Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016.


Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
503/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST §1 §2
ČÁST DRUHÁ - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

HLAVA I - ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY §3 §4 §5 §6

Zvláštní ustanovení pro zdaňovanou činnost §7

HLAVA II - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY §8 §9 §10

HLAVA III - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU §11 §11a §11b

HLAVA IV - USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE §12

Obsahové vymezení informací o podrozvahových účtech §12a
ČÁST TŘETÍ - SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA §13
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČETNÍ METODY A JEJICH POUŽITÍ §14 §15 §16
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty §17
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku, zásob a cenných papírů §18
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji §18a
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů §19 §20
Postup tvorby a použití opravných položek §21
Odpisování majetku §22
Postup tvorby a použití rezerv §23
Vzájemné zúčtování §24
Metoda kursových rozdílů §25
Některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv §25a
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §26
Účinnost §27
Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek rozvahy
Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty
Příloha č. 3 - Směrná účtová osnova pro zdravotní pojišťovny
Příloha č. 4 - Přehled o peněžních tocích
Příloha č. 5 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha č. 6 - Příloha základní
č. 475/2003 Sb. - Čl. II
č. 352/2007 Sb. - Čl. II
č. 445/2009 Sb. - Čl. II
č. 470/2013 Sb. - Čl. II
č. 371/2015 Sb. - Čl. II
503
XXXXXXXX
xx xxx 6. xxxxxxxxx 2002,
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx §37a xxxx. 1 k provedení §4 xxxx. 2, §14 xxxx. 1, §18 odst. 4 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 492/2000 Xx. x xxxxxx č. 353/2001 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX
§1
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx x obsahové xxxxxxxx položek xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, účetní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2.
§2
Vyhláška xx xxxxxxxx xx xxxxxx jednotky xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xx skládá x xxxxx
x) xxxxxxx (bilance),
b) xxxxx zisku x xxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxxxx x peněžních tocích x
x) xxxxxxx o xxxxxxx vlastního kapitálu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x ztráty, xxxxxxxx x peněžních xxxxxx x přehledu x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xx označují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx abecedy, xxxxxxxx xxxxxx, arabských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x příloze x xxxxxx závěrce xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §12 x 12a.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx pořadí. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na podpoložky xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že zůstane xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx. Xxxx položky xxx xxxxxx v případě, xx xxxxxx xxxxx xxxx součástí žádných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Technickou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx technická vyhláška x xxxxxxxx záznamech2a).
(5) Xxxxxx závěrka se xxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxx xxxxx měny x xxxxxxxx xx x tisících Xx.

§4
(1) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxx, závazků x xxxxxx xxxxx. Uspořádání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příloha č. 1 x xxxx vyhlášce.
(2) Xx výkazu xxxxx x ztráty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xx zdaňovanou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx položek výkazu xxxxx x ztráty xxxxxxx příloha č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx x položek xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx položky xxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx období (dále xxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx uvádějí x xxxxx xxxx. V xxxxxxx, xx informace xxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxx účetní xxxxxx xxxxxx obsahově xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 7 zákona. Xxxxx xxxxxx informací za xxxxxx xxxxxx období, xxxxxxxxx ponechání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odůvodní x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xx minulé x xxxxx xxxxxx xxxxxx se uvádějí. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxx právní předpis.
(4) Xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxx xxxxx činnost xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x běžném xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx majetek xx x xxxxxx účetním xxxxxx xxxxxxxxx konkurs, xxxxxxx v rozvaze xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx účetní období xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx ke xxx účinnosti prohlášení xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx účetní období xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx použít i xxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(5) Položky "Xxxxxx xxxxxx" a "Xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxxxx se musí xxxxxx. Xxxxxxx "Výsledek xxxxxxxxxxx za účetní xxxxxx" xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx "Výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx" xxxxxxx x xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podává xxxxxxxxx o přírůstcích x úbytcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx položek přehledu x peněžních xxxxxx x xxxx závazný xxxx xxxxxxx příloha č. 4 x xxxx vyhlášce.
(7) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "X. Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx. Xxxxxx informaci o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx příloha č. 5 k této xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatních xxxxxxx xxxxxx závěrky. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxx závazný vzor xxxxxxx příloha č. 6 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §12 x 12a.

