Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013.


Zákon směnečný a šekový
191/50 Sb.

Čl. I. SMĚNKA

ČÁST I. Směnka cizí

ODDÍL 1. Vystavení a forma cizí směnky §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10

ODDÍL 2. Indosament §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

ODDÍL 3. Přijetí směnky §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29

ODDÍL 4. Směnečné rukojemství §30 §31 §32

ODDÍL 5. Splatnost směnky §33 §34 §35 §36 §37

ODDÍL 6. Placení §38 §39 §40 §41 §42

ODDÍL 7. Postih pro nepřijetí a pro neplacení §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54

ODDÍL 8. Směnečná intervence

1. Všeobecná ustanovení §55

2. Přijetí pro čest §56 §57 §58

3. Placení pro čest §59 §60 §61 §62 §63

ODDÍL 9. Směnečné stejnopisy a opisy

1. Stejnopisy §64 §65 §66

2. Opisy §67 §68

ODDÍL 10. Změny §69

ODDÍL 11. Promlčení §70 §71

ODDÍL 12. Všeobecné předpisy §72 §73 §74

ČÁST II. Směnka vlastní §75 §76 §77 §78

ČÁST III. Doplňující předpisy

ODDÍL 1. Protest a některé jiné směnečné úkony §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88

ODDÍL 2. Obohacení §89

ODDÍL 3. Ztracené nebo zničené směnky a protestní listiny §90

ČÁST IV. §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98

Čl. II - ŠEK

ODDÍL 1. Vystavení a forma šeku §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13

ODDÍL 2. Indosament §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

ODDÍL 3. Šekové rukojemství §25 §26 §27

ODDÍL 4. Předložení a placení §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36

ODDÍL 5. Šek křižovaný a šek k zúčtování §37 §38 §39

ODDÍL 6. Postih pro neplacení §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48

ODDÍL 7. Šekové stejnopisy §49 §50

ODDÍL 8. Změny §51

ODDÍL 9. Promlčení §52 §53

ODDÍL 10. Všeobecná ustanovení §54 §55 §56

ODDÍL 11. Doplňující předpisy

Protest a některé jiné šekové úkony §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66

Obohacení §67

Ztracené nebo zničené šeky a protestní listiny §68

ODDÍL 12. §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75

Čl. III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

Směnečná a šeková způsobilost §1

Ustanovení o některých směnečných a šekových projevech §2 §3

Příročí v cizích státech §4

Přerušení promlčení §5

Odúčtovny §6

Náhrada za šeky falešné nebo zfalšované §7

Ustanovení přechodná a závěrečná §8 §9

Zrušovací ustanovení §10

Účinnost zákona §11

INFORMACE

Xx. X.

XXXXXX

XXXX I.

SMĚNKA XXXX

Xxxxx 1.

Vystavení x xxxxx xxxx směnky

§1

Cizí xxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx, xx jde x xxxxxx, pojaté do xxxxxxxxx xxxxx listiny xxxxxxxxx v jazyku, x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx;

2. bezpodmínečný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

3. xxxxx xxxx, kdo má xxxxxx (xxxxxxxxxx);

4. xxxx xxxxxxxxxx;

5. xxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxxx;

6. jméno xxxx, xxxx nebo xx xxxxx řad xx xxx xxxxxxx;

7. datum x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

8. xxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxx některá xxxxxxxxxx uvedená v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxx, x výhradou xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxx, x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx zvláštního xxxxx, xxxxx, xx místo xxxxxxx u jména xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bydliště.

(4) Xxxx-xx ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx může xxxx xx vlastní xxx xxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxx může xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx vystavit na xxxx xxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxx xxx učinit xxxxxxxx u xxxxx xxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx bydliště, xxxx x xxxxx xxxxx.

§5

(1) Ve xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxx xx viděné xxxx xxxxxxxx ustanovit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxx xxxxx tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx doložka xx nenapsanou.

(3) Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx určen xxx xxxx.

§6

(1) Xx-xx směnečná xxxx udána xxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx několikrát xxxxx xxxx xxxxxxxxxx čísly x neshodují-li xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx nejmenší.

§7

Xxxx-xx na směnce xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nepravé, xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx, jež x xxxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx na xxxxxx podepsaly xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podepsána, xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxx xx ní xxxxxxxxxxx.

§8

Xxx xx xxxxxxxx xx směnku jako xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx sám xxxxxxxx zavázán, x xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxxx, jaká by xxxx osoba, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. To xxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx překročil xxxx xxxxx xxxxxxxxx

§9

(1) Výstavce xxxxxxxx xx přijetí a xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyloučit; xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxxxx xx zaplacení, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxx při vydání xxxxxxx, vyplněna xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx směnky, xx xxxx ujednání nebyla xxxxxxxx, ledaže majitel xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx anebo xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 2.

Indosament

§11

(1) Xxxxxx xxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rubopisem).

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx směnky xxxxx "xxxxxx xx xxx" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významu, xxx převést směnku xxx xx xxxxx x x účinky xxxxxxxxxx postupu (cesse).

(3) Xxxxxx lze indosovat (xxxxxxx xxxxxxxxx) x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx směnku xxxx xx, na výstavce xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx osoby xxxxx směnku xxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx bezpodmínečný. Jakákoli xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx závislým, xxxxx xx nepsanou.

(2) Xxxxxxxx indosament je xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx nevyplněný.

§13

(1) Indosament nutno xxxxxx na směnku xxxx list x xx spojený (xxxxxxxx). Xxxx xxx podepsat xxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

(2) X xxxxxxxxxxx nemusí xxx xxxx xxxxxxxxx (xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx indosament, xxxxxxxxxxxxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, napsán xx xxx směnky nebo xx xxxxxxxx.

§14

(1) Indosamentem xx xxxxxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jiného;

b) xxxx indosovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx osobu;

c) odevzdat xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vyplní x xxxx směnku xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxx-xx tu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx zakázat xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xx xxx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx.

§16

(1) X xxx, xxx xx směnku x xxxxx, xxxxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx své xxxxx nepřetržitou řadou xxxxxxxxxxx, x xx x tehdy, xx-xx xxxxxxxx z nich xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Přeškrtnuté xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx po xxxxxxxxxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx indosamentu xxxxx xxxxxx blankoindosamentem.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx jakýmkoliv xxxxxxxx, xxxx nový xxxxxxx, xxxxx prokáže xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx směnku xxxxx, xxxxxx xx xxxxx ve xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, nemůže xxxxx majiteli námitky, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx vlastních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx k dřívějším xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx nabývání xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxx-xx indosament xxxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx", "k inkasu", "xx xxxxxxx" nebo xxxxx doložku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx všechna xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx však xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Osoby xxxxxxxx xxxxxxxx mohou x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Zmocnění xxxxxxxx xx zmocňovacím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům.

§19

(1) Xxxxxxxx-xx indosament xxxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx", "xxxxxxx x xxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vykonat xxxxxxx práva ze xxxxxx; jeho indosament xx xxxx xxx xxxxxx zmocňovacího xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx směnečně zavázané xxxxxxx xxxxxxxx činit xxxxxxx, které se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx majitel xxx xxxxxxxx směnky xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx směnky xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx splatností. Xxxx-xx xxxx směnka xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx indosament jen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx se xx xx, xx xxxxxxxxxx indosament xxx xx xxxxxx napsán xxxx uplynutím xxxxx x protestu.

Xxxxx 3.

Xxxxxxx směnky

§21

Majitel xxxxxx xxxxx x xxx, kdo xxxxxx xx xxx x xxxxx, xxxx xx xx xx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx bydliště x xxxxxxx.

§22

(1) Výstavce může x xxxxx směnce xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx něho, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x přijetí.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx, xxxxx je splatná x xxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxx x xxxxx směnečníkova xxxxxxxx xxxxx která je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx po xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx také xxxxxxxxx, xx směnka xxxxx xxx xxxxxxxxxx x přijetí před xxxxxxx dnem.

(4) Nezakáže-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx buď x určením lhůty, xxxx bez xxxx xxxxxxxxx, xx směnka xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§23

(1) Směnka vystavená xx určitý xxx xx viděné xxxx xxx předložena x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx lhůtu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx lhůty zkrátit.

§24

(1) Xxxxxxxxx může xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx opakováno x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx toho, že xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx předloženou x xxxxxxx x xxxxx směnečníka.

§25

(1) Přijetí xx xxxx xx směnku. Xxxxxxxxx xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx významu; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx podpis xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx přijetí.

(2) Xx-xx směnka splatná x xxxxxx čas xx xxxxxx nebo xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doložky xxxxxxxxx x xxxxxxx x určené xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx dnem, kterého xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx uveden xxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx přijetí xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx postihová xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx opominutí xxx xxxxxxx včas xxxxxxxxx.

§26

(1) Přijetí xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx může xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Odchyluje-li xx xxxxxxx xx xxxxxx směnky xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx obsahu svého xxxxxxx.

§27

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx místo jiné xxx místo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž označí xxxxx osobu, x xxx xx xx xxxxxx, může xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx, xx xx příjemce xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xxxxxx splatná v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxxx, xxx xx xx platit.

§28

(1) Přijetím xx xxxxxxxxx zavazuje zaplatit xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx směnka zaplacena, xx xxxxxxx, i xxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx směnky xx xxx, xx xxx žádat podle §48 x 49.

§29

(1) Přeškrtne-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx ji xxxxx, xxxxx, xx přijetí xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vrácením xxxxxx.

(2) Oznámí-li xxxx xxxxxxxxx písemně přijetí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jež xx xx směnku xxxxxxxxx, je xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Oddíl 4.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§30

(1) Xxxxxxxxx směnky může xxx xxx celý xxxxxxxx peníz xxxx xxx jeho část xxxxxxxx směnečným xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx, xxx se už xx směnku xxxxxxxx.

§31

(1) Rukojemské prohlášení xx píše xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx rukojmí" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významu; xxxxxxx xx podepíše.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx. Není-li xx udáno, xxxxx, xx xx přejímá xxxxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xx zaručil.

(2) Závazek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx i xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x jiného xxxxxx než xxx xxxx xxxxx.

(3) Zaplatí-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx se xxxxxxx, a xxxxx xxxx, kdož xxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 5.

Splatnost xxxxxx

§33

(1) Xxxxxx může být xxxxxxxxx:

xx viděnou,

na xxxxxx xxx xx xxxxxx,

xx xxxxxx xxx xx xxxx vystavení,

na určitý xxx.

(2) Směnky x xxxxx dobou splatnosti xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx xxx předložení. Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxx xxxx od data xxxxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxx lhůtu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Indosanti mohou xxxx lhůty zkrátit.

(2) Xxxxxxxx xxxx ustanovit, xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx určitým dnem. X tomto případě xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx od tohoto xxx.

§35

(1) Xxxxxxxxx směnky xxxxxxxxx xx určitý xxx po xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, platí xx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stalo x xxxxxxxx den lhůty xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, v němž xx xxx xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx splatná xxxxxxxx xxx toho xxxxxx.

(2) Xx-xx směnka xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x půl měsíce xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx se nejprve xxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx poslední xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx "xxx dní" xxxx "patnáct dní" xx xxxxxxxxxx jeden xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx osm xxxx xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxx "xxx xxxxxx" xx xxxxxx patnáct xxx.

§37

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dne x xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxx xx kalendáře xxxxx, xxx xxxx vystavena, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxxxxxx.

(2) Různí-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kalendáře xxxxx xxxxxxxxxx, přepočítá xx x směnky splatné xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx místa platebního, x xxxxx xx xxxx xxx splatnosti.

(3) Xxxxx x předložení xxxxxx počítají xx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx x doložky xx směnce nebo x xxxxxxxx údajů xx ní, že xx xxx xxxxx xxx upravit odchylně.

Oddíl 6.

Xxxxxxx

§38

(1) Směnku xxxxxxxx v xxxxxx xxx nebo v xxxxxx čas xx xxxx vystavení xxxx xx viděné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx nebo x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx pracovních xxx.

(2) Xxxxxxxxxx směnky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxxxxx může xxx placení xxxxxx xxxxx, xxx mu xxxx xxxxxx opatřená xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx částečné.

(3) Xxx částečném xxxxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx vyznačeno x xxx xx xxxx x něm xxxxxx xxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx splatností.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebezpečí.

(3) Xxx platí xxx xxxxxxxxxx, zprošťuje se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxx-xx xx přičíst hrubou xxxxxxxxx. Xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nikoli xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§41

(1) Zní-li xxxxxx xx měnu, xxxxx xxxx x oběhu x xxxxxxxxx místě, xxx xxxxxxxx peníz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle hodnoty, xxxxxx má v xxx splatnosti. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x placením, xxxx xxxxxxx volit, xxx xx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx platební.

(2) Hodnota xxxx xxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, ustanovil-li xxxxxxxx placení x xxxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxx placení x xxxx měně).

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx peněz, xxxxx xx stejné xxxxxxxx, xxxxx různou xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx, má xx xx xx, xx xx xxx xxxxx druh peněz xxxxxxxxxx místa.

§42

Xxxxxxxxxx-xx xx směnka x placení xx xxxxx stanovené x §38, xxxx xxxxx xxxxxxx složit směnečný xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx náklad x xxxxxxxxx majitele.

Oddíl 7.

Postih pro xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx

§43

(1) Nebyla-li xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx směnky xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, výstavci x xxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Stejné xxxxx xx xxxxxxx ještě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti odepřeno;

2. xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ať xxxxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1) xxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx 1) xxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx byl-li xxxxxxxxxxx xxxxx výkon rozhodnutí xxxx xxxxxxx xx xxxx majetek;

3. bylo-li xxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zakázal xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx placení musí xxx zjištěno veřejnou xxxxxxxx (protestem xxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xx lhůtách xxxxxxxx pro předložení x přijetí. Xxxx-xx xxxxx §24 odst. 1 xxxxxx předložena xx prvé x xxxxxxxx den xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx splatnou x xxxxxx xxx nebo x xxxxxx xxx xx datu vystavení xxxx xx viděné, x xxxxxxxxx xx xxxx pracovních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx viděnou xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx neplacení xx xxxxxxxx lhůtách, jaké xxxx stanoveny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxx nepřijetí, xxxx xxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx x placení, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx ne, xxx xxxxx, xxxx xxxx-xx bezvýsledně xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(6) Bylo-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx přijal nebo xx, xx výstavce xxxxxx, xxxxx zakázal xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k výkonu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§45

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx přijetí xxxx x odepřeném xxxxxxxxx xxxxx indosantu a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dní následujících xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx "xxx xxxxx" xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, vyrozumět xxxxx xxxxxxxxx o zprávě, xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx mu jména x xxxxxx těch, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a tak xx xxxx xx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx přijetí xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráva xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx směnečnému xxxxxxxxx.

(3) Neudá-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxx adresu xxxx udá-li xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx dát v xxxxx xxxxx, také xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx je povinen xxx xxxxxx, musí xxxxxxx, že xx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx svá xxxxx; xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx xx xxxx směnečného xxxxxx.

§46

(1) Výstavce, indosant xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "bez xxxxx", "xxx xxxxxxxx" xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx napsanou a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předložit x xxx potřebné zprávy. Xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx se xxxx xxxxx majiteli xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx všem osobám, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx indosantem nebo xxxxxxxxx rukojmím je xxxxxx xxx proti xxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx protest xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx jeho xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx indosant xxxx směnečný xxxxxxx, xxxxxx protestu, xxx-xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, které xx na xxxxxx xxxxxxxxx.

§47

(1) Všichni, xxxx xxxxxx vystavili, přijali, xxxxxxxxxx nebo xx xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx majiteli xxxxx společnou x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx anebo xx všech dohromady x není xxxxx xxxxxxx, x kterém xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx směnku x ji xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majiteli, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, proti xxxx byl xxxxx xxxxxxxx nejprve.

§48

(1) Majitel xxxx xxxxxxxx žádat:

1. směnečný xxxxx, pokud nebyla xxxxxx přijata xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx;

2. šestiprocentní xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx;

3. útraty protestu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

4. odměnu xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nižší xxxxxxxxx výši.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxx před xxxxxxxxxx, odečtou xx xx xxxxxxxxxx peníze xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx Československé, xxxxxx x den postihu x místě majitelova xxxxxxxx.

§49

Kdo xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx předchůdcích:

1. xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx,xxx xxxxxxxx;

3. své xxxxxx;

4. xxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxxx §48 xxxx. 1. x. 4.

§50

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx x potvrzený xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

§51

Při postihu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxx částku, xxx xxxxxx xxxxxx směnka xxxxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxx xx směnce xxxxxxxxx x jemu x xxx xxxxxx potvrzení. Xxxx to musí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx další xxxxxx.

