Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.1950.


Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví

95/50 Sb.

Úprava poměrů znárodněných ústavů pojišťovacích, tuzemských pojištění u cizozemských pojišťoven a úprava poměrů spolků a zařízení provozujících činnost pojišťovací nebo činnost s ní příbuznou §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8
Úprava pracovních poměrů zaměstnanců pojišťovny a První české zajišťovací banky §9
Úprava odměn za zprostředkování pojišťění §10
Zrušení nároků bývalých činovníků na odměny §11
Plnění peněžitých závazků z pojistných smluv znějících na říšské marky §12
Zrušení podílů na přebytcích v životním pojištění §13
Úhrada úrokových ztrát na životních pojištěních §14
Zrušení smluv o nemocenském pojištění §15
Úlevy od náležitostí návrhů a pojistek §16
Zrušení některých poplatků a daně z požární ochrany §17
Přechodná ustanovení §18 §19
Závěrečná ustanovení §20 §21 §22
Xxxxx
ze xxx 12. xxxxxxxx 1950,
xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:
Úprava xxxxxx znárodněných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, tuzemských xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojišťoven x xxxxxx poměrů xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovací xxxx činnost x xx příbuznou.
§1
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxxx fond xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx svazu xx. řemesla x Xxxxx se xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx pojišťovnou, xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), x xx dnem a xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí; xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxx.
(2) Při xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbytné xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odbytného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxx xxxxxx xxx znárodněnými xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx ústavů xxxxxxxxx x §1, přechází xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx péče.
§3
(1) Xxxxx x závazky Xxxxxxxxxx Xxxx se xxxxxxxx způsobem uvedeným x odstavcích 2 xx 5 x x §6. Po xxxxxxxx podle těchto xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, a to xxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Fénixu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti ve Xxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx x pojistných xxxxx x xxxxxx podle xx II. §3 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 56/1937 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojištění Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx, x xxxxxxxxx souvisících otázek, xxxxxxxx xxx náhrady.
(3) Dluhopisy vydané xxxxx xx. XX §20 xxxx. 1 xx. xxx. x. 56/1937 Xx. pozbývají xxxxxxxxx bez xxxxxxx x xxxxx odvedeny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zůstatek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XX §21 xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Star.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx nároky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx oprávněným xx
a) Xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle dekretu xxxxxxxxxx republiky č. 95/1945 Sb., x xxxxxxxxxx vkladů x xxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxx ústavů, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x cenných xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §76 xxxx. 5 xxxxxx č. 134/1946 Xx., x xxxxx x majetkového xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 68/1949 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx přírůstku x x xxxxx x majetku.
(5) Xx všechna kapitálová xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx pojištění, ke xxxxxx xxxx placení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 21. dubna 1937, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, smí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částek xxxx poskytnuto xxxxxxxxx xxxxxxxx 50.000 Xxx, xxxxxxxxx v xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx časové xxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxxx jednotlivých pojištění. Xxxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx zanikají bez xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx x na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§13, xx sloučí xx xxxxxx ministerstva xxxxxxx x pojišťovnou xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx.
§5
(1) Xxxxxxx financí xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx vstoupila x práva x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovny se xxxxxx v xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxxxxx; xxxxxxx pojišťovně, které xxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxx důvodu xxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pojišťovnám xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů nebo Xxxxxxxxxx fond měnový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 4 xxxx. b).
(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx československého xxxxxxx xxxxx pojišťoven xx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; zbývá-li xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x cizině (xxxxxxxx 2) xxxxxx xxx xxxxxxx, které poskytuje Xxxxxxxxxx xxxx měnový xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojišťovacích xxxxxx x Xxxxxxx, Rakousku x Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stavů xxxxxxxxx (§2 č. 3 xxx. č. 141/1947 Sb., x Xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx).
§6
(1) Xxxxxxxxxx ústavy, xxxxx xxxxx sloučeny s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx povinnosti podle §1 xxxxxx č. 307/1948 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx zaplaceno xx xxx xxxxxx xx počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x uvedený xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ústavu xxxx x pojišťovny xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx platí xx xxxxxxxxxx, x xx xxxx, xx kterého xxxx zaplaceno xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx dohodla s xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Upomenutí xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 145/1934 Sb., x xxxxxxxx smlouvě, xxxx xxxxx. X Xxxxxxxxxx Xxxx xx ustanovení xxxxxx odstavce xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které v xxxx xxxxxxxxx náležely xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx z jiného xxxxxx než x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxx nelze x jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojiti xxxxx §5 xxxx. 1, xxxxxxx-xx xxxxxxx ohlášeny Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx počátku účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx není třeba xxxxxx, xxxxx správci xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§7
Spolky x zařízení vyvíjející xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx příbuznou, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x pojišťovnách, xxx nepojišťují xxxxx xxxxxxx dávkám xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx ministerstva xxxxxxx, daný v xxxxxx s příslušným xxxxxxxxxxxxx, xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx činnosti xx xxxxxxx obdobně ustanovení §§1 x 4.
§8
Xxxxxx xx veřejných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatřeními xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx dekretu presidenta xxxxxxxxx č. 103/1945 Sb., o xxxxxxxxxx soukromých pojišťoven (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Tohoto xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§9
