Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Zákon směnečný a šekový
191/1950 Sb.

Čl. I - SMĚNKA

Část prvá - Směnka cizí

Oddíl první - Vystavení a forma cizí směnky §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10

Oddíl druhý - Indosament §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

Oddíl třetí - Přijetí směnky §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29

Oddíl čtvrtý - Směnečné rukojemství §30 §31 §32

Oddíl pátý - Splatnost směnky §33 §34 §35 §36 §37

Oddíl šestý -  Placení §38 §39 §40 §41 §42

Oddíl sedmý - Postih pro nepřijetí a pro neplacení §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54

Oddíl osmý - Směnečná intervence

1. Všeobecná ustanovení §55

2. Přijetí pro čest §56 §57 §58

3. Placení pro čest §59 §60 §61 §62 §63

Oddíl devátý - Směnečné stejnopisy a opisy

1. Stejnopisy §64 §65 §66

2. Opisy §67 §68

Oddíl desátý -  Změny §69

Oddíl jedenáctý - Promlčení §70 §71

Oddíl dvanáctý - Všeobecné předpisy §72 §73 §74

Část druhá - Směnka vlastní §75 §76 §77 §78

Část třetí - Doplňující předpisy

Oddíl první - Protest a některé jiné směnečné úkony §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88

Oddíl druhý - Obohacení §89

Oddíl třetí - Ztracené nebo zničené směnky a protestní listiny §90

Část čtvrtá §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98

Čl. II - ŠEK

Oddíl první - Vystavení a forma šeku §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13

Oddíl druhý - Indosament §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

Oddíl třetí - Šekové rukojemství §25 §26 §27

Oddíl čtvrtý - Předložení a placení §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36

Oddíl pátý - Šek křižovaný a šek k zúčtování §37 §38 §39

Oddíl šestý - Postih pro neplacení §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48

Oddíl sedmý - Šekové stejnopisy §49 §50

Oddíl osmý - Změny §51

Oddíl devátý - Promlčení §52 §53

Oddíl desátý - Všeobecná ustanovení §54 §55 §56

Oddíl jedenáctý - Doplňující předpisy

Protest a některé jiné šekové úkony §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66

Obohacení §67

Ztracené nebo zničené šeky a protestní listiny §68

Oddíl dvanáctý §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75

Čl. III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

Směnečná a šeková způsobilost §1

Ustanovení o některých směnečných a šekových projevech §2 §3

Příročí v cizích státech §4

Přerušení promlčení §5

Odúčtovny §6

Náhrada za šeky falešné nebo zfalšované §7

Ustanovení přechodná a závěrečná §8 §9

Zrušovací ustanovení §10

Účinnost zákona §11

INFORMACE

Xx. I

SMĚNKA

Část prvá

SMĚNKA XXXX

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXX X XXXXX XXXX SMĚNKY

§1

Cizí xxxxxx obsahuje:

1. označení, xx jde x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx textu xxxxxxx xxxxxxxxx x jazyku, x kterém xx xxxxxxx sepsána;

2. bezpodmínečný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

3. jméno xxxx, xxx xx xxxxxx (směnečníka);

4. údaj xxxxxxxxxx;

5. xxxx místa, xxx xx xxx xxxxxxx;

6. jméno toho, xxxx nebo xx xxxxx xxx xx xxx placeno;

7. datum x xxxxx vystavení xxxxxx;

8. xxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx, v xxxxx xxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx paragrafu, xxxx xxxxxx xxxx cizí xxxxxx, x výhradou xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxxxx odstavcích.

(2) X xxxxxx, x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx jest xxxxxxx xx viděnou.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx, xx místo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx ve směnce xxxxx xxxxx vystavení, xxxxx, xx byla xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jména xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx může xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx vystavit xx xxxx xxxxx xxxxx.

§4

Směnku xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xx xxx v místě xxxxxxxxxxxx bydliště, nebo x xxxxx jiném.

§5

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx viděné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směnečné xxxx. X jiné směnce xxxxx xxxx doložka xx nenapsanou.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx ve xxxxxx; xxxxx-xx tento údaj, xxxxx xxxxxxx doložka xx nenapsanou.

(3) Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx.

§6

(1) Je-li směnečná xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx suma xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx několikrát čísly x xxxxxxxxx-xx xx xxxx údaje, platí xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vymyšlených osob xxxx podpisy, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xx xxxxxx podepsaly xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

§8

Xxx xx podepíše xx směnku xxxx xxxxxxxx osoby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx-xx, má xxxxx xxxxx, xxxx by xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx svých xxxxx xxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

§9

(1) Výstavce xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx doložka, kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zaplacení, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, vyplněna xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx ujednání xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx směnky xx xxx xxxx xxxxx xx xxx nabývání xxxxxx provinil xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX

§11

(1) Každou xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx do směnky xxxxx "xxxxxx xx xxx" nebo jinou xxxxxxxx xxxxxxxx významu, xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx).

(3) Xxxxxx lze xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) i xx směnečníka, xx xxxxxx xxxxxx nebo xx, xx výstavce xxxx xx každou xxxxx xxxxx směnečně xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Indosament musí xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx indosament xx xxxxxxxx, xxxxx xx nevyplněný.

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx list x xx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxx podepsat xxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxx převádí).

(2) X xxxxxxxxxxx nemusí být xxxx indosatář (na xxxx xx směnka xxxxxxxxx xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx indosament, xxxxxxxxxxxxxxxx). V posledním xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx směnky nebo xx xxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx všechna xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx:

x) vyplnit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx směnku xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx osobu;

c) odevzdat xxxxxx osobě xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx směnku xxxxxxxx.

