Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

320/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Finanční kontrola §3

Hlavní cíle finanční kontroly §4

Organizační zajištění finanční kontroly §5

Kontrolní metody a kontrolní postupy §6

ČÁST DRUHÁ - VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA

HLAVA I - PŮSOBNOST KONTROLNÍCH ORGÁNŮ

Působnost orgánů Finanční správy České republiky §7

Působnost správců kapitol státního rozpočtu §8

Působnost řídícího orgánu a platební agentury §8a

Působnost územních samosprávných celků §9

Působnost dobrovolných svazků obcí §9a §10

Společná ustanovení k působnosti kontrolních orgánů §11

HLAVA II - PROCESNÍ PRAVIDLA §12

 Pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly na místě §13

Zvláštní ustanovení o procesních pravidlech pro výkon auditu §13a §14 §15 §16 §17

Opatření k nápravě §18

Informace o uložení opatření k nápravě §19 §20 §20a §21

Podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly §22

Spolupráce v oblasti finanční kontroly §23 §23a

ČÁST TŘETÍ - FINANČNÍ KONTROLA PODLE MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Pravidla pro výkon finanční kontroly podle mezinárodních smluv §24

ČÁST ČTVRTÁ - VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

HLAVA I - ZAVEDENÍ, UDRŽOVÁNÍ A PROVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU

Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců §25

HLAVA II - ŘÍDÍCÍ KONTROLA

Předběžná kontrola §26

Průběžná a následná kontrola §27

HLAVA III - INTERNÍ AUDIT

Funkční nezávislost interního auditu §28

Postavení útvaru interního auditu §29

Plánování interního auditu §30

Podávání zpráv §31

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ

Přechodná ustanovení §32 §32a

Zmocňovací ustanovení §33

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech §34

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §35

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze §36

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení) §37

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení) §38

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o okresních úřadech §39

ČÁST DVANÁCTÁ §40

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích §41

ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST §42

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 64/2014 Sb. - Čl. LIII

INFORMACE

320

ZÁKON

ze xxx 9. xxxxx 2001

o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx finanční kontroly xxxxxxxxxx mezi orgány xxxxxxx správy1), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a uvnitř xxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxx xxxxxxx, hlavní xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx státu xxxxxx xxxx zakladatele xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu2).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx nevztahují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx zvláštního charakteru2a) x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, k xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xxxx funkci zakladatele xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,4) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) orgánem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,5) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx svazek xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Správa xxxxxxxxxx dopravní xxxxx x xxxx právnická xxxxx xxxxxxx k xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx hospodaří x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,7)

x) xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) x právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx žadatelem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podniká x xx xxxxxxxxx x veřejnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx osobou xxxx i xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx základě xxxxxxxx xx systému xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7a),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněný xxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx osoba nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu, územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxx x); x kraji xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, v xxxx starosta obce, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x veřejné xxxxxxxx xxxxxxx,

x) veřejnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a),

i) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vynaložené xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, x xxxxxx peněžních fondů xxxxx, územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx x), x xxxxxxxxxx soustředěných x Národním xxxxx8) x z jiných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx správy,

j) xxxxxxxx finanční podporou xxxxxx, příspěvky, xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, x rozpočtu územního xxxxxxxxxxxxx celku nebo x rozpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dále státní xxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx formou slevy xx daních x xxxxxx osvobození od xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x jiné prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aktů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") její soulad x právními xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx stanovených xxxxx x xx xxxxxxxxx vynaložením těchto xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx takové použití xxxxxxxxx prostředků, xxxxxx xx dosáhne xxxxxxx xxxxxxx rozsahu, kvality x přínosu xxxxxxxx xxxxx xx srovnání x objemem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx stanovených xxxxx.

§3

Xxxxxxxx kontrola

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zabezpečujícího xxxxxxxxxxx x veřejnými xxxxxxxxxx. Xxxxx ji

a) systém xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xx 11,

x) xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxx kontrolní xxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx §25 xx 31.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx hospodaření x xxxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x to před xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x následně xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Evropských xxxxxxxxxxxx7a) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx kontrola").

(3) Systém xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.9)

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx schválením, xxx průběžném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx operací xx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyúčtování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dosažených xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operací, (dále xxx "xxxxxxx xxxxx").

