Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.06.1961.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.1950 do 29.06.1961.


Zákon o trestním řízení správním (trestní řád správní)

89/50 Sb.

HLAVA I. - Úvodní ustanovení
Účel zákona §1
Povinnost stíhat přestupky §2
Upuštění od stíhání §3
Součinnost veřejných orgánů v řízení §4
Šetření státních zájmů §5
Výjimky z dosahu platnosti trestního řádu správního §6
HLAVA II. - Obecná ustanovení
Oddíl 1. - Příslušnost
Věcná příslušnost §7
Místní příslušnost §8
Společné řízení §9
Zamezení dvojího potrestání §10
Vyloučení podjatých orgánů §11
Oddíl 2. - Zadržení osoby, vazba a jiná omezení
Zadržení osoby §12
Vazba §13
Doba vazby §14
Jiná omezení §15
Samostatné odvolání §16
Oddíl 3. - Domovní a osobní prohlídka, vydání a odnětí věcí
Důvody prohlídky §17
Předchozí výslech §18
Příkaz k prohlídce §19
Výkon §20
Vydání a odnětí věci §21
Vrácení věci §22
Oddíl 4. - Společná ustanovení
Podání §23
Počítání lhůt §24
Navrácení lhůty §25
Zúčastněná osoba §26
Zmocněnec §27
Nahlížení do spisů §28
Pořádkové pokuty §29
Předvedení §30
Důkaz svědky §31
Důkaz znalci §32
Důkaz ohledáním §33
HLAVA III. - Řízení
Oddíl 1. - Blokové řízení
Podmínky řízení §34
Následky nezaplacení pokuty §35
Trestní blok pro nepřítomného §36
Nepřípustnost odvolání §37
Oddíl 2. - Příkazní řízení
Podmínky řízení §38
Obsah trestního příkazu §39
Odpor §40
Oddíl 3. - Ústní jednání a písemné řízení
Ústní jednání §41
Předvolání osob k ústnímu jednání §42
Účast veřejnosti při ústním jednání §43
Písemné řízení §44
Práva obviněného §45
Oddíl 4. - Nálezy a jiná rozhodnutí
Vydání nálezu §46
Obsah nálezu §47
Oprava chyb v nálezu §48
Jiná rozhodnutí §49
HLAVA IV. - Zvláštní řízení
Oddíl 1. - Řízení proti mladistvým
Obecné ustanovení §50
Vyloučení ze společného řízení §51
Stanovení zmocněnce z moci úřední §52
Zadržení a vazba §53
Řízení příkazní a podrobovací §54
Ústní jednání §55
Osoby oprávněné k podání odvolání a jiných návrhů §56
Vyrozumívání oprávněných osob §57
Oddíl 2. - Řízení v nepřítomnosti obviněného §58
Oddíl 3. - Řízení podrobovací
Předpoklady řízení §59
Podrobovací podmínky §60
Oddíl 4. - Řízení o urážkách na cti
Návrh uraženého §61
Smír §62
Řízení o návrhu §63
Následky nedostavení se uraženého k jednání §64
HLAVA V. - Řízení odvolací
Přípustnost odvolání a odvolací lhůta §65
Místo podání §66
Odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení §67
Vyřízení odvolání první stolicí §68
Odvolací stolice §69
Vyřízení odvolání odvolací stolicí §70
Změna nálezu ve prospěch spoluobviněného §71
Obecné ustanovení o odvolacím řízení §72
HLAVA VI. - Změna rozhodnutí mimo odvolací řízení
Oddíl 1. - Zrušení nálezu z moci úřední §73
Oddíl 2. - Zmírnění nebo prominutí trestu
Podání žádosti §74
Rozhodnutí o žádosti §75
Amnestie §76
Oddíl 3. - Obnova řízení
Podmínky obnovy §77
Podání návrhu §78
Řízení o obnově §79
Oddíl 4. - Společné ustanovení §80
HLAVA VII. - Náklady řízení
Obecné ustanovení §81
Náhrada nákladů řízení při urážkách na cti §82
Ručení více osob za náhradu nákladů §83
Nároky svědků a znalců §84
HLAVA VIII. - Vykonávací řízení
Předpisy o výkonu trestů §85
Odklad výkonu trestu odnětí svobody §86
Odklad vymáhání pokuty a její splácení §87
Upuštění od exekučního vymáhání pokuty §88
Nařízení výkonu náhradního trestu §89
HLAVA IX. - Přechodná a závěrečná ustanovení §90 §91 §92 §93 §94
Zákon
ze xxx 12. července 1950
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tomto zákoně:
HLAVA I.