§15

(1) Není-li xx xxxxxx xxxxxxx, indosant xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxx indosována.

§16

(1) X xxx, xxx xx směnku x rukou, xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a to x xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Následuje-li po xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx podpisovatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1, povinen směnku xxxxx, xxxxxx xx xxxxx ve zlé xxxx xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Kdo xx žalován xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx majiteli námitky, xxxxx se zakládají xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx majitel xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vědomě xx xxxxx xxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx "hodnota x xxxxxxx", "x xxxxxx", "xx xxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx všechna xxxxx xx směnky, xxxx xx však xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx námitky, které xx mohly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx indosamentu xxxxxxxx xxx smrtí xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům.

§19

(1) Xxxxxxxx-xx indosament xxxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx", "xxxxxxx v xxxxxxx" xxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx majitel xxxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxx majitel xxx nabývání xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§20

(1) Indosament xx xxxxxxxxxx směnky xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx teprve xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx, xx indosament xxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu.

(2) Xxxxx xxxx prokázán xxxx, xx xx xx to, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXX XXXXXX

§21

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx i xxx, xxx směnku xx xxx x xxxxx, xxxx ji xx xx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx, že xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx, xxxxx xx splatná x třetí osoby xxxx x xxxxx xxxxx než x xxxxx směnečníkova xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na určitý xxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx také xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx předložena x přijetí před xxxxxxx dnem.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx směnky x xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx buď x xxxxxxx lhůty, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx směnka xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§23

(1) Směnka vystavená xx určitý xxx xx viděné xxxx xxx předložena k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxxx xxxxx zkrátit xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx lhůty xxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k přijetí xxxx ještě xxxxxxxxx x den následující xx xxxxx předložení. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxxx x protestu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnku xxxxxxxxxxx x přijetí x xxxxx xxxxxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx slovem "xxxxxxx" xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx směnečník. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx čas xx viděné nebo xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doložky xxxxxxxxx k přijetí x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx přijetí xxxxxxxx dnem, xxxxxxx xx xxxxx, ledaže xxxxxxx xxxx, xxx xxx uveden xxx xxxxxxxxxx. Není-li přijetí xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, toto xxxxxxxxx xxx zjistit xxxx xxxxxxxxx.

§26

(1) Přijetí musí xxx bezpodmínečné; xxxxxxxxx xx však xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Odchyluje-li xx přijetí od xxxxxx směnky xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je zavázán xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xxxxxx xxxxx osobu, u xxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, platí, xx xx xxxxxxxx sám xxxxxxx zaplatit x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx směnečníka, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx adresu v xxx místě, kde xx má xxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx majitel, i xxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přímý xxxxx xx směnky xx vše, co xxx xxxxx podle §48 x 49.

§29

(1) Přeškrtne-li směnečník xxx xxxxxxx napsané xx xxxxxx, dříve xxx xx vrátí, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx obsahu xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx čtvrtý

SMĚNEČNÉ RUKOJEMSTVÍ

§30

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx jeho část xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx záruku xxxx xxx třetí xxxxx xxxx x ten, xxx xx xx xx směnku xxxxxxxx.

§31

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx píše na xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx vyjadřuje xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxx jinou doložkou xxxxxxxx xxxxxxx; rukojmí xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x podpis xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx xx třeba xxxx, xx koho xx xxxxxxx. Není-li xx xxxxx, xxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx.

§32

(1) Směnečný rukojmí xx xxxxxxx xxxx xxx, za koho xx zaručil.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx rukojmího je xxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx než pro xxxx xxxxx.

(3) Zaplatí-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx proti tomu, xx xxxx se xxxxxxx, x xxxxx xxxx, kdož jsou xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

XXXXXXXXX XXXXXX

§33

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx:

xx xxxxxxx,

xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,

xx xxxxxx xxx xx xxxx vystavení,

na xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx splatností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxx na xxxxxxx je xxxxxxx xxx předložení. Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zkrátit xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx lhůty zkrátit.

(2) Xxxxxxxx může ustanovit, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx.

§35

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx určitý xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx datem xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k příjemci, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stalo x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x přijetí.

§36

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíc xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, v němž xx xxx placeno. Xxxx-xx v xxxxxx xxxxxx den, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx směnka xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx nebo xx několik xxxxxx x xxx měsíce xx datu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx určena xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, rozumí xx xxx prvý, xxxxxxxx xxxx poslední xxx toho měsíce.

(4) Xxxxxx "xxx dní" xxxx "xxxxxxx xxx" xx nerozumějí xxxxx xxxx xxx týdny, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx dní.

(5) Xxxxxxx "xxx měsíce" xx rozumí xxxxxxx xxx.

§37

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxx určitého xxx x xxxxx, jehož xxxxxxxx xx různí xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxxxx, xxxxx xxx den xxxxxxxxxx kalendář xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx vystavení xx kalendáře místa xxxxxxxxxx, přepočítá xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx den xxxxxxxxx na xxx, xxxxx se s xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx platebního, x xxxxx se xxxx den splatnosti.

(3) Xxxxx x předložení xxxxxx počítají xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx nelze xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x jinakých xxxxx xx xx, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx odchylně.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXX

§38

(1) Směnku xxxxxxxx x xxxxxx xxx nebo x xxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxx xxxx xx viděné xxxx xxxxxxx předložit k xxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx ze xxxx xxxxxxxxxxxxx pracovních xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx předložení x xxxxxxx.