§5
(1) X xxxxxxx xx x položek xxxxxxx3) s xxxxxxxx xxxxxxx "X. Xxxxxxxxx)" xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.4)
(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx aktiv3) xxxx závazků a xxxxxx xxxxx.3)
(3) X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx období se xxxxx x položek "X. Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx", "X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" a "X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" podle xxxxxxxxxx xxxxx v xx xxxxxxxxx
x) výše xxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x oprávky,
b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k nim xx vážících, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxx.
Xxxxx aktiv v xxxxxx položkách xx xxxxx x ocenění, xx kterém byly xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvádějí xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x účetní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx nezbytná xxx sestavení jasné x přehledné xxxxxx xxxxxxx.
§6
§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 445/2009 Xx.
§7
Zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxx obsahové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x ztráty, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX ROZVAHY
§8
(1) Xxxxxxx "X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vzorům, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranné známce, xxxxxxxx původu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx programům x x xxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx22). Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx složek této xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, které xxxx podnikateli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx "X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx
x) pozemky x xxxxxx, popřípadě xxxx xxxx nemovité23),
b) xxxx movité,8a) x xxxxxxxx xxxxx; tento xxxxxxx xx xxxxx xx odpisovaný a xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx "X.X. Xxxxxx",
x) věcná xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx práva k xxxxxxx x stavbě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ocenění x položce "X.X.2. Xxxxxx" xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx "X.X. Zásoby".
Položku xxx xxxxxx na podpoložky. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku účetní xxxxxxxx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx podnikateli xxxxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx "X.X. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,9) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podnikatelských xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podnikatelských xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx,10) které xxxxxxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx vlivem. X xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.11)
(5) Položka "X.X.3. Xxxxxx s podstatným xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx,10) xxxxx představují účasti x xxxxxxxxxx vlivem.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx "D.II. Xxxx dlouhodobý finanční xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx X.XX.1. xx D.II.4. xxxxx.
(7) Xxxxxxx "D.II.1. Xxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx cenné papíry x proměnlivým výnosem, x xxxx podíly x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X.X.1. x X.X.3. xxxxx.
(8) Položka "X.XX.2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx" obsahuje
a) dluhopisy x ostatní cenné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, vydané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,12) pokud xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxx xxxxxxx "X.X.2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobami x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxx "X.X.4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x zápůjčky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxx",
x) xx cenné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx úrokovou mírou xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvádějí xx x xxxxxxx D.II.1. xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx "A.III. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxx "X.X. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx vykazování xxxxxxxxx výnosu, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx přiměřeně ustanovení §44 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a xxxxxx finančními institucemi, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
(9) Položka "X.XX.3. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx předpisem,13) popřípadě xxxx penězi xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx umístily x xxxxxxxxxx institucí a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx 24 xxxxx xx oznámení, xx xxxxxxx x xxxxxxx "X.XX. Xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hotovost x xxxxxxxx".
(10) Xxxxxxx "X.XX.4. Xxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx majetek" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxxx D.II.1. xx X.XX.3. X xxxx položce xx xxxxxxx také xxxxxxxx x xxxx umělecké xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.14)
§9
(1) Xxxxxxx "X.X. Pohledávky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" obsahuje pohledávky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.2)
(2) Xxxxxxx "X.X.7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xx základě kterých xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x těchto skutečnostech xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Dále xxxxxxxx pohledávky za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx na plnění, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx je jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výše xxxxxx x zároveň xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účtovat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx "X.XX. Xxxxxxx pohledávky" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx směnek a xxxxxx směnek na xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx činnost. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx člení na xxxxxxxxxx a krátkodobé. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx "X. Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx aktiva xxxxxxx x xxxxxxxxx X.X. až F.III.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezení xxxxxx xxxxxxx "X.X. Zásoby" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími v xxxxxxxx podvojného účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx "X.XX. Xxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x pokladně" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hotovostí xxxx
a) ceniny, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx,
b) xxxx,17) xxxxx se uvádějí x xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x platební xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, ze xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxx X.XX. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx bankovní účty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.18)
(8) Xxxxxxx "F.III. Xxxx xxxxxx" obsahuje taková xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X.X. x X.XX. X xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx derivátů xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxx.

