Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.06.2014.


Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
198/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2 §3 §4

Smlouvy §5

Vysílající organizace §6 §7 §8 §9

Využívání dobrovolnické služby státem a územními samosprávnými celky §10

Dotace §11

ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ §12

ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ §13

ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI §14

ČÁST PÁTÁ - ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ §15

ČÁST ŠESTÁ §16

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §17

Příloha - Vzor osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě

Nález Ústavního soudu - č. 10/2008 Sb.

INFORMACE

198
ZÁKON
ze xxx 24. xxxxx 2002
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o dobrovolnické xxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXX SLUŽBA

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx podmínky, za xxxxxxx xxxx podporuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx.

(2) Tento xxxxx xx nevztahuje xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dobrovolnické xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x když xxxx xxxxxxxxxx dobrovolníky.

Vymezení pojmů

§2

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx nezaměstnaným, xxxxxx sociálně xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, osobám po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx xxx xxxx x děti, xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx volném xxxx,

x) pomoc při xxxxxxxxxx, ekologických nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, při xxxx o zachování xxxxxxxxxx dědictví, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

x) pomoc při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x rámci xxxxxxx, projektů x xxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nevládních xxxxxxxxxx.

(2) Xx dobrovolnickou službu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je-li xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné výdělečné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx služba xx xxxxx své xxxxxx krátkodobá xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce, xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx osoba

a) xxxxxx 15 let, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx, xxx-xx o výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx službu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx dobrovolnické xxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx v pracovněprávním xxxxxx, služebním poměru, xxxxxxxx poměru nebo xx-xx žákem xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dobrovolnickou službu xxxx xxxx pracovněprávní xxxxx, služební xxxxx, xxxxxxx xxxxx, školní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx xx překážkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby.

(5) Xxxx sociálního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx potřebu xxxxxxxxxx družstva, xxxxx xx xxxxxx.

§4

(1) Vysílající organizací xxxxx tohoto zákona xx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dobrovolníky xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx dobrovolnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xx má udělenu xxxxxxxxxx (§6).

(2) Přijímající xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je fyzická xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx služba xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schopná xxxxxx xxxxxxxx z xxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uzavíraných s xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Podmínkou xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx službu xxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx k xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx prospěch dobrovolník xxxxxxxxxxxxxx službu xxxxxxxx, xxxxx přiměřeně ustanovení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech dobrovolníka.

(4) Xxxxxxxxxx organizace doloží xxxxx veřejnou prospěšnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §146 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

§5

(1) Xxx výkon xxxxxxxxxx dobrovolnické xxxxxx, xxxxx-xx x dobrovolnickou xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx být mezi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx dobrovolnické xxxxxx, x xxxxx xxxxxx dobrovolnické služby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx předložení xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx 3 měsíce x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dobrovolníka xx xxxxxx než 3 měsíce [xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx 3].

(2) Xxxxxxx xxxx dobrovolníkem x xxxxxxxxxx organizací x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx vysílán xx xxxxxxxxx, musí vždy xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo, xxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx trvalého xxxxxx dobrovolníka x xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. x účasti xx xxxxxxxxxxx přípravě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizicích xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxx xxxx zdraví xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx než 3 xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dobrovolníkovi xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx 3 měsíce, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx infekčních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (profilaxe), vyžadují-li xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxxx působit,

jako podmínkách xxx účast v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx projektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměrnou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílající xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ujednání x xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x nezbytnou xxxxxxxxx xx účast xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx projektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx výdajů xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx dobrovolnické xxxxxx rozsah pracovní xxxx, doby odpočinku, xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx x důvody, xx xxxxxxx xxx xxxxx dobrovolnické služby xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podá xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2) x xxxxxxx xxxxxxxxxx organizace xxxxxx xx něho xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň x minimálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,3) je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x průměru 20 hodin x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx organizace vydá xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x příloze k tomuto xxxxxx.

(6) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx odpočinku, xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx použijí xxxxxxxxx pracovněprávní předpisy.

Vysílající organizace

§6

(1) Vysílající xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Ministerstva životního xxxxxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxx xxx nestátní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xx poradním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vysílající xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, sociálním družstvem, xxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxx nebo náboženskou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidovanou xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx4), xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxx složení xxxxx xxxxxx, zaměstnanců xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxx dobrovolnické xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 4 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by nebyla xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vysílajících xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx seznam xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jeho součástí xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádí.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxx ministerstvo o xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§7