§39

(1) Směnečník xxxx xxx placení xxxxxx xxxxx, aby xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele o xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx placení xxxxxxxx.

(3) Xxx částečném placení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxx směnky xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx platí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebezpečí.

(3) Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx závazku, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§41

(1) Xxx-xx xxxxxx xx xxxx, která xxxx x oběhu x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxx splatnosti. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx s xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx má být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tuzemské xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx, xx xx má xxxxxx xxxxx kursu xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx užít, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx (doložka x xxxxxxxxxx placení x xxxx měně).

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx druhem peněz, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx, má xx xx xx, xx je xxx xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxxx místa.

§42

Nepředloží-li xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §38, xxxx každý xxxxxxx složit směnečný xxxxx x příslušného xxxxx na xxxxxx x nebezpečí majitele.

Oddíl xxxxx

XXXXXX PRO XXXXXXXXX A PRO XXXXXXXXX

§43

(1) Nebyla-li xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx splatnosti směnky xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Stejné právo xx majitel ještě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxx-xx přijetí zcela xxxx zčásti odepřeno;

2. xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx1) nebo o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx1) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx směnečník své xxxxx xxxx byl-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce xx xxxx majetek;

3. xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku.

§44

(1) Xxxxxxxx přijetí xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx).

(2) Protest pro xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x přijetí. Xxxx-xx xxxxx §24 xxxx. 1 směnka předložena xx prvé x xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx den nebo x určitý xxx xx datu xxxxxxxxx xxxx xx viděné, x xxxxxxxxx xx xxxx pracovních xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx. Při xxxxxx xx viděnou musí xxx xxxxxx xxxxxxx xxx neplacení xx xxxxxxxx lhůtách, jaké xxxx stanoveny v xxxxxxxxxx odstavci x xxxxxxxx xxx nepřijetí.

(4) Xxxxx-xx xx protest xxx xxxxxxxxx, není xxxxx xxx předložit xxxxxx k xxxxxxx, xxx xxxxxx protest xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx směnečníka, xx xxxxxx přijal xxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zakázal xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, rozhodnuto o xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§45

(1) Majitel xxxx xxx zprávu o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x odepřeném zaplacení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx "xxx útrat" po xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx dostal xxxxxx, xxxxxxxxx svého xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxx dostal, x xxxxxx xx xxxxx x adresy těch, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x tak xx řadě xx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dává-li xx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxx osobě, xxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx stejné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx adresu xxxx xxx-xx ji xxxxxxxxx, postačí xxx xxxxxx indosantu, který xx předchází.

(4) Xxxxxx xxx dát x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vrácením xxxxxx.

(5) Xxx xx xxxxxxx xxx zprávu, musí xxxxxxx, že ji xxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx během xxxxx podána xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx zprávu xxxx, xxxxxxxx svá xxxxx; xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx snad xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46

(1) Výstavce, indosant xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "bez xxxxx", "xxx protestu" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx učinit xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nezprošťuje xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx zprávy. Xxxxxxxx, xx lhůty xxxxxx dodrženy, xxxxxx xxxx, kdo xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účinná xxxxx xxxx osobám, xxxxx xx na xxxxxx podepsaly; doložka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jen xxxxx xxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jdou útraty xx xxxx vrub. Xxxxxxx-xx doložku xxxxxxxx xxxx směnečný rukojmí, xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na směnku xxxxxxxxx.

§47

(1) Všichni, xxxx xxxxxx vystavili, přijali, xxxxxxxxxx xxxx se xx xx zaručili, xxxx zavázáni majiteli xxxxx společnou x xxxxxxxxxxx.

(2) Majitel xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x nich xxxx na xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx všech dohromady x xxxx vázán xxxxxxx, v xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Stejné xxxxx xx každá xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx na směnku x ji xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebrání majiteli, xxx se domáhal xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxx následují xx tím, xxxxx xxxx byl nárok xxxxxxxx xxxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx:

1. směnečný xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x úroky, xxxx-xx ujednány;

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ode dne xxxxxxxxxx;

3. útraty xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

4. odměnu xx xxxx xxxxx třetiny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx postih xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za mezidobí. Xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby Státní xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, platné x den postihu x xxxxx majitelova xxxxxxxx.

§49

Xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. celou xxxxxx, xxxxxx zaplatil;

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx částky xxx xxx,xxx zaplatil;

3. xxx xxxxxx;

4. odměnu, která xx vypočte xxxxx §48 xxxx. 1. x. 4.

§50

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx vykonat xxxxxx, může se xxxxxxx, aby xx xxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxx x protestem x potvrzený xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

§51

Při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx postih.

§52

(1) Xxx je xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx tomu bránící, xxx si xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vystavenou xx viděnou xx xxxxxxxxx ze svých xxxxxxxxxx a splatnou x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx (návratní xxxxxx).

(2) Xxxxxxxx směnka obsahuje xxxxx xxxxxx uvedených x §48 a 49 xxxxxx dohodcovu x směnečný xxxxxxxx x návratní xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx směnku xxxxxxx, určí se xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx indosant, určí xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx výstavce xxxxxxxx xxxxxx na místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x předložení xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx xxxxxx x placení xxx xxxxxxx "xxx xxxxx"

xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osobám směnečně xxxxxxxx vyjma příjemce.

(2) Xxxxxx-xx směnka xxxxxxxxxx x přijetí xx xxxxx xxxxxx výstavcem, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, tak práva xxxxxxx xxx nepřijetí, xxxxxxxxx-xx ze znění xxxxxxx, xx výstavce xxxx vyloučit xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx obsažena x xxxxxxxxxxx, může xx xxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx.