Xxxxxx ustanovení
§1
Xxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx trestní xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx rychle x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx splnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vychovávat k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx úkol xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x pracujícím xxxxx, jenž i xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx dovědí, x xxxxxxxx xxx tom xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.
§3
Xxxxxxxx xx xxxxxxx
Xxx-xx x přestupek méně xxxxxxxx x nevyžadují-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení zastavit.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výborům xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, o xxxxx se xxxxxx.
§5
Xxxxxxx xxxxxxxx zájmů
Národní xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx jsou povinny xxxxxx opatření, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxxxxxx.
§6
Výjimky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx stíhat
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx službě,
b) xxxxx, kterým přísluší xxxxx exteritoriality xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXXX II.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx 1.
Příslušnost
§7
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx stíhají v xxxxx stolici xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a x jakém rozsahu xxxxx stíhat v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§8
Místní xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx národní xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxx-xx xxxxxxxxx spáchán x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx, pracoviště xxxx xxxxx, nemá-li xx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx národní xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Je-li xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx národní výbor, xxxxx první xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Národní výbor xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxx požádat xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Společné xxxxxx se koná x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou x xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx.
(2) Mají-li xxx ve společném xxxxxx projednány přestupky, x xxxxxxx xxxxxxx xx příslušný jak xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx různých národních xxxxxx xxxxx stupně xxxxxxx xxx národní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxx výbor, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx opatření.
§10
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxx, který má xxx stíhán xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přeruší xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxx xx xx xxxx, xxx soudní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxx-xx xx xxxxx xxxxx (xxxxxxx příkaz), xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxx-xx x soudnímu xxxxxxxxxx, zruší xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxx, který xx xxxx xxxxxxx v xxxxx stolici.
§11
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) X provádění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxx dotýká, xxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx pochybovat o xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxx stolici xx vyloučen xxxx xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxxxx osoby, xxxxx x xxxx xxxxxxx
§12
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Osobu xxxxxxxxxx x přestupku mohou xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx bezpečnosti a xxx xx zvláštních xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
c) xxxxxxxx-xx xxxxxxxx obavu, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx objasnění věci.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx osobu xxx xx xxxx, xxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) lze xxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx o závažný xxxxxxxxx, a xxx xx písemný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x důvod xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx zadržení provést x bez xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x zadržení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při zadržení, x není-li to xxxxx, xxxxxxx do 48 xxxxx xx xxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xx 48 xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx.
§13
Vazba
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 dosud xxxx, xxxxx zadrženou xxxxx xx vazby, xxxxx ji xxxxxxxx xx xxxxxxx.
§14
Doba xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx působit x xxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx pomine xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx ihned xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx vydáním nálezu xxxxx stolice, nejdéle xxxx uplynutím 30 xxx od xxxxxxxx. Xxx-xx obviněnému uložen xxxxx xxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx však na xxxx delší, než xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx do výměry xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxx-xx se xxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx její xxxxxx xxxxxx x xxxxx.
§15
Jiná xxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx omezení, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx změnu xxxxxx.
§16
Samostatné xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osoby, x xxxxx xxxxx xx vazby xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§15) xxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx
§17
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xx věc xxxxxxxx xxx řízení nebo xx se xxx xxxxxx osoba podezřelá x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xx x xxxx xxx, která xx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxx být x něho provedena xxxxxx xxxxxxxxx.
§18
Předchozí xxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xx xxx se xx xxxxxxx, a xxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dobrovolného xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§19
Xxxxxx x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx nebezpečí v xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx, x xxx se prohlídka xxxx, xxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, nejdéle xx 48 xxxxx po xx.
(3) Xxxxx xxxxxxx národního výboru x xxxxxxxxx domovní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx podat samostatné xxxxxxxx, odvolání však xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§20
Xxxxx
(1) Domovní a xxxxxx prohlídku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx případech x xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se svým xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx domovní xxxxxxxxx xxx přítomen xxx, x xxxx xx xxxx, xxxx jeho xxxxxxxx.
(3) K xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Na xxxxxx osoby, u xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx, dá xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx možné, xx 48 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a x jejím výsledku, xxxxx i o xxxxxx xxx ní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§21
Vydání x xxxxxx xxxx
(1) Xxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx pro řízení, xxxxxxx xxx, která xxxx xxx prohlášena xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxx národnímu xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx x vydání xxxx, xxxx mu být xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxx osoba zároveň xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xx osobní xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx věc x xxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx oznámit to xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx výbor xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx zůstává x platnosti.
(4) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxx úkon xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, odvolání xxxx xxxx odkladného xxxxxx.
§22
Xxxxxxx xxxx
(1) Xxxx-xx xxx xxxx třeba x dalšímu xxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxx komu xxxx xxxxxx, pokud x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba, xxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Vydaná xxxx odňatá xxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výboru, xx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx právo k xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxx x úschově xxxxxxxxx výboru.
Oddíl 4.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§23
Xxxxxx
(1) Podání xxx učinit písemně, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx sepsán xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx podání xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx obsah.
§24
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxx stanovených xxxxx xxx se xxxxxxxx den, do xxxxx xxxxx doba xxxx xxxxxxx, jíž xx má xxxxx xxxxxxx.
(2) Lhůty xxxxxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx nebo xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xx xxxxx počala. Xxxxx-xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
(3) Počátku a xxxx lhůty nepřekážejí xxx xxxxxxxxxx klidu. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxx pracovního xxxxx, pokládá xx xxxxxxxxx xxxxxxxx den xx poslední xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xx zachována, xxxx-xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx poštu x adresou xxxxxx, x něhož má xxxx xxxx xxx xxxxxxx.
(5) V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxxx.
§25
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx stíhání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, povolí xx xxxxxxx výbor, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx rozhodovat x xxxxx stolici, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx překážky x podá x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx.
(2) Právní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxx, xxxx xx xxxx podaný opravný xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx výbor navrácení xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx za zachovanou.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
a) xxx, xxxxx xxx xxxx xxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx ručení xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxx, který xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx přestupek urážky xx xxx.
§27
Xxxxxxxxx
(1) Obviněný, xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx zástupci jednají x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobně, xxxxx xx však xxx xxxxxxxxxx zmocněncem, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx musí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X řízení o xxxxxxxx na xxx xx vyloučeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§28
Xxxxxxxxx xx spisů
(1) Xxxxxxxx, zúčastněné xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx x xxxx výpisy x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx spisů xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených v 5.
§29
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Národní xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx 5.000 Xxx.
(2) X důvodů xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxx národní výbor xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§30
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx-xx se xxxxx, xxxxx xxxx řádně xxxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxx x národnímu xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.
§31
Xxxxx xxxxxx
(1) Každý xx povinen xx xxxxxxx vypovídat xxxx xxxxxxxx výborem xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx před výslechem xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x budiž xxxxxx x xxx, xxx může xxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x tom, xx xx dověděl při xxxxxx xxxxx úřadu xxxx xxx služby x xx je xxxxxxx zachovávat v xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx obviněného x pokolení xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Svědek xx xxxxxxxx odepřít xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xx xxxx xxxxxxxxxx xxx zproštěn příslušným xxxxxxx xxxx tím, x jehož xxxxx tuto xxxxxxxxx xx,
x) způsobil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x pokolení xxxxxx, xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx nebo jiným xxxxxx v poměru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx újmu xx pociťoval xxxx xxxxxx újmu xxxxxxx.
§32
Xxxxx xxxxxx
(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx posudku, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.
(2) Je-li x xxxxxx znaleckého xxxxxxx třeba krevní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx trpět, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx s vážným xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx §§11 x 31 xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx.
§33
Xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xx provede, xxxx-xx xxx přímým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXXX XXX.
Xxxxxx
Xxxxx 1.
Xxxxxxx řízení
§34
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx ukládaly xxxxx xx místě xxxxxx xxxxxx, které xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx zaplatit, x xxx xxxxxx xxxxx vybraly trestním xxxxxx. Zmocnění pro xxxxx přesahující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady.
§35
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx přistižená xxxxx xxxxxxx xxxxxx zaplatit, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx uložení xxxxxx x oznámí přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru.
(2) Xx-xx přistižená xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx orgán zvláštní xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxx, x x následcích nezaplacení. Xxxxxx-xx pokuta xxxxxxxxx x xxxxxx lhůtě, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§36
Trestní xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx blok xxxx xxx xxxxx i x nepřítomnosti xxxxxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxx na xxx, xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, pozbude trestní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx.
§37
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx řízení
§38
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxx uložit xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příkazem, xxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx přestupku.
§39
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Trestní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx poučení o xxxxxx xxxxxx.