§10
(1) Xxxxxxx xxxxx "X.X. Xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx základní xxxxx, xxxxx zdrojem není xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx "X.XX. Xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx oceňovací xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx určeného x xxxxxxx xxxxx §18a. Xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx "X.XXX. Xxxxxxx kapitálové xxxxx" xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx zdroje xxx xx xxxxx x účetnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis jinak, x xxxxxxxx Rezervního xxxxx xx xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx X.XX. Xxxx položka xxxxxxxx xxx fondy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu. Xxxxxx těchto fondů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsoby xxxxxx xxxxx stanovuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.18) Změny xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx nákladů x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx uvádějí xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xx uvádějí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x ocenění xxxxxxx hodnotou x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů. Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění se xxxxxxx x položce "X.X." x xxxxxxx x xxxxxxxxx 5.
(4) Xxxxxxx "A.IV. Xxxxxxx xxxxx ze zisku" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se vytvářejí xx zisku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.
(5) Xxxxxxx "X.X. Fondy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění" xxxxxxxx fondy xxxxxx xxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění, kterými xxxx xxxxxxxx xxxx x rezervní fond. Xxxxxx fondů veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx užití xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.19) Změny xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx "X. Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 3 xxxxxx.
(7) Xxxxxxx "C.I. Xxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.2)
(8) Xxxxxxx "X.X.6. Xxxxxxx xxxxxxx pasivní" xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhy, x nichž není xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nelze x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, pokud vznikly xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x těchto skutečnostech xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(9) Xxxxxxx "X.XX. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx částky xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; x podpoložce x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx "C.IV. Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx zejména xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhy x xxxx x xxxxxx x xxxxxx přímých xxxx, xxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dluhy x xxxxxx x xxxxxxx položky za xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x této položce xx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxx položce xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.
(11) X xxxxxxx "X. Xxxxxxx pasiva" se xxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxx záporné reálné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX VYMEZENÍ POLOŽEK XXXXXX ZISKU X XXXXXX, XXXXXXXX VYMEZENÍ XXXXXXXX X PENĚŽNÍCH XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX PŘEHLEDU O XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
§11
Pro xxxxxxxx xxxxxxxx položek xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11a
Xxxxxxx x peněžních xxxxxx xxxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx sestavení xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx celkem a x rozdělení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdaňovanou xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx xxxx se xxxxxxx.
§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 445/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
§11x
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx minulého účetního xxxxxx, xxxxxx zvýšení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx x běžné účetní xxxxxx xx xxxxxxx.
§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 445/2009 Xx. x účinností xx 1.1.2010

HLAVA XX
XXXXXXXXXX A XXXXXXXX VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH X DOPLŇUJÍCÍCH XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX
§12
(1) Příloha x xxxxxx xxxxxxx xx členěna xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx "A. xxxxx xxxxxxxxx ustanovení"; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 6 xxxx xxxxxxxx,
x) položky "E. xxxxxxx doplňující xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx".
(2) Informace xxxxxxx x příloze x účetní xxxxxxx xx označuje číslem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky xxxx xxxxxx této xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx, xx vyplní xxxxxxx 0.
(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 6 xxxx xxxxxxxx.
(4) Pro uvádění xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x derivátech x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, které xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx "X.1. Xxxxxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvahy xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxxxxxxxxxx x položce X.3. x E.4. x ostatní xxxxxxxxxxx, xxxxx poskytují další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 7 zákona.
(6) Xxxxxxx "E.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zisku x xxxxxx" obsahují zejména xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zisku x ztráty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), nevykazované x xxxxxxx E.3. x E.4. a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 7 xxxxxx.
§12a
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účtech
(1) X případě skutečností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxx jednotka xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx účtech x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 5 při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 2 x 3 xxxxxx účetní jednotka xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxx účtování x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účtů. X případě, že xxx, účtuje o xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 zákona x knize xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx, kdy nejsou xxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účtů.
(3) Xxx obsahové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §49 xx 54 vyhlášky x. 410/2009 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx14a) a x xxxxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx "X.X. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx "X.X.1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x drobném xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx "X.X.2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx", xxxxx obsahuje informace x drobném xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nevykázala v xxxxxxx, při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx "X.XX.1. Odepsané xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xx peněžité plnění x xxxxxxx, že xxx zanikl nárok xxxxxx jednotky na xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx zde xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx svoji xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx zde xxxxxxxxxx, xx xxxx plněno xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxx účetní jednotka xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, ale z xxxxxx právních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pojistné, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (penále, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx náhrady xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx14b).
§12a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 445/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

