Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.08.2002.


Vyhláška o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky
362/2002 Sb.
362
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx 30. xxxxxxxx 2002
x xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů a x náležitostech spisové xxxxxxxx při provádění xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx vnitra stanoví xxxxx čl. CXVIII bodu 9 xxxxxx č. 320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
§1
Tato xxxxxxxx xxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxx spisové xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx spisové xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx spisové xxxxxxx u xxxxx, xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů vykonávají xx 1. xxxxx 2003 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu (xxxx xxx "přebírající xxxxxx").
§2
Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx, obrazové, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx v podobě xxxxxxxxx nebo digitální, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx podléhají xxxxxxxxxxx xxxxxx,1)
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniklých xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx sloužící k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení.
§3
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:
x) písemnosti, jejichž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dni 31. 12. 2001, zařadí xx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx provedou do 30. 11. 2002,
x) xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx uplynou xx xxx 31. 12. 2002, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neuplynou xx xxx 31. 12. 2002, okresní xxxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ukončených xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemností xxxxxxxxxx se pravomocně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x připraví xx x xxxxxxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx písemností xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x protokolárnímu xxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx2) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx úřady").
(3) Soupisy xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) x x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přejímající xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx okresního xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zápisem x xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxx denících, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxx úřadu xxxx xxxx, (dále xxx "xxxxxx xxxxx okresního xxxxx") ke xxx 31. 12. 2002 xxxxxx deník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správních řízení,
x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx záznam x vyřízení a xxxxxxx,
c) písemnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx písemností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ukončených xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxx působnosti, x písemnosti, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přebírajícího orgánu xxxxxxx zvláštní zákon,3)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetku x xxxxxxx státu, xx xxxxxxx bude naloženo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,4)
x) xxxxxx spisy xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), x nichž práva x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx těchto xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx orgány xxxxxxx xxxx na přejímajícího xxxxxxxxxxxxxx,5)
x) písemnosti xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxx x xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx tyto xxxxxx nepřejdou,
x) xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx ukončených xxxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx státní xxxxxxxx podpory.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx předají xx xxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx předává xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx b) xxxx x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx 1 písm. d) xx přebírajícímu orgánu xxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxx.
§5
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx okresního xxxxx uvedené v §3 odst. 2 xxxx. x). X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx "Xxxxxx x xxxxxxxx" xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx okresního xxxxx xx po ukončení xxxxxxx rozluky předá xx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx razítkem a xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvede xxxxx xxxxxxxxxxxxx okresního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sepsáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty,6) xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx spisů, xxxxx xx xxxxxxxx skartačních xxxx x xxxxxxxxx xx skartačním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxxx archivu.
§6
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pečují x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx7) až do xxxxxxxx skartačních xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx).
§7
Spisová xxxxxxx písemností obsahujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx spojené x přechodem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x plnit xxxxx spojené se xxxxxxx státu a x přechodem xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.8),9)
§8
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Mgr. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 362/2002 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.8.2002.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §3 xxxxxxxx č. 117/1974 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2) §2 xxxxxx x. 314/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
3) Xxxxxxxxx §23 zákona x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4) Čl. CXVII xxxx 11, 12, 14 x 15 xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.
5) §249 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
6) §2 xxxxxx x. 97/1974 Xx., x archivnictví, xx znění zákona x. 343/1992 Xx.
7) §6 xxxxxx x. 97/1974 Xx.
8) §31 xxxxxxxx x. 244/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x postupech xxx xxxxxx, evidenci, přenášení, xxxxxxxx, zapůjčování, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemností.
9) §29 x 30 xxxxxx x. 201/2002 Sb., x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových.