999 Xx. x sdělení x. 16/2000 Xx. x. s.
10) Například xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxx xxxxx zákona č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 148/1998 Xx.
12) Xxxxxxxxx §33 xxxxxx č. 166/1993 Sb., xx xxxxx zákona č. 220/2000 Sb.
13) §3 xxxx. x) zákona x. 218/2000 Sb.
13x) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1290/2005 xx xxx 31. xxxxxx 2005 x financování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §17 x 18 xxxxxx x. 552/1991 Xx.
16) §18 xxxxxx č. 552/1991 Xx.
17) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x tlumočnících.
18) §14 xxxxxx x. 552/1991 Xx.
19) §19 xxxxxx x. 552/1991 Xx.
20) Například xxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 273/2001 Xx.
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21b) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
21x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21d) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.
21x) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 439/2004 Xx.
22) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §4 xxxxxx č. 128/2000 Xx.
25) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxx.
26) §24 xxxxxx č. 552/1991 Xx.
§8 xxxxxxxxx xxxx.
26x) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
27) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon).
28x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2000 Xx., xxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx záchranném xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákon č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 555/1992 Sb., x Vězeňské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.