§54

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx směnky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákonné ustanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx), xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx, vyznačit xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx datum x podpis; xxxxx xxxx xxxxx ustanovení §45.

(3) Xxxxxx-xx vyšší xxx, musí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Trvá-li xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxx postih, xxxx xx xxxxx předložit xxxxxx xxxx učinit xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xx viděnou nebo xx xxxxxx xxx xx viděné se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dne, kdy xxxxxxx dal xxxxx xxxxxxxxx zprávu, že xxxxxxx xxxxx xxx; xxxx zprávu xxx xxx xxx před xxxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxxx. U xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx třicetidenní xxxxx x xxx xx xxxxxx, xxxxx ve xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx majitele xxxx xxxx, koho xxxxxxx pověřil xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx,xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

Oddíl xxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx ustanovení

§55

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x nouzi xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaplacena xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníka.

(3) Xxxxx xxxxx x směnečník, xxxxx x xxxxx xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx, vyjma příjemce, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxx směnku xxx xxxx přijme xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxxx pracovních dnů xxxxx směnečně zavázané, xx xxx xxx xxxxx. Nedodrží-li xxxx xxxxx, odpovídá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, avšak xxx do xxxx xxxxxxxxxx peníze.

2. Xxxxxxx xxx xxxx

§56

(1) Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx případech, x xxxxx xxxx xxxxxxx vykonat postih xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zakázáno.

(2) Xx-xx xx xxxxxx udána xxxxx, xxxxx xx x případě nouze x xxxxxxxxx místě xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx, xxxx xx něm xxxxxxxxx, jen předloží-li xxxxxx osobě uvedené x xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx čest, dá xxxxxxxx zjistit xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přijetí xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx, xxxxxx postihová xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, x proti xxx, xxxx po xxx xxxxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx; příjemce xxx xxxx je podepíše. Xxxx v něm xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx přijímá; xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxx čest xxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x indosantům, xxxxx následují za xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxx čest xxxx xx xxxxxxx x xx, kdož xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na majiteli xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §48, aby xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx byl snad xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxx xxxx

§59

(1) Xxxxxxx xxx xxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx případech, xxx majitel může xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx částku, kterou xx xxxxx zaplatit xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

§60

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, které mají xxxxxxxx x místě xxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxx podpůrné adresy xxxxx osoby bydlící x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx všem těmto xxxxxx x dát xx případě xxxxxx xxxxxxx xxx neplacení xxxxxxxxxx x xxx xx uplynutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xx prost závazku xxx kdo udal xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx směnka xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx po nich xxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx čest, xxxxxx xxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxx, kdož xx byli zproštěni xxxxxxx.

§62

(1) Placení pro xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx se xxxxx. Xxxxx-xx tento xxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx.

(2) Plátci xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx.

§63

(1) Čestný xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobám, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nemůže xxxx směnku xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx následující xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nabízí-li xx několik xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxx xx, xxxx xx zprostí závazku xxxxxxx osob. Xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx postihová práva xxxxx xxx, xxxx xx jinak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx devátý

SMĚNEČNÉ XXXXXXXXXX X XXXXX

1. Xxxxxxxxxx

§64

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx stejnopisech.

(2) Tyto xxxxxxxxxx xxxx xxx x textu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stejnopisu, xxxx se domáhat, xxx xx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx musí obrátit xx indosanta a xxx opět xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx po xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§65

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx x xxxx není xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platnosti. Xxxxxxxxx xxxx zůstává xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx mu xxxxx vrácen.

(2) Indosant, xxxxx xxxxxxx stejnopisy xx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx všech stejnopisů, xx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§66

(1) Kdo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zaslaný x xxxxxxx. Tato xxxxx xx xxxxxxx xxx vydat řádnému xxxxxxxx xxxxxx stejnopisu.

(2) Xxxxxx-xx to, může xxxxxxx xxxxxxx postih xxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx protestem :

1. xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx vydán xxxxxxxxx xxxxxxx k přijetí;

2. xx nebylo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx

§67

(1) Xxxxx xxxxxxx směnky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx text xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx. Xxxx xx x xxx xxxx, kde xxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxx x opatřit xxxxxxxxxxx prohlášením stejně x x xxxxx xxxxxx xxxx prvopis.

§68

(1) X xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxx xxxxxxx majiteli xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx, xxxx xxxxxxx vykonat xxxxxx xxxxx xxx, xxxx opis indosovali xxxx xx něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx opisu, doložku "xxxxx platí xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx" xxxx xxxxx doložku xxxxxxxx významu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx prvopis neplatný.

Xxxxx xxxxxx

XXXXX

§69

Xxx-xx změněn xxxx xxxxxx, xxxx xx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx, xxxx xx xxxxxxxxx dříve, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl xxxxxxxxx

XXXXXXXXX

§70

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx letech xxx xxx splatnosti xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx "bez xxxxx" x jednom xxxx xxx dne xxxxxxxxxx směnky.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx proti jiným xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx promlčují x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx proti němu xxxxxx xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx, u xxxxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl dvanáctý

VŠEOBECNÉ XXXXXXXX

§72

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxx pracovního xxxxx, xxx se domáhat xxxxxxxxx teprve x xxxxxxxxx xxx pracovní. Xxxx všechny xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx, x níž se xx xxxx xxxxxxx x těchto xxxxx, xx xxx pracovního xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx lhůty xx xx xx xxxxxxxx.

§73

Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx lhůt xx xxxxxx stanovených xxxxxxxx xx den, xx xxxxx xxxxxx lhůty xxxxx.

