Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Zákon o finančním arbitrovi
229/2002 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1 §1a §2 §3

Arbitr a jeho zástupce §4 §5 §6 §7

Řízení před arbitrem §8 §9 §10 §11

Zásady řízení §12 §12a

Jednací jazyk §13

Zastavení řízení §14

Nález §15

Námitky §16

Právní moc a vykonatelnost nálezu §17 §17a

Náklady řízení §18 §19

Mezinárodní spolupráce §20

Informační povinnost arbitra §21 §22

Pořádková pokuta §23

Ustanovení společná a přechodná

Řízení §24 §25

Účinnost §26

č. 285/2009 Sb. - Čl. IX

č. 180/2011 Sb. - Čl. II

č. 378/2015 Sb. - Čl. V

INFORMACE

229
XXXXX
xx xxx 9. xxxxxx 2002
x finančním xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Úvodní xxxxxxxxxx

§1

(1) K xxxxxxxxxxx sporu spadajícího xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx-xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb při xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

c) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx nabízení, poskytování xxxx xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxx jiného xxxxx, xxxxxxxx, či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx investice xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu při xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatelem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx provozující xxxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxx směnárenského xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osobou, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx tohoto xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přijímání nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx společností nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx příspěvkem,

l) penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx panevropský xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx směny xxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxx arbitra.

(3) Xxxxxx usiluje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§1x

(1) Xxxxx spojené x odborným, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečením xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxx x jejíž xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

(2) X čele Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxxx, xxxxx vydá xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx x Kanceláři xxxxxxxxxx arbitra se xxxx zákoníkem práce.

§1a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 180/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2011

§2

Xxxxx podle §1 xxxxxxxxx arbitr x x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxx.

§3

(1) Institucí xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

c) xxxxxxx xxxx zprostředkovatel xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxx xxxxxx úvěru, xxxxxxxx, či obdobné xxxxxxxx služby,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provádějící administraci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxx výkonu xxxx x xxxxxx povinností xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx provozující směnárenskou xxxxxxx,

x) xxxxxxxx spořitelna x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osoba, xxxxx vede xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx tohoto xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) penzijní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx distribuuje panevropský xxxxxx penzijní xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxx nabízena xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankomatu xxxx x místě xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobně xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací v xxxxxxxxx podobě.

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx

§4

(1) Arbitra x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 5 xxx x osob xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxx, xx-xx funkce xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx neobsazena, xxxxx xxxx následujícím xx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx dosavadního arbitra xxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx arbitra xxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx řádným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxx [§6 odst. 3 xxxx. a)]. X xxxxxxxxx případech [§6 xxxx. 3 xxxx. x), c), x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxx xxx, xxx období xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxx xxxx xxxxxxxx arbitra xx dne jmenování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x zástupcem arbitra xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx bezúhonné, plně xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záruku, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a zástupcem xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx xx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx ochrany xxxxx spotřebitelů xx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx pravomoci a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxxx.

(5) Za bezúhonného xx nepovažuje xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxx majetku, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx trestný xxx spáchaný v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx nehledí, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nezávisle x xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx pochybnosti o xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx do 31. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx informaci o xxxxxxxxx vynaložených xx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx údajů navrhovatelů. Xxxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §22.

§6

(1) Xxxxx funkce xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx neslučitelný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Parlamentu, xxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního úřadu xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx činností ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, publicistické, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxx x nezávislost x nestrannost výkonu xxxxxx.

(3) Výkon funkce xxxxxxx nebo zástupce xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx

x) xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxxx xxx proti xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx čin spáchaný x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx doručeno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxx, xx se xxx xxxxxx vzdává,

d) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx, ke kterému xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx arbitra nebo xxxxxxxx xxxxxxx nevztahuje xxxxxx povinnost, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx arbitra xxxxxxx, xxxxx xxx výkonu xxx funkce závažným xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx arbitrem

§8

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx navrhovatele.

(2) Xxxxxx xxxxxx má xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jako kdyby xxxx x xxxx xxxx podána xxxxxx x xxxxx.

§9

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) spor xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx arbitra,

b) xx xxxx samé xxx xxxxxxx soud xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) ve xxxx xxxx již xxxxxxx arbitr xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx věci xxxx již xxxx xxxxxxxxxx x rozhodčím xxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§10

(1) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx vyzvána k xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) důkazní xxxxxxxxxx xxxx označení důkazů,

e) xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx domáhá,

f) xxxxxxxxxx, xx navrhovatel nepodal x xxxx xxxx xxxxxx k soudu xxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x že xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x mimosoudním vyrovnání x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx nálezu,

g) xxxxx xxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci,

h) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Návrh lze xxxxx též na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx podání uveřejní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx návrh xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, x xxxx xxxx se xxxxx x jak xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jej, xxx je ve xxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx lhůty x 15 xxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx.

§11

Arbitr vyzve po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx 15 dnů x xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxx na žádost xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x 15 xxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, spravedlivě a xxx průtahů a xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x aktivně opatřuje xxxxxx. Při xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx do spisu x xxxxx xxxxxxx xxxxx písemností xxxxxxxxxx xx spisu.

(5) X xxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xx 15 xxx

x) na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x účastnit xx jednání,

b) vyhovět xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a před xxxxxxxxx xxxxx x 15 xxx prodloužit, x xx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance x Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx šetření xx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxx xxxxx osobám. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Pověřená xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dodržovat povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x §303 xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxx x xx xxxxxxx x právnické xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx vysvětlení může xxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx výsledek xxxxxx. Pro tyto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s plněním xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx.

