Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.06.2002.


Vyhláška, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
224/2002 Sb.
Přechodné ustanovení §3 §4
224
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví
xx xxx 22. května 2002,
xxxxxx se xxxxxxx rozsah činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zabránění vzniku, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx hrazeny x xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §108 odst. 1 x xxxxxxxxx §45 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
§1
Xxxxxxx xxxxxxxxx x preventivními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzniku, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx tuberkulózou se xxxxxx xxxxx nákladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úhrada:
x) poštovného xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx očkování xxxxx xxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,1) xx zasílání xxxxxxx x předávání zdravotnické xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx opakovaného xxxxx xx kalmetizaci,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxx x nově xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zajišťování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx poučení xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx testu, xxxxxxx xxx rodiče o xxxxxxxx tuberkulinu x xxxxxxx pro rodiče x očkování xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stráveném xxx xxxxxxxxxxx karet, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx odbornými xxxxxx z důvodů xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx organizaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nemocných x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx tuberkulózy, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x kontaktu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx kalmetizační xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx na základě xxxxxxxx rodičů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxx praktického dětského xxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) kontroly xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx léčby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxxx xxxxxxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nestátního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xx tímto xxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx.3)
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2001 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxx xxxx zdravotnická xxxxxxxx okresním úřadům xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002.
§4
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxxx 2002.
Xxxxxxx:
xxxx. XXXx. Fišer, XXx. v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/2002 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.6.2002.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxx č. 439/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemocem.
2) §5 xxxxxx č. 160/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx v nestátních xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Xx.
3) Xxxxx č. 20/1966 Sb., o péči x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.