Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2005 do 31.12.2023.


Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla

590/2002 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Technické požadavky pro vodní díla

Základní požadavky §3

Zakládání vodních děl §4

Technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl

Obecné požadavky §5

Přehrady a hráze §6

Vodní nádrže a zdrže §7

Jezy §8

Stavby, kterými se zřizují, upravují nebo mění koryta vodních toků §9

Stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace §10

Stavby na ochranu před povodněmi §11

Stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků §12

Stavby zřizované k plavebním účelům v korytě vodního toku nebo na jeho březích §13

Stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu §14

Stavby odkališť §15

Stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod §16

Studny §17

Hrazení bystřin a strží §18

Jiné stavby vyžadující povolení k nakládání s vodami §19

Účinnost §20

Příloha - Požadovaná míra bezpečnosti vodních děl při povodni

INFORMACE

590

XXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxxxx 2002

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vodní xxxx

Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx xxxxx §143 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 254/2001 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxx.1)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx - vodní xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx k odebírání xxxx x xxxxxx xxxxxxx toku xxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx objektem - xxxxx xxxx xxxx xxxx část, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vody x xxxxx nádrže,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) kontrolním xxxxxxxx - xxxxxx vody xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx povodni s xxxxxxxxxxx periodicitou,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx průtokem vody, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průtoku,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx průtokem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx - xxxxx dílo nebo xxxx část v xxxxxx xxxxxxx toku, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x více xxx 0,3 x,

x) xxxxxxx - vodní dílo xxxx xxxx část, xxxxxxxx xxx převedení xxxx pod xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx jezem - xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx pryže xxxxxxxxxx x pevné xxxxxx xxxxxx jezu a xxxxxxxx xxxxx,

x) bezpečnostním xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hráze před xxxxxxxx.

Technické xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx dílo musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxx dílo x xxxxxxxx

x) mechanické xxxxxxxxx a stability,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx2) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxx užívání x xxxxxxx bezpečnosti,3),4)

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx násilnou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx určeny jeho xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx útvar. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x umístění xxxx xxxxxxxxxxx vybavení5) x xxxxxxxx převádění xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Vodní dílo xx xxxxx navrhnout xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx

x) se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx navazujícího xxxxx koryta xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx účinky povodní,

d) x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx a xxxxxxx6) x ochrany xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx toku, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, chodu xxxx a xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx je určeno xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx střetů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx technického xxxxxxxx xxxxx x požadavky xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Vedení trasy xxxxxx xxxxxxx toku x nábřežních zdech xx xxxx x xxxxxxxxx odůvodněných případech, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx stísněných xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx).

(5) Ochranné xxxxx x zdi podél xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx návrhového xxxxxxx xxxxx §11.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.7) Odkaliště xxxxx být xxxxxxx x územích, xxxxx xxxx chráněna xxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx8) v aktivní xxxx záplavového území x v území x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx7) xxxxx být zřízeno x xxxxxxxx, kde xx xxxxx hospodárně xxxxxxxxxx xxxxx porušení x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx faktorem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx rekreace.

(7) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx čerpací xxxxxxx pro odvedení xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx podlaží její xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxx xx vyskytuje xxx xxxxxxxxx povodni x periodicitou 20 xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxx4) x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 100 xxx.

(8) Stavby xxxxxxxx x pozorování xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, kde xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ramena x xxx xxxxxxx vody xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx překážkou x korytě xxxxxxx xxxx. Xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přístupnost x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průtoků vody.

§4

Zakládání xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx toku nebo x xxxxx, kde xx něj mohou xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx splňovat požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx krajně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxx díla se xxxxxxxx x xxxxx xxxxx průtokových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx změna xxxxxx xxxxxxxxxx vod.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, hráze xxxx jezu xxxx xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vody.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx přehrady xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx zjištěných geologických x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zakládání. Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zakládat xx xxxxxx, xxxxx xxxx sedla.

(5) Podzemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vodního díla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx izolují xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx negativním působením.

(6) Xxxxx dílo, xxxxx xx navrhuje x xxxxx v dosahu xxxxxx xxxxxxxxxx dobývání xxxx x dosahu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základové xxxx, xxxxxxxxx projevy xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Technické xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx vodních xxx

§5

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Návrh x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx díla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účelem vodního xxxx x xxxxxxxxx xx odolnost proti xxxx předvídatelným xxxxxxxxx x jiným xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx provádění a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředí, povodně, xxxxxx jevy, mechanické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, otřesy, xxxxxxxx xxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxxxx zatížení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx způsobit

a) nepřípustné xxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukce (xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx), které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx provozuschopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, změny xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vodního xxxx.