§52

(1) Kdo xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx, není-li xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx viděnou xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x bydlišti xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx částek xxxxxxxxx x §48 a 49 odměnu xxxxxxxxx x směnečný xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx návratní směnku xxxxxxx, xxxx se xxxx směnečná suma xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x platebního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vystaví-li návratní xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx směnečná xxxx xxxxx kursu xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53

(1) Zmeškáním lhůt xxxxxxxxxxx

x předložení směnky xx xxxxxxx xxxx xx určitý xxx xx xxxxxx,

x protestaci xxx xxxxxxxxx xxxx xxx neplacení,

k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx doložce "xxx xxxxx"

xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx směnka xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx určené výstavcem, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx postihu xxx xxxxxxxxx, tak xxxxx xxxxxxx xxx nepřijetí, xxxxxxxxx-xx ze znění xxxxxxx, xx výstavce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx obsažena x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§54

(1) Vadí-li včasnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx protestaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx případ xxxxx xxxx), xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxx xxxx xxxxx.

(2) Majitel xx xxxxxxx neprodleně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x případu xxxxx moci, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx x připojit xxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §45.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxx, musí majitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přijetí nebo x placení x xx xxxxxxx xxx xxxxxx protest.

(4) Trvá-li xxxxx xxx déle xxx xxxxxx dní xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxx předložit xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xx viděnou nebo xx xxxxxx xxx xx viděné se xxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta xxx xxx, xxx xxxxxxx dal svému xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxxx xxxxx moc; xxxx zprávu xxx xxx xxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx určitý xxx xx viděné xxxxxxxxxx xx třicetidenní xxxxx x xxx xx xxxxxx, udaný xx xxxxxx.

(6) O skutečnostech, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, koho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx,xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx moci.

Oddíl 8.

Směnečná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§55

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xx xxxxxxxx xxxx uvedených xxxx xxx směnka xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxx kteréhokoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx, vyjma xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxx čest xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx dát xxxxxx x xxx xx xxxx pracovních xxx xxxxx směnečně xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx tuto xxxxx, odpovídá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Přijetí pro xxxx

§56

(1) Xxxxxxx pro xxxx je přípustné xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x směnku, xxxxx xxxxxxxxxx k přijetí xx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx směnce xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x platebním xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx její splatností xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx tomu, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxx adresu, x xxxxx xxx, xxxx xx něm xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x podpůrné xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx přijetí xxx čest, xx xxxxxxxx xxxxxxx protestem.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přijetí xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx je však, xxxxxx postihová xxxxx, xxx má xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, x proti xxx, xxxx po xxx xxxxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxx xxxx xx vyznačí xx xxxxxx; příjemce xxx xxxx je podepíše. Xxxx x xxx xxxx, pro xx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, že xxxxxxx se xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxx xxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x indosantům, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Přes xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx a xx, xxxx jsou xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx zaplacení xxxxxx xxxxxxx x §48, aby jim xxxxx směnku, xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx.

3. Placení xxx xxxx

§59

(1) Placení pro xxxx je přípustné xx xxxxx případech, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Placení xxx xxxx xxxx obsahovat xxxxx částku, kterou xx xxxxx zaplatit xxxxxxx.

(3) Placení xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§60

(1) Xxxx-xx směnka xxxxxxx xxx čest xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxx podpůrné xxxxxx xxxxx xxxxx bydlící x xxxxx xxxxx, xxxx majitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro neplacení xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx lhůtě, xx prost závazku xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx přijata, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§61

Odmítne-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxx postihová xxxxx xxxxx xxx, kdož xx byli zproštěni xxxxxxx.

§62

(1) Placení pro xxxx třeba potvrdit xx směnce x xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx se xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx, xxxxx, xx xxxx zaplaceno xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx, byl-li učiněn.

§63

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx poctěnému x xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nemůže xxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, má xxxxxxxx xx, jímž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob. Kdo xxxxx xxxx xxxx xxxxx pro čest xxxxx xxxxxx ustanovení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx zproštěni.

Oddíl 9.

Xxxxxxxx stejnopisy x xxxxx

1. Xxxxxxxxxx

§64

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx stejnopisech.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx směnku.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxx není udáno, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stejnopisu, xxxx se xxxxxxx, xxx xx xx xxxx náklad xxxx xxxxxx další stejnopisy. Xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxx xxxx xx xxxxx indosanta x xxx xx xxxx, xx dospěje x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§65

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx, x když x xxxx není xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platnosti. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zavázán x každého přijatého xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx podpisy x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§66

(1) Xxx zašle xxxxx stejnopis x xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx zaslaný x xxxxxxx. Tato xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxx řádnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx to, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx :

1. xx xx xx xxxx žádost xxxxx vydán xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx;

2. xx nebylo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx

§67

(1) Každý xxxxxxx směnky je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) V xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x indosamenty x se všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxx xx v xxx xxxx, kde končí xxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejně x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§68

(1) X xxxxx xxxx být označena xxxxx, která má xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxx xxxxxxx majiteli xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxx, xxxx opis xxxxxxxxxx xxxx xx něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, dá-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xx xxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx prvopis xx posledním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, doložku "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx" xxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx později xx prvopis neplatný.

Oddíl 10.

Xxxxx

§69

Xxx-xx xxxxxx xxxx směnky, jsou xx, xxxx se xxxxxxxxx na xxxxxx xx této změně, xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx; xx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx zavázáni podle xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 11.

Xxxxxxxxx

§70

(1) Směnečné xxxxxx proti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx promlčují x jednom xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx doložce "bez xxxxx" x xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se promlčují x šesti xxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx byl xxxxx proti němu xxxxxx uplatněn.

§71

Přerušení promlčení xx xxxxxx xxx proti xxxx, x xxxxx xxxxxxx skutečnost zakládající xxxxxxxxx.

Xxxxx 12.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§72

(1) Xxxxxxx-xx směnka x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx x přijetí x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den xxxxx, x xxx se xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx úkonů, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xx xx xx xxxxxxxx.

§73

Xx zákonných xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nepočítá xx den, xx xxxxx xxxxxx lhůty xxxxx.

§74

Xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxx, ať xxxxxxx xx soudcovské.