Úprava xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Ministerstvo financí x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx péče x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konce xxxx 1952 xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx banky (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xx všech pracovních (xxxxxxxxxx) smluv, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důchody vyplácené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťovny nebo x pensijních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx politiky x x potřebami xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxxx xxxxxxxxxxxx financí, xxx - xxxxxxx-xx x dohodě - xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx vypověděny se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx odpočivné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důchody xxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny xxxx x pensijních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výši.
§10
Úprava xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x nároky xxxxxxxx z těchto xxxxxxxx nebo xxxxx (xxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx opětujících x pod.) x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nároků xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X případech xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx znárodněný xxxxx xxxxxxxxxxx náhradu xx xxxxxxx xxxxx xx xx výše xxxx hodnoty podle xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx odborů.
§11
Zrušení xxxxxx xxxxxxxx činovníků xx odměny
Xxxxxx xx odměny, na xxxxxxx hotových výloh, xxxxxxxx diety, presenční xxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx jejich xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx ústavů xxxx xxxxx zvyklostí, xxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx x xxx xxxxxxxx, uspokojeny. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xx nároky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činovnících.
§12
Xxxxxx xxxxxxxxxx závazků z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx marky
(1) Xxxxxxxx závazky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1945 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxx xxxxx = 10 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nařízením, xxxxx pojištění xx xxxxxxxx za tuzemská xx smyslu xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx se zmocňuje, xxx xxxxxxxxx stanovil, xxx budou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx x československých xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx = 12 říšských xxxxxx.
(3) Xx xxxxx x prodlení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxx splatné xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxx.
(4) X pojistné xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1945 připadající na xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx fondem měnovým.
§13
Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx v pojistných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (zisku), xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, x to xxxx 1. xxxxx 1945 x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x smluv xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx.
§14
Úhrada xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx financí xx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ústavům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx než úroková xxxx xxxxx xx xxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 1947, xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxx x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obdobně xx xxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistného.
§15
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx v xxxxxxxxx x pojišťovny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nastalé xxxx xxxxxxx pojištění.
§16
Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pojistek
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx neobsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx všeobecné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx listě. Xxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx však xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxxx.
§17
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 280/1915 x. x., x poplatcích ze xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x doživotní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x zák. xx. XXXX/1883, x poplatcích xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x smluv xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx měnících x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx č. 79/1935 Xx., o xxxxxxxxx příspěvku při xxxxxxxx xxxxxxxxx; použivatelnosti xxxxxxx vládní xxxxxxxx x. 31/1942 Sb., x dani x xxxxxxx ochrany. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v dohodě x xxxxxxxxxxxxx financí xxxx, jak xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) utvořeným xxxxx §7 xxx. x. 79/1935 Xx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx podle xxxxxxxx 1 před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevrátí, daně x xxxxxxxx nezaplacené xx xxxxxx dne xx nevyberou.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1947 xxxxxx následkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nárok xx xxxxxxxx celkového xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poplatků; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§18
Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Její xxxxx x závazky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
§19
Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§20
Xxxxxxxx xxxxxxx xx shodě x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx počátkem jeho xxxxxxxxx xx ode xxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx.
§21
(1) Xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozbývají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx:
1. §§2, 4 a 5 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 101/1936 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx republiku Xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx, ve xxxxx xx. X xxxxxxxx nařízení č. 56/1937 Xx., x xxxxxx poměrů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx pojišťovací xxxxxxxxxxx xx Vídni, x xxxxxxxxx souvisích xxxxxx;
2. xx. XX §§1 xx 3 x §§13 xx 23 xxxxxxxx nařízení x. 56/1937 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Vídni, x xxxxxxxxx souvisících xxxxxx;
3. xx. XX, V a XX xxxxxxxx xxxxxxxx x. 135/1937 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx, ředitelství xxx republiku Xxxxxxxxxxxxxxx x Praze;
4. §§10, 11, 12 x §14 xxxx. 1 a oddíl XX dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/1945 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. xxxxxx xxxxxxxx x. 80/1935 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxx x. 79/1935 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pojištění.
(2) Dnem, který xxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx použivatelnosti:
1. xxxxxx xxxxxxxx x. 233/1942 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. xxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx x. 10/1948 Xx. x. SNR, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pojištění.
(3) Xxxx xxxxxxx platnosti, xx xxxxxxx použivatelnosti:
1. xxxxxx xxxxxxxx x. 524/1920 Xx., xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. xxxxxx xxxxxxxx x. 409/1940 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x ze zvýšené xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx měnící x xxxxxxxxxx;
3. xxxxxx xxxxxxxx č. 410/1940 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x předpisy xx měnící x xxxxxxxxxx;
4. vládní xxxxxxxx x. 8/1941 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx vládní nařízení x. 214/1933 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. xxxxx x. 94/1943 Xx. z., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx válečné xxxxxxxxx xx branné xxxxxxxxxxx xxxxx.
§22
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. srpna 1950; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxx x. x.
Zápotocký v. x.
Xxxxx v. x

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 95/50 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.1950.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx překonaný.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.