§74

Nepřipouštějí se xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Část xxxxx

XXXXXX XXXXXXX

§75

Xxxxxxx xxxxxx obsahuje:

1. xxxxxxxx, xx xxx o xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx textu listiny x vyjádřené x xxxxxx, xx kterém xx xxxx listina xxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx slib xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

3. xxxx xxxxxxxxxx;

4. xxxx místa, xxx xx xxx xxxxxxx;

5. xxxxx xxxx, xxxx xxxx na xxxxx xxx xx být xxxxxxx;

6. xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

7. xxxxxx výstavce;

§76

(1) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx paragrafu, xxxx xxxxxx xxxx vlastní xxxxxx, s výhradou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, že xx splatná xx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx zvláštního xxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx směnky xx místem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxx směnce xxxxx místo xxxxxxxxx, xxxxx, xx byla xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx u jména xxxxxxxx.

§77

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xx ustanovení xxxx xxx xxxx směnku x

xxxxxxxxxxx (§§1120),

xxxxxxxxxx (§§33 xx 37),

xxxxxxx (§§38 xx 42),

xxxxxxx pro xxxxxxxxx (§§43 xx 50, 5254),

xxxxxxx xxx xxxx (§§55, 59 xx 63),

xxxxxxx (§§67 x 68),

xxxxxxx (§69),

xxxxxxxxx (§§70 x 71),

xxxxx xxxxxxxxxx klidu,

počítání xxxx x xxxxxx

xxx xxxxxxx (§§7274).

(2) Xxx vlastní xxxxxx platí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx třetí xxxx x xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§§4 a 27), o xxxxxxx xxxxxxx (§5), x xxxxxxxxxxxxxxx x údajích xxxxxxxx sumy (§6), x xxxxxxxxxx podpisu xxxxxx xx xxxxxxxx §7, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx která xxxxxxxxxx taková xxxxxxxxx (§8), x x xxxxxxxxxxxx (§10).

(3) Pro xxxxxxx směnku xxxxx xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx rukojemství (§§30 xx 32); x xxxxxxx §31 odst. 4 platí, xx xx xxxxxxxx rukojemství, xxxx-xx xxxxx, pro xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx za výstavce xxxxxxx směnky.

§78

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Vlastní xxxxxx, splatná určitý xxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx uvedených x §23. Xxxxx xx viděné xxxx xx xxxx viděné xxxxxxxxx xxxxxxxx výstavce xx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx protestem (§25), xx jehož xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

Xxxx třetí

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPISY

Oddíl xxxxx

XXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXX ÚKONY

§79

Protest xxxx být xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx výborem.

§80

V protestní xxxxxxx xxxxx uvést :

1. xxxxx toho, xxx xxxx a xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx;

2. xxxx, že xxx, xxxxx xxxxx xx protest xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx nebylo xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx vypátrat xxxxxxxx, xxx provozuje xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx;

3. údaj xxxxx x xxxx, xxx x xxx xxxxx x výzvě xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x ni;

4. xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, poznámku, xx xxxx, pro xxxx x xxx bylo xxxxxxxxx xxxx jak xxxxx x xxxxxxx xxxx zaplacení xxx xxxx;

5. požádá-li směnečník, xxxxx xxxx směnka xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxx znovu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxx;

6. xxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

7. xxxxxx protestního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§81

Xxxxxxxx-xx xx plnění xx směnky na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, stačí x xxxx jen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§82

Xxxxxx xxxxx zaplatit xx xxxxx protestního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx její xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vpisovat xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx musí za xxxxxxx xxxxxx kdykoli xxxxx xxxxx z xxxx xxxxx.

§84

Xxx xxxx protest, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx protest xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Opravu nutno xxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x době od xxxxxx do osmnácti xxxxx x mimo xxxx dobu, xxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx v protestu.

§86

Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxx, že xxxxxxx xxx vykonán. Opominutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx splatnost xxxxxxxx.

§87

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x přijetí xxxx x xxxxxxxxx, pořízení xxxxxxxx, xxxxxxxx stejnopisu xxxxxx, jakož i xxxxxxx ostatní úkony, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, nutno vykonat x xxxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxx podnik, x xxxx-xx jich, xxxx nedají-li xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ani byt, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx neúčinný.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx vhodná xxxxxxx. Xxxxxxx-xx dotaz x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výsledku, xxxx xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§88

Xxxxx, které se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx jiném, xxxx-xx x tomu xxx xxxxx, x xxxxx xxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxx i xxxxxxx.

Xxxxx druhý

OBOHACENÍ

§89

(1) Výstavce xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx majiteli xxxxxx xxxxxxxx, jen xxxxx xx xx xxxx škodu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx letech xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx směnečný xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl třetí

ZTRACENÉ XXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX LISTINY

§90

(1) Xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx listinu, xxxxx se xxxxxxxx xxxx byla zničena, xxx xxxxxxxx výpisem x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vydá protestní xxxxx (§83 xxxx. 2).

Část xxxxxx

§91

§91 (část XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§92

§92 (xxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§93

§93 (xxxx IV) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§94

§94 (xxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§95

§95 (část XX) xxxxxx právním předpisem č. 91/2012 Sb.

§96

§96 (xxxx XX) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§97

§97 (xxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§98

§98 (část IV) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

Xx. XX

XXX

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXX X XXXXX XXXX

§1

Xxx xxxxxxxx :

1. označení, xx jde x xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx textu xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx;

2. bezpodmínečný příkaz xxxxxxxx xxxxxxx peněžitou xxxx;

3. jméno toho, xxx má xxxxxx (xxxxxxxxx);

4. údaj xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx;

5. xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

6. xxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxx jako šek, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx zvláštního xxxxx, platí, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx šekovníka xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx několik xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxx nejprve xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx těchto xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx svůj xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, že xxx xxxxxxxx x xxxxx uvedeném x xxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxx se xxxxxxxxx xx peněžní ústav (xxxxxxx), x něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výslovně nebo xxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx listiny xxxx xxxx.

§4

Xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx, xx xx šek xxxxxxx, platí za xxxxxxxxx.

§5

(1) V xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx má xxxxxx :

x) xxxxxx osobě x xxxxxxxxx xxxxxxxx "xx xxx" nebo xxx takové xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx "xxxxxx xx xxx" xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx.

(2) X šeku xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx s doložkou "xxxx majiteli" xxxx x doložkou stejného xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) O xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx koho xxx xxxxxxxx, platí, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx xxxx xxxx na vlastní xxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx osoby.

(3) Xxx nelze xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxx o xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§8

Šek xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ať xx x místě, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x místě xxxxx, xxx jen xxxxx, xx-xx xxxxx třetí xxxxxx peněžní xxxxx (xxxxxx).

§9

(1) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx jak xxxxx, tak xxxxx x neshodují-li xx xxxx xxxxx, platí xxxx vyjádřená xxxxx.

(2) Xx-xx šeková suma xxxxx několikrát slovy xxxx xxxxxxxxxx čísly x neshodují-li xx xxxx xxxxx, platí xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vymyšlených xxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx na xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx byl xxx xxxxxxxx, nemá xx xxxx xx xxxxxxxx závazků ostatních xxxx na xxx xxxxxxxxxxx.

§11

Kdo xx podepíše xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx sám xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx, má xxxxx xxxxx, xxxx by xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jednal. Xx xxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Výstavce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nenapsanou.

§13

Xxxxx-xx šek, jenž xxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxx ujednáno, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxx xxxx ve xxx xxxx anebo xx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl xxxxx

XXXXXXXXXX

§14

(1) Xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx nezní výslovně "xx xxx".

(2) Xxx xxxxxxxxx xxx určitou xxxxx x doložkou "xxxxxx xx xxx" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významu lze xxxxxxx jen ve xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx).

(3) Xxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx na xxxxxxxx xxxx na každou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§15

(1) Indosament xxxx xxx bezpodmínečný. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž xxx xxxxxx závislým, xxxxx za xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx indosament xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx indosament xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Indosament xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx jiný závod, xxx na xxxxx xxx xxx xxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx na xxxx x ním xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx indosatář (xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx převádí); xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x pouhém podpisu xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx přívěsek.

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx práva xx xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx :

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jménem xxxx jménem xxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xx určitou osobu;

c) xxxxxxxx xxx osobě xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a aniž xxx xxxxxxxx.

§18

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaplacení xxxx.

(2) Indosant xxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxx dále xxxxxxxxx.

§19

X xxx, xxx xx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx, platí, xx xx řádným xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx své xxxxx nepřetržitou xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx, je-li xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Přeškrtnuté indosamenty xxxxx přitom xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx po xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx blankoindosamentem.

§20

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx však listinu x xxx xx xxx.

§21

Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx nový xxxxxxx - xx xxx x xxx na xxxxxxxx xxxx x xxx, který lze xxxxxxx indosamentem, a xxxxx majitel prokáže xxx xxxxx xxxxx §19 - xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx ve xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxx majiteli xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx vlastních xxxxxxxx k výstavci xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže majitel xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vědomě xx xxxxx xxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx", "x xxxxxx", "xx xxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zmocnění, může xxxxxxx xxxxxxx všechna xxxxx xx xxxx, xxxx jej však xxxxxxx jen dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx zavázané xxxxx x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx obsažené xx zmocňovacím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxx učiněný xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, má xx za xx, xx xxxxxxxxxx indosament xxx xxxxxx xx xxx xxxx protestem xxxx xxxx zjištěním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx šeku.

Xxxxx xxxxx

XXXXXX RUKOJEMSTVÍ

§25

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx celý xxxxxx xxxxx anebo xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rukojemstvím.

(2) Xxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx xx už xx xxx xxxxxxxx.

§26

(1) Rukojemské prohlášení xx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxx.

(3) X pouhém xxxxxxx xx líci šeku xxxxx, xx zakládá xxxxxx rukojemství, xxxxx-xx x podpis výstavce.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, za xxxx xx xxxxxxx. Není-li xx xxxxx, xxxxx, xx xx přejímá xx xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxx rukojmí xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, za xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx který se xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxx vadu formy.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx práv xx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xx zaručil, x xxxxx všem, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx čtvrtý

PŘEDLOŽENÍ A XXXXXXX

§28

(1) Šek xx xxxxxxx na viděnou. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx za nenapsaný.

(2) Xxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx dnem, jenž xx v xxx xxxx jako datum xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x den xxxxxxxxxx.

§29

(1) Xxx, xxxxx xx vystaven x xxxxxxx x xxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxx dní.

(2) Xxx, xxxxx je xxxxxxxx x jiném xxxxx, xxx x xxxxxx xx splatný, xx třeba předložit x xxxxxxx do xxxxxxx dní, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx platební x xxxxx světadílu, a xx xxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx vystavení x místo xxxxxxxx x xxxxxxx světadílech.

(3) Xxxxxx o šecích, xxxxx jsou xxxxxxxxx x některém státě xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v některém xxxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx světadílu.