(3) Xxxxx používaný xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního xxxx a jeho xxxxx, který xxxxxxxx xx styku x xxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxxx na vodostavební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, rnrazuvzdornosti, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pevnosti x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Návrh xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxxxxxx x jakosti xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §10 xxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.9)

(5) Xxxx prováděné xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx při xxxxx xxxxxx stávajícího vodního xxxx, xx toto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osazenou xx xxxxxxx úrovně xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx přehrady xxxx xxxxx za povodně xx xxxxxxxx odstupňovaně xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Význam přehrady xxxx xxxxx x xxxxxxxx možných xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přehrady nebo xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9a). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kulminačního xxxxxxx xxxxxxxxx povodňové xxxx, xxxxxx je xxxxx xxxx vodní dílo xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx vlny přes xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx9b).

§6

Xxxxxxxx a hráze

(1) Xxx xxxxxx výškové xxxxxx xxxxxx hráze xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vody xx xxxxxxxx spolehlivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x charakteru území xxxxxxxxxx zvláštní povodní, x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx vln, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx koruny x x xxxxxxxxxx potřeb xxxxx.

(2) Xxxxx účinku xxx, xxxx, povětrnosti x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx opevňuje xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx vylučujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx tlakem xxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vody.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxx projektem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sypaniny.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx vodního xxxx, xxxxx slouží xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, se přednostně xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx ukončení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx s ohledem xx možné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx jámy.

(7) Každá xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx dvě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x třemi xxxxxxx, xxxxxxx za xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx x jiné odběrné xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx výpustí xxxxxxxx xxxx odběrné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxx vybavena xxxxxx spodní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 mil.m3 xxxx, hloubkou xxxx xxx maximální hladině xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx výpusti x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze přepad xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx požadováno xxxxxxxxx xxxxxxxx průtoku xxxx v xxxxxx xxxxxxx toku.

(8) Kapacita xxxxxxxx výpustí xxxx xxxxxxx xxx všech x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nádrži xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxx plnění vodní xxxxxx x přiměřenou xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx musí xxx možné i xxxxx jedinou spodní xxxxxxx.

(9) Každá nově xxxxxxxxx přehrada nebo xxxx vodní xxxxxx, xxxxxxxxx xxx změně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nádrže, xx xxxxxxxx nebo xxxx vodní xxxxxx xxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vody xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnostního přelivného xxxxxxxx xx xxxx xxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodního xxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx chodba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sypané xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx o volné xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx navrhnout xxxxxxx x tlakovým průtokem, xxxxxx xx volně xx chodby.

§7

Xxxxx xxxxxx x xxxxx

(1) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vodní xxxxxx xx posuzuje

a) xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx průsakem,

b) stabilita xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx přetváření x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx nádrži, a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na betonové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nádrže x xxxxxxxx návrh xxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx toků,

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stávajících xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výústí.

(2) Xxxxxxxxx vlivu xxxxx xxxxxx a zdrže xx režim tvorby x chodu xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x korytě xxxxxxx toku xxx xxxxx nádrží xx xxxxxxx x využitím xxxxxxxx ledových xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znečištění, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, silážní x senážní jámy, xxxxxxx, xxxxxxxx, mrchoviště, xxxxxx xxxxxxx látek xxxx obalovny.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx budoucí xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx výškovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx hladině xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx až po xxxxxx stálého xxxxxx xxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vodní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vody a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxx rozhrnout x xxxxxxx zeminou. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx budoucí xxxxxx xxxxx xxxxxx odstraňuje xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx využití.10)

§8

Jezy

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jezu xx posuzuje xxxxxxx xxxx energetického využití. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.

(2) U xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konstrukce xxxx xxxxxxxx možnosti transportu xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx jejich xxxxx x odvozu.

(3) Xxx xxxxxx stavební xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plovoucími xxxxxxxx x xxxxxxxx předměty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx11) xx xxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) X návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx je x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxx zajistit tlumení xxxxxxx xxxxxxxxxxx vody, x to zpravidla xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plochy x xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx stavu xxxxxx xxxxxxx toku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx objektem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx ledu, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jezu.