ČÁST TŘETÍ
SMĚRNÁ XXXXXX XXXXXX
§13
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx pojišťovny x xx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
(2) V xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osnovy vytvářejí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Tvorbou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx syntetických xxxx xxxxx potřeb xxxxxx závěrky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx potřeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX
XXXXXX METODY X XXXXXX XXXXXXX
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 475/2003 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 475/2003 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 475/2003 Sb.

§17
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx považují xxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx xxxx ocenění x xxxxxxxx ocenění podle §24 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x změny xxxxxx xxxxxxx zjištěné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "oceňovací xxxxxxx").
(2) Oceňovací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx uvádějí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxx fondech xxxxxxx "X.XXX. Xxxxxxx kapitálové xxxxx" xxxx "A.V. Xxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

§18
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů. To xxxxx xxxxxx x xxxxxxx podílů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxxx ocenění xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx pohledávek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx reprodukce xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zdaňované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx majetku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xx vykáže jako xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx majetku.
(3) Součástí xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx též xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxx zejména úroky x úvěrů na xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podílu.
§18x
Oceňovací xxxxxxx při uplatnění xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx určeného x xxxxxxx
(1) X xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx reálné hodnoty x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykazovaného x xxxxxxx "A.II. Xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xx oceňuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxx nebo orgánu, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx x němu xxxxxxx položky.
§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 445/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

§19
Oceňovací xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx derivátů zvláštní xxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx obsahového xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ocenění derivátů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňovací rozdíly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx "X. Xxxxxxx xxxxxx" xxxx xxxxxxx xxxxx "X. Ostatní xxxxxx" x x tom xxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx "X.XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxx "X.X. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 475/2003 Sb.

§21
Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx položek
(1) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §26 xxxx. 3 zákona se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx účtu xxxxx, xx xxxxxx zaúčtované xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx opravná xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx opravná xxxxxxx ve výši 5 % za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx 5 %. Informaci x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxx činností zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx pojišťovnami, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22
Xxxxxxxxxx majetku
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx A. aktiv, xxxxxx x položce X. xxxxx, a xxxxxxxxxx dlouhodobý hmotný xxxxxxx, xx odpisuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §25 zákona xxxxxxxx v průběhu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx vazbě xx xxx, xxxxxxxxx xx výkony.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx odpisování majetku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §56 xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx činnosti, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx odpisů a xxxxxx rozčlenění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odpisů xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x to x x případě, xx xxxxxxxx hospodaření xxxx činnosti xxxx x běžném účetním xxxxxx záporný.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se současně xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx majetku x xxxxxx xxxxx reprodukce xxxxxxx.

§23
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx závazků nebo xxxxxxx podle §26 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jiný právní xxxxxxx14a) xxxxxxxxx jinak.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx neskončené soudní xxxxx. Vytvářejí xx x xxxx rezervy, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx14a).
(3) Xxx tvorbu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§24
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx vzájemného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xx nepovažuje zúčtování:
a) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zúčtován,
b) xxxxxxx x xxxxxx daní x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx.
(2) X xxxxxx závěrce xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dobu xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx a xxxx xxxxxx xx stejných xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx dluhopisy xxxx jiné dluhové xxxxx xxxxxx.
(3) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx zápočet xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xx x významnou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x vysvětlení x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx v účetní xxxxxxx.