XXXX II.

SMĚNKA XXXXXXX

§75

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

1. označení, xx jde x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx určitou peněžitou xxxx;

3. xxxx splatnosti;

4. xxxx xxxxx, kde xx xxx placeno;

5. xxxxx xxxx, komu xxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx;

6. datum x xxxxx xxxxxxxxx směnky;

7. xxxxxx xxxxxxxx;

§76

(1) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx paragrafu, xxxx xxxxxx jako vlastní xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx, v xxx xxxx údaj xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx místem xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx vlastní směnce xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx byla xxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§77

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx cizí xxxxxx x

xxxxxxxxxxx (§§11 xx 20),

xxxxxxxxxx (§§33 xx 37),

xxxxxxx (§§38 xx 42),

xxxxxxx pro xxxxxxxxx (§§43 xx 50, 52 xx 54),

xxxxxxx xxx xxxx (§§55, 59 xx 63),

xxxxxxx (§§67 a 68),

xxxxxxx (§69),

xxxxxxxxx (§§70 x 71),

xxxxx xxxxxxxxxx klidu,

počítání xxxx x xxxxxx

xxx xxxxxxx (§§72 xx 74).

(2) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cizích xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx místě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§§4 a 27), x xxxxxxx xxxxxxx (§5), x xxxxxxxxxxxxxxx v údajích xxxxxxxx sumy (§6), x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx podmínek §7, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§8), a x xxxxxxxxxxxx (§10).

(3) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§§30 xx 32); x xxxxxxx §31 odst. 4 xxxxx, xx xx směnečné xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx za výstavce xxxxxxx xxxxxx.

§78

(1) Výstavce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako příjemce xxxx směnky.

(2) Vlastní xxxxxx, splatná xxxxxx xxx po xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxx x §23. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xx data viděné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx potvrdit x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zjistit xxxxxxxxx (§25), xx jehož xxxx počíná xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

XXXX XXX.

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx 1.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

§79

Xxxxxxx xxxx být učiněn xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx národním xxxxxxx.

§80

V xxxxxxxxx listině xxxxx xxxxx :

1. xxxxx toho, pro xxxx a xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx;

2. xxxx, xx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx činí, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx nebo že xx nebylo lze xxxxxxxxxx xxxx že xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, ani xxxx byt;

3. xxxx xxxxx a data, xxx x xxx xxxxx x výzvě xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx;

4. xxx-xx o xxxxxxx xxxx zaplacení pro xxxx, xxxxxxxx, xx xxxx, pro xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x přijetí xxxx zaplacení pro xxxx;

5. xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx byla směnka xxxxxxxxxx x přijetí, xxx xx xxxx xxxxx znovu předložena x xxxxxxxxxxx den, xxxxxxxx x tom;

6. xxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx) se xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx;

7. xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx pečeť nebo xxxxxx razítko.

§81

Xxxxxxxx-xx se plnění xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx téže xxxxx, xxxxx x xxxx xxx jedna xxxxxxxxx xxxxxxx.

§82

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx placení, xxxxx xxxxxxxx.

§83

(1) Protestní xxxxx xx povinen za xxxxxxx výdajů bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx prvopis xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x pořádku časovém x číselném xxxxxxxx xx zvláštní knihy, xxxxx xx xxxx xx listem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právním xxxxxxxxx musí za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx výpis x xxxx xxxxx.

§84

Xxx činí xxxxxxx, xxxx až do xxxxxx protestní xxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx činí, xxxxxxx chyby xx xxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx nutno xxxxxxx xxxx opravu x podepsat.

§85

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx dobu, jen xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxxx ten, proti xxxxx xx xxxxxxx xxxx; souhlas xx xxxxxxx v xxxxxxxx.

§86

Na xxxxxx nebo xx přívěsku xx xxxxxxx, xx protest xxx xxxxxxx. Opominutí xxxxxx xxxxxxx nemá xxxx na splatnost xxxxxxxx.

§87

(1) Předložení xxxxxx x přijetí nebo x zaplacení, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx stejnopisu xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx svůj xxxxxx, x xxxx-xx jich, xxxx xxxxxx-xx se xxxxxxxx, x xxxxx xxxx. Jinde xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, souhlasí-li xxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx provozuje xxxxxx, xxx xxx, x bylo-li xxxxxx xxxxxxxxx možné, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx konat xxxxxx xxxxxxx. Zůstane-li xxxxx x ohlašovacího xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§88

Xxxxx, xxxxx se xxxx vykonat x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx směnce, xxxxx xxx provedeny x xxxxx xxxxx, xxxx-xx x tomu xxx xxxxx, x xxxxx xxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx 2.

Xxxxxxxxx

§89

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx na xxxx škodu obohatili.

(2) Xxxxx na vydání xxxxxxxxx xx promlčuje xx třech letech xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zanikl, xxxx xxxxxxxx nároku.

Oddíl 3.

Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§90

(1) Směnku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx prohlásit xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se ztratila xxxx xxxx zničena, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx protestní xxxxx (§83 xxxx. 2).

XXXX XX.

§91

§91 (xxxx XX.) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§92

§92 (část XX.) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§93

§93 (xxxx XX.) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§94

§94 (xxxx XX.) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§95

§95 (xxxx XX.) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§96

§96 (xxxx XX.) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§97

§97 (xxxx XX.) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§98

§98 (xxxx XX.) xxxxxx právním předpisem č. 91/2012 Sb.

Xx. XX.

XXX

Xxxxx 1.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxx

§1

Xxx xxxxxxxx :

1. označení, xx jde x xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx listiny x xxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx;

2. bezpodmínečný xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxx xxxx;

3. xxxxx toho, xxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx);

4. xxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx;

5. datum x xxxxx xxxxxxxxx šeku;

6. xxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Listina, v xxxxx chybí xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxx jako xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx platebním. Xx-xx xxxxxxx několik xxxx x xxxxx šekovníka, xx šek xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx, ani xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxx splatný v xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxxx x xxxxx uvedeném u xxxxx výstavce.