§12x

Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí bezplatně.

§13

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx má xxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx kterém je xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxxxx neodstranil xxxx výzvu arbitra xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx potřebnou součinnost; x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xx xxxxx zjevně xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx by řešení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx skutkovou složitostí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx arbitrem, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxx zahájení, x xx x x xxxxxxx, xx navrhovatele x této xxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; o xxx musí být xxxxxxxxxxx arbitrem xxxxxx. Xxxxx 60 xxx xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxx arbitra xx xxx odstranění xxxxxxxxxx. Lhůta 60 xxx xxxxxx xxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx xxxxx §12 xxxx. 6 do xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uloženou x uvedené xxxxx.

§15

Nález

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx věci xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 90 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; nelze-li ve xxxxxx složitých xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx rozhodnout ani x této xxxxx, xxxxx se přiměřeně xxxxxxxxx, nejvýše x xxxxxxx 90 xxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastních rukou.

(3) Xxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxxx a poučení x námitkách.

§16

Xxxxxxx

(1) Xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx účastníci xxxxxx xxxxx xxxxx nálezu xxxx xxxxxxxx odůvodněné xxxxxxx. Xxxxx podat xxxxxxx se xxx xxxxx. Včas xxxxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(2) Xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo změní, xxxx xxxxxxxx potvrdí, xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx; xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx věci xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx, xxxx ji xxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx konečné.

§17

Právní moc x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx námitkami, xx v právní xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxxxx stanovena xxxxx k xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nabyl xxxxxx xxxx.

§17a

V nálezu, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 % x xxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 15&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx 15&xxxx;000 Xx xxxxx x v xxxxxxxxx, xxx předmětem xxxxx xxxx xxxxxxxx částka. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§18

Náklady xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx náklady řízení xxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx podle §13, které nese xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2013 Sb.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x x orgány Evropské xxxx.

(2) Xxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx sporů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx, poskytne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx předmětného xxxxx xxxxxxxxx.

§21

Informační xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku, xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) počet xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) jakékoli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx arbitrem xxxxxxxxx, xxxxxx zákonných xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx,

x) xxxxxxxxx délku xxxxxx,

x) informaci o xxxxxxxxxx arbitra x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských sporů x jiných státech.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx trvalém xxxxxx xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatcích v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx navrhovatelům xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, podání xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x o xxxxxxx navrhovatelů x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx arbitr xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx funkce xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x projednávaných xxxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovatelů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx identifikačních xxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx internetové xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) svých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně poštovní x x-xxxxxxx adresy,

b) xxx, xx je xxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem průmyslu x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx arbitra x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdružujících xxxxxx mimosoudního řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) druzích xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pravidlech, jimiž xx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx vedeno,

h) xxxxxxxx předpisech, které xxxxxxxx xxxxxxxx sporů, x jejichž řešení xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx splňovat, xxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyzvána x nápravě,

j) xxx, xxx účastnící řízení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx arbitrem,

k) tom, xx každý xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, x xxxxxxxx nákladů na xxxxxxxxx, x xx xxxxxx není xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) právním xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Na žádost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx xxxxxx dat.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xx xxxxx odkazu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky Xxxxxxxx komise seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x právu xx xxxxxx xxxxx a x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž se xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zprostit xxxxx xxxxx.

§23

Pořádková xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx instituci, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx postup xxx, xx

x) se na xxxxx podle §11 xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x podanému xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §12 odst. 6, 7 x 9.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 50&xxxx;000 Kč xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx

x) na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doklady vztahující xx x předmětu xxxxx,

x) se neúčastní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx žádosti xxxxxxx nebo pověřené xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xx svých xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Pořádkovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Včas xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxx xxxxxx x námitkách xx §16 použije xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§24

Xxxxxx

X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

§25

Instituce xxxxx povinnost xxxxx §19 odst. 1 poprvé xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003.

Klaus x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xx. IX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §19 odst. 1 xxxxxx č. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxxx x. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx arbitrovi, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 285/2009 Xx. x účinností xx 1.11.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 229/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxx podle §19 xxxxxx č. 229/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x. 229/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx zástupce zvoleného Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vládou xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx je 2 xxxx.

4. Zaměstnanci Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx stávají dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přecházejí xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx Českou xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jejím xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra.

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx banky, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx užíval xxxxxxxx arbitr x xxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 229/2002 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx majetkem se xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx úplaty za xxxxx xxxxxxx odvozenou xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx národní bankou x Xxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x Xxxxxxxx finančního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 180/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

Xx. V

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 229/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx ve věci xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 229/2002 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x účinností od 1.2.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 229/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2003.

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

558/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx arbitrovi, xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2005

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

180/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 229/2002 Sb., x finančním arbitrovi, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2011

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

278/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx

x účinností xx 1.11.2013

336/2014 Xx., kterým xx mění zákon x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2015

378/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2016

452/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.3.2017

171/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění

s xxxxxxxxx xx 1.12.2018

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

91/2022 Xx., x panevropském xxxxxxx xxxxxxxxx produktu a x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 11.5.2022

129/2022 Xx., kterým xx mění zákon x. 370/2017 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx.
1x) §20c xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2002 Xx.
1x) Zákon č. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx České národní xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 97/1963 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x procesním, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.

*) Xxxxxx x. 241/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 19.8.2013 xxx xxxxxx xxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx d) xxx xxxx xxxxxxx.