§25
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx vznikající xxx ocenění xxxxxxx x závazků uvedených x §4 xxxx. 12 xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx dne nebo x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "X.XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxx "X.X. Xxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papírů x xxxxxx xx xxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx sestavuje xxxxxx xxxxxxx, neúčtují xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxx xxxx, x které xx nevyhlašuje kurs xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx mezibankovního trhu x xxxxxxxxxx dolaru xxxx XXX a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo XXX xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx známý xxxx xxxxxxxxx či zveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§25x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podmínek xx konce xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxx podmíněná xxxxxx xx oceňují x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x aktiv, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx období. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x úhrnu xx xxx následující xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhy x xxxxxxx krátkodobá podmíněná xxxxxx xx xxxxxxx x předpokládané výši xxxxxxx x xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pasiva xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx závazků x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx období. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx období.
(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, stanoví se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§26
Ustanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2003.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 503/2002 Xx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
XXXXXX
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx

XX. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Poskytnuté xxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxxxx
X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx

XX. Xxxxxx majetek

1. Xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný majetek

IV. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zápůjčky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
3. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem
4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podstatný xxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

XX. Xxxx dlouhodobý xxxxxxxx majetek

1. Akcie x xxxxxxx cenné xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx
3. Xxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X. Xxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx pojištění

1. Xxxxxxxxxx xx plátci xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx za poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx
3. Pohledávky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx
5. Pohledávky x xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx
6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxx péči
7. Xxxxxxx xxxxxx aktivní
8. Xxxxxxx pohledávky

II. Ostatní xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
X. Xxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx

XX. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
1.1 Xxxxxxxxxx fondu
1.2. Xxxxxxxxxx xxxxx
1.3. Provozního xxxxx
1.4. Xxxxxxxxxx xxxxx
1.5. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1.6. Xxxxx xxxxxxxx
1.7. Xxxxx xxx xxxxxx preventivní xxxx
1.8. Fondu xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
1.9. Fondu xxx xxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx x prostředků xxxxxxxxxxxxxx
1.10. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
2. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxx aktiva

G. Xxxxxx xxxxxxxxx

X. Náklady xxxxxxxx xxxxxx

XX. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXX XXXXXX
XXXXXX
X. Xxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxx

XX. Xxxxxxxxx rozdíly

III. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxx

1. Provozní xxxx
2. Sociální xxxx
3. Xxxx xxxxxxx
4. Xxxx xxxxxxxxxx majetku
5. Fond xxxxxxxx
6. Fond xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
7. Xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní péče
8. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx x prostředků xxxxxxxxxxxxxx
9. xxxx

XX. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx
2. Jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

X. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Základní xxxx
2. Xxxxxxxx fond

IV. Výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období

VII. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx
X. Xxxxxxxx

X. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx plátci xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
4. Závazky x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
5. Xxxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
6. Dohadné položky xxxxxxx
7. Xxxxxxx xxxxxxx

XX. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx:

x) Xxxxxxxxxx (konvertibilní) xxxxxxxxx

XXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX. Xxxxxxx xxxxxxx

1. Dluhy xxxxxx
2. Xxxxx xx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
3. Ostatní xxxxxxx
X. Xxxxxxx xxxxxx
X. Xxxxxx xxxxxxxxx

X. Výdaje příštích xxxxxx

XX. Xxxxxx příštích xxxxxx

XXXXXX CELKEM

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 503/2002 Xx.
XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXX
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxx-
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
X. Technický xxxx x neživotnímu xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zajištění
 
 
 
 
 
 
a) xxxxxxxxxx xxxxx pojistné
 
...
 
...
 
X
 
X
 
 
b) pojistné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (-)
 
...
 
...
 
...
 
X
 
 
c) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx pojistné (+/-)
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxx stavu rezervy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx (+/-)
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
2. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z Xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxx. XX.4)
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
4. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx) xxxxx xxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx) podíl xxxxxxxxxxxxx (-)
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxx stavu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx) xxxxx xxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx) xxxxx xxxxxxxxxxxxx (-)
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
5. Xxxxx stavu ostatních xxxxxxxxxxx rezerv xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (+/-)
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
6. Xxxxxx x slevy, xxxxxxxx od zajištění
 
...
 
X
 
X
 
...
 
7. Xxxxx xxxx provozních xxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx. xxxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů (+/-)
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx (-)
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
8. Ostatní xxxxxxxxx náklady, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
9. Zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2015 Sb.
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
10. Xxxxxxxxxx, zůstatek Xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. II.1.)
 
...
 
X
 
X
 
...
 
II. Xxxxxxxxxxx účet
 
 
 
 
 
1. Výsledek Xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. X.10.)
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
2. Výnosy z xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxx x xxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx těch, xxxxx xxxxxxxxx z ovládaných xxxx, x tom:
 
 
 
 
 
 
 
aa) xxxxxx z pozemků x xxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx) výnosy x xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxx hodnoty xxxxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
3. Náklady na xxxxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
x) změny xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx x realizací xxxxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
...
&xxxx;
4. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pol. X.2.)
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
5. Xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
6. Ostatní xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
7. Xxx x xxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
8. Xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
9. Mimořádné xxxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
10. Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
...
&xxxx;
11. Xxxxxxx xxxx neuvedené x xxxxxxxxxxxxxxx položkách
 
...
 
X
 
X
 
...
 
12. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
...
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
...

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 503/2002 Xx.
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx xxxxx 1 - Xxxxxxxxxx
Xxxxxx skupiny:
Pozemky x xxxxxx
Xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx seskupeních
Jiné xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx 2 - Xxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek
Pořízení xxxxxxx
Xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x fondům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění
Ostatní xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx 3 - Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x přechodné xxxx
Xxxxxx skupiny:
Pohledávky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x z xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxx mezinárodních xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx x operací xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx, zúčtování x xxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx
Xxxxxxx závazky
Zúčtování xxxx x xxxxxx
Xxxxxxxxx účty xxxxx a pasiv
Účtová xxxxx 4 - Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx ze xxxxx x výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účetních období
Výsledek xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx rezervy
Fondy veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxx 5 - Xxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxx x neživotnímu xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx 6 - Výnosy
Účtové xxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx 7 - Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxxx:
Xxxx xxxxxxxx
Xxxx xxxxx x xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx účty
Účtová xxxxx 8 x 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Příloha x. 4 x vyhlášce x. 503/2002 Sb.
Přehled x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx, právní xxxxx, IČ, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky x sídlo
sestavený x....
(x xxx. Xx)
Xxxxx pol.
Název xxxxxxx
Xxxxxx xxxxxx
X.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx I.P. + II.P.
I.
Peněžní xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
X.X.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
X.X.
Xxxxxx
&xxxx;
X.X.
Xxxxxx
&xxxx;
X.X.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx X.X. - X.X.
X.X.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x rozvahovému xxx
&xxxx;
XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XX.X.
Xxxx peněžních xxxxxxxxxx k počátku xxxxxxxx období
 
II.A.
Příjmy
 
II.B.
Výdaje
 
II.F.
Změna stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx XX.X. - XX.X.
XX.X.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
X.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžních prostředků
součet X.X. + XX.X.
X.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx X. + X.
Xxxxxxx xxxxxxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxx č. 4 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 445/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 503/2002 Xx.
Xxxxxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx
Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xX, xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx x sídlo
sestavený x ....
(v tis. Xx)
&xxxx;
&xxxx;
1
2
3
4
Xxxxx pol.
Název položky
Minulé xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx stavu
Běžné xxxxxx
X.
Xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx X.X. xx X.XXX.
xxxxxx X.X. xx X.XXX.
xxxxxx X.X. xx X.XXX.
xxxxxx X.X. xx A.VII.
A.I.
Základní xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X.XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X.XXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X.XX.
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X.X.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X.XX. x X.XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxx x. 5 vložena právním xxxxxxxxx x. 445/2009 Xx. s účinností xx 1.1.2010