(4) Xxxxxxx xxxxx běží xxx xxx, xxxxx xx xxxx na šeku xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§30

Xx-xx šek vystaven xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xx den, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx platebního.

§31

Předložení xxxx odúčtovně xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx k placení.

§32

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx teprve xx uplynutí lhůty x xxxxxxxxxx.

(2) Nebyl-li xxx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

§33

Xx splatnost xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§34

(1) Šekovník xx xxxx xxx placení xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx placení xx xxxx šekovník xxxxxxx, xxx toto xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx a aby xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, je xxxxxxx zkoumat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,xxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

(1) Xxx-xx xxx xx měnu, xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx místě, xxx šekový xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx v xxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx, může majitel xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x den placení.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xx určí xxxxx xxxxxxxxx platebního xxxxx. Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx určeného v xxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx užít, xxxxxxxxx-xx výstavce xxxxxxx x xxxxxx měně (xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx).

(4) Xx-xx šeková xxxx udána xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotu xx xxxxx xxxxxxxxx x xx státě xxxxxxx, xx xx xx xx, xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx platebního xxxxx.

Xxxxx pátý

ŠEK XXXXXXXXX X XXX X XXXXXXXXX

§37

(1) Výstavce nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §38.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx líci xxxx. Může xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" (bankéř) anebo xxxxxxxx stejného významu; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx).

(4) Xxxxxxxxx všeobecné xxx xxxxxx xx křižování xxxxxxxx, xxxxx křižování xxxxxxxx nelze xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx, jako by xx xxxxxxx.

§38

(1) Šek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šekovník xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx křižováním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx peněžnímu xxxxxx (bankéři), xxxx xx-xx xxxxxxx ústav (xxxxxx) xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Označený xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx však x xxxxxxx šeku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx).

(3) Xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx nabýt xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (bankéře). Xxxx xxx xxxxxx xxx na xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Je-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxx křižování x xxxxx x xxxx je x xxxxxxx šeku xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (bankéř), xxxxx xxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx.

§39

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx může xxxxxxx, xxx šek xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx "xxx x xxxxxxxxx" nebo xxxxx doložkou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx napříč xx xxx šeku.

(2) X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx účetnicky (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaplacení xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx "xxx k xxxxxxxxx" xxxxx, jako xx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx škodu xx xx výše xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl xxxxx

XXXXXX XXX XXXXXXXXX

§40

Xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx zavázaným, xxxxxxxx xxx včas xxxxxxxxxx není xxxxxxxx x je-li odepření xxxxxxx zjištěno :

1. xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx);

2. xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx předložení;

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx.

§41

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx pracovní xxx.

§42

(1) Majitel xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výstavci xx xxxx pracovních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx doložce "xxx xxxxx" xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx svého indosanta x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx jména x xxxxxx xxxx, kdož xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, a xxx xx xxxx xx x výstavci. Lhůty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.

(2) Dává-li xx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxx osobě, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx, musí xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx stejná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Neudá-li některý xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx-xx ji xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx indosantu, který xx předchází.

(4) Zprávu xxx dát x xxxxx formě, také xxxxxx vrácením xxxx.

(5) Xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx ji xxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Lhůta je xxxxxxxx, xxxx-xx během xxxxx podána poštovní xxxxxxx obsahující xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx; odpovídá však xx škodu, xxxxx xxxx byla xxxx xxxxxxxxxx způsobena, xxxxx xxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx doložkou "bez xxxxx", "xxx protestu" xxxx xxxxx doložkou xxxxxxxx významu xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxx učiniti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxx.

(2) Doložka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx předložit a xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doložka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx všem xxxxxx, xxxxx se na xxx podepsaly; doložka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx rukojmím xx xxxxxx xxx xxxxx xxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx protest xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k doložce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jdou xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx protestu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, byly-li xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, které xx xx xxx podepsaly.

§44

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx společnou x nerozdílnou.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx na xxxxxxxx x xxxx xxxx xx všech xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nároku xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx komu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§45

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx šek xxxxxxxx;

2. šestiprocentní xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx stejného významu x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

4. xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šekového xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§46

Xxx vyplatí xxx, xxxx vymáhat xx xxxxx předchůdcích :

1. xxxxx xxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx ode dne, xxx zaplatil;

3. xxx xxxxxx;

4. odměnu, xxxxx xx xxxxxxx podle §45 č. 4.

§47

(1) Xxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx, proti xxx xx xxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxx, xxx jí xxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx zjištěním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx škrtnout xxxx xxxxxxxxxx x indosamenty xx xxx xxxxxxxxxxx.

§48

(1) Vadí-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx stejného významu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx případ xxxxx xxxx), prodlužují xx xxxxx stanovené xxx tyto xxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx vyšší moci, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x připojit xxxxx a xxxxxx; xxxxx toho xxxxx xxxxxxxxxx §42.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxx, musí xxxxxxx xxxxxxxxxx předložit xxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx učinit protest xxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx dní xxx xxx, kterého xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, dal xxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx postihová xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významu.

(5) X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx toliko xxxxx xxxxxxxx nebo toho, xxxx majitel pověřil xxxxxxxxx šek nebo xxxxxx protest xxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxx, xxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxx.

Oddíl sedmý

ŠEKOVÉ XXXXXXXXXX

§49

Xxxxx-xx x šek xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx, xxxxx xx vystaven x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx x jiném xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a naopak, xxxxx šek, který xx vystaven a xxxxxxx v téže xxxxxxxx části xxxxx x různých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx platí každý xxxxxxxxx xx zvláštní xxx.