§40
Odpor
(1) Proti xxxxxxxxx xxxxxxx může obviněný xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx odpor. X xxxxxx xxxxxx pokud xxxxx xxxxxx, sloužící x jeho xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x národního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx-xx odpor u xxxxxxxxxxx národního výboru xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Včasným xxxxxxx odporu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx jednání xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §44 xxxx. 2.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal trestní xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx příkaz xxxxxx provomocného xxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxx jednání x xxxxxxx řízení
§41
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx neprovede-li xx písemné xxxxxx (§44), provede xxxxxxx xxxxx x věci xxxxx xxxxxxx.
§42
Xxxxxxxxxx xxxx x ústnímu xxxxxxx
K xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, svědci, xxxxxx x xxxxxxxxx.
§43
Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Ústní xxxxxxx xx neveřejné, xxxxxxx xx-xx xx xxx xxx jednat x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, hospodářského xxxx služebního tajemství (§5).
(2) Xxxxx xxxx xxx ústní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přispěje k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx veřejnosti, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxx považuje za xxxxxxx.
§44
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Má-li xxxxxxx xxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx řízení.
(2) X xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obviněného, xxxx xxxx výslechem, xx xxxxxxx výslechem xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx současné přítomnosti xxxx národním xxxxxxx. Xxxx podklady xxxxx xxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx národního xxxxxx.
§45
Práva xxxxxxxxxx
(1) Obviněnému xxxx xxx poskytnuta xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx.
(2) K xxxxxxxx xxxx x přiznání xxxxx xxx obviněný xxxxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxx x jiná xxxxxxxxxx
§46
Vydání xxxxxx
(1) Xx xxxxxxxx ústního xxxxxxx xxxx písemného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se doručí xxxxxxxxxx x zúčastněným xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx o xx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx požádají nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednání.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx písemné xxxxxx, vydává xx xxxxx xxxx xxxxxxx.
§47
Xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) V nálezu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které x přestupkem souvisí.
§48
Xxxxxx xxxx v xxxxxx
Xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx.
§49
Jiná xxxxxxxxxx
Xxxx rozhodnutí xxx nálezy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §47 xxxx. 1 a §48 xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx.
HLAVA XX.
Xxxxxxxx řízení
Oddíl 1.
Xxxxxx proti xxxxxxxxxx
§50
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spáchaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku, jednak xx něm a xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stejně nebo xxxxxxxx xxxxxxx.
§51
Vyloučení xx xxxxxxxxxx řízení
Xx-xx x přestupku xxxxxxxx také xxxxx xxxxxx xxx osmnáct xxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§52
Stanovení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx mladistvého, ustanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hromadného xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx má x xxxxxx všechny xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce.
§53
Xxxxxxxx x xxxxx
Xxxxxxxxx xxx být xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, nelze-li xxxxx xxxxxxxxxxx zadržením nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§54
Řízení xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx podrobovacím.
§55
Ústní xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx mladistvého.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx návrhy x dávat xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mladistvého xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
§56
Xxxxx xxxxxxxxx k podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
(1) Odvolání xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zástupce a xxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx podat ve xxxxxxxx mladistvého xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x žádost x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx mladistvého.
§57
Vyrozumívání xxxxxxxxxxx osob
O xxxxxxxx řízení proti xxxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx řízení a x xxxxxxxxxx z xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§58
(1) Xxxxx obviněnému, xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ústnímu xxxxxxx, xx k xxxx xxx řádně předvolán, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx národní xxxxx xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
§59
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx financí určí x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přestupky proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xx xxxxxx obviněného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx (§60) má xxxxx xxxxxx účinky xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§60
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Jestliže xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestupkem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx byl přestupek xxxxxxx nebo jež xxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, který byl přestupkem xxxxxx, x
d) xxxx xx bezvýhradně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxx xxxxxxx výbor xx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx x xxx xx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 4.
Xxxxxx x xxxxxxxx xx cti
§61
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx urážky xx xxx xx xxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx 15 xxx xx xxx, kdy xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Z xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx, x návrhu xxxx xxx xxxxx možnosti xxxxxxxxx x důkazy.
§62
Xxxx
(1) Místní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obviněného x xxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx, předloží xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru.
(2) Okresní xxxxxxx xxxxx předvolá xxxxxxxxx x obviněného x xxxxxx xx xxxxxx x xx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx smíru.
(3) Xxxxx-xx mezi uraženým x xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx x tom xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx opatří xxxxxxxxx xxxxx doložkou, xx xxx potvrzuje, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§63
Řízení x xxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx pokus x xxxx x okresního xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xx do xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§64
Následky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx se uražený xxx náležité omluvy x jednání x xxxxx xxxx k xxxxxxx jednání, má xx xx xx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Jinak může xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx.