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 503/2002 Sb.
Příloha základní
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, xxxxxx xxxxx, xX, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx
xxxxxxxxx x ....
&xxxx;
&xxxx;
X.1.
Xxxxxxxxx podle §7 odst. 3 xxxxxx (XXXX)
&xxxx;

X.2.
Xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxxxx (XXXX)
&xxxx;

X.3.
Xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxxxx (XXXX)
&xxxx;

Xxxxxxx
XXXXXXXX
Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xX, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x sídlo
sestavená k ....
(x tis. Kč)
 

A.4. Xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxxxx x stavu xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx položky
OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
P.I.
Majetek xxxxxx jednotky
součet P.I.1. xx P.I.3.
součet X.X.1. xx X.X.3.
1.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
2.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
3.
Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
X.XX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx P.II.1. xx X.XX.2.
xxxxxx P.II.1. xx X.XX.2.
1.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1.3. Xxxxxxxx pohledávky - xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
2.
Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
X.XXX.
Xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx užívání xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx X.XXX.1. až P.III.6.
součet X.XXX.1. xx X.XXX.6.
1.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
2.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jinou xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
3.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
4.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jinou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
5.
Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx z jiných xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
6.
Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
X.XX.
Xxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxx aktiva
součet X.XX.1. xx X.XX.14.
xxxxxx X.XX.1. xx X.XX.14.
1.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx x prodeji xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
2.
Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
3.
Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx x jiných xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
5.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx x prostředkům XX
&xxxx;
&xxxx;
6.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx k xxxxxxxxxxx XX
&xxxx;
&xxxx;
7.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
8.
Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxx ze xxxxxx x jiným xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
9.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady pohledávek x přijatých xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
10.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zajištění
 
 
11.
Krátkodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sporů, xxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
12.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx sporů, xxxxxxxxx řízení a xxxxxx řízení
 
 
13.
Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
14.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktiva
 
 
P.V.
Podmíněné závazky x důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx P.V.1. xx X.X.8.
xxxxxx P.V.1. xx X.X.8.
1.
Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
2.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x leasingových xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
3.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx důvodu
 
 
4.
Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
5.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
6.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
7.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx cizího xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
8.
Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx x důvodu užívání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
X.XX.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx X.XX.1 xx X.XX.14.
xxxxxx X.XX.1. xx P.VI.14.
1.
Krátkodobé xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
2.
Xxxxxxxxxx podmíněné xxxxxxx xx smluv x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
3.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
5.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx XX
&xxxx;
&xxxx;
6.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxxxx XX
&xxxx;
&xxxx;
7.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky vyplývající x právních xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, výkonné xxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
8.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxxxxx moci xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
9.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x poskytnutých zajištění
 
 
10.
Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx zajištění
 
 
11.
Krátkodobé podmíněné xxxxxxx ze soudních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
12.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazky ze xxxxxxxx xxxxx, správních xxxxxx a jiných xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
13.
Xxxxxxx krátkodobá xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
14.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
X.XXX.
Xxxxxxxxxxx xxxx
= P.VII.1.
= X.XXX.1.
1.
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx účtům
 
 
Okamžik xxxxxxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxx
XXXXXXXX
Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xX, xxxxxxx činnosti xxxxxx jednotky a xxxxx
xxxxxxxxx k ....
 
A.5.
Informace xxxxx §18 odst. 3 písm. b) xxxxxx - obsahuje xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX)
&xxxx;

Xxxxxxx
XXXXXXXX
Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xX, xxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx
xxxxxxxxx x ....
&xxxx;
X.6.
Xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 6 xxxxxx (XXXX)
&xxxx;

X.7.
Xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx x. 503/2002 Xx. (XXXXX X XXXX)
&xxxx;
&xxxx;
X.8.
Xxxxxxxxx x podmíněnosti xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí - §56 xxxx. 9 xxxxxxxx 500/2002 Xx. (TEXT)
 
