Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Zákon o finančním arbitrovi
229/2002 Sb.

Zákon

Úvodní ustanovení §1 §1a §2 §3

Arbitr a jeho zástupce §4 §5 §6 §7

Řízení před arbitrem §8 §9 §10 §11

Zásady řízení §12 §12a

Jednací jazyk §13

Zastavení řízení §14

Nález §15

Námitky §16

Právní moc a vykonatelnost nálezu §17 §17a

Náklady řízení §18 §19

Mezinárodní spolupráce §20

Informační povinnost arbitra §21 §22

Pořádková pokuta §23

Ustanovení společná a přechodná

Řízení §24 §25

Účinnost §26

č. 285/2009 Sb. - Čl. IX

č. 180/2011 Sb. - Čl. II

č. 378/2015 Sb. - Čl. V

INFORMACE

229
XXXXX
xx xxx 9. xxxxxx 2002
o finančním xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Úvodní xxxxxxxxxx

§1

(1) K xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx pravomoci xxxxxxx soudů xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx-xx xx x spor mezi xxxxxxxxxxxxx a

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx zprostředkovatelem xxx nabízení, poskytování xxxx xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo provádění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatelem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, která xxxx jiný než xxxxxxxx xxxx, při xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vkladu xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkování doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osobou, xxxxx poskytuje nebo xxxxxxxxxxx panevropský osobní xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx směny xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plátci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx poskytování této xxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vyřešení xxxxx.

§1a

(1) Úkoly xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, účetní xxxxxxxxx x jejíž xxxxxx x xxxxxx xxxx součástí rozpočtové xxxxxxxx Ministerstva financí.

(2) X čele Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydá xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx arbitra, zástupce xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx x Kanceláři xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zákoníkem práce.

§1a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

§2

Xxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) věřitel xxxx zprostředkovatel xxx xxxxxxxx, poskytování nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx obdobné xxxxxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provádějící administraci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx investice xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx povinností xx životního pojištění,

f) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx spořitelna x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření,

h) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx vede xxxx xxx platební xxxx, xxx vedení xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx nabízení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankomatu xxxx v místě xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxx xxx

(2) Navrhovatelem xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx spotřebitel.

(3) Trvalým xxxxxxx dat xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx uchování informací xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx přiměřenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx

§4

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jmenuje xxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 5 xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx xxxxxx počíná dnem xxxxxxxxx, je-li funkce xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jinak xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx arbitra xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx arbitra [§6 xxxx. 3 xxxx. a)]. X xxxxxxxxx případech [§6 xxxx. 3 xxxx. x), c), x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx období xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxx xxxx xxxxxxxx arbitra xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx arbitra xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 měsíce.

(2) Xxxxxxxx x zástupcem xxxxxxx xxxxx být jmenovány xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x jejichž xxxxxxxxxx dávají xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx též xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx 5 let xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu.

(3) Zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx arbitra x xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx rozhodovací xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ten, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx proti xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro trestné xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se na xxx z jiného xxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxx odsouzen.

§5

(1) Arbitr xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx všeho, xx xx mohlo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx a vládě xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx do 31. března za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok, xxxxxx o xxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx informaci o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů navrhovatelů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve zprávě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22.

§6

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx a zástupce xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x soudce, jakož x x jakoukoliv xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx správě a x činností x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx a zástupce xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pedagogické, publicistické, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx taková xxxxxxx xx újmu výkonu xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Výkon funkce xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým byl xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx trestný xxx, xxxxxxx xxx proti xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx, ke xxxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

(4) Po dobu xxxxxx funkce xx xx arbitra nebo xxxxxxxx xxxxxxx nevztahuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§7

(1) Vláda xxxxxxx xxxxxx, xxxxx přestal xxx způsobilý xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx odvolat, xxxxx při výkonu xxx xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxx x tohoto xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Řízení xxxx xxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx návrhu má xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx tytéž právní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx v téže xxxx xxxxxx žaloba x xxxxx.

§9

Xxxxx xx nepřípustný, xxxxxxxx

x) spor xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx probíhá xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxx samé xxx xxxxxxx arbitr nebo x téže xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx věci xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx věci xxxxxxx xxxxxxxx řízení.

§10

(1) Xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx instituce byla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx označení důkazů,

e) xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx navrhovatel nepodal x téže xxxx xxxxxx k xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx x že neuzavřel x institucí dohodu x xxxxxxxxxxx vyrovnání x xx xx xxxxx závaznosti xxxxxx,

x) xxxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci,

h) xxxxx x podpis xxxxxxxxxxxx.

(2) Návrh xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(3) Xx-xx návrh nedostatky, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tom, x xxxx vady xx xxxxx x xxx xxxx být odstraněny, x xxxxx xxx, xxx xx ve xxxxx xx 15 xxx odstranil. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx navrhovatele a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x 15 xxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxx po xxxxxx návrhu xxxxxxxxx, xxx se xx 15 dnů x xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x 15 xxx prodloužit, x to x xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxx řízení

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx rozhodovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx, spravedlivě a xxx xxxxxxx x xxxxx na základě xxxxxxxxxxx zjištěných x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Arbitr xxxx xxxxx návrhem x aktivně xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx vychází arbitr xx xxxxxxxxxx stavu xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx spisu x právo obdržet xxxxx písemností xxxxxxxxxx xx spisu.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účastníků xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx, x to xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Instituce xx xxxxxxx do 15 xxx

x) xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vysvětlení x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx sporu,

c) xxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxx xx xxxxx spisů x xxxxxxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx sporu.