XXXXX V.
Xxxxxx xxxxxxxx
§65
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení správním xxx podat xxxxxxxx, xxxx-xx to xxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxxx.
(2) Proti xxxxxxxxxxx, x nimž došlo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx podat samostatné xxxxxxxx jen tehdy, xx-xx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jinak lze xx xxxxx nim xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx 15 xxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxx (§46 xxxx. 2), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx případě xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§66
Místo xxxxxx
(1) Odvolání xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(2) Odvolateli xxxx xxxx xx xxxx, podá-li odvolání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxx xxxx pracoviště.
§67
Odkladný xxxxxx odvolání x xxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx výbor může x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinek odvolání, xxxxxxxx okamžitý výkon xxxxxxxxxx xx odůvodněn xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx účinek xxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxx u xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pokárání, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nálezu.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx vylučuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxxx xxxxxxx.
§68
Vyřízení xxxxxxxx xxxxx stolicí
Xxxx-xx xxxxxxxx podáno xxxx x dospěl-li xxxxxxx výbor xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xx xx xxxxx vyhovět, xxxx sám vyhovět xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§69
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stolice, rozhodne x xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§70
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stolicí
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí první xxxxxxx xx všech xxxxxxx x xx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.
§71
Změna xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Bude-li xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodu, xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vždy xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§72
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxx řízení xxxxxxxx platí jinak xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx x první xxxxxxx. Odvolací stolice xxxxxxx sama, xx-xx xxx xxxxxxxx vyřízeno xx xxxxxxxx spisů xxxxx stolice nebo xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.
HLAVA XX.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení
Oddíl 1.
Zrušení xxxxxx x xxxx xxxxxx
§73
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx pracujícího xxxx.
(2) Xxxxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxxxx nebo prominutí xxxxxx
§74
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele xxxxx, xxx xx xxx uložený trest xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§75
Xxxxxxxxxx x žádosti
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odvolání první xxxxxxx (§68) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx s konečnou xxxxxxxxx odvolací xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx trest xxxxxx xxx i xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx stolice xxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx národnímu xxxxxx. Xxxx-xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxx spokojen xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vnitra.
§76
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxx xxxxxx
§77
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx ukončené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xx xxxxx nebo x moci úřední xxxxxxxx,
x) vyjdou-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxx, nebo
x) vyjde-li najevo, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohlo xxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxxxx-xx ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx.
§78
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx může xxxxx potrestaný xxxx xxxx dědicové, návrh xx xxxxxx xxxxxx xxx přestupek xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx.
§79
Xxxxxx x obnově
(1) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxx x první xxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxxx, že bude xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, odloží xxxx přeruší se xxxxx trestu xx xx rozhodnutí x xxxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx povolena, xxx xx xxxxxxx xx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.
Oddíl 4.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§80
Xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXX XXX.
Xxxxxxx xxxxxx
§81
Xxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx nese xxx náklady, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx výbor xxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xx xxxxxxx výkonu xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx, xx došlo x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, protože xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx uložit xxxxx, xxxxx tím bylo xxxxx ohroženo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, x něž xxxx osoba xxxxxx.
§82
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xx cti
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx potrestáním xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx mu vznikly.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx výbor xxxxxxx nárok xx xxxxxxx nákladů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§83
Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx náklady řízení, xxxx za xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
§84
Nároky xxxxxx a xxxxxx
(1) Svědek xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx výdajů a xxxx odměny xx xxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx výdajů x xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Nárok xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX VIII.
Xxxxxxxxxx xxxxxx
§85
Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx dozor nad xxxxxxx xxxxxx trestů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x tom, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx nucené xxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x ministerstvem xxxxxx.
(3) X vymáhání xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx v xxxxx xxxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů.
§86
Odklad xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu trestu xxxxxx svobody, xxxx-xx xx důvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxx výkonu trestu xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx.
§87
Odklad xxxxxxxx pokuty a xxxx splácení
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxx x první xxxxxxx, xx závažných xxxxxx xxxxxxxx pokuty na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx odvolat.
§88
Upuštění xx exekučního xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vážně xxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxxx xxxx osob, o xxx xxxxxx.
§89
Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx trestu
(1) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo-li xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařídí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pokutu xxxxxxx xxxxx osobám, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x nich nebo xxxx-xx upuštěno xx xxxxxxxxxx vymáhání xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pokuty, xxxxxx xxxxxxx výbor xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx rozhodnutí národního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxx.
HLAVA XX.
Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx
§90
(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx tříčlenná xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x rozsahu její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx organisaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak xxxxxxxxx.
§91
Dokud xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 2, vykonávají xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomoc v xxxxxxxxxx rozsahu.
§92
Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxx x pro xxxx xxxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxx řízení x xxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx skončeno, xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx lhůty podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx lhůta xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dotčenou osobu xxxxxxxxxx.
§93
Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy x oboru trestního xxxxxx správního x xxxxxxxxxx všech předpisů, xxxxx xxxxxxxx xxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx:
1. xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správním x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přestupkem (xxxxxx xxxxxxxx),
2. xxxxxxxx x. 52/1851 x. x., xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxx x. 96/1854 x. x., jímž se xxxxxx xxxxxxx, jak xxxx politické x policejní úřady xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx vydané,
4. xxxxxxxx č. 61/1855 x. z., xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí ze xxx 14. xxxx 1852, 10. xxxxx a 29. xxxxxxxx 1853 a 4. xxxxx 1855 xxxxxxxxxx úřady, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudního xxxx xx xxx 29. xxxxxxxx 1853 xxxxxxxx vyšetřovat x xxxxxxx přestupky, xxx xxxxxx x xxxxxxxx zákoně xx dne 27. xxxxxx 1852 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx nutno xxxx,
5. xxxxxxxx x. 34/1858 ř. x., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
6. nařízení x. 129 (1858 x. x., xxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 19. xxxxx 1858 vydávají ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx a trestání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 321/1854 x. z.,
7. xxxxxxxx č. 52/1859 x. x., xxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxx peněžité x xxxx pokuty xx majetku přecházejí xx dědice odsouzeného, xxxxx-xx odsouzený xx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx,
8. nařízení č. 31/1860 x. x., xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nepojatých xx xxxxxxxxx xxxxxx.
9. xxxxxxxx x. 124/1868 ř. x., x vyřizování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do působnosti xxxxxxxxxxx xxxxx,
10. xxx. xx. XXVII/1892, x výkonu xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x o xxxxxxx částek xxxxxxxxxx x peněžitých xxxxxx,
11. xxxxx x. 101/1896 ř. x., xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení x postupu xxx podávání opravných xxxxxxxxxx proti rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadů,
12. xxxxxxxx x. 127.000/1903 X. X. (uh. x. xxxxxx), jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx x evidenci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stanovených xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx, dále xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zpeněžení xxxxxxxxxx xxxx a věcí xxx pána (xxxxxxx x xxxxxxxx),
13. zák. čl. XXXXX/1908, o doplnění x změně trestních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx,
14. xxxxxxxx x. 65.000/1909 X. M. (uh. x. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
15. xxxxxxxx x. 105.000/1909 X. M. (xx. x. vnitra a xxxxxxxxxxxxx), o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
16. xxx. čl. XXX/1913, x xxxxxxx mladistvých,
17. §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 562/1919 Xx., o xxxxxxxxxx odsouzení x x podmíněném xxxxxxxxxx,
18. §§210 xx 230 xxxxxx x. 76/1927 Xx., x přímých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
19. §19 vládního xxxxxxxx x. 51/1936 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vnitřní xxxxxx,
20. xxxxxx xxxxxxxx x. 393/1941 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx vyživovacím, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
21. xxxxx x. 51/1942 Xx. x., x xxxxxxx a trestání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx x cenách x xxxxxxxxxx obyvatelstva,
22. xxxxx č. 21/1943 Xx. x., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x cenách x xxxxxxxxxx obyvatelstva,
23. vládní xxxxxxxx x. 163/1943 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxxxx č. 393/1941 Xx.,
24. xxxxx x. 91/1943 Xx. x., x xxxxxxxx příkazu x xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
25. xxxxxx xxxxxxxx č. 137/1944 Xx., x trestním xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
26. §74 xxxxxx x. 134/1946 Sb., x dávce x xxxxxxxxxxx přírůstku a x xxxxx x xxxxxxx ,
27. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady x. 16/1948 Sb. x. XXX, x stíhání x trestání xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cenách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
28. xxxxx č. 112/1948 Sb., jímž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
29. xxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx č. 21/1948 Xx. n. XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
30. xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 94/1949 Sb. XXX. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Slovenské xxxxxxx rady o xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupků xx xxxxx.
§94
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. srpna 1950, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.
Xxxxxxxx v. x.
Xx. John x. r.
Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Kabeš x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 89/50 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.1950.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 89/50 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem x. 60/61 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1961.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.