§4

Hlavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Hlavními xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x opatření xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx předpisů při xxxxxxxxxxx s veřejnými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků proti xxxxxxx, nesrovnalostem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, neúčelným x xxxxxxxxxxxx nakládáním x veřejnými xxxxxxxxxx xxxx trestnou xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucích xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx účetním xxxxxxxxxx xx účelem účinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) hospodárný, xxxxxxxxx x účelný xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx hledisek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) stanovena xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vedoucím xxxxxx xxxxxxx správy, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností.

§5

Organizační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Odpovědnost za xxxxxxxxxxxx, řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx finanční kontroly xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx řídící xxxxxxxxx. Při xxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že tato xxxxxxxx podává včasné x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx správy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvalifikačními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a u xxxxx nehrozí střet xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx;10) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný čin, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx trestný xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, jakoby xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx nežádoucí xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu; zaměstnanci xxxxx být xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon finanční xxxxxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxx vydán, xxxxxxxxxxx se jím xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x jejími xxxxxxxx xxxx podle §4,

x) sledovat a xxxxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolu vykonávat x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx svazku xxxx.

§6

Kontrolní xxxxxx x xxxxxxxxx postupy

(1) Při xxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolní xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxxxx,

x) sledování xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech x vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx finanční kontroly xx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx prověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx operací x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx doby jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úplný x přesný xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyúčtování a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx techniky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účetních, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výkazů, xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a statistických xxxxxxxx, hlášeních x xxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx hospodaření,

d) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhodnocování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zavedených v xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx metody x auditní xxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

VEŘEJNOSPRÁVNÍ XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx Finanční správy Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx

x) metodicky xxxx x koordinuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx funkci centrální xxxxxxxxxxxx jednotky se xxxxxxxxx xx harmonizaci x metodické xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontroly xx xxxxxxx správě.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxxxxx kontrolu, pokud xxxxxxxx právní xxxxxxx12) xxxxxxxxx jinak, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxx fondů x x xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxx,7) x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenosti x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) x c),

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx, x výjimkou územních xxxxxxxxxxxxx celků,

c) xxxxxxxx x veřejnou finanční xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx podpory x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xx systému xxxxxx xxxx využívání xxxxxxxxxx Evropské unie xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnosprávní xxxxxxxx pouze Ministerstvo xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx na hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.2a)

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx13) xx xxxxxxx vytvořit xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Současně xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pravidelně, xxxxxxx xxxxxx ročně, xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x veřejnou xxxxxxxx podporu xxxx x příjemců této xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejná finanční xxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§8x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx7a) x platební xxxxxxxx13a) vykonávají veřejnosprávní xxxxxxxx u kontrolovaných xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§9

Působnost xxxxxxxx samosprávných xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx působnosti.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxx o xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx u příjemců xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jim xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx samosprávné xxxxx xxxx xxxxxxx vytvořit xxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx zajistí finanční xxxxxxxx xxx svého xxxxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx. Současně zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx systému x pravidelně, nejméně xxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svazků xxxx

(1) Dobrovolné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx veřejné finanční xxxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxx.

(3) Dobrovolné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx zajistí prověření xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, nejméně xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxx xxxxxx veřejnosprávní xxxxxxxx x obcí x jimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx fondu xxxx Národního fondu,

b) xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, účelnost x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx peněžními xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, ze xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx z Xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozhodné xxx poskytnutí státní xxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxxxx kontrole, xxxxx předchází rozhodnutím x xxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx připravované operace xxxx xxxxxx uskutečněním. Xxxx kontrola se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zavazuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plněním xxxxxxxxx xxxxxx, x xx zaměřena zejména xx prověřování xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodné xxx vynakládání xxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx předběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx posuzují, xxx plánované x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkolům xxxxxxx xxxxxx x xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, programy, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smlouvami nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x veřejnými xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxxxx osob s xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxx prověřují xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx, vypořádávání x xxxxxxxxxx schválených xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operací xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, provozních x xxxxxx xxxxxxxx novým xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx včas x přesně zápisy x xxxxxxxxxxxxxxx operacích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx včasnou přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxx veřejnosprávní kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxx prověřují, zkoumají x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzorku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přezkoumávané xxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hospodárnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx předcházení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 jsou xxxxxxxxx x prověřování xxxxxxxxxxxx x účinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x orgánů veřejné xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) x x).