(6) Xxxxxxxx konstrukce xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konstrukce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlny x vyloučení poklesu xxxxxxx vody xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vody.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stávajícího koryta xxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Při návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx břehů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx limity xxxxxxxxx x vibrací xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11a).

§9

Xxxxxx, kterými xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vodních xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx toku x místních podmínek x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx koryta xxxxxxx toku. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx toku xx xxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku.

(2) Xxxxx xxxxxxx návrhového průtoku xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vychází xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ztrát xx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx, hloubky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx stabilitu xxxxxx xxxxxxx toku, xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx dna xxxxxx vodního xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx v korytě xxxxxxx xxxx, například xxxxxxxx výpustí x xxxxxx pro průmysl x xxxxxxxxxx, xxxxxx x vodohospodářským xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 210 dní, xx xxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vody x xxxxxxxxx území.

(5) Xxxxxx trasy xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z prostorových xxxx xxxxxxxxxx důvodů.

(6) Xxxxxxxx profil xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx průtok, xxxxx xx vyskytuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 100 xxx; při xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x volnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nejméně 0,5 m. Xxx xxxxxx uzavřeného xxxxxxx xxxx shybky xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, k xxxxxxxxx zimního provozu x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Opevnění koryta xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případů, xxxxx znemožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx toku. X xxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx opevnění xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx kombinované x vegetačních x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx křížení xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx komunikací xxxxx xxx menší xxx xxxxxxxx xxxxxx upraveného xxxxx koryta xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Volná výška xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx a horní xxxxxx průtočného xxxxxx xxxxx xxx menší xxx 0,5 x.

(9) Xxxxxxxx pro xxxxxxx x souběh xxxxxx xxxxxxx toku s xxxxxx, xxxxxxx komunikací x xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.12)

(10) Xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx stavba xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx nebyla xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Stavby xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx objektů včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro stavby xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čistíren xxxxxxxxx xxx, jakož x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.13)

§11

Xxxxxx na ochranu xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx soustředění xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx toku. Při xxxxxxxxx průtoku xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx upraven xxxxxxxxx xxxxxxxxx4) x vyskytuje xx x xxxxxxxxxxxx 100 xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zajišťuje xxxxx xxxx. Místo xxxxxxxx hráze, nebo xxxx xxxx součást, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx pevným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx návrhového xxxxxxx xxx xxxxxx ochranné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 odpovídá xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků x xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mobilní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx posuzuje xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx toku.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx toku x xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx povodně. Při xxxxxxx území na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxx4) x vyskytuje xx x xxxxxxxxxxxx 100 xxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 0,3 x - 1,0 x, xxx xxxxxxx nižší xx navrhuje převýšení xxxxxxxx hráze do 0,5 x. U xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,3 x. Xxxxx je xxxxxxx zábrana xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx hráze, navrhuje xx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ochranné xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx normovými xxxxxxxxx14).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 3,0 x, xxxxx x ochranných xxxxx xxxxxxx xxx 2,0 x xx xxxxxxxx přípustná šířka 2,0 x. Svahy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx. Opevnění ochranných xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sil xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx mechanizmů xxx xxxxxx.

(5) Trasa ochranné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx xxxx být navržena x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vodního toku, xxx x případě xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stabilita a xxxxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx únosnost xxxxxxx xxxxxxxx technická xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.14)

(6) Xxxx stavba xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx slouží i xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx využívat. Xxxxxxxxx na stavbu xxxxx nádrže jsou xxxxxxxx normovými hodnotami14a).

§12

Stavby x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Základní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx základě potřeby xxxx xxx xxxxxxxxxxx x potřeby xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx odvodňovacího xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro zemědělské xxxxxxx pozemků.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sběrnými xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx, pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx území. Odvádění xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx přednostně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dopravní xxxxx x xxxxxxx xxxx x rovněž x provozních xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přednostně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stejného výkonu x xxxx.

§13

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx vodního toku xxxx xx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů xx dopravně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zřizované x xxxxxxxxx účelům x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx březích, x xxxxxxxx xxxxxxx vodních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.15)

(2) Xxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx se xxxx zvažuje xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, jehož hladina xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx vody, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx.

§14

Xxxxxx x využití xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Spodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a to xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vodní nádrže. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vodního xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx toku x xxxxxx množstvím xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx nádrží.

(2) Xxx xxxxxxxx hydraulických xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx průtoku xxxx xx xxxxxxx vody xxxx odpadu xxxx xxxxxx k využití xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx potenciálu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx technické xxxxxxxx.