V odůvodněných xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx lhůty x 15 xxx prodloužit, x xx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxxxx pověřit xxxxxxxxxxx x Kanceláři xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx šetření ve xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx pověřením.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům v §303 xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xx xxxx x průběhu řízení xxxxxxx x na xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx výsledek xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odstavce 6 x 7. Dožádaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

§12x

Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně.

§13

Jednací xxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx vedení xxxxxx v xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx kterém s xxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Arbitr xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx arbitra xxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx; x tom xxxx xxx navrhovatel arbitrem xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vzal xxxx návrh xxxx,

x) xx návrh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx šikanózní.

(2) Xxxxxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohrozilo xxxx xxxxxx před xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx, a xx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 60 xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Lhůta 60 xxx xxxxxx xxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx podle §12 xxxx. 6 do xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxx

(1) Arbitr xxxxxxxxx xx věci xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 90 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxx-xx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x této xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejvýše x xxxxxxx 90 xxx. Xxxxxx účastníky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx délce.

(2) Písemné xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx účastníkům xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(3) Xxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx

(1) Xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx proti xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx podat xxxxxxx se xxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Arbitr rozhodnutím x xxxxxxxxx nález xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo zruší. Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx doručení arbitrovi; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx rozhodne nejdéle xx 60 dnů; xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodnout xxx x xxxx xxxxx, xxxx ji xxxxxx přiměřeně prodloužit.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x námitkách xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx vlastních xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx konečné.

§17

Právní xxx a xxxxxxxxxxxxx nálezu

(1) Doručený xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx námitkami, xx x právní xxxx.

(2) Nález xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxxxx stanovena xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx vykonatelný, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§17x

X xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, byť x jen xxxxxx, xxxxxx navrhovatele, uloží xxxxxxxx instituci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 % x částky, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx však 15&xxxx;000 Kč. Zaplacení 15&xxxx;000 Kč xxxxx x v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx peněžitá xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§18

Xxxxxxx řízení

(1) Každý xxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxx řízení xxx, s výjimkou xxxxxxx tlumočení xxxxx §13, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx.

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2013 Sb.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x obdobnými xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx vzniklých xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obdobných xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx arbitr xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x orgánu, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx sporu xxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx

(1) Xxxxxx vhodným xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup uveřejňuje xxxxxx ročně, xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku, xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx projednávaných xxxxx xxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti podle §22.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) počet xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedou xx sporům, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx arbitrem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výroční xxxxxx xx trvalém nosiči xxx.

(4) Xxxxxx informuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx institucemi o xxxxxxxxxx nedostatcích x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx sepsání, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x kdykoli v xxxxxxx řízení. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnost.

(6) Xxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxx funkce xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sporů x uvedením identifikačních xxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx aktualizované internetové xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx jasné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx kontaktních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x e-mailové adresy,

b) xxx, že xx xxxx xxxxx mimosoudního xxxxxx spotřebitelských xxxxx xxxxxx v seznamu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu,

c) arbitrovi x xxxx xxxxxxxx x x způsobu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx mandátu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů,

e) xxxxxxx xxxxx, které je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx řešení xxxxx xxxx,

x) jazycích, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx předložen xxxxx xx xxxxxxxx řízení x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sporů, x xxxxxxx xxxxxx xx arbitr příslušný,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nápravě,

j) tom, xxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx svoji xxxxx x xxxxxx xxxx arbitrem,

k) tom, xx každý xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sám, x xxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx není xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) právním xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 na xxxxxxx xxxxxx dat.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů.

(10) Xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx účastníky řízení x xxxxx xx xxxxxx pomoc x x xxx, xx xxxxxx povinnost právního xxxxxxxxxx.

§22

Arbitra může povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, zprostit xxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Arbitr xxxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx až xx výše 100&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx, jestliže x řízení ztěžuje xxxx xxxxxx xxx, xx

x) se xx xxxxx podle §11 xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené v §12 xxxx. 6, 7 a 9.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, že

a) xx xxxxx nepředloží xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doklady vztahující xx k xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo pověřené xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx spisů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx.

(3) Pořádkovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 lze uložit xxxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxx xxxxxx x námitkách xx §16 xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

§24

Xxxxxx

X řízení podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§25

Instituce splní xxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§26

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2003.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. IX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §19 xxxx. 1 xxxxxx x. 229/2002 Xx., o finančním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §19 xxxx. 1 zákona x. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx arbitrovi, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 285/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §19 xxxxxx x. 229/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 229/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x. 229/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vztahuje i xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zvoleného Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vládou xxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je 2 xxxx.

4. Zaměstnanci Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x výkonu xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx národní bankou x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx. Xxxxx x povinnosti x pracovněprávních vztahů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem z Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx Českou xxxxxxxxx, xx xxxxxx jedná x tato xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx banky, x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx užíval xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 229/2002 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx České republiky. Xxxxxxx související s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx závazků x xxx xxxxxxxxxxxxx náleží Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho účetní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xxxxxxx xxxxxxx dohoda mezi Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Českou xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X předání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sepíše Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx protokol. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxx vlastnictví.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2011

Xx. V

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 229/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx platebních služeb xxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx je navrhovatelem xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona x. 229/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Sb. x účinností xx 1.2.2016

Informace

Právní předpis x. 229/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2003.

Xx xxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

558/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx arbitrovi, zákon x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2005

57/2006 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

264/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

180/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2011

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

278/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

336/2014 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

378/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

452/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2017

171/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x distribuci pojištění x xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

261/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

91/2022 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx produktu x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 11.5.2022

129/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 370/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
1x) §20c xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Xx.
1x) Xxxxx č. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 97/1963 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x procesním, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád.

*) Xxxxxx č. 241/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 19.8.2013 xxx xxxxxx xxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxx jiná písmena.