(6) Xxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operací.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX

§12

§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§13

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontroly xx xxxxx

(1) Vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxxxx osobami xxx xxxxxx veřejnosprávní xxxxxxxx na xxxxx xx xxxx kontrolním xxxxx,11) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxx veřejnosprávní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx příjemcem, xxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x podle xxxxxxxxxxx xxxx11) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx účelu této xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxx x kontrolované xxxxx nesrovnalosti x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x veřejných xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxx x osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx se xxxxx povinná spolupůsobit xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 již xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nezavázala, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx centrálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x účetnictví.

§13a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx auditorským standardům; xxxxxxxxx xx §9 xxxx. x), §10 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §1219, §21, §23 xx 27 xxxxxxxxxxx xxxx x §18 xx 21 xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx, xxxxx audit xxxxxxx, xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxx x auditu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx doporučení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxx zmírnění xxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx kontrolního orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx povinen seznámit xxxxx, x xxxxx xx xxxxx audit xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx obsahem zprávy x xxxxxx x xxxxxxxxxx jí písemné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xx audit xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx audit xxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxx být xxxxxx xxx 5 xxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vykonal, je xxxxxxx zprávu x xxxxxx předat xxxxx, x xxxxx xxx xxxxx audit vykonán. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx informovat orgán xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx a xxxxxx opatření x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx je ukončen xxxx xxxxxxxx zprávy x auditu příslušnému xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxx vykonal.

§14

§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§17

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§18

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx kontrolovaným xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis,20) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.21)

§19

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx kontrolní xxxxx x xxxxxx uložení x x xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx x kontrolovaných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1.

§20

§20 zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§20a

§20a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§22

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx financí předkládá xxxxx roční xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx státního závěrečného xxxx. Současně předává xxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Orgán xxxxxxx xxxxxx předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx i hodnocení xxxxxxxxxxxx x účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx, včetně přehledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.25) Tam, xxx tento xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, který je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x za xxxx xxxxxx.

(4) Strukturu x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx finančních kontrol, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, na xxxxx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu26) xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx 300&xxxx;000 Xx.

(6) Xxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému správci xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.23)

§23

Spolupráce v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly x Nejvyšším kontrolním xxxxxx, kterému na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx činnosti Nejvyššího xxxxxxxxxxx úřadu.

§23x

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX

§24

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx

(1) Stanoví-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána,9) mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zmocněnci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x za xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek, xxxxx xxxx xxxxxxx stanoví, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx a výsledku xxxxxxxx xxxxxxxx, koordinují xxxx xxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx osoby x osoby povinné xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx kontroly jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o jimi xxxxxxxxxxx finančních kontrolách.

(5) Xxxxxx veřejné správy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

VNITŘNÍ XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

ZAVEDENÍ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX ÚČINNOSTI XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Vedoucí orgánu xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx povinen x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx systém, který

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vyhodnocovat x minimalizovat provozní, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx schválených xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx správy,

c) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nápravě.

(2) Xx splnění povinností xxxxx odstavce 1 xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx vymezí x xxxxxxx s §5 xxxxxxxxx x působnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, organizačních xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x interního xxxxxx. X xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x přesného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxx plněným xxxxxx,

x) zajistí oddělení xxxxxxxxx x odpovědností xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx, zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, aby x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) přijme xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a účelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodujících xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx.

(3) V případech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 6 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx povinni podávat xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dosahovaných xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x vzniku významných xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich nápravě.

(5) Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xxxxxx veřejné správy xx xxxxxxxxxx procesní xxxxxxxx podle §13 xx 21.

(6) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.2a)

XXXXX XX

XXXXXX KONTROLA

§26

Předběžná xxxxxxxx

(1) Xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánovaných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx xx xxxxxx rozpočtu xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx rozpočtu,

c) xxxxxxx zaměstnanec organizačního xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx účetnictví xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu vedoucím xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepřípustné, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Sloučení xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) je xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx to xxxxxxxxxx xxxxx pravděpodobností výskytu xxxxxxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx obtížnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 1 x pro xxxx xxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxx-xx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x x), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx své zjištění xxxxxxx vedoucímu orgánu xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx operace x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) U xxxxxxxxxxxx svazku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx řídicí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx fyzické osoby xxx xxxxxxxxxxx dobrovolného xxxxxx xxxx.