§50

(1) Byl-li zaplacen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx x nich není xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozbývají xxxxxxx platnosti.

(2) Indosant, xxxxx xxxxxxx stejnopisy xx různé osoby, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx podpisy x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx

XXXXX

§51

Xxx-xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx, xxxx xx xxxxxxxxx na šek xx této xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx; xx, xxxx xx podepsali xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx devátý

PROMLČENÍ

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, výstavci x xxxxxxxx osobám šekově xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx v šesti xxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx kdy xxx xxxxx xxxxx xxxx soudně xxxxxxxx.

§53

Přerušení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přerušení.

Xxxxx desátý

VŠEOBECNÁ XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxx.

(2) Připadne-li xxxxxxxx xxx xxxxx, x níž xx xx stát xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxx, xxxxxxx předložení, xxxxxxx nebo zjištění xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx klidu, xxxxxxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx lhůty xx xx ní počítají.

§55

Xx zákonných xxxx xx xxxxxxxx den, xx něhož počnou xxxxx xxxxx.

§56

Nepřipouštějí xx žádné xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx či xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX A XXXXXXX JINÉ ŠEKOVÉ XXXXX

§57

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, notářem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§58

V xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx :

1. xxxxx xxxx, pro xxxx a xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx;

2. xxxx, xx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx činí, xxx xxx výsledku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx nebylo xxx xxxxxxxxxx xxxx že xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxx podnik, xxx xxxx byt;

3. xxxx xxxxx x data, xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx x bezvýslednému xxxxxx x xx;

4. xxxxxxxx xxxx šeku xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§59

Požaduje-li se plnění xx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, stačí k xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§60

Šek možno xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx přijal xxxxxxx, xxxxx vyloučit.

§61

(1) Protestní xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx výdajů xxx xxxxxxxx vydat majiteli xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prvopis protestní xxxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx obsahu xxx ode dne x pořádku časovém x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx knihy, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx opatřena xxxxxxxxxx xxxxx; účastníkům xxxx jejich právním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx.

§62

Kdo xxxx protest, xxxx xx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx něhož xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx chyby xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx vady xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx dobu, xxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx ten, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx; souhlas xx xxxxxxx v xxxxxxxx.

§64

Na xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx protest xxx vykonán. Xxxxxxxxx xxxxxx záznamu xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§65

(1) Xxxxxxxxxx xxxx x zaplacení, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stejnopisu xxxx, xxxxx x xxxxxxx ostatní xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx u určité xxxxx, nutno xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx svůj xxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxx nedají-li xx xxxxxxxx, v jejím xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx obě xxxxxx; souhlas xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x protestu xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místnosti, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx neúčinný.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx konat xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výsledku, není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§66

Úkony, xxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místě, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxx xxxxx o xxxxx xxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxx. Osvědčuje-li xx xxxxxxxxx úkonu písemně, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx i xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§67

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zanikl xxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx šeku xxxxxxx, xxx pokud se xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx obohacení xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xx vystavení xxxx.

Ztracené xxxx xxxxxxx xxxx x protestní xxxxxxx

§68

(1) Xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx umořený.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx výpisem x xxxxx protestů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§61 xxxx. 2).

Xxxxx xxxxxxxx

§69

§69 (xxxxx 12) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§70

§70 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§71

§71 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§72

§72 (oddíl 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§73

§73 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§74

§74 (oddíl 12) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§75

§75 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

Xx. XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§1

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx způsobilý xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx se xx xxxxx úředního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí i x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, hluchoněmých, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx číst, x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§3

(1) Neplatné xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zastoupené. Xxxxxxxxx xxxx podepsat xxx vlastní xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x podpisu xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx uvedených x §2 xx x xxxxxxxxx zmocnění xxxxxxxxx notářského xxxx xxxxxxxx zápisu.

(3) Xxx xxxxxx dotčena zákonná xxxxxxxxxx x podpisech xx podnik, xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx.

§4

Příročí x cizích xxxxxxx

Xxxx-xx včasnému xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx směnečných xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx (xx. I §54 x čl. II §48), může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx práva xxxxxx xxxxxx xxxx, provede-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy překážka xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx překážce xxxxx xxxxxxx postih xx xxxxxxxx lhůty, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx promlčení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. X §71 x xx. XX §53) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx zákoníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx doba xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx třetí xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx soudní xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx žaloby.

§6

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxx čl. X §38 xxxx. 2 a čl. XX §31 a xxxxxxxx, xx jakých xxx lze směnku x xxx předložit.

§7

Xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxx zfalšované

Za xxxxx vzniklou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, odpovídá xxxxxxx xxxxxxxx šeku xxxxxxxxx nebo výstavce xxxx zfalšovaného xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx vystavení falešného xxxx xxxx zfalšování xxxx xx xxx xxxx jeho zaměstnanec, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx dohoda, která xx byla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

Ustanovení xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxx. x. 43/1948 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx x xxxxxxxx x šecích, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přede xxxx, kdy xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxxx :

1. xxxxx x. 84/1906 ř. z., x xxxx;

2. xxxxx xxxxxxxx x. 1/1928 Xx.;

3. xxxxxx xxxxxxxx x. 111/1941 Sb., xxxxxx xx vydává x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx;

4. xxxxxx xxxxxxxx x. 372/1941 Xx., kterým xx xxxxxx x zavádí xxxxxxxx xxxxxx řád;

5. xxxxx xxxxxxxx x. 255/1941 Sl. z.;

6. xxxxx xxxxxx x. 256/1941 Xx. z.

§11

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1951; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xx. Xxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Rais x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 191/50 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1951.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

91/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.