§3

Šek se xxxxxxxxx xx peněžní ústav (xxxxxxx), u něhož xx xxxxxxxx pohledávku, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výslovně nebo xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x touto pohledávkou xxxxxxxx. Nešetření xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§4

Xxx nelze přijmout. Xxxx na xxxx, xx se xxx xxxxxxx, platí xx xxxxxxxxx.

§5

(1) X xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xx platit :

x) určité xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx "xx xxx" nebo xxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx "nikoli na xxx" xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx.

(2) O šeku xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxx" xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platí, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X xxxx, x xxxxxx není xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx, platí, xx xx vystaven xx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx xxxx xxxx na vlastní xxx výstavce.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx osoby.

(3) Xxx nelze vystavit xx xxxxxxxx, ledaže xxx o xxx xxxxxxxxx mezi různými xxxxxx xxxxx výstavce.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxx doložka x xxxx platí xx xxxxxxxxxx.

§8

Šek xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx osoby, ať xx x místě, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx jiném, xxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx peněžní ústav (xxxxxx).

§9

(1) Xx-xx šeková xxxx xxxxx xxx xxxxx, tak xxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyjádřená xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxx-xx xx šeku xxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxx šekově xxxxxxxxx, podpisy xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx podpisy, jež x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx jménem byl xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

§11

Kdo se xxxxxxxx xx šek jako xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx oprávněn xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx-xx, má xxxxx xxxxx, jaká xx xxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx svých xxxxx xxxxxx. To xxxxx x o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx svého xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§13

Nebyl-li xxx, jenž xxx při xxxxxx xxxxxxx, vyplněn tak, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx namítat xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx nabývání xxxx xxxxxxxx hrubou xxxxxxxxxx.

Oddíl 2.

Indosament

§14

(1) Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rubopisem), x xxxx nezní xxxxxxxx "xx řad".

(2) Xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx "xxxxxx xx xxx" xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx jen ve xxxxx a x xxxxxx obyčejného xxxxxxx (xxxxx).

(3) Šek xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx rubopisem) xxxx xx výstavce xxxx xx xxxxxx xxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxx šek dále xxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx níž xxx xxxxxx závislým, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx potvrzení x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x indosament xxx xx xxxx závod, xxx na xxxxx xxx šek vystaven.

§16

(1) Xxxxxxxxxx nutno xxxxxx xx šek xxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx být xxxxxxxx indosamentem.

(2) V xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxx indosatář (xx xxxx se šek xxxxxxxxx xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxx záležet x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx). V xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx práva xx xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx :

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) dále indosovat xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xx určitou xxxxx;

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, aniž blankoindosament xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx.

§18

(1) Xxxx-xx tu xxxxxx doložky, odpovídá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx něž xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§19

X tom, xxx xx xxx, který xxx xxxxxxx indosamentem, x xxxxx, platí, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx své xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x to x tehdy, xx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx indosamenty xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Následuje-li xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx indosamentu nabyl xxxx blankoindosamentem.

§20

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx majitele xxxxxxxx indosanta xxxxx xxxxxxxxxx o postihu, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxx.

§21

Pozbude-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx nový majitel - ať jde x xxx na xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xxx xxxxxxx indosamentem, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx právo xxxxx §19 - xxxxxxx xxx vydat, xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrubou xxxxxxxxxx.

§22

Xxx je žalován xx šeku, nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx šeku xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx "hodnota k xxxxxxxx", "x xxxxxx", "xx prokura" xxxx xxxxx xxxxxxx vyjadřující xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vykonat všechna xxxxx xx xxxx, xxxx jej xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx indosamentem.

(2) Osoby xxxxxx zavázané xxxxx x tomto případě xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, které xx mohly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Indosament učiněný xx protestu xxxx xx xxxxxxxx stejného xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, má xx za xx, xx nedatovaný xxxxxxxxxx xxx napsán na xxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Oddíl 3.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§25

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx celý xxxxxx xxxxx anebo xxx jeho xxxx xxxxxxxx šekovým xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx záruku xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx, kdo xx už na xxx podepsal.

§26

(1) Rukojemské xxxxxxxxxx xx píše xx xxx xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx "jako xxxxxxx" nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významu; xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx podpisu xx xxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nejde-li x podpis xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, za koho xx xxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx, platí, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxx rukojmí xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xx zaručil.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx platný x xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, neplatný x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx šekový xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xx šeku proti xxxx, za xxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 4.

Předložení a xxxxxxx

§28

(1) Xxx je xxxxxxx xx viděnou. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxxxx xx xxxxxxxx k placení xxxxx xxxx, xxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x den xxxxxxxxxx.

§29

(1) Šek, který xx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxx xxxxx, je třeba xxxxxxxxx k placení xx xxxx xxx.

(2) Xxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxx v xxxxxx xx splatný, xx xxxxx předložit x placení xx xxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x místo platební x xxxxxxx světadílech.

(3) Xxxxxx o xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, platí, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx běží xxx xxx, xxxxx xx xxxx na xxxx xxxx xxxxx vystavení.

§30

Xx-xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx kalendáře xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxx odúčtovně xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx teprve xx xxxxxxxx lhůty x předložení.

(2) Xxxxx-xx xxx odvolán, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx uplynutí xxxxx x xxxxxxxxxx.

§33

Na splatnost xxxx xxxx vliv xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxx nastane xx xxxxxxxxx.

§34

(1) Šekovník xx xxxx xxx placení xxxx xxxxxxx, aby xx xxx byl xxxxx opatřený potvrzením xxxxxxxx o placení.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částečné.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxx x aby xx xxxx x xxx vydáno potvrzení.