§15

Xxxxxx odkališť

(1) Návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ukládaný xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadní vody x jejího znečištění x prokázání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx výstavby x xxxxxxx odkaliště. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x intenzitou 7x XXX x xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nejnižšího místa xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx hladinou xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx 0,6 x.

§16

Xxxxxx sloužící k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx xx pevný měrný xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx profil"), xxxxxxx xxxxxxxxxx stanicí xxxx xxxxxx přelivem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povrchových xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx pramenů x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ± 10 xx.

(3) Xxxxxxxxx profil musí xxx xxxxxxxxxx xxxx x rovnoměrné rozdělení xxxxxxxxx vody x xxxxxxx měření v xxxxx rozsahu xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxx měření průtoku xxxx xxxxx xxx x xxxxx největšího xxxxxxx xxxx xxx 0,5 x nad xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx průtoku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx4) a vyskytuje xx s xxxxxxxxxxxx 100 xxx.

§17

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xx stavebních xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxx xxx zásobování xxxxxx xxxxx se provádí x materiálů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15a).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) a xxxxx normových xxxxxx16a) x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx16b), xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§18

Hrazení bystřin a xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx konstrukce xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x narušení ochranné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx díla x xxxxxxx bystřin x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.16),17)

§19

Xxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vodami

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx xxxx podzemními xxxxxx xx například xxxx přechod, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) ichtyologického xxxxxxxxx a xxxxx x druhové xxxxxxx xxx, velikostním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x ročním obdobím x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x chodu splavenin,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dna x xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx s korytem xxxxxxx toku, se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx kapacita xxxxxx xxxx náhonu.

(4) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxx vodních xxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podmínkám xxxx xxxxxxx.

(5) Štola se xxxxxxxx v případě, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx otevřeného xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.18)

§20

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003.

Xxxxxxx:

Xxx. Palas x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 590/2002 Sb.

Požadovaná xxxx bezpečnosti xxxxxxx xxx xxx povodni

Skupina xxxxxxx xxx
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
Xxxxxxxxx vodního díla9a)
Hodnotící xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
X = 1/X
X
X
Xxxxx xxxxxx
X. - II.
Očekávají xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx životech
0,0001
10 000
II.
Ztráty na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
0,0005
2&xxxx;000
X
Xxxxxx
XXX. - IV.
Očekávají xx ztráty xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx životech
0,001
1 000
Ztráty xx xxxxxxxx životech xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
0,005
200
X
Xxxxx
XX.
Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x&xxxx;xxxxxx
0,01
100
Xxxxxx jsou xxx u xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx
0,02 xx 0,05
50 xx 20

Xxxxxxxxxxx:

X - xxxx opakování povodně xxxxxxxxx v xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 1.11.2005

Informace

Právní xxxxxxx x. 590/2002 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

367/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 590/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2005

Právní xxxxxxx x. 590/2002 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x účinností xx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §55 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní zákon).

2) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxx č. 163/2002 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx stavební xxxxxxx.

4) XXX 75 1400 Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

5) §3 písm. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výstavbu.

6) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

7) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx zákon č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §67 zákona x. 254/2001 Sb., xxxxx č. 114/1992 Sb.

9) Xxxxxxxx č. 20/2002 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx měření xxxxxxxx x xxxxxxx vody.

9x) Xxxxxxxx č. 471/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx vodními díly.

9x) XXX 75&xxxx;2935 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodních xxx xxx povodních.

10) Xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 358/1999 Sb.

11x) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 502/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 88/2004 Xx.

12) XXX 75 2130 Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx toků s xxxxxxx, xxxxxxxxx komunikacemi x vedeními.

13) Xxxxxxxx č. 428/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x kanalizacích).

14) ČSN 75 2410 Xxxx xxxxx xxxxxx.

14x) XXX 75&xxxx;2415 Xxxxx nádrže.

15) Xxxxxxxx č. 222/1995 Sb., x xxxxxxx cestách, xxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx, společné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

15a) Vyhláška č. 37/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx přicházející xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx úpravu vod.

16) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 137/1998 Sb.

16a) ČSN 75&xxxx;5115 Xxxxxx individuálního zásobování xxxxx.

16x) §9 odst. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx.

Xxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx x x Českém xxxxxxxxxxx úřadu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Vyhláška č. 433/2001 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx.

18) Zákon č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.