(1) Vysílající xxxxxxxxxx xx povinna uzavřít xxxx xxxxxxxx dobrovolníka x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sám xxxx xx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za škodu xxxxxxxxxx úmyslně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxx dobrovolnická služba xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Vysílající xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx, že vykonává-li xxxxxxxxxxxxxx službu mimo xxxx svého xxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxx xxxxxx dobrovolnické služby xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx x že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x závislosti na xxxx xxxxxx vykonávat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx život xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 18 let, xxx x xxxxxxxx, úředně xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) S xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 18 xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby, xxxxx xx byla nepřiměřená xxxxxxxxxxx, fyziologickým x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx při xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxx věku xxxxx být vyslán x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx výběru xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx sjednávání xxxxxxxx xxxxxx dobrovolnické služby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx působení xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v níž x ohledem xx xxxxxx určitého programu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx navzájem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizací, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx pracovními prostředky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy a xxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx smlouvy mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijímající organizace xxxxxxxxxx vysílající organizaci x rizicích, xxxxx xxxxx ohrozit xxxxx xxxx zdraví xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dobrovolnické xxxxxx, x xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx neodstranitelných xxxxx xxxxx.

(2) Vysílající xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx dobrovolnické xxxxxx, jejímž účelem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxx x xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, služebním xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

§9

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx vysílající xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, přestala xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nadále xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x akreditační xxxxxx zruší; xxxxxx xxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zanikne-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx dobrovolník xxxxxxxx smlouvu podle §5, přecházejí práva x xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nástupce, x není-li ho, xx xxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxx organizaci.

(3) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kontrolovat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky

Státní xxxxxx, xxxxxxxxxxx složky státu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou využívat xxxxxxxxxxxxxx službu x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §2; v xxxxx xxxxxxx mají postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizací xx xxxxxx x Xxxxx republice a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Dotace

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysílajícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby,

c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 za xxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxx pojistného xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,3) xxxxx xx dlouhodobá dobrovolnická xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx x průměru 20 xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Dotace xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vysílajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx vysílající xxxxxxxxxx zúčtují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho výzvy xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dotace x xxxxxx xx xx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xx příslušný xxxxxxxxxx xxx neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úplatu xxxx xxxxx penězi xxxxxxxxxxx výhodu od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx

§12

X §7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx č. 127/1998 Xx. x xxxxxx x. 155/2000 Xx., xx tečka xx xxxxxxxx x) nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které byla xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx x kalendářním xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného podle §5 nebo za xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x) xx x).".

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x důchodovém pojištění

§13

Zákon č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Sb., zákona x. 224/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 166/2001 Xx., xxxxxx x. 188/2001 Xx. x xxxxxx x. 353/2001 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1 xx tečka xx xxxxxxxx c) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno d), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6x) xxx:

"x) výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx;6x) xx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx na pojištění xxxxx nejvýše x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

6x) Xxxxx x. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).".

2. X §6 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx větou: "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxx 18 xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx.".

3. X §107 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

§14

X §13 xxxx. 2 zákona č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 578/1991 Xx. x zákona č. 160/1995 Xx., xx xxxxx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby x rozsahu překračujícím x xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vysílající organizací, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx.".

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

§15

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx č. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Sb., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx č. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Xx., zákona č. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 129/1999 Xx., xxxxxx č. 144/1999 Xx., zákona x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx uveřejněného pod x. 3/2000 Sb., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 72/2000 Sb., xxxxxx č. 100/2000 Xx., zákona č. 103/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., zákona x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Xx., zákona x. 128/2002 Xx. x xxxxxx č. 210/2002 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx xx písmenem xx) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), které xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 4h) xxx:

"xx) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.4x)

4x) Zákon x. 198/2002 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).".

2. X §19 odst. 1 xx xxxxx za xxxxxxxx zb) xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno xx), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytované podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4x)".

XXXX XXXXX

§16

§16 (část xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§17

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2003.

Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 198/2002 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službě

Název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx:

XXX, bylo-li xxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxx

XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

xxxxx xxxxxx x. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx službě), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

.....................................................................................................

xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx

Xxxxxxx/x xxx .....................................................  v ............................................................

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxx xxxxxx dobrovolnické xxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx, xxxxx x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

X .......................................... dne ............................................

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx právním předpisem x. 86/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 5.6.2014


Informace

Právní xxxxxxx x. 198/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2003.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x.:

495/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx XX vyhlášeného xxx x. 4/2003 Xx. x xxxxxx x. 562/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 23.12.2005

10/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 30.10.2007 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx zákona č. 495/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 3/2002 Xx., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x náboženských společnostech), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 4/2003 Xx., x zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx, x některých ustanovení xxxxxx x. 198/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 8.2.2008

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení proti xxx

x účinností od 1.1.2012

458/2011 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

340/2013 Xx., x dani x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

86/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 198/2002 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 5.6.2014

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

2) §6 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §3 xxxx. 3, §5b x 16 zákona x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších předpisů.
4) Xxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 4/2003 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Xx. x zákona č. 495/2005 Xx.