§35

Xxxxxxxx, xxxxx platí xxxxxxxxxxxxx šek, je xxxxxxx zkoumat xxxxxxxxx xxxx indosamentů,nikoli xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

(1) Zní-li xxx xx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tuzemské xxxx podle xxxxxxx, xxxxxx xx v xxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxx majitel xxxxx, zda má xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle xxxxx x den předložení xxxx podle xxxxx x den xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx platebního xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xx platit podle xxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx užít, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx).

(4) Xx-xx šeková xxxx udána xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx označení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx placení, xx xx xx xx, že xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl 5.

Šek křižovaný x xxx k xxxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx mohou xxx křižovat s xxxxxx uvedenými x §38.

(2) Křižování xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na líci xxxx. Xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx označení xxxx xx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" (bankéř) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx vepsáno mezi xxx xxxx jméno xxxxxxxxx ústavu (xxxxxxx).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx křižování xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx změnit xx xxxxxxxxx všeobecné.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx označeného xxxxxxxxx xxxxxx (bankéře) xxxxx, jako xx xx nestalo.

§38

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šekovník xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaplatiti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), nebo xx-xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx, jen xxxxx zákazníkovi. Označený xxxxxxx xxxxx (bankéř) xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx).

(3) Peněžní xxxxx (xxxxxx) xxxx nabýt xxxxxxxxxxx šeku jen xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu (xxxxxxx). Xxxx jej xxxxxx xxx na xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Je-li xx šeku několikeré xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxxxx x jedno z xxxx je x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxx těmto xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx výše xxxxxx xxxx.

§39

(1) Výstavce x xxxxxxx xxxx může xxxxxxx, xxx xxx xxx zaplacen x xxxxxxxxx, xxxxxxxx "xxx x xxxxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx.

(2) X tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnat xxx jen xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, převodem, započtením). Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx šeku.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx "xxx x xxxxxxxxx" xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx.

(4) Šekovník, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ustanovením, odpovídá xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 6.

Xxxxxx pro xxxxxxxxx

§40

Xxxxxxx může vykonat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx šek xxxx xxxxxxxxxx xxxx zaplacen x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zjištěno :

1. xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx);

2. xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx s xxxxxx xxx předložení;

3. datovaným xxxxxxxxxxx odúčtovny, že xxx byl xxxx xxxxxxxxx x že xxxxx xxxxxxxx.

§41

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx této xxxxx, xxx učinit xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

§42

(1) Xxxxxxx musí xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nebo xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx "bez xxxxx" xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx dnů xxxx, xxx xxxxxx zprávu, xxxxxxxxx xxxxx indosanta x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx jména x xxxxxx těch, kdož xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x tak xx xxxx až x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx přijetí xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xx xxx xxxxxxxxx, musí xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx některý xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx dát xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Zprávu xxx xxx x xxxxx xxxxx, také xxxxxx vrácením šeku.

(5) Xxx xx xxxxxxx xxx zprávu, xxxx xxxxxxx, že ji xxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, byla-li xxxxx xxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx nepodá xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx však xx xxxxx, která xxxx byla xxxx xxxxxxxxxx způsobena, avšak xxx do xxxx xxxxxxxx peníze.

§43

(1) Xxxxxxxx, indosant xxxx šekový rukojmí xxxx xxxxxxxx "xxx xxxxx", "xxx xxxxxxxx" xxxx jinou doložkou xxxxxxxx významu xx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx učiniti xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti šek xxxx předložit a xxx xxxxxxxx zprávy. Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doložka připojená xxxxxxxxx xx účinná xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx; doložka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jen xxxxx xxx. Dá-li majitel xxxxxx protest xxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxx xxxxxxx x doložce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Připojí-li doložku xxxxxxxx nebo šekový xxxxxxx, útraty protestu xxxx zjištění stejného xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, které se xx xxx xxxxxxxxx.

§44

(1) Všechny xxxxx xxxxxx zavázané xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx žádat xxxxxx xx každé x xxxx nebo na xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx šek xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nároku xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx nároků xx xxxxxxxxx, třebas xxxxxxxxx xx tím, xxxxx xxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§45

Xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx:

1. šekový xxxxx, xxxxx nebyl šek xxxxxxxx;

2. šestiprocentní xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxx zpráv, xxxxx i xxxxxxx xxxxxx;

4. odměnu xx xxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxx šekového xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx výši.

§46

Xxx xxxxxxx šek, xxxx xxxxxxx na xxxxx předchůdcích :

1. xxxxx xxxxxx;

2. šestiprocentní xxxxx x této xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxx;

3. xxx xxxxxx;

4. xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle §45 x. 4.

§47

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx vykonat xxxxxx, může se xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx postihové xxxxxx xxx vydán xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a potvrzený xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxxxxx x indosamenty xx něm xxxxxxxxxxx.

§48

(1) Xxxx-xx včasnému xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx stejného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx případ xxxxx moci), prodlužují xx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx indosantu x xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx tuto zprávu xx xxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x podpis; xxxxx toho platí xxxxxxxxxx §42.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xx případě xxx xxxxxx protest xxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxx.

(4) Trvá-li vyšší xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx ode xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx x před xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx třeba xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx protest xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx toliko xxxxx xxxxxxxx xxxx toho, xxxx majitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxx, xxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx 7.

Šekové xxxxxxxxxx

§49

Xxxxx-xx x xxx xx xxxxxxxx, může xxx xxxxx xxx, xxxxx xx vystaven x xxxxxx státě x xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx téhož xxxxx x naopak, xxxxx xxx, který xx xxxxxxxx a xxxxxxx v téže xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopisech. Xx-xx xxx vystaven x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být tyto xxxxxxxxxx číslovány xxxxx x xxxxx listiny, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx.