(7) X xxxx, krajů, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x části statutárního xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxx než 5 xxxxxxxxxxx, xxxx xxx hlavním xxxxxxx xxxx správcem rozpočtu xxxx fyzická osoba xxx zaměstnanec orgánu xxxxxxx správy.

§27

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx zajišťují xxxxxxxxx a následnou xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx pověřených xxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kontroly xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 3 x 4 a xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxxx-xx osoby xxxxxxx v odstavci 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx x následné xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neefektivně x xxxxxxxx nebo x rozporu x xxxxxxxx předpisy, oznámí xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXX

§28

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx funkčně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, organizačně oddělený xx řídících xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxx audit xx xxxxxxxxx a objektivní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x stanovené postupy xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vyloučení xxxx zmírnění,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx kritéria xxxxx §4 xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx systém je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx změny xxxxxxxxxxxx, právních, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výsledky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x cíle xxxxxx xxxxxx xxxxx splněny.

(3) Xx základě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xx zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x orgánu xxxxxxx xxxxxx konzultační xxxxxxx.

(4) Interní audit xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx výkazech xxxxx zobrazují xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x hospodaření x xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx prověřují x xxxxxxx systémy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

c) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výběrovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxx xxxxxx interního xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx vedoucímu xxxxxx xxxxxxx správy, který xxxxxxxxx xxxx funkční xxxxxxxxxxx a organizační xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx struktur.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx interního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx,13) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx financí, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxxx xxxxxx,

x) prezident Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx státní organizace Xxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zřízené k xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterému xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrola xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx jde x xxxx útvar xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx projednání x xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx b), xxxxx xxx x xxxxx interního xxxxxx xxxxxxxxxxx složky státu, xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) rada xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxx,

x) xxxx xxxx xx xxxxx starosty xxxx, xxxxx jde o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) rada hlavního xxxxx Prahy xx xxxxx xxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x ředitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx auditu příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx x §28 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Útvar xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které jsou x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxx jemu xxxxxxxxxxx úkolů. X xxxxxxx x nezávislým xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 až 6.

(5) V případech x xxxxx pravděpodobností xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkolů, strukturu x stupeň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx organizací xx xxx xxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx celky xxxxx §9 xxxx. 3 x xxxxx organizačních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxx §9a xxxx. 3 x jimi zřízených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx útvaru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxx x xxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxx xxxx xxxx jak 15 000 xxxxxxxx, a dobrovolné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dostatečných xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxxx průběžné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx zavedení xxxxxx interního xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xx toto hodnocení xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxx, xxxxxxx části hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx interního xxxxxx xxxxxx.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx správy v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a ročními xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx x odráží xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x předpokládaných xxxxxx a xxxx xx xxxxxxxx období.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx střednědobého xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a typ xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxx interních xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx interního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xxxxx vyplývají ze xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx správy, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx orgánu x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxx xxxxx schvaluje. Xxxxxx bere v xxxxx jeho doporučení.

(6) Xx xxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx vedoucího xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx konkrétního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxx prověření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vnitřního xxxxxxxxxx x finančního řízení xxxxxx orgánu. Tam, xxx xxxxx nebyla xxxxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxx, xx prověří x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Útvar xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x svých xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy s xxxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3.

(2) Zjistí-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx řídící kontroly xxxx na základě xxxx vlastního návrhu xxxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx, xx povinen xx toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vedoucího xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uváděny x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx,

x) analyzuje výskyt xxxxxxxxx nedostatků, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné správy, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx důvodem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zjištění x xxxxxxxxxxxxx, které xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předkládá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx interního auditu, xxxxxxxxx ve zprávě xxxxx odstavce 3, xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx zprávy orgánu xxxxxxx správy podle §22, která xxxxxxxx xxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx.

XXXX PÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ X XXXXXXXXXX

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx finančních xxxxxxx xx smyslu tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx účelových xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí, xxxxxx a příspěvků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x ze státních xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27) x xxxx xx xxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému finanční xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 písm. x) x x) x §29 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.28)

§32a

Ustanovení §26 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx záchranného sboru Xxxxx republiky, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx nesnese xxxxxxx.28a)

§33

Xxxxxxxxxx ustanovení

Vyhlášku x xxxxxxxxx §6 xxxx. 4 a §22 xxxx. 5 xxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x rozpočtových xxxxxxxxxx

§34

Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 493/2000 Xx., xxxxxx č. 141/2001 Xx. x xxxxxx x. 187/2001 Sb., xx xxxx takto:

1. §39 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 22) xxx:

"§39

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xx hospodaření s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jinými peněžními xxxxxxxxxx xxxxx ve xxx kapitole.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, územní xxxxxxxx xxxxxx, správci kapitol x xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "finanční xxxxxxxx") podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční kontrole).".