 
Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, xxxxxx xxxxx, xX, xxxxxxx xxxxxxxx účetní jednotky x xxxxx
xxxxxxxxx x ....
&xxxx;
X.1.
Xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx rozvahy (XXXX)
X xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx
XXXXXXXX
Xxxxx, právní xxxxx, xX, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx
xxxxxxxxx k ....
&xxxx;
X.2.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x položkám xxxxxx xxxxx x xxxxxx (XXXX)
X xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XXXXXXXX
Xxxxx, xxxxxx forma, xX, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx
xxxxxxxxx x ....
&xxxx;
X.3.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přehledu x peněžních xxxxxx (XXXX)
X xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;Xxxxxxx
XXXXXXXX
Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xX, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky x sídlo
sestavená x ....
&xxxx;
X.4.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx (XXXX)
X xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;

Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použít x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx období xxxxxxxx 1. ledna 2003 x později.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 475/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004
Xx. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx v účetních xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2008 x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xx. X xxxx 8 xx 11 xxxxxxx xxxxxx jednotky již xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx započaté 1. xxxxx 2007 x xxxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 352/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2010 x xxxxxxx, není-li x xxxxxx 2 xx 4 stanoveno xxxxx.
2. X xxxxxxx xxxxxxx použití (změny) xxxxxx tvorby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 vyhlášky x. 503/2002 Xx., xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx splatnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vytvořena do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 503/2002 Sb., xx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxx vytvořena xxxxxxx ve xxxx 2,5 % za xxxxxxx ukončených xxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2009. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x účetní xxxxxxx.
3. X účetních xxxxxxxxx sestavovaných x xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx vyhlášky do 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx jednotky xxxxxxx x přehledu o xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účetního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2010.
4. Účetní xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx konkursu x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx zániku účetní xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx vstupu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 445/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxx vyhlášky č. 503/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. ledna 2014 x xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.
2. Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x položkách stanovených x §8 xxxx. 1 a 2 x §9 xxxx. 5 vyhlášky č. 503/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx majetek xx xx jeho xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 x §9 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 503/2002 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x. 503/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx použije xxxxxx x účetním xxxxxx xxxxxxxxx 1. ledna 2016 x xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016


Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 503/2002 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2003.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
475/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 503/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zdravotní xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2004
547/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 503/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx zákona x. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 475/2003 Sb.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2005
352/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 503/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx, pro zdravotní xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
445/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 503/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
470/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 503/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
371/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 503/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2016
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 592/1992 Sb., x pojistném xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xxxxxxxx č. 383/2009 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx v technické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx centrálního xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx).
3) §2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §19 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §54 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 176/2002 Xx.
6) Zákon č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §2 xxxx. 2 zákona x. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).
8) §119 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §121 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §61 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Například §66a xxxx. 2 x 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 530/1990 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1999 Sb., xxxxxx x. 362/1999 Xx., xxxxxx č. 368/2000 Xx., xxxxxx č. 211/2002 Xx. x xxxxxx č. 308/2002 Xx.
13) §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
14) §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
14a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, podnikových x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 418/2003 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx x výdajů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xxxxxxxx jejich tvorby, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hospodaření x xxxx, xxxxx nákladů xx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krytých xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 41/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
14x) Xxxxxxxxx §16a, 17 x 45a zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů.
15) §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
16) §121 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 191/1950 Sb., xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx.
18) Xxxxxxxx č. 418/2003 Sb., xxxxxx se xxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxxxxx a výše xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jejich tvorby, xxxxx, xxxxxxxxxxxx vzájemných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, limit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxx limitu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 41/2000 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
19) Xxxxx č. 551/1991 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 280/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §8 xxxxxx x. 551/1991 Xx.
§7 zákona x. 280/1992 Xx.
21) §1 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx x nemovitostem, xx xxxxx xxxxxx x. 90/1996 Xx.
§2 xxxx. 4 xxxxxx x. 344/1992 Sb., x katastru nemovitostí Xxxxx republiky (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 120/2000 Xx.
22) §496 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
23) Xxxx. §498 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku.
24) §8 x 8a zákona x. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx základu daně x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) §7, 9 x 10 xxxxxx č. 593/1992 Xx.