§50

(1) Xxx-xx zaplacen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxx, i když x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stejnopisy xx xxxxx osoby, xxxxx x indosanti xxxxxxxxxxx jsou zavázáni xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx podpisy x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 8.

Xxxxx

§51

Xxx-xx xxxxxx xxxx šeku, xxxx xx, kdož se xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx změně, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; ti, kdož xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 9.

Promlčení

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx šekově xxxxxxxxx xx promlčují x xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx x předložení.

(2) Postihové xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x šesti xxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx šek xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uplatněn.

§53

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx tomu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přerušení.

Xxxxx 10.

Všeobecná ustanovení

§54

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx může xxxx jen x xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx lhůty, x xxx xx xx xxxx některý xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx předložení, xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xxxxxxxxxx klidu, xxxxxxxxxx se lhůta xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxx klidu spadající xx lhůty se xx ní počítají.

§55

Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Oddíl 11.

Protest x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

§57

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, notářem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§58

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvést :

1. xxxxx toho, xxx xxxx a xxxxx xxxx se protest xxxx;

2. xxxx, xx xxx, proti xxxxx xx xxxxxxx činí, xxx xxx výsledku xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx že xx nebylo xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx provozuje xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx;

3. xxxx xxxxx x xxxx, xxx a xxx xxxxx k xxxxx xxxx x bezvýslednému xxxxxx o ni;

4. xxxxxxxx opis xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x poznámkami;

5. podpis xxxxxxxxxxx xxxxxx, úřední xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§59

Xxxxxxxx-xx xx plnění xx xxxx xx xxxxxxxx osobách xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx, stačí k xxxx jen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§60

Xxx xxxxx xxxxxxxx xx rukou protestního xxxxxx. Oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx přijal placení, xxxxx xxxxxxxx.

§61

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxx výdajů bez xxxxxxxx vydat majiteli xxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx též xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx ode xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxx, xxxxx xx list xx xxxxxx opatřena xxxxxxxxxx čísly; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx.

§62

Xxx činí protest, xxxx až xx xxxxxx protestní xxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx protest činí, xxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxx protestní xxxxxxx. Opravu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x podepsat.

§63

Protesty xxxxx xxxxx x xxxx od xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a mimo xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxx, proti xxxxx se xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§64

Xx xxxx nebo xx přívěsku xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Opominutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx platnost xxxxxxxx.

§65

(1) Předložení xxxx x zaplacení, pořízení xxxxxxxx, vyžádání xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx úkony, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x místnostech, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxx nedají-li xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místnosti, xxx xx provozuje xxxxxx, xxx byt, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, není xxxxxxx proto neúčinný.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx konat vhodná xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výsledku, není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxx.

§66

Xxxxx, které xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx učiněny x xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxx při xxxxx x který xxx, souhlas jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Obohacení

§67

(1) Xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx závazek xxxxxx xxx, xx xxx xxxxx včas xxxxxxxxx, xxxx promlčením, zůstává xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx obohacení se xxxxxxxxx x jednom xxxx od xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§68

(1) Xxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx protestů, xxxxx xxxx protestní orgán (§61 xxxx. 2).

Xxxxx 12.

§69

§69 (xxxxx 12.) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§70

§70 (xxxxx 12.) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§71

§71 (xxxxx 12.) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§72

§72 (xxxxx 12.) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§73

§73 (xxxxx 12.) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§74

§74 (oddíl 12.) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§75

§75 (xxxxx 12.) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

Čl. XXX.

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§1

Xxxxxxxx x šeková xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx šekově se xxxx zavazovat xxxxx, xxx je způsobilý xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx projevy, xxxxx xxxx xxxxxxx křížky xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx platné jen xxxxx, staly-li se xx xxxxx úředního xxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx x x směnečných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx číst, x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx šekové xxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx osoby zastoupené. Xxxxxxxxx xxxx podepsat xxx vlastní xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx koho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx šeku xxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Tím xxxxxx dotčena zákonná xxxxxxxxxx o podpisech xx xxxxxx, xxxxx x x formě xxxxxxxx k těmto xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx směnečných xxxx xxxxxxxx xxxx, právní xxxxxxxxxx tam xxxxxx (xx. X §54 x čl. XX §48), xxxx xxx xxxxxxx nařízením stanoveno, xx směnečná x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx úkon xxxxxxxxxx xxxx, xxx překážka xxxxxx. Stejně lze xxxxxxxxx, xx při xxxxxx xxxxxxxx možno xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty, aniž xx xxxxx zapotřebí.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. X §71 x xx. XX §53) xx xxxxxxxx všechny případy, xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx doba xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx doba nová.

(2) Xxxxxx-xx žalovaný xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx na xxxxxxxxx xxxxxx účinky xxxx podání žaloby.

§6

Odúčtovny

Vládní xxxxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxx xx. X §38 odst. 2 a xx.XX §31 a xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxx předložit.

§7

Xxxxxxx xx šeky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx falešného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxx šekovník ani xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx výstavce xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, která xx byla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx službě Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx zůstává xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxx. x. 43/1948 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx.

§9

Ustanovení xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx přede xxxx, kdy tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou ustanovení x xxxxxxxx.

§10

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxx xxxxx, zejména :

1. zákon č. 84/1906 ř. x., x šeku;

2. xxxxx xxxxxxxx x. 1/1928 Xx.;

3. vládní xxxxxxxx x. 111/1941 Xx., xxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx;

4. xxxxxx xxxxxxxx x. 372/1941 Xx., xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx šekový řád;

5. xxxxx směnečný č. 255/1941 Sl. z.;

6. xxxxx xxxxxx č. 256/1941 Sl. x.

§11

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1951; xxxxxxx jej ministr xxxxxxxxxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 191/50 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1951.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx službách)

s účinností xx 1.7.2000

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxx x souvislosti x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

91/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém

s účinností xx 1.1.2014

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.