2. §40, 41 a 42 xx xxxxxxx.

3. §43 xxx:

"§43

Xxxx-xx xxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)

4. V §44 xxxx. 6 xx xxxxx "xx vyčerpání xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22)" xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§35

X xxxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx x §15 xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10a) xxx:

"(2) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.10a)

10a) Xxxxx č. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

§36

Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx zákona x. 145/2001 Sb. x zákona x. 273/2001 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 1x) xxx:

"(4) Hlavní město Xxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1x)

1x) Xxxxx č. 320/2001 Xx., o finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx).".

2. X §3 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.1x)".

XXXX DEVÁTÁ

Změna zákona x obcích (xxxxxx xxxxxxx)

§37

X zákoně č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xx xx §9 xxxxxx xxxx §9x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2x) xxx:

"§9x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2x)

2x) Xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční kontrole).".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

§38

X xxxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx., xx x §2 doplňuje xxxxxxxx 3, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x) zní:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1x)

1x) Xxxxx č. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx).".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x okresních úřadech

§39

V xxxxxx č. 147/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, v §9 se xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7a) xxx:

"(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.7x)

7x) Xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).".

ČÁST DVANÁCTÁ

§40

§40 (část xxxxxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx

§41

Xxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Sb. x xxxxxx x. 229/2001 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §48 xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxx" x xxxxx "(xxxx xxx "kontrola")" zrušují.

2. X §49 xxxxxxxx 1 včetně poznámky xxx čarou č. 65x) xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,65x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, x pravidly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolními xxxxxx.

65x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx kontrole).".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§42

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.

Klaus x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx zahájena veřejnosprávní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 320/2001 Sb. přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 320/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

309/2002 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

- xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 6.5.2003

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení některých xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2003

123/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 6.5.2003

426/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

421/2004 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx svazků xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

482/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2004

626/2004 Xx., x xxxxx některých zákonů x návaznosti xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

377/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.9.2005

138/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

298/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 320/2001 Xx., x finanční xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2007

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

239/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

503/2012 Sb., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

183/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

126/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2020

251/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2011/85/EU ze xxx 8. listopadu 2011 x požadavcích xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxx č. 77/1997 Sb., o státním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §36 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx.
3) Xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 147/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 250/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů.
5) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 492/2000 Xx.
6) Například xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1083/2006 xx xxx 11. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1260/1999 x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1198/2006 ze xxx 27. července 2006 x Evropském xxxxxxxxx xxxxx.
8) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxx xxxxxxx č. 7/1995 Sb., x xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxxxx přidružení xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx straně xxxxx, xx xxxxx sdělení x. 67/1997 Xx., xxxxxxx x. 251/1997 Xx., ve znění xxxxxxx č. 265/1998 Xx., ve znění xxxxxxx x. 75/1999 Xx. x xxxxxxx x. 16/2000 Xx. x. x.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 148/1998 Sb.
12) Například §33 zákona x. 166/1993 Xx., xx xxxxx zákona x. 220/2000 Sb.
13) §3 xxxx. g) zákona x. 218/2000 Xx.
13a) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1290/2005 xx xxx 31. xxxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §17 x 18 zákona x. 552/1991 Xx.
16) §18 xxxxxx č. 552/1991 Xx.
17) Zákon č. 36/1967 Sb., x znalcích x tlumočnících.
18) §14 xxxxxx x. 552/1991 Xx.
19) §19 xxxxxx x. 552/1991 Xx.
20) Xxxxxxxxx xxxxx č. 129/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Sb.
21) Například xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21b) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
21x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21x) §4 xxxx. e) xxxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých zákonů.
21e) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 439/2004 Xx.
22) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (správní řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §4 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
25) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx.
26) §24 xxxxxx x. 552/1991 Xx.
§8 trestního xxxx.
26x) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
27) Xxxxx č. 531/1990 Sb., o územních xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).
28x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 320/2000 Xx., xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx republiky a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákon č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 555/1992 Sb., x Vězeňské xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.