Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1961.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.12.1957 do 31.12.1961.


Trestní zákon

86/1950 Sb.

Zákon

OBECNÁ ČÁST

HLAVA PRVÁ - ÚČEL TRESTNÍHO ZÁKONA §1

HLAVA DRUHÁ - ZÁKLADNÍ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

Trestný čin §2

Zavinění §3 §4

Pokus §5

Spolupachatelství §6

Návod a pomoc §7

Nutná obrana §8

Krajní nouze §9

Věk §10

Nepříčetnost §11

HLAVA TŘETÍ - PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ §12 §13 §14 §15 §16

HLAVA ČTVRTÁ - TRESTY

Oddíl prvý - Společná ustanovení o trestech

Účel trestu §17

Upuštění od potrestání §17a

Druhy trestů §18

Výměra trestu §19

Přitěžující okolnosti §20

Polehčující okolnosti §21

Úhrnný a dodatkový trest §22

Započtení vazby a trestu §23

Podmíněné odsouzení §24 §25 §26 §27 §28

Oddíl druhý - Ukládání a výkon jednotlivých trestů

Trest smrti §29

Odnětí svobody

Snížení trestu §30

Trvání trestu §31

Výkon trestu §32

Podmíněné propuštění §33 §34 §35

Zařazení do tábora nucené práce §36

Nápravné opatření §37 §38 §39 §40 §41 §42

Ztráta čestných práv občanských §43 §44

Vyloučení z vojska §45

Ztráta vojenské hodnosti §46

Propadnutí jmění §47

Trest peněžitý

Ukládání a výměra trestu §48

Náhradní trest §49

Ručení za nedobytný trest §50

Zákaz činnosti §51

Vyhoštění §52

Zákaz pobytu §53

Uveřejnění rozsudku §54

Propadnutí věci §55

Oddíl třetí - Zvláštní ustanovení o trestání mladistvých

Mladiství §56

Účel trestu §57

Upuštění od potrestání §58

Vyloučení některých druhů trestů §59

Ukládání trestu §60

Podmíněné odsouzení a podmíněné propuštění §61

Výkon trestu odnětí svobody §62

Úhrnný a dodatkový trest §63

HLAVA PÁTÁ - ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU

Účinná lítost §64

Zánik nebezpečnosti činu pro společnost §64a

Promlčení trestního stíhání §65

Promlčení výkonu trestu §66

Zahlazení odsouzení §67 §68

HLAVA ŠESTÁ - OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Účel ochranných opatření §69

Ochranné léčení §70

Ochranná výchova §71 §72 §73

Zabrání §74

HLAVA SEDMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §75 §76

Počítání doby a trestu §77

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

HLAVA PRVÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLICE

Oddíl prvý - Trestné činy proti základům republiky

Velezrada §78 §79

Podvracení republiky §79a §80

Teror §80a

Pobuřování proti republice §81 §82

Podpora a propagace fašismu a podobných hnutí §83

Záškodnictví §84

Sabotáž §85

Oddíl druhý - Trestné činy proti bezpečnosti republiky

Vyzvědačství §86 §87

Ohrožení státního tajemství §88 §89 §90 §91 §92

Věrolomnost §93 §94

Opuštění republiky §95

Vniknutí na území republiky §95a

Ohrožení zájmů republiky v cizině §96 §97 §98

Oddíl třetí - Trestné činy proti obraně vlasti

Válečné škůdnictví §99 §100

Válečná zrada §101

Služba v cizím vojsku §102

Najímání vojska §103

Oddíl čtvrtý - Trestné činy proti ústavním činitelům §104 §105 §106 §107 §108 §109

Snižování vážnosti presidenta republiky §110

Hanobení ústavního činitele §111

Oddíl pátý - Trestné činy zvláště ohrožující pořádek ve věcech veřejných

Ohrožení hospodářského a služebního tajemství §112 §113 §114 §115

Útoky proti skupinám obyvatelů §116 §117 §118 §119

Nedovolené ozbrojování §120 §121

Nedovolená výroba a držení vysílací stanice §122

Zneužití náboženské funkce §123

Hanobení republiky §124

Hanobení spojeneckého státu §125

Hanobení národa a rasy §126

Šíření poplašné zprávy §127 §127a §128

Nepřátelské jednání proti republice §129

HLAVA DRUHÁ - TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ

Oddíl prvý - Trestné činy proti hospodářské soustavě

Pletichy proti zestátnění §130

Tvoření soukromých monopolů §131

Zneužití lidového družstva §132

Zneužití vlastnického práva §133

Oddíl druhý - Trestné činy proti státnímu plánu rozvoje národního hospodářství

Ohrožení zásobování §134

Spekulace §134a

Ohrožení jednotného hospodářského plánu

Poškozování provozu §135

Nesplnění závazku §136

Pletichy při veřejných dodávkách a pracích §137

Ohrožení plánování a kontroly plnění plánu §138

Oddíl třetí - Trestné činy proti měně

Padělání a pozměňování platidel §139

Udávání padělaných a pozměněných platidel §140

Zlehčení mincí a udávání zlehčených mincí §141

Výroba a držení padělatelského náčiní §142

Ohrožení oběhu tuzemských platidel §143

Nedovolená výroba a udávání náhražek tuzemských platidel §144

Ohrožení devisového hospodářství §145 §146

Společná ustanovení §147

Oddíl čtvrtý - Trestné činy daňové a porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou

Zkrácení a ohrožení daně §148 §149 §150

Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou §151 §152 §153

HLAVA TŘETÍ - TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH

Oddíl prvý - Trestné činy proti lidové správě a soudnictví

Násilí na veřejných sborech §154

Násilí pro výkon volebního práva §155

Úplatkářství při volbách §156

Volební podvod §157

Nepravdivé čestné prohlášení §158

Padělání a pozměňování veřejné listiny §159

Padělání a pozměňování známek a kolků §160

Křivá výpověď §161

Křivé obvinění §162

Nadržování §163

Nepřekažení trestného činu §164

Neoznámení trestného činu §165

Spolčení §166

Podněcování §167 §168

Schvalování trestného činu §169

Vzpoura vězňů §170

Maření výkonu úředního rozhodnutí §171 §172

Maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi §173 §174

Oddíl druhý - Trestné činy proti povinnostem veřejných činitelů

Porušení povinnosti veřejného činitele §175 §176

Oddíl třetí - Trestné činy proti veřejným činitelům

Násilí na veřejném činiteli §177

Osobování si pravomoci veřejného činitele §178

Rušení výkonu pravomoci veřejného činitele §179

Urážka veřejného činitele §180

Oddíl čtvrtý - Úplatkářství

Přijímání úplatku §181

Podplácení §182

Nepřímé úplatkářství §183

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti §184

Oddíl pátý - Jiné trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

Nebezpečné vyhrožování §185

Opilství §186 §187 §188

Příživnictví §188a

Výtržnictví §188b

Pomluva §189

HLAVA ČTVRTÁ - TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ

Obecné ohrožení §190 §191 §192

Porušení povinnosti při hrozivé tísni §193

Ohrožení provozu obecně prospěšných zařízení §194 §195

Nedovolená výroba a držení zbraní a výbušnin §196

Nedovolená výroba a držení omamných prostředků a jedů §197 §198

Šíření nakažlivých chorob §199 §200 §201 §202

Ohrožení zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami §203 §204

Společná ustanovení §205

HLAVA PÁTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A MLÁDEŽI

Dvojí manželství §206

Porušení zákona o právu rodinném §207

Záměna rodinné příslušnosti §208

Odložení dítěte §209

Zanedbání povinné výživy §210 §211

Týrání svěřené osoby §212

Podávání alkoholických nápojů osobám nezletilým §213

Únos §214

Ohrožení mravní výchovy mládeže §215

HLAVA ŠESTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ

Vražda §216

Vražda novorozeného dítěte matkou §217 §218

Ublížení na zdraví §219 §220

Ublížení na zdraví z nedbalosti §221 §222

Rvačka §223

Ohrožení pohlavní nemocí §224 §225

Účast na sebevraždě §226

Neposkytnutí pomoci §227 §228

HLAVA SEDMÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A DŮSTOJNOSTI ČLOVĚKA

Oddíl prvý - Trestné činy proti svobodě

Omezování osobní svobody §229

Zbavení osobní svobody §230

Zavlečení do ciziny §231

Loupež §232

Vydírání §233

Omezování svobody vyznání §234

Útisk §235

Rušení domovní svobody §236

Porušení tajemství listovního a tajemství dopravovaných zpráv §237

Oddíl druhý - Trestné činy proti důstojnosti člověka

Znásilnění §238

Pohlavní zneužití §239 §240

Pohlavní styk s osobou téhož pohlaví §241

Soulož mezi příbuznými §242

Obchod se ženami §243

Kuplířství §243a

Ohrožení mravnosti §244

HLAVA OSMÁ - TRESTNÉ ČINY MAJETKOVÉ

Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví §245

Poškozování majetku v socialistickém vlastnictví §245a §246

Krádež §247

Zpronevěra §248

Podvod §249

Podílnictví §250 §251

Lichva §252

Nevěrná správa §253

Zatajení §254

Poškození cizí věci §255

Pytláctví §256

Poškození věřitele §257

Nekalá soutěž §258

Porušení práva k ochranné známce a k chráněnému vzoru §259

Porušení patentního práva §260

Porušení původského práva §261

HLAVA DEVÁTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI

Maření způsobilosti ke službě §262

Nesplnění odvodní povinnosti §263

Obcházení branné povinnosti §264

Nenastoupení služby v branné moci §265 §266 §267

Porušení osobních a věcných povinností §268

HLAVA DESÁTÁ - TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

Úvodní ustanovení §269

Oddíl prvý - Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou činnou službu

Vyhýbání se služební povinnosti §270 §271

Svémocné odloučení §272

Zběhnutí §273 §274

Spolčení k zběhnutí §275

Oddíl druhý - Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti

Vzpoura §276

Spolčení ke vzpouře §277

Neuposlechnutí rozkazu §278

Zprotivení §279

Donucení k porušení služební povinnosti §282

Porušení předpisů a nařízení §281

Urážky mezi vojáky §282 §283 §284

Oddíl třetí - Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby

Porušení povinnosti strážní služby §285

Porušení povinnosti dozorčí služby §286

Oddíl čtvrtý - Trestné činy proti velitelským povinnostem

Porušení velitelských povinností §287 §288 §288a §288b §289

Neoprávněné omezování podřízeného §290

Používání podřízeného k soukromým službám §291

Oddíl pátý - Trestné činy ohrožující bojeschopnost

Ohrožení věcných prostředků §292 §292a §293

Ohrožení bojového ducha §294 §295 §296 §297 §298

Oddíl šestý - Trestné činy proti válečným zvyklostem

Násilí proti obyvatelstvu §299

Okrádání raněných a padlých §300

Použití zakázaného bojového prostředku §301

Ublížení parlamentáři §302

Surové zacházení se zajatcem §303

Oddíl sedmý - Společná ustanovení §304 §305 §306 §307 §308

Závěrečná ustanovení §309 §310 §311 §312

č. 63/1956 Sb. - Čl. I - III, VI - VIII

č. 68/1957 Sb. - §8

INFORMACE

86

Trestní zákon

ze dne 12. xxxxxxxx 1950

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:

XXXXXX XXXX

XXXXX XXXX

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx socialistickou xxxxxxxx, zájmy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x vychovává x xxxxxxxxxx xxxxxxxx socialistického xxxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx a ochranná xxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§2

Xxxxxxx xxx

Xxxxxxxx činem xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně xxxxxxxx xxxxxxx.

Zavinění

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx úmyslně, jestliže xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxx, že xxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx

x) xxxxx, xx jej xxxx xxxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

§4

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx se x trestnosti xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K okolnostem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x nedbalosti, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx i zde xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jde-li x jinou xxxxxxxxxx, x xxxxx, jestliže x xx pachatel xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x k xxxx osobním xxxxxxx xxxxx mohl, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx i xxx, xxx o xx xxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebezpečné, jehož xx pachatel xxxxxxxx x xxxxxx způsobit xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, je pokusem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx trestný xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxx výměře xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx něž k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nedošlo, a x tomu, xxx xx jednání k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx není xxxxxxx, xxxxxxx-xx pachatel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx x zákoně.

§6

Spolupachatelství

Za xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx úmyslně způsoben xxxxxxxxx xxxxxxxx, odpovídá xxxxx xx spolupachatelů, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx.

§7

Xxxxx x pomoc

(1) Xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, x xxxxx naváděl.

(2) Xxx někomu úmyslně xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby stanovené xx xxxxxxx xxx, xxx němž xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx činu.

(3) Trestnost xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx návodu x xxxxxx.

(5) Xxxxxxx x pomocník xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx dobrovolně xxxx, xxx se xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx komu xxxx pomáháno, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§8

Nutná obrana

Jednání xxxxx xxxxxxx, xxxx někdo xxxxxxx útok xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx socialistickou výstavbu, xxxxx xxxxxxxxxxx lidu xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx trestným činem, xxxxxxxx

x) útok přímo xxxxxx nebo xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxx nouze

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx odvrací nebezpečí xxxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx lidu xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže

a) způsobená xxxxx je menší xxx xx, xxxxx xxxxxxx, x

x) nebezpečí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nejde x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jestliže xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, byl xxxxxxx xx snášet.

§10

Xxx

Xxx x xxxx xxxx nedovršil patnáctý xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx takový čin xxxxxxxxx.

XXXXX TŘETÍ

PŮSOBNOST XXXXXXXXX XXXXXX

§12

(1) Xxxxxxxxx činu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx platného x xxxx, xxx byl xxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx zákona se xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx je xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx platného x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

§13

(1) Xxxxx československého xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxx spáchán xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky.

(2) Xxxxxxx čin xx xxxxxxxx xx spáchaný xx xxxxx Československé xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xx pachatel jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx tento xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx zcela xxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxx xx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedený x zákoně, x xxxx xx jednání x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§14

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x takového xxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxx československý xxxxx xxxx obyvatel Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxx velezrady (§78), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§79a), xxxxxx (§80a), xxxxxxxxxxxx (§84), sabotáže (§85), vyzvědačství (§§86 x 87), xxxxxxxxxxxx xxxxx §93, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §99, ohrožení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §112, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§139), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§140), xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx mincí (§141), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náčiní (§142), xxxxxx xx veřejném xxxxxxxx (§177), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §194 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §197, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§230), xxxxxxxxx do ciziny (§231), obchodu xx xxxxxx (§243) x xxxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx obyvatelem Xxxxxxxxxxxxxx republiky. Totéž xxxxx x o xxxxxxxxxx spolčení (§166), xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx činům.

§15

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx je xxxxxx v §14 xxxx. 2, xxxxxxxxxx x xxxxxx cizím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxx, xxx tehdy,

a) Je-li xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území, xxx xxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx pachatel xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stíhání cizímu xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xxx trestný xxx spáchán, mírnější xxx zákon xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§16

Československý xxxxx nemůže xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x trestnímu xxxxxxx ani x xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXX

Xxxxx prvý

Společná xxxxxxxxxx x trestech

§17

Účel xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx:

x) zneškodnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) zabránit xxxxxxxxx v dalším xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ho x tomu, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx socialistického xxxxxxx,

x) xxxxxxx výchovně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Výkonem trestu xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§17a

Upuštění xx potrestání

Soud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxx x trestný čin xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; upustí-li xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Xx. x účinností xx 1.1.1957

§18

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxx xxxxx,

x) odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření.

(2) Vedlejšími xxxxxx xxxx:

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

xx) zákaz xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx uložit xxx spolu x xxxxxxx hlavním.

§19

Xxxxxx trestu

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx přihlédne xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, zejména z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho xxxxxxxx, xxxx zavinění, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx.

(2) K okolnosti, xxxxx je zákonným xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx přihlížet jako x okolnosti přitěžující xxxx xxxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zejména to, xx pachatel

a) projevil xxxxxxxx činem xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx politické, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxx činu surovým xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx pohnutek,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost, xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx různých trestných xxxx,

x) trestný čin xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx využívaje xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podřízenosti.

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx, xx pachatel

a) xxxxxxxx xx trestného xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud si xxx nepřivodil xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dopustil xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rozrušení,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx činu xx xxxx blízkém xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx činu xxx tlakem závislosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx si xxx xxxxxxxxx,

x) vedl xxxx trestným xxxxx xxxxx xxxxx pracujícího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

h) xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx přiznání xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení, které xx vztahuje na xxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx hranice xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx dolní xxxxxxx úhrnného xxxxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxxx-xx horní hranice xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stejné, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x vedlejších xxxxxxxx, xx xxxxx i xxxxx, platí-li xxx x některém xx xxxxxxxxx trestných činů.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx pachatele xx xxxxxxx xxx, xxxxxxx se dopustil xxxxx, xxx xxx x první xxxxxxx xxxxxxxx odsuzující xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx dodatkový, jímž xxxxxx trest xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xx xxx x xxxxx úhrnný podle xxxxxxxx 1. Další xxxxx však soud xxxxxxx, xx-xx za xx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx; x x xxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ukládající xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx původně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přiměřený trest xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Ustanovení o xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxx, jestliže xx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxx odsouzen.

§23

Započtení xxxxx a xxxxxx

(1) Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx týž xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxx xxxx trestu xxxxxx svobody xx xxxxxx za xxx xxx nápravného opatření.

(2) Xxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx peněžitý.

Podmíněné xxxxxxxxx

§24

(1) Soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xx-xx vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x okolnostem xxxxxxx důvodně xx xx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx tím xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; soud xxxx xxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx také trest xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx nebo i xxx xxxxxxx x xxxxxx vedlejších trestů.

§25

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx léta; xxxxxx-xx xxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx převyšujícího xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx dobu xx xxx až xxx xxx. Xxxxxxxx doba xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx život xxxxxxxxxxx xxxxxxx; má xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx nahradil xxxxx, xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx.

(3) Doba, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx započítává xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26.

§26

Ukládá-li soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxx.

§27

(1) Jestliže podmíněně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx člověka x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, vysloví xxxx, xx se xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx, xx xx trest xxxxxx. Xxxxxxx-xx soud, xx xx podmíněně xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxx, xxx se vykoná xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx; náhradní xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx nevykoná.

(2) Xxxxxxxx xx jednoho xxxx po tom, xx xxxx pravomocně xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx odsouzený xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, že xx měl xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxx dodatečně, že xx trest xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, jako by xxxxx xxxxxxxx.

(2) Stejně xx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx, nerozhodne-li xxxx xxx jeho xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby o xxx, xxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx

§29

(1) Xxxxx xxxxx xx vykoná oběšením; x xxxx zvýšeného xxxxxxxx vlasti může xxx vykonán zastřelením.

(2) Xxxxxxx ženě nelze xxxxxx trest xxxxx.

Xxxxxx svobody

§30

Snížení trestu

(1) Xxxx xxxx snížit xxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu pro xxxxxxxxxx.

(2) Při snížení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx xxx, xx-xx xxx podle xxxxxx uložen xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx,

x) pod xxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx patnáct let,

c) xxx xxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxx xxxxx rok, činí-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx.

§31

Trvání trestu

(1) Trest xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xx zvýšení xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxx než xxxxxxxxxx let.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx předtím, xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx x tímto xxxxxxx, x xxx-xx xxxxxx trest xxx xxxxxxxx vykonán, xxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxx více xxx xxxxxxxxxx xxx.

§32

Xxxxx xxxxxx

(1) Trest xxxxxx svobody xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx službě, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx vykonat xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Užitečná práce xx vězni xxxxxxx, xxx se po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx roku x xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do xxxx dvacátého xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxxx (§62). Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vojáka x xxxxx službě.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§33

Xx odpykání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestů x xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx patnácti xxx xxxx být xxxxx podmíněně xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx svou prací x svým xxxxxxxx xxxxxxxxx opravňující k xxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§34

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx vedl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx svých xxx nahradil xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx.

§35

(1) Xxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx řádný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uloženým xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx zbytek trestu xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxx odpykal xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nerozhodne-li xx xxx jeho xxxx xx xxxx xxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxxxx xx možné po xxxxxxxx poloviny xxxxxx xxxxxx x při xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx po odpykání xxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

Nápravné opatření

§37

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, má-li xx xx, xx k xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxx

x) xxxxxx v xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovením x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx tu jiné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx trestu.

§38

Xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xx svobodě. Xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxx vykonávat xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx odměnu xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovního poměru (§39).

§39

(1) Xx-xx pachatel x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vykonává-li práci xxxxxxxx xxxxxxxx, nenařídí xxxx změnu xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx nařídit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx odpovědnou nebo x xxxxx pracovišti; x xxxxx případě xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx pro určení xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx náležející xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx na xxxxx desetinu xxxxxx.

(3) Xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx má xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxx pachatele z xxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

§40

(1) Do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx pachatel xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nevykonává.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx určenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, přemění xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxx svobody. Xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxx jeden xxx xxxxxx svobody.

§41

Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, hledí se xx pachatele, xxxx xx xxxxx odsouzen; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru (§39 xxxx. 3) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx.

Ztráta státního občanství

§42

§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

Xxxxxx čestných xxxx xxxxxxxxxx

§43

Xxxx vysloví ztrátu xxxxxxxx práv xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx pachatele k xxxxxx smrti. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činu x zavržitelnosti xxxxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, odsuzuje-li xxxxxxxxx za úmyslný xxxxxxx čin x xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

§44

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záleží x xxx, xx xxxxxxxxx ztrácí

a) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) československá xxxxxxxxxxx x xxxxxx uznání, xxxxx nosit cizozemská xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxxxx xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx některého z xxxx.

(3) Ztráta xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx odpykán xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx promlčen; xxxx xxxx může xxxxxxxx, xx tato ztráta xxxx ještě xx xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, x to xx xx dobu xxxx let. Xxxxxx xxxx uvedených v xxxx. x) x x) je xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxx

§45

Xxxx xxxxxxx vyloučení x xxxxxx, odsuzuje-li vojenskou xxxxx x xxxxxx xxxxx, k trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§46

(1) Xxxx xxxxxxx ztrátu xxxxxxxx hodnosti, ukládá-li xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx pohnutek xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnosti, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dvě léta.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kolegium xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyslovit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, jestliže xx xxxxxxxx x spáchanému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx ve xxxxxx xx hodnost xxxxxx x odňata jeho xxxxxxx xx sboru, xxxxx příslušníci podléhají xxxxxxxx xxxxxx pravomoci.

Xxxxxxxxxx jmění

§47

(1) Xxxx xxxx vzhledem x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyslovit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx smrti xxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dvě xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx postihuje xxxxxxxxxxx xxxxx celé xxxx xx xxxx xxxx, kterou xxxx xxxx; propadnutí xx xxxx nevztahuje xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx nezbytně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx pachatel xxxxx zákona povinen xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetkové.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xx stává xxxx.

Xxxxx peněžitý

§48

Ukládání x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněžitý, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx peněžitý xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx by xxx xxxxxxxxx. Vedle xxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxx, tak xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx znamenal xxxxxxxxx xxxxxxx omezení majetku xxxxxxxx bezpracnými xxxxx x xxxxxx majetkového xxxxxxx, z něhož xxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx 100 Xxx xx 50.000 Xxx.

(3) Xxxxxxxx částka trestu xxxxxxxxxx připadá xxxxx.

§49

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxx trestu xxxxxx svobody také xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx nedobytnosti náhradní xxxxx odnětí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přesahovat xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby x více xxx x xxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx poměrům pachatele x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§50

Ručení xx nedobytný xxxxx

Xxxx může xxxxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uložený xxxxxxxxx ručí xxx xxxxxxx soukromého podniku, xxx xxxxx xxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x spáchání xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodářské xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takovou xxxxxxx xxxx takové xxxxxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx zakazuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností nebo x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx mohl zneužít x xxxxxxxx trestného xxxx.

(3) Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xx jeden xxx xx deset xxx; xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xx do xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§52

Xxxx uloží xxxxxxxxx, xxxxx není československým xxxxxxx, xxxxx vyhoštění x území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx jiný xxxxxx zájem.

Xxxxx xxxxxx

§53

(1) Soud xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx Československé republiky, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxx; doba výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xx xx této xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§54

Xxxx vysloví, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx zájem.

Xxxxxxxxxx xxxx

§55

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx věc,

a) které xxxx užito k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestným xxxxx xxxx xxxx odměnu xx xxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx nabyl xx xxx uvedenou xxx písm. x).

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

Oddíl třetí

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mladistvých

§56

Mladiství

Při xxxxxxxx osob, xxxxx x době xxxxxxxxx xxxx dovršily xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (mladistvých), xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mládeži.

§57

Účel trestu

Účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx ho x xxxxxxx pracujícího xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx.

§58

Upuštění od potrestání

Soud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx,

x) nemohl-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodu xxxx rozpoznat, xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nebezpečné,

b) xxx-xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx významu, xxxx

x) xx-xx soud xx xx, xx xxxxxxxx výchova, kterou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx trestu.

§59

Xxxxxxxxx některých druhů xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx uložit:

a) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) vyloučení x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Místo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx stanoveného x xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xx tři xx xxxxxxx xxx, x jde-li o xxxxxx x činné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxx, xx deset xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx v zákoně xx snižují x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx hranice xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pět xxx, xxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx, kde xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx na vojáka x xxxxx službě, xxxxx se trestného xxxx dopustil xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlasti.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx neuloží.

§61

Podmíněné odsouzení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Soud xxxx u mladistvého xxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx tři xxxx. Zkušební xxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo podmíněně xxxxxxxxx, xxxxxxx rok x době, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx podmíněné xxxxxxxxx nebo podmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Přitom se xxxx xxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxx o xxx xxxx.

§62

Výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx odnětí xxxxxxx uložený xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx ministerstva vnitra; xxx-xx o vojáka x základní xxxxxxxx xxxxxx, xxxx trest xxxxxx xxxxxxx, nepřevyšující xxx léta, vykonat xxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mladistvého a x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx budiž xxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§63

Xxxxxx x dodatkový xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx mladistvých se xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx trest xx xxxxxxx činy xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx, x zákon na xxxxxxx čin xxxxxxxx xx dovršeném osmnáctém xxxx stanoví xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

HLAVA PÁTÁ

ZÁNIK TRESTNOSTI X XXXXXX

§64

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx velezrady (§78), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§79a), xxxxxx (§80a), xxxxxxxxxxxx (§84), sabotáže (§85), xxxxxxxxxxxx (§§86 x 87), ohrožení xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §§88 x 89, věrolomnosti (§§93 x 94), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§§99 x 100), ohrožení xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§§112114), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§§120 a 121), xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx §149 xxxx. 2, porušení xxxxxxxx x oběhu xxxxx ve xxxxx x cizinou xxxxx §152 xxxx. 2, xxxxxxxx (§166), vzpoury xxxxx podle §170 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx (§§190192), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§§194 x 195), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§§199202), xxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§§203 x 204), spolčení x xxxxxxxx (§275) x xxxxxxxx ke vzpouře (§277) zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx nutno učinit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx vojenské xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx místo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx k xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxxx.

§64x

Xxxxx nebezpečnosti xxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx společnost xxx pominula.

§64a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1957

§65

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby, xxxxx xxxx

x) dvacet xxx, xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx smrti xxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxx,

x) xxxxx let, xxxx-xx horní hranice xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx deset xxx,

x) xxx let, xxxx-xx horní xxxxxxx xxxxxxx sazby odnětí xxxxxxx xxxxxxx tři xxxx,

x) xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx promlčecí xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx xxxxxxxxx,

x) učiní-li xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pachatele xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx promlčení jde, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x promlčecí xxxx xxxx xxxxxx, xx který xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nová xxxxxxxxx xxxx.

§66

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx doby, xxxxx xxxx

x) xxxxxx let, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx odnětí svobody xx doživotí,

b) patnáct xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx k trestu xxxxxx xxxxxxx nejméně xx pět xxx,

x) xxx xxx při xxxxxxxxx k jinému xxxxxx.

(2) Promlčecí xxxx xxxxxx právní mocí xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx odsouzení xxxxxx xxxx rozhodnutí, že xx trest xxxxxx. Xx xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx výkonu trestu xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx trestu, o xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx v promlčecí xxxx trestného xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx stanoví trest xxxxxx nebo přísnější xxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx pachatel xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx odsouzení

§67

(1) Soud xxxxxxx odsouzení, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx člověka xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) deseti xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx,

x) pěti let, xxx-xx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) tří xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Byl-li xxxxxxx xxx spáchán xx xxxx do xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 na xxxxxxxx.

§68

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxxx, jako xx xxxxx odsouzen x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zákazu xxxxxx xx nevykoná.

(2) Xxxxxxxx xx jednoho roku xx tom, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX OPATŘENÍ

§69

Účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx léčení, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §§70, 71 x 74; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx zanedbanou xxxxxxx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxx, léčením x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx členy společnosti.

(2) Xxxx-xx xxxx ochranných xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxx xxx nepříčetnost xxxxxxx odpovědný x xxxx pobyt xx xxxxxxx xx nebezpečný, xxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx xx léčebného xxxxxx; xxxx xxx xxxx učinit též, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx příčetnosti x jeho xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx oddává nadměrnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx omamných prostředků, xxxxxxxxx činu x xxxxxxxx nebo x xxxxx podobném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokud to xxxxxxxx jeho xxxx. X xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxxx, pominou-li před xxxx započetím xxxxxxxxx, xxx xxx bylo xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx

§71

(1) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx, nařídí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dvanáctý rok x xx mladší xxx patnáct xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx smrti xxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí, xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx výchovu; xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx výchovy xxxxx xxxxxx xxx patnáct xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx v §269 xxxx. 2.

§72

Xxxxxxxx výchova xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxx výchova xxxxxx, dokud xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx-xx xx zájem xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku.

(2) Od xxxxxxxx výchovy může xxxx xxxxxxx, pominou-li xxxx xxxxx započetím xxxxxxxxx, pro xxx xxxx xxxxxxxx.

§74

Xxxxxxx

(1) Jestliže věc xxxxxxx x §55 xxxx. 1 nebyla xxxxxxxxxx za propadlou, xxxx xxxx xxxxxxxx, xx se xxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx stíhat xxxx xxxxxxxx,

x) náleží-li xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxx upustil,

c) xxxxxx-xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx stát.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§75

(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx soudně xxxxxxx, a pokud x jednotlivého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, návod a xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx pachatel xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x která pro xxxx důležitost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činu nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx zvýšeného xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, x níž xxxxxxxxx vstoupila xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx měrou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jednotu, xxxxxx celistvost, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx republiky xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, co x xxxxxxxxx xxxxx republiky, xxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxx, vojenském xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx před nepovolanými xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx tajemstvím xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obecném xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nepovolanými osobami.

(8) Xxxxxxxxx tajemstvím xx xxxxxx xxxxxxxx skutečnost, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, veřejného orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx právo xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx zákonodárných xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx k tomu xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x lidu, funkcionář xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, národního xxxxxxx, podniku xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečnost xxxx x xxxxxxx xxxxx provádět xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele.

(11) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx výkonným xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(12) Xxxx se xxxxxx xxxxxxxx veřejná xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zohyždění,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx chorobou,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

xx) xxxxxx xxxxxx, nebo

i) xxxxx xxxx xxxxxxxx porucha xxxxxx.

(14) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x pokolení xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pokládají xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx by xxxxxxx jedna x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx těžkou xxxx vlastní.

§76

(1) Xxxxxxx čin xx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx pachatel xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zbraně x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odporu xxxxx xxxxxxxx ji x xxxx xxxxx má x xxxx; xxxxxx xx xx rozumí, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyplývá jinak, xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tělu důraznějším.

(2) Xxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, je-li spáchán xx osobě, xxxxxx xxxxxxxx uvedl xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx čin xx xxxxxxx veřejně, xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, rozhlasem xxxx xxxxx xxxxxxx účinným xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx pachatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx.

§77

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xx den, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závislé xx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxxxx xx k náhradnímu xxxxxx xx trest xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXX

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXX PROTI XXXXXXXXX

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx republiky

§78

Velezrada

(1) Xxx xx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republiky, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxx nebo společenský xxx, xxxxxx vymoženosti xxxxxxxxxxx lidu dosažené xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo rozvrátit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až pětadvacet xxx.

(2) Xxx

x) k xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 s xxxxx xx spolčí, xxxx

x) xxx takový xxx vejde xx xxxx x cizí xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx.

(3) Xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dopustí-li xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlasti,

b) xxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxx měrou ohroženy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, společenský řád, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výstavbě xxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxx xxxx obranyschopnost xxxxxxxxx,

x) xx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organisovaného xxxxx anebo xxxx-xx x xxxxxxxx činu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx látky,

d) je-li xxx takovém xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xxxxx, nebo

e) xx-xx tu jiná xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost.

Xxxxxxxxxx proti republice

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§79x

Xxxxxxxxxx republiky

(1) Xxx x nepřátelství k xxxxxx demokratickému xxxx xxxxxxx podvratnou činnost xxxxx samostatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxxxxxxxx pracujícího xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx socialismu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx jeden rok xx pět xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx

x) x činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxxx xxxx se spolčí x xxxx xxxx xxxx x cizím xxxxxxxxx anebo s xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx let bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) je-li xx xxxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

(4) Kdo xx x činu xxxxxxxxx x odstavci 1 xx 3 s xxxxx spolčí, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíce xx xxx xxxx.

§79x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 63/1956 Xx. x účinností xx 1.1.1957

§80

§80 zrušen xxxxxxx xxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§80x

Xxxxx

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ublíží xxxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx majetku xxxx xxxxx xxxxxx újmu xxxxx xx o xx pokusí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx xxxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx takovým xxxxx způsobena xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se takového xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx čin xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, nebo

e) xx-xx tu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx let xxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxx ohrožen xxxxx xxxxx xxxx nebo xx-xx takový čin xx xxxxxxxx smrt.

(4) Xxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx; xxx xx x xxxxx xxxxxx x činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxx xxx.

(5) Xxx xxxxxx x úmyslu xxxxxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx demokratické republiky xxxx mu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jemu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx těžkou újmu, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1957

§81

Xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx dvě osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx výstavbě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx celistvosti xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx republiky, xxxx

x) xxxxxxx umožňuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíce xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x odstavci 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§83

Xxxxxxx a propagace xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Kdo podporuje xxxx propaguje xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx podobné xxxxx, xxxxx směřuje xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, náboženskou xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 tiskem, xxxxxx, rozhlasem xxxx xxxxx podobně xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§84

Záškodnictví

(1) Kdo z xxxxxxxxxxxx x lidově xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetek, xxxxx xx x socialistickém xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx rozvoj xxxxxxxxx podniku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx důležitého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxx let.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provádění xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důležité xxxxx obrany xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, nebo

d) xx-xx tu jiná xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

(3) Xxx se x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 s někým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx.

§85

Xxxxxxx

(1) Kdo z xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxx povolání, xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxx xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx obchází nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úmyslu

a) xxxxx xxxx ztěžovat xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úřadu xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podniku, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx organizace socialistického xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx měrou xxxxxxx provádění nebo xxxxxx státního plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zvláště xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx-xx x xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx veřejného orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx socialistického xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx činem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx měrou xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy obrany xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provádění xxxx plnění státního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve zvláště xxxxxxxxx úseku, xxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

§86

(1) Xxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx v úmyslu xx xxxxxxxx xxxx xxxx, nebo

kdo státní xxxxxxxxx úmyslně xxxx xxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx smrtí xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) dopustí-li se xxxxxxxx činu xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx takový xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx-xx xxxxxx čin xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxx tajemství, xxxxx xxxxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx podle xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx uchovávat, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx

x) x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxx se xxxxxx,

x) pro xxxxxx xxx xxxxx ve xxxx x xxxx xxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx podporovat její xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx patnáct xxx.

§87

Xxx poškodí xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v §86.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§88

(1) Xxx vyzvídá xxxxxx xxxxxxxxx v úmyslu xxxxxxxx xx nepovolané xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx svobody na xxxxx rok xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xx takový xxx xxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx bylo výslovně xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx svého xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§89

Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíce xx tři léta.

§90

(1) Kdo xxxxxxx xxx odkladu neoznámí, xx sám nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jiný xxxxxxx státního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx až tři xxxx.

(2) Oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx místo xxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§91

§91 zrušen právním xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§92

(1) Kdo xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vlasti,

b) xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx dá xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx opatří, nebo

d) xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na jeden xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kdo záludně xxxx xxxxxx vnikne xx xxxxxx objektu xxxxxxxxxx pro obranu xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx.

Věrolomnost

§93

(1) Kdo úmyslně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jako zmocněnec xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) dopustí-li xx xxxx uvedeného x odstavci 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx takový xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 může xxxx vyslovit xxxxxx xxxxxxxx občanství; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, vysloví xxxxxxxxxx jmění. V xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§94

Xxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx zmocněnec xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx až xxx léta.

§95

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kdo xxx xxxxxxxx opustí xxxxx Československé xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx občan, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 může xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Podmíněné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§95a

Vniknutí xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vnikne xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxxxx až xxx léta.

§95a vložen xxxxxxx předpisem x. 63/1956 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1957

§96

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x cizině

Československý xxxxx, xxxxx xxxxxxx ohrozí xxxxx republiky xxx, xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

§97

§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§98

§98 zrušen právním xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxx činy xxxxx obraně xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlasti xxxxxxx

x) způsobí xxxxx xxxxxx vlasti nebo xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx nepříteli prospěch xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx pětadvacet let.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx

x) k činu xxxxxxxxx v odstavci 1 s někým xx xxxxxx, nebo

b) xxx xxxxxx xxx xxxxx ve xxxx x nepřítelem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxxx-xx xx činu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxx uvedená x §269 xxxx. 2.

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx výdělečně, xxxx

x) xx-xx xx xxxx zvláště přitěžující xxxxxxxx.

§100

Kdo za xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlasti x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) opatří xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíce xx xxx léta.

§101

Xxxxxxx zrada

(1) Československý xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlasti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sboru, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx let.

(2) Odnětím xxxxxxx xx doživotí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xx-xx tu xxxx zvláště přitěžující xxxxxxxx.

(3) Smrtí bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, dopustí-li xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx vojenská xxxxx xxxxxxx v §269 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 až 3 může xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; neuloží-li xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx službu xx xxxxxx xxxx moci xxxx v cizím xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx jeden xxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx projevit nepřátelství x xxxxxxxxx, nebo

b) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§103

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx cizím xxxxxxx příslušníkem, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x cizím ozbrojeném xxxxx, xxxx

xxx xxxxxx xxxxxxxx zprostředkuje,

bude potrestán xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxx republiky, xxxx

x) je-li tu xxxx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx čtvrtý

Trestné xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§104

§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

Ublížení xxxxxxxxx činiteli xx xxxxxx

§105

§105 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§106

§106 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§107

§107 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§108

§108 zrušen právním xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§109

§109 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§110

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx snižuje xxxxxxx presidenta republiky xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíce xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1

x) veřejně,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxx příležitostech,

c) x přítomnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, nebo

d) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxx x xxxxxx politickém.

§111

Xxxxxxxx xxxxxxxxx činitele

Kdo xxxxxxx hanobí

a) xxxxxxxxxxx xxxx, jeho předsednictvo, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx předsednictva zákonodárného xxxxx xxx xxxxx xxxx pravomocí nebo xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x životě xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx na xxx xxxxxx xx xxx xxxx.

Oddíl pátý

Trestné činy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§112

(1) Xxx vyzvídá xxxxxxxxxxx nebo služební xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx na tři xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xx-xx xx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost.

§113

Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stalo známým x cizině, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx jeden xxx.

§114

(1) Xxx vyzvídá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

kdo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) má-li xxxxxx čin xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je-li xx xxxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

§115

§115 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§116

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx národnost, xxxx xxxx náboženství xxxxx xxx xx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx stoupenci lidově xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxxxx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xx zbraní, xxxx

x) xx-xx tu xxxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

§117

Kdo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx náboženství xxxxx xxx xx, xx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxx stoupencem xxxxxx demokratického xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx.

§118

§118 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§119

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx pro xx, xx jsou xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§120

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, že

a) xxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zbraň xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx výbušniny,

bude potrestán xxxxxxx svobody na xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx pět xx deset xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xx-xx xx xxxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

§121

(1) Xxx xxx xxxxxxxx

x) vytvoří xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx cvičí v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx jakýkoli vojenský xxxxxx,

x) x takové xxxxxxx přistoupí xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlasti, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, sobě xxxx xxxxxx jinému xxxxxx xxxx přechovává xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanici nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx stanice, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx používá,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na dvě xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

§123

Zneužití xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx zneužije xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxx podobné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx života xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx až xxx xxxx.

§124

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx republiku,

kdo xxxxxx xxxxx xxxx symbol xxxxxxxxx, zejména xxxx xxxx, vlajku, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

xxx x úmyslu projevit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx presidenta republiky xxxx jeho xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Odnětím svobody xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx se činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§125

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx

x) hanobí xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx představitele xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxx republiky,

b) xxxxxx jméno xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxx nepřátelství xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo odstraní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx nebo barvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx.

§126

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx

Xxx xxxxxxx hanobí xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx pohoršení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

Šíření poplašné xxxxxx

§127

Xxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.

§127x

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nějakého xxxxx xxx, xx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx pět xxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 63/1956 Sb. x účinností od 1.1.1957

§128

§128 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§129

§129 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

HLAVA DRUHÁ

TRESTNÉ XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx prvý

Trestné činy xxxxx hospodářské xxxxxxxx

§130

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zmařit nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§131

Tvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxx xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organisaci, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xx přistoupí xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx odsouzení xx xxxxxxxxx.

§132

Xxxxxxxx xxxxxxxx družstva

Kdo xxxxxxxx lidového družstva xx krytí podnikání, xxxxx xx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rok až xxx xxx.

§133

Zneužití vlastnického xxxxx

Xxx xxxxxxx ohrozí xxxxxx xxxxx tím, že xxxxx, xxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx zašantročí xxxxxxx xxx vyšší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důležitosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx.

§134

§134 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§134x

Xxxxxxxxx

(1) Xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx zcizení xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) je-li tu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx deset xx xxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) je-li xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 způsobena xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) je-li xxxxxxx xxxxx způsobeno xxxxxxxxx xxxxx poruchy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§134x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1957

Xxxxxxxx jednotného hospodářského xxxxx

§135

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx, xxx x z xxxxxxxxxx, maří xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) je-li xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx národního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxxx.

§136

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx-xx soukromý xxxxxxxxxx nebo xxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx, závazek xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx rozvoje národního xxxxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxx dodávek xxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx xxxxxx.

§137

Pletichy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pracích

(1) Xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx-xx tu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§138

Ohrožení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx, x záznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x sestavování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xx kontrole xxxx xxxxxxxxx xxxx plnění, xxxxxxx uvede xxxxxx xxxxx o podniku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) má-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx škodu, nebo

b) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx měně

§139

Padělání a xxxxxxxxxxx platidel

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx je xxxx pravé, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx

x) platidlo xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyšší.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx-xx xx jiná xxxxxxx přitěžující okolnost.

§140

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx nebo pozměněné xxxxxxxx

x) úmyslně xxx xxxx pravé,

b) x xxxxxxxx xxxxx dopraví xx území Československé xxxxxxxxx, nebo

c) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx peněžitým.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) dopustí-li xx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měna, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

(3) Xxx padělané xxxx xxxxxxxxx platidlo, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, úmyslně xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

§141

Zlehčení xxxxx x xxxxxxx zlehčených xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxx zlehčenou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) úmyslně xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx někomu xxxxxx opatří.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) dopustí-li xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) dopustí-li xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, jíž xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx jako xxxxxxxx xxxx hodnoty, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxx měsíců.

§142

Výroba x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný předmět xxxxxx x padělání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zlehčení xxxxx, bude potrestán xxxxxxx svobody xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx svého xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§143

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx úmyslně

a) xxxxxx xxx zákonného xxxxxx xxxxxxxx platidla nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx míru xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx šest xxxxxx.

§144

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx náhražek tuzemských xxxxxxxx

Xxx bez povolení

a) xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx náhražku xx xxxxx uvádí, xxxx platí nebo xx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx měsíců.

Ohrožení xxxxxxxxxx hospodářství

§145

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hospodářství, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dopustí-li xx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx činu vedl xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx použil xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx x usnadnění xxxxxxxx xxxx úřední xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx, xx byl xxx xxx takový xxx xxxxxxx.

§146

Xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosáhne xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let.

§147

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx §§139142 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rubopisem xxxxxxxxxxxx, a šeky.

Xxxxx čtvrtý

Trestné xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

§148

(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zkrátí xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx se činu xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, odstranil xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných prostředků x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx takový čin xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je-li xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost.

§149

(1) Xxx v xxxxxx zkrátit xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx opatřen xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, účetní xxxxx odstraní nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na jeden xxx.

§150

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx výhodu xxxx xxxxxx výhody zneužije, xx byl již xxx zkrácení x xxxxxxxx xxxx podle §148 xxxx §149 xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

Porušení xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxxx

§151

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obecný xxxxx xxx, xx xxxxxx zákaz nebo xxxxxxx dovozu, vývozu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až na xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx použil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx k xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx x usnadnění xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) má-li xxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

e) xx-xx tu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§152

(1) Xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dovozu, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zboží xxxx celní hranici x je xxxxxx xxxxxxx zbraní, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě xxxx.

(2) Kdo x xxxxxx porušit zákaz xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx průvozu xxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listin xxxx xxxxxx prostředků x oklamání, nebo

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

§153

Kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx zboží, xx xxx již xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx ve xxxxx x xxxxxxx xxxxx §151 xxxx §152 trestán, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

XXXXX TŘETÍ

TRESTNÉ XXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx prvý

Trestné xxxx xxxxx lidové xxxxxx x xxxxxxxxxx

§154

Xxxxxx xx veřejných sborech

(1) Xxx užije xxxxxx xxxx pohrůžky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx výkon pravomoci xxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx let.

(2) Stejně xxxx xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx uvedenému x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx, xxxx
x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§155

Násilí xxx xxxxx xxxxxxxxx práva

(1) Kdo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx majetkovou újmu xx xx, že

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právo xxxxx, xxxx

x) vykonal nebo xxxxxxxxx xxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxxx xxxx určitým xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxx-xx xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx být xxxxxx.

§156

Xxxxxxxxxxxx při volbách

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx

x) vykoná xxxx nevykoná xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právo v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx jeden xxx x trestem peněžitým.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx volebního xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx si xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§157

Xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx, xx xxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx právo, xxxx

xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právo,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

§158

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxx nepravdu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vůči úřadu x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nějaké xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

§159

Xxxxxxxx a pozměňování xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx veřejnou xxxxxxx xxxx podstatně změní xxxx obsah x xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx jako pravé, xxxx

xxx úmyslně xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) dopustí-li xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) je-li xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§160

Padělání x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxx dávkové xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx, xxxx

xxx takové známky xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx oběhu xxxx jich užije xxxx pravých,

bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§161

Křivá výpověď

(1) Xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx tlumočník xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, vyšetřovatelem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepravdu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zamlčí, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) jestliže čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx mít xxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx přitěžující xxxxxxxx.

§162

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx lživě xxxxxx x trestného xxxx x xxxxxx xxx x xxxx stíhání, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx.

(2) Odnětím svobody xx xxx až xxxxxxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxx má xx xxxxxxxx značnou xxxxx, xxxx

x) xx-xx xx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost.

§163

Xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx umožnit xx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, trestu xxxx ochrannému opatření xxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxxxx xx tři xxxx; xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bude potrestán xxxx xxxxxxx mírnějším.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx smrti, trest xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx xxxxx xxx.

(3) Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx prospěch xxxxx sobě xxxxxx, xxxx trestný, xxxxxx xx xxx xxxxxx x úmyslu

a) xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§78), xxxxxxxxxxxx (§84), xxxxxxxx (§85) xxxx xxxxxxxxxxxx (§§86 x 87),

b) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) pomoci xxxxxxxxx x xxxx,xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ochranného opatření.

§164

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§78), xxxxx (§80a), záškodnictví (§84), xxxxxxx (§85), xxxxxxxxxxxx (§§86 x 87), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §99, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§139), xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§140), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §190, vraždu (§216), xxxxxx (§232), xxxxxxxx (§§273 a 274), xxxxxxx (§276), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§§287 x 288) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §§295 a 296, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxx.

(2) Xxx se xxxxxxx xxxx uvedeného v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx, nejde-li x xxxxxxxxx (§78), xxxxxxxxxxxx (§84), sabotáž (§85) nebo vyzvědačství (§§86 x 87), xxx xxxxxxxxx pro xxxxx sobě xxxxxxx.

§165

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§78), xxxxxxxxxx republiky (§79a), teror (§80a), xxxxxxxxxxxx (§84), xxxxxxx (§85), xxxxxxxxxxxx (§§86 x 87), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §99, nedovolené xxxxxxxxxxx (§§120 x 121), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§139), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§140), xxxxxx ohrožení podle §190, xxxxxx (§216), xxxxxx (§232), xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §245 xxxx. 3 x 4, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §245a odst. 2 písm. x), xxxxxxxx (§§273 x 274) xxxx vzpouru (§276) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxx

(2) Xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx bez nebezpečí xxx sebe xxxx, xxxxx-xx x velezradu (§78), xxxxxxxxxxxx (§84), xxxxxxx (§85) xxxx xxxxxxxxxxxx (§§86 a 87), bez nebezpečí xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§166

Xxxxxxxx

(1) Xxx xx x xxxxx spolčí x xxxxxxxxx činu, xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx dolní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxx

xxx takové spolčení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx uvedený v xxxxxxxx 1 trestného xxxx, na který xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx svobody, jehož xxxxx hranice převyšuje xxx xxx.

(3) Odnětím xxxxxxx na xxx xx xxxxx xxx xxxx pachatel potrestán, xxxx-xx čin xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 trestného činu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx trest smrti xxxx odnětí svobody xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení.

Podněcování

§167

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx měsíce xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx stanoví trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xxxx xxxxxxx xxx xxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí.

§168

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxx-xx se čin xxxxxxx x odstavci 1 povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx,

x) má-li takový xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xx-xx tu xxxx xxxxxxx přitěžující okolnost.

§169

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxx s xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx oslavuje xxx trestný xxx xxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden rok.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x úmyslu xxxxxxxx souhlas x xxxxxxxx činem

a) pachatele xxxxxx,

x) poskytne xx xxxxxxx za trest xxxx xx plnění xxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xx xxxxxxx odměnu xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody najeden xxx až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx se xxx uvedený v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx smrti, xxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

§170

Xxxxxxx xxxxx

(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dozorčímu xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx vězeňskému xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxx.

(2) Xxx xx s někým xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx uvedeného v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§171

Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx národního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo jiného xxxxx xxxx veřejného xxxxxx xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, zcizí xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx týká, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxx.

§172

Kdo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx nebo z xxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok.

§173

Maření xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx v xxxxxx xxxxx xxxx zatěžovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx církví nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zabezpečení církví x náboženských společností xxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta.

§174

§174 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

Xxxxx druhý

Trestné činy xxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§175

(1) Veřejný xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škodu xxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) obstarává xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odporujícím,

b) xxxxxxxx xxxx xxx pravomoci, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 za xxxxxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důvěra xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxx xx následek xxxxx xxxxxxx škodu, xxxx

x) xx-xx xx xxxx zvláště přitěžující xxxxxxxx.

§176

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nedbalosti xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobem zákonu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxx pravomoci, xxxx

x) xxxxxxx xxxx povinnost, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx xx xxx xxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xx-xx činem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zájem,

b) má-li xxxxxx čin xx xxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxxx, nebo

c) xx-xx xx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost.

Xxxxx třetí

Trestné xxxx xxxxx veřejným xxxxxxxxx

§177

Xxxxxx xx veřejném činiteli

(1) Xxx užije násilí xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx činiteli xxx xxxxx xxxx pravomoci, xxxx

x) xxxxx jinému xx xx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx činitele,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx srocení xxxxxxx tří osob x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx xx deset xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo tomu, xxx vystoupil na xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx tu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§178

Osobování si xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxx.

§179

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činitele

Kdo ztíží xxxxx pravomoci veřejného xxxxxxxx tím, xx xx xx xxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx šest měsíců.

§180

Urážka xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxx veřejného xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo pro xxxxx výkon, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx.

Xxxxx čtvrtý

Úplatkářství

§181

Přijímání xxxxxxx

(1) Xxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx.

(2) Xxx za xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíce xx xxx léta.

(3) Odnětím xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx veřejný xxxxxxx.

§182

Xxxxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx takového xxxxxxxxxx poskytne, xxxxxxx xxxx slíbí xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až na xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx až xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, dopustí-li xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§183

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx žádá xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxx svým xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx to, xx xxx xxx xxxxxx, nebo

kdo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx slíbí,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

§184

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx lítosti

Pro podplácení (§182) a nepřímé xxxxxxxxxxxx (§183) xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx poskytne xxxx xxxxx jen proto, xx byl o xx xxxxxxx, a xxxxx x tom xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx prokurátoru xxxx xxxxxx bezpečnosti.

Oddíl xxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx proti pořádku xx věcech xxxxxxxxx

§185

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx x xxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxx obyvatelstva nějakého xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx obecné nebezpečí (§190), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

Xxxxxxxx

§186

Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxx; xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákon xxxxxxx trest mírnější, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mírnějším.

§187

(1) Xxx xx xxxxx, xxx x x nedbalosti, xx xx x opilosti xxxxxxxx x výtržnostem, xxxx

xxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x výtržnostem, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl ohrozit xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx.

§188

§188 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§188a

Příživnictví

Kdo xx živí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx se poctivé xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xxx měsíce xx xxx xxxx.

§188x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/1956 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1957

§188b

Výtržnictví

Kdo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx hrubé xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx svědči x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx společnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíce xx xxx xxxx.

§188x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 63/1956 Xx. x účinností od 1.1.1957

§189

Xxxxxxx

(1) Kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného x xxxxxxxxxxx tím, xx o xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx má za xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx

§190

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo těžké xxxx xx xxxxxx xxxxx cizí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) xxx, xx

x) xxxxxxx požár xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, plynu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebezpečného xxxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxx xx deset let.

(2) Xxxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zmaří xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx vlastnictví,

b) xx-xx takový xxx xx xxxxxxxx hrozivou xxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) dopustí-li xx xxxxxxxx činu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dopustí-li xx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 opětovně x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx.

§191

(1) Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§190)

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx svou xxxxx,

x) x xxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výbušninu, xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx nebezpečnou látku,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx deset xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§192

(1) Kdo z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§190) xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo ztíží, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) poruší-li činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podle zákona,

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxxxx vlastnictví, nebo

c) xx-xx xx xxxx xxxxxxx přitěžující okolnost.

§193

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx tísni

Kdo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx pomoc, xxxxx xx mu xxxxx xxxxxx uložena nebo x xxx xx xxxxxxx, nebo

b) zmaří xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx osobou,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxx měsíce až xxx xxxx.

Ohrožení xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§194

(1) Xxx xxxxxxx ohrozí provoz

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, telegrafu xxxx rozhlasu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx kabelu,

c) zařízení xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ochraného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, povodni xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx xxxx ochranných zařízení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tři xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx zvýšeného xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx čin za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§195

Xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxxxx zařízení (§194), xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.

§196

Xxxxxxxxxx výroba x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zbraně xxxx střelivo xxxx x nimi xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx povolení xxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výbušninu xxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx prostředků x xxxx

§197

(1) Kdo xxx povolení xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, jinému xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky xxxx xxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx x trestem peněžitým.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xx-xx xxxxxx xxx xx následek xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

§198

Xxx vyrobí, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxx.

Xxxxxx nakažlivých xxxxxx

§199

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxx.

§200

Xxx x nedbalosti xxxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx šest xxxxxx.

§201

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx čin xxxxxxx v xxxxxxxx 2 za xxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxx.

§202

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nakažlivé xxxxxxx xxxx xxxxxx užitkových xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíce xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, má-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

§203

(1) Xxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx někomu jinému xxxxxx xxxxxxx potraviny xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je nebezpečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx následek smrt xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxx.

§204

Xxx má xx xxxxxx xxxx xx xxx účelem xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx nebezpečné xxxxxxxx zdraví, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.

§205

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx považuje xx omamné prostředky x jedy xx xxxxxx §§197 a 198, které choroby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx smyslu §§199 xx 202 x xx xxxxx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx §202.

XXXXX PÁTÁ

TRESTNÉ XXXX XXXXX RODINĚ X XXXXXXX

§206

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

xxx uzavře manželství x xxxxxx, xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

§207

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poruší, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xxxxxx sňatkové xxxxxx xxxxxxxxxx x osobami, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

§208

Xxxxxx xxxxxxx příslušnosti

Kdo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx způsobí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx někoho xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

§209

Odložení xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx dítě, xxxxx xx samo xxxxxx xxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 za následek xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx.

Zanedbání povinné xxxxxx

§210

(1) Xxx neplní, xxx x z nedbalosti, xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxxxx rok.

(2) Xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyživovat xxxx xxxxxxxxxxx jiného, xxxx xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíce xx tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx nouzi xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§211

Pro xxxxxxxxx povinné xxxxxx podle §210 xxxx pachatel xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx čin xxxx trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx stolice xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§212

Xxxxxx svěřené xxxxx

Xxx xxxx osobu, xxxxx xx x jeho xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx tři xxxx.

§213

Podávání xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxxxx nezletilým

Kdo podá xxxxx mladší než xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoj v xxxxxx míře, xx xxx může xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

xxx tomu xxxxxxxxx, xx je to xxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx.

§214

Únos

(1) Kdo xxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odejme x xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx o xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úmyslu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je-li xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§215

Xxxxxxxx xxxxxx výchovy xxxxxxx

Xxx, xxx x x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx mladší xxx xxxxxxx let v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neplní xxxx xxxxxxxxx o xx xxxxxxx,

xxx takové osobě xxxxxxx xxxxxx vést xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx takovou xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nemravnému životu xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxxx.

HLAVA ŠESTÁ

TRESTNÉ XXXX XXXXX ŽIVOTU X XXXXXX

§216

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx opětovně,

b) dopustí-li xx xxxxxxxx xxxx xxx loupeži xxxx xxxxxxxx xxxxxxx surovým, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§217

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx způsobeném xxxxxxx xxxxxxx usmrtí své xxxxxxxxxx dítě při xxxxxx xxxx xxxx xx něm, bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx let.

§218

§218 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 68/1957 Sb.

Ublížení xx xxxxxx

§219

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx měsíců.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx povinnosti,

b) dopustí-li xx takového xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, rasu xxxx xxxxxxxxxxx anebo xxx xx, xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx nebo že xx stoupencem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nebo

c) xx-xx xx jiná xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx.

§220

(1) Xxx jinému xxxxxxx xxxxxxx těžkou xxxx xx zdraví, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, má-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx následek xxxx.

Ublížení na xxxxxx x xxxxxxxxxx

§221

(1) Xxx xxxxxx x nedbalosti xxxxxx na xxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§222

(1) Kdo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx jeden xxx xx xxx let xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx povolání xxxx xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxx.

§223

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx život xxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx se zúčastní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx měsíců.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxx xxxxxx až xxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újma xx xxxxxx xxxx smrt.

Ohrožení pohlavní xxxxxx

§224

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pohlavní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx.

§225

Kdo jiného x xxxxxxxxxx vydá v xxxxxxxxx xxxxxxxx nákazy, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx až xx xxxx xxxxxx.

§226

Xxxxx na xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k sebevraždě xxxxxx, xxxx potrestán, xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx potrestán

a) dopustí-li xx činu uvedeného x odstavci 1 xx osobě xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xx xxxxx stižené xxxxxxx poruchou nebo xxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§227

(1) Kdo xxxxxxx neposkytne xxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx, xx tak xxxx učinit xxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx šest xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx je xxxxx povahy svého xxxxxxxx povinen pomoc xxxxxxxxxx.

§228

Řidič xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx utrpěla xxxx xx xxxxxx, xx xxx může xxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xxx xxxxxx xx xxx léta.

XXXXX SEDMÁ

TRESTNÉ XXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

§229

Xxxxxxxxx xxxxxx svobody

(1) Xxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx dvě léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx-xx se takového xxxx se zbraní, xxxx

x) je-li xx xxxx zvláště přitěžující xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, má-li xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx těžkou xxxx xx zdraví nebo xxxx.

§230

Xxxxxxx xxxxxx svobody

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pět až xxxxx let.

(2) Odnětím xxxxxxx xx deset xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx mít nebo xx za xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xx-xx tu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§231

Xxxxxxxxx xx ciziny

(1) Xxx jiného xxxxxxx xx ciziny, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxx let.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx dvacet xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx nebo xx xx následek xxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xx-xx tu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§232

Loupež

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx bezprostředního xxxxxx v úmyslu xxxxxxx xx xxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx spolčení,

b) xx-xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx těžkou xxxx na zdraví, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx patnáct xx xxxxxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxxxxx xxxx.

§233

Xxxxxxxx

(1) Xxx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxx násilí xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx xxxx nutí, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx trpěl, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxx, nebo

b) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§234

Omezování xxxxxxx vyznání

Kdo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohrůžkou xxxx xxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxx xx náboženském xxxxx,

x) xxxxxxx jiného bez xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxx x xxxxxxx svobody xxxxxxx xxxxx brání,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx léta.

§235

Útisk

Kdo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ho, xxx xxxx xxxxx, opominul xxxx trpěl, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx.

§236

Xxxxxx domovní xxxxxxx

(1) Xxx vnikne do xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx tím, xx užije násilí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxx tam bez xxxxxxxxx vnikne v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

xxx tam xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody až xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xx-xx tu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§237

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tajemství dopravovaných xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) uzavřených xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx, zasílaných poštou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) zpráv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, telegramem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízením,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx měsíce.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) někomu xxxxxx xxxxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxx podanou telegraficky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx šest xxxxxx.

(3) Xxx x xxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěch,

a) xxxxxxxx tajemství, x xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) takového xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx xxx.

Oddíl druhý

Trestné činy xxxxx důstojnosti člověka

§238

Znásilnění

(1) Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx násilí xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx

xxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx až xxxxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxx uvedený x xxxxxxxx 1 za xxxxxxxx těžkou xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx bude pachatel xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 za následek xxxx.

Pohlavní xxxxxxxx

§239

(1) Xxx xxxxxx soulož s xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, nebo

kdo xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx let xxxx pachatel potrestán,

a) xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx následek xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx patnáct až xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 za xxxxxxxx smrt.

§240

Xxx osobu xxxxxx xxx xxxxxxx let xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx její závislosti, xxxx

xxx xxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zneužije,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx let.

§241

Xxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xx pohlavně xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx jeden xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxxx rok xx pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx činu xxxxxxxxx x odstavci 1

x) x xxxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxx, nebo

b) xx xxxxxx.

(3) Xxx xx xxxxxxx x pohlavnímu xxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měsíců xx xxx xxxx.

§242

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx.

§243

Obchod xx xxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx, aby xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xxx až deset xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dopustí-li xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx, aby xxxx xxxx užito k xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx na xxxx mladší xxx xxxxxxx xxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§243a

Kuplířství

Kdo xxxxxx zjedná, xxxxxxx xxxx svede x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

xxx kořistí x xxxxxxxxxx provozované xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx.

§243x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/1956 Xx. x účinností od 1.1.1957

§244

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx do xxxxx xxxx činí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, film, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx takový xxxxxxx xx tím xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx měsíců.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx činu výdělečně.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxxxx vlastnictví

§245

(1) Xxx xxxxxxx, který je x socialistickém xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx se xxxx x takového xxxxxxx x xxxxxx nakládat x xx jako x vlastní,

b) nakládá x xxxx z xxxxxxxx majetku, která xx xxxx svěřena, xxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx majetku sebe xxxx někoho jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx tři měsíce xx pět let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx, ač xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx tu xxxx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán, je-li xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 způsobena xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx deset xx dvacet xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx činem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činitel, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§245x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kdo xx majetku, který xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx, xx věc x xxxxxxxx majetku zničí, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx až xxx léta.

(2) Odnětím xxxxxxx xx tři xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xx-xx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxx škoda, xxxx

x) je-li tu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§245x vložen právním xxxxxxxxx x. 63/1956 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1957

§246

(1) Kdo xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nepatrnou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx na xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§247

Krádež

(1) Xxx se xxxxxx cizí xxxx x úmyslu xxxxxxxx x ní xxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xx bezprostředně xx xxxxxxx xxxx uchovat xx xxx xxxxxxx xxxx pohrůžkou bezprostředního xxxxxx, xxxx

x) je-li xx xxxx zvláště xxxxxxxxxxx okolnost.

§248

Xxxxxxxxxx

(1) Kdo x xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx jako x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx xxx léta.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, opatrovník xxxx xxxx osoba, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx poškozeného, xxxx

x) xx-xx xx xxxx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§249

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo na xxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxx někoho xxxxxx uvede v xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxx jeho xxxx xxxxxx jiného,

bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxxxx xxx xx xxxxx xxx bude xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

§250

(1) Kdo ukryje xxxx xx sebe xxxx xx někoho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx, xxxxx to, xx xx xxxxxxx věc xxxx opatřeno, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx činu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost.

§251

Kdo xxxxxx xxxx xx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nedbalosti xxx, která xxxx xxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxx jinou osobou, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxx.

§252

Lichva

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx rozumové xxxxxxxx xxxx něčího rozrušení xx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx vzájemného xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x úmyslu xx xxxxxxxx xx xx xxxx převede,

bude potrestán xxxxxxx svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxxxx let x xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx zvláště xxxxxxxxxxx okolnost.

§253

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx úmyslně poškodí xxx, xx poruší xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizí xxxxx, bude potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xx xxx let bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) je-li xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§254

Zatajení

(1) Xxx s xxxx xxxx, která xx dostala do xxxx moci nálezem, xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nakládá xxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

(2) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx pět xxx xxxx pachatel potrestán, xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx následek xxxxxxx xxxxx.

§255

Poškození xxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) dopustí-li se xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx, znalce xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

§256

Xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx do cizího xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx tím, xx

x) xxxx xxxx xxxx xxxx, nebo
b) xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx x nimi xxxxxxx jako x xxxxxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx tři xxxxxx až tři xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxx x oboře xxxx xx doby xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx čin xx následek xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) je-li xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx až pět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx věc xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx násilí.

§257

Poškození xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx x xxx částečné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx

x) zničí, poškodí, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx svého xxxxx,

x) předstírá xxxx xxxx neexistující právo xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx jinak xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx rok.

(2) Xxxxxx xxxx potrestán, xxx xxxxxxx zmaří x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, zcizí xxxx xxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxxx uplatní xxxxxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxxx jinak xxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody xx xxx měsíce xx xxx xxxx bude xxxxxxxx potrestán, xx-xx xxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxx 2 za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§258

Xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxx s předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx soutěže, xxxxxxx xxxxx ohrozí xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

§259

Xxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx úmyslně xxxxx xx obchodu nebo xx xx prodej xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx výhradní xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx nebo značkou xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx šest měsíců.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx uvede xx xxxxxxx, má xx xxxxxx xxxx xx účelem dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobí xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx přísluší výhradní xxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxx x ním xxxxxxxxxxxxx.

§260

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který přísluší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx šest xxxxxx.

§261

Xxxxxxxx původského xxxxx

Xxx xxxxx, které je xxxxxxxxx původského xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.

HLAVA XXXXXX

XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX

§262

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Kdo xxxx nebo xxxxxx xxxxxx úmyslně xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úkolů xxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxx svobody na xxx až deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dopustí-li xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§263

Xxxxxxxxx odvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxx se xxxxxxxxx x odvodu, k xxxxxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxxx xxxx výběrovému xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx odvodní xxxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx odnětím svobody xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§264

Xxxxxxxxx branné xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx dopustí xxxxxxx x úmyslu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

(2) Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx jiného xxxxx xxxx xxxxxx vymknout x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxx moci

§265

(1) Kdo x xxxxxx vyhnout xx xxxxxx vojenské xxxxx službě xxxx xxxxxxxx xxxxxx nenastoupí xxxxxx x branné xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx jeden xxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§266

(1) Xxx xxxxxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx potrestán odnětím xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Odnětím svobody xx šest měsíců xx tři léta xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 za zvýšeného xxxxxxxx xxxxxx.

§267

Xxx po vyhlášení xxxxxxxxxx, xxx i x nedbalosti,

a) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx vojenských xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx šest xxxxxx xx xxx léta.

§268

Porušení osobních a xxxxxxx povinností

(1) Kdo xxxxxxx

x) nesplní osobní xxxx věcnou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíce xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xx xxxxx xxx xxxx pachatel potrestán,

a) xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxx xxxxxxxx,

x) jsou-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zájmy obrany xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx zvláště xxxxxxxxxxx okolnost.

XXXXX DESÁTÁ

TRESTNÉ XXXX XXXXXXXX

§269

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx činy, xxxxx xxxxxxxx vojenskou kázeň xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Přímým xxxxxxxxxx xxxx spolupachatelem xxxxxxxxx činů vojenských xxxx být xxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, která xx povoláním k xxxxxxxx xxxxxx stala xxxxxxxxxxxx branné xxxx,

x) xxxxxxxxxx vojensky organisovaného xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podléhají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx x pomocníka i xxxxx, xxxx-xx osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxx xx x xxxx xxxxx xxxxx o vojácích, x vojenské xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozumějí xx xxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.

Oddíl xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx službu

Vyhýbání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§270

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx se xx xxxxxx, opije nebo xxxxx xxxxx nezpůsobilým, xxxx

x) padělá xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán odnětím xxxxxxx až na xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xx plnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxx

x) xx-xx tu xxxx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x odstavci 1 xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§271

(1) Xxx se x xxxxxxxxxx učiní xxxxxxxxxxxx nastoupit službu xxxx ji vykonávat xxx, xx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx měsíců.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxx měsíců až xxx léta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) má-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xx-xx tu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, dopustí-li xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 za xxxxxx situace xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§272

Xxxxxxxx odloučení

(1) Xxx xx svémocně vzdaluje (§306) po dobu xxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx,

x) po xxxx delší než xxxx xxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxx xxx xxx dny x xxxx zvýšeného xxxxxx služebních xxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx, soustředění, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxx rok.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx.

Zběhnutí

§273

(1) Xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx (§306)

x) x xxxxxx xxxxxx xx vyhnout vojenské xxxxxx,

x) xx dobu xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx

x) po xxxx delší xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vojenské xxxxxxxx xxxx podobných xxxxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx let.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx x dvěma xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x povolání,

b) xxxxxx-xx opominuv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) byl-li xxx xxxxxxxx již xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx xx dvacet xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx.

§274

Xxx xx xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§306)

x) x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) po xxxx xxxxx xxx xxx xxx,

xxxx potrestán smrtí.

§275

Xxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx (§§273 x 274), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx až xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxx xx xxxxxx situace, nebo

b) xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zběhnutí x xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vojenské cti

§276

Vzpoura

(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podřízených xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxxxx rok xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx až xxxxxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xx-xx při xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 užito xxxxxx,

x) je-li nutno x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxx xxx může xxx xxxx má xxxxxxx těžký xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx bojové xxxxxxx xxxx xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx války xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2, budou xxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx smrtí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx pětadvacet let.

§277

Xxxxxxxx xx vzpouře

Kdo xx s někým xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§276), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx xxx.

§278

Neuposlechnutí xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx provést xxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozkaz xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jestliže xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) za xxxxxx situace, xxxx

x) xx xxxxx x xx tu některá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§279

Xxxxxxxxxx

(1) Xxx klade xxxxx vojáku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx činu xxxxxxxxx x odstavci 1 xx zbraní xxxx násilím,

b) dopustí-li xx xxxxxxxx činu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx pachatel potrestán,

a) xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx následek xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxx takového xxxx xx xxxxxx situace x je tu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

§280

Donucení x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti

(1) Kdo xxxxxx vojenskou osobou, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dopustí-li xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx násilím,

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx nejméně xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx bude pachatel xxxxxxxxx,

x) má-li čin xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx dopustí takového xxxx za xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

§281

Porušení předpisů a xxxxxxxx

(1) Kdo xxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, služební předpis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

Xxxxxx mezi xxxxxx

§282

(1) Xxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) podřízeného xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x době, kdy xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx službu,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§283

(1) Kdo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) náčelníka xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxx xxx.

(2) Odnětím svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx vojenské xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxxxxxx činu xx xxxxxx xxxx nejméně x xxxxx osobami,

d) xxxxxx-xx takovým xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§284

(1) Xxx násilím xxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxx urazí xxxxxx xxxxxx hodnosti x xxxx, xxx sám xxxx uražený xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx stráži,

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx přitěžující okolnost.

Xxxxx třetí

Trestné činy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dozorčí xxxxxx

§285

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby

(1) Xxx xx strážní xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx této xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx něho xxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rok xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx výkonu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx účel xxxx xxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odnětím xxxxxxx xx xxxxxxxxxx let xxxx smrtí xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx a xx xx některá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§286

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčí xxxxxx

(1) Kdo x xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx i z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xx šest xxxxxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx, xx-xx čin xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx patřilo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na jeden xxx xx pět xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxx xx xxxxxx situace.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností

§287

Velitel, xxxxx, xxxx učiní xxx, xx xxxxxxxx vojenská xxxxxxxx,

x) vzdá se xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx,

x) vydá xxxxxxxxx xxxx jednotku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx místo, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx situace xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx let xxxx xxxxx.

§288

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx vojenským pravidlům xxxxxxx xxxx neupotřebitelnými xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, zbraně xxxx jiný materiál x xxx způsobí, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx až xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na pětadvacet xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx těžký xxxxxxxx, xxxx

x) je-li xx xxxx zvláště přitěžující xxxxxxxx.

§288x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx poruší xxxxxxxxxx vyplývající z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxx neoprávněný xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxx měsíců až xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx činu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxx bojeschopnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, nesplnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx svobody na xxx až deset xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 za xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xx xx některá x okolností xxxxxxxxx x odstavci 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx a xxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§288x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/1956 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1957

§288x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx ohrožení bojeschopnosti xxxx pohotovosti útvaru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx těžký xxxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx svobody xx xx jeden xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rok až xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx činu uvedeného x odstavci 1 xx války xxxx xx bojové xxxxxxx.

§288x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 63/1956 Xx. x účinností xx 1.1.1957

§289

§289 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

§290

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, který

a) bez xxxxxxxxx omezuje xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxx podřízených trpí,

bude xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnost.

§291

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx službám

Náčelník, xxxxx xxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx šest xxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx činy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§292

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx určení součást xxxxxxxx, výstroje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx svěřen x xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx, zejména xxx, xx xx xxxxxx, xxxxxxx anebo zničí xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx tři až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán,

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx činu xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxx xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx-xx tu xxxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dopustí-li se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx a xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§292x

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nikoli xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeden xxx.

§292x xxxxxx právním předpisem x. 63/1956 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1957

§293

§293 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

Xxxxxxxx bojového ducha

§294

(1) Xxx nejméně xxxx xxxxx vojenskými osobami xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx popuzuje xxxxx xxxxxx xxxx náčelníku, xxxx

xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až tři xxxx.

(2) Xxxxxxx svobody xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx jiná zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 za xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§295

Xxx xx xxxx

x) xxxxxxxx opustí xxxxxxx,

x) xxxx xx xx xxxxxx,

x) odepře xxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) vybízí xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bojiště,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody na xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx.

§296

(1) Xxx xx xxxxxx situace

a) svémocně xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx nebo se xxxxxx, nebo

b) xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zbraň xxxx xxxx xxxxxxx materiál,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx xxx až xxxxxx let.

(2) Odnětím xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx pachatel xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx následek, xxxx

x) je-li xx xxxx zvláště xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Opominutí důležitého xxxxxxx

§297

§297 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 63/1956 Sb.

§298

§298 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 63/1956 Sb.

Oddíl šestý

Trestné xxxx xxxxx válečným xxxxxxxxxx

§299

Xxxxxx xxxxx obyvatelstvu

(1) Kdo x xxxxxxxx válečných xxxxxxx loupí, xxxxxxxx xxxx majetek nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odnímá xxxxxxx, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx až xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx tři až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx potrestán, xxxxxxx-xx xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx člen ozbrojené xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) má-li xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xx-xx tu xxxx xxxxxxx přitěžující xxxxxxxx.

§300

Okrádání xxxxxxxx a xxxxxxx

Xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxx u xxxx ranění xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

§301

Xxxxxxx zakázaného xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxx úmyslně použije xxxxxxxxxx bojového prostředku, xxxx potrestán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx.

(2) Odnětím xxxxxxx xx pět až xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, má-li xxx uvedený x xxxxxxxx 1 zvláště xxxxx xxxxxxxx.

§302

Ublížení xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx člena jeho xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, nebo

kdo xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx zadrží,

bude xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xx na dvě xxxx.

§303

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx zajatcem, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx xx xxxxx rok.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx tři xxxx bude pachatel xxxxxxxxx, dopustí-li xx xxxx uvedeného x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Oddíl sedmý

Společná ustanovení

§304

§304 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 63/1956 Sb.

§305

Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné činy xxxxxxx x §271 xxxx. 1, §272 xxxx. 1 x 2, §278 xxxx. 1, §279 xxxx. 1, §§281 a 282, §283 odst. 1, §284 xxxx. 1, §285 xxxx. 1, §286 xxxx. 1, §288a odst. 1, §288b xxxx. 1, §291, §292a, §302 a §303 xxxx. 1, a xx-xx činem způsobena xxx nepatrná xxxxx, xxx xxxxxxx čin xxxxxxx x §292 xxxx. 1.

§306

Xxxxxxxx xx vzdaluje, xxx

x) xxxxxx xx xxx xxxxxxxx od xxxxx útvaru nebo x xxxxx služebního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx se x xxxxx útvaru xxxx v místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ač xxx xxx xxxxxxx xxxx xx uplynula xxxx jeho odůvodněné xxxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxxx, přeložení, xxxxxxxx xxxxx xxxx dovolené,

c) xxx odloučen xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx útvaru x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x svému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nepřihlásí xx x některého xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§307

Xx-xx trestný čin xxxxxxxx xx následek xxxxxx vojenské xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx přitěžující.

§308

Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx, xxx použije xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§309

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx platných xxxxxxxx; xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x účelu x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx užije x x těchto případech.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx uložený xx čin, který xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx přestupkem podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx nevykoná; xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx trestu xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xx xxxx trestné xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx č. 16/1945 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx lidových xxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxx národní xxxx x. 33/1945 Sb. x. XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx soudnictví, xx znění xxxxxxxx xx měnících x xxxxxxxxxxxx.

§310

Xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx délka xxxxxx xx svobodě bez xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§311

Platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:

1. xxxxx x zločinech x xxxxxxxxx, uvedených xxxxxxxx x. 117/1852 x. x.,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x. 19/1855 ř. x.,

3. zákon x. 8/1863 x. x., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecného x vojenského.

4. xxxxx x. 131/1867 x. x., xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx.

5. xxxxx x. 42/1870 x. z., xx xxxxxxx tajemství xxxxxx x písemností.

6. xxxxx x. 43/1872 x. x., x vykonávání xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx trestu.

7. xxxxx x. 108/1873 x. x., jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

8. trestní xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx. xx. X/1878

9. xxxxxxx zákoník x xxxxxxxxxxx zák. xx. XL/1879,

10. xxxxx x. 78/1883 x. x., o xxxxxxxx xx xxxxxxx exekuce,

11. xxx. xx. XXX/1883, x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

12. xxxxx x. 89/1885 x. z., x xxx, xxx xxxx xxx držen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

13. xxxxx x. 41/1888 ř. x., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

14. xxx. čl. XII/1888, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx podmořských xxxxxx,

15. xxx. xx. XXXXX/1908, x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trestního řádu,

16. xxxxx č. 141/1912 x. x., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx č. 117/1852 x. x.,

17. xxx. xx. XXI/1913, x xxxxxxx nebezpečných zahalečích,

18. xxx. čl. XXXXX/1913, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

19. xxx. xx. XX/1914, x xxxxxxx xxxxxx ochraně xxxxxxxxx,

20. xxx. čl. XXX/1915, x stíhání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

21. xxxxx x. 9/1918 Xx., xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x řád,

22. xxxxx x. 269/1919 Xx., x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

23. xxxxx č. 556/1919 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxx,

24. xxxxx x. 562/1919 Xx., o xxxxxxxxxx odsouzení a x podmíněném xxxxxxxxxx,

25. xxxxx č. 284/1920 Xx., jímž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx různého xxxxx,

26. xxxxx x. 309/1921 Xx., proti xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

27. xxxxx x. 124/1924 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxxxx trestních xxxxx a odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, utrhání a xxxxxx xx xxx,

28. xxxxx x. 134/1924 Xx., xxxx xx xxxx xxxxx x. 562/1919 Xx., x xxxxxxxxxx odsouzení a x podmíněném xxxxxxxxxx,

29. xxxxx x. 178/1924 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

30. xxxxx x. 111/1928 Xx., x zahlazení odsouzení,

31. xxxxx x. 31/1929 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx,

32. xxxxx x. 102/1929 Xx., x řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx kolonií x x xxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

33. xxxxx x. 48/1931 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx,

34. xxxxx x. 123/1931 Xx., x státním xxxxxx,

35. xxxxx x. 108/1933 Xx., x xxxxxxx cti,

36. xxxxx x. 115/1934 Xx., x xxxxxxxxxx při xxxxxxxx veřejných xxxxxxx x prací,

37. xxxxx x. 71/1935 Xx., x hospodářském xxxxxxxxxxxx,

38. xxxxx x. 66/1941 Xx. x., o xxxxxxx plodu, xxxx xxxxxx x x xxxxx §§285 x 286 trestního xxxxxx x §§423 xx 427 vojenského xxxxxxxxx xxxxxx,

39. xxxxx x. 167/1941 Xx. z., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx využitím zatemnění xxxx leteckého xxxxxxxx,

40. xxxxx x. 23/1942 Xx. x., o xxxxxxx kolků, poštovních x xxxxxx známek, xxxxx a značek,

41. xxxxx x. 150/1943 Xx. x., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

42. xxxxxx presidenta republiky č. 3/1945 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňují xxxxxxx ustanovení vojenského xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

43. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 38/1945 Sb., x přísném xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

44. xxxxx č. 165/1946 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

45. xxxxx č. 27/1947 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského plánu,

46. xxxxx č. 40/1948 Sb., x xxxxxxx ochraně proti xxxxxxx,

47. zákon č. 88/1948 Sb., xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx,

48. zákon č. 231/1948 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxxxx republiky.

§312

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1950; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. r.,

též xx xxxxxxxx Dr. Xxxxxxxxx

Xx. Xxxxxx x. x.,

xxx xx xxxxxxxx Dr. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. x.

xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.,

též xx xxxxxxxx Xxxxxx

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxx x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xx. Xxx. Xxxxxxx x. r.

Nosek v. x.

Xx. Neuman v. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxx. Jankovcová x. x.

Čl. X

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí, xxxxxxxx¨x x trestním xxxxxx, xx ruší; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxxx let

Čl. XX

Xxx se xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxxx xxx.

Xx. XXX

Xxxxxxx xx všechna xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx,

x) xx podmíněné xxxxxxxxx xx vyloučeno,

b) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx,

xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx uvedená xxx xxxx. x) x b) xxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxx xxxxxx svobody xx doživotí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx v trest xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx let x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxx zbytků xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x poslední xxxx, x xxxxx došlo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, sníží xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

Xx. XXXX

(1) Trest xxxxxx činnosti navždy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx mění x xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxx zákazu pobytu xxxxxx uložený xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx x účinností od xxxxxx xxxx xxxxxxxx x trest xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx.

Xx. X - XXX, XX - XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 63/1956 Xx. x účinností xx 1.1.1957

§8

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §218 trestního xxxxxx x. 86/1950 Xx.

(2) Trest xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §218 xxxx. 1 xx. xxx. xx xxxxxxxx. Byl-li takový xxxxx xxxxxx jako xxxxx úhrnný xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §392 xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §218 xxxx. 1 xx. xxx. xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 68/1957 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.1957

Informace

Právní xxxxxxx x. 86/1950 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.1950.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

63/1956 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1957

1/1957 Xx., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1957

68/1957 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství

s xxxxxxxxx xx 30.12.1957

Xxxxxx předpis x. 86/1950 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 140/1961 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1962.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.